Hotărârea nr. 199/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ CU FUNCȚIUNI PUBLICE LA PARTER ȘI SUBSOL, STR. 9 MAI NR. 1, INVESTITORI SC REINVENT DEVELOPMENT SRL, SC SPUTNIK IMOBILIARE SRL, FLOREA DRAGOȘ-ANDREI, PANAIT ADRIAN ȘI PANAIT ALINA-NICOLETA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă cu funcțiuni publice la parter și subsol, str. 9 Mai nr. 1, investitori SC Reinvent Development SRL, SC Sputnik Imobiliare SRL, Florea Dragoș-Andrei, Panait Adrian și Panait Alina-Nicoleta

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           s 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 83273/27.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94805/18.06.2020, precum și avizul nr. 83107/27.05.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Aiftincăi Lucian pentru SC Reinvent Development SRL înregistrată sub nr. 241487/12.12.2019, completată cu adresa nr. 35959/21.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. 9 Mai nr. 1, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil cu regim de înălțime S+P+3E+terasă circulabilă cu destinația de locuire colectivă cu funcțiuni publice la parter și subsol, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. 9 Mai nr. 1, în suprafață de 300 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 222674, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate după cum urmează:

 • - SC Reinvent Development SRL conform contractului de vânzare cu rezerva proprietății autentificat sub nr. 946/19.07.2017 adiționat sub nr. 997/28.07.2017 la Societatea profesională notarială FIDENTIA, în cotă parte de 31 %;

 • - Florea Dragoș-Andrei conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1511/29.12.2018 la Societatea profesională notarială FIDENTIA, în cotă parte de 6 %;

 • - Panait Adrian și Panait Alina-Nicoleta conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1513/29.12.2018 Ia Societatea profesională notarială FIDENTIA, în cotă parte de 30 %;

 • - SC Sputnik Imobiliare SRL conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1515/29.12.2018 la Societatea profesională notarială FIDENTIA, în cotă parte de 33 %.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Reinvent Development SRL, Florea Dragoș-Andrei, Panait Adrian și Panait Alina-Nicoleta, SC Sputnik Imobiliare SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, tl abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

L-Wi ui

CONSTANȚA

NR. 1          O&.

v > X \              SECRETArifeENERAL,

OJ        FULVIA ANjqHEUC DINESCU

.2020


MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.


CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII. REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ. REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE.


CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE


1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIP ULU: CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAr.L»w

VIZAT t PRS

Anexă la ARHITECT ȘEF'----


delimitată de o trama stradala existenta, in intravilanul municipiului Constanta, in zona centrala -Peninsula.

Planul Urbanistic de Detaliu a fost generat de un teren cu suprafața de 300mp -STR.9mai,nr.1 - pe care se dorește realizarea unui imobil S+P+3E+terasa circulabila cu subsol spatii tehnice cercetare arheologica,locuințe colective,spatii comerciale, birouri profesii liberale si terasa circulabila pe acoperiș.

Deoarece exista o restricție de construire pentru imobilele din zona de protecție Peninsula si pentru modificarea limitelor laterale si posterioare ,se realizează acest PUD.

Documentația de urbanism se corelează cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației,reglementând amanuntit prevederile stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM 416/2013,conform legii 350/2001 actualizate si prin Normelor metodologice de aplicare a legii 350/2001.                                             a

Documentația de urbanism se va corela cu prevederile plftnjșiriloifl urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățilgj Conținutul documentației de urbanism răspunde ceri precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele cate • circulațiile auto si pietonale;

 • • organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de caracteristicile zonei urbane;

 • • indici și indicatori urbanistici (retrageri, regim de aliniere, regim de înălțime,^P.O.T C.U.T.etc.);

 • • dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 • • statutul juridic și circulația terenurilor;

 • • actualizarea planurilor topografice.solicitările populației.

inul GM 009-2000 al MLPAT, de probleme:Documentația de urbanism P.U.D. avizată și aprobată de către Consiliul local bȘțpuniȘi Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de Yeț urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului^ din zona studiată.1.2.SURSE DE DOCUMENTAREAnaliza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

 • • Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;


 • • Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • • Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • • Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • • Legea 114-1996-Legea locuinței;

 • • ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

 • • HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

 • • NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • • Planul Urbanistic General al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui va abilitate a fost prelunaită-oriri HCLM nr. 81/26.03.2013                                   JUDeTULGQ^TĂNȚA

  PRIMĂRIA MUNIQIPiULiU CONSTANȚA DIRECȚIA URW'ISM VIZAT tPRE NESCHWBARB


  • HCLM 416/2013-Plan Urbanism Zonal Peninsula.


 • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

  Zona ce face obiectul documentației de urbanism,în suprafață di municipiului Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76 Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobare^


ițvș&afâTîn intravilanul țdSfizia nr. 76/1991 a 15/29.01.1993, cu

modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr.» 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

 • <2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUG.PUZ

Terenul studiat este in proprietatea SC REINVENT DEVELOPMENT Ș.KL^SPUTNIK IMOBILIARE S.R.L, Florea Dragos Andrei, Panait Adrian, Panait Alina-Nicplet^iK^rtformitate cu actele de proprietate anexate, fiind situat in zona Peninsula - Cor^fâ^^^iga^iâqrica Sfantu Nicolae.                                                      /4z

In prezent terenul este liber de construcții.

în vecinătatea terenului care face obiectul PUD se află terenuri aparțin;


privat al primăriei municipiului Constanța si terenuri proprietate privată aTR^cspanejpr fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zona mixta, predominând echipâffishîâfe publice, funcțiuni comerciale si servicii.

Amplasamentul este situat pe str.9MAI. Zona beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă,respectiv str.Termele Romane si str.Traian.

Vecinătățile sunt reprezentate de culte, zone locuire si zone de servicii si comerț. Amplasamentul studiat se gaseste in zona estica a Constantei, mai exact pe str.9Mai,nr.1. Conform HCLM nr. 416/21.11.2013,terenul studiat se afla in zona de reglementare ZR CS1-zona comerciala si de servicii situata in lungul pietonalelor majore in care este necesara realizarea/mentinerea unor funcțiuni publice la parterul clădirilor:

-destinatii admise:locuire, servicii comerciale si comerț adecvate zonei centrale protejate,cu atractivitate ridicata pentru public si din punct de vedere turistic, alimentație publica .servicii turistice.agentii turistice,unitati de cazare,loisir urban,echipamente publice de interes local si municipal,utilizarea curților construcțiilor pentru funcțiuni cu caracter public,sunt admise activitati productive manufacturiere de lux,cu ateliere deschise accesului publicului,care nu poluează si nu generează fluxuri importante de persoane si transport;se admit unitati de alimentație publica care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai daca sunt situate la o distanta mai mare de 50m de lăcașurile de cult sau instituțiile publice;se admite reconversia funcționala a locuințelor existente daca acestea sunt înlocuite cu funcțiuni cu acces public sau daca se pastreaza funcțiunea de locuire intr-o proporție de minim 30% din aria construita desfasurata,se admite refunctionalizarea locuințelor pentru includerea in partiul acestora a spatiilor necesare

Indicatori urbanistici maximi aprobati:

§ regimul de înălțime maxim: P+3E

§ POT maxim 70%

§ CCIT maxim 2.5.


JUDSȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA UR8AMSM

VIZAT NESLHiSRBARE

Anexă la avizul nr.* ---- ---

ARHITECT ȘEF-----   ----

Terenul ce a generat inițiativa întocmirii unui P.U.D. aparține au kEiNveNTdEVELOPMENT SRL, SPUTNIK IMOBILIARE S.R.L, Florea Dragos Andrei, Panait Adrian, Panait Alina-Nicoleta, in conformitate cu actele de proprietate anexate.

2.3, ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și regleazăîncălzirea acestuia.                     fi /

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitațnZatM^^îcp rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între SOfll^uOTnmran.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iama. Municipiul Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mecliu de ;vi recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, tie 1 Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depaâește jgȘJgâ Adâncimea de îngheț se situează Ia -0,90 m.                                M MÂRCULESCU î"

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăin zona seismica cu                  /*'

exprimataîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respective Tc^TT^? secunde.                                                                      \

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este denivelat ; nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care să pericliteze stabilitatea viitoarelor construcții.

2.4. PARTICULARITĂȚI GEOTEHNICE ALE TERENULUI

Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat face parte din podișul Dobrogei de Sud.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este denivelat si nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea construcțiilor. Din punct de vedere geotehnic terenul studiat se caracterizează prin prezenta formațiunilor cuatemare reprezentate de loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide, sub care urmeaza complexul argilos - argila prafoasa + argila.

