Hotărârea nr. 194/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE PREFEZABILITATE „STRADA MADRID ȘI ÎN CONTINUARE BULEVARD CU DENUMIRE ULTERIOARĂ PE SECTORUL DE LA STR. MILANO LA B-DUL AUREL VLAICU” DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ir


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru amenajare "strada Madrid și în continuare Bulevard cu denumire ulterioară pe sectorul de la str. Milano la b-dul Aurel Vlaicu" din municipiul Constanța.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de ^^06.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 92537/15.06.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a) municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr,97444/24.06.2020, precum și raportul înregistrat sub nr.8059/24.06.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.5, alin.l, lit.a(i) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(2) lit. „b", alin.4 lit. „d" și art. 196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de prefezabilitate pentru amenajare "strada Madrid și în continuare Bulevard cu denumire ulterioară pe sectorul de la str. Milano la b-dul Aurel Vlaicu" din municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art«2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locala va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

9—v pentru, împotrivă, atjtmeri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator SX« CONFORT URBAN SRL

INVESTIȚIA:

« Strada Madrid si in continuare Bulevard cu denumire ulterioară pe sectorul de la str. Milano la b-dul Aurel Vlaicu »

„ - din Municipiul Constanta _ fi

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,              r                CONTRASEMNEAZĂ

HESESCRiSRS^ESEDESENAțg^W™^^^

VA \                   2019                   ' TJh /

PROIECTANT: CO. PROIECT SRL Constanta

STUDIU DE PREFEZABILITATE

S.P.F.

Proiect nr. 119/2019

« Strada Madrid si in continuare Bulevard cu denumire ulterioară pe sectorul de la str. Milano la b-dul Aurel Vlaicu » din Municipiul Constanta

INVESTITOR: MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANȚA

prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


PROIECTANT: S.C. CO. PROIECT S.R.L. CONST

Proiectanti: ing. Iulian Radulescu.1.

2019


MEMORIUL TEHNIC GENERAL

 • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

« Strada Madrid si in continuare Bulevard cu denumire ulterioară pe sectorul de la str. Milano la b-dul Aurel Vlaicu » din Municipiul Constanta

(Se va utiliza in continuare pentru tot traseul denumirea de „str, Madrid”}

 • 1.2. INVESTITOR: MUNICIPIUL CONSTANTA , B-dul Tomis nr.51

 • 1.3. BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA, B-dul Tomis nr.51

prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta, str. Vârful cu Dor nr. 10

 • 1.4. ELABORATORUL STUDIULUI DE PREFEZABILITATE : CO. PROIECT SRL Constanta,

str. Cuza Vodă nr. 32

Zona studiata amplasata in partea de nord a Municipiului Constanta prezintă un ridicat potențial de dezvoltare urbanistica pentru construirea de imobile pentru locuințe unifamiliale si collective, complexe comerciale si pentru diverse activitati economice.

Astfel, pe baza PUZ Palazu Mare, PUZ bd. Aurel Vlaicu si a PUD-urilor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Constanta, s-au realizat in aceasta zona importante dezvoltări urbanistice, constituite din cartierele de locuințe cu blocuri si case adiacente pe DN2A-bd. Tomis (Tomis Plus, Boreal, Maurer, etc.) si pe bd. Aurel Vlaicu, complexe comerciale pe DN2A (Carrefour, BricoStore, Dedeman, Selgros), pe Bdul Aurel Vlaicu (Kaufland, Vivo, Metro, Mobexpert, etc.), pe DN3C (Jumbo, Leroy Merlin,etc.) si alti agenti economici cu diverse categorii de activitati economice preponderent comerciale dar si de producție.

Arterele principale care deservesc in prezent aceste investitii sunt DN2A (bd. Tomis), bd. Aurel Vlaicu si str. Haiducului pe drumul național DN3C, primele doua artere fiind cu un trafic foarte intens.

Str. Madrid propusa este prevăzută pe partea de vest a PUZ Palazu Mare, compusa din str. Madrid ne sectorul cuprins intre str. Amsterdam si intersecția cu str. Milano (la km 2+000) si in continuare sectorul de Bulevard cu denumire ulterioară pe sectorul de la str. Milano la b-dul Aurel Vlaicu si cu diverse soluții de descărcare in partea de sud propuse in PUZ bd. Aurel Vlaicu.

