Hotărârea nr. 200/2020

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. AURORA NR. 17, INVESTITORI DURBALĂ MIHAI, DURBALĂ ADRIANA ȘI DIȚESCU CRISTIAN-FLORIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală,

str. Aurora nr. 17,

Jrivestitori Durbală Mihai, Durbală Adriana și Dițescu Cristian-Florin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Z#.##. 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 83271/27.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94806/18.06.2020, precum și avizul nr. 83105/27.05.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 Iit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Durbală Mihai înregistrată sub nr. 231703/28.11.2019, completată cu adresa nr. 44401/04.03.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Iit. c) și alin. (6) Iit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Aurora nr. 17, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale P+2E cu garaj la parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Aurora nr. 17, în suprafață de 360 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 243106, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Durbală Mihai în cotă indiviză de 1/3, Durbală Adriana în cotă indiviză de 1/3 și Dițescu Cristian-Florin în cotă indiviză de 1/3 conform contractului de donație autentificat sub nr. 1796/21.06.2016 la Biroul notarilor publici asociați losif Mariana și Pătrașcu loan Gabriel.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii ia îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Durbală Mihai, Durbală Adriana, Dițescu Cristian-Florin, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONTRAS

SECRETAR/GENE FU LVI A ANT

CONSTANȚA

NR.                    2020

Accesul pietonal se va realiza din str.Aurora.

Circulația in incinta studiata se face pe doua sensuri de mers.avand 5,5metri lățime,unde vor fi amenajate 5 locuri de parcare,din care 3 in garajul ce va fi amenajat. Numărul minim al locurilor de parcare s-a realizat cu respectarea HCLM 113/2017.

Drumul carosabil si trotuarele din zona sunt asfaltate.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin PUD și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni de locuire,funcțiuni complementare acesteia , care nu se incomodează reciproc:

 • • Locuire în regim individual

 • • Locuire in regim colectiv

 • • Comerț en detail

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este medie spre bună.Imobilele din zona sunt noi sau au fost reabilitate.                                    județul CQHȘTANȚA

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința cjrțki^^RșțruQtn ies PI ULU* CONSTANȚA DIRECȚIA URBW3M

VIZAT &PRK HEȘCWtfftBARE

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ                            AnexS                   --

ARHITECT ___________

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă^-x^nalizar^și-allrnentare-cu--— energie electrica și termică, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU Șl MĂSURjPE PROTECȚIE A MEDIULUI

Zona studiată nu ridică probleme cteTwwurfinTtrgiîuata în afara arealelor protejate, iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, iwjffi^Jfedoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile oBîsnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc.

 • 2.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

 • 2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul ce a inițiat elaborarea PUDHjfclr-se-dorește studierea oportunității edificării unui imobil cu funcțiunea de locuința unifamili^rskgai^Șbto,\pu regim de înălțime asemanator celor din zona studiata, respectiv P+2E. y             ' %

I

 • 2.10. DISFUNCTIONALITATI

 • •X £

Zona studiata prin PUD prezintă disfunctionalitati de ordin estetic,generate de faptul ca terenul are in prezent pe el o construcție veche.ce nu mai corespunde standardelor actuale pentru o locuința,urmând a fii demolata pentru edificarea celei nou propuse.

CAPITOLUL 3 - REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE) URBANISTICĂ PE LOTUL

 • 3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform P.U.G. Constanta, terenul studiat face parte din zonajde                          de

locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 r ivete^MtuateNiniiafara (ZonelpKȚA protejate.                                                      dirscția u&M

VIZAT S’i*fîra SUm'W&BARE

Articolul 1 - Definiție si scop                                       Anexă la avizul

1) Prezentul regulament de urbanism este o documentație               reglementare

care cuprinde prevederi referitoare la modul de utili jarR a. terenurilor, de. realiyare. si---1


care cuprinde prevederi referitoare la modul de utiiHare a. terenurilor, ne. reapare si---

utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • 3) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. Constanta si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • 1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • 2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a planului de reglementari profouse.

