Hotărârea nr. 198/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. CORNELIU COPOSU NR. 28 LOT 3 ȘI LOT 4 + STR. EUGEN LOVINESCU NR. 23A LOT 1, INVESTITOR SC C&C REAL AMBIENT SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă,

str. Corneliu Coposu nr. 28 lot 3 și lot 4 + str. Eugen Lovinescu nr. 23A lot 1, investitor SC C&C Real Ambient SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3/Z.      2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgadău înregistrat sub nr. 35399/21.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 94801/18.06.2020, precum și avizul nr. 33187/21.02.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27 A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

Văzând solicitarea doamnei Cartali Carmen, în calitate de reprezentant al SC C&C Real Ambient SRL, înregistrată sub nr. 190979/03.10.2019, completată cu adresele nr. 212961/04.11.2019 și nr. 33187/18.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lît. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 28 lot 3 și lot 4 + str. Eugen Lovinescu nr. 23A lot 1, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil cu funcțiunea de locuire colectivă, în regim de înălțime D+P+4E care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 28 lot 3 și lot 4 + str. Eugen Lovinescu nr. 23A lot 1, în suprafață de 1242 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 247173, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC C&C Real Ambient SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 813/08.06.2017 la Societatea profesională notarială Dumitra Cristian-Gabriel și Laura Manțu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC C&C Real Ambient SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, 0 împotrivă, abțineri.


La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTA

NR.                   .2020

contrasemnează/ SECRETAR GENERAL FULVIA ANTdWELA DINESCUMEMORIU JUSTIFICATIV

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE


1.1.

1.2.


Date de recunoaștere a documentației Obiectul lucrării


CAPITOLUL 2 - ÎNCADRAREA IN ZONA


2.1.


2.2.


JUDEȚUL COWANTA PRIMĂRIA klUNIQIPlULU1 CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VRAT 5.PRK STk’BARE Anexă la avidul nr./----------

ARHITECT ȘEF


Concluzii din documentatii deja elaborate:

 • 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localității, au prezentarea caracteristicilor zonei/ subzonei in care acesta este inclus

 • 2.1.2. Concluziile studiilor de fundament zona/subzona/ansamblul care inel

 • 2.1.3 Prescripțiile si reglementările din doc

anterior

Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.ut ca obiect

______studiat

ejntatiile de urbanism elaborate/aprobate


CAPITOLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA

 • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicație:

 • 3.2. Suprafața ocupata, limite si vecinătăți, indici de ocupare teren

 • 3.3. Suprafețe de teren construite si suprafețe de teren libere

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

 • 3.5. Destinația clădirilor

 • 3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

 • 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

 • 3.8. Accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi)

 • 3.9. Adâncimea apei freatice

 • 3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei

 • 3.11. Analiza fondului construit existent (inaltime, structura,stare)

 • 3.12. Echiparea existenta

CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI

 • 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor


 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfasurata

 • 4.4 Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

 • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente menținute

 • 4.6. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

 • 4.7. Modaîitati de organizare si rezolvare a circulației carosabile si pietonale

 • 4.8. Principii si modaîitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

 • 4.9 Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de acesta

 • 4,10. Soluții de reabilitare ecologica si diminuarea poluării (după caz)

 • 4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului

 • 4.12. Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

 • 4.13. Profiluri transversale caracteristice

 • 4.14. Lucrări necesare de sistematizare verticala

 • 4,15. Regimul de construire

art. 1 - utilizări admise

art. 2 - utilizări admise cu condiționări

art. 3 - utilizări interzise

art. 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafete^ormej^imensiuni)

art. 5 - amplasarea clădirilor fata de aliniamem^AXvj

art. 6 - amplasarea clădirilor fata de limifele^atârale sil posterioare ale parcelelor

art. 8 - circulatii si accese

art. 9 - staționarea autovehiculelor

art. 10 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

art. 11 - aspectul exterior al clădirilor

art. 12 - condiții de echipare edilitara

art. 13 - spatii libere si spatii plantate

art. 14 -împrejmuiri

art. 15 - procentul maxim de ocupare a terenului

art. 16 - coeficientul maxim de utilizare a terenului

 • 4.16. Bilanț teritorial, in limita amplasamENtului studiat (existent si propus)

  CAPITOLUL 5 - CONCLUZII


 • 5.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse

 • 5.2. Masuri ce decurg in continuarea P.U. D.-ului

 • 5.3. Punctul de vedere al elaboratorului soluției

  ^hiii-i jm_irrLW w.it ifrmTmrr . i—

  juoerm CONSTANȚA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Ți A URBANISM

  VIZAT S PRE NESCWîaSBÂRE

  Anexă fs avizul ar

  ARHITECT ȘEF-----------  CAPITOLUL 1


  INTRODUCERE


1?L DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIRE PROIECTlPLAN URBANISTIC DE DETALIU Funcțiunea: LOCUINȚE COLECTIVE Regimul de inaltime :D+P+4E (19,10 metri de la CTA) Adresa :MUN.CONSTANTA, PALAZU MARE, str. CORNELIU COPOSU, lot 3 si lot 4, + str. EUGEN LOVINESCU , nr. 23A, lot 2,

INIȚIATOR (BENEFICIAR) : SC C&C REALAMBIENT SRL

PROIECTANT:          SC ED COM’96 SRL

DATA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI :     octombrie 2019 retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, procentul de ocupare al terenului, accesuri auto si pietonale, conformarea arhitectural yolumetrica, modul de ocupare al terenului, designul spatiilor publice .

1.2. obiectivulLucrării

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbana care reglementează


Amplasamentul studiat prin P.U.D. este situaMi localitatea Palazu Mare, avand ieșire la strada ctarrt Reglementările urbanistice pentru aceasta zonaa aprobat prin HCL 121/2011, ulterior detaliat prin 254/28.06.2018.

\ ijwrfjnanului Municipiului Constanta, tiL^Qț/afeu, în apropiere de DN2A Ti ost stabilite prin PUZ “Palazu Mare” HCL 258/2017 si rectificat prin HCL


Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Scop :Prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU urmărește reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei supuse studiului, in vederea stabilirii condițiilor de realizare a unei construcții definitive cu funcțiunea de locuința colectiva .

Prezentul P.U.D. va detalia:

 • - modul specific de construire in raport cu funcționarea zorfâi-si-ou-identitatea-afhițectarafa-a-acesteia, in baza unui studiu de specialitate;                   , CONSTANȚA

lUflAawiui auwiu MC OHCviciiu.w,            , PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN ț A .

 • - retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parce leî; ^ direcția URBANISM :

 • - modul de ocupare al terenului;                               vizat MEscî-iiSSHAKE 5

 • - accesele auto si pietonale;

  Anexa           /—

  ARHITECT ȘEF


 • - conformarea arhitectural-volumetrica;

 • - conformarea spatiilor publice;

Obiective : Detalierea formal-volumetrica a obiectivului studiat si integrarea acestuia intr-un complex rezidențial avand ca profil funcțiunea de locuire si alte funcțiuni qoeapl entare locuirii.


Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tema stabilite:

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (P.O.T., C.U.T.);

 • - pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente;

 • - menținerea regimului maxim de inaltime aprobat;

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu construcțiile existente.

  CAPITOLUL 2


ÎNCADRARE IN ZONA

 • 2.1. CONCLUZII DIN DECUMENTAȚII DEJA APROBATE

  • 2.1.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITATIl, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

încadrare in zona - vezi planșa nr. 2:

Terenul care a generat documentația are o suprafața de 1242 mp si este amplasat in nord-ul intravilanului Municipiului Constanta, avand ieșire la 2 străzi : strada Corneliu Coposu și prin aleea privata de acces ce face legătura intre strada Corneliu Coposu și strada Eugen Lovinescu.

Terenul care a generat PUD are ca vecinătăți:


-la Nord - alle privata pietonala ocazional carosabil8-ffE-245254"drum’proiectat“sH-E

212207 drum oroiectatt                         « JUDEȚUL CONSTANȚA1

z IZZU7 arum proiectai;                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA I

 • - la Sud -proprietăți private IE 223119 și IE 240823          oiP-ECȚ^

 • - la Est - IE 212207 strada Corneliu Coposu           vizat ms

 • - la Vest - proprietate privata IE 215253              AnexS Is avizul nr.

încadrare in PLANUL URBANISTIC ZONAL PALAZU MARE


Iftrâ, aprobat prin


In prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z, HCLMC nr.121 din 16.05.2011, al cărui RLU este detaliat prin^CL și echipamente publice.

fllW/31.07.2017 și rectificat prin HCL NR. 254/28.06.2018 terenul se incadreaza in zona UITR 1 - zona instituții, servicii, birouri, comerț, dotări de cartier la nivel supramunicipal și municipal, locuințe


Utilizări admise : locuințe colective

POT max=60%

CUT max=3


RH max=P+14 (Hmax cornisa=45metri)

Pentru imobilul situat în Palazu Mare, str. Corneliu Coposu , lot 3 și lot 4, + str. Eugen Lovinescu , nr. 23A, Iot 2, Primăria Constanta a emis Certificatul de Urbanism nr. 4092 din 06.11.2018, prin care se instiinteaza ca regulamentul de construire va fi realizat in baza unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU care va stabili posibilitățile de construire pe lot, reglementările accesurilor si al retragerilor.

 • 2.1.2. CONCLUZILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

Analiza situației existente, formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza următoarele:

 • • Datele conținute in piesele scrise si desenate ale Planului Urbanistic Zonal “Palazu Mare -Constanta" aprobat prin HCL 121/2011

 • • Datele conținute in HCL 258/2017 privind detalierea regulamentului de urbanism PUZ “Palazu Mare” aprobat prin HCL 121/2011 și rectificat prin HCL 254/28.06.2018.

 • • Planul topografic scara 1/500 vizat OCPI

 • • Studiu geotehnic

 • • Observațiile efectuate in teren

 • • Avizele obținute in baza certificatului de urbanism nr. 4092/06.11.2018

-AvizAgenția pentru Protecția Mediului nr.7947/04.01.2019

-Aviz RAJA nr.52/21.01.2019

-Aviz E-distributie Dobrogea nr.250538322/03.01.2019

JUOETVl.CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA ~-0IR5CȚIA URBANISM

VLW NESCWfâSBAPS

AnaxjSî }g avizul nr. I


-Aviz Distrigaz sud rețele nr.313.421.441/28.12.2018

-Aviz R.A.D.E.T nr.B22963/17.01.2019

-AvizTelekom nr.4/04.01.2019

-Aviz Direcția de Sanatate Publica nr. 229R/26.03.2019

-Aviz Comisia de circulație nr.270/15.05.2019


 • 2.1.3. PRESCRIPȚII Sf REGLEMENTARI DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE/ APROBATE ANTERIOR

Reglementările urbanistice pentru PUZ “Palazu Mare” au Consiliului Local nr 121/2011, ulterior modificat prin HCL 258/ 254/28.06.2018.

prin Hotararea sF rectificat prin HCL


Zona cuprinde suprafețe de teren aflate in cea mai mare parte in proprietate privata.

 • - POT maxim aprobat = 60%

 • - CUT maxim aprobat =3.0

 • - Regim de înălțime maxim : P+14E (45metri)

 • - Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea ateritoriului aprobate: UTR1 - zona instituții, servicii, birouri, comerț, dotări urbane la nivel supramunicipal si municipal, locuințe si echipamente publice.


 • - Zona si amplasamentul studiat nu se încadrează in zona de protective a ansamblu, sit urban, zona de protecție a unui monument

 • - Caracteristici ale parcelelor: parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:

 • ■ clădiri sub 4 niveluri - suprafața minimă de 200 mp, front minim la stradă de 8 metri iar raportul între laturile lotului trebuie să fie sub 1/3;

 • • clădiri peste 4 niveluri - suprafața minima de 400 mp, front minim la stradă de 12 metri -Aliniament teren față de străzile adiacente: la 5m din axul străzii Corneliu Coposu (stradă cu ampriza de 10m).

 • - Amplasarea clădirilor față de aliniament: clădirile se vor amplasa, în funcție de caracterul frontului stradal (continuu sau discontinuu) și de normele existente, pe aliniament sau retrase de la aliniament cu minimum 5 metri; clădirile se vor retrage minimum 10 metri de la aliniamentul cu,DN2Aîn funcție de caracterul frontului stradal (continuu sau discontinuu) și de normele existente; clădirile care alcătuiesc fronturi continuu (regim înșiruit) vor avea o adâncime maximă de 20 metri față de aliniament/aliniere; clădirile, care alcătuiesc regim înșiruit de amplasare pe pacelă, frontul continuu nu va depăși lungimea de 30 metri; clădirile se pot amplasa pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișa/atic nu depășește distanță dintre clădiri, raportată la clădirea cea mai înaltă; excepție terenurile amplasate la DN2A unde clădirile se vor retrage minimum 10 metri de la aliniamentul cu DN2Aîn funcție de caracterul frontului stradal (continuu sau discontinuu) și de normele existente. Dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4 metri, cu condiția să nu fie lăsate vizibile, din domeniu public, calcane de pe parcelele alăturate. Fac excepție parcelele de colț, amplasate la intersecția arterelor de importanță zonală și locală (a căror prospect stradal este minimum 10 metri). Excepția este reprezentată în cadrul detalierii Regulamentului local de urbanism, detaliere aprobată cu HCL 258/2017. Aliniamentul este definit ca linia de separare între domeniul public și proprietatea privată. în fâșia non-aedificandi dintre aliniament și aliniere nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de .acces, platformelor  pietonale și carosabile de incintă, acces în construcție. Continuu sau discontinui^ sunt moduri de amplasare a construcțiilor față de aliniament astfel:


 • • frontul stradal continuu este caracterizat printr-o unitate vizuală, amplasarea construcțiilor este uniformă, toate fiind amplasate în^cejSî (fațadele construcțiilor, paralele cu aliniamentul, sunt amplasate toafe în același plan de proiecție);

 • • frontul stradal discontinuu este caracterizat printr-o unitate vizuală, la nivelul pietonal, în care amplasarea construcțiilor este dinamică, acestea fiind amplasate în planuri de proiecție diferite (fațadele construcțiilor, paralele cu aliniamentul, sunt amplasate diferit una față de cealaltă în raport cu planul de proiecție).

 • - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: Clădirile se vor amplasa în regim izolat, cuplat sau înșiruit, continuu sau discontinuu și a normelor existente; clădirilor, amplasate în regim înșiruit sau cuplat, se vor alipi de calcanele clădirilor


JUDEȚUL COHSTAMA

PRIMĂRIA MUNîCIPIULU- CONSTANȚA TU URBAM3M

VIZAT          HIKBARE

Anexă la avizul nr—/------ învecinate dispuse pe limitele de proprietate ale parcelelor fără a crea calcane vizibile din domeniu public; în cazul amplasării în regim izolat clădirile se vor retrage, față de limitele de proprietate, cu o distanță egală cu 1/3 din înălțimea maximă la cornișă/atic dar nu mai puțin de 5 metri; în cazul amplasării în regim cuplat clădirile se vor amplasa pe una din limitele laterale și se vor retrage, față de cealaltă limită laterală, cu o distanță egală cu 1/3 din înălțimea maximă la cornișă/atic dar nu mai puțin de 5 metri; în cazul amplasării în regim înșiruit clădirile se vor amplasa pe limitele laterale de proprietate, se vor alipi la calcanele construcțiilor învecinate, amplasate pe limitele de proprietate și nu vor crea calcane vizibile din domeniu public; clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelei cu o distanță de 1/2 din înălțimea maximă la cornișă/atic dar nu mai puțin de 5 metri; în cazul parcelelor de colț, prin prezentul regulament, retragerile se vor aplica conform figura nr. 5, reprezentată în detalierea la Regulamentul local de urbanism, detaliere aprobată cu HCL 258/2017; în cazul parcelelor cu forma neregulată retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor reglementa printr-o documentație de urbanism P.U.D.

 • - Circulații și accese: Circulația autovehiculelor se face pe străzile învecinate iar cea pietonală pe trotuarele aferente; clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie (în cazul utilizării terenului în comun) prin intermediul unei străzi private; accesele se vor realiza din strada Corneliu Coposu; conform PUZ Palazu Mare spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare; pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, terase, circulații.

  I

  idinjfeuwrflaMn interiorul ^SWjMionează conform rfjDarcajp amenajate la sol


 • - Staționarea autovehiculelor: Parcarea autovehiculelor sez parcelei, deci în afara drumurilor publice; locurile de parcare-^ normelor specifice și se dispun în construcții supra/subterane sau

  care vor fi plantate cu minimum 1 arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate de gard viu; în cazul în care nu se poate asigura in limitele parcelei numărul de locuri de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale, amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori închirierea locurilor necesare intr-un parcaj comun situate la maximum 500 metri. Parcajele se vor calcula conform HCL nr. 113/2017 - Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța și HCL nr. 28/30.01.2018.


 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre construcții. Pot fi adăugate suplimentar unul sau două etaje în funcție de volumetria caracteristică a străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; în funcție de numărul de

  niveluri convenționale, retragerile față de limitele de proprietate, indicatori urbanistici și distanta dintre construcții, înălțimea maximă, la atic/cornisă, admisă va fi de P+1JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAK13M

VIZAT SPRE

Anexă la avizul nr7 1 _—„----

Hmaxim = 45 metri iar regimul minim de înălțime P+3E este obligatoriu pentru primul rând de loturi situate adiacent arterelor majore de circulație (bd. Tomis și str. Madrid), peste regimul de înălțime maxim admis este permisă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții: pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, panouri solare, pompe și alte echipamente asemănătoare), pentru această zonă retragerea față de atic va fi minim cât înălțimea etajului tehnic; înălțimea maximă a etajului tehnic va fi maximum înălțimea etajului curent. Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise: înălțimea maximă se calculează astfel: demisol 1,50 metri față de trotuarul de garda +3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) +1,10 metri pentru atic/cornișă; pentru construcțiile cu funcțiuni publice la parter înălțimea parterului se calculează 4,50 metri (finit-finit); se permite realizarea de subsol sau demisol; numărul de subsoluri nu se normează; realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim reglementat; Se admit console, balcoane sau bovindouri către limitele de proprietate ale parcelei fără a depăși limita edificabilului propus sau rezultat în urma retragerilor față de limitele de proprietate sau alte construcții de pe parcelă, în condițiile păstrării unei distanțe verticale de minimum 3,50 metri între cota trotuarului și intradosul plăcii; subsolurile vor avea suprafața maximă de 75 % din suprafața terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25% cu pământ vegetal; se admite mansardarea clădirilor cu condiția ca aceasta sa nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de maxim 45 de grade, suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent, fără a depăși C.U.T. maxim reglementat pentru zona respectivă.

 • - edificabilul reprezintă suprafața de teren rezultată în urma retragerilor față de limitele de proprietate ale parcelei în cadrul cărea se va înscrie noua constnictie;

 • - Aspectul exterior al clădirilor: calcanul vizibil din domepfiT|5Ayc-e«eTafâda opacă (care nu are prevăzută goluri de ferestre, usi, balcoane sau^egîm^Mfltrebuie mascată sau integrate în ansamblu construcției astfel încât de pe domeniu*ptiplicja nivel de pieton, acestă fațadă să nu fie vizibilă; aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va tine seama de caracterul general al zonei și de arhitectură clădirilor învecinate cu care se află în relație de co -vizibilitate; construcțiile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniul public; aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice diversității de funcțiuni și exprimării prestigiului și specificului investitorilor; H.G. nr.525/ 27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Art.32 Aspectul exterior al construcțiilor (l)Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. (2)Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • - Condiții de echipare edilitară: toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare publice; se interzice realizarea de clădiri fără racorduri de apă- canalizare și energie


JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MU NICI PILI LUI CONSTANȚA :

DIRECȚIA URBANISM        :

VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la avizul nr. >-----/ _—_—_

 • S.C. ED COM'96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B~dul Tomis, nr. 143A

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com


interzice amplasarea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV; pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la stradă, colectarea apelor pluviale se va face sub cota trotuarelor, pentru a evita producerea gheții.

 • ■ Spații plantate: spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, terase, circulatii; Este obligatorie respectarea HCJC nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorativ și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

 • - împrejmuiri: gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea maximă de 2 metri cu un soclu opac de 60 cm și partea superioară traforată; gardurile spre limitele laterale și posterioare vor avea înălțimea maximă de 2,5 metri și vor fi opace, se admite și separarea pe limitele laterale și posterioare cu gard viu, cu acordul vecinilor; spre trotuare și circulații pietonale nu este obligatorie realizarea gardurilor, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri


2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CO

Conform ridicării topografice, utilizate ca suport PU

suprafața amplasamentului studiat conform măsurătorilor £ste

prezentului PUD si bilanțurile efectuate pentru amplasament' au fost raportate la suprafața amplasamentului.

