Hotărârea nr. 204/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE PENSIUNE TURISTICĂ, STAȚIUNEA MAMAIA, CAREUL 41, LOT 10 - VILA ȘTIRBEY, INVESTITOR SC METFOR TRAVEL SRL

COWSTAW^
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -amenajări interioare și exterioare pensiune turistică, Stațiunea Mamaia, careul 41, lot 10 - vila Știrbey, investitor SC Metfor Travel SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de £0 . OG ■ 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 83269/27,05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr, 94812/18.06,2020, precum și avizul nr. 83100/27,05.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr, 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea SC Metfor Travel SRL înregistrată sub nr. 247173/20.12.2019, completată cu adresa nr. 40359/27.02,2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia, careul 41, lot 10 - vila Știrbey, conform documentației anexate carejace parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de amenajări interioare și exterioare la imobilul existent cu funcțiunea de pensiune turistică, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în Stațiunea Mamaia, careul 41, lot 10, în suprafață de 408 mp (potrivit actelor de proprietate) și 412 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 230627, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietatea SC Metfor Travel SRL conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3057/24.10.2016 la Biroul notarilor publici asociați losif Mariana și Pătrașcu loan Gabriel.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de Ia data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Metfor Travel SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Jljp pentru, ~~ împotrivă, Ar abțineri,

La data adoptării sunt în funcție JJ" consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASE SECRET FULVIARAL, DINESCU


CONSTANȚA

NR. rft-OlA / 2>0-0Q 2020

S.C. ISACOV & asociatii birou de arhitectură S.R.L.

Proiect nr. 15/2017 ad.1.18

Denumire proiect: “P.U.D. - LOT 10, CAREUL 41, MUN.

CONSTANȚA, Stațiunea MAMAIA” Beneficiar: S.C. METFOR TRAVEL S.R.L. Faza: PUD

P.U.D.-LOT10, CAREUL 41, Mun. CONSTANȚA, Stațiunea MAMAIA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

MEMORIU JUSTIFICATIV

Proiector. 15/2017


Initiator(Beneficiar):


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA | DIRECȚIA UR8AMSM

VIZAT &PRS MESCHiaaBARE

Anexă la avizul nr—y— ț L ARHITECT ȘEF z       


Elaborator:SOCIAȚII BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. .’Tdmis nr. 143A, Constanța 900591.


S. cu Tel 0241660 527; sef proiect: arh. Alinta Gabriela Isacov RURD.E


CONSTANTA-MAI 2019

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

Pagină 1 din 40

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

CAP. 1.-INTRODUCERE

 • 1.1. DATE GENERALE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • • Denumirea obiectivului de investiție: “P.U.D.- LOT 10, CAREUL 41, MUN. CONSTANȚA, stațiunea MAMAIA”

Amplasamentul (țara, județul, localitatea): ROMÂNIA, JUD. CONSTANȚA, MUN. CONSTANȚA, stațiunea MAMAIA, careul 41, lot 10.

Inițiator (Beneficiar):

S.C. METFORTRAVEL S.R.L.

cu sediul in Ovidiu, cod postai 905900 str. Industriala nr. 20

Elaborator (Proiectant):

S.C. ISACOV & ASOCIAȚII BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

cu sediul: bd. Tomis nr. 143A, Constanța 900591.

Tel 0241 660 527; sef proiect: arh. Alinta Gabriela Isacov RUR D,E

• Data elaborării:                         mai 2019

JUSTUL QQNSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

1.2.-OBIECTUL LUCRĂRII

VWtW mkschksbare An»yS awÎȚiiI nr         /__,

1.2.1. OBIECTUL P.U.D.

ARHITECT ȘEF____________

Obiectul P.U.D. este sa stabilească condițiile de amplasare/configurare a obiectivului pe parcelă, cuprinzând elemente urbanistice ce stau la baza întocmirii documentațiilor pentru obținerea autorizației de construire.

Conform legislației in vigoare, Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) are exclusiv caracter de reglementare parcelă în relație cu parcelele învecinate.

Prin P.lA cu funcționarea z de detattO\£țM documentațiile dl


Lgatfeglementare specifică, se detaliaza modul specific de construire în raport

nfeigcu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate. Prin Planul urbanistic Strunțent de proiectare urbana, se reglementează, în limita indicatorilor urbanistici stabiliți de urbanism de rang superior, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, accese auto și pietonale, conformarea arhîtectural-volumetrică în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate, modul de ocupare a terenului cu stabilirea zonei edificabile.

Prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la:

 • - asigurarea accesibilității pietonale și auto la obiectiv și racordarea la rețelele edilitare existente/propuse;

 • - permisivități/sau constrângeri urbanistice (densități, distanțe, retrageri, aliniamente, alinierea construcțiilor, suprafețe maxim edificabile, regim de înălțime, volumetrie etc) privind volumele construite și amenajările acestora;

 • - relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea, respectiv înscrierea obiectivului și tratarea lui arhitecturală în raport cu cadrul construit și natural învecinat;

 • - compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, prin continuitatea funcțiunilor sau înscrierea obiectivului într-o funcțiune compatibilă;

 • - regimul juridic al proprietăților și circulația terenurilor;

 • - ilustrarea urbanistică a soluției propuse.

 • • Prezentul Plan urbanistic de detaliu are ca obiect stabilirea, din punct de vedere urbanistic, a condițiilor de intervenție asupra unei Vile Turistice existente (fosta Vila Rainbow, cunoscuta si cu denumirea de Vila Stirbey sau Vila cu minaret), in cadrul obiectivului de investiție care implica lucrări de reabilitare, modificări, consolidări, extindere in pod existent, pentru amenajare vila turistica in clădirea existenta situata in STAȚIUNEA MAMAIA, LOT 10, CAREUL 41.

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

 • • ' Documentația de urbanism de rang superior pentru amplasamentul studiat este P.U.Z. „Actualizare Plan urbanistic zonal stațiunea Mamaia, modificare H.C.L.M. nr.285/18.05.2007” - aprobat prin HCLM nr.121/ 24.05.2013.

 • • Prezentul P.U.D. - LOT 10, CAREUL 41, MUN. CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA este elaborat in baza Certificatului de urbanism nr. 2519/ 02.07.2018, pentru lucrări de: ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU emis de Primăria mun. Constanta.

 • • Conform PUZ Mamaia -HCLM nr.121/ 24.05.2013: Art.4. al.(10) „Autoritățile publice locale vor condiționa autorizarea investițiilor in zonele de protecție ale monumentelor istorice de elaborarea si aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, cu avizul D.C.J. Constanta”.

 • 1.2.2. LEGISLAȚIE, REGLEMENTARI:

- P.U.Z. Mamaia-HCLM nr.121/ 24.05.2013

 • - Legea nr. 350/2001

  privind amenajarea teritoriului si urbanismul

  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism

  pentru modificarea Legii nr. 350/2001

  pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

  privind calitatea in construcții

  privind protejarea monumentelor istorice

  pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

  pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației

  pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata

  al populației aprobate prin Ordinul nr. 119/2014 al M.S

  privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților

  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau


 • - Ordinul nr. 233/2016

 • - O.U.G. nr. 51/21.06.2018

 • - H.G. nr. 525/1996 Republicata

 • - Legea nr. 50/1991 Republicata

 • - Legea nr. 10/1995 Republicata

 • - Legea nr. 422/2001 Republicata

 • - Legea nr. 265/2006 actualizata -

 • - Ordinul nr. 119/2014 al M.S.

 • - Ordinul nr. 994/2018 al M.S.

 • - Legea nr. 24/2007 Republicata, -Ordinul nr. 2701/2010 revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

 • - Regulament aprobat prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza mun. Constanta

 • - Regulament de organizare si funcționare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Constanta- aprobat prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 235/2018

CAP. 2. ÎNCADRAREA IN ZONA (planșa U-00)

2.1. ■ CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE:

2.1.1. Situare? obiect ivuluijn cadrul localității, prezentarea caracteristicilor zonei

Qbied \ JlsWăf^arcela IE: 230627 - este amplasat în jud. Constanta, in intravilanul mun. Constanta, in centrul isforieraj ®Upii Mamaia, careul 41, lot 10.

zS1mbbiiu se situează in zona de protecție a unui monument istoric, respectiv la cca. 50 m distanta spre Sud fata de monumentul istoric de valoare naționala FOSTA VILA REGALA, AZI CLUB “CASTEL", cod CT-ll-m-A-02896, înscrisa la poz. 596, la Județul Constanta in Lista Monumentelor Istorice Anexa a Ordinului Ministrului Culturii nr. 2828/24.12.2015, publicata in M.O. Partea I, nr. 113 bis, din 15.02.2016, arh. Mario Stoppa, 1926.

Lotul face parte dintr-o parcelare datand din jurul anului 1924, când situația loturilor existenta la acea vreme a fost modificata.

-otul isi pastreaza forma originala si este mărginit de alei care s-au păstrat traseele Inițiale.

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESC-W’jîBARE


ARHITECT ȘEF


PUD- LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019


wruu....

A MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA UR&AMSM

VIZAT tPRS NESCNi&BÂSE Anexă le avi


PRIMĂRI


ARHIPUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 20192.1.2. Concluzii din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona in care este amplasat obiectul P.U.D.: Conform P.U.Z. Mamaia-HCLM nr. 121/ 24.05.2013, lotul studiat se afla in ZONA A - UTR 8.


REGLEMENTARI EXTRASE DIN PUZ Mamaia „Actualizare Plan urbanistic zonal stati modificare H.C.


M. nr. 285/18.05.2007” - aprobat prin HCLM nr.121/BÂZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TEf^ENURILO^^ ONE CU REGIM SPECIAL
PARTEA II CAP.2-T Art. 4- Zone construite protejate

Al.(1) B. Monumente istorice de arhitectura- Pct.2- Fosta Vila Regala, azi Ițlub C&fâffîfâeffibl Stoppa, 1926, COD CT-ll-m-A-02896


vizat

Anexă le a^yl.nr


(vezi planșa U-00.1 din prezentul P.U.D. - încadrarea in zona- Zona de protecție a monumentului istoric)

Al.(7) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice dar care se afla in zone de protecție a monumentelor istorice se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii si Patrimoniului National sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National si a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

Al.(9) Intervențiile asupra clădirilor cu valoare arhitecturala, istorica sau ambientala se vor autoriza numai daca acestea nu afecteaza valoarea identificata, după caz.

Al. (10) Autoritățile publice locale vor condiționa autorizarea investițiilor in zonele de proiecție ale monumentelor istorice de elaborarea si aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, cu avizul D.C.J. Constanta


PARTEA III- UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA IN STAȚIUNEA MAMAIA

Art.11- Listarea unităților teritoriale de referința din Stațiunea Mamaia

8. ZONAA-UTR8

SUPRAFAȚA = 4,27 HA


PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019


Delimitare- zona intercalata intre subzona proiectului „Promenada Mamaia”- Piateta Cazino, aleea auto de acces de la sud de Club Castel si Bd. Mamaia)

Zona cuprinde hotelurile Condor, Albatros, restaurantele aferente acestora, vile turistice si spatii comerciale. Regim de inaltime propus: conform plan reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte. POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUTmaxim/UTR^4.

PARTEA IV- PREVEDERI SPECIFICE PENTRU STAȚIUNEA MAMAIA

Art.12- Reglementari pentru Stațiunea Mamaia

MASURI SI RECOMANDĂRI:

 • • Adecvarea/readecvarea funcționala generala a clădirilor si 'îndeosebi a obiectivelor de patrimoniu conform listei utilizărilor admise din prezentul regulament.

 • • Protejarea fondului construit valoros, care reflecta anumite etape din evoluția stațiunii: - perioada interbelica si anii '40 (fosta vila regala,...)

 • • Utilizarea unor materiale de construcție si finisare de buna calitate, cu aspect neostentativ, atat la operațiuni de restaurare, cat si in operațiuni de edificare noua.

 • • Evoluția potențialului turistic al stațiunii si creșterea standardului acesteia.

 • • Masuri concrete de reabilitare a clădirilor monumente istorice si a fondului construit existent valoros.

SECȚIUNEA /; UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE conform P.U.Z. MAMAIA:

«- funcțiuni de turism: hotel, hotel-apartament, vila turistica, pensiune turistica, structuri de primire turistica cu facilitati pentru tratament balnear, bungalouri, camping.

 • - se va stimula dezvoltarea funcțiunilor pentru turism științific si de afaceri cu caracter permanent: hoteluri de 3,4,5 stele, săli de conferințe, cluburi, centre culturale etc.

 • - apartamente de vacanta, locuințe permanente individuale si colective

 • - funcțiuni pentru alimentație publica: restaurant, bistro, fast-food, cantina, cofetărie, cafenea, bar, club, discoteca si alte spatii pentru alimentație publica (spatii inchise, acoperite si descoperite), aferente sau nu unităților de cazare - funcțiuni de comerț: comerț alimentar, comerț nealimentar, centru comercial de factura urbana, comerț cu amănuntul specific pentru turismul sezonier in spatii descoperite/acoperite si amenajate

 • - functiuntem riive: tersauri de sport in aer liber, patinoar artificial, teren de minigolf, sala de antemament pentru diferite                  fitness si întreținere corporala, bazin acoperit si descoperit, servicii de intretinere corporala,

spatii rinex&de ‘aesențre a dotărilor sportive, servicii soi dotări de deservire a funcțiunii de baza

 • - funcțiuni de loisir: instalatii de agrement si sport cu acces publi nelimitate/private, loc de joaca pentru copii acoperit/decsoperit, spatii si amenajari pentru spectacole in aer liber, piscine acoperita/descoperita

 • - funcțiuni de agrement: cazinou, club, club nautic, sala polivalenta, bowling, instalatii si dotări specifice agrementului turistic

 • - funcțiuni de cultura: centru expozitional, expoziție, târg, centru de congrese, centru de conferințe, cinematograf, multiplex, teatru

 • - amenajari turistice pe malurile lacului Siutghiol/Lacul Siutghiol (debarcader, pontoane, teleski nautic, orășel lacustru etc)

 • - servicii: financiar-bancare, sediu de birouri/firma, spatii pentru birouri aferente functunilorde baza, agentii de turism, puncte de informare                               r~~JUOCTJLconstanța •

 • - funcțiuni de sanatate: dispensar, statii de salvare, farmacii primăria municipiului constanța - funcțiuni legate de culte: biserica                                      diRSCȚIA urbanism

 • - lucrări de amenajare/intretinere a malurilor/iacului Siutghiol       ^ZAT neschimb

 • - marina, pasarela amplasate pe Marea Neagra                  AnexS la

 • - funcțiuni aferente echipării tehnioco-edilitare: construcții si instalații afaraeteECT șef

 • - unitari cu destinație speciala                     '------—— ————

 • - grupuri sanitare publice

 • - amemajari ale spațiului public: străzi, alei auto, pietonale si ciclisfice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalatii de

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

agrement si loisir

 • - spatii verzi si plantate de folosința generala: parc, gradina, scuar, fasii plantate

 • - parcuri cu caracter tematic

 • - parcaje ia sol si multietajate

 • - dotări si amenajari specifice funcțiunii de baza

 • - amplasarea de panouri publicitare______________________________________________________________________

 • - funcțiunea admisa pentru fiecare parcela in parte, menționata pe planul de Reglementari si in tabelul anexa aferent fiecărei zone, nu este exclusiva, fiind admisa modificarea sau completarea cu funcțiunile admise, enunțate mai sus. (...)»

