Hotărârea nr. 205/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. LILIACULUI NR. 12A, INVESTITORI MIHALCEA LUCIAN ȘI MIHALCEA CAMELIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Liliacului nr. 12A, investitori Mihalcea Lucian și Mihalcea Camelia

Consiliul Jocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de M 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 83275/27.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94814/18.06.2020, precum și avizul nr. 83110/27.05.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Mihalcea Lucian înregistrată sub nr. 22286/04.02.2020, completată cu adresa nr. 62127/06.04.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și. ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Liliacului nr. 12A, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale P+1E cu garaj la parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Liliacului nr. 12A, în suprafață de 262,40 mp (potrivit actelor de proprietate) și 258 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 236893, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Mihalcea Lucian și Mihalcea Camelia conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1512/26.04.2013 la Biroul notarului public Cristina Budei.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Mihalcea Lucian, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /?.'^r^pentru. împotrivă, abțineri,

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, / FU LVI A ANTONE LA DINESCU

CONSTANȚA

NR.             £& 2020

MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

  1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  Denumirea lucrării:


  Localitatea:

  Beneficiar:

  Forma de deținere:


  Suprafața terenului:

  Proiectant:

  Data elaborării:


  Plan Urbanistic de Detaliu

  CONSTRUIRE IMOBIL P+1ETAJ - LOCUINȚA INDIVIDUALA CU GARAJ LA PARTER- STR. LILIACULUI NR. 12A

  CONSTANTA

  MIHALCEA LUCIAN SI MIHALCEA CAMELIA

  Act de cumpărare autentificat sub nr. 1512 la BNP CRISTINA BUDEI

  262.4 mp (conf acte) 258 mp (conf măsurători) arh. Camelia Rusu -[Birou martie 2020


  OBIECTUL LUCRĂRII


  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHSTAf DIRECT^ URBANISM

  VÎ7AT SPRE MESCÎ4H3BAR£

  Anexă la avizulj^r. t .. I


ARHiTECT ȘEF J

Prezenta documentație a fost întocmită pentru defolrfiTriâfra'cdndrtJilorde realizare, pe terenul din Str. Liliacului nr 12 A, proprietate MIHALCEA LUCIAN SI MIHALCEA CAMELIA, a unui imobil cu regim de inaltime P+IE, cu destinația locuința individuala cu garaj la parter. Si anume:

 • - regimul de aliniere, regimul de inaltime, accesele si dimensionarea construcției;

 • - tipul de proprietate a terenurilor;


 • - echiparea tehnioo-edilitara;

Necesitatea elaborării planului urbanistic de de ocupare a terenului agreat de beneficiar nu se incad de urbanism faza PUG, aprobata prin HCL 653/1999, a prin HCL 429/2018, referitoare la retragerile minime fata de limitele laterale ale terenului, imobilul propus urmând a se adapta condițiilor specifice ale amplasamentului studiat.

Opțiunea proprietarului terenului este aceea de a construi o locuința cu regim de inaltime P+1E, ce va ocupa la sol maxim 45% din suprafața terenului, asigurând condițiile corespunzătoare de acces pietonal si carosabil, parcare a autoturismelor, retrageri si regim de aliniere pentru imobilul propus.

ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚIILE ELABORATE ANTERIOR

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Constanta, imobilul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in intravilan, in frontul vestic al străzii Liliacului. Imobilele învecinate stanga-dreapta amplasamentului studiat sunt locuințe individuale cu regim de inaltime P (imobilul str. Liliacului nr 12B) si P+2E (imobilul situat la intersecția str. Liliacului cu str. Sălciilor)

Conform PUG al municipiului Constanta, terenul detinut de beneficiari se incadreaza in :


ZRL 1 - SUBZONA LOCUINȚELOR DE TIP RURAL CU ANEXE GOSPODĂREȘTI SI GRĂDINI CULTIVATE PENTRU PRODUCȚIE AGRICOLA

Utilizări admise:

 • - locuințe individuale de mica inaltime cu regim de construire izolat sau cuplat;

 • - construcții cu caracter de anexe gospodărești specifice activităților de tip agricol sau conexe;

Utilizări admise cu condiționări:

 • - funcțiuni complementare locuirii: parcare, garare autovehicule si mașini agricole, ateliere pentru meserii cu specific agricol, dar nu mai mult de 30% din ADC;