Nu sunt in curs de elaborare alte documentatii de urbanism pentru am

PUD mplasamentul studiat, e 1242mp. Propunerilearhitect șef-----------


CAPITOLUL 3   _______________________SITUAȚIA EXISTENTA


ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI DISFUNCTiONALITATI-VEZI PLANȘA NR. 4

3.1.ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚII

Circulația auto și pietonala se face pe :

Str. Corneliu Coposu - este o artera de circulație care va avea un prospect de 10 metri -carosabil de 7.0 metri, trotuare a cate 1.5 metri lățime fiecare.

Str. Eugen Lovinescu - situata la Vest fata de obiectivul studiat va avea un prospect de 10 metri - carosabil de 7.0 metri, trotuare a cate1.5 metri lățime fiecare.

Alee privata cuprinsă intre strada Corneliu Coposu și strada Eugen Lovinescu , alee cu destinația carosabil/pietonala ,avand latimea cuprinsă intre 6,60 și 5,30 metri ce va deservi excusiv terenurile a căror proprietate este .

3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Pe ampasamentul studiat nu exista construcții.

Vecinătățile amplasamentului studiat:

 • - la Nord - ale privata pietonala ocazional carosabila (IE 215254 drum proiectat și IE 212207 drum proiectat)

 • - la Sud -proprietăți private IE 223119 și IE

  [240323.............

  JUDEȚUL CONSTANȚA

  PRiMÂFUA MUNICIPIULUI CONSTANȚA .

  DIRECȚIA URBANISM

  VJ2AT SPRE NESCIWBARE

  Anexă Is avizul nr ------/


 • - la Est - IE 212207 strada Corneliu Copos|i

 • - la Vest - proprietate privata IE 215253

Indici de ocupare teren : POT existent 0,00%

CUT existent 0,00

 • 3.3.SUPRAFEȚELE DE TEREN CONSTRUITE Șl DE TER^N LlfetRgCT Ș£F --

Suprata terenului ce generează PUD este libera de construcții

S.C = 0,00 mp

 • 3.4. CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL Șl URBANISTIC

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.                                     I . I —

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintn-ufi^constituit în curs de dezvoltare, cu vecinatat avand funcțiuni similare sau cofîexeLtfonoulvconstruit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2012, după aprobarea PUD Palazu Mare.

Echiparea edilitara a fost realizata în mare parte concomitent cu realizarea construcțiilor si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire colectiva si funcțiuni complementare locuirii.

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt speciale de proiectare la fazele ulterioare.


 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In zona sunt aprobate funcțiuni precum locuirea individuala si colectiva

Se remarca tendința de creștere a fondului construit in zona adiacenta amplasamentului studiat în mod preponderent cu funcțiunea locuire colectiva.

Funcțiunea solicitata de beneficiar - aceea de locuința colectiva, este compatibila cu funcțiunile aprobate in zona.

 • 3.6. TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE - VEZI PLANȘA NR. 5:

Terenul care a generat studiul are suprafața de 1242 mp si este proprietate privata.

SC C&C REAL AMBIENT SRL- conform încheierii de intabulare nr. 65858/08.06.2018

Parcelele învecinate pe laturile nord.est si vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de sud est, este domeniu public-strada Corneliu Coposu

 • 3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEQȚEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”-pamant negricios pana la adancimea de 0,90 metri;

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adancimea de 2,30 metri adâncime de forare.

Nivelul pânzei freatice nu a fost intalnit in foraje, pana la adancimea investigata.

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fund a Des. u.l

 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, plafât[c\Iafifâgu*^

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,50 metri, de Ia85^remuf|ui actual;

 • - Ea dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de calcul p.conv.-130kPa- gruparea fundamentala;

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, cu panta de 5% spre exterior

 • 3.8. ACCIDENTE DE ȚEREN (BECIURI, HRUBE, UMPLUȚURI)

In zona nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări sau prăbușiri) care.sa pericliteze stabilitatea construcției.                       r-tul CONSTANȚA

 • 3.9, ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul pânzei freatice nu a fost intalnit in foraje.

 • 3,10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI ARHITECT ȘEF        

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului se încadrează astfel?

-conform Codului de proiectare seismica - Partea I “ Prevederi de proiectare pentru clădiri" P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenuluLp^ntru prooiectare Ag=0,2g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si in zona cu perioada de control (de colt) Tc=0,7sec.

 • 3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURĂ, STARE)

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile noi.

Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2012 după aprobarea PUD Palazu Mare în anul 2011.

Regimul de înălțime în zona este predominant P+4etaje , majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna.

Pe prezentul teren (ce a generat PUD) in suprafața de 1242 mp nu exista construcții. Se propune realizarea unei construcții noi cu regim de înălțime D+P+4E.

 • 3.12. ECHIPAREA EDILIȚARA EXISTENTĂ

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicații.

Alimentarea cu apa si canalizarea

Pe strada Corneliu Coposu exista rețea de alimentare cu apa sub presiune 1,8 ATM si colector menajer.

Alimentarea cu energie electrică

Pe strada Corneliu Coposu exista rețea de alimentare cu energie electrică Les 0,4 Kv.

Alimentarea cu gaze naturale-

Pe strada Corneliu Coposu exista rețea de alimentare cu gaze naturale PE 63M, CR.

Rețele de telecomunicații

Pe amplasament, nu exista pozate cabluri de telecomunicații.

CAPITOLUL 4                             _____REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM /VgtObțwSA NR. 5:

Prin prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU se proponeTy^aoafea unei construcții cu caracter definitiv si funcțiune locuința colectiva cu regim de înălțime D+P+4E.Reglementările s-au stabilit având la baza Regulamentul Local de Urbansim aferent PUZ PALAZU MARE si

sunt cuprinse in planșa nr. 5.


JUDEȚUL COHSTAb î ' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

DIRECȚIA URBANlbM

ViZAT SPRE NESCHi&SA Anexă la avizul nr.-----/ —

ARHITECT ȘES.C. ED COWI’96 S.R.L J13/1522/1996; CUI 8518149 Constanta, B-dulTomis, nr. 143A Tel.0241555005/278; 0740356368 Office.edcom@gmail.com


Reprezentare grafica - Planșa U05.1 ,, Plan varianta organizare lot ”


1 nMna cMri 4 metri da ia

WMxnmbA tonnuU to atn>±> Cometa Coposu. ctisda cu ampta do 10 med

^toarta teta cfa&l cel pctfn egjta eu msllnva cefei mai hale

f40Q| 6.55 । 0.55 p<K^ |------«.«------

SECȚIUNE CARACTERISTICA CșT)

306720703

308704.926

308689144

308*70058

308683874

308701690

308703070

308719080

308736.910 _      __4-2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA Șl CONFORM /          RUCTIILOR

Pentru zona studiata vor fi luate in considerare prevederii               Mare, aprobat prin

HCLMC nr.121 din 16.05.2011, unde terenul este încadrat /nzona'UTR1-zona instituții, servicii, birouri, comerț, dotări urbane la nivel supramunicipal și municipal, locuințe și

echipamente publice


Funcțional, obiectivul propus se va încadra in prevederile prevederile PUZ Palazu Mare.