 • - funcțiunile legate de culte (lacase de cult) sunt permise inclusiv in zonele menționate pe planurile de Reglementari urbanistice ca: funcțiuni mixte: spatii verzi, alei auto si pietonale, parcari, mobilier urban, panouri publicitare, corturi provizorii pentru diverse evenimente, construcții si instalatii demontabile cu ocazia unor evenimente, locuri de joaca.

ARTICOLUL 2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI conform P.U.Z. MAMAIA:

 • « - construcții si instalatii demontabile pentru funcțiuni comerciale si de alimentație publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții

 • - corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente

; - amenajari pentru alimentație publica numai cu ocazia unor evenimente

 • - organizări de evenimente in perioada sezonului estival

 • - sunt admise extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament si tabelele anexate.»

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE conform P.U.Z. MAMAIA:

 • « - adivitati de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat;

 • - funcțiuni industriale;

 • - depozitare si vanzare en-gros ;

 • - depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - statii de intretinere auto;

 • - spălătorii chimice;

 • - sunt interzise orice funcțiuni, clădiri si amenajari care produc agresarea peisajului, prin poluări sau diminuarea vegetației si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protecție stabilite pe plan national/local;

 • - sunt interzice Bnce amenajari care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.»

  (N.N.) Penfri

  U3.1.-R6gK


iiat, situat in ZONA A-UTR 8- respectiv lotul Vila Rainbow, P.U.Z. are figurat in planșa banistice zona A:

-structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistica (hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, pensiuni turistice sau alte structuri de cazare turistica).

 • - circulatii pietonale (alei, platforme si amenajari, inclusiv platforme amenajate ca terase pentru alimentație publica)

Destinația de vila turistica din P.U.D. se înscrie deci in funcțiunile admise prin PUZ aprobat.

JUPEȚUL. QQHȘTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

QIRRCȚtAURBAhSSM

VIZAT SPRE N&MHI&BARE

Anexfi la avizuLnr. __j___/ ____—

ARHITECT ȘEF J__________

PUD-LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

Cu linie neagra groasa punctata- limita zonei de protecție a monumentului istoric FOSTA VILA REGALA, AZI CLUB “CASTEL”, cod CT-H-m-A-02896.

Regim de înălțime: EXlSTENT= PROPUS

„ VILA 8 VILA RAINBOW-P+1”


Extras din Planșa U3.1.- Reglementari urbanistice zona Aa unui iot in doua sau mai multe loturi) se vor avea in vedere cerințele legale e este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor embiațea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire încadrarea


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT NESCmSBARE Anexâ la avizul nrZ3A?0

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forh^-dimensiiindcnnfnrm P.ILZ.______

MAMAIA: «- in cazul p privitoare la provenite din indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei 'înaintea dezmembrării si suprafețele totale construite 'însumate cu suprafețele propuse spre construire.

 • - reparcelare in sensul prezentului regulament reprezintă operațiunile care au ca rezultat o alta împărțire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante avand destinatii si/sau forme diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea si dezlipirea mai multor parcele de teren invecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune impartiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si obiectivelor de utilitate publica.

Autorizarea parcelarilor sau dezmembrărilor se face cu condiția ca, pe parcelele rezultate sa fie respectati indicii de utilizare a terenului (POT si CUT) maxim admiși prin prezentul regulament pentru zonele in care se afla parcelele. - sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedita de bransare la rețeaua de distribuire a apei, la rețeaua de canalizare, ia rețeaua de distribuție a energiei electrice. Autoritatea publica este in drept ca in cazul in care pentru bransare este prevăzută o extindere a rețelei publice de distribuție sa solicite, anterior autorizării construcției, realizarea efectiva a extinderii.

 • - marimea minima a parcelei construibile- conform prevederilor legale, limitelor stabilite, cerințelor tehnice, documentațiilor P.U.D. (daca este cazul), studiilor de specialitate avizate conform legii (daca este cazul), pentru fiecare funcțiune admisa.»

ARTICOLUL 5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT conform P.U.Z. MAMAIA:

«- in sensul prezentului regulament, prin aliniament se 'înțelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public. - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective.

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

 • - in orice alte cazuri clădirile vor fi retrase de ia aliniament pentru a permite amenajarea unor spatii de acces, copertine de protecție, terase descoperite, locuri de parcare la sol.

 • - regulile de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor si pârtilor subsolurilor care depasesc cota exterioara amenajata a terenului pe aliniament.

 • - sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere fata de aliniament, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) terasele, balcoanele sau bovindourile vor putea depăși limita retragerii fata de aliniament cu maxim 1,20

m.

 • b) in cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstră o distanta minima de 2 m fata de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioara a elementelor lor constructive se va afla la o inaltime minima de 3,5 m fata de cota de calcare exterioara din zona aliniamentului.

 • c) bovindourile, respectiv balcoanele inchise vor ocupa, in elevație, o suprafața maxima echivalenta cu 50% din suprafața fațadei.”

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR conform P.U.Z MAMAIA :

«- regimul de construire in stațiunea Mamaia este izolat

 • - clădirile vor avea fațade laterale si posterioare si se vor retrage de la limitele parcelei conform Codului Civil

 • - in cazul clădirilor amplasate la limita plajei, care au ca vecini domeniul public si este permis POT= 100%, acestea se vor amplasa pe limitele laterale si posterioare ale parcelei, cu condiția de a avea fațade laterale si posterioare.

 • - pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu condițiile de orientare, insorire si iluminat natura! in conformitate cu actele normative in vigoare RGU/1995, OMS 536/1997 etc). «

ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite                                                     --------------

 • - autorizarea executariiconstructiilor este permisa numai daca se respt ct^^g^|^^^^^g^ț^iii irin caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.                 ' oi p^cțiă urbanism

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE conform P.U.Z. MAMAIA: vizat «rre

 • « Accese carosa&le: |                                       Anexă *3 3yizul nr.zQ'SZ/           o

 • - autorizarea exec^rijd^stfuctiilor este permisa numai daca exista fosibili^^-fț^c^ la drumurile publice, direct sau pp^s&n^mjMnform destinației construcției. Configurația acceseMa- drumurile-publice trebuie ea— permită intervehti^jnijloacelor de stingere a incendiilor.

 • - in mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fara 'îndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus, cu avizul unitarii teritoriale de pompieri.

 • - numărul si configurația acceselor prevăzute anterior se determina conform HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

 • - orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului si autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

 • - se va sigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere, acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

Accese pietonale:

 • - autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

 • - in sensul prezentului regulament, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

 • - accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare. »

 • A RTICOLUL 9-STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR conform P.U.Z. MAMAIA ;

 • - autorizarea executării construcțiilor care. Prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire.

 • - in cazul imposibilității tehnice a asigurării, in interiorul parcelei, a spatiilor de parcare prevăzute prin prezentul

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

regulament, se va dovedi asigurarea parcajelor in următoarele condiții:

 • a) solicitantul va face dovada asigurării spatiilor de parcare pe o alta parcela, cu condiția păstrării necesarului minim de spatii de parcare pe a doua parcela, cf. prezentului regulament

 • b) solicitantul va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcaredin spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare

 • - numărul minim al iocurrilor de parcare necesare se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul prezentul regulament, HGR nr 525/1996, H.C.L.M. nr. 43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulație in Mun. Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane, Indicativ P132-93.

 • - daca in interiorul aceleiași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul total al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte.

 • - va fi încurajata amenajarea de spatii de parcare supraterane etajate acolo unde terenul permite.

Observație (n.n.): Conform Certificatului de urbanism nr. 2519/2018 pentru P.U.D., necesarul de parcaje se va calcula conform HCL nr. 113/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajările autorizate pe raza municipiului Constanta.

ARTICOLUL 10- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CONSTRUCȚIILOR conform P.U.Z. MAMAIA:

«- autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, stabilit pe planșa de Reglementari urbanistice pentru fiecare clădire existenta si propunere.                ---------țam'tÂ---------

 • - in condițiile in care caracteristicile geotehnice o permit, este admisa                                           rilor va

fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale              ' * oin.eeti a urbamsm

 • - este permisa realizarea de demisoluri                            vizat spre n oc.wssbâre

 • - in sensul prezentului regulament, ‘înțelesul termenilor subsol, demi3of^f^ee^^flhs-irrgtosarufanuxat'(a

P.U.Z. n.n.)                                                       arhitect șr-F&rtot

 • - in cazul regimului de inaltime care prevede retrageri succesive ale nivelurilor, accate^se vor ieafua~a^tfel: ultimele doua niveluri retrase se vor retrage 75%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras.

 • - in stațiunea Mamaia este interzisa mansardarea clădirilor ce vor fi edificate ulterior aprobării prezentului regula nent i__________________________________________________________________________

 • ■ pentru toate cladirj kmaff&pr&puse, se va menționa in Certificatul De Urbanism, ca pentru eliberarea Autorizației DeJ^ons^^jhte obligatorie obținerea avizului Ministerului Afacerilor Interne.

 • - conform avizulbfMfpisterului Afacerilor interne, inaltimea maxima a clădirilor, in zona A si zona B, este limitata la 50m.

 • - conform avizului Ministerului Apărării Naționale, inaltimea maxima a clădirilor, in cele doua zone restricționate marcate pe planșele de Reglementari urbanistice, este limitata la 39m, calculata de la nivelul marii.

 • - pentru amplasarea/instalarea de antene, echipamente de radiotelecomunicatii sau alte instalatii care ar putea depăși cumulat, regimul de inaltime al clădirilor propuse a se realiza in cele doua zone restricționate MApN, se va solicita avizul Statului Major Generai.»

ARTICOLUL 11 -ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR conform P.U.Z, MAMAIA:

autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine reglementarilor cuprinse in prezentul regulament sau prevederilor Art.32 al Regulamentului General de Urbanism.

 • - arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

 • - aspectul clădirilor va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in reiatii de co-vizibilitate.

 • - lucrările de modificare a fațadelor (reabilitare termica, ‘închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga construcție.

 • - culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.

 • - mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.»

ARTICOLUL 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA conform P.U.Z. MAMAIA:

 • « Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

 • - autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

 • - se va umari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizar, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemena se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

 • - fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.

 • - costurile lucrărilor de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in 'întregime de investitor sau de beneficiar.

Realizarea de rețele edilitare:

 • - rețelele existente de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune), precum si cele noi vor fi reamplasate / amplasate in subteran.

 • - rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplsate subteran.

 • - extinderile de rețele, lucrările de marirea a capacitatii ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitatii rețelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu costul dovedit al lucrării suportate de el, daca nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica. « ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE PUBLICE/PRIVATE conform P.U.Z. MAMAIA:

‘Spatii publice

 • - amenajarea sau reamenajarea spatiilor verzi existente sau noi se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistica

 • - vegetația ‘malta matura va fi protejata si pastrata pe toata suprafața stațiunii

 • - mobilierul urban amplasat in spatiile publice, se va subordona unui concept coerent pentru imaginea urbana a 'întregii stațiuni        fi

Spatii private       « I

 • - terenul liber ranras^rate« irculatiilor, parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu 1 arbore/100 mp.

 • - pe suprafața pameieTvorexlsta amenajari pentru spatii de joc, de odihna si grădini de fațada decorative

 • - spațiul liber dintre clădire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese

 • - in spatiile publice si in spatiile private, pe domeniul public, cat si pe proprietăți private sunt permise:

 • - amplasarea panourilor publicitare                            r

  de alimeA^Ș0b^i%^3lb numai cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHSTAN


 • - construcții si instalatii demontabile pentru funcțiuni comerciale i i ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții                       direcția urbanism

 • - corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente vizat s.pre nesc wî^uare

 • - amenajari pentru alimentație publica numai cu ocazia unorevenintentâ iaavizul y--/-------

 • - organizări de evenimente in perioada sezonului estival. » arhitftt

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI conform P.U.Z. MAMAIA:         ahmiilgi      ----

împrejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza numai din gard viu, jardiniere (h max= 30 cm) sau plante in ghiveci

 • - in toate celelalte cazuri, împrejmuirile vor avea cel mult un soclu opac cu inaltimea maxima de 40 cm si o parte transparenta realizata din grilaj metalic sau dintr-un sistem similar care permite vizibilitatea in ambele directii si care permite pătrunderea vegetației. Inaltimea maxima a împrejmuirilor va fi de 1,8 m. împrejmuirile vor putea fi

PUD-LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

dublate cu garduri vii. »

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZAREA TERENULUI

conform RU.Z MAMAIA:

«ARTICOLUL 15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

 • - in cazul tuturor clădirilor existente, nemarcate ca propuneri pe planșa de Reglementari urbanistice, procentul de ocupare al terenului se menține

 • - in cazul propunerilor marcate ca atare pe planșa de Reglementari urbanistice si in tabele anexa, procentul de ocupare al terenului este 40-70%.

 • - in cazurile speciale marcate ca atare pe planșa de Reglementari urbanistice si in tabele anexa, procentul de ocupare al terenului este 90%.

 • - in cazurile speciale din zona adiacenta promenadei situate la limita plajei, marcate ca atare pe planșa de Reglementari urbanistice si in tabele anexa, procentul de ocupare al terenului este de 100%.

