Hotărârea nr. 202/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. GENERAL MANU NR. 3, INVESTITOR SC HUYSEC SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, str. General Mânu nr. 3, investitor SC Huysec SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 83270/27.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94810/18.06.2020, precum și avizul nr. 83104/27.05.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea SC Huysec SRL înregistrată sub nr. 227586/22.11.2019, compjetată cu adresa nr. 36532/24.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) llt. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. General Mânu nr. 3, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil cu regim de înălțime P+3E cu funcțiunea de locuire colectivă, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. General Mânu nr. 3, în suprafață de 153,77 mp (potrivit actelor de proprietate) și 159 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 202564, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Huysec SRL conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1535/18.07.2006 la Biroul notarului public Mariana Lambrino.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Huysec SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezepta hotărâre afost votată de consilierii locali astfel: /fi pentru, u împotrivă, C abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA f

MEMORIU JUSTIFICATIV AFERENT PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E,

LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT. MUNICIPIUL CONSTANȚA --------------------j----------------------------------*----------------------              --------------------------------------------------------------r

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUN'.CiPlULU CCMSîANȚA DIRî? T,A URR‘

VIZAT î. 'SE St

Anexă la av>zui nrz------ /----------


Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: PLAN URBANISTIC DE D IMOBIL P+3E- LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONS AMPLASAMENTUL* Strada General Mânu (Anton Nițescu) nr 3, Municipiul Constanta Manager proiect: East Atelier SRL, arh. lonuț TOMA Elaboratorul studiului de urbanism: AGORAPOLIS SRL

Coordonator proiect: mașter urbanist MIHAELA PUȘNAVA


□g Pn

agora polis

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

0- DATE GENERALE

0.1. Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții:

Plan urbanistic de detaliu pentru construire imobil P+3Es -Locuințe colective, parter mixt, Municipiul Constanta f

0.2. Amplasamentul:

Strada General Mânu (Anton IMițescu) nr 3, Municipiul Constanța, număr cadastral 202564.

0.3. Inițiatorul investiției: ■

S.C. HUY5EC S.R.L.

0.4. Elaboratorul studiului:

Agorapolis SRL

Urb. Mihaela Pusnava

’ Urb. Teodor Manea

0.5. Suprafața terenului:

Suprafața de teren care a generat PUD: 154 mp (acte) - conform Extras de Carte Funciară nr. 202564/08.04.2019, nr. cadastral 202564, respectiv 159 mp conform măsurătorilor

0.6. Situația juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv și/sau temporar - de obiectivul de investiții:

Conform extrasului de plan cadastral de carte funciară pentru imobil nr cadastral 202564/08.04.2019, terenul este situat în intravilanul UAT municipiul Constanța. Imobilul se află în proprietatea privată a persoanelor fizice S.C. HUYSEC S.R.L..


Prin /te

Cons


hm se intenționează realizarea unei construcții P+3E în intravilanul Municipiului îh*un(tatea teritorială ZRCP 1a - Subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric, zonă

reglementată prin PUG-ul Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.

653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013. Funcțiunea propusă

JUDEȚUL COI'IȘȚ^TA       I

PRIMĂRIAMUNIWIULU DIRECȚIA

VIZAT SPR8NEU           .

agora polis


Anexă la avizijj

ARHITECT ȘEF——  office@agorapoii5.ro, www.agorapoli5.ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT,

MUNICIPIUL CONSTANTA I

pentru construcție este locuirea colectivă, iar în cazul parterului (nivelul cu acces direct al publicului), destinația este una mixtă (fiind permise birouri, comerț, servicii etc.)

Suprafața desfășurată a construcției este de 414 mp cuprinzând parterul și cele două etaje fără balcoane și 447 mp cu balcoane incluse. Reglementările permise prin PUG Mun. Constanța, pentru zona ZRCP 1a, în care se încadrează terenul, permit CUT maxim = 3, pentru clădirile situate pe aliniament.

Prezentul PUD urmărește demonstrarea posibilității realizării unui imobil cu funcțiune dominantă de locuire colectivă (parter mixt) pe terenul cu suprafața de 154 mp , a compatibilității funcțiunii propuse cu funcțiunea dominantă a zonei și încadrarea în condițiile prevăzute prin PUG, detalierea retragerilor laterale și posterioară (implicit a edificabilului maxim), conformarea volumetrică a viitoarei construcții, stabilirea accesurilor carosabile și pietonale, a numărul și amplasarea locurilor de parcare, conform temei beneficiarului.

Conform conținutului cadru aprobat prin Ghidul Metodologic MLPAT GM-009-2000, cât si în sensul legislației în vigoare. Planul Urbanistic de Detaliu nu reprezintă o fază de investiție, ci o fază premergătoare realizării investițiilor. PUD-uI are caracter de reglementare specifică detaliată pentru

un număr limitat de imobile dintr-o zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice

complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localității din care face parte și a

eventualelor planuri urbanistice zonale care îl preced.

Scop/Obiective PUD:                                                       II f I __

 • - utilizarea rațională a terenului în corelare cu funcțiunile urbanfeticwwjHite prin PUZ;

 • - facilitarea elaborării proiectului de investiții prevăzut prin temabyieficiariSlui;

 • - valorificarea în scop economic, social sau utilitar a terenurilorJibere:    „ L, 4IL t_

  Stabilirea limitelor laterale și posterioare pentru construi ea                       ^COnST

  Stabilirea conformării volumetrice a construcției propuse               ția URBAM3M


  Stabilirea accesurilor carosabile si pietonale pe lot;            u

  - .   . .      . '                           Anexă te avizul fir. _—------

  Stabilirea numărului de locuri de parcare necesare funcții inii propuse;

  ARHITECT K-F


în conținutul PUD se tratează si reglementează în detaliu următoaretUTategffrîrgsn^răîerae

probleme:

- regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

 • - compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

 • - asigurarea accesibilității și racordarea la rețele edilitare;

office@aEorapoli5.rQ, www.agorapolis.ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • - permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite sau ale amenajărilor;

 • - integrarea noilor construcțiilor și corelarea lor cu cele existente învecinate;

 • - circulația carosabilă și pietonală;

 • - echiparea edilitară

1 ■ ÎNCADRAREA ÎIU ZOWĂ

Terenul ce face obiectul documentației se află în zona centrală a Municipiului Constanța,, fiind situat în proximitatea intersecției Bd. Tomis cu Bd. Ferdinand. Zona este constituită predominant din terenuri ocupate de construcții joase și medii, cu regimuri de înălțime cuprinse între P și P+4, destinate locuirii sau mixte, cu accente de înălțime izolate marcate de locuințele colective mici ce au, în majoritatea, parterul comercial.