JUDEȚUL CC^STAAV PRiMARIA MUNÎGIPIULU. G0KSTAr4ȚA

DIPECTIWWM'

V!XAT

Anexă la avizul ne.----- t —-----


La solicitarea beneficiarului, pe terenul care a generat PUD se propune realizarea unei clădiri avand regim de inaltime D+P+4E(19,10 metri de la CTA) cu funcțiunea locuințe colective.

POT maxim aprobat =60%

CUT maxim aprobat =3

Amplasarea si conformarea construcțiilor fata de limitele de proprietate sunt detaliate pentru parcela care a generat PUD.

 • - Aliniament teren conform HCL 121/2011 față de străzile adiacente: la 5.00 metri din axul străzii Corneliu Coposu (stradă cu ampriza de 10m).

 • -Aliniamentul existent al terenului fata de strada Corneliu Copos: la 6,00 metri din axul străzii Corneliu Coposu.

■Amplasarea clădirilor față de aliniament:

Conform PUZ Palazu Mare aprobat prin HCL 121/2011, modificat prin HCL 258/2017, rectificat prin HCL 254/2018 retragerea fata de alinamentul la Str Corneliu Coposu se va calcula in modul următor:

 • • clădirile se pot amplasa pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișa/atic nu depășește distanță dintre clădiri, raportată la clădirea cea mai înaltă;

 • • Dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4 metri, cu condiția să nu fie lăsate vizibile, din domeniu public, calcane de pe parcelele alăturate.

Retragerea fata de alinamentul la StrC. Coposu se va calcul in modul următor:

 • • Clădirile se vor retrage minim 10m din axul drumului existent (Str. C. Coposu) - din aceasta distanta, primii 5m masurati din ax sunt aferenti realizării profilului de drum prevăzut pentru Str. C. Coposu - ampriza 10m.

Aliniamentul existent al terenului este la 6,00 metri din axul străzii, pe cale de consecința clădirea se amplaseaza la 4,00 metri fata de aliniamentul existent (menținut) al terenului rezultând amplasare la 5,00 metri fata de axul străzii Corneliu Coposu, strada cu ampriza de 10 metri.

- Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si limita posterioara

Clădirile se vor amplasa fata de limitele laterale și limita posterioară) astfel:

-fata de limita nord estica (IE:212207; IE:215254;) :cladirile se Mtampîasa retras la 1,00 metri fata de limita de proprietate cu condiția, ca pe o distanțălîel wjw/115,00 metri masurati de-a lungul limitei laterale pornind din coltul pacelei aflatfla intersecția cu strada Corneliu Copusu si. retragere la 5,50 metri fata de aceasta limita laterala, regimul de inaltime

al clădirii admis pe acesta zona de edificabil va fi


JUDEȚUL CGi'JSTAhfT A PRIMĂRIA MUNICIPIUL^ COHST'AHȚA DIRECȚIA UR0AK&M VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Anexă I;- fata de limita sud vestica (IE:223119;IE:240823) xladirile se pot amplasa pe limita de proprietate;

- fata de limita posterioara (IE:215253): - clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelei cu o distanță de 1/3 din înălțimea maximă la cornișă/atic dar nu mai puțin de 5 metri; cu excepția demisolului deschis(curte de lumina, platforma la nivelul demisolului cu destinația parcaj circulatii) care se vor amplasa la 0,60 metri fata de aceasta limita.

Conformarea construcției și amplasarea ei pe teren va respecta , insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, organizarea funcționala conform exigentelor minime privind locuirea și normele PSI.

Conformarea construcției și amplasarea ei pe teren va respecta ,, schema detaliere limite edificabilSCHEMA DETALIERE LIMITE EDIFICABIL | i CCNTURCTTCABILMAXM

pâfonro (df. ihnltwQ artdsckn)

OCWTUR OAZXRI PROPUSA > b niii<i «AA4 țd, italretv

- ftad iwțkjl PM&D OUf1 (d.ttafrv* ■Mochn)

4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFĂȘURATA

Nivel

Suprafața construita

Suprafața copst[uj® aferenta POT 1

'Mprafata construita aferenta CUT

Demisol

996

-

732

Parter

671

671

613

Etaj 1      ____ __

695          ____

-

613

JUDSTUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNîCa^lUlUi CONSTANȚA

DIRECȚIA urb ams»m

V!XAT

Anexă ta-ayizijJ jrirz_______/

AXiNyjUREANLI


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHS“^' .

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT tPftE NESGHIââBAi^

Anexă Jaayizul ar./

ARHITECT ȘEF

Etaj 2

695

-

551

Etaj 3

628

-

551

Etaj 4

628

-

551

Total

4313

671

3611

Suprafața construita aferenta POT = 671 mp

Suprafața construita totala = 4313 mp

Suprafața construita aferenta CUT= 3611 mp

Coeficienți urbanistici

Propus

Aprobat

POT

54,02%

60%

CUT

2,9

3

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Aspectul clădirii ce adăpostește funcțiunea de locuințe colective, va avea un aspect modern conform dorinței beneficiarilor; toate fațadele vor fi tratate cu maxima atentie si cu materiale de finisaj de calitate superioara.

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - la fațade nu se vor folosi imitatii de materiale, de exemplu faianța care imita marmura, plastic care imita lemnul, plastic care imita sticla, butaforii etc

 • - acoperirea se va face în sistem terasa cu materiale durabile,/minerale si naturale

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;                  // .    /

Se va amenaja toata incinta fiind create spatii pentriLleewffiSa copii, spațiu biciclete, platforma guoi, spatii verzi cu rol decorativ si circulatii pfetemale și/carosabile ce vor deservi imobilul.                                                           *

Distantele fata de construcțiile existente

-la Nord -alee privata carosabil/pietonala. Distanța intre construcția propusa și imobilul de pe partea opusa aleiii private este de 8,00 metri.