 • - in cazul parcajelor multietajate marcate ca atare pe pe planșa de Reglementari urbanistice si in tabelele anexa, procentul de ocupare al terenului este 100%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI

 • - coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălțime specificat si procentul de ocupare admis este maxim 4, raportat la suprafața LITR.»

 • 2.1.3. Concluzii ale Studiului istoric aferent PUZ Mama/a-HCLM nr.121 / 24.05.2013

Dintre recomandările finale ale Studiului istoric aferent PUZ Mamaia-HCLM nr.121/ 24.05.2013, întocmit in anul 2012 de arh. Doina Bubulete - expert atestat de Ministerul Culturii, cu referire la monumentele istorice existente si zonele lor de protecție pe teritoriul stațiunii, menționam:

 • • Inițierea unor operațiuni de restaurare/regenerare a fondului construit valoros (monumente, construcții cu valoare ambientală), ca și a spațiilor publice și a spațiilor verzi care întregesc ansambluri și constituie puncte sau areale de interes urbanistic

 • • Adecvarea/readecvarea funcțională generală a clădirilor și îndeoseb a obiectivelor depatrimoniu ___________

 • • Utilizarea, pe cât posibil, a unor materiale de construcție și finisare dt bună calit^fi^^^l^teriț^iv, atât la operațiuni

de restaurare, cât și în operațiuni de edificare nouă                 primăria MUNICI piUlU = CONSTANȚA

DIRCTA URBANISM

VIZAT SPRS WpCHfflBARE J

__Anexa la avizul nr,

 • 2,2, - CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABOItATE.QQ^pMJȚENT CU P.U.D.: j

Pentru obiectivul studiat 4-aujbtiiwt avize, acorduri, autorizatii, printre care:

 • - Autorizație de con4ryWiT[^^/14.03.2019 pentru lucrări de; „RECOMPARTIMENTARI, CONSOLIDĂRI, AMENAJARI INTET?I&^iWaRAT11 ACOPERIȘ, VILA TURISTICA EXISTENTA".

 • - Certificatul de urbanism nr. 2519/ 02.07.2018 prelungit, pentru lucrări de: ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU - pentru parcela LOT 10, CAREUL 41, in Stațiunea Mamaia.

 • - Aviz Direcția Județeană pentru Cultura Constanta - nr. 2109/ U/19.12.2018 pentru PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru REABILITARE, MODIFICĂRI, CONSOLIDĂRI, EXTINDERE IN POD EXISTENT PENTRU AMENAJARE VILA TURISTICA IN CLĂDIREA D+P+1 EXISTENTA.

S-au intocmit studiu topografic, studiu geo-tehnic, expertiza tehnica de rezistenta a clădirii si studiu istoric de analiza urbanistica si arhitecturala, releveu prin scanare laser 3D a clădirii.

Nu au fost necesare studii geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice.

2.2.1. SUPORTUL CADASTRAUTOPOGRAFIC:

S-a efectuat ridicarea topografica a zonei studiate (parcela studiata si parcelele imediat învecinate), in sistem Stereo 70, de către S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L.

Topografie: în curte terenul este aproximativ orizontal cu o ușoară pantă (cca 1,3%) dinspre vest spre est, evacuarea apelor pluviale făcându-se gravitațional.

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019 Terenul la nivelul trotuarului coboare dinspre nord spre sud (trotuar estic) cu panta de 0,75% si dinspre est spre vest (trotuar nordic) cu panta de 0,26%, evacuarea apelor pluviale fâcându-se gravitațional. Prin lucrările ce se vor propune nu se va schimba direcția generală de scurgere a apelor meteorice.

Planșele desenate ale P.U.D. sunt realizate pe suportul topografic vizat de O.C.P.I.

2.2.2. CONCLUZII ALE STUDIULUI ISTORIC ÎNTOCMIT PENTRU PREZENTUL PROIECT

(prezentam in continuare extrase din Studiul istoric arhitectural urbanistic întocmit in anul 2018 de arh. urb. Tudosie Laura Smaranda, RUR D,E,F6,G5 si arh. Isacov Alinta Gabriela RUR D,E, verificat de arh. Margareta Mihailescu -specialist M.C.C, nr. 327 S)

AMPLASAMENT

„Clădirea studiata - VILA ȘTIRBEY este amplasata in centrul istoric al stațiunii Mamaia.

Nu este clasata individual ca monument istoric, dar se situează in zona de protecție, la 50 m distanta spre Sud fata de monumentul istoric de valoare naționala FOSTA VILA REGALA, AZI CLUB “CASTEL'1, cod CT-ll-m-A~02896, înscrisa fa poz. 596 La Județul Constanta in Lista Monumentelor Istorice Anexa a Ordinului Ministrului Culturii nr. 2828/24.12.2015, publicata in M.O. Partea I, nr. 113 bis, din 15.02.2016.

FOSTA VILA REGALA este inscrisa in Lista Monumentelor Istorice întocmită in anii 1991-1992, aprobata in Comisia Naționala a Siturilor si Ansamblurilor Istorice, menționata in Ari. 59 al Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Ulterior apare in Lista Monumentelor Istorice actualizata si publicata in anii 2004, 2010 si 2015. “

LOTIZAREA DIN CARE FACE PARTE VILA ȘTIRBEY

„Prima lotizare a stațiunii Mamaia s-a realizat in anul 1906, de către arhitectului peisagist francez Edouard Redont.

După primul război mondial, in 1924, parcelarea Mamaia a fost modificata.

Loturile au fost reduse ca suprafața la 300-500 m.p., iar lotizarea a fost extinsa spre Nord, în etape succesive, pana la localitatea Mamaia Sat.

Principiile anterioare de organizare au ramas aceleași ca in lotizarea anterioara.

In Planul cadastral al municipiului Constanta din 1938 pentru zona clădirii studiate, este detaliata lotizarea din care face parte aceasta, cuprinsa intre Parcul Cazioului - la Sud si Incinta Vilei Regale - la Nord.

Stazile si aleile care structurează lotizarea au ramas aceleași, preluate din prima lotizare - 1906, menținute pana in ziua de astazi, si anume:

 • - Alea Lido - curba, pe direcția Est-Vest, astazi aleea cu parcare situata la Sud de Hotel Albatros si Condor

 • - Aleea Ecrene - liniara, pe direcția Est-Vest, intre grupul de vile si Incinta Vilei Regale.

 • - Intre aleile acestea exbtau Aleea Florilor si Aleea Veneția, convergand către intrarea laterala in incinta Vilei Regale.

  Lotizarea cuprinde3T?|q4reuri, cu 32 de loturi, organizate cvasi-simetric fata de un ax pe direcția Nord-Sud, in căpătui de Sud fii                  -a construit Hotelul Edilitatea, iar in căpătui de Nord - o lărgire semicirculara in

carosabilul aleii Ecrene, confoț n lotizafii inițiale, si Poarta de acces in Incinta Vilei Regale.

Cele 32 de loturi facau parte din careurile 39, 40 si 41 si erau distribuite astfel:(...)

 • - Careul 41 cuprinzând 13 loturi intre Aleea Florilor si Bulevardul Principele Nicolae de pe malul lacului Siut-Ghiol, pe care in 1938 erau construite 4 vile, pe loturile 10 (Vila Stirbey), 11 (Vila. Stanes.cu),, 11 (VilaJ^arcjero), 21 (Vila Sirotta), clădirile existând si astazi;                               | JUSTUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA!'

Pe o parte a loturilor ramase libere, după 1948 s-au construit:                                       * »P

 • - Stafia de pompare a apei, la Vest de Vila (Stanescu), la Aleea Ecren ?,                nr /L - -p

 • - Restaurantul Albatros, la Est de Hotelul Albatros, in anii 1960

 • - Hotelul Condor, la Vest de Hotelul Albatros, in anii 1970.                 ARHITECT ȘEF--------------

Restul loturilor au ramas libere si au fost folosite ca grădini extinse afe vilului învecinate, transformate in vile de protocol.

Aleile au ramas pe traseul si cu ampriza inițiala, cu deosebirea ca astazi nu mai poarta denumiri.

In general, cele 8 vile construite in anii 1930, existente si astazi, si-au pastrat arhitectura inițiala, realizata in stiluri diverse: neoromânesc, modernist, modernist cu influente balcanice, dar majoritatea au fost modernizate după 1990, pierzând detalii si materiale originare.

Dintre toate vilele existente in aceasta lotizare, Vila Stirbey se remarca din toate punctele de vedere: urbanistic, arhitectural si memorialistic:

 • - Amplasamentul privilegiat, de colt, intre Aleea fosta Ecrene si Aleea fosta Florilor, intr-o poziție dominanta si vizibila

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019 de la distanta, fiind totodată cea mai apropiata de intrarea in incinta Vilei Regale.

 • - Arhitectura de excepție, in stil modernist cu influente orientale, dominata de turnul minaret amplasat pe colt;

 • - Autorul cunoscut, arh. Mario Stoppa, același care a proiectat Vila Regala, proiectul inițial fiind cunoscut;

 • - Comanditarul cunoscut - Familia Stirbey, cu vechi rădăcini boierești si domnești, de notorietate in epoca si apropiata Familiei Regale;

 • - Autenticitatea arhitecturii, detaliilor si materialelor, care s-au pastrat, fara modificări esențiale;

 • - Starea in general buna a clădirii, posibil de a fi consolidata, restaurata si refunctionalizata, fara modificări majore.”

ISTORICUL VILEI ȘTIRBEY DE LA MAMAIA

„Familia Știrbey fiind nedespărțită de Familia Regala, aceștia au cumpărat un lot de casa in imediata vecinătate a Vilei Regate de la Mamaia si au construit intre anii 1926-1930 o vila de vacanta.

Planurile Vilei Știrbey o indica pe Maria Stirbey ca proprietara-comanditara si sunt semnate de arhitectul Mario Stoppa in iulie 1926.

Maria Stirbey a fost fiica cea mare a cuplului Barbu (Prințul Barbu Stirbey, n.n.) si Nadeja Știrbey, (...).

Colaborarea dintre Maria Știrbey si arhitectul Mario Stoppa venea ca urmare a realizării reședinței de vara a familiei de la Brașov, finalizata in 1925.

Vila de la Mamaia a fost finalizata in 1930, conform plăcii din piatra cu numele arhitectului amplasata pe parapetul porticului de la intrare.

Cu siguranța, când a conceput tumul-minaret de la Vila Știrbey, arhitectul a avut in minte modelul Vilei Regale de la Balcic.»

« Fiind naționalizata după 1948, Vila de la Mamaia a fost folosita ca vila turistica de protocol, după 1990 fiind denumita Vila Rainbow. (...)»

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI ALE STUDIULUI ISTORIC PRIVIND POSIBILE INTERVENȚII ASUPRA CLĂDIRII STUDIATE:

« Având in vedere valoarea arhitecturala a clădirii si valoarea urbanistica a amplasamentului, este necesara pastrarea, restaurarea si punerea in valoare a clădirii, protejarea aspectului exterior, a volumetriei si arhitecturii fațadelor cu toate detaliile lor, cu deosebire a elementului distinctiv - minaretul de colt, care trebuie sa ramana dominanta compoziției arhitecturale.

Se recomanda pastrarea si reconditionarea următoarelor elemente caracteristice ale clădirii:

 • - Compoziția volumetrica piramidala

Tumul - minaret de colt, cu toate detaliile sale

 • a. Forma șarpantei si detaliul de streașină, invelitoarea din olane                                         _

 • b. Forma golurilor exterioare                                             JUDEȚUL CONSTANȚA

), posibil a se reface din lemn stratificat, cu preluat reafcat/e/or- tencuieli, paiamentul din piatra, < nraces                                      Anex?! la avizul nr..______J_________

d. Finisajele exțeifac e. Detaliul de(paa!&


. .     _ W\perforata, pe soclu din piatra                       £

 • g. Grilajul din feronerie de la fereastra de pe colț                           ARHITECT ȘEF

 • h. Detaliul pierdut, dar posibil de reconstituit după documente, al consolate) din lemn ce “susțineau” etajul----

 • i. Plăcută cu anul construirii a.d. 1930 si numele arhitectului Mario Stoppa, de pe parapetul porticului de intrare

 • j. Acoperirea boltita a scării interioare

 • k. Scara interioara a minaretului

Asigurandu-se pastrarea si reconditionarea elementelor caracteristice ale clădirii enumerate mai sus, sunt posibile modificări de plansee, recompariimentari interioare, modificări ale scării secundare, realizarea de finisaje interioare si instalatii noi, in scopul repunerii in funcțiune a clădirii si adaptarii ei la prevederile reglementarilor din domeniu.

Consolidările se vor realiza numai la interior. Pentru tumul- minaret, in cazul consolidării sale la exterior, se vor aplica soluții care sa nu-i modifice arhitectura.

Având in vedere necesitatea modernizării si refunctionalizarii clădirii, pentru a corespunde cerințelor modeme de confort, apreciem ca posibila inaltarea zonelor de construcție parter, in vederea câștigării pentru cazare a spatiilor situate in podul existent al acestora, cu condiția ca acestea sa ramana cu streasina mai jos decât cea a corpului P+1 si cu o racordare adecvata la acesta din urma.

Având in vedere amplasamentul in zona de protecție a unui monument istoric de valoare naționala, pentru intervenții asupra exteriorului clădirii studiate este obligatoriu Avizul Ministerului Culturii, prin Direcția Județeană pentru Cultura Constanta si Comisia Zonala a Monumentelor Istorice, pe baza unei documentatii intocmite conform exigentelor in zone construite protejate..»


PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

2.2.3. STUDIU GEOTEHNIC:

S-a realizat un studiu geotehnic facand parte din expertiza tehnica, realizat în incinta lotului studiat, de către S.C. FORCON S.R.L. geol. Nicolae Tase, stabilind condițiile de fundare posibile in zona studiata.

CAP. 3. SITUAȚIA EXISTENTA (planșa U-01)

 • 3.1. POZIȚIONARE LOT, VECINĂTĂȚI, LIMITE _____________________________

Poziția în localitate'.

Obiectivul studiat este amplasat în jud. Constanta, mun. Constanta, in centrul istoric al stațiunii Mamaia, careul 41, lot 10. Imobilul se situează in zona de protecție a unui monument istoric, respectiv la cca. 50 m distanta spre Sud fata de monumentul istoric de valoare naționala FOSTA VILA REGALA, AZI CLUB “CASTEL", cod CT-ll-m-A-02896, înscrisa la poz. 596, la Județul Constanta in Lista Monumentelor Istorice Anexa a Ordinului Ministrului Culturii nr. 2828/24.12.2015, publicata in M.O. Partea I, nr. 113 bis, din 15.02.2016, arh. Mario Stoppa, 1926.