Conform Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2828 / 24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, terenul studiat face parte din zona protejată istoric:

 • • Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555, nr. crt 15; perimetrul delimitat de strada lederei, bd Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. 1 Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie- la 5 de Mamaia, malul mării și Portul Comercial

 • • Sit urban "Zona comercială centrală” Cod CD-ll-s-B-02821, nr. crt. 483, bd. Ferdinand (Faleza-Atelierelor), străzile Cuza Vodă, Ștefan cel Mare, Atelierelor, Duca Ion Gheorghe, Jupiter, Mercur, Lazăr Gheorghe, Mihăileanu Ștefan, Romulus Petre, Enescu George, Voronca llarie, Mihai Viteazu, Miron Costin, Lahovary Ion, Șiretului, G-ral Mânu, Răscoala din 1907, bd. Tomis, Kogălniceanu > Mihalț, Mireea cel Bătrân

Terenubbej igjMfa de accesibilitate ridicată prin intermediul bd. Ferdinand, bd. Tomis, ce face legătura directa^ujjordiirșilsudul municipiului și cu zona peninsulară a orașului situată la est (via Bd. Tomis și alte străzi). Totodată, terenul se învecinează la V cu un imobil pe care este edificată o construcție parter, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu numărul 541, codul CT-l!~m-B-02838, strada Șiretului nr.4, sfârșit de secol 19. Menționăm faptul că au fost realizate intervenții la aceasta, pierzându-și caracterul valoros, pentru care a fost clasată, alterându-i imagine prin modificarea golurilor, înlocuirea tâmplariei, refațayfe^g^Sw;rA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CCHIT \ A •

DIRECȚIA URBANISM       î         □ H

VIZAT SPRE NESCHIMBAT®   <        pg

Anexă ta avizul nr----7—«---

ARHITECT ȘEF

officefqiagorapolisxQ, www.agqrapohs.xo

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 2, DATE PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTĂ -------------------------------------------------------------f

 • 2.1. Evoluția zonei I

Date privind evoluția zonei: Imobilul care generează PUD se află în zona centrală a Municipiului Constanța, într-un areal în care se regăsesc funcțiuni multiple, într-o zonă densă din punct de vedere al ocupării la sol a terenului. Lotizările care caracterizează zona sunt cuprinse în cvartale ortogonale, traversate diagonal de bulevardul Mamaia. Imobilul beneficiază de vizibilitate crescută prin poziționarea sa pe una dintre axele de dezvoltare N-S ale municipiului Constanța.

Potrivit PUG Constanța, aprobat prin HCLM nr. 653/1999, terenul studiat este situat în ZRCP 1a -Subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric. Din punct de vedere juridic, terenurile aflate în zonă sunt în proprietatea și folosința persoanelor fizice și/sau juridice, excepție făcând bulevardele și străzile care fac parte din domeniul public.

Luând în calcul poziționarea centrală în cadrul orașului, proximitatea față de Primăria Municipiului Constanța, față de o axă structurantă a orașului, anume Bd. Tomis, dar și față de centrul istoric și portul turistic Tomis, zona are un potențial de economic ridicat, cu impact semnificativ asupra identității și economiei orașului. De asemenea, zona beneficiază de o rețea stradală vastă și dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, gaze naturale și telefonie.

 • 2.2. Accesibilitatea la căile de comunicație                                         z\

Terenul de intervenție are deschidere de aproximativ 7 metri la strada General MâhuLaffierăjfeTbmunică direct cu strada Ștefan cel Mare în nord. De asemenea, strada General Mânu sB^eșsara^șWn Bulevardul Ferdinandîn sud. Strada General Mânu este o arteră cu sens dublu, de categoria a Rl-a, având un gabarit < de aproximativ 13,60 metri. (8 metri carosabil cu dublu sens și 2,8 metri trotuar pietonal pe fiecare latură a carosabilului).

UITATUL

PRh'JIĂRiA            'j; C’.^SîANȚA

Anexă                     ----

ARHITECT ȘL'F.__—----

93

office@aEorapoIi5.ro, wwvu.aRorapolis.ro PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

I


 • 2.3. Suprafața ocupată, limite, vecinătăți

Terenul care a generat PUD are o suprafață de 154 mp (159 mp conform măsurătorilor din teren și extrasului de Carte Funciară nr.202564 din 08.04.2019). Conform extrasului de Carte Funciară nr. 202564/08.04.2019., imobilul identificat cu nr. cadastral 202564 se află în proprietatea privată a persoanei juridice S.C. HUYSEC SRL.

Acestaare o formă relativ regulată, aproximativ dreptunghiulară și se învecinează cu:

 • - la N cu imobil proprietate privată din strada General Mânu nr.5;

 • - la V cu imobilul cu număr cadastral 243446, locuință individuală, monument istoric;

 • - la S cu imobil proprietate privată din strada Șiretului și proprietate private din strada General Mânu nr. 1;

 • - La E cu strada General Mânu.

Toate parcelele învecinate cu terenul de studiu sunt construite.