Legătură din partea de nord a str. Madrid cu drumul comunal DC89 (viitoarea str. Amsterdam) creeaza facilitati si oportunități ulterioare de realizare a legaturilor cu DN3C (str. Haiducului) si nodul rutier Poiana al autostrăzii A4, prin reabilitarea si modernizarea DC8 si a DN3C.

Strategia de modernizare a circulațiilor rutiere cu acces la nodul rutier Poiana al autostrăzii A4, prin reabilitarea si modernizarea DC8 si a DN3C, reprezintă un obiectiv comun de realizat, atat al Primăriei Constanta, cat si al Direcției Regionale de Drumuri si Poduri Constanta.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

  • 2.2,1. Circulația generala existenta

 • Arterele colectoare principale din zona analizata sunt: DN2A (b-dul Tomis), b-dul Aurel Vlaicu si DN3C (str. Haiducului).

 • DN2A (b-dul Tomis) asigura circulațiile pe direcțiile principale spre/dinspre Harsova, Tulcea si Municipiul Constanta, colectând traficul pe sectorul studiat din cartierele Tomis Plus, Maurer, Boreal, Palazu Mare, Complexele comerciale Tom, Selgros, Decathlon, Dedeman.

In baza OG 43/1997 cu modificările si completările ulterioare si a Normelor tehnice in vigoare, DN2A (b-dul Tomis) este de clasa tehnica II cu 4 benzi de circulație si traficul rutier foarte intens pe perioadele de vârf de trafic (intensitatea orara de calcul > 3000 Vet/ora).

Circulația rutiera este permisa pentru autoturisme , vehicule de marfa ușoare cu MTMA 3,51, vehicule de utilitate publica si de intervenții si mijloacele pentru transportul public de calatori, iar transportul greu si foarte greu de marfa pentru aprovizionare si utilaje de construcții fiind permise cu autorizare de la autoritati.

 • B-dul Aurel Vlaicu se constituie in artera colectoare inelara din partea de vest a Municipiului Constanta , asigurând circulațiile pe direcțiile principale spre/dinspre Stațiunea Mamaia, Ovidiu (prin DN3C), Mangalia (prin DN39), Negru Vodă (prin DN38) si Autostrada A4 prin nodurile rutiere de la DN3 si DN39 Lazu-Agigea, colectând traficul pe sectorul studiat din Complexele comerciale Kaufland , Vivo, Mobexpert si alte locuințe colective si actîvitati comerciale.

B-dul Aurel Vlaicu este de clasa tehnica II cu 4 benzi de circulație si traficul rutier foarte intens pe perioadele de vârf de trafic (intensitatea orara de calcul > 3000 Vet/ora).

Circulația rutiera pe sectorul studiat de la intersecția b-dul Tomis - giratia cu DN3C este permisa pentru autoturisme , vehicule de marfa ușoare cu MTMA £ 7,0 t, vehicule de utilitate publica si de intervenții si mijloacele pentru transportul public de calatori, iar transportul greu si foarte greu de marfa pentru aprovizionare si utilaje de construcții fiind permise cu autorizare de la autoritati.

 • DN3C (str. Haiducului) asigura circulațiile pe direcțiile principale spre/dinspre nodul rutier Ovidiu AL Autostrăzii A4 si Municipiul Constanta, colectând traficul pe sectorul studiat intre intersecția giratorie cu b-dul Aurel Vlaicu din Complexele comerciale Jumbo, Leroy Merlin si alte de la alte unitati economice adiacente.

DN3C (Str. Haiducului) este de clasa tehnica 111 cu 2 benzi de circulație si traficul rutier mediu pe perioadele de vârf de trafic (intensitatea orara de calcul 550 -1400 Vet/ora).

Circulația rutiera este permisa pentru toate categoriile de autovehicule.

 • Drumul comunal DC89 (viitoarea str. Amsterdam) traversează zona la partea de nord si cu pasaj la nivel peste linia CF, este un drum pietruit degradat, care face legătură intre DN2A, in dreptul intersecției cu str. Alexandru Sahia din cartierul Palazu Mare, cu DN3C si nodul rutier Poiana al Autostrăzii A4 (Centura ocolitoare a Mun. Constanta), prezentând o lățime variabila si o stare tehnica necorespunzatoare unei circulatii in condiții de siguranța.