 • 4) La emiterea autorizațiilor de mpstnJre-^e vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa preveâ^e/wmmentatiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile caf^staoriesjc cerinte.sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

Articolul 3 - Zone protejate

Zona studiata nu se incadreaza in zona protejata sau in zona de protecție a vreunui sit sau monument istoric.                                                                   ... . „

Articolul 4 - Utilizări admise

• locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de constru izolat;                                                                          '7/


 • • funcțiuni complementare locuirii: paracare/garare, comerț cdi£ț produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesii] arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC. '

Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

 • • se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent,-

 • • autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este coordonata de existenta unui P.U.Z. aprobat conform legii.

Articolul 6 - Utilizări interzise

 • • funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • • activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • • anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • • depozitare en gros.

Articolul 7 - Parcelarea

In ceea ce privește prevederile Regulamentului local de urbanism a P.U.G.-ului Constanta, zona reglementata ca ZRL2a, in care se incadreaza zona ce face obiectul documentației in situația existenta, prezintă următoarele condiționări:

 • • se considera construibile parcelele care indeplinesc următoarele condiții cumulate:

 • • dimensiuni minime:

regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu25% pentru fiecare fațada

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism aprobat

Prezenta documentație de urbanism nu fere ca Abiect (re)parcelarea terenurilor.

 • • adancimea parceleiy^ajieft^mafesau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de             daca adancimea parcelei se micșorează sub

aceasta limita, ca urmye a exproprierii pentru extinderea infrastructurii, se va urmări exproprierea întregii parcele. In cazul exproprierii se vor acorda

compensatii urbanistice, care vor fi stabilite de către CUAT (Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului a CLMC) si aprobate de CLMC.le de ocupare


Pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta cop si utilizare a terenului.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

w JUDEȚUL CONSTANȚA

primăria municipiul^ constanta ;-

DIRECȚIA URGAHI3M !

VîZAT SPRE NESCtfJgSBARg

Anexă la avizul nr. ,      /

 • • la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din P.U.G.;

 • • clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5,00 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4,00 metri in cazul străzilor de categoria III;

 • • clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,00 metri;

 • • retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

 • • in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 metri pe verticala, de la cota terenului amenajat; comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

 • • in cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

 • • clădirile se vor retrage fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform conform planșei de reglementari P.U.D., respectiv minim 0,65metri fata de limita vestica a terenului,unde se invecineaza cu o construcție lipita pe limita de proprietate,minim 1,83metri fata de limita estica,unde se invecineaza cu o alee publica de acces si minim 3,98metri fata de limita nordica,unde se invecineaza cu un teren proprietate a Municipiului Constanta;

 • • se pot realiza, pana la limitele laterale, rasteluri, brisesoleil-uri sau alte decoratiuni in zona de retragere fata de limitele laterale ale parcelei in vederea măscării calcanelor învecinate vizibile din circulațiile publice;

 • • fațadele tip calcan vor fi tratate arhitectural, prin finisaje, goluri, plante, etc.;

 • • clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

 • • raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,50 si 2,00 metri;

 • • dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioare a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimeafimprejmuirii.

Articolul 10-Amplasarea cladiril6rBArefj5nul|parcelei

Autorizarea executării construcțmS^esJMp&FȚiisă numai dacă se respectă:

 • • distanțele minime obligatonî"\pr fi conform planului de reglementari aferent P.U.D. și cu respectarea prevederilor OMS. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

 • • pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite;

 • • orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima= 50,00 mp.

Articolul 11 - Circulatii si accese                                                           3 V

 • • parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulațleZcmlga^i^/^ li direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatil^nveclE^^cgy^ A metri lățime; ---------------------------------- ’X /          /£ accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

  JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE


Articolul12 - Staționarea autovehiculelor

 • • staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • • spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017, cu rectificările si completările ulterioare.

Articolul 13 - Inaltimea maxima a construcțiilor

 • • autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, respectiv P+2E (HmaXiIn= 10 metri);

 • • in condițiile in care caracteristicile geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri sî demisol. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale;

 • • se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent

 • • se admit depășiri de 1,00 - 2,00 metri numai pentru alinierea la comisa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

 • • inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,00 metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;

 • • inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii.