I


ătate sunt ocupate de construcții. Conform reglementărilor urbanistice, zona este una


Im

destirîăfȘ|subzonei centrale suprapusă peste nucleul istoric situată în zona veche a orașului ce cuprinde  în interioEul limitelor-sale și zona de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

JUDEȚUL COWSTAKȚ A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COjS u . -»   •

DIRECȚIA URBANĂ      i          3 3

VIZAT SPRE NESCHiSȘSxrlE    [           Pq

agora polis


Anex® >a Avizul .nr.-

ARH LjT-CT   „tt——

officefglagorapolis.ro, www.agorapQli5.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA I

Zona de studiu este una destinată locuințelor individuale și colective mici cu regim de înălțime P-P+3E (unde suprafața mansardei cu șarpanta cu panta mai mica de 45° nu va depăși 60% din aria nivelului curent) și admite funcțiuni complementare locuirii, precum utilizări publice, culturale, servicii profesionale, birouri pentru exercitarea profesiunilor liberale, loisir și turism. La sud și vest se află locuințe individuale, iar la nord se află o unitate privată de învățământ.

 • 2.5. Proprietatea asupra terenurilor

Terenul cu suprafața de 159 mp (154 mp din acte) este proprietatea persoanei juridice S.QHuysec S.R.L., conform Contract de Cumpărare nr 1535 / 18.07.2006. Acesta are o deschidere de aproximativ 7 metri către strada General Mânu care este parte a domeniului public al municipiului Constanța Terenurile imediat învecinate imobilului care a generat PUD sunt proprietate privată a persoanelor fizice și/sau juridice.

 • 2.6. Concluziile studiului geotehnic

Conform studiului geotehnic, adâncimea maximă de îngheț este de 0,80-0,90 m, conform Normativului NP 112/2004 pentru proiectarea și executarea fundațiilor directe coroborat cu STAS 6054/77- Zonarea Teritoriului României după adâncimea de îngheț. Din punct de vedere geologic, zona are un fundament stâncos exprimat prin calcare de vârstă sarmațiană, peste care s-au așezat transgresiv depozite cuaternare de geneza eoliana, exprimate prin prafuri argiloase loessoîde, acoperite superficial de soluri vegetale, (în amplasament) umpluturi din demolări.

Zona de interes aparține Unității structurale Dobrogea Centrală, în cazul de față Podișul Dobrogean (zona Centrală a municipiului Constanța). Stratificația din forajele studiului geotehnic se prezintă sub forma următoarei succesiuni litologice: - de la suprafața actuală a terenului, pe o grosime de 0,7m este un strat de umpluturi artificiale (moloz); 0,7-1,6m praf argilos, cu pietriș mic; 1,6-2,8m praf argilos, cafeniu, plastic vârtos; 2,8-4,Om loess galben,plastic vârtos tare. Din analiza rezultatelor lucrărilor geotehnice se observă că în general stratificația terenului de fundare este uniformă.!/ a

Se recomandă fundarea direct pe stratul de loess, galben cafeniu, plastic vârtqsTxLW^SEondiționată de consolidarea bazei gropii de fundare prin intermediul unei perne de piatră spartaycompacfetă sort 20-60 3mm depusă fie în șanțuri săpate după forma și dimensiunile fundațiilor sau ținând seama' de faptul că spațiul de fundare este restrâns și structurile natural de pământ sunt slab coezive este de preferat ca fundarea construcției să se execute în groapa generală. Grosimea pernei de piatră va fi de 0,60 cm cu


JUOETUL COMSTWA PRIMĂRIA i^UNJCrPiULUi CONSTANȚA OlFEf ȚiAURBAMSM

Anexă ia jayizul/n


ARHITECT

office@aEorapolis.ro, www.agorapolis.ro

□nara

PnLi5‘PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA t

evazare egală cu grosimea pernei, executată după un caiet de sarcini în condițiile prevăzute pentru aceste lucrări.

în cazul în care spațiul de fundare nu permite fundarea adâncă vizavi de fundațiile învecinate ale unor clădiri cu regim de înălțime mai mare de 2 nivele, se poate lua în calcul soluția de fundare pe coloane forate, încastrate în depozitele adânci de loess. Adâncimea minima de fundare este Df=2,80 m față de suprafața terenului decapat sau în funcție de sarcinile impuse de regimul de înălțime al construcției și va fi stabilite de către proiectantul construcției. O atenție deosebită se va acorda săpăturilor sub nivelul fundațiilor clădirilor existente în imediata apropiere a amplasamentului. Există pericolul de dărâmare în cazul în care nu vor exista sprijiniri sigure sau alegerea unei metode de fundare care nu deranjează structura fundațiilor vecine.

La dimensionarea fundațiilor se va considera o presiune convențională de calcul Pconv=150kPa- gr. Fundamentală (pentru B=1.00m). Se va respecta anexa II din NP125/2010. Sistemul de fundare: tălpi armate legate pe două direcții. Fundațiile vor fi hidroizolate. Protejarea săpăturilor în timpul execuției împotriva apelor de precipitații și a procesului de infiltrații în pământurile de acoperire ș fixare a fundațiilor (cu rigole, șanțuri de scurgere) Ca legislație, se vor avea în vedere prescripțiile din NP112-2014 "Normativ privind proiectarea și execuția fundațiilor de suprafață" și NP 120-2014 "Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci"

 • 2.7. Accidente de teren

Terenul este caracterizat de o relativă planeitate, având în vedere faptul că, în urma ridicării topografice s-a constatat că cel mai ridicat punct de pe teren are cota 35,99m, iar cel mai scăzut 35,42m, față de cota 0 a Mării Negre.

 • 2.8. Adâncimea apei subterane

Nivelul hidrostatic nu a fost întâlnit în foraj, iar din rezultate obținute din lucrări anterioare, acesta se găsește la baza depozitelor de loess.

 • 2.9. Parametrii seismici caracteristici zonei

Zona Ău^Wwjffladrează din punct de vedere al activității seismice în:

 • - zon^seiymicăC J ag. = 0,20 g, conform P100-1/2013

 • - Perioada de colt Tc = 0,7s, conform P100-1/2013

 • ■ JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA I

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCÎII&DARE

ARHITECT ȘEF    ;         Us

office@ăfiorapoîis.ro, www.aEorapolis.ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

I

Conform SR 11100/1-93, zona de studiu este situată în regiunea Constanta, zona cu gradul „7i" de intensitate macroseismică, în care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (MSK) este de minim o dată la 50 de ani.