Amplasamentul cercetat se incadreaza, in funcție de statul de fundare, in categoria terenurilor de fundare medii, in condițiile unei stratificări practice uniforme si orizontale - teren dificil de fundare, categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM face |3ârtâ W RE NEscHtaaBARE

}vitar^|îfîffl?lrWteren a   '


Recomandări:

 • • Deoarece terenul de fundare din amplasament - loess galben , grupa pământurilor sensibile la umezire, se vor adopta prin proiecl de execuție cat si in timpul exploatării construcției, masuri pentru apelor de suprafața ca de exemplu :

 • • Colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata execuției săpăturilor prin amenajari adecvate (pante, puțuri, instalatii de pompare, etc.); in situația in care la cota de fundare se constata existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii,

  acesta va fi îndepărtat imediat înainte de turnarea betonului;


  • • Evitarea stagnării apelor in jurul construcției, atat in perioada execuției cat si pe toata durata exploatării, prin soluții constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul construcției, execuția de strate etanșe din argila, pante corespunzătoarei rigole, cavalier!, etc.) ■                                                                                               (I

  • • In caz de necesitate, pentru protecția rețelelor subterane purtatoafeJ^&D^sau pentru evitarea poluării apelor subterane din cauza pierderilor de sun^anwagrasive din instalatii, rezervoare etc. se vor prevedea soluții de impermeabilizare Curaturi etanșe din pamant tratat prin diferite procedee sau alte variante);                   *

  • • Trotuarul din jurul construcției va avea latimea minima de 1,00 m si se prevede cu panta de 5° spre exterior; acesta se aseaza pe un strat de 20 cm de pamant stabilizat si se prevede la


margine cu un pinten de 20 x 40 cm;

 • • Umpluturile ce se vor realiza in jurul fundațiilor si sub pardoseli se vor executa din roci coezive ce se incadreaza STAS-ului 2914-84 (se recomanda utilizarea de pamant galben sortat - praf argilos sau argila prafoasa) adus la umiditatea optima de compactare conform STAS 1913/13-83 dispus in straturi elementare de 15-20cm, compactate mecanic sau manual pana la atingerea unui grad de compactare de minim 92% si mediu^-95% conform prevederi normativ C56, C29 si STAS 9850/89.


 • • Proiectul va cuprinde masuri speciale ce trebuiesc luate in timpul execuției, astf recomanda ca :

 • • sistematizarea terenului si echiparea construcției cu rețele purtătoare de apa respecte cerințele din normativ NP 125-2008;

 • • Lucrările de săpătură se vor executa cu măsuri de sprijinire cu respectarea pre normativului C169/88 - “Normativ privind realizarea lucrărilor de terasamente pe realizarea fundațiilor construcțiilor civile si industriale”;

 • • hidroizolarea elementelor de construcții în raport cu categoria de umezire conform C112-80;

 • • realizarea unor lucrări de drenare dacă la execuția săpăturilor sunt semnalate infiltratii sau aport de apă din straturile interceptate de săpătură;

 • • se va efecuta sistematizarea verticala adecvata pentru a asigura scurgerea dirijata si controlata a apelor meteorice in afara perimetrului construit la emisari in funcțiune

  (santuri-rigole);


 • • In procesul de execuție a lucrărilor de fundatii trebuie respectate normele de Protecția Muncii in vigoare si in mod deosebit cele din „ Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții”.

 • • Având in vedere ca perimetrul cercetat este in apropierea Marii Negre, se va consulta STAS-ul 3349-85 pct.2,9 si Normativul NE 012/1 - 2007 si NE 012/2 - 2010.

 • 2.5, CIRCULAȚII. PARCAJE

Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă:

Str.Termele Romane,str.Traian.Accesul la teren se face din strada 9Mai si str.Maior General Sontu, străzi pietonale.cu acces ocazional carosabil, cu latimea minima a carosabilului de 7m, respectiv 4,1 m.

 • 2.6. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin PUD și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni diverse, care nu se incomodează reciproc, fiind compatibile:

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția URBANISM VIZAT tPRE NESCHI23BARE Anexă


 • • Echipamente publice

 • • Alimentație publica

 • • Comerț, servicii

 • • Locuire                                                 Anexă la

 • • Culte.                                                                    -

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este rea Imul sunt vechi, cea mai mare parte a celor din zona studiata nefiind modernizate.-' Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți construcții si este in prezent liber de construcții,cu excepția vestigiilor arheologice descoperite in pamant.