PLAN DE SITUAȚIE IN SCOPUL ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU scara 1:500


Nr. cadastral

___IE330627

Carte fundata nr.


Suprafața măsurată (mp)

412


Adresa imoMulul


sioesoI&230627


__________Stațiunea Mamaia. Careid 41 Lot 10

UĂf ~|        CONSTANTA1CcNr. parcelaorofedin Storeografic 1070 erinta Marea Neagra 1975 REFERITOARE LA TEREN*


Mențiuni


Teren materializai cu gard piatra


JUDEȚUL CONSTANȚA

&RIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECT^ URBANISM

VIZAT ȘPRE MCSCWtaRBARE

Ăflexă la avizul nr.


PRW <


arhitect șef---


TOTAL


412


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIISuprafața construia la soi _________(mp)_________ 204


Mențiuni


TOTAL


204


Suprafața totala măsurată a imobilului^ 412 mp Suprafața din ecl = 403 mpLocuința D+P+1E (DiTcam * dep ;P‘-4cam.+dep. Etal: 3 Gamtdep.)

-------------COTOnt*-- Inspector» Prezentul docurent receplicnal este vabbd InsoU de procesul verbal do recepție                               1

MbM (i PrtNWM! STOlAwWlRELA

FuMțiK C0>i>lup CR li


insoUde procesul verbal de


Dala:


Lotul studiat (LOT 10, CAREUL 41) are număr cadastral IE: 230627.

PUD-LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

Pe teren se afla o clădire CORP C1, avand număr cadastral 230627-C1. Conform situației menționate in actele cadastrale, clădirea apare cu destinația de locuința, cu arie construita la sol de 204 mp, cu regim de inaltime D+P+1etaj.

Prin Autorizația de construire nr. 357/14.03.2019 pentru lucrări de: „RECOMPARTIMENTARI, CONSOLIDĂRI, AMENAJARI INTERIOARE, REPARAȚII ACOPERIȘ, VILA TURISTICA EXISTENTA"- lucrare care urmeaza sa fie demarata in curând, destinația clădirii este autorizata ca vila turistica.

Terenul Lotul 10 studiat este poziționat pe colt, la intersecția a doua străzi si prezintă aliniament pe latura de est si pe cea de nord. Forma terenului este pentagonala, cu o latura de 23,89 m la strada de la est Str. Politiei (fosta Florilor), o latura de 15,50 m la strada de la nord (fosta Ecrene) si coltul spre intersecție teșit (6,83 m).

Vecinătățile lotului studiat:

 • - la nord - domeniu public- strada (denumire anterioara str. Ecrene, in Plan parcelare Mamaia din planul cadastral din 1938)- lungimea frontului lotului la strada = 15,50 m

 • - la est - domeniu public- strada Politiei (denumire anterioara Aleea Florilor, in Plan parcelare Mamaia din planul cadastral din 1938)- lungimea frontului lotului la strada = 23,89 m

 • - la sud - proprietate privata IE: 209651, pe care se afla o construcție Șopron (umbrar) parter poziționată pe hotarul comun cu lotul studiat, prezentând calcan pe lungimea hotarului comun. Lotul următor spre sud este proprietatea mun. Constanta, pe care s î qfla clădirea D+P+2etaje Sediu al Politiei Mamaia.

 • - la vest - proprietate             §907, lotul 11, pe care se afla corpuri de clădire P+1E, D+P+2E - Vila Protocol


(Vila fosta Stanesc SWîlna D+P+2E este poziționată la cca. 2 m distanta de hotarul comun cu lotul studiat. Corpul de clădire P+1E estd situat pe hotarul comun, pe o lungime de cca. 4ak—-------------------

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019stanga- Lot 10- Vila Stirbey (Vila Rainbow) D+P+1 etaj, in dreapta vecinul de la vest:


Stra

Lot 1'Milă'Ifrdfocof (fosta Stanescu)- D+P+1 etaj.


PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019Incinta lotului:

Declivitati:                                          i arhitect șef __________ f

în curte terenul este aproximativ orizontal cu o ușoară pantă (cca 1 J3%) dinspre vost opro oot, evaetrarea-apelor


pluviale făcându-se gravitațional.

Terenul la nivelul trotuarului coboara dinspre nord spre sud (trotuar estic) cu panta de 0,75% si dinspre est spre vest (trotuar nordic) cu panta de 0,26%, evacuarea apelor pluviale făcându-se gravitațional. Prin lucrările ce se vor propune nu se va schimba direcția#generală de scurgere a apelor meteorice.

Accese:         f j

-Accesul pietonal inincm^l^p® latura de est, printr-un portal cu arcada, din zidărie tencuita, situat in axul arcadei porticului de^ntr^MMire. Frontonul portalului este acoperit cu olane ceramice, cu un joc de planuri in cate doi versanti, iar poarta este dfn metal vopsit alb.

-Accesul auto are loc pe aceeași latura estica, spre coltul de sud-est. Poarta este metal vopsit alb. In incinta nu se poate accede carosabil, data fiind alinierea fațadei la numai 3,97 m de aliniament.

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC_______________________________________________________

In planșa U-04 sunt analizate categoriile de proprietate.

Forma de deținere a imobilului și suprafața terenului:

 • - Parcela studiata cuprinde un imobil alcătuit din teren si construcții si este PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR JURIDICE. Terenul este intravilan, cu număr cadastral 230627/UAT Constanta; suprafața terenului este 412 mp (conform măsurători), respectiv 408 mp din acte.

 • 3.3. STUDIUL GEOTEHNIC_____________________________________________

Din studiul geotehnic preliminar realizat în incinta lotului studiat, de către S.C. FORCON S.R.L. geol. Nicolae Tase, rezultă următoarele:

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.1II. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

 • • Vila D+P+1 etaj nu prezintă degradări / tasari cauzate de terenul de fundare.

 • • Adâncimea maxima de inghet = 0,90 m (conf. STAS 6054-77).

 • • Seismicitatea:

o Zona de hazard seismic cu ag=0,20g

o Perioada de colt Tc = 0,7 sec. conform P100-1/2013.

o Zona de macroseismicitate l=71 pe scara MSK.

 • • Prezentarea rezultatelor:

 • - A fost efectuat 1 foraj geptehnic F1.

- Stratificatia:

o 0,0-1,0 m = stratul de umplutura neomogena

o 1,0 - 6,0 m = stratul de nisip fin, mediu, galbui-albicios, afanat in suprafața si mediu îndesat sub 1,50 m adâncime. Stratul continua.

 • • Categoria geotehnică: Pe baza Normativului NP 074-2014, se clasifica terenul de fundare in categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic moderat

 • • Adâncimea apei freatice:

o In amplasament nivelul apeii freatice oscilează in jurul adâncimii de 3,0 m de la fata terenului.

 • • Condiții de fundare:

Fundarea directa pe stratul de nisip cu o presiune efectiva care sa nu depaseasca presiunea convenționala corectata pentru situația concreta din proiectare.

Fundarea directa pe perna din material granular (piatra sparta, balast)

Poziția sondajului executat este reprezentata pe planșa U-01.

3.4. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT

3.4.1. CLĂDIREA EXISTENTA PE LOT:

Caracteristici clădire:

Pe lotul studiat exista clădirea corp C1- cu număr cadastral 230627-C1, avand conform înscrisurilor din acte destinația de „locuința” si aria construita la sol de 204 mp. Regim de inaltime: D+P+1 etaj + turn de tip minaret, pe colt Regimul de înălțime al clădirii înscris in acte: D+P+1 etaj. Structura clădirii este durabila/semidurabila. Starea clădirii este buna.

JlWUl CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAt 13M VI’AT SPRE NESCMfi^ARE

Anexă la avizul nr IARHITECT


Modul de amplșșa Clădirea are de un balcon belvedere^


cj^irirpe lot:

rd-est un distinctiv turn zvelt cuprinzând o scara circulara prin care se accede la _____________________,              ca. un nivel cota coamei celei mai înalte a acoperișului.

Retragerile clădirii de la aliniament sunt de minimum 2,35 m fata de aliniamentul de la est si 2,68 m fata de cel de la nord.

Tipul de împrejmuire a lotului studiat:

împrejmuirea spre strada este din zidărie perforata. H soclu = 50 cm, H max. = 1,20 m.

Pe laturile spre vecini, terenul este împrejmuit cu gard din zidărie, cu glaf din olane ceramice H max = 2,30 m.

Analiza operațiuni necesare:

Capacitatea existenta a clădirii este de 6 camere cu suprafețe intre cca 11 -16mp, dintre care 2 camere cu baie si restul cu grup sanitar/baie comuna cu acces din hol. Actuala compartimentare nu este compatibila cu categoria de 4 sau 5 stele solicitata de beneficiar prin tema de proiectare.

Construcția necesita unele operațiuni de modernizare/ reabilitare (recompartimentari, finisaje interioare noi, instalatii interioare noi, reparatii fațade, consolidări, extindere a ariei desfășurate prin utilizarea unora din podurile existente) pentru a putea fi utilizata ca vila turistica de categorie superioara. Operațiunile necesita respectarea condițiilor din avizul D.J.C. Constanta.

Clădirea nu este clasata individual ca monument istoric, dar se situează in zona de protecție, la 50 m distanta spre Sud fata de monumentul istoric de valoare naționala FOSTA VILA REGALA, AZI CLUB “CASTEL”, cod CT-ll-m-A-02896, înscrisa la poz. 596 La Județul Constanta in Lista Monumentelor Istorice Anexa a Ordinului Ministrului Culturii nr. 2828/24.12.2015, publicata in M.O. Partea I, nr. 113 bis, din 15.02.2016.

In studiul istoric întocmit pentru acest lot, se arata: „Având in vedere valoarea arhitecturala a clădirii si valoarea urbanistica a amplasamentului, este necesara pastrarea, restaurarea si punerea in valoare a clădirii, protejarea aspectului exterior, a volumetrici si arhitecturii fațadelor cu toate detaliile lor, cu deosebire a elementului distinctiv - minaretul de colt, care trebuie sa ramana dominanta compoziției arhitecturale.”

Date privind imobilul studiat, conform cadastrului din anul 2016:

Imobilul cu nr. Cadastral 230627 (vechi 24) si înscris in Cartea Funciara cu nr. 230627 (vechi 12829) este format din lotul 10 din careul 41 din Stațiunea Mamaia, cu Suprafața de 408 m.p. din acte si 412 din măsurători si Construcția - locuința D+P+1, fosta Vila Stirbey, cu suprafața construita la sol = 204 m.p.

Date privind imobilul studiat, conform reieveului de arhitectura realizat de arhitect Isacov Alinta Gabrieia pe baza de măsurători directe si prin scanare laser 3D cu colaborarea firmei International Partner Buro S.R.L.: EXISTENT:

Ac = 215,51 mp (pentru calcul POT, conform Legii nr. 350/2001)

Ad = 554,36 mp (pentru calcul C.U.T., conform Legii nr. 350/2001)

JUDmiL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNÎCIPIULU' CONSTANȚA

DIRIK1IA UR8AM3M

VIZAT

Anexă la avizul nr..______/-----------

ARHITECT ȘEF


Hmax turn minaret = +19,72 m

Hmax coamă superioara (la acoperișul peste etaj 1) = +9,35 m

Hsoclu = ±0,00 (cca 1,25-1,35 m peste teren amenajat)

3.4.2. FOND CONSTRUIT IN VECINĂTATE

Terenurile imediat învecinate sunt mobilate cu clădiri cu regim redus de înălțime- parter, P+1 etaj, P+2 etaje:


Pe terenul alaturat de la vest (!E:229907), clădirea cu funcțiune turistica, face parte din grupul de 8 vile construite in anii 1&30, exis cu influente baicariibei dar împrejmuirea Pe limita po lotul studiat, nepartjbipand insa ca vizibilitate la niciuna dintre fronturile stradale. Regimul de înălțime pe parcela: D+P+1 etaj, P+1 etaj. Structura clădirilor este durabila/semidurabila.

Jente s/ astazi. Vila si-a pastrat arhitectura inițiala, realizata in stil modernist dernizata după 1990, pierzând detalii si materiale originare. este vizibil modificata relativ recent.

uiasi teren se afla si un corp P+1 etaj, situat cu calcan pe hotarul comun cu


Starea clădirilor este buna.

La data realizării studiului, pe teren se afla o clădire cu caracteristicile: Regim de înălțime parter.

Structura clădirii este nedurabila.

Starea clădirii este mediocra/rea.

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

micșorată insa in timpul verii de dezvoltarea vegetației de sezon de la alit

K JUDEȚUL CONSTANȚA

3.5. CAI DE COMUNICAȚIE, PARCARI

rttlMAXIA I4UN1UII- IULUI, vUl itS 1 AH > A

DIRSCIIA UR0ANI3M

CIRCULAȚIE:

Circulația principala in zona si relația cu orașul are loc pe direcția no

Anexei la avizul

d-sud^^’Ifi^^l-Mamaiar^e-unde s

7

e

repartizează legaturi prin alei/strazi colectoare.


Străzile care deserve - la nord -strada - la est - strada Ambele străzi definitive.pieton#! si cgrosabil Iotul sunt:

noara str. Ecrene, in Plan parcelare Mamaia din 1938)

(fire anterioara Aleea Florilor, in Plan parcelare Mamaia din 1938).

colectoare de categoria a IIl-a cu doua benzi, cu circulație cu dublu sens, cu imbracaminti


Lotul studiat deține o construcție existenta, cu valoare istorica si de arhitectura care trebuie protejate si se afla in zona de protecție a unui monument istoric, situația nepermitand modificări ale acceselor, ale imprejmuirii sau prevederea de parcari pe Iot.

ACCESE CAROSABILE Șl PIETONALE la obiectiv: există și se păstrează

Acces carosabil din strada de la est (poarta de tip auto existenta, dar fara posibilitatea de acces al autovehiculelor in incinta, data fiind alinierea existenta a construcției, la maximum 3,97- 4,00 m de aliniament).

Acces pietonal prin trotuarele străzilor de la est si de la nord. Poarta pietonala se afla pe latura de est.

