Hotărârea nr. 197/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA

idROMÂn/a

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

 • • Ordinul nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spinalului Clinic de Boli Infectioase Constanța emis de Ministerul Sănătății, ?     3

 • • Ordinul nr. 1037/2010 privind modificarea Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infectioasș Constanta, emis de Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/ 26.07.2011;                j

Luând în considerare:                                                      :: j

 • • Referatele nr.2417/05.03.2020, nr.2435/05.03.2020, nr.2434/05.03.2020) nr.2433/05.03.2020,      nr.2432/05.03.2020,      nr.2431/05.03.-2020;

nr.2437/05.03.2020, nr.6196/21.05.2020 și nr.6743/04.06.2020 ^privinc crearea unor posturi pentru buna desfășurare a activității din cadru Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanț, aprobarea acestora prin Hotărârea nr.1/04.02.2020 a Consiliului de Administrație al Spitalului Cliniq de Boli Infecțioase Constanța și Hotărârea Comitetului Directo^ nr. 11/05.06.2020 al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, cererile nr.11781/04.12.2019,     nr.11627/29.11.2019,     nr. 11945/09.12.2019'

nr.11571/28.11.2019,    nr.11570/28.11.2019, nr.11569/28.11.2019 și

nr. 11958/09.12.2019 prin care se solicită promovarea în gradul de asistent; medical principal, cererea nr.5569/08.05.2020 prin care solicită promovarea în gradul de medic primar precum și raportul final nr.1516/12.02.2020 a examenului de promovare în gradul de economist I, raportul!- fină nr.5988/14.05.2020 al examenului de promovare în gradul de economist IĂ și registrator medical principal;                                                \

 • • Referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanta nr.7060/12.06.2020 privind necesitatea înființării de posturi precum și transformarea unor posturi.                                                                              .     1

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, îțicheia£ între DSPJ Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța; ! în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c și art. 196 alin. 1 lit.-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cd modificările și completările ulterioare;                                                  i

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanți conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.               *

1 .1 *

ART. 2 Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța conform anexei nr. 2 care face parte integranță din prezenta-hotărâre; după cum urmează:

 • I. înființarea următoarelor posturi:

 • - trei posturi de asistent medical PL, specialitatea medicală, în cadrul .Secției clinice boli infecțioase copii;

 • - un post de infirmieră în cadrul Secției clinice boli infecțioase copii; 4 - un post de medic specialist, specialitatea boli infecțioase, în cadrul Secției clinice boli infecțioase I adulți;

 • - trei posturi de asistent medical PL, specialitatea medicală, în cadrul Secțief clinice boli infecțioase I adulți;

 • - un post de infirmieră în cadrul Secției clinice boli infecțioase I adulți; 1

i C '!

 • - un post de medic specialist, specialitatea boli infecțioase în cadrul Secției clinice boli infecțioase II adulți;

 • - un post de asistent medical S, specialitatea medicală, în cadrul Secției clinice boli infecțioase II adulți;

 • - două posturi de asistent medical PL, specialitatea medicală, în cadrul Secției clinice boli infecțioase II adulți;

 • - un post de infirmieră în cadrul Secției clinice boli infecțioase II adulți;

 • - un post de asistent medical debutant PL, specialitatea medicală, înjțadrul Camerei de gardă;

 • - un post de medic specialist, specialitatea laborator, în cadrul Laboratorului de <

  analize medicale;

  • - un post de biolog, specialitate biolog în cadrul Laboratorului de medicale;

  • - un post de chimist, specialitate chimist în cadrul Laboratorului de medicale;

  • - un post de asistent medical principal S, specialitatea laborator, în Laboratorului de analize medicale;

  • - două oosturi de asistent medical S, soecialitatea laborator. în


ânalizș

‘î analize

cadrul

cadrul

Laboratorului de analize medicale;

 • - un post de medic specialist, specialitatea boli infecțioase în cadrul Cabinetului de boli infecțioase (vaccinare antirabică și alte imunizări;

 • - un post de muncitor calificat I-zugrav-vopsitor, în cadrul Biroului aprovizionare tehnic investiții administrativ transport;

 • - două posturi de registrator medical, în cadrul Compartimentului de evaluare și statistică medicală;

 • II. Se aprobă transformarea următoarelor posturi ca urmare a susținerii examenului de promovare in gradul imediat superior:

 • - postul de asistent medical PL din cadrul Secției clinice boli infecțioase copii îri asistent medical principal PL;

 • - postul de asistent medical PL din cadrul Secției clinice boli infecțioase copii îri asistent medical principal PL;

 • - postul de asistent medical PL din cadrul Secției clinice boli infecțioase^adulțî în asistent medical principal PL;

 • - postul de asistent medical S din cadrul Compartimentului terapie intensivă îri asistent medical principal S;

 • - postul de asistent medical PL din cadrul Compartimentului exterior: boli infecțioase cronici HIV/SIDA;

 • - postul de asistent medical PL din cadrul Farmacie în asistent medical principal

PL;

 • - postul de asistent medical PL din cadrul Farmacie în asistent medical principal

PL;

 • - postul de economist II din cadrul Biroului aprovizionare tehnic investiții administrativ transport în economist I;

 • - postul de economist I din cadrul Compartimentului financiar-contabillțate îrj economist IA;

 • - postul de registrator medical din cadrul Compartimentului de evaluare sj statistică medicală în registrator medical principal;

 • - postul de medic specialist din cadrul Secției clinice boli infecțioase I adulți îci medic primar;                                                                       f

Ș

ART. 3 Se aprobă majorarea numărului de posturi utilizate de Spitalul Clinic de

Boli Infecțioase Constanța de la 272 de posturi la 297 posturi.                        I

f

ART. 4 începând cu data prezentei prevederile H.C.L. nr.528/28.11.2019 îșj încetează aplicabilitatea.

•h. i

ART. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.                                                               \


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,     «—

La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, w

CONSTANTA, nr. I3V /

împotrivă, abțineri.                <

o2Jp consilieri din        membri.

*.î

4! E

_•<

I

CONTRASEMNEZ^/ ’ SECRETAR GENERAL, ?

DINESCU FJJtVIA ANTQNEIA ?

Ho /               '

J i

1.1

3

ț

1 I

j f

-ji

j

f

*

i

1

J

1X^ 0 g; w> g. , ui S. - cn


u. 22 § Hi a h &


O

O IU tz

Q


co


UJ


Compartiment de prevenire a , Infecțiilor asociate asistenței medicale 2 posturi

Biroul demanagement al calității serviciilor medicale


Serviciul resurse umane normare salarizare si relații cu publicul


Compartiment Juridic


' 4 posturi


4posturi


1 post


; Compartiment achiziții publice -          .

j - și contractare 1          ™       3 posturi

Birou aprovizionare tehnic                 J -

ț investiții administrativ transport      12 posturi


« o o.

CV


QCompartiment de informatica

1 pdst

/---

Compartiment

financiar contabilitate              3 posturi


( ȘEF SECȚIE COPII 1(1 post);

Secția clinică boli infecțioase         1 post

copii +compartiment HIV/SIDA 47,5 posturi

r

ȘEF ' îECTIE AD I 1 post);

Secția clinică boli infecțioase         1 post

* adulți I                            37,5 posturi

lij o q q,(FARMACIST1 ȘEF

l (1P°5t) J


34 posturi

Adulți II

Compartiment boli infecțioase . HIV/SIDa+ îngrijiri paliative

19 posturi ___________________>

Compartiment terapie Intensivă

25 posturi

Unitate de transfuzie sanguină

1 post

\_________________________________________________________________________

_____________/

Compartiment exterior boli Infecțioase cronici HIV/SIDA

10 posturi

Spitalizare de zi 15 paturi

" din care 5 Spitalizare de

v zi HIV/SIDA___________________

8 posturi _______________>

r

Compartiment explorări funcționalenaie + ecografie

0 posturi

r

' Camera de gardă

_

18 posturi __ _

Serviciul de anatomie patologica

3 posturi

o CD

CD 2 CD

E jp ro kd" o 5 cu

■cu

N

m £ o 2 o. Q

C9 N


Farmacie

7 posturi

Laborator analize medicale

1 post 19postrurij

/ *

4 posturi

Cabinete boli ii HIV/SIDA


4 posturi


«*


n

>

® 5S o n


ee

■E o «J Q, U)

o «


ffi m n o

I"


0) U) ra o


CD


m

*5


o CD

0)


CD CU O o