-la Sud - teren liber

-la Est strada Corneliu Coposu . Distanța intre clădirea propusa și cea de pe partea opusa a străzii este de 21,1 Ometri

-la Vest - vecin imobil locuința cu P+1E+M la o distanța de 20,50metri

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS - ’ direcția urbanism

VIZAT fePfcS NESCHSâ&BA^î:

ARHITECT ȘEF .--

Accesurile pietonale, auto si al mijloacelor de stingere a incendiilor la imobil se vor realiza prin aleea privata din strada Corneliu Coposu, conform Aviz Comisia de Circulație nr. 270/15.05.2019

Nivel

Nr. ap / nivel

Locuri parcare necesare / apartament

Garsoniera

2 camere

3 camere

Total

Parter

-

6

1

7

7

Etaj 1

1

6

1

8

8

Etaj 2

1

5

1

7

7

Etaj 3

1

5

1

7

7

Etaj 4

1

5

1

7

7

Total

4

27

5

36

(36 + 20%vizitatori) = 43

Parcaje auto necesare 43 locuri

36 apartamente sub 100 mp +7 locuri suplimentar reprezentând 20 % pentru vizitatori

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE SI MENȚINUTE

Obiectivul propus, se integrează in cadrul urbanistic existent, atat ca funcțiune, regim de înălțime, cat si ca aspect arhitectural, urmând a se utiliza materiale de calitate superioara.

Se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior

 • 4.6. PRINCIPII PE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

 • 4.7. MODÂLITATI DE ORGANIZARE Șl REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO Șl

  PIETONALE                          ’                  II I /__

  Principala artera de circulație din zona este b_dul Tomis, in paffi^gt^6Mya^mplasamentului studiat prin PUD.

Accesul auto la amplasament se realizează prin următorul traseu: din/b.dul Tomis prin str. Dumbrăveni pana la intersecția cu str. Corneliu Baba, apoi prin str. Corneliu Coposu . Legătură intre strada Corneliu Coposu si strada Eugen Lovinescu se face prin aleea privata proiectata a amplasamentului.

Accesul carosabil si pietonal pana la imobil se va realiza din strada Corneliu Coposu ,strada cu ampriza de 10 metri prin aleea privata pietonala ocazional carosabila, cu latimea cuprinsa intre 6,6m -5,3m. Aceasta se reglementează cu sens unic, cu acces din str. Corneliu Coposu.

S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B-dulTomis, nr. 143A Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT aPRE NESLWÎS3BAR5

Anexă îs avizul qr._/-----

ARHITECT ȘEF


montarea a doua bariere intrare/iesire, amplasate la 6m distanta fata de str. Corheliu Coposu, respectiv Eugen Lovinescu pentru a nu periclita fluenta circulației pe străzile menționate.

 • 4.8. PRINCIPII Sî MODALITĂȚI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL Șl DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Din elementele furnizate prin planul cu ridicarea topografica vizat OCPI reiese forma reliefului. Terenul este relativ plat cu ușoara panta către latura de Sud-Vest. Amenajările exterioare se vor revolva astfel incat apele pluviale si cele provenite din topirea zăpezii sa fie dirijate către calea publica fara a afecta proprietățile învecinate.

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA ȘI CONDÎtllLE IMPUSE DE ACESTEA

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, nu este monument, ansamblu sau sit urban.

Amplasamentul studiat nu este inclus in suprafețe ce fac parte din situri din rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de mediu.

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unor surse de poluare sau disconfort specifice in Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.

 • 4,10. SOLUȚII PENTRU REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII

Zona studiata este dominanta de funcțiunea de locuire colectiva. In aceasta zona nu se regăsesc elemente de poluare si degradare ecologica fapt penyu care nu se vor institui condiții de reabilitare ecologica sau de diminuare a poluării. II /   /

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o recof^ideranj&Wrriediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accenUiâwrcaracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma. Propunerile preved asigurarea de spații verzi, utilizarea eficienta și durabila a spațiului existent, asigurarea facilităților, cu conservarea factorilor de mediu.

Nu este cazul de soluții pentru reabilitare ecologica.

PROTECȚIA APEI

Apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens. Pe amplasamentul propus, încălzirea clădirii se va realiza cu centrala propriei pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadj^' de lege.

18


ȘțȘg^evăzuteJUDEȚUL COHSTANȚA

; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTATI A ■ I * DIRECȚIA URBANISM


S.C. ED COM’96 S.R.L.

J13/1522/1996; CUI 8518149

Constanta, B-dulTomis, nr. 143A

Tel.0241555005/278; 0740356368

Office.edcom@gmail.com


t VtZAT SPRE MESCWlâfiBARE | Ansxâ la avizul nr.     —■ / ——-

arhitect șef-----------

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

Nu vor exista surse de zgomot si vibrații care sa inducă impact asupra mediului.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu exista surse de radiație.

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Pe amplasament va exista sistem de canalizare si rigole, care vor deversa in sistemul de canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficlui greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează rn containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica.

 • 4.11. PREVEDERA UNOR OBIECȚIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

Nu se propun obiective de utilitate publica noi.

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA Șl DEZVOLTAREA SPjM’ÎJLO^VERZI

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca gradWcfelSjada. Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rdj^deaoreffiwfei de protecție de minim 25% din total suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta.

 • 4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Se pastreaza profilul stradal existent al străzii Corneliu Coposu , strada cu ampriza de 10 metri.

Datorita aspectului relativ orizontal al terenului si regimului de inaltime limitat!^ maxim 19,10 metri la cornișa, obiectivul propus nu va avea retrageri ale etajelor superioare^t&elanul fațadei către strada (aliniament).                                     /


JUDEȚUL COWSTWA

primăria municipiului consta-l a ,

DIRECȚIA URBANISM

ViZAT SPRE NESCWSMBARe

Anex& fa V<2!>Lnr- --------------

ARHITECT ȘEF .      -

 • 4.14. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Având in vedere diferentele relativ mici de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate se vor lua masuri si lucrări minimale care sa asigure:

 • - scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, fara a crea zone depresionale intermediare;

 • - declivitati acceptabile pentru accesuri locale (auto, pietonale) la obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva atat in ansamblu, cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;

 • 4,15< REGIMUL DE CONSTRUIRE

UTR1- zona instituții, servicii, birouri, comerț, dotări urbane la nivel supramunicipal și municipal, locuințe și echipamente publice. UTR 1 se desfășoară de-a lungul arterelor majore de circulație, respectiv DN2A, artera carosabilă colectoare din sud-vest (spre calea ferată), artera de penetrație din direcția Poiana și zona situată la est de sursa de captare ape Caragea Dermeni.

Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE

-instituții si servicii publice supramunicipale si municipal,sedii ale unor organisme extrateritoriale

-servicii de sanatate (spitale,cămine de batrani,policlinici,cabinete medicale)

-servicii financiar-bancare si de asigurări,posta/telecomunicatii,servicii manageriale,tehnice si profesionale (birouri)

-cercetare/dezvoltare,edituri,servicii media,centre de informare, biblioteca/mediateca, activitati associative diverse

 • - servicii profesionale.hoteluri,alimentație publica (restaurant, cofetarii, cafenele, baruri), comerț, expoziții, recreere (casino, dans,cinema,centre de recreere/spa, sport in spatii acoperite)

 • - show-roomuri auto,benzinării,activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar,parcari multietajate

 • - locuințe colective

Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nupoluare si trafic funcțiunile învecinate

 • - se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu hai/dicap locomotor.