PARCARI:

Data fiind situația existenta a modului de amplasare a clădirii vilei turistice pe teren, care nu permite realizarea de locuri de parcare in incinta, beneficiarul/proprietarul a dispus de contract de închiriere a unui număr de 6 locuri de parcare limitrofe terenului, pe latura de nord.

(Beneficiarul/proprietarul a avut închiriata prin contract, pana inclusiv anul 2018, cu S.C. CONFORT URBAN S.R.L., o parcare in suprafața de 75,0 mp, cu un număr de 6 locuri, in parcarea publica din strada de la nord, limitrofa S.C. METFORTRAVELS.R.L.).

 • 3.6. ECHIPARE EDILITARA

  • 3.6.1. ALIMENTAREA CU APA

Conform avizului RAJA nr. 512/10.09.2018:

Pe terenul studiat exista un branșament de apa Dn 1 % ” executat din conducta de distribuție apa Dn 80mm F existenta pe domeniul public.

•Contorizarea consumului de apa se face prin apometrul Dn32mm cu citire radio, montat in căminul apometric Ca existent in zona.

Pe strada de la nord exista conducta de distribuție apa Dn80mm F subdimensionata.

 • 3.6.2. CANALIZAREA APELOR MENAJERE

Conform avizului RAJAnr. 512/10.09.2018:

Evacuarea apelor uzate menajere provenind de la clădirea de pe parcela studiata, in prezent se realizează printr-o conducta care traversează terenuri proprietăți particulare aflate Ia sudul proprietății (110,0,7).

Acest tronson se va dezafecta.

Pe strada de la nord exista Colectorul menajer Dn400mm Bz (H=3m).

 • 3.6.3. CANALIZAREAAPELOR PLUVIALE Conform avizului RAJAnr. 512/10.09.2018: In zona nu exista conducte de canalizare pluviala. Apele meteorice se colectează la rigolele stradale.

  JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIUL^ CONSTANȚA DIRECȚIA UR8AM3M VIZAT NESCHICTARE Anexă la avizul nr./


 • 3.6.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA Conform avizului R.A.D.E.T. nr. B13410/23.08.2018: In zona studiata nu exista rețele termice.

  ARHITECT Șl


 • 3.6.5. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE Conform avizului DISTRIGAZ-SUD REȚELE: In zona studiata nu exista rețele de distribuție sau alte instalatii de gaze naturale.

 • 3.6.6. ALIMENTARE^ ^ERGlKtECTRICA

Conform avizului EO^MTODOBROGEAS.A. nr. 229346023/07.08.2018: Pe trotuarul vesticahstaiiPoliueil in dreptul parcelei studiate, exista: -LEA0,4KV

Pe trotuarul SUDIC al străzii de la nord, in dreptul parcelei studiate, exista: -LES 20 KV.

Clădirea studiata este bransata aerian la curent electric.

 • 3.6.7. TELEFONIE

Conform avizului TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA: In zona studiata exista rețele de telefonie - cabluri Tc.

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

CAR4PR0PUNERI(planșa U-02)

 • 4.1. ELEMENTE DE TEMA

Tema program pentru P.U.D. întocmită la solicitarea beneficiarului prevede următoarele lucrări:

 • • In contextul politicilor de dezvoltare a serviciilor turistice pe litoralul românesc, urmărind marirea standardului turistic si punerea in valoare a uneia dintre clădirile emblematice aflate in zona de protecție a monumentului istoric de importanta naționala FOSTA VILA REGALA, AZI CLUB “CASTEL”, cod CT-ll-m-A-02896, beneficiarul investiției isi propune reabilitarea clădirii existente cunoscute sub numele de „Vila Stirbey” sau „Vila cu Minaret”, pentru amenajarea unei VILE TURISTICE de categorie superioara, de tipul „boutique hotel", CU CAMERE DE CAZARE SI SPATII DE SERVIRE A MESEI pentru turiștii cazati.

Prin modificările propuse:

entatie publica se incadreaza in prevederile din P.U.Z. Mamaia, imbat


 • - destinația de vila turistica/ aii


 • - regimul de aliniere ra - regimul de inalti - modificările de mhnsaf de pod neutilizat de

  Lr&mane neschimbat -D+P+1E

  irv pod existent propuse conduc la creșterea C.U.T., prin transformarea zonelor te parter in mansarda, si nu se vor reflecta in modificări volumetrice la exterior, cu excepția ridicării acoperișului de peste parter (de la cota cca. 5,45 m peste teren amenajat) cu cca 50 cm. Streașină si acoperișul de peste etajul 1, de la cota cca. +8,40 m peste teren amenajat - raman neschimbate. - P.O.T. si C.U.T. - se pastreaza indicatorii P.O.T. si C.U.T. maxim admiși aprobati din P.U.Z. Mamaia.


INDICATORII URBANISTICI CONFORM PUZ APROBAT, zona A- UTR8:

P.O.T maxim = in cazul tuturor clădirilor existente, nemarcate ca propuneri pe planșa de Reglementari urbanistice, procentul de ocupare al terenului se menține

v JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAU' A .

DIRECȚIA URBANISM        •

VIZAT PRE                  ;

Anexă le avizul

ARHITECT ȘEF


C.U.T. maxim/UTR = 4.

înălțime maxima admisibila: P+1 E, se admit subsoluri, demisoluri

SITUAȚIE EXISTENTA IMOBIL obiect al P.U.D.:

P.O.T existent = 52,82 %

C.U.T. existent = 1,36

înălțime existenta = D+P+1E

Prin P.U.D. nu se vor modifica indicatorii urbanistici maximi aplicabili parcelei studiate, respectiv P.O.T. si C.U.T. si regimul de înălțime raman cele maxim admisibile reglementate prin P.U.Z..

Indicatorii urbanistici conform PROPUNERII DIN ILUSTRAREA URBANISTICA a P.U.D.:

P.O.T. = 52,82%

C.U.T. = 1,53

înălțime existenta = propusa = D+P+1E

 • 4.2. DESCRIEREA SOLUȚIEI

  • 4.2.1. CONCLUZII P.U.Z. MAMAIA

Parcela studiata fiind situata in zona de protecție a monumentului istoric de valoare naționala FOSTA VILA REGALA, AZI CLUB “CASTEL", cod CT-ll-m-A-02896, pentru lucrările propuse prin tema program pentru acest amplasament s-a obtinut Certificatul de urbanism nr. 2519/ 02.07.2018, prin care se solicita elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu.

Soluția P.U.D. a fost elaborata cu respectarea recomandărilor din P.U.Z. Mamaia -HCLM nr.121/

24.05.2013:

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019 o Adecvarea/readecvarea funcționala clădirii conform listei utilizărilor admise din regulamentul P.U.Z.. o Protejarea fondului construit valoros, care reflecta anumite etape din evoluția stațiunii:

 • - perioada interbelica din zona de proiecție a fostei vile regale.

o Utilizarea unor materiale de construcție si finisare de buna calitate, cu aspect neostentativ atat la operațiuni de restaurare, cat si in operațiuni de edificare noua.

o Evoluția potențialului turistic al stațiunii si creșterea standardului acesteia.

o Masuri concrete de reabilitare a fondului construit existent valoros.

 • 4.2.2. SOLUȚIA DE INTERVENȚIE

FUNCȚIUNE

Prezentul plan urbanistic de detaliu stabilește elemente urbanistice de realizare a lucrărilor propuse prin tema program de reabilitare a vilei turistice studiate.

Funcțiunea propusa de tema program a beneficiarului este de vila turistica CU CAMERE DE CAZARE SI SPATII DE ALIMENTAȚIE PUBLICA.

Ilustrarea urbanistica din P.U.D. prezintă aceasta funcțiune.

Cu condiția obținerii avizului D.J.C. Constanta si a obligațiilor privind asigurarea Jocnrilpr, regi iiampntarp de parcare aferente funcțiunilor, clădirea va putea avea si alte funcțiuni din cele regte^tat&l^&Cfâ. si detaliate de prezentul P.U.D. la CAP. 5.                                     PRiMÂRiA municipiului constanța

V’ZAT CSCrftSSBARE - J

ASPECTUL CLĂDIRILOR, VOLUMETRIE                Anexă la avizul

Deși nu este monument istoric, clădirea studiata (cunoscuta si sub numele de Vița Stirbey) aflandu-se in zona de protecție a unui monument istoric de importanta naționala si clădirea in^l^RS TOaie istorica si arhitectLraia, se impune o abordare respectuoasa in reabilitarea propusa, cu tratare atenta a intervențiilor din punct de vedere arhitecturai-volumetric.

Soluția consta in lucrări de transformare pentru utilizarea ca mansarda a zonelor de pod de peste porțiunea demisol + parter a clădirii existente, ceea ce conduce la marirea ariei desfășurate a clădirii, fara a depăși C.U.T. maxim aprobat prin P.U.Z.. Corpul principal al clădirii, D+P+1 etaj, nu se modifica. Lucrările au ca scop adecvarea clădirii existente la funcțiunea de vila turistica de categorie superioara, la normele in vigoare din punct de vedere al clasificării turistice, din punct de vedere al cerințelor fundamentale de calitate, pentru marirea gradului de confort oferit turiștilor.

Se propun lucrări de restaurare a fațadelor si unele modificări la acoperiș si fațade, lucrări de realizare a unor accese din curte la demisolul clădirii, cu obligativitatea respectării condițiilor si concluziilor din avizul Direcției Județene pentru Cultura Constanta nr. 2109 /U/19.12.2018, pe care le enumerăm mai jos:

Se vor păstrăvplumetria si arhitectura fațadelor clădirii, cu toate detaliile si ornamentele lor si se vor reface detaliile dispărute in timpi după ddcumentele si modelele existente.

țes/nF:u 50 cm in zona D+P a clădirii, in vederea transformării podului in mansarda, ftasurate. Acoperișul se va ridica in. consecința, cu refacerea formei si pantelor


 • - Seavizea “   “         ™ --- '-------~     ” -•------•-----------......-----------


rezultând creștere conform situației existent

cticarea de ferestre in zonele cu mansarda propusa, in plan vertical pe fațade si in planul


 • - Se avizeaza p

acoperișului, conform propunerii, pe Fațada de Vest- Var.1, pe fațadele de Est si Sud prezentate.

 • - Se avizeaza executarea de curii engleze si usi pentru accesul direct din demisol in curie, pe fațadele de Vest si Nord.

 • - Se va păstră forma acoperișului si detaliul de streasina. Se vor păstră coșurile de fum.

~ Minaretul de colt ist va păstră forma. Dimensiunile, detaliile, materialele si se va reveni la materialele originare, acolo unde au fost înlocuite. Se va păstră feroneria ferestrei de la parter.

 • - Tamplaria exterioara se va reface din lemn stratificat, cu pastrarea modelului, dimensiunilor si detaliilor, cu geam termorezistent.

 • - împrejmuirea si poarta de acces in curie se vor menține in forma si cu detaliile actuale.

 • - Se va solicita Avizul Direcției Județene pentru Cultura Constanta pentru documentația in faza PT-DTAC.”

Principalele lucrări propuse in ilustrarea de mobilare urbanistica din P.U.D. sunt:

PUD-LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.I11. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

 • • Reabilitare clădire existenta pentru amenajarea unei vile turistice cu spatii corespunzând unei categorii superioare (4 sau 5 stele), CU CAMERE DE CAZARE SI SPATII DE ALIMENTAȚIE PUBLICA.

 • • CAPACITATE: Vor rezulta 6 camere de cazare- fiecare cu baie proprie, 1 oficiu, o sala de mese pentru turiștii vilei si bucătărie cu anexe.

Observam ca marirea propusa a ariei desfășurate a clădirii, prin extinderea prin transformarea in mansarda a podului existent de peste parter, nu conduce la marirea capacitatii de cazare a vilei in ceea ce privește numărul de unitati de cazare, ci la marirea gradului de confort, prin marirea suprafeței camerelor, prin realizarea de bai pentru fiecare celula de cazare.

 • • Extindere a spatiilor utile din clădirea existenta prin transformarea in mansarde a zonelor de pod de peste parter, astfel: se ridica streasina cu 50 cm în zona D+P a clădirii, in vederea transformării podului in mansarda, rezultând creșterea suprafeței desfășurate. Acoperișul se va ridica in consecința, cu refacerea formei si pantelor conform situației existente.

 • • Se vor păstră volumetria si arhitectura fațadelor clădirii, cu toate detaliile si ornamentele lor si se vor reface detaliile dispărute in timp, după documentele si modelele existente. Nu se va utiliza termosistem de fațada.

 • • Practicarea de ferestre in zonele cu mansarda propusa, in plan vertical pe fațade si in planul acoperișului, conform propunerii, pe Fațada de Vest - Var.1, pe fațadele de Est si Sud avizate de D.J.C. Constanta.

 • • Executarea de curți engleze si usi pentru accesul direct din demisol in curte, pe fațadele de Vest si Nord, cu suprafețe de cca. 5 mp fiecare. (Suprafața curții engleze de lumina mai mare de 4 mp nu se include in aria construita - STAS 4908).

 • • Se va păstră forma acoperișului si detaliul de streasina. Se vor păstră coșurile de fum.

 • • Minaretul de colt isi va păstră forma, dimensiunile, detaliile, materialele si se va reveni la materialele originare, acolo unde au fost înlocuite. Se va păstră feroneria ferestrei de la parter. Se va completa cu balustrada (mana curenta) parapetul la balconul turnului.

 • • Tamplaria exterioara se va reface din lemn stratificat, cu pastrarea modelului, dimensiunilor si detaliilor, cu geam termorezistent

 • • împrejmuirea si poarta de acces in curte se vor menține in forma si cu detaliile actuale.

. amplasare firma pe fațada, pentru care la D.T.A.C. se va solicitațav^ire^g^^^ratura Constanta                                                 primăria municipiului consta*: : a

 • • asigurarea de locuri de parcare conform reglementarilor in vigoar i. V|2/y e

Anexă le avizul nr--/--

Ad totala rezultata prin mansardarea podului de peste zona D+P i clădirii = cca. 623 mp


Varianta de ilustrare urbanistica prezentata in P.U.D. este o posibila mobilare urbanistica si nu se constituie ca soluție finala- parte din documentația pentru obținerea avizelor pentru autorizația de construire sau parte din documentația tehnica pentru obținerea autorizației de construire.