 • 2.7, ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, ca energie electrica și termică, gaze naturale și telefonie.


lizare și alimentare cu


)t realiza de către legislajei în vigoare.


Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitar investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în cobdiții

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 2.8. PROBLEME DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI


Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iarJătirăriJ^ fjfâ v propuse nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție ,a mediului, ele măsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a nftediuhflț^y?* &     ■'

ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarei^e^p^n i ,        /'

verzi, măsuri de protecția muncii etc.                                                  :\A               /<?

In fata terenului studiat,pe trotuarul de pe strada Maior Gheorghe Sontu se afla amplasâf^^^vS*-ghena de gunoi ce poluează olfactiv in prezent. Noua construcție va trebui sa respec^“"\ prevederile OMS 119/2014, ori se va recurge la relocarea sau poziționarea în subteran a \ platformei de gunoi prin sisteme mecanizate.                                                      \ Toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara afectarea limitei de proprietate intre teren studiat si terenuri vecine.

Se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative, flori si mușchi. Se vor prevedea instalatii automate pentru irigat pentru plantele carora le sunt necesare acestea.

Proprietarii sunt obligati sa asigure:

-lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor verzi

-lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației

-drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi

-orice alte lucrări legate de admnistrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

Se va asigura amenajarea peisagistica a curților vizibile din circulațiile publice sau accesibile publicului.

 • 2.9. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona în care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

 • 2.10, OPȚIUNILE POPULAȚIEI

  Pe terenul ce a inițiat elaborarea PUD-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil


S+P+3E+terasa circulabila cu subsol spatii tehnice cercetare___a±enlQgicaJocuiwt& colective,spatii comerciale,birouri profesii liberale si terasa ci rculabila                         jiu

PRIMĂRIA MUNiCIPiULUi CONSTANȚA DIRECȚIA URBAMSM VIZAT £PRE NE9CHIMBARE

Anexă I:


exista in prezent nici o construcție.                                      ......... fata terenul este excavat in vederea cercetării arheologice-si-p®rtpf“acoperit“ de "vegetație spontana crescută haotic, fara valoare biologica si dendrologica. fi fi

2>11» DISFUNCTIONALITATI


momentul de


Suprafața de teren 300mp,ce a generat PUD,fiind un teren viran, flBHrtfâai


In fata terenului studiat,pe trotuarul de pe strada Maior                      afla amplasata o

ghena de gunoi ce poluează olfactiv in prezent. Noua cori^QJcueWa/rebui sa respecte prevederile OMS 119/2014, ori se va recurge la relocarea sau^ozitionarea in subteran a platformei de gunoi prin sisteme mecanizate.

CAPITOLUL 3 - REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE| URBANISTICĂ PE LOTUL STUDIATl


 • 3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform HCLM nr. 416/21.11.2013,terenul studiat se afla in zona de reglementarfetZRjQJȘ^^^Es । -zona comerciala si de servicii situata in lungul pietonalelor majore in care este nec^sarâanjstdIpi U / 4 realizarea/mentinerea unor funcțiuni publice la parterul clădirilor.


Articolul 1 - Definiție si scop

 • 1) Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementă care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • 3) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z zona Peninsula si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • 1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • 2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a planului de reglementari propuse.

 • 4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatîi oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

Articolul 3 - Zone protejate                                        I

Conform OMC 2828/2015, Listei monumentelor istorice actyaj istorice dispărute , zona studiata se afla in zona protejata a morar -Situl arheologic “Orașul antic Tomis”, Peninsula ConstantiUpirt orașului pana la plaja Modem, Cazino, poarta 1, port comercial, bd.Termele Romane (fost Marinarilor), str.Traian, Cod CT-l-s-A-02553, nr.crt.1.

darsT Listei monumentelor gțgHr istorice: d.Ferdinand, faleza de E a


-Situl urban “Zona peninsulara Constanta”, faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, Faleza plaja Modem, bd.Ferdinand pana la str.Atelierelor, str.Traian, bd.Termele Romane (fost Marinarilor), Cod CT-ll-s-B-02832, nr.crt.486.

