Hotărârea nr. 203/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - AMENAJARE ACCES ȘI TERASĂ PENTRU SPĂLĂTORIE AUTO, STR. ELIBERĂRII NR. 2H, INVESTITOR MANZA ANDREI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -amenajare acces și terasă pentru spălătorie auto, str. Eliberării nr. 2H, investitor Manza Andrei

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de JZ7 ■    • 2020.

L.uând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 88479/09.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94811/18.06.2020, precum șl avizul nr. 88464/09.06.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Manza Andrei înregistrată sub nr. 248132/23.12.2019, completată cu adresa nr. 43029/02.03.2020 și adresa nr. 86654/03.06.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Eliberării nr. 2H lot 1/1/1, Iot 1/1/2/1 și lot 1/2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de amenajare acces și construire terasă pentru spălătorie auto, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Eliberării nr. 2H, Lot 1/1/1, Lot 1/1/2/1 și Lot 1/2, în suprafață de 356 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 236922, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Manza Andrei căsătorit cu Manza Olga conform actului de alipire autentificat sub nr. 573/30.05.2013 la Biroul notarilor publici asociați Olga Niculescu și Bogdan Alexandru Niculescu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat Ia art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul loca! și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii ia îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Manza Andrei, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezerjta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/d pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție fâ- consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, //!//(/

\\ \\ \ r

CONSTANȚA

NR.                   2020

CONTRASEMN EAZĂ/ secretar/generXl, FU LVI A ANTONELaXiNESCU

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

CAPITOLUL 2-STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII. REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL4-CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

 • 1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vederea obținerii autorizației de construire pentru un imobil P cu destinația de spațiu comercial alimentație publica si terasa acoperita .Terenul pe care se realizează construcția are 356mp din masuratori(356mp din acte) si se trebuie făcut PUD pe el conform PUZ aprobat cu HCLM nr. 430/2018.

Documentația de urbanism se corelează cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populațieijeglementand amanuntit prevederile stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr. HCLM nr. 430/2018,conform legii 350/2001 si prin Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • - circulațiile auto si pietonale

 • - organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile zonei urbane


 • - indici și indicatori urbanisticip^tragerye^^^dg^gii^j^.^eglrn de etc)                       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

 • - dezvoltarea infrastructurii ednitare direcția URBANISM - statutul juridic și circulația tei enuriterz.AT spre neschiware

 • - actualizarea planurilor topogi                              ---

Documentația de urbanism P.U.D. arizatd^F^ftro^S de idlie"Consiliu Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumVr urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionar^ din zona studiată.

re ftruit


1.2.SURSE DE DOCUMENTAREAnaliza situației existente și formularea^ următoarele acte normative și documente^

Legea nr. 350/2001, privind ani ulterioare;


și a reglementărilor va avea la bază #rea teritoriului și urbanismul, cu modificările

 • • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • • Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • • Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • • Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • • Legea 114-1996-Legea locuinței;

 • • ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

 • • NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • • ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati urbane

  • • PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost


  prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013


  • • HCLM. nr. 113/2017 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului


  Constanța

  HCLM nr. 430/2018 PUZ .


  JUDEȚUL CONSTANȚA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

  J-------aBgfjn îlfiBANISM


  CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII,REGLEMENTARI EXISTENTE!


  2.1. EVOLUȚIA ZONEI


ARHITECT Și f___________

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se află îii iiitrdVtîrniurrfiunicipiuTuT


Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului

Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și qcțițalj^ările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 jsr'FR^ț^nr. 196/07.04.2005.                                                 //Z

2.2. ÎNCADRAREA IN LOCALITATE Șl ÎN PREVEDERI EXISTENȚBM^CMSRI U

URBANISTICI PUG                                             ' l

Amplasamentul studiat se gaseste in zona vestica aj£onstantei, mai exactâtf&iberarii/ 2H.Terenul ce a generat inițiativa intQcrrnni^^ aparține proprietarului Mănza^^rei, conform contract de vanzare-cumpjfcrej^WM.                                " \

în vecinătatea terenului care face obieăuLTjuusffi află terenuri aparținând domeniului public al primăriei municipiului Constanța si terenuri proprietate privată a persoanelor fizice ’ și

juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona mixta cu funcțiuni de locuire individuala,colectiva,sedii de firma,spatii comerciale,servicii,etc....


Amplasamentul este situat pe str.Eliberării. Zona beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă .respectiv str.Eliberării,str.Baba Novac.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim colectiv (in imobile cu regim de înălțime P+4E-P+8E),cimitir .precum si servicii,spatii comerciale sau sedii de firme.

