Hotărârea nr. 195/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

goNSTAwr^ romÂNIA                                                 I (

JUDEȚUL CONSTANȚA                                l

inEjfR MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 411 /2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 96964/24.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției gestionare servicii publice nr. 97541/25.06.2020;

Ținând cont de prevederile art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Capitolului 17 "Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual" din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, aprobat prin HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 411/14.10.2019 modificată prin H.C.L. nr.512/28.11.2019 și H.C.L. nr. 6/30.01.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției financiare, Direcției patrimoniu și cadastru, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, societății CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru, împotrivă,

abțineri.

La data adoptării sunt în funcție JZj^consilieri din 27 membri.

Vy                  CO NTRAS EM N EA2$

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, \                SECRETAR GENERAL,

\ l\ IvatC fulviaantone^dinescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA la HCL nr. ./

(Anexa nr. 2 la HCL nr. 411/2019)


Act adițional nr. 3/    . . .

la

CONTRACTUL

de delegare â gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Nr. 211817/61.11.2019

Prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța a fost încheiat lă data de .între:

(1) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentata prin Dl, Primar Decebal Făgădău, cu sediul în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.51, cod de înregistrare fiscala nr.4785631,având contul nr. R017TREZ24A840302403000X, deschis Ia Trezoreria Constanța, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Delegatarul;

Și

(2) Operatorul de transport CT BUS S.A., cu sediul în Constanta,str. Industrială nr.8, înregistrat Ia Registrul comerțului cu nr. J13/60/1991, codul unic de înregistrare 1883902 având contul nr. R023BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin Director General Nicolae Bogdan Niță, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

îh continuare denumiți în mod individual "Partea7' și în mod colectiv „Părțile"

PREAMBUL:

 • • La data de 01.11.2019, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în Municipiul Constanța intre Delegatar si Operator ("Contractul")

 • • Contractul a fost încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, și anume:

- Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European; Legislația națională cu privire la transportul public local de persoane prin curse regulate, indicată în Anexa 1 la Contract.

• Contractul a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Art 5 alin.(2) par 2 subpa re grefele 1 si 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea Operatorului de operator intern, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta de atribuire nr.411 din 14.10.2019;

Contractul a fost atribuit direct ca măsură de urgență, în temeiul Art. 5 par 5 din Regulamentul C.E. 1370/2007, coroborat cu art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007;

Ulterior încheierii Contractului, Programul de Transport prevăzut in Anexa 2 la Contract a suferit modificări prin Actele adiționale 1/232922/02.12.2019 și 2/25244/07.02.2020, astfel încât numărul total de kilometri estimați pentru anul 2020 a crescut de la 9.601.245,15 km la 10.694.146,25 km. De asemenea, având în vedere impactul pandemiei de Covid-19 care a afectat semnificativ toate activitățile economice și toate cheltuielile publice în perioada martie - iunie 2020, Delegatarul a solicitat analiza cheltuielilor și veniturilor generate de realizarea serviciului public de transport local de persoane în municipiul Constata în perioada ianuarie - iunie 2020 și revizuirea în consecință a costului de transport per kilometru, conform adresei nr. 93457/17.06.2020.

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1. Capitolul 9 din Contract se modifica după cum urmeaza:

(1) în cuprinsul Articolului 9.1 din Contract, prevederile referitoare la costul unitar se modifică după cum urmează:

„Costul unitar pentru anul 2020 se modifică astfel:

Costul unitar per km pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie 2020 va fi de 10,01 lei, iar începând cu data de 1 octombrie 2020 să revină la costul unitar prevăzut în Contractul inițial, respectiv la 10,51 lei/km."

(2) Articolul 9.18 din Contract, se modifică după cum urmează:

„Valoarea totală a prezentului Contract este de 233,923,665,48 Lei, fără TVA,"

Art. 2. Anexele 7, 10 și 17 la Contract se înlocuiesc cu Anexele 1,2 si 3 la prezentul Act Adițional.