Proiectul care se va elabora in faza D.T.A.C. in baza prezentului P.U.D. poate sa prezinte unele diferente fata de soluțiile din planșele de||lustrare|urbanistica din P.U.D., de tipul poziției curților engleze de-a lungul fațadelor de Vest si Nord, sau numî '              e unor goluri propuse pe fațade, amplasarea de pergole in curte sau


amplasarea de firmapi           e asemenea aspecte.

In mod obligă va^solicita Avizul Direcției Județene pentru Cultura Constanta pentru documentația in faza D.T.A.C.

Se vor respecta condițiile si concluziile din avizul Direcției Județene pentru Cultura Constanta nr. 2109/U/19.12.2018.

Prin propunerile P.U.D.:

 • - destinația de vila turistica/ alimentație publica se incadreaza in prevederile din P.U.Z. Mamaia.

 • - regimul de aliniere ramane neschimbat

 • - distantele fata de limitele laterale/posterioare ale parcelei raman neschimbate, cele din R.L.U. al P.UZ. Mamaia aprobat

 • - regimul de inaltime al clădirii ramane neschimbat - D+P+1E

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

 • - modificările de mansardare in pod existent propuse conduc la creșterea C.U.T., prin transformarea podului neutilizat de peste parter in mansarda, si se vor reflecta in modificări volumetrice la exterior, prin ridicarea streșinii de peste parter cu 50 cm. Streașină de peste etajul 1- de la cota cca. +8,40 m- ramane neschimbata.

 • - P.O.T. si C.U.T. - se pastreaza P.O.T. maxim si C.U.T. maxim aprobati din P.UZ. Mamaia.

 • 4.3. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

CIRCULAȚIE:

 • - nu se aduc modificări situației descrise la capitolul situației existente.

ACCESE CAROSABILE Șl PIETONALE la obiectiv: există și se păstrează

Acces carosabil din strada de la est (poarta de tip auto existenta), dar fara posibilitatea de acces al autovehiculelor in incinta, data fiind alinierea existenta a fațadei construcției la cca. 3,97 m distanta de aliniament).

Acces pietonal prin trotuarele străzilor de la est si de la nord. Poarta pîetonala se afla pe latura de est.

Conform condițiilor din avizul Direcției Județene pentru Cultura Constanta nr. 2109 /U/19.12.2018, împrejmuirea si poarta de acces in curte se vor menține in forma si cu detaliile actuale”, așadar nu se vor aduce modificări acceselor in incinta si nici formei portilor existente.

PARCARI:

Data fiind situația existenta si anume: clădire vila turistica cu valoare istorica si arhitecturala, situata in zona de protecție a unui monument istortic de importanta naționala care se pastreaza ca amprenta la sol si aspect, situație care nu permite realizarea de locuri de parcare in incinta sau modificarea Împrejmuirii terenului si a aceselor existente, nu se pot realiza locuri de parcare in incinta proprietății.

Beneficiarul/proprietarul poate închiria numărul necesar de locuri de parcare calculat conform prevederilor din PUZ aprobat si Regulamente in vigoare.

Dimensionarea parcărilor pentru situația din ilustrarea urbanistica a P.U.D.- Vila turistica:

 • 1. Calcul Conform HCL nr. 113/27.04.2017, necesarul de locuri de parcare este:

 • - Pentru vila turistica: cate 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare +11oc pentru personal la 20 locuri de cazare.

Capacitate propusa vila turistica: 6 spatii de cazare (12 locuri).

Calcul locuri de parcare:

12/10x4 =4,8 locuri. Rotund = 5 locuri.

12/20 x 1 =0,6 locuri. Rotund = 1 loc.

Total necesar varianta de calcul 1 = 6 locuri de parcare.

minimum 30% din numărul spatiilor de cazare.                  primAria mVnicipiulu constanța

 • - Pentru 6 spatii de cazare:                                          direcția urbamsm

6 x 30% = 1,8 locuri                                      vizat spre nem j^bare

996: Pentru toate categoriileMe^eftstfrf-de4urism^eMbprev®ut8-locuri de


3. Calcul confoi


Total necesar varianta de calcul 2 = 2 locuri de parcare. Anexâ                         ----- parcare, în fujjKte^e jQ^uvdeiclădire și de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

 • - Pentru vila tunstiea’cate 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

Capacitate propusa vila turistica: 6 spatii de cazare (12 locuri).

Calcul locuri de parcare:

12/10x4 = 4,8 locuri. Rotund = 5 locuri.

Total necesar varianta de calcul 3 = 5 locuri de parcare.

Pentru ilustrarea urbanistica prezentata in P.U.D., se considera un număr necesar de 6 locuri de parcare, care se propun a fi închiriate de beneficiar, in parcarea publica limitrofa terenului, la nord. Din cele 6 locuri, 1 loc de parcare va putea fi marcat ca rezervat persoanelor cu dîzabilitati.

PUD-LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019 Obs. Sala de mese de la demisol este aferenta rezidentilor vilei turistice, deci nu necesita calcul de locuri suplimentare.

CIRCULAȚIE P1ET0NALA, SISTEMATIZARE VERTICALA:

Aleile pîetonale din curte si sistematizarea verticala a lotului studiat vor face, după caz, obiectul fazelor următoare de proiectare.

 • 4.4. REGIM JURIDIC, CIRCULAȚIA TERENURILOR__________________________

Parcela studiata are suprafața de 408 mp (din acte), respectiv 412 mp (din măsurători).

Parcela se afla in categoria de proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, respectiv lotul este in totalitate proprietate privata a persoanelor juridice

Nu sunt necesare circulatii ale terenurilor.

 • 4.5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT______________________

Clădirea existentă pe lot se va păstră, fara modificări in ceea ce privește amprenta la sol. Se pastreaza retragerile existente fata de aliniament ale clădirii.

Terenul, poziționat pe colt la intersecția a doua străzi, are doua laturi la aliniament (la str. Politiei la est si la strada de la nord-fara nume.).

 • 4.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE

ALE PARCELELOR_______________________________________________

Conform P.U.Z. Mamaia, regimul de construire in stațiunea Mamaia este izolat.

Clădirile vor avea fațade laterale si posterioare si se vor retrage de la limitele parcelei conform Codului Civil

Clădirea existenta pe lot se va păstră, fara modificări in ceea ce privește retragerile existente ale clădirii fata de limitele laterale ale parcelei. Terenul, poziționat pe colt la intersecția a doua străzi, are cele doua laturi dinspre loturile vecine (spre vest si spre sud) considerate ca fiind de tipul«limita laterala».

In curte se vor putea prevedea pergole si elemente de tip mobilier urban, cu avizul D.J.C. Constanta la faza D.T.A.C.

4.7. REGIMUL DE ÎNĂLȚIME________________________________________________

maxim prevăzut in P.U.Z. Mamaia este stabilit pe planșa de Reglementari urbanistice a "existenta si propunere. Pentru lotul studiat, regimul de înălțime prevăzut prin P.U.Z. =

iuc modificări de regim de înălțime si nu se modifica reglementările din P.U.Z. Mamaia


Regimul di


înălțimi


D+P+1 etaj^Jr^ Prin P.LfcBr


iu se


privind regimul maxim de inaltime pe parcela studiata.

Regimul de inaltime maxim propus:

 • - se pastreaza regimul de inaltime existent pe parcela si anume D+P+1 ETAJ

 • - tumul minaret de colt se va păstră

s JUBIsTUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

OTCCflA URBANISM

Vl-W £1»^ Î1E3CHOARE

Anexâ la avizul nr___ /__________

<2335?

ARHITECT ȘEF ___________

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.I1I. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

4,8. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

PROCENTUL DE OCUPAREA TERENULUI P.O.T.

Prin P.U.D. nu se modifica reglementările din P.U.Z. Mamaia privind POSIBILITĂȚILE MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI

CONFORM PUZ APROBAT, zona A- LITR 8, aplicabil parcelei studiate:

«- in cazul tuturor clădirilor existente, nemarcate ca propuneri pe planșa de Reglementari urbanistice (din P.U.Z.

Mamaia, n.n.), procentul de ocupare al terenului se menține »

COEFICIENTUL DE UTILIZAREA TERENULUI C.U.T.

Prin P.U.D. nu se modifica reglementările din P.U.Z. Mamaia privind POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZAREA

TERENULUI, respectiv se pastreaza reglementarea:

CONFORM PUZ APROBAT, zona A- UTR 8:

«- coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălțime specificat si procentul de ocupare admis este maxim 4, raportat la suprafața UTR.»

Nota:

In ilustrarea urbanistica a P.U.D. este prezentata o varianta de soluție posibil a fi realizata in baza prevederilor

P.U.D., cu următorii indici:

P.O.T existent = P.O.T. propus in ilustrarea urbanistica = 52,82 %

C.U.T. propus in ilustrarea urbanistica = 1,53

JUDETU CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA OIRecnA URBANISM VIZAT $ PRE ^ESCÎ4Î&BARE Anexă te avizul nr--—— —-------

ARHITECT ȘEF---------

4.9. PLANTAȚII

Prin P.U.D. nu se modifica reglementările din P.U.Z. Mamaia privind plantațiile.


P.U.D. studiază o parcela de teren proprietate privata, careia i se aplica următoarele prevederi P.U.Z.:

« Spatii private

 • - terenul liber ramas in afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu 1 arbore/100 mp.

 • - pe suprafața parcelei vor exista amenajari pentru spatii de joc, de odihna si grădini de fațada decorative

 • - spațiul liber dintre clădire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat

 • - se recomanda ca perflru imbeinatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor sa se evite impermeabilizar^e^m^           necesar pentru alei si accese.

 • - in spatiile publ^Siin^M private, pe domeniul public, cat si pe proprietăți private sunt permise:

 • - amplas^reeriphnounler publicitare

 • - construcții si mstalatii demontabile pentru funcțiuni comerciale si de alimentație publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții

 • - corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente

  - amenajari pentru alimentație publica numai cu ocazia unor evenimente - organizări de evenimente in perioada sezonului estival. »


In ilustrarea urbanistica a P.U.D. este prezentata o varianta de soluție posibil a fi realizata în baza prevederilor P.U.Z. Mamaia aprobat, cu următoarele propuneri:

- Suprafața de spatii verzi din incinta existenta se menține: minimum 21 mp spațiu verde/gradina de fațada decorativa. Se vor prevedea si cca. 80 mp zone de dale inierbate (asimilabile ca reprezentând 50% spațiu verde din totalul de suprafața dalata).

PUD-LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019 Rezulta TOTAL SUPRAFAȚA SPAȚIU VERDE EXISTENT = 5% din suprafața terenului = se menține. (RESPECTIV minimum 61 mp (minimum 15% din suprafața lotului) incluzând dale inierbate) - Pe teren se vor planta min. 2 arbori.

Observam ca spatiile verzi existente in incinta lotului se propun a se păstră ca suprafața, dat fiind ca se pastreaza amprenta la sol existenta a clădirii.

4.10. EC^IPARț

:A EDILITARA


BILANȚ SUPRAFEȚE VERZI PE PARCELA EXISTENT=PROPUS

TOTAL SUPRAFAȚA PARCELA

408 mp

100%

Din care SPATII VERZI:

SP.VERZI LA SOL (sp.verzi si grădini de fațada, fara dale inierbate)

20,63 mp

5%

DALE AUTOBLOCANTE, INIERBATE (procentul de ' spațiu verde considerat 50% din suprafața dalata)

79,63 mp dale

10 % sp. verde

TOTAL SPAȚIU VERDE EXISTENT =PROPUS

MINIMUM 5% ’ SPAȚIU VERDE

(respectiv min. 15% DIN SUPRAFAȚA LOTINCLUZAND

SI DALE INIERBATE)

NR. ARBORI PROPUȘI:

TOTAL teren liber ramas in afara construcțiilor (clădire, împrejmuire) si a circulațiilor

100,26mp

0.24%

JUSTUL CONSTANȚA RIMĂRIA MUNICIPIULUI COHSTAK; A

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT

NR. ARBORI NECESARI =1/100 mp

1,0026

ROTUND = NR. ARBORI PROPUȘI

2

*

~F

/

Inexă la avizul nr.______1*___

ARHITECT ȘEF___________

ZjTTp

 • 4.10.1. ALlMBlâm^lAPA

Conform ^izutui-^A.J.A. $.A.nr. 512/10.09.2018:

Existent J

Pe terenul studiat exista un branșament de apa Dn 1 % ” executat din conducta de distribuție apa Dn 80mm F existenta pe domeniul public.

Contorizarea consumului de apa se face prin apometrul Dn32mm cu citire radio, montat in căminul apometric Ca existent in zona.

Pe strada de la nord exista conducta de distribuție apa Dn80mm F subdimensionata. Propus

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

Conform avizului R.A.J.A. S.A. pentru P.U.D., după obținerea autorizației de construire, in vederea redimensionarii branșamentului de apa (in cazul in care este necesar) se va solicita R.A.J.A. S.A. avizul de branșament in baza documentațiilor tehnice si a certificatului de urbanism emis de Primăria Constanta pentru executarea lucrărilor de bransare, conform reglementarilor aplicabile.

 • 4.10.2. CANALIZAREA APELOR MENAJERE

Conform avizului RAJA SA nr. 512/10.09.2018;

Existent

Evacuarea apelor uzate menajere provenind de la clădirea de pe parcela studiata, in prezent se realizează printr-o conducta care traversează terenuri proprietăți particulare aflate la sudul proprietății (110 KG, H= 0,7m).

Pe strada de la nord exista Colectorul menajer Dn400mm Bz (H=3m).

Propus;

Se va dezafecta tronsonul de canalizare menajera care traversează terenuri proprietăți particulare aflate Ia sudul proprietății (110 KG, H= 0,7m).

Se vor propune racordurile la rețeaua de canalizare din strada de la nord, in funcție de capacitatile vilei, respectând condițiile avizului RAJA S.A.

Conform avizului R.A.J.A. pentru P.U.D., după obținerea autorizației de construire, in vederea racordării imobilului in rețeaua de canalizare stradala, se va solicita RAJA S.A. avizul de racord in baza documentațiilor tehnice si a certificatului de urbanism emis de Primăria Constanta pentru executarea lucrărilor de racord, conform reglementarilor aplicabile.

Conform Regulamentului tehnic al RAJA SA, art. 125- (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intrării sub presiune a rețelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la rețeaua de canalizare. (2) Pe legaturile prevăzute pentru golirea acestor subsoluri la canalizare, in vederea evacuării apelor provenite din rețelele interioare de alimentare cu apa si canalizare, in cazul unor defecțiuni, se vor monta de către utilizatori vane si clapete contra refulării.