Potrivit PUZ aprobat prin HCLM nr. 430/2018 indicatorii urbanistici admiși in zona studiata-M2,din care face parte si terenul ce a generat PUD, sunt astfel:

o Funcțiuni admise:

locuire individuala si colectîvajfunctiuni administrativejfunctiuni financiar bancare;functiuni comerciale;functiuni de invatamant;functiuni de sanatate.’functiuni de loisir public;servicii aferente zonelor de locuinte;lacasuri de cult;hoteluri;comert cu amănuntul si piețe angro;amenajari afrente locuintelor/functiunii de baza;parcaj colectiv multietajat destinat locuitorilor.

o Funcțiuni admise cu condiționări:

se admit funcțiuni cu caracter public,enumerate mai sus,amplasate numai la parterul si primul etaj al clădirilor de locuit;spalatorii auto.benzinarii-statii PECO.statii GPL sau statii incarcare mașini electrice,cu condiția sa nu aduca deservicii zonei din punct de vedere vizual,acustic sau sa Îngreuneze circulația auto si pietonala.

o Funcțiuni interzise:

orice lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatii publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pluviale pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;orice alta funcțiune care nu este menționata in funcțiuni admise.

o Regim de înălțime : P+3E

o POT = 60 % pentru CUT-2,4;POT-70% pentru CUT-2,88;POT-80%-indiferent de


CUT,pentru extinderile construcțiilor existente,realizarea sau extinderea parterului.ee are sau va avea o înălțime maxima de 4,5metri de la CTA si care asigura funcțiuni cu acces public,caz in


care proiecția etajelor superioare va fi cu 20% mai mica decât suprafața construita a parterului,pentru CUT-2,4 sau cu 10% mai mica pentru CUT-2,8^

o CUT = 2,4 sau,daca parcela are minim 10OOmp CUT-2,8


JUDEȚUL COHSTANȚA

PRIMÂRIA aVNlCIPlULUlCpHSTANTA

DIPSCȚIA URBANISM

VIZAT îtPRE MESCWJIBARE Anexâ

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al clițnatulflfi^ff^ffi^corrtjn^


2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL


influențe marine, prezentând anumite particularități legate du poziția geugîaficăși de


componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol


asigură umiditatea aerului și regleazăîncălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosf&i6e\^e^S^ ‘----:__x---------1-----------1_ gfe CUprjns țnțre 3QQ șj                   ‘    ‘


înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor apualeN-NE, caracterizandu-se eraturi scăzute iama. Mu( asupra solului, cu 50 aniVântul predominant este cel care batejdi redusă vara și un aport important de z se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântu . . r Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.                                           \


Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu a9 = 0,20 g exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respective Tc = 0,7 secunde.

 • 2.4. CIRCULAȚII, PARCAJE

Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă :STR.EL1BERAR[1,STR.DEZROBIR1I,STR.BABA NOVAC.Accesul la teren se face din str. Eliberării,avand latimea medie a carosabilului de 14metri si a fiecărui trotuar de aproximativ 4metri.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin PUD și zonele învecinate sunt caracterizate de existența funcțiunilor de locuire colectiva,servicii si comerț,cimitîr.în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este bună. Imobilele din zona sunt nou construite sau vechi si refăcute.

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți - construcții si este in prezent ocupat de o construcție parter ce va fii desființată.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrica și termică, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU Șl MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Zona studiată nu ridică probleme de mediuJQirKlsjK^fîn afara arealelor protejate, iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impim^smo^b unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite“ee7rebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împoiriv^j§gl|t{Jr^oF^®^?a riscuri or naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția linipotâtoA municipiului CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAKISM

VIZAT SPRE NESC TOfȘARE Anexă^

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de pr^șEj aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al


 • 2.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ


 • 2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vederea obținerii autorizati pentru un imobil P cu destinația de spațiu comercial alimentație publica si terasa âcopprita .  Terenul pe care se realizează construcția are 356mp din masuratori(356mp din acte)'și se trebuie făcut PUD pe el conform PUZ aprobat cu HCLM nr. 430/2018.


Pe teren exista in prezent o locuința veche parter,cu destinația de vestiare.

 • 2.10, DISFUNCTIONALITATI

Suprafața de teren 356mp,ce a generat PUD,este in prezent ocupata de o construcție mai veche,ce nu mai corespunde cerințelor actuale,avand in vedere ca se situează de-a lungul unui bulevard principal al Municipiului Constanta.