Articolul 4

- Utilizări admise locuire, servicii comerciale si comerț adecvate zonei centrale protejate, cu atractivitate ridicata pentru public si din punct de vedeț alimentație publica,                        I

servicii turistice, agentii turistice, unitati de cazare, loisir urban,                                    arhitect șef____

echipamente publice de interes local si municipar, 9_____1—

utilizarea curților construcțiilor pentru funcțiuni cu caracter public, sunt admise activitati productive manufacturiere de lux, cu ateliere desclp accesului publicului, care nu poluează si nu generează fluxuri importante persoane si transport;                                               u


o o

o o o o o o o o


Articolul 5 o


(UJ            CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHS irtt-TA DIRE CI I A       !

VIZAT SPRE Anexăja avizul               -----

'MM


Roxana S.

MARCULfesctl h

Mrtanjst^iplpfna/

Don


- Utilizări admise cu condiționări

se admit unitati de alimentație publica care comercializează pentru consum --f

alcoolice numai daca sunt situate la o distanta mai mare de 50m de lăcașurile'

sau instituțiile publice;

se admite reconversia funcționala a locuințelor existente daca acestea sunt înlocuite cu funcțiuni cu acces public sau daca se pastreaza funcțiunea de locuire intr-o proporție de minim 30% din aria construita desfasurata;

o se admite refunctionalizarea locuințelor pentru includerea in partiul acestora a spatiilor necesare pentru profesiuni liberale.

Articolul 6 - Utilizări interzise

 • • activitati de orice tip care sunt poluante,prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat

 • • activitati productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile publice sau din instituțiile publice

 • • depozitare si vanzare en gros

 • • depozitarea de materiale inflamabile sau toxice

  JUDEȚUL COMSTAN|A

  PRl^R^’UNICIPIULUI CONSTANTA direcția urbanism VIZAT S-PRS N&SGHW8BARE

  ARHITECT $ef----— _


 • • depozitarea de materiale refolosibile

 • • platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • • depozitare si vanzare en-gros

 • • construcții provizorii de orice natura

 • • orice lucrări care diminuează spatiile publice plantate

 • • orice lucrări care modifica traseele protejate ale strazil<

 • • sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente sau care împiedica scrugerea corecta,evacuarea si colectarea apelor menajere

Articolul 7 - Parcelarea

In cazul parcelarilor se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism

Este obligatorie conservarea parcelarului si aliniamentului istoric sau reconstituirea acestora pe terenurile virane.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament(limita dintre dome piui public si proprietatea privata)

 • • la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apadieam (Meniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare oinlp.U.Z.;

 • • aliniamentul loturilor se menține;

 • • se aliniaza construcțiile propuse la aliniamentul lotului

 • • depășirea aliniamentului cu trepte,rampe de acces sau alte reliefuri ale fațadelor la nivelul parterului este interzisa.

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

 • • clădirile vor avea fațade laterale si posterioare si vor avea retragerile minime de la limitele parcelei conform planului de reglementari,respectiv :

La vest:       spre proprietăți private-teren liber de construcții - retragere variabila 1,7metri-

 • 3,2metri,cu respectarea Codului Civil

La sud: spre proprietate privata Mun. Constanta-post trafo parter - retragere variabila

3,Om,cu respectarea Codului Civil

 • • pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu condițiile de orientarep^sorj^jsj iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare(RGl$i                   :

536/1997, etc...)                                            4 WW-EScn H

 • • din considerente de protecție si punere in valoare a vestigiilor u&rinejalgflige. u 7.; descoperite,subsolul tehnic, destinat cercetării si conservării arheologice, prej&țs construcție va fi amplasat pe limitele lotului de teren pe laturile de Nord, Est                    ?

o distanta de 90 cm fata de latura de Sud;                                     '**

 • • se va respecta Legea     287/2009, privind     Codul Civil, respectiv

art.611,art.614,art.615,art.616.

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele in interiorul parcelei

 • • nu sunt precizate restricții in PUZ zona Peninsula.