C( F=»I3Oie:C"r -

 • Circulațiile interioare dezvoltărilor urbane din zona sunt amenajate pentru circulațiile rutiere , pietonale si pentru parcarea autovehiculelor.

Trama stradala din cartierele existente si dezvoltările in perspectiva aprobate prin PUZ-uri si PUD-uri , adiacente DN2A, este alcatuîta din străzi dispuse perpendicular si paralel cu DN2A cu acces principal de intrare-iesire la DN2A prin intermediul sensului giratoriu de la intersecția cu str. Dumbrăveni din cartirul Palazu Mare, drumul comunal DC89 către vest către DN2A, nefiind utilizat decât ocazional datorita stării de degradare a pârtii carosabile.

 • Circulația ne drumurile de exploatare existente se desfasoara, de regula pe timp favorabil, avand un caracter ocazional, pentru exploatarea terenurilor agricole adiacente, mașini si utilaje de construcții ia amenajările din zona, pe direcția sud-nord cu acces din/in bd. Aurel Vlaicu pe str. Cehov - De599 - De293/3 si pe direcția est-vest cu acces dinspre/spre DN2A si Complexul comercial Tom pe De324.

Drumurile de exploatare De599 si De293/3 vor reprezenta traseul viitoarei strazi Madrid, iar De324 va reprezenta viitoarea legătură cu zona comerciala Tom.

 • Circulația actuala a transportului public easte asigurata prin Linia 3 (CTBUS) dinspre direcția Tomis Nord spre Palazu Mare - urmeaza traseul Tomis Nord - Sanatoriul TBC Palazu Mare -giratîa de la intersecția cu DN2A - Tomis Plus (pe str. Kracovia - str. Napoli - str. Lyon) si retur si liniile de microbuze apartinand unor firme private.

 • 2.2.2. Deficiente si disfunctionalitati de circulație si de mobilitate urbana ale situației actuale

 • La intersecția Bd. Tomis cu Bd. Aurel Vlaicu , intersecție semaforizata , fluienta de trafic a intersecției este redusa, datorita volumelor de trafic ridicate la orele de vârf si pe perioada sezonului estival, se produc cozi de așteptare si staționari de 25 sec la peste 50 sec, mai ales pe sensul dinspre Palazu Mare spre Municipiul Constanta, cozi de așteptare cu lungimi frecvente de 200 - 500 m, datorita inclusiv a volumelor de trafic generate de zona cartierelor Tomis Plus, Boreal, Maurer, Palazu Mare si din zona Complexelor comerciale adiacente bd. Tomis si a lipsei unor accese alternative eficiente către alte artere.

 • Circulația către Bd. Aurel Vlaicu se desfasoara ocazional si nereglementat, in condițiile siguranței circulației scăzute si numai pe timp favorabil, pe drumurile de exploatare existente De599 si De293/3 pe direcția sud-nord si pe De324 pe direcția est-vest din zona Complexelor comerciale , pe str. Anton Cehov pana la bd. Aurel Vlaicu cu acces prin viraj de dreapta. Drumurile de exploatare existente sunt la nivel de pamant cu lățimi variabile de 4 - 5 m.

 • Circulația pe DC89 , cu legaturi neamenajate, din partea de nord si vest a cartierelor din zona la DN3C (Varianta Ovidiu) si la DN2A , se desfasoara nereglementat si cu dificultate datorita stării tehnice degradate a carosabilului existent , in condițiile siguranței circulației scăzute, precum si o legătură ineficienta cu nodul rutier Poiana al Autostrăzii A4 (Centura ocolitoare a Municipiului Constanta)

 • Drumul național DN3C - str. Haiducului , drum reabilitat cu 2 benzi de circulație ce face legătură cu Bd. Aurel Vlaicu si nodul rutier Ovidiu al Autostrăzii A4 , preia din zona dezvoltărilor urbanistice pe DC89 un trafic foarte redus, datorita stării tehnice foarte rea a acestui drum.