Toate celelalte prevederi ale Contractului rănhân nemodifîcate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, , în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Delegatar și 1 (un) exemplar pentru Operator.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

contrasemnează / SECRETAR GeNERAJZ fulvia di^escu

ANEXE LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. 211817/01.11.2019 modificate prin

Actul Adițional nr. 3/

Cuprins

Anexa 1 Ia Actul adițional 3..........................

(Anexa 7 - Diferentele de Tarif la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanță).................

Anexa 2 la Actul adițional 3 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru

(Anexa 10 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)............................        .

Anexa 3 la Actul Adițional 3 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

(Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

Anexa 1 la Actul adițional 3

J

(Anexa 7 - Diferentele de Tarif la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 7.1 - Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul în Comun

NR. ■ CRT.

9, Categoria sociala/ Tipuri de protecție sociala         ‘

Procentul de reducere

L _

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitâte)

I                               “ D                                          c

I Legislația în vigoare care reglementează protecția sociata

1

Titulari și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor Legii nr.416/2001

100,00%

90,00

LG 416/2001

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

2

Veterani de război

100,00%

90,00

LG 44/1994

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

3

Luptătorii pentru victoria Revoluției din 1989

100,00%

90,00

LG 341/2004

HCL 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

4

Șomeri indemnizati si neindemnizati

100,00%

90,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

5

Persoane peste 70 ani

100,00%

90,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

6

Pensionari 0-1600 lei

100,00%

90,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

7

Persoane peste 60 ani fără venit

100.00%

90.00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

i

NR.

CRT.

T'£ “ “              < ~

ia. .1»                                  .     .

Mr                              a

Categoria sociala/ Tipuri de protecție sociala

Procentul de | reducere

~ Nivelul     I

protecției sociale

acordate I (lei/unitate)

| Legislația în vigoare care reglementează

I                protecția sociala'

i

1 _ _

8.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

( învățământ preșcolar; învățământ primar care cuprinde           clasa

pregătitoare și clasele 1-IV;           învățământ

secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-Vlll;învățământ secundar superior liceal, care cuprinde clasele IX - Xll/XIII; învățământ profesional cu durata de minim 3 ani; învățământ        terțiar

nonuniversitar

(p dstliceal) .-abon ăment lunar

50%

62,50 (TL)

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.84, art.105);

Hotărârea nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

H.C.L  nr.  302/2017  cu  modificările     și

completările ulterioare

H.C.L  nr.  214/2017  cu  modificările    și

completările ulterioare

9i

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat ( învățământ preșcolar; învățământ primar care cuprinde           clasa

pregătitoare și clasele 1-IV;           învățământ

secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;învățământ secundar superior : liceal, care cuprinde clasele IX - Xll/XIII; învățământ profesional cu durata de minim 3 ani; învățământ        terțiar

nonuniversitar (postliceal) .-abonament lunar

50%

62,50(TL)

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.84, art.105);

Hotărârea nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

10.

Studenti

50,00%

27,50 (1L);

40,00 (2L);

62,50 (TL)

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr. 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

11.

Personal didactic și nedidactic

50,00%

27,50 (1L);

40,00 (2L);

62,50 (TL)

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr.-214/2017 cu modificările și completările ulterioare

12.

Persoane cu handicap mediu și ușor

100,00%

125,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr.-214/2017 cu modificările și completările ulterioare

J

. NR. CRT.