Articolul 11 - Circulatii si accese

 • • accesul pietonal dintr-o circulație publica se realizează din străzile direct învecinate,cu respectarea HG 525/1996 ART.25,ART.26;

 • • blocurile de locuințe colective,clădirile de interes si utilitate publica si spațiul urban vor respecta prevederile din legea 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Articolul 12 - Staționarea autovehiculelor

 • • conform HCLM 113 /27.04.2017, art.16,alîn.a),c) construcția se afla intr-o zona unde nu este necesar sa se asigure locuri de parcare,terenul fiind situat in zona Peninsula

Articolul 13 - Înălțimea maxima a construcțiilor

 • • autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime, respectiv P+3E;

 • • in condițiile in care caracteristicile geotehnice o permit-este^dmts^eafeareEFîde ’ subsoluri si demisol. Numărul subsolurilor va fi determinat in tehnice si funcționale;                                    PRIMARumanism

V! W              O

Articolul 14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării > ol^p^lrij^vlzui I ti

 • • utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utiliza rile interzise sunt precizate si detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul reg ilamdffl^^^CT                ~

 • • conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, ăplîcarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.

  Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor                                 u fi JL—

  • • clădirile noi sau modificarile/reconstructiîle de clădiri existent^se^^megrain caracterul general al zonei si vor prelua caracteristicile generale ale VQcînaTatllor((gabarit, scara, aliniament, retrageri) insa intr-o maniera contemporana,fara a recurge la imitații stilistice;

  • * finisajele pereților exteriori vor fi realizate din tencuieli pentru exterior, vopseluri lavabile de exterior sau placari ceramice, culoarea predominanta a acestora va fi alba, vor putea fi folosite accente de alte culori (culori pastelate, tonuri de gri).

  « Tamplaria exterioara va avea culoarea gri; ferestrele vor putea fi echipate cu obloane in culoarea tamplariei


 • • Balcoanele si ferestrele vor putea fi prevăzute cu jardiniere in culori asemanatoare cu cele folosite la finisajele fațadelor

 • • Acoperirea clădirii va fi tip terasa circulabila, finisata cu materiale rezistente la traficul exterior; nu vor fi folosite materiale lucioase sau reflectorizante; se vor putea realiza pergole fara a depăși inaltimea maxima existenta in insula din care face parte construcția, aliniindu-se la aceasta; pentru imbunatatirea microclimatului terasa va putea fi prevăzută cu spatii plantate;                                                     „.

 • • Pentru creșterea vizibilității dinspre spațiul public către subsolul destinat spațuțo^l^i^^^. pentru cercetare arheologica, fațadele vor fi vitrate in totalitate pe laturile ojtematgțgjțț domeniul public (est si nord), exceptând zonele de fațada ocupate^e'el^g^g^--—' structurale si rampe de acces in clădire.                                 I *1 MăRCULEScu

A mțw^iplomat 7 \

» Fațadele orientate către domeniul public, la parter vor fi vitrate in proporție de aproximativ 30% din suprafața pereților de la nivelul parterului,iar la etaje in proporție de aproximativ 20% din suprafața pereților de la nivelul etajelor.

 • • Balcoanele si rampele de acces in clădire vor fi prevăzute cu balustrade metalice cu elemente verticale simple, fara decoratiuni, in culoare gri.negru, aleasa in ton cu tamplaria de pe fațada.

 • • Rampele de acces in clădire vor fi finisate cu pavaj de exterior antiderapant si rezistent la trafic in culori complementare cu cele folosite pentru fațade.

 • • Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreoiaza aspectul general al zonei;

 • • Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetric si aspect exterior,intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreoiaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii,este interzisa.

In cazul in care se opteaza pentru realizarea iluminării exterioare a construcțiilor propuse,la faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va conține proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

 • • piese scrise:

-memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului: exploatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural,descrierea modulul de Implementare a soluției tehnice

 • • piese desenate:

-planuri si fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unul sistem de iluminat arhitectural modem și eficient

 • - simulări 3D(pe zi si noapte)

 • • rețeaua electrică necesară funcționării s istemului de iluminat arhite ctural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

 • • pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă                                           II h JL^—

 • • in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele sp-vgnmferrt^astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădireă*șîW(g(șa nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente'atexonstrueției sau firmei

 • • firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • • firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi__

culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă                "" județQu constanța

 • • proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării comis iep^j^ice

amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului Consta nta. direcția urbamsm

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deseurilc r Anexă ,a avi2u( nr-           ~ ~

 • • se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluvi; le evg^afg^ jșțeaua publica de canalizare, la nivel de parcela;                       --------—------------------

 • * in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela;                        Al,;•