CAPITOLUL 3 - REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE, URBANISTICĂ PE LOTUL

 • 3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform P.U.Z.aprobat in zona, terenul studiat face parte din zona de reglementare M2.

Articolul 1 - Definiție si scop

 • 1 ) Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2 ) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • 3 ) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.aprobat si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • 1 ) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • 2 ) La. eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 3 ) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a planului de reglementari propuse.

 • 4 ) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesfe ce Inte^arcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim speciaQșJWfțEh urnite categorii de terenuri ori construcții.La emiterea autorizațiilor de constrai^s^Voryiua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

Articolul 3 - Zone protejate

Tomis,COD CT-l-s-A-02555,nr.crt.15.


DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHâS3BAR£ Anexă la avizul nr, /

locuire individuala si c 3lectiV^RiT£flîIirSadministratLve;functiuhiTr


Articolul 4 - Utilizări admise


Oft ^ncfe


bancare;functiuni comerciale;functî^Tfl,dtrtnralaniaiiljui luliuiii de saiiatate;functitlm loisir public;servicii aferente zonelor de locuințe; lacasuri de cult;hoteluri;comert cu amănuntul si piețe angro;amenajari afrente locuintelor/functiunii de baza;parcaj colectiv

multietajat destinat locuitorilor.


Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

 • • se admit funcțiuni cu caracter public,enumerate mai sus,amplasate numai la

parterul si primul etaj al clădirilor de locuit;spalatorii auto.benzinarii-statii PECO,statii GPL sau statii incarnare mașini electrice,cu condiția sa nu aduca deservirii zonei din punct de vedere vizual,acustic sau sa îngreuneze circulația auto si pietonala.

Articolul 6 - Utilizări interzise

 • • orice lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatii

publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pluviale pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;orice alta funcțiune care nu este menționata in funcțiuni admise.

Articolul 7 - Parcelarea

Clădirile vor fi dispuse pe lot avand acces direct la strada Eliberării sau printr-o circulație publica sau din alee pietonala.                                                                             .

Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelprea teregygyșfy^ constanța Se admit operațiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parce Iq^^^fț^spectareăje^SlâfiST^NȚA vigoare.                                                            D1PEC ȚIA 0HBAN1SM

VIZAT M&SCHJSJBARB

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament             Anexă la

 • • clădirile se amplaseaza cu retrageri de minim 4metri de la^ajin^p^ș/țpe^ străzile cu trotuare sub 3 metri sau se pot dispune pe aliniament □entrurroTugrpip de-pastn amnfri---

lățime,sau daca situația caracteristica in zona respectiva,cu condiția ca inaltimea maxima la cornișa a clădirilor sa nu depaseasca distanta dintre aceasta si aliniamentul de pe latura opusa a străzii sau circulației pietonale;

 • • sunt admise depășiri ale limitei retragerii către aliniament,doar la etaje,cu respectarea următoarelor conditiilerasele,balcoanele sau volumele închise ieșite din planul fațadei vor putea depăși limita retragerii fata de aliniament cu maxim 1,2metri,in cazul clădirilor alipite limtelor laterale ale parcelelor terasele.balcoanele sau volumele închise ieșite din planul fațadei voor păstră o distanta de minim 2 metri fata de limitele laterale ale parceleijar cota inferioara a aelementelor lor constructive se afla la o înălțime minima de 4,5metri fata de cota de calcare exterioara din zona aliniamentului,volumele închise din planul fațadei,respectiv balcoanele vor djcupa inielevatie o suprafața maxima echivalenta cu 50% din suprafața fațadei, __ | II

 • • in fasia non aedificandi dintre aliifia^WfajWagerea clădirilor de la aliniament se vor -amenaja doar accesuri pietonale^Cărosauuejampe/trepte acces,platforme,spatii verzi amenajate peisagistic,construcții sypterane,pasarele auto si/sau pietonale sau construcții parter destinate spatiilor tehnice sau dotărilor edilitare.