 • - se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca acestea sa nu depaseasca 150 mp ADC si sa nu genereze transporturi grele;

 • - se admite mansardarea clădirilor parter existente, daca AU are maxim 60% din AC; suprafața se va lua in calculul coeficientului de utilizare a terenului;

 • - se admite utilizarea terenului pentru producție agricola, pentru nevoile gospodăriei;

Utilizări interzise:

 • - funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 200 mp ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse sau prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor (peste 4 UMV); depozitare cu ridicata, depozitare de materiale refblosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze; statii de intretinere si spălătorii auto, etc

POT max. = 35

CUT max. = 0,7 (pentru construcții P+1E)

R h max. = P+1E

Se admite o creștere cu 10 % a POT si corespunzător a CUT, daca solicitantul deține o parcela rezultata prin comasarea a 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila înaintea comasării, sau daca solicitantul realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa.


ALCEA CAMELIA se afla 1 duala P+2E cu spațiu prestări faziie Liliacului si Sălciilor iar in


Alăturat terenului proprietate MIHALCEA imobil realizat după 1990, cu destinația de servicii la parter, amplasat pe aliniamentul € partea opusa (spre sud), se afla o locuința parter, Retrasa fata de aliniamentul terenului la Str. Liliacului.

CONCLUZII DIN DOCUMENTAU! ELABORATE CONCOMITENT CU PUD

Cercetarea amplasamentului pentru realizarea studiului geotehnic s-a făcut prin intermediu! a 2 foraje F 1 - F2 executate conform normativ NP 074-2014 care au pus in evidenta :

- o structura litoiogica formata din :

 • - pamant cenușiu intalnit pana la adandmea de -1,00 metri

 • - stratul de loess galben plastic vârtos ce se dezvolta pana ia adandmi de -4.40 respectiv - 4,50metri

 • - un strat de praf argilos intalnit pana la adandmea de - 6,70 metri in foraje;

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHS iANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHÎ&tBARE Anexă la axteid.nr^------/_--------


 • - stratul de loess întâlnit in foraje este pamant sensibil la umezire grupa A-PSU, categoria pământurilor oe prezintă tasari suplimentare in caz de umezire sub încărcările transmise de fundatii, conform Normativ NP 125/2010;

 • - nivelul pânzei freatice nu a fost interceptat in foraje pana la adancimea investigata;

 • - CONDIȚIILE DE FUNDARE, pentru imobilul propus cu regim de înălțime P+1E, constau in fundarea directa pe stratul de loess galben plastic vârtos. Adancimea minima de fundare Df = -1,50 metri de la cota terenului actual.

3.STTUATIA EXISTENTA

Terenul studiat este in frontul vestic al străzii Liliacului.

Datorita suprafeței si deschiderilor la strada, tesutul urban existent releva un mod de ocupare a loturilor neomogen, cu construcții retrase fata de aliniament si de la limitele laterale ale terenurilor, dar si cu clădiri care sunt amplasate pe aliniamentul terenurilor la strada.

Terenul studiat este accesibil din strada Liliacului, la care are o deschidere de 12,01 metri.

Imobilul detinut de beneficiari, are o suprafața de 262,4 mp, are o forma cvasidreptunghiulara cu o adâncime variind intre 22,03 si 22,18 metri.

Terenul prezintă o ușoara panta de la Vest spre Est, evidențiata de ridicarea topografica, este liber de construcții si are următoarele vecinătăți:

la Nord - vecin IVAN STOICA GHEORGHE

la Est - STR. LILIACULUI

la Sud - vecin DAGSTANI ELENA

la Vest - vecin STAN MIHAIL

Zona s-a dezvoltat preponderent cu locuințe individuale si are legaturi facile cu restul zonelor municipiului prin intermediul străzilor Pandurului, Sos. Mangaliei, b-dul 1 Mai .

Analiza contextului urban din care face parte terenul soților MIHALCEA LUCIAN SI MIHALCEA CAMELIA a evidențiat modul de ocupare al terenurilor învecinate (rezultat prin aplicarea reglementarilor PUG, modul de realizare a acceselor auto si pietonale la construcțiile existente, suprafețele alocate spatiilor plantate.