 • 2.10. finaliza fondului construit existent

Construcțiile din imediata vecinătate de ia sud, vest și nord (locuințe colective, locuințe individuală) se află într-o stare constructivă bună, fiind utilizate și întreținute. Regimul de construire al acestor construcții este P, D+P și P+3E. în zonă se regăsesc atât locuințe individuale, cât și colective (străzile Șiretului și General Mânu), dar și construcții cu alte destinații (comerț-servicii). Regimul de înălțime din vecinătate variază între P și P+4E, însă în zona de studiu regimul maxim de înălțime este P+3E. Caracterul reglementat pentru zona de studiu prevede construcții relativ mici cu înălțimea maximă admisibilă egală cu distanța dintre aliniamente.

Terenul se învecinează la V cu un imobil pe care este edificată o cogS^m^ajrCrTînscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu numărul 541, codul CT-ll-m-B-02838, stradsfei^pîîui^ sfârșit de secol 19. Menționăm faptul că au fost realizate intervenții la aceasta, pierzându-și caracterul valoros, pentru care a fost clasată, alterându-i imagine prin modificarea golurilor, înlocuirea tâmplăriei, refațadizarea etc (vezi fotografie mai jos).


țJUi'HClPÎULU CONSTANȚA UROAh’SM

VL»AT

Anexă is avizul nr____/

ARHITECT ȘETJ


office@agorapoiis. ro, www.agprapolis.ro

agnrar PnLiSp

FFHZona este confor • 2.11, Echiparea existentă upa căițe beneficiază infrastructură edilitară dispusă de-a lungul arterelor de circulație tilităti obținute:

AJA SA tir 862/17844 din 19.11.2018 privind alimentarea cu apă și canalizarea menționează nța pe strada General Mânu a conductei de distribuție apă Dn.65mm F subdimensionată, ..                       mm FD și colectorul menajer Dn.300 - 2500 mm B(H=2 - 2,5 m).

PRIMĂRIA MUNICIPIULU - •

DIRECȚIA URBAr-k'A*

VIZAT SPRE

Anexă la avizul nr.>_____/

ARHITECT SEF__

agora polis


office@agorapoli5.ro, www.agorapolis.ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • ■ Aviz E-Distribuțîe Dobrogea nr 260538098/01.04.2019 care menționează faptul că în zonă există rețea electrică, iar obiectivul poate fi racordat la aceasta.

Aviz Telekom România Communications SA nr 1742/02.11.2018 indică existența rețelelor de telecomunicații în proximitatea parcelei;                                      ti ] f _

Aviz Distrigaz Sud Rețele nr 313.216.317/25.10.2018 ce indică existenfexereîeiUe gaze naturale pe strada General Mânu.                                      _   . _____________

JUDEȚUL qQHUW’TA

PRIMĂRI ^'JNÎUfPIULU CONSTANȚA

OlPE< T’A

VfîAVj U WAJBARE

Anexă Îs avizul ne./__

ARHITECT ȘE7F


□n Po


agora polis


office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

snnro

PnL"j5'PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 3. REGLEMENTĂRI PROPUSE

 • 3.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

Investiția presupune realizarea unei locuințe colective în regim cuplat la calcan pe latura sud-estică. La nivelul parterului, cu acces direct din strada General Mânu, se propune organizarea spațiului verde și a accesului pietonal, în interiorul lotului. Spațiul liber de la suprafața terenului va fi amenajat ca spațiu verde (13,2%, echivalentul a 21 mp), ca o grădină cu vizibilitate din spațiu public. Propunerea presupune - alipirea pe calcanul existent P+3 pe parcela învecinată la sud-est.

 • 3.2, Regulamentul de urbanism

 • Prezenta documentație detaliază prevederile reglementate prin PUG Municipiul Constanța, pentru loturile de teren încadrate în subzona funcțională ZRCPIa - Subzona centrala suprapusa peste nucleul istoric

Articolul 1 - Utilizări admise

 • ■ Pentru orice schimbare de destinație din zona protejată, a clădirilor care sunt monumente de arhitecturaă sau sunt propuse a fi declarate monumente de arhitectura se vor respecta prevederile legii;

 • ■ Se vor menține de preferință actualele utilizări publice ale clădirilor și, în special, acele utilizări care păstrează pânăîn prezent destinația inițială a clădirilor;

 • ■ Se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție al clădirilor pentru funcțiuni publice de interes supra municipal și municipal administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, comerț, servicii profesionale și personale, loisir și turism, cu condiția menținerii pe ansamblu a unei ponderi a locuințelor de minim 30% din aria construita desfășurată;

 • ■ Se vor menține activitățile productive manufacturiere compatibile cu statutul zonei centrale și atractive/pentru turismul cultural; activitățile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversia săurecAlarf pe baza P.U.Z.;

 • ■ în c^yî^mfflșUi și extinderii funcțiunilor din clădirile actuale, ca și în cazul introducerii unor noi funcutjoksi al reconstrucției unor clădiri fără valoare este necesara dispunerea la parterul clădirilor --public, care permit accesul liber al locuitorilor si turiștilor.

' JUDtȚUL CONSTANȚA        |                                            '

PRIMÂR1Amunicipiul^ CONSTATA •

DIRECȚIA URBANISM

 • ' VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Anexă >a                       ;      gg

ARHITECT ȘEF---------- H Q

______   . r- .                            agora

 • ■ —polis

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

/

 • ■ orice noua intervenție va fi necesar sa se încadreze în prevederile unui Plan Urbanistic Zonal care sa cuprindă întreaga zona centrala protejata, fiind exclusa acordarea autorizației de construire numai pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu;

 • ■ toate prevederile actualului regulament pentru aceasta subzona vor fi preluate și detaliate în viitorul P.U.Z., având în vedere faptul ca acestea provin ca cerințe de la scara de ansamblu a întregului municipiu și a întregii zone centrale;

 • ■ se admit conversii și extinderi pentru funcțiuni publice de interes supra municipal și municipal (administrative, culturale de învățământ etc.) și pentru funcțiuni de interes general ca funcțiuni terțiare superioare (birouri diverse in special profesionale și specializate, media, edituri, agenții), funcțiuni extrateritoriale și funcțiuni cu caracter comercial și de loisir (eventual însoțite de o specializare a străzilor, mai ales pietonale, prin predominanta fie a unui comerț de obiecte de arta, bijutieri și consignații, fie a unor cafenele, ceainării, mici restaurante specializate, distracții, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, sedii ale unor asociații, etc.);

 • ■ se admite extinderea vadurilor comerciale pe toate străzile din cadrul "Peninsulei" și utilizarea pentru funcțiuni cu caracter public, atractive pentru turism, a curților clădirilor, a subsolurilor și a mansardelor;

 • ■ se admite acoperirea cu sticlă a curților în vederea transformării lor în spatii funcționale interioare;

 • ■ se menține funcția de lotuire într-o pondere de minim 30% din aria construita desfășurat pe ansamblul subzonei și în cadrul fiecărei operațiuni urbanistice în parte.

Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări                                   tj >

 • ■ ' se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni numai în cazul meawftmjMjfeiyjdnderi a acestora de minim 30% din aria construita desfășurată, atât pe ansambluNstiozonei/cât și pe fiecare operațiune urbanistică - de exemplu de reabilitare a unei insule;

 • ■ se admit restaurante care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai Ia o distanță de minim 100 metri de instituțiile publice și lăcașuri de cult;

 • ■ este obligatorie dispunerea la parterul clădirilor a funcțiunilor deschise accesului publicului; se admit funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului în clădire la nivelul parterului clădirilor numai cu condiția ca acestea sa nu alcătuiască fronturi mai lungi de 1/3 din lungimea străzilor și să nu fie adiacente mai mult de două astfel de clădiri, pentru a nu se compromite șansa creerii

  vadurilor comerciale atractive pentru pietoni;


. JUDEȚUL GOHSTAh-ȚA PRIMARiA            CONSTANTA

Vi ÎA f t PRS M $ (,    a AR E

Anex?;               ;    / _

&5107

ARHITECT ȘEF ______ ---~- agora polis

office@agorapoli5.ro, www.aRorapolis.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA 9

Articolul 3 - Utilizări interzise

Se interzic următoarele utilizări:

 • ■ orice funcțiuni incompatibile cu statutul de zona protejata;

 • ■ activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • ■ construcții provizorii de orice natura;

 • ■ depozitare en-gros;

 • ■ depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • ■ depozitari de materiale refolosibile;

 • ■ platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • ■ staționarea și gararea autovehiculelor în construcții multi-etajate supraterane;

 • ■ lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice ți construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • ■ orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine, sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor

 • ■ Se interzice orice schimbare a configurației parcelarului existent prin comasări sau subîmpărțiri;

 • ■ în cazul utilizării funcționale a mai multor parcele pentru o nouă construcție, se va menține exprimarea în plan și în arhitectura fațadelor a amprentelor parcelarului anterior;

 • ■ pentru construcțiile noi, dimensiunea minimă recomandabilă a parcelei construibile este de 350 mp, cu un front minim la strada de 15.0 metri în cazul fronturilor continue și 18.0 metri în cazul fronturilor discontinue;

 • ■ în cazul parcelelor mai mici de 350 mp, dar mai mari de 150 mp, zona edificabilă a parcelei se va

stabili pe asigurare se admit exter

baza respectării distanțelor minime de însorire și iluminat natural; se va urmări urfjei compatibilități între dimensiunile zonei construibile și funcțiunea propusă;

ea și divizarea mai multor parcele, cu condiția menținerii prin amenajările telor pe teren ale parcelarului anterior;în toate"c$zurile în-care se cere o modificare a parcelarului existent, este obligatorie întocmirea

unui studiu istoric.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Anexa la a^n,■

ARHITECT ȘEF I           -    |


office(5)agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

I

Articolul 5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • ■ se menține neschimbată situația existentă în care toate clădirile se situează pe aliniament;

 • ■ în plan vertical se admite ieșirea din planul fațadei situate pe aliniament în următoarele condiții:

 • ■ planul vertical al noii fațade să nu fie situat la o distanță mai mare de 1 metru de la aliniament,

 • ■ Hmin = 3,5 metri de la cota trotuarului,

 • ■ existenta unor elemente tradiționale de această factură pe aceiași latură a străzii,

 • ■ distanța dintre fronturi, la cota 3,5 metri să nu fie sub 1D (D — Hmax la cornișă - 3,5 m);

 • ■ condițiile sus-menționate trebuie îndeplinite simultan;

 • ■ în toate cazurile în care există ieșiri ale fațadei din planul vertical al aliniamentului, suprafața respectivă nu va depăși 60% din suprafața totală a fațadei în planul aliniamentului; se recomandă ca planurile ieșite din aliniament să fie ritmate, cu o volumetrie care sa reducă senzația de opresiune la nivelul pietonului.

Propunerea urmărește amplasarea pe aliniament, în continuarea frontului construcției de la General Mânu nr 1. Se propune realizarea colțului nord-vestic al construcției peste aliniament, cu o adâncime de 0,5 metri, pe o lungime de 1,9 metri. Intenția de realizare a unui profil peste aliniament urmărește reproducerea unui motiv arhitectural regăsit la fațadele construcțiilor existente pe strada General Mânu.

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

 • ■ se menține regimul de construire continuu format prin alipirea calcanefor pe limitele de proprietate;                                                                   li A f

 • ■ noile construcții vor evita crearea de noi calcane în plan vertical sau mzewtawnTGXcepția”acelor situații unde este evident că o altă nouă construcție va fi alipită la now-MTcanyriyaceste cazuri prima construcție determină servituti de calcan pentru viitoarea construcție vecină.

 • ■ în cazul regimului de construire continuu sau cuplat, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 15.0 metri de la aliniament. în cazul în care calcanul sau calcanele construcțiilor realizate pe limitele laterale sunt mai lungi de 15 metri, se vor realiza curți de lumină după fiecare maxim 15 metri de calcan;

 • ■ în cazul alipirii unor calcane mai lungi de 15.0 metri, se vor prevedea-curți de lumină cu lățimi de min. 1,5 metri și suprafață de minim 6.0 mp.