-            - >'71

j        - "   1

Categoria sociala/ "ipuri de protecție sociala

r ■       ■ - i

Procentul de reducere

Nivelul”"” 'protecției sociale acordate (lei/unitate) j

'Legislația în vigoare care reglementează protecția sociala

13

Studenți orfani sau proveniti din casele de copii

100,00%

125,00

H.C.L nr. 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr.- 214/2017 cu modificările și completările ulterioare

14

Persoane cu handicap accentuat și grav, asistentii personali și însoțitorii acestora

100,00%

105,042

LG 448/2006

H.C.L nr, 302/2017 cu modificările și completările ulterioare

H.C.L nr.-214/2017 cu modificările și completările ulterioare

15

Deținuți politici

100,00%

125,00

LG 118/1990

16

Stramutati din Bulgaria

100,00%

125,00

LG.189/2000

17

Donatori sânge

50,00%

27,50 (1L);

40,00 (2L);

62,50 (TL)

L282/2005

HG 1364/2006

Contract nr. 5223/01.06.2016

Anexa 7.2 - Modul de Acordare a Diferențelor de Tarif

Modul de acordare a diferențelor de tarif este cel in conformitate cu prevedrile HCL nr. 302/2017, cu modificările si completările ulterioare, si ale HCL nr. 214/2017, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul legislației în vigoare, pentru fiecare categorie în parte și este după cum urmează:

r* —

NR..

CRT..

Categoria sociala/ Tipuri de protecție Sociala

Perioada

Număr de calatorii pe perioada selectata, utiliza t pentru calcul

Tai

’ Tarif

I intre g

rif (lei)

Reducerea oferita

“ Modalitatea“de" - ■ acordare a protecției ■ sociale (procentul de _red uce re) ______

1

Titulari și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor Legii nr.416/2001

1 luna

Nelimitat

90

90

100,00%

2

Veterani de război

1 luna

Nelimitat

90

90

100,00%

3

Luptătorii pentru victoria Revoluției din 1989

1 luna

Nelimitat

90

90

100,00%

4

Șomeri indemnizati si neindemnizati

1 luna

Nelimitat

90

90

100,00%

5

Persoane peste 70 ani

Valabile pana la sfârșitul anului in curs

Nelimitat

90

90

100,00%

6

Pensionari 0-1600 lei

Valabile pana la sfârșitul anului in curs

Nelimitat

90

90

100,00%

7

Persoane peste 60 ani fără venit

Valabile pana la sfârșitul anului in curs

Nelimitat

90

90

100,00%

8.

Elevii din învățământul preuniversitar âcreditat/autorizat

Toate liniile

nelimitat

125,00

125,00

100,00%

1

NR.

’ CRT.

'fs țț

Categoria sociala/

Tipuri de protecție

=      Sociala

s"

Perioada

t^umar de calatorii pe perioada selectata, utiliza t pentru calcul

Tarif (lei)

Modalitatea de ” acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Tarif intreg

Reducerea oferita

(învățământ preșcolar; învățământ primar care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV; învățământ secundar inferior sau girhnazial, care cuprinde clasele V-Vlll;învățământ secundar superior: liceal, care cuprinde clasele IX - XII/XIII; învățământ profesional cu durata de minim 3 ani; învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal).-abonament lunar

9

Studenti

1 luna, 1 linie

Nelimitat

55,00

27,50

50,00%

1 luna, 2 linii

Nelimitat

80,00

40,00

50,00%

1 luna, toate liniile

Nelimitat

125,00

62,50

50,00%

10

Profesori

1 luna, 1 linie

Nelimitat

55,00

27,50

50,00%

1 luna, 2 linii

Nelimitat

80,00

40,00

50,00%

1 luna, toate liniile

Nelimitat

125,00

62,50

50,00%

11

Persoane cu handicap mediu si ușor

In funcție de valabilitatea "Certificatului de handicap"

Nelimitat

125

125

100,00%

12

Studenți orfani sau proveniti din casele de copii

1 luna

Nelimitat

125,00

125,00

100,00%

13

Persoane cu handicap accentuat și grav, asistentii personali și însoțitorii acestora

12 luni

Nelimitat

105,042

105,042

100%

14

Deținuți politici

3 luni

Nelimitat

125

125

100%

15

Stramutati din Bulgaria

3 luni

Nelimitat

125

125

100,00%

16

Donatori de sânge

1 luna, 1 linie

Nelimitat

55,00

27,50

50,00%

1 luna, 2 linii

Nelimitat

80,00

40,00

50,00%

1 luna, toate liniile

Nelimitat

125

62,50

50,00%

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de reduceri si gratuități, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

După introducerea sistemului automat de taxare, decontarea diferentelor de tarif se va realiza la călătorii efectuate.