 • 3.1. REGIMUL JURIDIC

Terenul aferent amplasamentukCs W/ff/ respectiv strada Liliacului nr 12A, in suprafața de 262.40 mp este proprietarexQriMnH^ ntilor MIHALCEA LUCIAN SI MIHALCEA CAMELIA, in forma si cu suprafața actualaVfiind dobândit in baza contractului de vanzare cumpărare 1512/26.04.2013 la BNP CRETINA BUDEI.

 • 3.2. ANALIZA GEOTEHNICA

Pentru determinarea condițiilor de fundare pentru structura de rezistenta a locuinței P+1E propuse, a fost întocmit un studiu geotehnic ce a pus in evidenta stratificatia terenului studiat, condițiile qeotehnice si n'rve

ul pânzei freatice in zona amplasamentului.


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCÎJI5S3ARE Anexă la avizpl nr--- /__-------


rur ^SșOamelia Mirela V. RUSU

M^arhiieci


jpHO/rpLîto &3 ARHITECT ȘEF___________

Investigarea amplasamentului s-a făcut prin intermediul a doua foraje executate conform normativ NP 074-2014 care au pus in evidenta :

 • - o structura litologica formata din :

 • - pamant cenușiu intalnit pana la adandmi de -1,00 metri

 • - stratul de loess galben, plastic vârtos ce se dezvolta pana la adandmi de

 • - 4,50metri

 • - un strat de praf argilos loessoid ce se întâlnește pana la adandmea de -6,70 m in foraj

 • - stratul de loess intalnit in foraje este pamant sensibil la umezite grupa A-PSU categoria pământurilor ce prezintă tasari suplimentare in caz de umezire sub încărcările transmise de fundării, conform Normativ NP 125/2010;

 • - nivelul pânzei freatice nu a fost interceptat in foraje, la data efectuării cercetărilor;

 • - CONDIȚIILE DE FUNDARE pentru imobilul propus, cu regim de înălțime P+1E, constau in fundarea directa pe stratul de loess galben plastic vârtos. Adandmea minima de fundare Df = -1,50 metri de Ia cota terenului actual.

 • 3.3. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Cadrul construit existent se compune din locuințe individuale care prezintă următoarele particularități:

spre nord - Locuința individuala cu spatii de servidi la parter

 • - Locuința cu regim de inaftime P+2E, cu structura de rezistenta durabila, in stare foarte buna;

 • - amplasata pe aliniamentul terenului la strada Liliacului si la strada Sălciilor;

 • - acces auto asigurat din strada Liliacului si 2 locuri de parcare asigurate in limitele proprietății.

 • - retragere a imobil P+2E la cca 4,58-3,60 metri fata de limita sudica -hotarul comun cu imobilul studiat;

spre sud - Locuința individuala

 • - regim de înălțime Parter, cu structura de rezistenta semidurabila, in stare medie;

 • - amplasata cu o retragerere de 4,00 metri fata de aliniamentul terenului la strada Liliacului;

 • - construcție realizata cu o retragere variind intre 1.23 metri si 2,35 metri fata de hotarul comun cu imobilul studiat;

 • - anexa parter, dispusa in "L" care ocupa terenul dintre locuința parter si hotarul comun cu imobilul studiat;

 • - Număr de locuri de parcare asigurat in limitele lotului -1 loc;

 • - Suprafața corespunzătoare de spatii jAantatec

spre vest - Locuința individuala                —

 • - regim de înălțime Parter, cu strmuw           semidurabila, in stare buna;

 • - amplasata cu o retragerere de 3^QL^tnTcna de aliniamentul terenului la strada Sălciilor;                                   *

 • - construcție realizata cu o retragere de cca 12.62 metri fata de hotarul comun cu imobilul studiat

 • - Număr de locuri de parcare asigurat in limitele lotului ~ 1 loc;

 • - Suprafața corespunzătoare de spatii plantate; • 3.4. CAILE DE COMUNICAȚIE

Circulația principala in zona se desfosoara pe Sos Mangaliei si Str. Pandurului. Str. Liliacului este artera de circulație de categoria a IlI-a, cu 1 fir de circulație pe fiecare sens de mers, si cu trotuare de încadrare cu latimea de cca 2,50 metri (inclusiv plantația de aliniament) ce leaga strada Pandurului de B-dul Aurel Vlaicu. Pe porțiunea studiata Strada Liliacului este localizata in zona de locuințe individuale ZRLla, avand pe sensul de mers spre B-dul Aurel Vlaicu traseu de transport in comun -linia 101 si linia 101M.

