Hotărârea nr. 201/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. VOIEVOZILOR NR. 20B, INVESTITORI GAVRILOV ALEXANDRU ȘI GAVRILOV GHERGHINA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Voievozilor nr. 20B, investitori Gavrilov Alexandru și Gavrilov Gherghina

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0,0. 06 - 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 83274/27.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94807/18.06.2020, precum și avizul nr. 83109/27.05.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea doamnei Gavrilov Gherghina înregistrată sub nr. 28525/12.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Voievozilor nr. 20B, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale P+1E cu garaj la parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta, cu condiția retragerii edificabilului propus la 2 metri față de limita de proprietate dinspre nord-vest a terenului, conform Avizului Comisiei de specialitate nr. 2 întrunită în ședința on line din 29.06.2020.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Voievozilor nr. 20B, în suprafață de 750 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 200248, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Gavrilov Alexandru căsătorit cu Gavrilov Gherghina conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1236/11.08.2016 la Biroul individual notarial Stan Maria.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi 'ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Gavrilov Alexandru, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

■X? pentru, ~~ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

NR.                     *2020

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 -INTRODUCERE

CAPITOLUL 2-STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3 -PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ,REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL 4-CONCLUZII SI MASURI ÎN CONTINUARE

 • 1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Obiectivul general al investiției consta in realizarea unui plan urbanistic de detaliu pentru terenul situat in municipiul Constanta, strada Voievozilor, nr.20B, aflat in proprietatea soților Gavrilov Alexandru si Gavrilov Gherghina, pe care se dorește stabilirea accesului pe parcela si construirea a unei locuințe unifamiliale P+1E. Realizarea planului urbanistic de detaliu este necesara in vederea stabilirii accesului pe parcela si studierii amplasării locuinței pe teren (retrageri minime laterale si posterioare).

Suprafața amplasamentului care a generat P.U.D. este de 750mp. Pe amplasament nu exista construcții.

Documentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • • circulațiile auto si pietonale;

  organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile zonei urbane; indici și indicatori urbanistici (retrageri, regim de C.U.T. etc.);

  dezvoltarea infrastructurii edilitare;

  statutul juridic și circulația terenurilor;

  actualizarea planurilor topografice.


  JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA UR8AM3M

  SEȘCfflaiBARE Anexă11;


  Documentația de urbanism P.U.D. avizată și aprobată Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va dev&iLi urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitate construit pe terenul studiat  cal aljnuntcipiuiui ntul de reglementare de gestionare a spațiului


1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative si documentatii de urbanism:

 • • Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede. aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și dez^jab^^d'și; actualizare a documentațiilor de urbanism;                                         X\

 • • Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nfe-525M:9^67^cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 -ji fehidj^yjgicb elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;           v arhitect A/jĂ

\% ■'"deK"

H DriTI 7 /      /

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • • Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • • Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • • Legea 114-1996-Legea locuinței;

 • • ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

 • • HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

 • • NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • • Planul urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 265 / 09.05.2008

ICAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

DIRECȚIA urbawsm

 • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI                                      VISAT fcORE

Anexa la avizul

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism s) află în ipțrayilanul rnunicipiului

Constanța, conform actelor anexate.                          ar i ș —----

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUG

în teritoriul din care face parte terenul care generează PUD se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.                                             /I .

Terenul care face obiectul prezentului PUD este situat la pe stfadXWpiHVozilor, cu acces din DE 678/2, intr-o zona destinata construcțiilor de locuințe cu"î^gjrmaB^naltime P+2-4E, cu spatii comerciale la parter/ sau birouri, POT 45%, conform docuiȚpntatiei de urbanism PUD Prelungirea Tulcei intersecție cu prelungirea str. Barbu Delavrancea si str. Baba Novac, Municipiul Constanta, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr.265 / 09.05.2008.

Terenul studiat face parte dintr-o zona rezidențiala, cu funcțiuni de locuire individuala si colectiva, cu spatii comerciale sau birouri la parter.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim individual (imobile P+1E) si terenuri neconstruite reglementate prin PUD aprobat prin HLC nr.265 / 09.05.2008 ca fiind o zona cu locuințe sau zone mixte : locuire si spatii comerciale, servicii si birouri la parter.

Conform PUD aprobat prin HLC nr 265 / 09.05.2008 , indicatorii urbanișțțcj sunt astfel:

 • • Funcțiuni admise; locuințe cu spatii comerciale la parter/


 • Regim de înălțime: P+2-4 E.

P.O.T. = 45 %.