 • • cerințele minime de performanta energetica stabilite prin legea 372/2005,ARTICp^^^^^ se aplica următoarelor tipuri de clădiri:cladiri si monumente protejate care fi^acjpg^r> > din zonele construite protejate,conform legii,fie au valoare arhitecturala deosebita,caraora,daca li s-ar aplica cerințele li s-ar modifica in mod'|na^cgp^fl“ caracterul ori aspectul exterior;                                                  \

  clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;


 • • pentru clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • • se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • • toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • • se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților de aer condiționat sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice;

Articolul 17 - Parcaje

 • • Conform HCLM 113 /27.04.2017, art.16,alin.b) construcția se afla intr-o zona unde nu este necesar sa se asigure locuri de parcare,terenul fiind situat la in zona Peninsula.

Articolul 18 - Spatii libere si plantate

 • • autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

o construcțiile de birouri,spatii comerciale,servicii vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ si de protecție cu o suprafața min, de 50%; n

o locuințele colective vor avea spatii verzi in suprafața delrninim fiO% din suprafața terenului studiat;

 • • toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in inciDiitef^QyjMfudiatJa sol sau pe terasele construcției, fara afectarea limitei de proprietate inne-terenulfetudiatsL.tereni irile---------

vecine;                                               | județul CONSTANȚA _

 • • se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decoi atNSf^KflbWUNiCi PIU LUI CONSTANȚA

 • • se vor prevedea instalatii automate pentru irigat                   DIFECȚIA URBANKjM

 • • propnetarn vor fi obligați sa asigure:                          .          a *Uul nr /

© lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spaWr verzi;

© lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si n igen^ifeaa®gștatiejc____

© drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi; -----------‘         '

© orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent

imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.


Articolul 19 - împrejmuiri

 • • împrejurimile vor avea maxim 2,2metri;

 • • pe laturile dinspre vecini împrejmuirea va avea maxim 2,2metri,care sa nu permită vederea;

 • • fundația nu va depăși limita lotului;

 • • aspectul exterior al împrejmuirii se va integra in tipul dominant de împrejmuire al zonei .respectând aceleași exigente ca si exteriorul clădirii propuse.

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC/mp teren * 100)

P .O.T ■ maxim = 70%________________________

Terasele acoperite si descoperite si alto spatii anexe alipite coqjurilor principale in considerare in calculul AC.

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC/mp teren)\zft*at13 S.

CUT maxim = 2,50

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolurile clădirii se iau in calculul ADC.

 • 3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT

DETALIERE

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 3729/2018.

La momentul actual pe teren nu exista construcții,in afara vestigiilor arheologice descoperite la săpături.

COEFICIENT! URBANIȘTI

CI AMPLASAMENT STUDIAT

REGLEMENTARI existente

REGLEMENTARI conf. PUZ aprobat

REGLEMENTARI propuse prin prezentul proiect

POT (suprafața construita /suprafața terenului)

0,00%

70%

62,3%

CUT (suprafața desfasurata / suprafața terenului)

0,00

2.5

2.5

Regim de înălțime -Umax (nr. niveluri)

S+P+3E

S+p+3E+terasa circu labila (18,2 METRI)

Edificabil       maxim

parter/ Edificabil maxim etaj

0 mp

21 Omp

186,91 mp/

186,91 mp

Suprafața desfasurata (aferenta CUT)

0 mp

750mp

fi      750 mp

W ff     //         'W

NOTA:

-CALCULUL INDICATORILOR URBANISTICI S-A EFECTUAiCH LEGISLAȚIE IN VIGOARE

CF.LEGII 50/1991,LEGII 350/2001 SI STAS 4908-85

JUDEȚUL CONSTANȚA primArîa MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VI^AT S.RRE NESCWifVJBARE Anexă £ avizul nr._ _

ARHITECT ȘEF


Bilanț teritorial propus

EXISTENT

PROPUS

S TEREN

300mp

300mp(100%)

Sc

Omp

186,91mp(62,3%)

S spatii verzi

Omp

53,09mp(17,7%)

S circulatii,terase

°mE______

60,00mp(20%)


Terenul are următoarele vecinătăți:

La est: str.Maior Gheorghe Sontu

La vest:       proprietăți private-teren liber de construcții

La nord:      str.QMAI

La sud:       proprietate privata Munc Constanta-post trafo parter

Înălțimea imobilului la aliniamentul terenului se va racorda la inaltimea exprimata in metri a frontului stradal la str.Maior Gheorghe Sontu si str.9Mai,vis-a vis de amplasamentul studjgt_.^ urmând ca amenajările terasei circulabile si casa scării spre aceasta sa fie retrase de aliniament,in vederea diminuării impactului vizual.Inaltimea construcției propuse va.JKz asemanatoare altor construcții insulei din care face parte lotul de teren ce a initiat

<*[ nosaWJfA ' ‘   \ P BUEXO'y____.