 • 3.5. ECHIPAREA EDILITARA

Teritoriul studiat dispune de rețele de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, gaze si telecomunicații la care imobilele învecinate sunt racordate prin branșamente individuale.

Pe strada Liliacului exista rețea de distribuție a apa Dn 300 mm OL si Dn 150 mm OL si colectorul unitar Dn 500 mm B. Conform avizului E-distributie Dobrogea in zona amplasamentului exista LEA 0,4 kV pe ambele parti ale străzii Liliacului.

Alimentarea cu gaze naturale a imobilelor de pe strada Liliacului se realizează prin conducta RP PE Dn 225 mm.

 • 4.1. PROPUNERI

Prezenta documentație conține analize si propuneri de detaliu pentru amenajarea terenului studiat. Propunerile de realizare a construcțiilor sunt in conformitate cu HGR nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si NPSI - P 118/99.

Propunerea cuprinde realizarea unui imobil cu regim de înălțime P+1E, cu destinația de locuința individuala cu garaj ia parter. Clădirea va fi retrasa cu 2.0 m de la aliniamentul terenului la strada Liliacului, la nivelul garajului si al etajului 1, cu 0,60 metri fata de hotarul nordic al terenului, cu 7,00 metri fata de limita posterioare a terenului si cu 1.50 metri fata de hotarul sudic (limita laterala stanga).

Construcția va avea o structura de rezistenta din cadre de beton armat.

Parterul construcției se va afla la 0,50 metri fata de cota terenului amenajat.

Clădirea propusa va avea garaj, hol, camera de zi, loc de luat masa, bucătărie, spațiu de depozitare si un grup sanitar dispuse la nivelul parterului si 3 dormitoare la etajul 1, cu o suprafața utila totala de cca 145 mp.

Atât dormitoarele cat si camera de zi vor avea ferestre orientate spre est, respectiv vest, permițând insorirea minima conf OMS nr 114/2013.

La etajul clădirii sunt prevăzute console peste accesul din parter cu o adandme de 2.20 metri spre strada Liliacului, care vor respecta retragerea de 2 metri fota de strada.

Conform HCL 113/2017 (rectificată prir 532/2018) accesul carosabil la locurile de garar face din strada Liliacului, printr-un accesWiSu coborârea bordurii trotuarului. Necesarul deloc de 2 locuri.                                        J

1 HCL nr^8/2618 si completata prin HCL g/paFeaeamenajate in limitele lotului se va îmJ&G atimea de 3.50 metri, realizat prin jri de parcare, conform HCL 113/2017, este
Suprafețele de spatii plantate se vor asigura astfel: - spatii plantate la nivelul solului                      - 65 mp

 • - plante in jardiniere dispuse in lungul aleii pietonale spre partea posterioare a imobilului                 - 2 mp

 • - iardinîere în balcoane, la ferestre si oe terasa       - 1 mo

JUDEȚUL CONSTANȚA                         >

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA -               X

DIRECȚIA URBANISM        j               /fi?

VIZAT SPRE NESCHî&BARE                   -

Anexă la avizul nr. -----/ —

ARHITECT ȘEF'_____________ '

RUR

'ai’acliîy^li-ela V. Ml

su +1)Total supraf. plantate imobil Liliacului nr. 12A = 68 mp (25,95% clin supraf.terenuiui)

 • 4.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Tmand seama de modul de ocupare a terenului pe loturile învecinate, elaboratorul prezentei documentatii a apreciat ca regimul de aliniere a clădirii impus de reglementările cuprinse în RLC poate fi particularizat in cazul amplasamentului studiat datorita următoarelor considerente:

 • - Imobilele din str. Liliacului - învecinate stanga-dreapta cu imobilul studiat -dispun de acces carosabil si de 1-2 locuri de parcare amenajate in vecinătatea clădirilor principale de pe parcela;

 • - pe traseul străzii Liliacului nu este un regim de aliniere unitar al clădirilor existente;

Se propune realizarea garajului pentru 1 autoturism la parterul locuinței cu retragere de 2 metri de la strada Liliacului si amenajarea unui loc de parcare cu dimensiuni 2.30 x 5,00 metri cu acces prin breteaua de 3.5 metri din strada Liliacului, conform avizului Comisiei de circulație A nr.6226/19.12.2019,

Total număr locuri de parcare si parare asigurate in limitele proprietății = 2locurL

 • 4.3. REGIMUL JURIDIC - CIRCULAȚIA TERENURILOR

Terenul studiat in prezenta documentație, in suprafața de 262.0 mp este proprietate privata a beneficiarilor MIHALCEA LUCIAN si MIHALCEA CAMELIA, nefiînd necesara modificarea regimului juridic pentru realizarea obiectivului propus.