C.U.T. = corespunzător pentru POT max si H max

Terenul care a generat inițiativa întocmirii unui P.U.D. aparține proprietarilor Gavrilov Alexandru si Gavrilov Gherghina, conform actelor anexate.

 • 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geograficăși de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghîol asigură umiditatea aerului și reglează încălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar însemnate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se află în zona cu viteza maximă anuală, la 10m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa.Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadrează în zona seismica cu ag = 0,20 g exprimată în termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de coltajspecimlui-de-Făepw^s^l^oîTCTTpspective Tc = 0,7 secunde.                                    .

primăria municipiulu COHS’ANȚA DIRECȚIA Uf' .w VIZAT SPRE NE St. Anexă la avizul nr.


2.4. CIRCULAȚII, PARCAJEAmplasamentul care a generat P.U.D. t eneffci__

care este o artera importanta de circulație. Strada Baba Novac e^te Vest si prin ea se ajunge ușor la alte doua artere importante ale oralului: B'-dul Aurel Vlaicu  si B-dul Alexandru Lapusneanu, doua bulevarde care asigura circulația prin oraș pe direcția Nord - Sud.

Âccesul auto pe teren se face din strada Voievozilor, cu acces din DE 678/2]

.Conform HGR rir.525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului generaîde

jurbanism,. Anexa nr.4, Accese \raroșăbJle]~punj^uL4]jjA; “Pentru locuințe unifamilfale cu jacces]șijoFprdpriu se vor asiguraj

r în cazul unei parcelări] pe două rânduri] abcesele la parâelele din spate îe yorȚealiza prin âlei de deservire locală (fundături)]

^cele cu p lungjmeLde                 - minim um 2.benzi(totar7 m), cu trotuar cel puțin pe

p latură și suprâlărgiri pentru manevre dejhtoarcere lă'capătî

DE 678/2 are deschiderea intre 6]11 m si 11.22nf si[ se propuneo aleeTcdetonala, ocazionai

Carosabila - 7,OOm, trotuar- 1,00m si spațiu pentru întoarcere la capat. ~

Strada Voievozilor in prezent are deschiderea de 4,00m - 4,50m.

Prin P.U.D. aprobat prin HCL nr.265 / 09.05.2008 profilul ei este reglernentaHa^'Ormj/ /

v, *

V& jjJÎSr' /$' ^3/11 o& 6 4/

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin P.U.D. și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni de locuire: locuire în regim individual si locuire in regim colectiv.

In zona sunt multe terenuri inca neconstruite. Unele dintre ele sunt folosite ca si grădini, altele aparțin unei unitati militare.

în ceea ce privește calitatea fondului construit, imobilele din zona sunt noi dar disparate si inca nu se poate observa un fond construit închegat si bine constituit.

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința A-arabil si este in prezent liber.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrica și termică, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare. Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUi .

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata            realelor protejate, iar

lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adopr^reaMinor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce7trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ca privește,_prntejarea_îtxipntriv3 poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spatii verd, mășuridb'bfofdc'tratilâhcjj etc.

PRIMAR^ UUNtGHdJl U» G- ‘«S iANȚÂ

O!F£r Ț1A

VIZ/T $ Vi

 • 2.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ         Anexa ia fwizuî nr. ___I-------

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de pfctWnfâTâbcumentație-de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public șl privat al UXTT CbrîsfăhȚă^

 • 2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul care a inițiat elaborarea P.U.D.-ului se dorește studierea oportunității edificării unei locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime asemanator celor din zona studiata, respectiv P+1E.

 • 2.10. DISFUNCTIONALITATI

  Zona studiata prin P.U.D. prezintă disfunctionalitati de ordin estetic, generate de faptul ca sunt multe terenuri neconstruite care fie nu sunt întreținute, fie sunt intretinute precar. Prin modul precar de întreținere rezultând împrejmuiri improvizate sau terenuri năpădite de


buruieni.                                                                          ..

O alta disfunctionalitate ar fi trama stradala care nu este rea lizata\Gbnform> prevederilor din PUD aprobat prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 si in prezent se ciraâia^^î&Lc^ ’rrfîe de 3,50metri - 4,50 metri, neasfalatte si fara trotuare.                  ---


B* băncescu \ —

CAPITOLUL 3 - REGULAMENTUL DE URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE!

PE LOTUL STUDIAT^^^^^^^^H^^^^H^^^^H^H

 • 3.1. REGULAMENTUL DE URBANISM

Conform documentației P.U.D. Prelungirea Tulcei intersecție cu prelungirea str. Barbu Delavrancea si str. Baba Novac, Municipiul Constanta, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 265 / 09.05.2008, terenul studiat face parte dintr-o zona funcționala de locuințe P+2 cu spatii comerciale la parter / sau birouri.

