Hotărârea nr. 196/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 306/2011 PRIVIND CONTINUAREA ADMINISTRĂRII SUB FORMA GESTIUNII DIRECTE DE CĂTRE RAEDPP CONSTANȚA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII AMENAJATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CO14STA/V^ ROMÂNIA                                              {

si ȘJUDEȚUL CONSTANȚA                                f 4^

2feWMf^JLMUNICIPIUL CONSTANȚA

Bl Kt! fllCONSILIUL LOCAL

■■■■           YB /

cTS—

  • *   T0W14   ,.

C^STANT***1*

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 306/15.12.2011 privind continuarea administrării sub forma gestiunii directe de către RAEDPP Constanța a unor obiective de investiții amenajate de Primăria Municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30. OQ» ______

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 91024/12.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului precum și raportul nr. 8612/23.06.2020 al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța;

Având în vedere prevederile, Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, H.C.L. nr. 24/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia, H.C.L. nr. 245/23.06.2004 prin care s-a aprobat trecerea din administrarea municpiului Constanta în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a terenului în suprafață de 26.605,60 mp., situat in Parcul Tăbăcăriei reprezentând Parc de distracții „Țara Piticilor”, H.C.L. nr. 298 din 09.05.2008, prin care a fost aprobată predarea în vederea și administrării de către R.A.E.D.P.P. a celor trei obiective de investiții amenajate în anul 2008, respectiv, parcurile de distracții tip, „Tara Piticilor” și terenurile de sport aferente, amenajate în municipiul Constanța - Parcul Tăbăcăriei, aleea Nalbei, str. Cumpenei - bdul I.C.Brătianu, precum și a „Gravity Park”, amenajat in Parcul Tăbăcăriei - str. Soveja; H.C.L. nr. 306/15.12.2011 privind continuarea administrării sub forma gestiunii directe de către RAEDPP Constanța a unor obiective de investiții amenajate de Primăria Municipiului Constanța.

  • în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nn 306/15.12.2011 privind continuarea administrării sub forma gestiunii directe de către RAEDPP Constanța a unor obiective de investiții amenajate de Primăria Municipiului Constanța respectiv completarea art. 26 din Regulamentul privind administrarea de către RAEDPP sub forma gestiunii directe a parcurilor de distracție tip "Țara Piticilor", terenurilor de sport aferente situate în municipiul Constanța Parc Tăbăcărie, aleea Nalbei, I.C.Brătianu - str. Cumpenei, Parc Tăbăcărie și Gravity Park situat în Parcul Tăbăcărie denumite parcuri de distracție, cu litera „y" avand următorul conținut:

,,y) să promoveze parcurile de distracție conform scopului pentru care au fost înființate, acela de a conștientiza și a educa publicul constănțean în spiritul desfășurării activităților de recreere, al încurajării activităților sportive în aer liber și al interacțiunii cu natura.

ART. 2. Celelalte dispoziții ale HCL nr. 306/15.12.2011 rămân neschimbate.

ART. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va


comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța șî Direcției financiare, în vederea aducerii Ia îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ---împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR BENER


Dinescu Fulw


ENER/KL (ntocrela