 • 2.3. ANALIZA CERERII DE FACILITATI DE CIRCULAȚIE SI DE MOBILITATE URBANA

Dezvoltările urbanistice existente, cele aflate in execuție si cele ce vor urma ulterior in aceasta zona, generează volume de trafic semnificative (MZA de peste 15000 - 20000 vehicule adaugat la traficul curent) care produc congestionari a traficului pe DN2A (bd. Tomis) cu acumularea de cozi de așteptare lungi si întârzieri la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu la orele de vârf de trafic, determinând o mobilitate urbana deficitara, inclusiv pentru mijloacele de transport pasageri.

Asigurarea facilitatilor de circulație si de imbunatatire a mobilității urbane se va face prin realizarea unor noi artere colectoare care sa conducă la redistribuirea traficului pe diverse directii, artere dimensionate ținând cont de prognoza dezvoltărilor ulterioare si capabile sa preia volumele de trafic generate de acestea.

Ca urmare, necesitatea realizării str. Madrid intre str. Amsterdam si bd. Aurel Vlaicu, din care, ca o prima etapa funcționala importanta pe sectorul bd. Aurel Vlaicu - str. Brest (din partea de nord a cartierului Boreal), este justificata de satisfacerea acestor cerințe publice de imbunatatire a circulației si mobilității urbane.

 • 2.4. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

  • 2.4.1. Principalele obiective generale sunt orientate spre redistribuirea traficului rutier de pe arterele cele mai incarcate (bd. Tomis, bd. Aurel Vlaicu) prin stabilirea unor noi artere de circulații, in vederea creșterii calitatii vieții in Municipiul Constanta si satifacerii cererii de mobilitate a persoanelor, punandu-se accent pe următoarele:

 • ■ Reducerea congestiei traficului de pe arterele cele mai aglomerate, respectiv de pe anumite sectoare ale B-dului Tomis si B-dului Aurel Vlaicu pe noi cai de circulație;

 • ■ Stabilirea si etapizarea circulațiilor generale pe zona analizata si prioritizarea de realizare a noilor cai de circulație rutiera;

 • ■ Corelarea cu dezvoltările urbanistice din zona Constanta - Nord;

 • ■ Maximizarea efectului de redistribuire a traficului din zona cu cea mai mare aglomerare urbana existenta in zona prin realizarea str. Madrid;

 • ■ Facilitati pentru un nou acces ulterior la autostrada A4;

 • ■ Creșterea fluentei si reducerea timpului de deplasare;

 • ■ Creșterea masurilor de siguranța circulației pentru conducătorii auto, biciclisti si pietoni;

 • ■ Reducerea poluării aerului in ceea ce privește emisiile de noxe si a nivelului de zgomot;

" Imbunatatirea aspectului urbanistic si al mediului ambiental.

 • 2.4.2. Principalele masuri necesare in vederea atingerii obiectivelor propuse sunt:

 • • Eliminarea deficientelor existente prin masuri de optimizare a fluxurilor de circulatii si prin noi amenajari pentru redistribuirea traficului, creșterea fluientei si siguranței circulației rutiere;

 • • Adaptarea si compatibilizarea masurilor si amenajărilor noi pentru fluidizarea circulației, cu zonele adiacente perimetrului de studiu si cu proiectele de dezvoltare existente si cele de perspectiva.

 • • Asigurarea accesurilor cailor din interiorul cartierelor cu noua artera colectoare str. Madrid;

5 PROÎfcCT :=O>—--

 • • Asigurarea capacitatii si a nivelului de serviciu a noii străzi Madrid si a principalelor intersecții la volumele de trafic actuale (2019) , cele de perspectiva la implementarea investiției cu accesurile conexe si la creșterea traficului prognozat estimat pentru anul 2030;

 • • Evaluarea efectelor masurilor si amenajărilor propuse pentru atingerea obiectivelor, inclusiv pentru posibilitatea legăturii cu alte strazi/bulevarde ulterioare;

 • • Realizarea sistemului de reglementari a circulației rutiere, pietonale prin marcaje si indicatoare rutiere, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație, sporirea gradului de confort și a siguranței circulației.