 • 4.4. REGIMUL TEHNIC

ART. 1. Utilizări admise:

 • - locuințe individuale de mica inaltime cu regim de construire izolat sau cuplat;

 • - construcții cu caracter de anexe gospodărești, specifice activităților de tip agricol sau conexe;

ART. 2. Utilizări admise cu condiționări:

 • - funcțiuni complementare locuirii: parcare, garare autovehicule si mașini agricole,

 • - ateliere pentru meserii cu specific agricol, dar nu mai mult de 30% din ADC;

 • - se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca acestea sa nu depaseasca 150 mp ADC si sa nu genereze transporturi grele;

 • - se admite mansardarea clădirilor parter existente, daca AU maxim 60% din AC; suprafața se va lua in calculul coeficientului de utilizare a terenului;

 • - se admite utilizarea terenului pentru producție agricola, pentru nevoile gospodăriei;

ART. 3. Utilizări interzise:

 • - funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 200 mp ADC, generează un trafic important de persoane s mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu riscrehnajotti iu incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transparrgreu j, prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse sau prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor (peste 4 UMV);


v JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE

Anex# la avizul nr. ._____i

 • - depozitare cu ridicata, depozitare de materiale refolosibile si platforme de precolecfâre a deșeurilor urbane,

 • - depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze; statii de întreținere si spălătorii auto, etc;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea rapida a apelor meteorice;

Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor

ART. 4. Caracteristicile parcelelor;

- parcela se considera construibila daca are o suprafața de minim 250 mp si un front la strada de minim 12.0 metri;

 • - Adâncimea parcelei este mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 18.50 m;

 • - Este interzisa subimpardrea unor parcele ce ar genera loturi care nu se înscriu in condițiile menționate;

 • - Parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obtinuta, de minim 3.0 m lățime;

ART. 5. Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

 • - Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata. Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de reglementari. Retrăgea construcției fata de aliniamentul terenului la strada Liliacului va fi de minim 2 metri;

 • - In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nid o construcție cu excepția amenajărilor pentru parcarea autoturismelor, a împrejmuirilor, aleilor de acces si platformelor de maxim 0,40 metri înălțime fata de cota terenului, anterioara lucrărilor de terasament.

 • - Balcoanele sau bow-windowrile pot depăși cu maxim 0.90 metri alinierea spre strada

 • - Comisele pot ieși din alinierea străzii cu max 1/10 din lărgimea străzii si fora a depăși 1,2 metri;

ART. 6. Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

 • - Va fi respectat regimul de construire marcat pe planșa de reglementari, pentru lotul din Strada Liliacului nr 12A.

Edifîcabilul reprezintă suprafața de teren rezultata in urma retragerilor fota de limitele de proprietate ale parcelei in cadrul careia se va inscrie noua construcție si, in cazul imobilului studiat, este fundamentat pornind de la regulamentul general de urbanism si de la analiza clădirilor existente, învecinate amplasamentului din strada Liliacului nr 12A.

Va fi respectata limita suprafeței edificabile marcate pe plan.

Urnita suprafeței edificabile va fi determinata cuptroatoarele retrageri:

 • - 2,00 metri fațade limita terenului la/^mațSîiaculuî;

 • - 0,60 metru fota de limita de proprie^^nwl^cfia Nord ;

 • - 1,50 metri fota de limita terenului in direcția Sud;

 • - 7,00 metri fata de limita terenului spre vest;

ART. 7. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeașrparcela*


Caineiia Mirefe RUSU


Pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar indicatorii POT si CUT nu sunt depășiți; orice corp de dadîre cu excepția anexelor gospodărești si garajelor trebuie sa aiba p arie construita AC min = 50 mp;

Clădirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele; distanta se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 3 metri, numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura iluminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala.