Articolul 1 - Definiție si scop

 • 1) Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • 3) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.D. Prelungirea Tulcei intersecție cu prelungirea str. Barbu Delavrancea si str. Baba Novac, Municipiul Constanta, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 265 / 09.05.2008 si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • 1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • 2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigârandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.   7/ iJL—

 • 3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului uț^a^ranadj detaliu, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de^gasffum. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a planului de reglementari propuse.

La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori cor|structn7^^^'^r§^^l^zatiiIor dte construire se vor lua masurile pentru asigurarea securi .atikssiAsanatatiboamenta^ApWr J asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului           D!p'-1 Ti<k URPAMSM

V’Vr 5 MtU MIOARE . .. ..o-»         . . x                                  Anexâ lajvizui nr._____/_________

Articolul 3 - Zone protejate                                   tyK.&b.

Terenul este situat in zona protejata, conform Listei monBH1^^I^HstoriceL2Ql£Lanex a la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr.2.361/12.07?20T0'perifru7riodificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizata si a Listei monumentelor istorice dispărute; Necropola orașului antic Tomis Cod CT-l-s-A-02555, nr. crt.13, perimetrul dșJ^ito^^tfc^lQderei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd. 1 Mai, Str. Cumpenei, str. NiffllaeftjtiAioin, E$\Aurel Vlaicu pana la Pescărie - la S de Mamaia, malul marii si PortulCpmercialfoR yU BÂNCESCU / /h si li»              / x/z //

arhitect /

\V DEFk

\'j>

Articolul 4 - Utilizări admise

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr. 265 / 09.05.2008 : locuințe P+2 cu spatii comerciale la parter / sau birouri

Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr.265 / 09.05.2008 : nu sunt specificate.

Articolul 6 - Utilizări interzise

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr.265 / 09.05.2008 : nu sunt specificate.

Articolul 7 - Parcelarea

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr. 265 / 09.05.2008 :

 • (1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren in minimum 4 loturi alaturate, in vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectiva care sa respecte normele legale de igiena si protecția mediului.

 • (2) Autorizarea executării parcelarilor este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulative următoarele condiții:

 • a) front la strada de minim 8,00 metri pentru clădirile înșiruite si de minim 12,00 metri pentru clădiri isolate sau cuplate;

 • b) suprafața minima a parcelei de 150 mp pentru clădirile înșiruite si 200mp pentru clădirile amplasate izolat sau cuplate;

 • c) adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

  (3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care sejiirdadrea2ă^ri^î6yederîle alineatului (2}                                     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

  alineatului (Z).                                               o|Rț;< Ț,A URBANjSM

  V!’AT SPRE                 *

  Se propun următoarele retrageri fata de DE 678/2 - alee pietonala, ocazional Țcaroșabila - 7,00m cu 1,00rri pentru trotuar pe o par ej Arhitect șef —----


Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • - amplasarea pe aliniament pentru garaj P - acces garaj;

 • - retragere 3.0m fata de limita de aliniament pentru locuința Jhifamiliala P+1E;

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr. 265fwAfe5îil8 :

 • • Sunt permise retrageri de la aliniament atat pe orizoritalaJ«ar^sf| pe verticala. La arterele principale se vor realiza fronturi reprezentativ^/ marcand capetele de perspectiva. Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea

  coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de


  minim 12,00 metri.


Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

 • • Se propun următoarele retrageri:

 • - retragere laterala, latura sud-est: 3.Om fata de limita de prcjprietâtejt^ren liber de construcții;

 • - retragere laterala, latura nord-vest: 1.0m fata de limi_ța-de_proiMe_tate:Te construite P+1E (situate la 2.0m de limita de proprietatp£- spaț^lât)) yfy

  nuri


  BANCESCU arhitect


 • - retragere posterioare: minim 3.0m

• vor respecta conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr. 265 / 09.05.2008 : conform HGR 525 / 27.06.1996 si conform Cod Civil.

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 : conform HGR 525/27.06.1996.

 • • Art. 24 - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă: a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil; b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Articolul 11 - Circulatii si accese

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin HLC nr. 265 / 09.05.2008 : parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din propritatile învecinate de minim 3,00 metri lățime ; accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale larcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

n țAccesul se va face dîi? strada Vbievozilor, prin DE 678/2- alee pietonalaj ocazional carosabila - 7,00m.

In Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si a menajări autorizate pe raza municipiului Constanta aprobat prin HCL nr. 113 / 2017 si completat prin HCL nr. 28 / 2018, la articolul 20, privind accesul carosabil, este precizat faptul ca prevederile nu sunt obligatorii in cazul elaborării de planuri urbanistice care au ca scop, printre altele, reglementarea acestui aspect, in funcție de specificul zonei.

Prin prezenta documentație P.U.D. se socilita realizarea a doua accese auto (un acces garaj 3.0m si un acces curte 3.0m) si un acces pietonal-2.0m din DE 678/2 -alee pietonala, ocazional carosabila - 7,00m conform planșei de reglementari]

Articolul 12 - Staționarea autovehiculelor                              r I

 • • staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul                    afara

circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat corifS^^GTj nr. 113 / 2017 - Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare . pentru lucrările de construcții si a menajări autorizate fee raza oțya^pfeiotN^OTptanta, rectificată prin HCL nr.28/2018 si detaliata prin HCL nr.53W$R& municipiului constanța DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCNIMSAR^ Articolul 13 - Înălțimea maxima a construcțiilor            Anexă la avizul nrxulffi/ .

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr. 26Șp(nO9d%ș20O8: inaltimea maxima a clădirilor va fi P+2E.                        ------------------------—----

 • • Este permisa construirea de subsoluri si demisol, cu respectarea coeficienților urbanistici aprobati.

Articolul 14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conform^ri^volum^trice /O - conform documentației P.U.D. - H.C.L. nr.265/ 09.05.2008 :XjJsurit^^fiCa|b// /

llx MirelaF.    r'W/s'7

U   SÂNCESCU

\% _arf)ițect / Jl      7/11

Vo  DEp— / <7/

Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr. 265 / 09.05.2008: Clădirile noi si reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din material durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane; garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor._________

Sunt interzise calcanele vizibile din domeniul public iar fronturile laterale situate, la mai puțin de 2 metri de limitele laterale ale terenului vor prezenta ferestre mate fixe.

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

 • • conform documentației P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr.265 / 09.05.2008 : toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico- edilitate publice ; la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV - satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitatea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Articolul 17 - Parcaje

 • • in documentația P.U.D. aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 nu sunt specificatii pentru acest capitol;

 • • autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitude;

 • ♦ pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500 metri de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poAte schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;                                —

 • * numărul minim al locurilor de parcare se stabilește conf^mnjCțT/nr. 113 / 2017 -Regulamentul privind asigurarea numărului minim

de construcții si amenajari autorizate pe raza mu ii^iuJuiJ'ConsfeW^rdttIfîcata prir i HCL nr.28/2018 si detaliata prin HCL nr 532/2018. W

Vi CAT 4ESCWS8BARE

Articolul 18 - Spatii libere si plantate                     Anexă ia avizul n’

 • • in documentația PUD aprobata prin HCL nr. 235 /            sunt armatoarele

specificatii: spatiile libere vizibile din circulațiile publice-vor-fr4ratâte7ca-gradinLde fațada; pe fiecare parcela este obligatorile amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din suprafața totala a terenului; spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fLJnjșr&șțe^si plantate cu un arbore la fiecare 100mp ; se recomanda ca pentru imbu^ââtireă^nfcrQqlimatyui si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea?tereriuidiipesi^miri[nnum necesar pentru alei si accese.                          Il£               CV Ă

\% artiitect    /Jh

SC EXPACO SRL


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E CU GARAJ LA PARTER SI ÎMPREJMUIRE TEREN

 • • autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr.525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafeteior minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta,astfel:

o construcții de locuințe unifamiliale vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in

funcție de tipul de locuire in suprafața de minim 5mp / locuitor.


 • • toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine;

 • ♦ se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori;

 • * se vor prevedea instalatii automate pentru irigat.

 • • proprietarii vor fi obligati sa asigure:

 • o lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor verzi;

 • o lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației;

 • o drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;

 • o orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent

  imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.


Articolul 19 - Împrejmuiri

 • • in documentația P.U.D. aprobata prin HCL nr.265 / 09.05.2008 sunt următoarele specificatii: se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta. Gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care soclul opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata cu gard viu ; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50/metri

  • materiale durabile si de calitate pentru împrejmuiri: zid rezistenta la exterior, lemn tratat pentru exterior, placari cu pi;


bala, vopsea ri cu elemente

ceramice rezistente la exterior (îngheț - dezgheț pe timp de iarna/, metal.

 • • Pentru realizarea împrejmuirilor este interzisa folosicea^Jasticuluir-a^tablei—sl—a metalului strălucitor, a placariilor cu faianța si greși 3,pa

  Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenuluifP.O.