 • ■ Se vor respecta curțile de lumină existente pe calcanele construcțiilor existente, realizând în interiorul lotului o curte de lumină pe o distanță egală cu cea exiștentă._

J'XETv'l constanța”'” PRIMARI*            CONSTANȚA

Umi-03M

Anexa la avizui nr__/

cH/ ?! Of.

ARHITECT ȘEF

office@agorapoli5.ro, vtfww.agorapolis.ro

□nnrn

PbLj5[

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA f

 • ■ Construcțiile se vor realiza față de limita laterală pe care nu este realizat un calcan nu minim 3 metri la nivelul fațadei. Sunt permise ieșiri în consolă ale planurilor etajelor, ale balcoanelor sau teraselor, până la maxim 2,5 metri față de limita de proprietate laterală.

 • ■ Este permisă amplasarea pe limita posterioară de proprietate, dacă există deja un calcan existent sau dacă este evident că o altă nouă construcție va fi alipită la noul calcan;

Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • - nu este cazul

Articolul 8 - Circulatii si accesuri I J

 • ■ întrucât se intenționează ca strada General Mânu să fie transformată într-una pietonală, nu este necesară realizarea unui acces carosabil pe parcelă.

Articolul 9 - Staționarea autovehiculelor ---------------------f ■ ■■■■■■■

 • ■ întrucât se intenționează ca strada General Mânu să fie transformată într-una pietonală, nu se vor realiza parcări auto în incinta lotului.

Articolul 10 -înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

 • ■ se va menține situația de aliniere la cornișele clădirilor existente, înălțimea maximă admisibilă fiind I                         i                                                          J                                                                             *

egală cu distanța dintre aliniamente;

 • ■ Regimul de înălțime al intervenției propusă prin PUD este P+3E, cu o înălțime maximă de 14,5 m la cornișă, pentru alinierea la cornișa existentă a imobilului de la General Mânu nr 1.

Articolul 11- Aspectul exterior al clădirilor

La faza PAC, doâumentatia care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitecțur al, ce prinde:oriu tehnic arhitectura și celelalte specialități implicate în proiect (instalații

tfticfur^, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

descrierea modului de implementare a soluției tehnice;

JUDEȚUL CUrio । A?

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COhS ., * DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCMÎMSAf'lE


An8Kă,a Biotop

ARHITECT ȘEF___________

□fficeOagorapolis.ro, www.agorapolis.ro

□nora PaLIE'PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, I                                       *

MUNICIPIUL CONSTANTA

9

 • ■ planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezinte un criteriu de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient

 • ■ simulări 3D (pe zi și pe noapte)

 • ■ rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă

si nu va traversa elementele arhitecturale;

 • ■ pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă;

 • ■ în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei;

 • ■ firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului;

firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanța.                   ’          "

PRIMCONSTANȚA v« UT ȘJC tftâSHARE

Anexai ia avi&i!    /

canalizare;


Articolul 12 - Condiții de echipare edilitară

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare. t

Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din curț/în rWâtfe

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate^ngropat;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV (se recomandă amplasarea în subteran a acestora).

Articolul 13 - Spații plantate

 • ■ Se vor amenaja spații verzi la sol în proporție de minim 10% din suprafața parcelei.

 • ■ Se vor realiza terase și fațade verzi care, împreună cu suprafața de spațiu verde de la sol, vor cumula un total de 30% din suprafața parcelei.


office@aKorapoIis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA /

Articolul 16 - împrejmuiri

 • ■ Se va menține caracterul existent al împrejmuirilor;

 • ■ Către limita laterală nord-vestică se menține împrejmuirea existentă, cu înălțimea de 3,2 metri.

Articolul 15 - Procentul maxim de ocupare a terenului

POT max = 75%, conform PUG

Articolul 16 - Coeficientul maxim de utilizare a terenului

CUT max = 2,4

CUT maxim admis prin PUG = 3

 • 3.3. Funcționalitate, amplasare si conformarea construcțiilor

Destinație propusă: locuință colectivă, în regim cuplat la calcanul sud-estic.

'Construcția se va desfășura pe parter și trei etaje, aliniată după latura de la strada General Mânu și va avea următoarele retrageri față de limitele de proprietate:

 • - 2,6 m în punctul cel mai apropiat față de limita nord-vestică;

 • - Amplasarea pe aliniamentul de la strada General Mânu;

 • - Amplasarea pe limita nord-vestică pe do lungime de 5 metri, pentru a acoperi calcanul existent pe parcela

  ă, cu un regim de înălțime parter; erală sud-vestică.

  ă există o curte de aerisire care va fi preluată și în forma construcției propuse, între rasai peste etajul al treilea nu va fi circulabilă. • - Amplas Pe li etajele. 1t

 • 3.4. Capacitatea, suprafața desfășurată

Construcția propusă se desfășoară pe o suprafață cu amprenta la sol de 119 mp, iar suprafața totală desfășurată este de 382 mp. Construcțiile se încadrează în categoria de importanță normală „C„ clasa de importanță "II" gradul "II" de rezistență la foc în conformitate cu HG 766/ 1997, P100/1-2006 și

'PTT872UJg^gerg^nd un risc mijlociu de incendiu. PRIMĂRIA MUNICIPIULUi C-.r .

DIRECȚIA URBANRW

VIZAT SPRE             s.

Anexă la avizul nr J...__

ago ra polis


ARHITECT SEF '

office@agorapolis.ro, wvjw.agorapolis.ro

anoro PnLjS'PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA f

 • 3.5. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Planul clădirii va fi unul în formă de L, cu latura sudică și vestică urmărind limita de proprietate pentru mascarea calcanelor existente și pentru a permite o utilizare cât mai eficientă a resursei de teren, având în vedere dimensiunile parcelei. Se va respecta alinierea cu consolele existente la circa 1,35m față de aliniament

Orientarea fațadelor și a ferestrelor se propune pe laturile nord-vestică și nord-estică, pentru a exploata spațiul liber spre curtea interioară. Fațada spre strada General Mânu va fi tratată ca fațadă principală. Accesul pietonal în clădire se va organiza din curtea interioră ce poate fi accesată din strada General Mânu.întrucât parcela este unaîngustă, nu este propus un acces carosabil pe lot.