Asigurarea etanseitatii intre căminul de racord si canivoul instalației interioare de canalizare se va face prin grija utilizatorului.

Art. 197 afin.(3) - Racordul imobilelor cu subsoluri sau demisoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa


independent de restul imobilului, cu statii de pompare a apelor uzate (nu gravitațional), ca măsură contra refulării din colector. Este interzisa racdrd&ea subsolurilor si demisolurilor direct in rețeaua de canalizare.

Caracteristiciie^p&Qauzajemenajere vor respecta prevederile normativului NTPA 002/ 2005 si a prevederilor art. 137 din Regulamer^fy^M.A.3.A. SA.

Racordarea in colectorul minajer (sau intr-un cămin de vizitare proiectat pe colector) se va face folosind piese speciale conform prescripțiilor tehnice ale producătorilor de conducte.

jumui gohst^a PfcIMĂKi MWCIPWLU: CONSTANȚA DIRECȚIA URPAl

V1XATSPRE

arhitect ȘEF-----------


 • 4.10.3. CANALIZAREA APELOR PLUVIALE

Existent/ Propus

Conform avizului RAJ.A. S.A. nr. 512/10.09.2018:

In zona nu exista conducte de canalizare pluviala.

Apele meteorice se colectează la rigolele stradale.

Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

 • 4.10.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

Conform avizului R.A.D.E.T. nr. B13410/23.08.2018:

Existent

In zona studiata nu exista rețele termice.

Propus

Clădirea va utiliza prepararea agentului termic, pentru instalația de încălzire si pentru apa calda menjera, cu ajutorul centralei murale cu tiraj fortat si condensatie, funcționând pe gaze naturale din rețeaua publica.

 • 4.10.5. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Conform avizului DISTRIGAZ-SUD REȚELE pentru P.U.D.:

Existent

In zona studiata nu exista rețele de distribuție sau alte instalatii de gaze naturale.

Propus

Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face in funcție de solicitările din zona respectiva, in conformitate cu prevederile regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 32/2017.

Amplasarea de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura in zona de protecție a rețelelor de gaze naturale existente, se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE -2018, prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si Ordinului nr. 47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerțului.

Având in vedere ca rețeaua de distribuție gaze naturale este intr-o continua dezvoltare, prin Certificatele de urbanism emise in vederea construirii si amenajării terenului, se va solicita si avizul DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

 • 4.10.6. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Conform avizului E-DISTRIBUTIE DOBROGEAS.A. nr. 229346023/07.08.2018: Existent

Pe trotuarul vestic al străzii Politiei, in dreptul parcelei studiate, exista: -LEA0,4KV

Pe trotuarul SUDIC al străzii de la nord, in dreptul parcelei studiate, exista: -LES 20 KV.

Clădirea studiata este bransata aerian la curent electric.

Propus

 • - In conformitate cu Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferenta capacitatilor energetice- revizia 1, aprobata cu Ordinul A.N.R.E. nr. 4/2007 modificata si completata prin ordinul nr. 49/29.11.2007— anexa nr. 4a, se va respecta distanta de siguranța fata de toate instalațiile electrice existente.

 • - Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea U.O. M.T.J.T. Constanta, după caz.

 • - Obiectivul va fi racordat la rețeaua existenta. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau pentru creșterea puterii fata de cea aprobata inițial la obiectivele existente care se dezvolta, se va solicita la U.O. M.T.J.T. Constanta aviz tehnic de racordare.

  Prin Certificatele de urbanism emise in vederea construirii si amenajării terenului pentru lucrări in zona cu rețele de instalatii electrice se va solicita si avizul E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.Ajd^țulcomstanța

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

  DIRECȚIA UR8ANI8M

  VIZAT SPRE MESCÎ4iaSBARE

  Anexă la avizul nr.______ /


  4.10.7. TELEFONIE

  Conform avizului TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.: Existent: In zona studiata exista rețele de telefonie - cabluri Tc.

  Propus:

  In zona instalațiilor de ftfelecom COMMUNICATIONS_S Toate lucrtad delegatilor TEL toate masurile si distantele minime prevăzute in normativele tehnice in vigoare.

  Prin Certificatele de urbanism emise in vederea construirii si amenajării terenului pentru lucrări in zona cu  ARI


  icatii se vor executa lucrări numai sub asistenta tehnica a TELEKOM ROMANIA


  pna cablurilor telefonice subterane se vor executa obligatoriu manual si in prezenta ele\de intersecție a rețelelor edilitare propuse cu instalațiile Te subterane se vor respecta


  rețele de telefonie se va solicita si avizul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A..


 • 4.11. BILANȚ TERITORIAL___________________________________________________

Bilanțul teritorial existent/ propus este prezentat in planșa de SITUAȚIA EXISTENTA si in cea de REGLEMENTARI URBANISTICE.

Nu intervin mutatii in proprietatea asupra terenurilor.

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.II1. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

CAP. 5. CONCLUZII

 • • Planul urbanistic de detaliu reglementează amanuntit condiții de intervenție asupra unei Vile Turistice existente (fosta Vila Rainbow, cunoscuta si cu denumirea de Vila Stirbey sau Vila cu minaret), clădire cu valoare arhitecturala situata in STAȚIUNEA MAMAIA, LOT 10, CAREUL 41, în zona de protecție a unui monument istoric de arhitectura de importanta naționala- Fosta Vila Regala, azi Club Castel.

 • • Documentația de urbanism de rang superior ale cărei reglementari stau la baza P.U.D. pentru amplasamentul studiat este P.U.Z. „Actualizare Plan urbanistic zonal stațiunea Mamaia, modificare H.C.L.M. nr.285/18.05.2007” - aprobat prin HCLM nr.121/ 24.05.2013.

 • • P.U.D. detaliaza Lotul 10, din Careul 41 aflat in ZONA A - UTR 8 din P.U.Z. Mamaia:

 • a) modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza studiului istoric si a avizului Direcției pentru Cultura Constanta

 • b) modul de ocupare a terenului;

 • e) conformarea arhitectural-volumetrică.

Funcțiunea propusa este de vila turistica de categorie superioara, cu camere de cazare si spatii de alimentație publica.

SINTEZA

CUPRINZÂND REGLEMENTARI URBANISTICE CONFORM P.U.Z. „Actualizare Plan urbanistic zonal stațiunea Mamaia, modificare H.C.L.M. nr.285/18.05.2007" - aprobat prin HCLM nr.121/ 24.05.2013 , CARE NU POT FI MODIFICATE PRIN P.U.D. si REGLEMENTARI URBANISTICE ALE P.U.D. PENTRU PARCELA IE: 230627 LOT 10, CAREUL 41 din ZONA A - UTR 8 din P.U.Z. Mamaia

NOTA:

 • - Documentația de nivel superior P.U.Z. „Actualizare Plan urbanistic zonal stațiunea Mamaia, modificare H.C.L.M. nr.285/18.05.2007” - aprobat prin HCLM nr.121/ 24.05.2013 este numita in cele ce urmeaza prescurtat ca P.U.Z. Mamaia.                                                  ___________

 • - PARCELA studiata prin P.U.D. IE: 230627 LOT 10, CAREUL 41 aflat intONA A^iUT-Rl8Jdin(Rttamnaia este numita in cele ce urmeaza „ parcela IE: 230627”.                     primăria muncons • a

VIZAT SPRS MESCNi&BAiP c Anexă la avizul nr. t. /.


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE conform P.U.Z. MAMAIA, cu detaliere P.U.^^^

 • - funcțiuni de turismfiiiotel, hotel-apartament, vila turistica, pensiune turistica, stnicturld                      • .....

facilitati pentru tratarm nf pâine alouri, camping.


 • - se va stimula d * - fiunjior pențru turism științific si de afaceri cu caracter permanent: hoteluri de 3, 4,5 stele, săli de conftyintâ ,\centre culturale etc.

 • - apartamente de vacanta, locuințe permanente individuale si colective

 • - funcțiuni pentru alimentație publica: restaurant, bistro, fast-food, cantina, cofetărie, cafenea, bar, club, discoteca si alte spatii pentru alimentație publica (spatii inchise, acoperite si descoperite), aferente sau nu unităților de cazare - funcțiuni de comerț: comerț alimentar, comerț nealimentar, centru comercial de factura urbana, comerț cu amănuntul specific pentru turismul sezonier in spatii descoperite/acoperite si amenajate

 • - funcțiuni sportive: sala de fitness si intretinere corporala, servicii de ‘întreținere corporala, spatii anexe de deservire a dotărilor sportive,servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza

 • - funcțiuni de loisir: instalatii de agrement si sport cu acces public nelimitat/private, loc de joaca pentru copii acoperit/descoperit, spatii si amenajari pentru spectacole in aer liber

 • - funcțiuni de agrement: cazinou, club, instalatii si dotări specifice agrementului turistic

 • - funcțiuni de cultura: centru expozitional, expoziție

 • - servicii: fmancîar-bancare, sediu de birouri/firma, spatii pentru birouri aferente funcțiunilor de baza, agentii de

turism, puncte de informare

 • - funcțiuni de sanatate: dispensar, farmacii

 • - funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare: construcții si instalatii aferente

 • - dotări si amenajari specifice funcțiunii de baza_____________________________________________________________

- funcțiunea admisa pentru parcela IE: 230627 menționata pe planul de Ilustrare urbanistica din P.U.D. nu este exclusiva, fiind admisa modificarea sau completarea cu funcțiunile admise, enunțate mai sus, cu condiția obținerii la faza D.T.A.C. a Avizului Direcției pentru Cultura Constanta si cu asigurarea numărului de parcari conform prevederilor RU.Z. Mamaia aprobat si ale Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza mun. Constanta in vigoare.

ARTICOLUL 2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI conform P.U.Z. MAMAIA, cu detaliere P.U.D.:

- construcții si instalatii demontabile pentru funcțiuni comerciale si de alimentație publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții

 • - organizări de evenimente in perioada sezonului estival

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE conform P.U.Z. MAMA'lA:

 • - activitati de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat;

 • - funcțiuni industriale;

  JUDEȚUl GWfrfANȚA PRIMĂRIA            CONSTANȚA

  DIFgrȚîA URKAh’SM VIZAT t MfcM tflBSBARE Anexă la avizul nr--/___—


 • - depozitare si vanzare en-gros;

 • - depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - depozitari de materiale refolosibile ;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - statii de intretinere auto ;

  ARHi


 • - spălătorii chimice;

 • - sunt interzise orice funcțiuni, clădiri si amenajari care produc agresarea peisajului, prin poluări sau diminuarea vegetației si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protecție stabilite pe plan national/local;

 • - sunt interzice orice amenajari care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR________

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) conform P.U.Z. MAMAIA:

la cazurile in care dezmembrar urbanistici atat pe lotul de- in cazul parcelarilor (divizarea unui lot in doua sau mai multe loturi) se vor avea in vedere cerințele legale privitoare stp necȘsar^pliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire incadrarea indicilor ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, 'pibrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei‘înaintea dezmembrării si suprafețele totale construite însumate cu suprafețele propuse spre construire.

- reparcelare in sensul prezentului regulament reprezintă operațiunile care au ca rezultat o alta impartire a mal multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante avand destinații si/sau forme diferite decât erau acestea la momentul


inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea si dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune impartiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si obiectivelor de utilitate publica.

Autorizarea parcelarilor sau dezmembrărilor se face cu condiția ca, pe parcelele rezultate sa fie respectati indicii de utilizare a terenului (POT si CUT) maxim admiși prin prezentul regulament pentru zonele in care se afla parcelele. - sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedita de bransare la rețeaua de distribuire a apei, ia rețeaua de canalizare, la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Autoritatea publica este in drept ca in cazul in care pentru bransare este prevăzută o extindere a rețelei publice de distribuție sa solicite, anterior autorizării construcției, realizarea efectiva a extinderii.

- marimea minima a parcelei construibile- conform prevederilor legale, limitelor stabilite, cerințelor tehnice, documentațiilor P.U.D. (daca este cazul), studiilor de specialitate avizate conform legii (daca este cazul), pentru

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

ISACOV &A5QCIAT1I birou de arhitectura S.R.L.Pr. nr.: 15/2017 fiecare funcțiune admisa.

ARTICOLUL 5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT conform P.U.Z MAMAIA, cu detaliere P.U.D.:

IN PUZ SE MENȚIONEAZĂ:

 • - in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective.

 • - in orice alte cazuri clădirile vor fi retrase de la aliniament pentru a permite amenajarea unor spatii de acces, copertine de protecție, terase descoperite, locuri de parcare la sol.

 • - regulile de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor si pârtilor subsolurilor care depasesc cota exterioara amenajata a terenului pe aliniament.

 • - sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere fata de aliniament, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) terasele, balcoanele sau bovindourile vor putea depăși limita retragerii fata de aliniament cu maxim 1,20

m.

 • b) in cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstră o distanta minima de2m fata de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioara a elementelor lor constructive se va afla la o înălțime minima de 3,5 m fata de cota de calcare exterioara din zona aliniamentului.

 • c) bovindourile, respectiv balcoanele inchise vor ocupa, in elevație, o suprafața maxima echivalenta cu 50% din suprafața fațadei.”

PE PARCELA STUDIATA PRIN P.U.D. SE PREVEDE:

 • - clădirea existenta pe parcela IE: 230627 se va păstră pe lot, fara modificări in ceea ce privește retragerile existente ale clădirii fata de aliniament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE

PARCELELOR conform P.U.Z. MAMAIA, cu detaliere P.U.D.:

eoiMĂSIA MUNICIPIULUI COHSîaNȚA

IN PUZ SE MENT ONEAÂ^

 • - regimul de^n^wdfistatiunea Mamaia este izolat

 • - clădirile jf0Făv^&g^& laterale si posterioare si se vor retrage de - in cazul cladmr amplasate la limita plajei, care au ca vecini domer vor amplasa pe limitele laterale si posterioare ale parcelei, cu conditk

 • - pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu condițiile de

PIRÎJCȚIA UR6AM3M VITîAY S PftfH       vftâfiBARE

Anexă la avizul                         .

a limitetepa^&cbnform^          ț

nul public si este pei'mis HO 1=100%, acestea se 3 de a avea fațade laterale si posterioare.

orientare, insorire si iluminat natural in

conformitate cu actele normative in vigoare RGU/1995, OMS 536/1997 Ordinulnr. 119/2014 al M.S. etc).