 • • conform documentație P.U.D. aprobata prin H.C.L. nr.265 / 09.05.2008 : POT = 45%

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului(C.U.7'./=smjo^b^^ip teren)

 • • conform documentație P.U.D. aprobata prin H.C.L. ni^265 /Ț09j0j^.26bX: Ctff = 1.35

Mirela p.

 • 3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT

DETALIERE

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 2267 din 03.07.2019.

Prin documentația P.U.D. se studiază accesul pe teren si amplasarea construtiei pe teren, stabilindu-se retragerile fata de limitele laterale si fata de limita din spate, in vederea realizării unei construcții care se va încadra in toti coeficietii maxim aprobati pentru aceasta zona.

Locuința unifamiliala va avea regimul de înălțime P+1E - 10,0m si Sc = 260mp/ Sd=400mp.

In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. =0% si C.U.T. =0,00.

Se vor respecta indicatorii urbanistici P.O.T. =45% C.U.T. =1..35

COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren (Steren)

750 mp

750 mp

Arian construita (AC)

0

260 mp

Arian construita desfasurata (ADC)

0

400 mp

P.O.T.

0

25%

C.U.T.

0

0.6

Regim de intaltime

-

P+1E

Dispunerea construcției pe teren se propune cu următoarele retrageri:

 • fata DE678/2 . alee pietonala, ocazional carosabila - 7,00m construcția se va retrage 3.00 metri, insa garajul P va fi amplasat pe aliniament;

 • • fata de limita laterala Sud-Est - imobil I.E.248618- teren liber - construcția se va retrage minim 3,00 metri;

fata de limita laterala Nord-Vest - imobile I.E.244772 si I.E.244773 - locuințe P+1E (situate la 2.00 metri, spate de lot), construcția se va retrage minim 00 metru - un total de 3.00 metri;


 • • fata de limita posterioare construcția se va retrage 3.00 metri teren liber si 28.00 metri fata de imobil I.E.236963 - teren liber.

JUPI*rUL CONSTANȚA

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglerientarĂrpropuiseyiwexaîdaspaMtps desenata a acestei documentatii de urbanism.                         T’4 urbanism

VI2AT SPKE

i                 .          '    ..    .      .               ..      ....    .    । la avizul ne

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este c efinit ca suprafață componenta a unei parcele, în interiorul căreia pot fi ampla sate AStonstracțîi5_Jn_jcjoadițiile Regulamentului Local de Urbanism.


Proiectul s-a întocmit cu satisfacerea exigentelor prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996, privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterio^r^j^astfel, se asigura pentru locatari:

 • • acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburare^dsesfeifei^foloȘipfei^exclusive a spațiului detinut de către o alta persoana sau familie'#

 • • spațiu pentru odihna, spațiu pentru prepararea hranelîși grupîsanjtar; /Ayî si

6

 • • acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere;

 • • suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor precum si dotarea si numărul acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • • spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.

Accesul carosabil si pietonal se vor realiza din DE 678/2 - alee pietonala, ocazional carosabila - 7,00m.

Se propun următoarele accese pe parcela:

 • - un acces auto 3.00m - acces garaj

 • - un acces auto 3.00m - acces curte

 • - un acces pietonal 2.00m

Locurile de parcare se vor asigura conform HCL nr.113/2017, rectificată prin HCL nr.28/2018 si detaliata prin HCL nr.532/2018.

Se propune o locuința unifamiliala cu Sc=260mp/ Sd=400mp, cu o suprafața utila mai mare

de 100mp si sunt necesare 2 locuri de parcare:

 • 1 loc de parcare in garaj si 1 loc de parcare in curte.

Se vor asigura 190mp de spațiu verde la nivelul solului (25% din Steren).

Conform H.C.J. 152/2013: 5mp pe locuitor x 4 locuitori = 20mp este suprafața minima care trebuie asigurata.

CAPITOLUL 4 -CONCLUZII SI MASURI ÎN CONTINUARE _____________________________________________________________________________________________________________9___________________________________________________________________________________________________________

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.D.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

 • • îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disftn^wja^Spr, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenasijjpențry toți locuitorii;

 • • utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile-urbanistijse-adocvato;—----------

. extinderea controlată a zonelor construite; ’ primărÎaScipVuluÎ'constanta • asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plan ai; direcția urbanism • asigurarea unor retrageri optime intre construcții;         vizat spre n esc masare

 • • asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014^nexS

 • • asigurarea acceselor obligatorii la lot;                      arhitect șef_____________

 • • asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesale în incinta propTTetățiîT

 • • asigurarea spatiilor verzi.

  Data:

  04.04.2020Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".