 • - se vor asigura circulații si piatete pietonale precum si scuaruri in pondere de min.10% din suprafața de teren.

Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin ace^ îndepărtării investitorilor interesati.                                 /Jp

JUDEȚUL COHSTANȚA

PRIMĂRI MUNICIPIULUI CONSTAh

DIRECȚIA URBANțQM

Vj^AT SPRE

arhitect șef------------

 • - activitati productive poluante,cu risc tehnologic sau incommode prin traficul generat

-construcții provizorii de orice natura

 • - depozitare en-gros

 • - depozitari material refolosibile

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • - lucrări de sistematizare verticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care Împiedica colectarea si evacuarea apelor meteorice.

 • - Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la Art.1siArt.2.

 • - In UTR 1 funcțiunea de locuire individuala este interzisa.

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE,FORME,DIMENSIUNI) - se vor rezerva terenuri pentru instituții si servicii publice parcelate in module avand suprafața minima de 1000 mp si deschidere la strada de min.30m

 • - in zonele constituite,parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții: *cladiri sub 4 niveluri (suprafața minima 200 mp, front minim la strada-8m,raport intre laturile lotului sub 1/3)

*cladiri peste 4 niveluri (suprafața minima-400 mp, front minim la strada-12m)

Art. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Conform PUZ Palazu Mare aprobat prin HCL 121/2011, modificat prin HCL 258/2017, rectificat prin HCL 254/2018 retragerea fata de alinamentul la Stf|Cornelju Coposu se va calcula in modul următor:

 • • clădirile se pot amplasa pe aliniament în cazul în care înaltin nu depășește distanță dintre clădiri, raportată la clădi re           .

  îmă la cornisa/atic !tă;


 • • Dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășeșteaistanța'dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanță minimafegală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4 metri, cu condiția să nu fie lăsate vizibile, din domeniu public, calcane de pe parcelele alăturate.

 • - In fasia non-aedificabil dintre aliniament si aliniere nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces, platformelor pietonale si carosabile de incinta, acces in construcție.

 • - Se admit console, balcoane sau bovindouri către limitele de proprietate ale parcelei fara a depăși limita edificabilului propus sau rezultat in urma retragerilor fata de limitele de proprietate sau alte contructii de pe pacela, in condițiile păstrării unei distante verticale de minimum 3,50 metri intre cota trotuarului si intradosul plăcii.

Retragerea fata de alinamentul la Str C. Coposu se va calcul in modul următor:

• Clădirile se vor retrage minim 10m din axul drumului existent (Str. C. Coposu) - din aceasta distanta, primii 5m masurati din ax sunt aferenti realizariTp^faitii^te drum prevăzut pentru Str. C. Coposu - ampriza 10m.              /

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA?:

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCWJ^BAKe Anexă la avizul nr/

ARHITECT ȘEF

Aliniamentul existent al terenului este la 6,00 metri din axul străzii, pe cale de consecința clădirea se amplaseaza la 4,00 metri fata de aliniamentul existent (mentînut) al terenului rezultând amplasare la 5,00 metri fata de axul străzii Corneliu Coposu, strada cu ampriza de 10 metri.

Alt 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚADE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor amplasa fata de limitele laterale și limita posterioare astfel:

- fata de limita nord estica (1E.212207; IE:215254;) .clădirile se pot amplasa retras la 1,00 metri fata de limita de proprietate cu condiția, ca pe o distanta de minimum 15,00 metri masurati de-a lungul limitei laterale pornind din coltul pacelei aflat la intersecția cu strada Corneliu Copusu si retragere Ia 5,50 metri fata de aceasta limita laterala, regimul de înălțime al clădirii admis pe acesta zona de edificabil va fi de maximum D+P+1E. (8 metri)

 • - fata de limita sud vestica (IE:223119;lE:240823) .clădirile se pot amplasa pe limita de proprietate;

 • - fata de limita posterioare (IE:215253): - clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelei cu o distanță de 1/3 din înălțimea maximă la cornișă/atic dar nu mai puțin de 5 metri; cu excepția demisolului deschisțcurte de lumina, platforma la nivelul demisolului cu destinația parcaj circulatii) care se vor amplasa la 0,60 metri fata de aceasta limita.

Alt 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

*parcela este construibîla numai daca are asigurat un acces carosabibpirect dintr-o circulație publica                                                            I I l

 • * in cazul fronturilor continui la strada se va asigura un acces carosăglMi^^eaTr^rioara printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permită accesul autoxfeHî^^^yfâe stingere a incendiilor. Distanta dintre aceste pasaje,masurata la aliniament,ntrwa depăși 30m.

 • *in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile puolice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.

Accesul pietonal si cel carosabil in cadrul lotului se vor realiza din aleea privata pietonala ocazional carosabila.de pe latura Nord-Estica a lotului prin strada Corneliu Coposu, strada cu ampriza propusa de 10 metri.

Alt 9 - STATIONAREAAUTOVEHICULELOR

- Parcarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei,deci in afara drumurilor

publice


- Locurile de parcare se dimensionează conform normelor specific si se dispun in construcții supra/subterana sau in parcaje amenajate Ia sol care vor fi plantate cu mftyr arbore la 4 mașini si vor fi înconjurate de gard viu.                            / /

arhitect șef ——rr:

 • - In cazul in care nu se poate asigura in limitele parcelei numărul de locuri de parcare normate.se va demonstra prin prezentarea formelor legale,amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare ,ori închirierea locurilor necesare intr-un parcaj comun situate la max.500 metri.

 • - Parcarea autovehiculelor se admite in condițiile enunțate in HCL nr. 113/2017 -Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta si HCL nr.28/30.01.2018 Parcaje auto necesare 43 locuri

36 apartamente sub 100 mp +7 locuri suplimentar reprezentând 20 % pentru vizitatori

Art. 10-INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - înălțime propusa pentru actuala investiție este: D+P+4E (Hmaxim=19.10metri) cu excepția ca pe o distanta de minimum 15,00 metri masurati de-a lungul limitei laterale nord -estice pornind din coltul pacelei aflat la intersecția cu strada Corneliu Copusu si retragere la 5,50 etri fata de aceasta limita laterala, regimul de inaltime al clădirii admis pe acesta zona de edificabil va fi de maximum D+P+1E. (8 metri)

 • - retragerile nivelurilor superioare pot fi realizate in “trepte” sau se pot retrage mai multe niveluri la distanta rezultata pentru cel mai de sus nivel (spre exemplu, pentru o inaltime de nivel de 3m se poate opta pentru retragerea etajelor 2,3 si 4 la 4.5m fata de etajul 1 sau se poate retrage etajul 2 la 1.5m de etajul 1, etajul 3 la 1.5m de etajul 2 si etajul 3 la 1.5m de etajul 2).