Articolul 14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice

 • • utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament;

 • • conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.

Articolul 15 - Aspectul exterior al clădi ildr

 • • clădirile noi sau modificaril^Trbj Mstre/cfuieide clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si sevVo îCwMoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje(tencuieli decorative p^tru exterior de culoare alb,bej,ferestre din tamplarie PVC

' x             maro.placari ceramice alb,bej>

 • • clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare tip șarpanta din țigla ceramica de culoare maro;

 • garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; formele geometrice, gama coloristica ( aceeași gama de culori sau culori complementare,tamplarie maro);

 • • se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;

 • * calcanele vizibile vor fi tratate arhitectural cu finisaje de calitate,tencuieli decorative pentru exterior de culoare alb,bej,, goluri cu ferestre opace ce respecta servituțea^de vedere a Codului Civil avand tamplarie PUC de culoare maro,plante, etc.

La faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

piese scrise:

memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

descrierea modului de implementare a soluției tehnice

o piese desenate:

planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modem și eficient

simulări 3D (pe zi și pe noapte)

rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă

proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului Constanta.

Articolul 16-Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

 • • se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela;

 • • in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela;

 • * de asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii sau acoperirea cu alte invelitori impermeabile a suprafețelor extdrioareJa strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural;([ l)JL-——

 • * parcela va dispune de o                  un spațiu interior destinate colectării deșeurilor

menajere, dimensionate pentnw^permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public; /

 • • clădirea va fî racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • * pentru clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • • se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților dQ..âfeț condiționat sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice;


autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de de energie electrica.

Articolul 17 - Parcaje

 • * autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea necesare conform destinației clădirii;

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA, < DIRECȚIA URBANISM VÎZAT SPRE NESCHiîiWAF ?

Anexă la avizul

 • • în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei sî pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitute;

 • • pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500,00 metri de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu ii se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

 • • numărul minim al locurilor de parcare se stabilește în baza H.C.L. 113/2017, cu rectificările si completările.

Articolul 18 - Spatii libere si plantate

 • • autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

e construcții de locuințe unifamiliale vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire de minimum 5mp/locuitor din suprafața terenului, pe pamant vegetal.

 • • toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara_______

afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenmtCTeWgjrT^TT^^VTKjTr'^^

 • • se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decc r^|y^^;qrijCipiutiji CONSTANȚA

 • • se vor prevedea instalatii automate pentru irigat.                   biRSC-ȚiA u.WMOM

  se vor prevedea instalatii automate pentru irigat, proprietarii vor fi obligati sa asigure:


  tarii vor fi obligati sa asigure:                               vizat s

  lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere si s^atiilbte/ăt^                   -

  lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea yegețatiei;

  nnalnr în flVnQO nn enntiila                   Arini i L m yi. f ——,—,


drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;                   M y

orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.


Articolul 19 - împrejmuiri

iprîf'unitare la nivelul circulațiilor publice prin e durabile si de calitate,respectiv tencuieli ri lavăbile pentru exterior, placari ceramice pentru erior, etc..., care se incadreaza în tipul dominant la


 • * se va asigura realizarea ufi€ autorizarea de împrejmuiri^ decorative pentru exterior, vo exterior, feronerie tratata pentru nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta si in gama de finisaje ,culori folosite pentru construcția de pe teren etc.;

se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

e împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim 2,20 metri înălțime si minim 1,80 metri inaltime din care un soclu opac de 0,30 metri si vor fi dublate de gard viu;

e gardurile spre limitele laterale si posterioare (separative) vor putea fi opace cu înălțimi da maxim 2,20 metri, care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.,

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC/mp

P.O.T. maxim = 35%, conform P.U.G.__________. W?/

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpuril^fânfâiț clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admit creșteri de 10% conform p^Sărit aferente reglementarilorZRL 2, din P.U.G. Constanta, respectivP.O.T. maxim de 45%kI

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC/mp teren)

CUT maxim = 1,00, COnfORTI P.U.G.