Anexa 7.3 - Fundamentarea Anuala a Diferentelor de Tarif Pentru Protecția Socială Anexa 7.3,1 - Fundamentarea diferențelor de tarif pentru protecția sociala pentru anul 2020 din surse ale bugetului local

Nr. I crt.

|   Categoria socială/ B

'j   Tipul de protecție

ii          socială

Număr estimat abonamente

Nivelul protecției    |

sociale acordate (lei/ I abonament)     i

J                                                  |

! Sume totale cu j       TVA (lei)       I

,i '                                        '

; Document j justificativ

PENSIONARI(0-1600, peste 70 ani, peste 60 ani si fara venit)

1

443.301

90

39;897.090

2

Titulari și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor Legii nr.416/2001

2.499

90

224.910

3

VETERANI DE RĂZBOI

90

90

8.100

4

REVOLUȚIONARI

.. 2.699

.    90

242.910

5.

Elevii din învățământul preuniversîtâr acredităt/autorizat (învățământ preșcolar; învățământ primar care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV; învățământ secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-Vlll;învățămâht secundar superior: liceal, care cuprinde clasele IX -Xll/XIll; învățământ profesional cu durata de minim 3 ani; învățământ terțiar nonuniversitar (posti iceal) .-abonam ent lunar

132.000 (22.000*6; începând cu 1 iunie 2020)

62,50

8.250.000

6.

STUDENTI 50%

6.200

27,5

170.500

1.700

40

68.000

. 2.800

62,5

175.000

7.

STUDENTl100%

1.800.

125

225.000

8.

PERS. DIDACTIC SI NEDIDACTIC 50%

5.000

. 27,5

137.500

2.700 .

40

108.000

3.500

... 62,5

218.750

9:

ȘOMERI îndemnizati si neindemnizati _

1.200

90

108.000

10.

PERSOANE CU HANDICAP MEDIU SI UȘOR

7.500

125

937.500

11.

PERSOANE CU

HANDICAP GRAV .

64.174

105,042*) .

6.740.965*)

TOTAL

57.512.225

*) Nu include TVA.

Anexa 7.3:2 - Fundamentarea diferențelor de tarif pentru protecția socială pentru anul 2019 2020 din alte bugete

1

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Număr estimat abonamente £

Nivel uTprotecției sociale acordate . (lei/ abonament)

Sume totale , cuȚVA(lei) î

1

Document j justificativ

DONATORI SÂNGE

32 . .

. . . 27,5

880

10

40 .

400

.30

. 62,5

1.875

2

DEȚINUȚI POLITICI (L118)

5.756 .

125

719.500

3

STRAMUTATI BULGARIA

29.344

125

3.668.000

4.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (învățământ preșcolar; învățământ primar care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV; învățământ secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-Vlll;învățământ secundar superior: liceal, care cuprinde clasele IX -XII/XIII; învățământ profesional cu durata de minim 3 ani; învățământ terțiar nonuniversitar (posti iceal).-abonâment lunar. ....             ____.

132;000

(22.000*6: începând cu 1 iunie 2020)

62,50

8.250.000

TOTAL

12.640.655

Anexa 2 la Actul adițional 3 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru

(Anexa 10 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Costul unitar pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se calculează costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

Calculul costului/km pentru prestarea serviciilor de transport public local de călători cu autobuze, prin curse regulate, în perioada contractuala:

1/1.1-31/12/2019.