Vwmti /

Volumetria si fațadele prezentate la faza autorizației de construcție vor prelua elemente de valoare de la clădirile monument istoric cu care se afla in relație de covizibilitate: culori, raport plin/gol, registre proporții, alte elemente de compoziție a fațadelor. Calcanele propuse vor fi tratate architectural.

Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire intocmitsi verificat conform legislației in vigoare,de OMS 119/2014,dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.

Edificabilul maxim propus va putea fi depășit cu distanta maxima permisa prin PUZ Peninsula peste aliniamentul lotului cu balcoane,terase,logii,decoratiuni de la o inaltime minima de 3,5m de la cota trotuarului amenajat.

Inaltimea la atic a etajului 3 va fi de maxim 15,2m inaltime, iar inaltimea totala a construcției, inclusiv casa scării de acces pe terasa circulabila.pergolele de peste etajul 3,va fi de maxim 18,2m.

Construcția va respecta inaltimea maxima la comisa/atic specifica insulei din care face parte.

Retragerile minime ale edificabilului maxim propus fata de limitele de proprietate vor fi:

La est spre str.Mlaior Gheorghe Sontu                  - minim 0,00m

La vest:       spre proprietăți private-teren liber de construcții - retragere variabila 1,7metri-

3,2metri,cu respectarea Codului Civil

La nord:      spre str.9MAI                             - minim 0,00m

La sud: spre proprietate privata Mun. Constanta-post trafo parter - retragere variabila 1,2m -3,0m,cu respectarea Codului Civil

Conform HCJ 152 /22.05.2013 se vor amenaja spatii plantate sub forma de spatii verzi cu rol decorativ, in suprafața totala amenajata de 93,1 mp, distribuite astfel: 53,09mp la sol si 40,01 mp pe terase,balcoane.

Toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat,fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine.

Se vor amenaja spatii verzi compuse din plante decorative si flori.Nu este nevoie de instalatii automate de irigat pentru jardinierele propuse. Acestea vor fi udate de către personalul terasei, conform unui program specific fiecărui tip de planta.                      A • fi

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari dSo^feajSiexa la partea desenata a acestei documentatii de urbanism. Limita edificabilului Ițaxii^ualB fi depășită cu terase,platforme,scări,etc... situate la nivelul parterului,cu respectareaTetragerilor minime ale construcțiilor propuse fata de aliniament,conform capitol 3.1 .articol 8.   '

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață-g^jnponentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în conrtțiitâ^Regtri^entului

Local de Urbanism.


Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, \Ttșc^af$^c^i^bnării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spaîp^feLeG^wtată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de vîâțeKprăcum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin PUZ Peninsulă la nivpl Hp| parcela.                                                     județul constanța

PRIMĂRIA MUN’CiPlULU: CONSTANȚA DIFEC ȚIAURBAK1CM

VIZAT &PR8 ’iESC. rflSWSARE


Ane!<ăiaam^k^o


ARHITECT ȘEF


Funcțiunile propuse de alimentație publica si cazare sunt compatibile cu restul zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

• îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; ,           ,

extinderea controlată a zonelor construite;                        JuoEȚUL CONSTANȚA

asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat; primăria MUNICIPIULUI CONSTANȚA asigurarea unor retrageri optime intre construcții;                   DIRECȚIA URBANISM

asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/^014; vizat Epre neschimbat asigurarea acceselor obligatorii la lot;                        Anexă la avizul nr. ---- —■ —-

asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcar            în ncintftffipprjetățfe<3&

asigurarea spatiilor verzi                                     - •          -----

studierea volumetriilor si a finisajelor fatadelorȚtfdpuse fn zona respectiva.

ÎNTOCMIT, URBANIST R^rTAJVI^CULESCU

\ RoxanaS.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".