Articolul 9-Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

 • • clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei conform conform planșei de reglementari P.U.D.,respectiv Ometri de la limitele de proprietate,cu respectare^Codului,^ Civil;                                                                                      '

 • • fațadele tip calcan vor fi tratate arhitectural, prin finisaje, ferestre fixe si /gafe, nlar^f etc.;                                                                                                   '


 • • retragerea fata de limita posterioare a parcelei va fi conform planșei de.j'e P.U.D.,respectiv Ometri de la limita de proprietate,cu respectarea Codului

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • • distanțele minime obligatorii vor fi conform planului de reglementari aferent P.U.D. și \u respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea condițiilor d însorire a construcțiilor;

 • • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

Articolul 11 - Circulații si accese

 • • fiecare construcție va trebui sa beneficieze de acces carosabil si pietonal,accesele pietonale vor asigura si circulația persoanelor cu handicap locomotor,conform NP 051;

 • • va fi amplasat un singur acces carosabil pe parcela cu latimea de 5,7metri;

 • • configurația accesurilor ia drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

 • • accesul carosabil si pietonal va fi realizat din strada Eliberării

 • • se vor păstră si menține accesurile existente din spalatoria învecinată

 • • se vor marca ieșirile din parcaje si garaje astfel incat semnalizarea sa fie vizibila in orice condiții meteorologice;

Articolul 12 - Staționarea autovehiculelor

 • • staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

« spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017, cu rectificările si completările ulterioare.

Articolul 13 - Inaltimea maxima a construcțiilor

 • • autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, respectiv P+3E (Hmaxim= 15metri);

 • • este admisa realizarea de subsoluri/demisol,numărul fiind determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale;

 • • pentru construcțiile publice inaltimea nivelului se calculează 4|5metri.din finit in-fiRit~—-------

 • • realizarea de supante sau mezanin se face cu încadrai ea in regiWfâf admis                                              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CC«î> iANȚA

DIP-CflA URBANISM

Articolul 14 - Aspectul exterior al clădirilor

 • • Clădirea propusa se va integra in caracterul general al z )nei si se va armoniza cu clădirile învecinate prin gama de culori. Se vor folosi structuri mBteliEG'Mepgite^nrCU------

tamplarie exterioara gri,avand geamuri tip tfermopan transparente;--

 • • Construcția existenta si menținută parter se j v$ armjpnizajiu restul construcțiilor si va fi finisata cu tencuiei decorative albe, s

 • • Fațadele propuse calcan, va fi tratate  tencuieli decorative in culori pastelata,'ti

  Tamplaria exterioara este propusa din aluminiu, cu oare gri închis.

  Acoperișul va fi tip terasa neculabila cu atic spre strada si spre limitele de pra vizibile din strada Eliberării, din materiale durabile.                            i

  Aspectul exterior al construcțiilor propuse va fi realizat conform randarii prezi jos:


• Lumina arhitecturala îmbunatateste atmosfera zonei prin iluminare dinamica, va evidenția detaliile arhitecturale ale clădirii si creeaza o atmosfera primitoare pentru spațiul comercial de la parterul imobilului.Se vor folosi doua tipuri de lumini, cea alba statica si cea calda, cu intensitate reglabila, ce poate fi ajustata pentru diferite efecte. Pe langa rolul estetic si funcțional, un aspect fundamental este cel legat de eficienta energetica, astfel incat sa nu fie consumata mai multa lumina decât este necesar.Iluminatul arhitectural nu va afecta arhitectura imobilului.

La faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

o piese scrise:

■ memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • • exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • • descrierea modului de implementare a soluției tehnice o piese desenate:

 • ■ planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energje, cu utilizarea cât mai _________

intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile

minima, reprezintă un criteriul de apreciere a jrHJti?^temrud^iilurobato^STÂKTA arhitectural modem si eficient                               DIRECȚIA urbanism

 • ■ simulări 3D (pe zi și pe noapte)

rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de ilui

îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale ARHITECT șef _L_1_l pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv ihliminatuhii- noctunv-se-va— face un studiu de iluminare cu prezentarea cfulorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă in cazul firmelor iluminate amplasate pejaț asigure o iluminare uniformă, care să


ctoarele se vor monta astfel încât să Ifcare clădirea și care să nu deranjeze


traficul auto și pietonal, reflectoarele fiin câte de elemente ale construcției sau firmei firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul soiului

firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor foloși< culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă

proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării comisiei tehnice de urbani;

amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului ConstantaArticolul 15 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

 • • se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețea de canalizare, la nivel de parcela;

 • • in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare loc'afâ'iîfF sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela;

 • • de asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii sau acoperirea cu alte invelitori impermeabile a suprafețelor exterioare la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural;

 • • parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public;

 • • clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • • pentru clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • ♦ se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

  • • toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

  • • se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților de aer condiționat sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice;

  • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori Ia rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica

  • * se interzice realizarea de puțuri forate pentru alimentare cu apa si de bazine vidanjabile pentru canalizare menajera.


  Articolul 16-Parcaje

  • • autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare destinației clădirii conform HCL 113/2017;

  • • numărul minim al locurilor de parcare se stabilește în baza H.C.L. 113/2017, cu rectificările si completările ulterioare.