ART. 8. Circulatii si accese

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min 3,5 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct.

Accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela .

ART. 9. Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice. Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu "Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autorurisme in localitati urbane"(indicativ P132-93) si a RGU - anexa nr 5.

Spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HCL 113/2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată cu HCL 28/2018, detaliata prin HCL 532/2018.

ART. 10. Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

RHmaxim = P+1E

Inaltimea maxima admisibila la comisa = 7,00 metri de la CTA.

Inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 m, pe linia cornișei sau stresinei;

In cazul acoperiselor tip terasa :

H max = 8.50 metri de la CTA

Inaltimea anexelor lipite de limitele posterioare si laterale ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii.

ART. 11, Aspectul exterior al clădirilor:

 • - clădirile noi se vor încadra in caracterul gen învecinate.

 • - Se va asigura o tratare similara a tuturor - clădirile vor fi prevăzute cu invelitoa azbocimentului si a tablei strălucitoare de a anexelor.


I al zonei si se vor armoniza cu clădirileasi dadiri.

i$le durabile; se interzice folosirea ifpiu pehtru acoperirea dadiriior, garajelor,


 • - in cazul acoperirii in terasa, aceasta poate fi circulabila si înverzită.

~ Anexele vizibile din drculatii publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

 • - Sunt interzise calcanele vizibile din circulațiile publice.

JUDEȚUL COHSW-ȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COWSTAîî | A ■

DIRECȚIA URBAM5M       ’

VIZAT &PRE                  j

Anexă la avizul nr.______J_________


 • - Fațadele situate la mai puțin de 2,0 metri de limitele laterale ale terenului, vizibile din circulațiile publice, vor primi finisaje similare cu cele ale fațadelor alăturate si vor avea ferestre fixe cu geam mat pentru iluminarea naturala a spatiilor interioare.

ART. 12. Condiții de echipare edilitara:

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnioo-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie;

 • - toate noile branșamente pentru telefonie si electricitate vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • - se va ssigura in mod spedal evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

ART. 13. Spatii libere si spatii plantate:

 • - Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • - Este obligatorie amenajarea de spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din totalul suprafeței de teren(ST), dar nu mai puțin de suprafața stabilita prin HCJ nr 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda si gradina cultivata vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, circulații pietonale si terase.

ART. 14. împrejmuiri

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile, de calitate si care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei din punct de vedere al materialului, culorii, rezistentei, transparentei etc;

 • - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri, din care un soclu opac de 0,50 m si o parte transparenta din metal sau lemn dublata cu gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare vor avea maxim 2,50 metri inaltime.

Posibilități maxime de ocupare si utilizare a terenului---            - s

1 JUDEȚUL CONSTA' 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

ART. 15. Procentul maxim de ocupare a terenului | direcția urban' ■

(POT = mpAC/mp teren* 100)                 I vw eprenbschîș a;-e

I Anerâ la avizul --'—------

PormMm.35%

I dadirii a unei funcțiuni complementare


POT maxim = 45 % in cazul realizării in interiori admise conform art 2 (garaj).


a rest i si garajele situate in afara esfcoperite, atelierele precum si


In calcului POT nu se iau in considerare an corpului principal de clădire. Terasele acoperi garajele alipite corpului principal vor fi luate in calculul AC.


ART. 16. Coeficientul maxim de utilizare a terenului

(CUT= mp ADC Imp teren)

Pentru construcții P+1E

CUT maxim = 0,70

In cazul realizării in interioriul clădirii a unei funcțiuni complementare admise (garaj ), se admite creșterea POT maxim cu 10% si corespunzătoare a CUT.

CUT maxim = 0,90 (pentru funcțiuni complementare admise confonjEșrt. ^nstanț/>

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CG> •.   •

DIRECȚIA URBANISX

V*7ftT SPRE

Inexă la avizul nr. I__


CONCLUZII


Realizarea IMOBILULUI P+1E LOCUINȚA

Liliacului nr 12A, propus prin prezentul proie potențialului urbanistic al terenului studiat, respectând opțiunile beneficiarilor, si va asigura mobilarea frontului vestic al străzii Liliacului cu o construcție ce va satisface cerințele funcționale si estetice, specifice unei clădiri moderne.


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".