PE PARCELA STUDIATA PRIN P.U.D. SE PREVEDE:

 • - clădirea existenta pe parcela IE: 230627 se va păstră pe lot, fara modificări in ceea ce privește retragerile existente ale clădirii fata de limitele laterale ale parcelei.

 • - in curtea parcelei IE: 230627 se vor putea prevedea pergole, curți engleze si elemente de tip mobilier urban, cu avizul D.J.C. Constanta la faza D.T.A.C.

ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA, cu detaliere P.U.D.:

IN PUZ SE MENȚIONEAZĂ:

 • - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.IIL MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

PE PARCELA STUDIATA PRIN P.U.D. SE PREVEDE:

 • - clădirea existenta pe parcela IE: 230627 se va păstră pe lot. Nu se vor construi noi corpuri de clădire pe lot.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE conform P.U.Z. MAMAIA , cu detaliere P.U.D.:

IN PUZ SE MENȚIONEAZĂ:

Accese carosabile:

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces ia drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • - in mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fara îndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

 • - numărul si configurația acceselor prevăzute anterior se determina conform HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

 • - orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului si autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

 • - se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere, acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

PENTRU PARCELA STUDIATA PRIN P.U.D. SE PREVEDE:

 • - parcela IE: 230627 va avea asigurat accesul carosabil ăl autospecialelor de pompieri la doua fațade, din strada Politiei si din strada de la nord (fara nume). Nu este posibil tehnic accesul autovehiculelor in incinta. Date fiind condițiile impuse de avizul D.J.C. Constanta, nu se vor aduce modificări împrejmuirii existente, acceselor la incinta si nici formei portilor existente.                                                                            _ .............

  - colectarea deșeurilor menajere de parcela IE: 230627 se va face prin stati0OBM$ltMWelbr de colec deșeuri in lungul străzilor adiacente lotului.                       -PR’MĂRIA P


  INPUZSEMENTIf^EAZAi Accese pietonale: 11 - autorizarea^^iMmfăi pietonale, powit i/Mnant&i


 • - in sensul prezentului regulament, prin accese pietonale se înțelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

 • - accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

PE PARCELA STUDIATA PRIN P.U.D. SE PREVEDE:

 • - parcela IE: 230627 va avea asigurat un acces pietonal din strada Politiei. Nu se vor aduce modificări împrejmuirii existente, acceselor la incinta si nici formei portilor existente, in conformitate cu avizul D.J.C. Constanta.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR conform P.U.Z. MAMAIA, cu detaliere P.U.D.:

IN PUZ SE MENȚIONEAZĂ:

 • - autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire.

 • - in cazul imposibilității tehnice a asigurării, in interiorul parcelei, a spatiilor de parcare prevăzute prin regulamentul

P.U.Z. Mamaia, se va dovedi asigurarea parcajelor in următoarele condiții:

 • a) solicitantul va face dovada asigurării spatiilor de parcare pe o alta parcela, cu condiția păstrării necesarului minim de spatii de parcare pe a doua parcela, cf. prezentului regulament

 • b) solicitantul va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

sau in curs de realizare

 • - numărul minim al locurilor de parcare necesare se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul prezentul regulament, HGR nr 525/1996, H.C.L.M. nr. 43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulație in Mun. Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane, indicativ P132-93.

 • - daca in interiorul aceleiași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul total al locurilor de parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte.

 • - va fi încurajata amenajarea de spatii de parcare supraterane etajate acolo unde terenul permite.

PE PARCELA STUDIATA PRIN P.U.D. SE PREVEDE:

 • - pe parcela IE: 230627 nefiind posibil tehnic asigurarea in interiorul parcelei a spatiilor de parcare, solicitantul va închiria numărul necesar de locuri de parcare calculat conform prevederilor din P.ll.Z. Mamaia aprobat si Regulamente in vigoare, din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

 • - numărul minim al locurilor de parcare necesare se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul prezentului P.U.D., H.G.R. nr. 525/1996, a Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajările autorizate pe raza municipiului Conștanta aflat in vigoare. La data prezentului P.U.D. se respecta H.C.L. nr. 113/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajările autorizate pe raza municipiului Constanta, cu modificările sale ulterioare.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CONSTRUCMLQR^nfornv^^

detaliere P.U.D.:__Ș

.                                                          DIRECȚIA                     ?

INPUZSEMENTIWEAZÂ                             VIZAT 8 PRESCHIMBAI'fi

- autorizare^^^iMniaSiîmictiilor se face cu respectarea regimului m^W^iWme,rsfăVpeplărisadei Regie ment^urbanM^aĂ P.U.Z. Mamaia pentru fiecare clădire exil tenta Rfyrnpmi&F

 • - in condițiile ifreete caracteristicile geotehnice o permit, este admisa reeUzared de subsoluri. Numai uTsuEsoîurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale

 • - este permisa realizarea de demisoluri

 • - in sensul prezentului regulament, 'înțelesul termenilor subsol, demisol este acela cuprins in glosarul anexat al P. U.Z. Mamaia

 • - in cazul regimului de inaltime care prevede retrageri succesive ale nivelurilor, acestea se vor realiza astfel: ultimele doua niveluri retrase se vor retrage 15%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras.

 • - pentru toate clădirile înalte propuse, se va menționa in Certificatul de Urbanism, ca pentru eliberarea Autorizației De Construire este obligatorie obținerea avizului Ministerului Afacerilor Interne.

 • - conform avizului Ministerului Afacerilor Interne, inaltimea maxima a clădirilor, in zona A si zona B, este limitata la 50 m.

 • - conform avizului Ministerului Apărării Naționale, inaltimea maxima a clădirilor, in cele doua zone restricționate marcate pe planșele de Reglementari urbanistice ale P.U.Z. Mamaia, este limitata la 39 m, calculata de la nivelul marii.

 • - pentru ampiasarea/instalarea de antene, echipamente de radiotelecomunicatii sau alte instalatii care ar putea depăși cumulat, regimul de inaltime al clădirilor propuse a se realiza in cele doua zone restricționate MApN, se va solicita avizul Statului Major General.

 • - pentru parcela IE: 230627, P.U.Z. prevede ca se pastreaza regimul de inaltime existent pe parcela P+1 etaj. Regimul de inaltime existent pe parcela este D+P+1 ETAJ, cu turn minaret de colt.

ARTICOLUL 11 -ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR conform P.U.Z. MAMAIA, cu detaliere P.U.D.:      |

IN PUZ SE MENȚIONEAZĂ:

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine reglementarilor cuprinse in regulamentul P.U.Z. Mamaia, prevederilor Art.32 al Regulamentului General de Urbanism si reglementarilor prezentului P.U.D..

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.III. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

 • - arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

 • - aspectul clădirilor va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in reiatii de co-vizibilitate.

 • - lucrările de modificare a fațadelor (reabilitare termica, 'închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru ‘întreaga construcție.

 • - culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.

 • - mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.

PE PARCELA STUDIATA PRIN P.U.D. SE PREVEDE:

 • - pe parcela IE: 230627, clădirea existenta pe parcela se va păstră si se admit următoarele intervenții asupra aspectului exterior al clădirii:

 • - Se vor păstră volumetria si arhitectura fațadelor clădirii, cu toate detaliile si ornamentele lor si se vor reface detaliile dispărute in timp, după documentele si modelele existente. Nu se admite anveloparea cu sisteme termoîzolante a fațadelor.

 • - Se admite ridicarea streșinii cu 50 cm in zona D+P a clădirii, in vederea transformării podului in mansarda, rezultând creșterea suprafeței desfășurate. Acoperișul se va ridica in consecința, cu refacerea formei si pantelor conform situației existente.

 • - Se admite practicarea de ferestre in zonele cu mansarda propusa, in plan vertical pe fațade si in planul acoperișului, conform propunerilor de fațade din ilustrarea de mobilare urbanistica avizate de Direcția pentru Cultura Constanta.

 • - Se admite executarea de curți engleze si usi pentru accesul direct din demisol in curte, pe fațadele de Vest si Nord.

 • - Se va păstră forma acoperișului si detaliul de streasina. Se vor păstră coșurile de fum.

 • - Minaretul de colt isi va păstră forma. Dimensiunile, detaliile, materialele si se va reveni la materialele originare, acolo unde au fost înlocuite. Se va păstră feroneria ferestrei de la parter.

 • - Tamplaria exterioara se va reface din lemn stratificat, cu pastrarea modelului, dimensiunilor si detaliilor, cu geam termorezistent.

 • - Se interzice dispunerea vizibila pe fațadele dinspre strada a aparatelor de aer condiționat, cablurilor si antenelor TV sau de satelit

 • - împrejmuirea si poarta de acces in curte se vor menține in forma si cu detaliile actuale.

 • - Se va feolicita Avizul Direcției Județene pentru Cultura Constanta pentru documentația in faza D.T.A.C. 11

 • - pe parcela IE: 2305M^peMe amplasarea de firma pe fațada clădirii, numai cu avizul D.J.C. Constanta la faza D.T.A.C. Se recomariSa^ftielsAimple, discrete, de preferat din litere volumetrice, respectând compoziția fațadei si elementele de decbsal^pcesteia!

Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni. Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

 • - pe parcela IE: 230627 este interzisa amplasarea, fie si provizorie, a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirii.

- pe parcela IE: 230627 se vor respecta prevederile solicitate prin adresa Primăriei Constanta- Direcția Urbanism

Serviciul Strategii si planificare urbana- nr. 21715 din 03.02.2020, respectiv:

la faza D.T.A.C., documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

° piese scrise: memoriu tehnic arhitectura si celelalte specialități ir iplicate imPfbieW^iri^iîi&iî^le^rice, structura, etc.) care va urmări in funcție de complexitatea proiectului:       PRIMAR

 • - Exploatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat arhi ecturâ^ZAT spre               v

 • - Descrierea modului de implementare a soluției tehnici >                                        I

° piese desenate:                                                arhitect șe¥t j

 • • planuri si fațade, secțiuni caracteristice si detalii care sa ofere informații necesare realizării acestui proiect in concordanta cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consuni minim de energie, cu

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019 utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu investiție minima, ceea ce reprezintă un criteriu de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient.

 • • simulări 3D (pe zi si pe noapte)

 • ° rețeaua electrica necesara funcționarii sistemului de iluminat arhitectural, va fi 'îngropata/ascunsa si nu va traversa elementele arhitecturale;

 • ° pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritara culoarea alba sau galbena;

 • ° in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațada, reflectoarele se vor monta astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa pună in valoare clădirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei;

 • ° firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului;

 • ° firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

 • 0 proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanta”.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA conform P.U.Z. MAMAIA - se mențin la P.U.D.:

Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

 • - autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se face numai cu avizul furnizorului de utilitari sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

 • - se va umari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, ia nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

  - fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor - -1     -----* - ‘ u maijjiulte clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

  rețelele publice de echipare edilitara existente


putea deservi un Racord • - autorizai! x^ll^dmnstrucriilor este permisa numai daca exista oosibilitateajacordariijfejiQLcfinsuinatori la rețelele exis e apa, Va instalațiile de canalizare si de energie elec rica. JUDEȚUL CONSTANȚA - costurile lucrărilor de racordare si de bransare la rețeaua edilitara put                                         sau

de beneficiar.                                                             vizat                           /Orzc

Realizarea de rețele edilitare:                                Anexa la avizul

 • - rețelele existente de telefonie, comunicării si de date (internet, televizi ine), precum si cele noi vor fi reamplasate / amplasate in subteran.                                      [ arhitect șef-------—

 • - rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

 • - extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacitarii ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, in limita capacitarii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitarii rețelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu costul dovedit al lucrării suportate de el, daca nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE PUBLICE/PRIVATE conform P.U.Z. MAMAIA, cu detaliere P.U.D.:____________________________________________________________________________________________

Spatii private - terenul liber ramas in afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu 1 arbore/100 mp. - pe suprafața parcelei vor exista amenajau pentru spatii de joc, de odihna si/sau grădini de fațada decorative - spațiul liber dintre clădire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat PUD-LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.I11. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese

 • - in spatiile publice si in spatiile private, pe domeniul public, cat si pe proprietăți private sunt permise, cu avizul D.J. C.

la faza D.T.A.C.:

 • - construcții si instalatii demontabile pentru funcțiuni comerciale si de alimentație publica realizate cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții

 • - corturi cu caracter provizoriu cu ocazia unor evenimente

 • - amenajari pentru alimentație publica cu ocazia unor evenimente

 • - organizări de evenimente in perioada sezonului estival.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI conform P.U.Z. MAMAIA , cu detaliere P.U.D.:

IN PUZ SE MENȚIONEAZĂ:

 • - împrejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza numai din gard viu, jardiniere (h max= 30 cm) sau plante in ghiveci

 • - in toate celelalte cazuri, împrejmuirile vor avea cel mult un soclu opac cu inaitimea maxima de 40 cm si o parte transparenta realizata din grilaj metalic sau dintr-un sistem similar care permite vizibilitatea in ambele directii si care permite pătrunderea vegetației. Inaitimea maxima a 'împrejmuirilor va fi de 1,8 m. împrejmuirile vor putea fi dublate cu garduri viL

  PE PARCELA - pe parcela IB


  SE PREVEDE:

  ■ejmuirea si poarta de acces in curte se vor mente-iftfermas+<>H^etalHte-eettiale7 Pentru


orice modifîcarbasttpfa acestora se va solicita avizul D.J.C. Constanta (a faza                                   .

DiRF'CȚIA IJRBAhi

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZAREA T zRENULUIr                 E

conform P.U.Z MAMAIA:

ARTICOLUL15-PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI --- ■ ---------

 • - in cazul tuturor clădirilor existente, nemarcate ca propuneri pe planșa de Reglementari urbanistice a P.U.Z. Mamaia, procentul de ocupare al terenului se menține

 • ■ pe parcela IE: 230627, procentul de ocupare al terenului existent se menține.

| ARTICOLUL 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

- coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălțime specificat si procentul de ocupare admis este maxim 4, raportat la suprafața UTR.

întocmit,

Coordonator P.U.D.

arh. Isacov Alinta Gabriela, RURD.E.

PUD - LOT 10, CAREU 41, MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA. A.lll. MEMORIU JUSTIFICATIV. MAI 2019

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".