 • 2.4.3. Integrarea investiției propuse in optimizarea fluxurilor generale de circulatii si etapizarea de amenaiari ulterioare pentru redistribuirea traficului din zona

Masurile propuse pentru optimizarea fluxurilor de circulatii generale pe zona Constanta Nord studiata si etapizarea realizării acestora , sunt după cum urmeaza:

 • 1. Str. Madrid (compusa din str. Madrid propriu-zisa ne sectorul str. Brest-str. Milano si Bulevard cu denumire ulterioara ne sectorul str. Milano - bd. Aurel Vlaicu. pe o lungime totala de L-2742m, din care 2670 m pe sectorul prioritar str. Brest-bd. Aurel Vlaicu si 72 m pe sectorul de racord de la str. Brest la intersecția cu str. Amsterdam.

Sectorul prioritar de la str. Brest la bd. Aurel Vlaicu va asigura principala legătură directa a cartierelor Tomis Plus, Boreal, Maurer si a celor ulterioare cu Bd. Aurel Vlaicu.

 • 2. Str. Amsterdam (sectorul DN2A - str. Napoli - str. Brest) pe traseul DC89, L= 710 m

Aceasta etapa , generata de viitoarea investiție a hipermarketului Kaufland si alte dezvoltări imobiliare, va asigura accesul la DN2A (Bd. Tomis) prin intersecție giratorie cu redistribuirea unor parti din trafic pe diverse directii si dinspre /către str. Madrid.

 • 3. Legătură cu str. Alexandria a Complexului comercial Tom cu str. Madrid pe De324, L= 230 m Aceasta etapa, va asigura principala legătură dispre/spre Bd. Aurel Vlaicu, inclusiv a traficului de aprovizionare marfa a complexelor comerciale din zona (Tom, Decathlon, Selgros, Dedeman).

 • 4. Legătură str. Amsterdam (de la str. Napoli) pe DC89 cu str. Madrid, L- 370 m

Aceasta etapa, va asigura legătură dispre /spre DN2A si amenajarea intersecției dintre cele doua străzi, a cărei soluție se va analiza in corelare cu soluția tehnica a trecerii ce se va adopta peste linia CF (pasaj superior sau trecere la nivel).

 • 5. Continuare DC89, cu trecere peste linia CF pe sectorul de la intersecția cu str. Madrid pana la intersecția cu DN3C, L= 510 m

Aceasta etapa, va asigura legătură dinspre/spre cele doua drumuri naționale (DN2A si DN3C) si accesul la DN3C a unei parti din traficul aglomerării urbane din zona , cuprinzând inclusiv soluția tehnica a trecerii ce se va adopta peste linia CF (pasaj superior sau trecere la nivel).

 • 6. Continuare DC89 (sectorul de la intersecția cu DN3C la Nodul rutier Poiana cu A4), L= 2230m Aceasta etapa, va asigura o alta legătură cu autostrada A4 si A2 dispre / spre zona analizata, descongestionând traficul intens de pe Bd. Aurel Vlaicu si de pe bd. I.C. Bratianu.

 • 7. Extinderea la 4 benzi de circulație a DN3C

Aceasta etapa, va asigura preluarea creșterii prognozate a volumelor de trafic , inclusiv prin perspectiva dezvoltărilor urbanistice din zona.

6 PROÎ&CT

 • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • (a). Descrierea amplasamentului

 • - Localizarea este in in zona de nord a Mun. Constanta, in intravilan, in partea de vest drumului național DN2A si a dezvoltărilor imobiliare Maurer, Tomis Plus, Boreal si a Complexului commercial Tom, urmărind traseul drumurilor de exploatare De293/3 de Ia căpătui de nord din dreptul străzii Brest din cartierul Boreal, in continuare spre sud pe traseul De599 pana la dereaua ce subtraverseaza DN2A cu debusare in lacul Siutghiol, apoi urmând legătură la bd. Aurel Vlaicu prin traversarea unor terenuri virane.