1/01-30/06/2020

1/07-30/09/2020

1/10-31/12/2020

1/01-31/10/2021

Costul total eligibil (lei)

16.929.048,49

52.386.580,01

28.577.025,27

30.004.449,12

96.425.552,92

Nr. Total Km parcurși (km)

1.661.339,40

4.984.451,00

2.854.847,68

2.854.847,68

8.911.788,63

Cost/ Km (lei/km)

10,19

10,51

10,01

10,51

10,82

Operatorul poate solicita modificarea Costului/ km în cursul perioadei contractuale, în oricare dintre cazurile în care unul sau mai multe dintre nivelurile de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei lă Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului in 15 zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau daca punerea in funcțiune a unor investitii duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparațiile, reduceri de personal,etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 10 zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract. în baza Raportului întocmit de Autoritatea Contractantă care sa certifice noul nivel al costului/km.

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la Operator, in baza creșterii indicelui preturilor de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustări. Solicitarea ajustării poate fi realizată dacă indicele prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări înregistrează o creștere 3 luni consecutiv.

Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • • cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate standard, luându-se îh calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultimă avizare;

 • • cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • • cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • • cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • • cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • • cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Indexarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract.

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

c unitar- km,n+i = (c unitar- D) x lPC(n*i) + D

unde:

c unitar- kmin+ieste costul unitar/ km, ajustat [lei/km];

 • • c unitar.kmj este costul unitar/ km, in vigoare la data ajustării [lei/km];

 • • D este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in vigoare la data ajustraii [lei/km];

 • • Irc î este nivelul ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat la momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustări.

Anexa 3 la Actul Adițional 3 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA) (Anexa 17- Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

Concept

' Perioada contract

Anul

_ 2019 _ _

.. TOTAL. : ,

1 01/01-30/06/2020

01/07-30/09/2020

. 1/10-31/12/2020,

2021

(Km)Nr total de Km efectuați

Autobuz

1.661.339,40

10.694.146,36

4.984.451,00

2.854.847,68

2.854.847,68

8.911.788,63

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

10,19

10,38

10,51

10,01

10,51

10,82

(I) Ch (Cost total) ((km) x (c unitar))

Autobuz

16.929.048,49

110.968.054,40

52.386.580,01

28.577.025,27

30.004.449,12

96.425.552,92

(II) Pr (Profit rezonabil)

724.563,28

4.749.432,72

2.242.145,62

1.223.096,68

1.284.190,42

4.127.013,67

(III) V (Venituri din servicii de transport public), din care:

6.646.610,35

14.579.432,73

7.195.313,13

3.692.059,80

3.692.059,80

33.233.051,75

Venituri din vanzarea de titluri de călătorie

6.486.943,68

14.211.193,53

7.011.193,53

3.600.000,00

3.600.000,00

32.434.718,42

Alte venituri din prestarea serviciului public

159,666,67

368.239,20

184,119,60

92.059,80

92.059,80

798.333,33

Compensație anuala (l+ll-III)

11.007.001,42

101.138.054,39

47.433.412,50

26.108.062,15

27.596.579,74

67.319.514,84

(D) Din care, Diferența de Tarif cuvenita Operatorului*

9.975.074,33

71.024.211,18

29.520.371,90

20.751.919,64

20.751.919,64

43.552.410,00

Buget local

9.350.000,00

59.812.821,40

27.017.755,24

16.397.533,08

16.397.533,08

40.427.038,33

Alte bugete

625.074,33

11.211.389,75

2.502.616,65

4.354.386,55

4.354.386,55

3.125.371,67

Costul unitar per km de 10,38 lei prevăzut in coloana a lll-a (Total Anul 2020) reprezintă costul mediu pentru anul 2020, aceasta neavand aplicabilitate practica. Pentru calculul compensației se va utiliza costul unitar de 10,51 lei/km in perioadele ianuarie-iunie si octombrie-decembrie 2020 si costul unitar de 10,01 lei/km in perioada iulie - septembrie 2020.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

HM IUL

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, FULVIA ANwOa DINES