 • 3.6, Integrarea si amenajarea noilor construcții

Aspectul exterior al construcției va fi tratat într-o manieră modernă, cu finisaje din spectrul tencuielilor decorative, placărilor cu plăci ceramice, lemn sau compozit, iar, acoperișul clădirii va fi unul de tip terasă verde. Iluminarea naturală a spațiilor se va face prin intermediul ferestrelor ce vor fi amplasate pe cele două fațade - înspre nord-vest și nord-est. Se vor realiza alei de acces, dale înierbate și se va amenaja spațiul verde pe o suprafață de aproximativ 21 mp la sol.

 • 3.7. Modalități de organizare și rezolvare a circulațiilor carosabile si pietonale ti ,

Gabaritul străzii General Mânu prevăzut de Plan Urbanistic General al Municipptuhmfeșn/a este același cu cel existent, cu două benzi a 4 metri și dublu sens și trotuare pietonale a^câce 2$rpetri pe fiecare latură. Nu se propun intervenții de modificare asupra părților carosabile existente.

întrucât strada Grai Mânu este propusă pentru închidere pentru circulațiile carosabile și pietonizare, nu sunt prevăzute locuri de parcare în interiorul imobilului. Soluția propusă a fost avizată fără acces carosabil și fără locuri de parcare în interiorul lotului în cadrul comisiei întrunite în data de 15.05.2019 cu avizul nr6017.                                         F/                    ------

PRIMAS’A .\-iULUi CONSTANTA Oh’tCț * URBAhKJM

VI T pm Hl&BARS

Anexă le hIf j__   /

a 5/z? y

ARHITECT ȘF7

office@agorapoli5.ro, www.agorapolis.ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA r • 3.8. Principii si modalități de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare Ja relieful zonei/ Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

Zona este una construită, formată din loturi preponderent alungite și suprafețe medii și mici și cu un grad de mineralizare relativ ridicat, cauzat de necesitățile pentru circulație exterioară la nivel de lot. Posibilitățile de valorificare a cadrului natural, din punct de vedere peisagistic, sunt relativ reduse, întrucât în zonă vegetația este prezentă izolat, la nivel de parcelă.

Suprafețele de teren din cadrul imobilului care nu vor fi amenajate ca circulații pietonale, sau dale înierbateAvor fi amenajate astfel încât să permită drenarea naturală a apelor naturale. Se vor asigura un spațiu vardJ cu&pTcfața de 21 mp la sol, echivalentul a 13,2 % din suprafața parcelei. La nivelul tera&elerm^Mgției propuse se vor amenaja spații verzi pentru a asigura un total de 30% spațiu verde din suprcțfața parcelei. Se vor amenaja spații plantate care să reziste condițiilor climaterice specifice zonei, pentru a reduce costurile de mentenanță.

 • 3.9. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată

Terenul se află în zonele protejate:

JUDEȚUL CONSTAT' primăria MUNICIPIULUI CUvi- > -

DIRECȚIA URBANi&M


V’ZAT SPRE            '

“-Vi’tWwî-'âSv

arhitect șef-----------

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • • Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555, nr. crt. 15; perimetrul delimitat de strada lederei, bd Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. 1 Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie- la 5 de Mamaia, malul mării și Portul Comercial

 • • Sit urban "Zona comercială centrală" Cod CD-ll-s-B-02821, nr. crt. 483, bd. Ferdinand (Faleza-Atelierelor), străzile Cuza Vodă, Ștefan cel Mare, Atelierelor, Duca Ion Gheorghe, Jupiter, Mercur, Lazăr Gheorghe, Mihăileanu Ștefan, Romulus Petre, Enescu George, Voronca llarie, Mihai Viteazu, Miron Costin, Lahovary Ion, Șiretului, G-ral Mânu, Răscoala din 1907, bd. Tomis, Kogălnceanu Mihail, Mircea cel Bătrân.

Imobilul se află, de asemenea, în raza de protecție a monumentului istoric Locuința tradițională cu demisol și parter de la sfârșitul sec.XlX-1915, Casă str. Șiretului nr.4 cu codul LMI2004-2010 -CT-ll-m-B-02838, fiind vecin cu acesta. în vederea medierii relației cu monumentul istoric situat în vecinătate (cu toate că acestuia i s-a alterat caracterul valoros, prin intervențiile aduse la nivelul golurilor, tâmplărîei și fațadei), a fost realizat un studiu de inserție a noului volum.

 • 3.10, Soluții pentru reabilitarea ecologică si diminuarea poluării

Amplasarea nori construcții nu perturbă vecinătățile. Modul de încadrare al construcției în spațiul natural nu perturbă echilibrul natural existent, încadrarea ține cont de vecinătăți. Funcțiunea de locuire prevăzută prin PUD nu generează noxe sau alți factori de poluare a mediului, fiind conforme cu reglementările urbanistice existente și cu funcțiunile existente în zonă.

 • 3.11. Regim juridic si Obiective de utilitate publică                                  a

Imobilul care generează PUD este proprietatea privată a persoanelor juridică^ foaHUwFC 5.R.L.. Imobilele învecinate sunt, de asemenea, proprietatea privată a unor persoane ^icd^lwjHoice. Strada f General Mânu se află în domeniul public al Municipiului Constanța. Terenul face pai^din zona impozitare A conform HCL nr.236/25,05.2005 privind împărțirea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanța, în zona de studiu a Planului Urbanistic de Detaliu nu sunt obiective de utilitate publică.

 • 3.12. Lucrări necesare pentru sistematizarea verticală

Spațiile verzi propuse la nivelul solului se vor amenaja sub nivelul de călcare al circulațiilor carosabile și pietonale pentru a evita scurgerea apelor meteorice cu pământ și formarea _ulterjgară a prafului pe

spațiile mineralizate.

office@aKPrapo lis.ro, www.agorapolis.ro

□gnrn PbLîS'PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANȚA .

 • 3.13. Regimul de construire

Regimul de construire este cuplat la calcanul de pe latura sud-estică și sud-vestică.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se detaliază următoarele retrageri față de aliniament și față de limitele laterale:

 • - 3 metri la nivelul parterului și 2,6 metri la nivelul etajelor superioare față de limita nord-vestică (zidul construcției învecinate), pe care este edificată o construcție cu regim de înălțime P. Pe limita nord-vestică alipire la calcan pe o lungime de 5 m față de imobilul de la General Mânu nr 5;

 • - Amplasare pe limita sud-vestică pe care este edificată o construcție la calcan (cu lungimea aproximativ 1,7 metri);

 • - Amplasare pe aliniamentul de la strada General Mânu, pe o lungime maximă de 4,7 metri și respectarea alinierii celorlalte construcții;

 • - Amplasare pe limita sud-estică și alipirea la două calcane deja existente pe lungime de 12,10 m respectiv de 5,90m.

 • 3.14. Coeficientul de utilizare al terenurilor

CUT maxim reglementat prin Plan Urbanistic Generai al Municipiului Constanța aprobat prin HCLM nr. 653/1999 este de 3,0, pentru clădirile situate pe aliniament.

Prin propunerea de intervenție se urmărește încadrareaîntr-un CUT de 2,4 mp adc/mp teren.

POT maxim reglementat prin Plan Urbanistic General al Municipiului Constanța aprobat prin HCLM nr. 653/1999 este POT-ul maxim al insulei, dar nu mai mare de 75% în zonele construite compact.

Prin propunerea de intervenție se urmărește încadrarea într-un POT maxim de 75%.

Regimul maxim de înălțime reglementat prin aprobat Plan Urbanistic General al Municipiului Constanța prin HCLM nr. 653/1999 va urma alinierea la cornișele existente (P+3), înălțimea maximă admisibilă fiind egală cu distanța dintre aliniamente, respectiv 13,60m.

li

Regimul/He^naJQmpTal intervenției propusă prin PUD este P+3E, cu o înălțime maximă de 14,5 m la cornișăr^Dmi^annigrea la cornișa existentă a imobilului de Ia General Mânu nr 1.

 • 3.15. Asigurarea utilităților

lmahilJLiluLcare..a_.generat PUD i se va asigura accesul la toate tipurile de dotări edilitare, după cum

PRTOÎRlA MUNICIPIULUI CORS -■

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHÎMSAf- £            □£]

Anexă la avizul nr.,/0in

ARH i'TECT ȘEF _________ p ° "s

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT,

MUNICIPIUL CONSTANTA I

 • ■ Branșarea la rețeaua de apă se va realiza pe strada General Mânu, iar branșamentul menajer și cel pluvial se vor realiza la rețelele existente pe strada Ferdinand, conform Aviz RAJA 5A nr 862/17844 din 19.11.2018 privind alimentarea cu apă și canalizarea.

 • ■ Conectarea la rețeaua electrică se va realiza pe strada General Mânu, conform situației prezentate prin Aviz E-Distribuție Dobrogea nr 260538098/01.04.2019 care menționează faptul că în zonă există rețea electrică, iar obiectivul poate fi racordat la aceasta.

 • ■ Conectarea la rețeaua de telecomunicații se va realiza printr-un branșament propus la rețeua existentă pe strada General Mânu, conform aviz Telekom România Communications SA nr 1742/02.11.2018 privind existența rețelelor de telecomunicații;

 • ■ Branșamentul la rețeaua de gaze naturale se va realiza printr-un post de reglare și măsură pe strada General Mânu, conform aviz Distrigaz Sud Rețele nr 313.216.317/25.10.2018 ce indică existența rețelei de gaze naturale pe strada General Mânu.

 • 3.16. Bilanțul teritorial


BILANȚ TERITORIAL PROPUS LA NIVEL DE PARCELĂ >

UTILIZARE

-------------- —  -- j

Locuințe colective, parter mixt

--— — - — — — — — ----- -- — - +■ - — —

Circulații pietonale

Spațiu verde                                                  ;

Zid de sprijin •                                                      (

’                                      TOTAL

PRIMĂRIA ^WClPIulm CONSTANTA ,,., PJr T!» URBANISM

Ane»- ? B!<S 1'ESCf«MBARE fa ausul nr. /

ARHITCCTSFF


office@agorapolis.ro, www.agorapoli5.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3E, LOCUINȚE COLECTIVE, PARTER MIXT, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 4. CONCLUZII

 • 4.1. Măsuri ce decurg în continuarea PUD-ului

Ulterior aprobării Planului Urbanistic de Detaliu prin Hotărâre de Consiliu Local, beneficiarul va depune spre autorizare Documentația Tehnică pentru emiterea Autorizației de Construire (D.T.A.C.), după obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism specific. După emiterea autorizației de construire, beneficiarul va realiza construcția, împrejmuirea, le va supune procesului de recepție și le va intabula ca atare. La fazele ulterioare de proiectare și autorizare se vor respecta reglementările propuse prin prezentul PUD.

 • 4.2. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

Elaboratorul consideră că Planul Urbanistic de Detaliu în discuție este unul oportun, întrucât adaptează, actualizează și detaliază prevederile Regulamentului Local de Urbanism pentru zona studiată, fără a aduce atingere calității urbanistice a zonei, răspunzând în mod specific nevoilor și solicitărilor beneficiarului, în vederea construirii imobilului cu locuințe și parter mixt, investiție pe care acesta din urmă dorește să o realizeze. Intervenția urmează să se desfășoare pe o parcelă pe care este în prezent neamenajată pentru a exploata potențialul parcelei este nevoie de detalieri de ocupare al terenului, aspecte pe care prezentul studiu urbanistic le stipulează, acoperind un calcan neestetic, care afectează imaginea în zona istorică a orașului.


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNiClPîUl U. CONSTANȚA OIPEf ȚIA URUAl XjM

VIZAT SPR-S

Anexă la avizul nr/____

ARHITECT ȘEF___________


întocmit,

urb. Mihaela Pusnava r

urb. Teodor Manea


□n

Pn

office@agorapolis.ro, uuww.agorapolis.ro

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".