 • - Dimensiunile in plan si suprafața ocupata a străzii Madrid este după cum urmeaza:

- Opțiunea A - cu intersecția in bd. Aurel Vlaicu in giratia Vivo Nord

 • - lungimea L = 2742 m;

 • - latimea amprizei =23,5m compusa din 14 m carosabil, 2x3,75m trotuare si șanțuri

 • - suprafața ocupata S = 70752,10 mp

- Opțiunea B - cu intersecția in bd. Aurel Vlaicu in giratia Stefanita Vodă

 • - lungimea L = 2897 m;

 • - latimea amprizei =23,5m compusa din 14 m carosabil, 2x3,75m trotuare si șanțuri

 • - suprafața ocupata S = 74452,10 mp

- Regimul juridic si natura proprietății terenului ocupat de investiție

Terenul ocupat de investiție face parte parțial din:

 • - Domeniul public al Municipiului Constanta , constituit din drumurile de exploatare De599 si De293/3, dereaua scurgere ape HCN592/100, cu o suprafața totala de 28736,19mp.

 • - Proprietăți private constituite din terenuri agricole si terenuri virane , cu o suprafața totala in opțiunea A de 42015,91 mp, detaliata pe nr. cadastrale in tabelul următor:

  Nr. cadastral

  Suprafața necesara (mp)

  205749

  64,41

  228775

  2.107,93

  201545

  3.951,85

  207904

  1.759,56

  206020

  3.075,47

  239421

  2.056,23

  237864

  1.820,88

  209258

  25.483,60

  233982

  136,21

  248399

  86,19

  246738

  333,68

  250662

  15,23

  210804

  61,82

  248576

  428,00

  248577

  634,85

  TOTAL

  42.015,91

(^RoiecT

 • - Alte elemente de descriere a amplasamentului

Str. Madrid propusa va fi de utilitate publica, constrângerile din amplasament sunt proprietățile private pe care le va ocupa, traversarea derelei de scurgere a apelor către Iacul Siutghiol si colectarea si scurgerea apelor pluviale conform studio hidrologic care vor necesita realizarea de podețe si alte elemente si dispositive de scurgere a apelor pluviale.

 • (b) . Reiatii cu zonele învecinate, accesuri existente si posibile

Str. Madrid propusa va avea reiatii numai pentru circulatii rutiere si pietonale cu dezvoltările urbanistice existente si cele viitoare prin accesurile existente, respectiv str. Brest din cartierul Boreal, acces posibil cu str. Milano din cartierul Tomis Plus si cartier Maurer, De324 către Coplexele comerciale din zona Tom, drumul communal DC89 (viitoarea str. Amsterdam) cu legătură către DN3C , accesuri ce necesita reamenajari si accesul nou de realizat la giratia Vivo Nord de pe bd. Aurel Vlaicu.

 • (c) . Orientări propuse fata de punctele cardinale

Traseul str. Madrid prezintă o orientare generala de la sud-est (intersecția cu bd. Aurel Vlaicu) către nord-vest (intersecția cu str. Brest), cu următoarele vecinătăți laterale:

 • - pe partea de nord-est (partea dreapta): terenuri virane si alte proprietăți pivate, investițiile imobiliare Sigma Residence, Dinamic Residence, cartierele Maurer, Tomis Plus, Boreal si alte investitii imobiliare;

 • - pe partea de sud-vest (partea stanga): terenuri virane si agricole si alte proprietăți pivate, linie CF pe cca. 1 km al sectorului de nord

 • (d) . Surse de poluare existente in zona

Datorita terenurile agricole, a lucrărilor de săpături pentru construcții si a depozitelor de pamant din zonele adiacente, se produce datorita vântului poluarea aerului cu suspensii de praf.

Nu se semnalează in zona alte surse de poluare.

 • (e) . Date climatice si particularitățile de relief

 • Din punct de vedere climateric

Clima zonei este cea specifica litoralului maritim romanesc, temperat - continentala , afectata de influientele exercitate de Marea Neagra sub aspect termic de atenuare a valorilor maxime si minime, al umidității și hidrodinamic, avand următoarele caracteristici principale meteo -climatice:

 • - clima litoral marina cu temperatura medie anuala 11,20 C;

 • - durata medie anuala a zilelor cu zapada este in jurul de 24 zile;

 • - cantitatea medie anuala de precipitatii 411,5 mm ;

 • - evaporatia medie anuala 863,6 mm ;

 • - regimul eolian prezintă un grad ridicat de variabilitate, cu vânturi predominante din sectorul nordic (cu o frecventa medie anuala de 40%-50%).