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor din nota aferenta reglementarilor pentru ZRL 2, respectiv C. U. T.maxim de 1,35.


JUDEȚUL CQHSTAfcȚA PRIMĂRIA MUNrClPiULU» CONSTANȚA

3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TEREfr UL SȚUtfjfff'

DETALIERE                                          ‘ Vi7A4"


7. Ț! '\ URP-At ------ .

Anexă la

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de be ieficiaraipflEtippforitatîlor terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, aarst-a^eef^kttloFUFbanistice---

impuse prin certificatul de urbanism nr. 4554/2018.

Deoarece terenul are 360m, datorita formei terenului si a faptului ca vecinii nu sunt de acord sa isi dea acordul pentru construirea unei locuințe cuplate,imobilul nu poate fi amplasat astfel incat sa respecte retragerile laterale impuse prin PUG Constanta si beneficiarul trebuie,conform legislației, sa realizeze o documentație PUD.Prin documentația PUD se dorește stabilirea unor retrageri care sa permită realizarea constructiei.ce se incadreaza in toti coeficienții urbanistici maxim aprobati pentru ZRL2a.

Se propune o construcție cu parter si doua etaje,cu destinația de locuința individuala si parcare la parter.

Trotuarul va fi fara denivelări sau rosturi, iar bordura va fi coborâta pe toata latimea accesului, pentru facilitarea circularii persoanelor cu handicap (conf. Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000).

In prezent indicatorii urbanistici existenti/gjntfeoT=24,1% si CUT=0.24.Sunt propuși indicatori urbanistici POT=44,2%(locuinta prg^SattaiSvea o funcțiune complementara locuirii,respective garajul) si CUT=1.26.Constructia pnqppWvaJavea destinația de locuinta.urmand a fi amplasate utilitățile si anexele necesare acestei fqnctium.Acoperisul va fi tip sarpanta.Se vor folosi finisaje exterioare in culori si materiale asemanatoare celor din zona studiata.


COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT

EXISTENT

PROPUS

APROBAT PUG

Steren

360mp

360mp

360mp

Sconstruit

87mp

159mp

162mp

Sdesfasurat

87mp

454mp

486mp

POT

24,1%

44,2%

45%

CUT

0,24

1,26

1,35

Regim înălțime

P

P+2E(1OMETR1)

P+2E(10METRI)

Imobilul propus nu va afecta insorirea nici unei construcții existente pe terenul studiat sau pe terenurile învecinate,respectând OMS 119/2014.

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, a^ desenata a acestei documentatii de urbanism.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafața:^ unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Rj Local de Urbanism.                                                  \ x

Proiectul s-a întocmit cu satisfacerii exigentelor prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996. privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, astfel, se asigura pentru locatari: \\

 • • acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosinței exclusive a spațiului detinut de către o alta persoana sau familie;

 • • spațiu pentru odihna;

 • • spațiu pentru prepararea hranei;

 • • grup sanitar;

 • • acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere;

 • • suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor precum si dotarea si numărul acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • • spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.

Respectând HCJ 152/2013,vor fi amenajate minim 108mp spatii verzi la nivelul solului.

CAPITOLUL 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI IN CONTINUARE

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.G.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea b'ce și locuințe convenabile pentru toți locuitorii; HrtSjpfecord cu funcțiunile urbaniotioo-adeevateț------r*/"

yOjAefniitA-                    JUDEȚUlCOWSTANlA

J^JUWPJlȘtruiie,...... PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANȚA

DIREî ȚIAURBAh*<»M

V£ÎAT S ?RE MtSCnRMBARE Ane^ • • îmbunătățirea condițiilor Ale via accesului la infrastructuri, șșrtficii utilizarea eficientă a t extinderea control a zo [-vr,r^.________,

asigurarea calității cadrukrifconstruit, amenajat și plantat; asigurarea unor retrageri optime intre construcții; asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014; asigurarea acceselor obligatorii la lot;                                 u t

asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în ncintâțliB^nă^ir —— asigurarea spatiilor verzi.

ÎNTOCMIT, URBANIST ROXANA MARCULESCU

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".