 • - Condițiile generale in ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise : inaltimea maxima: demisol 1,50 metri fata de trotuarul de garda + 3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1,10 metri pentru atic/cornisa, rezultând o inaltime totala de maxim 19.10 metri (este permisa variația înălțimii nivelurilor cu condiția obligatorie de a se respecta inaltimea totala maxim admisa a clădirii)                                                 /      .

 • • se permite realizarea de subsol sau demisol;                        I /

 • • numărul de subsoluri nu se normeaza;(in cazul in care conturul s^S^Jfcwr^audemisolului depășește conturul nivelelor superioare ale construcției, retragereâțedinc^pflMui in care trebuie sa se încadreze subsolul/demisolul fata de limitele de proprietare se va face cu respectarea prevederilor Codului Civil)                               J

 • • realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea in regimul de inaltime maxim propus.

 • - Peste regimul de inaltime maxim admis este permisa realizarea unui etaj tehnic in următoarele condiții:

 • • pentru zona casei scării si liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalatii de climatizare, ventilație, baterii, panouri solare, pompe si alte echipamente asemanatoare), pentru aceasta zona retragerea fata de atic va fi minim cat inaltimea'etajului tehnic;

 • • inaltimea maxima a etajului tehnic va fi maximum inaltimea-Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specific diversității de funcțiuni si exprimării prestigiului si specificului investitorilor.

-Aspectul clădirii ce adăpostește funcțiunea de locuințe colective, va avea un aspect modern , toate fațadele vor fi tratate cu maxima atentie si cu materiale de finisaj de calitate superioara. Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;                                                       /j j

 • - la fațade nu se vor folosi imitatii de materiale, de exemg4uraiânracare imita marmura, plastic care imita lemnul, plastic care imita sticla, butaferițeWfllM

 • - acoperirea se va face în sistem terasa cu materiale durabileTminerafe si naturale

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;                   •


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHSTAKȚA •

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Anexă la avizul nr./

!

ARHITECT ȘEF

nr.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Art.32 Aspectul exterior al construcțiilor (l)Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. (2)Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • - La faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construire va conține proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

 • • piese scrise: memoriu tehnic arhitectura si celelate specialități implicate in proiect (instalatii electrice, structura, etc), care va urmări in funcție de complexitatea proiectului:

 • - exploatarea si întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice

• piese desenate:

 • • planuri si fațade, secțiuni caracteristici si detalii care sa ofere informatii necesare realizării acestui proiect in concordanta cu rea/izarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient

 • • simulări 30 (pe zi si pe noapte)

 • • rețeaua electrica necesara funcționarii sistemu/ui de iluminat arhitectural va fi ingropata/ascunsa si nu va traversa e/ementele arhitectura/e

 • • pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritara culoarea alba sau galbena

  • In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațada, reflectoarele s asigure o iluminare uniforma, care sa pună in valoare c/adirea si auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de e/emente ale • firmele iluminate var fi amplasate la minimum 3,00 metri • firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de se culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta


  var monta astfel incat sa njeze traficul iefiSau firmei

  olului

  alizarilă rutiere nu var folosi • • proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanta.

Alt 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare Publice.Se interzice realizarea de clădiri fara racorduri de apa,canalizare si energie electrica.

-Se interzice amplasarea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV

-Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la strada,colectarea apelor pluvial se va face sub cota trotuarelor,pentru a evita producerea ghetii.


Alt 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- Respectare HCJ nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

* Subsolurile vor avea suprafața maxima de 75% din suprafața terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25% cu pământ vegetal.

-Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate

-Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese,terase, circulatii.

Alt 14-ÎMPREJMUIRI

-Gardurile spre strada vor fi transparentelor avea inaltimea maxima de 2,Om cu un soclu opac de 60cm si partea superioara traforata.

-Gardurile spre limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea maxima de 2,5m si vor fi opace.Se admite si separarea pe limitele laterale si posterioare cu gard viu,cu acordul vecinilor.

-Spre trotuare si circulatii pietonale nu este obligatorie realizarea gardurilor.dar se va putea prevdea marcarea apartenenței spațiului prin diferente de pavaje,bordure,garduri vii,terase.

Alt 15 - PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI jUi^TUL CONSTANȚA POT MAX.=60%                                      PRIMĂRIA MUNÎCIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

Art. 16-COEFICIENTULMAXIM DE UTILIZAREATEREN JLUI V'’;AT «ESCHItBBARE | niTMAv-on                                        AnexSra avizul nr. -

CUT MAX.=3,0                                  33 Ț&7

ARHITECT ȘEF .------------

4.16. BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT

DESTINAȚIA

SUPRAFAȚA/mp

% ,

construcții

671,00

54-F/ H

circulatii

260,50

Spatii verzi

310,50

Total

1242,00

100,00

CAPITOLUL 5         _________________=                       CONCLUZII

 • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI PROPUS

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, se va încadra in zona, neintrand in contradicție cu specificul acesteia.

Imobilul propus se va organiza funcțional astfel:

 • - demisol - locuri de parcare, casa scării, spațiu tehnic?

ARHITECT ȘEF _____

 • - parter - hol acces, casa scării, spatii depozitare carucioare/biciclete, 1 ap x 3 camere; 6 ap.x2 camere;

 • - etaj 1 - hol acces, casa scării ,1 ap x 3 camere; 6 ap.x2 camere; 1 garsoniera;

 • - etaj 2 - hol acces, casa scării ,1 ap x 3 camere; 5 ap.x2 camere; 1 garsoniera;

 • - etaj 3 - hol acces, casa scării ,1 ap x 3 camere; 5 ap.x2 camere; 1 garsoniera:

 • ■ etaj 4 - hol acces, casa scării .1 ap x 3 camere: 5 ap.x2 camere: 1 garsoniera:

Total 36 apartamente din care 5x3 camere, 27 x 2 camere si 4 garsoniere.

Toate camerele de locuit beneficiază de lumina naturala si insorire minima conform OMS nr. 1119/04.02.2014.

5^2. MAȘU§1 CE DECURGJN CONIINUĂREA PUD-ULUL.....

După aprobare PUD se va trece la obținerea autorizației de construire pentru " CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E (19,10 metri de la CTA) - LOCUINȚE COLECTIVE "

Prin PUD se reglementează retragerile minime ale constructei propuse fata de limitele laterale si limita posterioare a proprietății.

Se mențin toate celelalte reglementari aferente PUZ PALAZU MARE aprobat prin HCL Constanta nr. 121/16.05.2011, al cărui RUL este detaliat prin HCL nr.258/31.07.2017 si rectificat prin HCL nr.254/28.06.2018 5.3. PUNCTUL DE VEDERE ĂLlEj^BOj^tORULUi SOLUTIEÎ

Propunerea pentru amplasamentul studiat este compatibila cu. prevederile existente ce privesc dezvoltarea zonei și va conduce la dezvoltarea unitara ajogei, cartier de locuințe colective.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elernentg^WfuRdamenteaza certificatul de urbanism pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C J

întocmit

C.Arh. Rodica Ungureanu

Coordonator urbanism Arh. Ștefan OdagescuAcest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".