 • Adâncimea de incihet din zona este de 80 cm , conform STAS 6054 - 77 si harții de mai jos.

Adâncimea de inghet in terenul de fundare al străzilor in funcție de indicele de inghet depinde de indicele de umiditate Im, tipul pământului si condițiile hidrologice ale complexului rutier.

 • Particularitățile de relief

Zona amplasamentului este situata in Podișul Dobrogei Centrale, in arealul teraselor de abraziune marina ale lagunei Siutghiol cu aspectul unui podiș ușor denivelat cu pante ușoare de pana la 4,8%, cu altitudini ale terenului cuprinse intre 20 - 45 m deasupra marii, străbătut de vai (derele) ce colectează apele de pe versanti cu varsare in lacul Siutghiol si linia CF .

 • (f) . Existenta in amplasament de rețele edilitare ce necesita relocare/proteiare si interferențe cu monumente istorice/arhitectura sau situri arheologice

 • Existenta in amplasament de rețele edilitare ce necesita relocare/proteiare

Pe amplasament nu sunt identificate rețele edilitare.

 • Interferențe cu posibile monumente istorice/arhitectura sau situri arheologice

Conform CMC nr. 2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMCC nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparate, cu modificările ulterioare, amenajările propuse sunt situate in interferența cu:

J Situl arheologic de la Palazu Mare- Cod LMI2004 CT-l-s-B-02724, nr. crt. 365

Nu sunt prevăzute interdicții temporare sau definitive de construire pe amplasamentul analizat.

 • (g) . Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Studiul geotehnic, anexa la prezentul Studiu de prefezabilitate, a fost efectuat de către geolog P.F.A. Ghelmeci Ion.

 • (I) . Date privind zona seismica

Din punct de vedere al seismicității, lucrarea se afla intr-o zona cu gradul 7i de intensitate seismica (MSK) cu o perioada de revenire de 50 ani, conform SR 11100/1 -93 (privind zonarea seismica), iar conform „Cod de proiectare seismica"-!nd. P 100-1-2013, lucrările drumului se afla

in zona seismica de calcul „E”, cu accelerația relevanta ag= 0,20g si perioada de colț Tc=0,7 sec conform harților da la pct. (v) de mai jos cu zonarea pe teritoriul României.

 • (ii) . Date preliminare privind natura terenului de fundare, presiune, nivel freatic

Terenul de fundare este de natura pământurilor loessoide -argiloase, consîderandu-se următoarele presiuni convenționale de calcul:

 • - pe stratul de praf argilos loessoid Pconv= 150 kPa

 • - pe stratul de argila Pconv= 170 kPa

Nivelul freatic nu a fost intalnit la forajele efectuate , acesta fiind cantonat la baza depozitelor de loessuri si argile.

 • (iii) . Date geologice generale

Geologia zonei cercetate aparține masivului Central Dobrogean delimitat de falia Capidava -Ovidiu la sud si falia Pecineaga - Camena la nord, individualizat ca unitate independent in care soclul Precambrian apare la zi.

Fundamentul zonei aparține unitatii structurale Dobrogea Centrala , podiș format din sisturi verzi peste care s-a depus o stiva groasa din roci sedimentare jurasice, cretacice, eocene, tortoniene si sarmatiene.

Formațiunile de suprafața de mica adâncime sunt depozite cuaternare (pleistocenul mediu -superior) reprezentate de depozite loessoide cu grosimi intre 10 - 15 m si care prezintă un caracter praf argilos, umed natural.

 • (iv) . Date geotehnice

Terenul de fundare întâlnit sub stratul de pamant vegetal si a unor zone de umpluturi , prezintă următoarele principale caracteristici fizico-mecanice:

 • - Umiditatea naturala: loess 10,4% sws 15,6% ; argila cafenie w = 19,42%

 • - Indicele de plasticitate: loess Ip = 20,1%; argila cafenie ip = 26,45% (plasticitate mare)

 • - Indicele de consistenta : Ic = 078% - 0,79% (plastic vârtos)

 • - Modulul de deformatie edometrica la loess: M2-3 = 650 kPa

 • - Modulul de deformatie liniara pe loess vârtos: Ed=18000-20000 kPa Ia P=120kPa

 • - Tasare specifica loess la p = 200 kPa : ep = 4,5%

 • - Unghii de frecare interna la argila 0 = 14,5°

Având in vederea sensibilitatea mare la umezire a pământului loessoid , la pregătirea patului drumului se vor lua masuri de protecție împotriva umezirii acestuia si se executa lucrări de compactare si stabilizare conform cerințelor proiectului de specialitate.