  Articolul 17 - Spatii libere si plantate

  • • autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr., 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

  • • se vor putea planta garduri vii in spatele împrejmuirilor,in curți;

  • • toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului sti iriiat.^fara . afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si tere iurile vecin®,etul CONSTANȚA^

  • • se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante de* :oFSI^§lȚlbYiiw':C}plULU; CC>:3 iANȚA

  • • se vor prevedea instalatii automate pentruftrigat.                   ț»

  • • proprietarii vor fi obligati sa asigure:       * 1    1

  © lucrările de amenajare, plant e lucrările necesare pentru a e drenarea apelor in exces de peTofetiile vârzi; -----------—-------------

  e orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

  Suprafața minima de spatii verzi va fi repartizata astfekpe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor,pe fațadele construcțiilor,pe surafata teraselor,acoperișului. Spațiul verde va putea fi amenajat cu mobilier urban,locuri de joaca pentru copii,amenajari pentru tineret si sport.
  reținere a spalulor verzi; P'9, OfJaî / (șnurilor s regenaraTeâi^ggtaiiei^--—


  Articolul 18 - împrejmuiri

  împrejurimile orientate spre spațiul public se vor realiza numai din g o spre limitele laterale si posterioare împrejmuirea se poate reali

  maxima de 2,2metri cu alcătuiri care sa nu permită vederea s vecine


  Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC/mp teren * 100)


  P-O.T. maxim =80%, conform P.U.Z.


  Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC/mp teren) CUT

  maxim = 2,4, conform P.UZ        _____  3.2, PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT DETALIERE


Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr.3608/08.10.2019.Se propune o construcție parter, cu destinația de spațiu comercial alimentație publica si terasa acoperita.Se menține construcția parter vestiar.______________________________________________________________________________________

COEFICIENȚI URBANISTIC

AMPLASAMEN

T STUDIAT

REGLEMENTARI existente

REGLEMENTARI conf. PUZ aprobat

REGLEMENTARI propuse spre autorizare prin prezentul proiect

POT(suprafața construita /suprafața terenului)

4%

80%

80%

CUT(suprafata desfasurata /suprafața terenului)

0,04

2,4

0,8

Regim de înălțime - Hmax (nr. niveluri / metri)

P

P+3E (15metri)

P (5metri)

S construita

14mp

284,8mp

284,8mp

Suprafața desfasurata

14mp

854,4mp

284,8mp

Imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe terenul studiat sau pe terenurile învecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zonele umbrite de acesta, respectând OMS 119/2014.

Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire întocmit si verificat conform legislației in vigoare, de OMS 119/2014, dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.


Calcanele propuse vor fi tratate architectural(goluri cu ferestre fixe,opace,tencuieli decorative,pereți vegetație,etc...).

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentatii de urbanism.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definii ca supj^ță cpmpșgeina a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții,

Local de Urbanism.                                             DlEEt Ț’A URBAKÎ3M

VIZAT S PRE 5îESCvL?ftSARE

Se vor amenaja minim 3 locuri de parcare in incinta,la nivelul so ulâPexâ ,a

Vor fi amenajate minim 178mp spatii verzi,din care minim 35,6m 3 la               jatade si . _

terasele,acoperișul construcțiilor propuse.                      --------—---

Accesul pe proprietate va avea latimea db 5,7mljiar locurile de parcare vor fi dimensionate conform normativelor in vigoare. .     P-***-*

Accesele la locurile de parcare de^JȘ^ ijujfiâe se vor face prin coborârea bord accesului, respectiv 3,00 metri, fafMfecj ăre^tr jtuarului din domeniu public. Drumul carosabil si parcajele vor fi asra tate. va fi realizat racordul dintre carojșs existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate a beneficiat

CAPITOLUL 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI IN CONTINUARE


Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării, urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.Z.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

• îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurareaenajat și plantat; PR^RW           c^STANTA

onstrurtii*                   DIica TIA

uirjuugd!,            VIZAT NESCHI&BARE


accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;

utilizarea eficientă a terenurilor, fin acond cu funcțiunile urbaiitelice- ade^V4L^rosq' extinderea controlată a zonelor JotistrdSte^-—•            |                       in

asigurarea calității cadrului asigurarea unor retrageri

asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;   Anexă te avizul nr. zx / -

asigurarea acceselor obligatoriMa lot;                           , .yZ; u ‘

asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în incirftlffidftieTâfli, .       —

asigurarea spatiilor verzi.


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".