 • (v) . încadrarea in zone de risc (cutremure, alunecări, inundatii)

 • Zona de risc seismic

Conform harții de risc seismic lucrarea se afla se afla in zona VII 14 de cutremure de suprafața (crustale si intermediare), conform harții de risc seismic de mai jos.

PROIECT

:=O-—---

 • Zona cfe risc de inundatii si alunecări de teren

In conformitate cu Legea 575/2001 -Secțiunea V-Anexa 4 - Zone de risc natural:

- Cu privire la riscul de inundatii, cantitatea de precipitatii pe 24 ore este de 100-150mm, strada pe sectoarul analizat, nefiind intr-o zona inundabila (vezi harta de mai jos);

Harta zonelor de risc natural - Alunecări de teren

(vi). Caracteristicile din punct de vedere hidrologic (conform Studiului hidrologic anexat)

Hidrografia si regimul hidrologic general

La partea de est a amplasamentului, Marea Neagra reprezintă o componenta hidrografica proprie Dobrogei si Deltei, care determina formarea unei unitati regionale distincte: zona litorala, platforma continetala si litoralul romanesc al Marii Negre.

Bazinul hidrografic din zona amplasamentului se caracterizează printr-un bilanț hidric deficitar, de tipul unui regim hidric azonal, cu o scurgere medie lichida de 1 l/s km2, respectiv 31mm/an. Precipitațiile medii multianuale in zona sunt de 400 mm, iar evapotranspiratia potențiala anuala este superioara fata de precipitatii atingând 700 mm, ceea ce determina deficitul hidric si un regim caracterizat ca secetos.

Pantele albiilor subbazinelor sunt variate fiind cuprinse intre 1,5% si 3% , iar pantele versantilor sunt deasemeni foarte variate, cuprinse intre 1% si 4,8%.

Principalele vai (derele) care preiau apele de suprafața din bazinul de recepție al amplasamentului cu varsare in lacul Siutghiol subtraverseaza DN 2A la km 202+012 de la limita administrativa UAT Constanta-UAT Ovidiu si la km 205+272 înainte de intersecția cu b-dul Aurel Vlaicu.

Continuitatea terenului natural al versantilor intre DN3C si viitoarea str. Madrid este modificata si deviata de traseul liniei CF Siutghiol - Constanta si chiar întrerupta de diverse dezvoltări urbanistice, dezvoltări care au modificat cotele terenului natural atat prin sistematizare , cat si prin depozitarea pământurilor din săpături, opturand pe anumite zone scurgerea libera a apelor pluviale prin văile naturale.

 • Delimitarea bazinelor de recepție

Bazinele de recepție aferente dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale ce subtraverseaza drumul proiectat sunt prezentate in Studiul hidrologic Anexa 2H - Harta bazinelor hidrografice cu liniile de curgere si de amplasare a dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale.

Pe teritoriul analizat s-au identificat 30 de microbazine hidrografice (BH) cu liniile de curgere aferente.

 • Datele topografice si hidrologice si calculul debitelor microbazinelor

Calculele pentru determinarea debitelor maxime in secțiunea dispozitivelor de scurgere sunt prezentate in Studiul hidrologic Anexa 1H - Determinarea debitelor maxime si dimensionarea dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale.

Pentru calculele debitelor colectate pe versanti si vai s-au utilizat următorii parametri:

 • - i = intensitatea ploii de calcul in funcție de frecventa f= % (asigurarea 5%) si de durata ploii de calcul 20 min, conform cu diagrama pentru zona 5 (Constanta) din STAS 9470/73, este de 250 l/sec ha, corespunzătoare cu i = 1,5 mm/min.

 • - S - suprafața microbazinului in ha;

 • - m = 0,8 coeficient de inmagazinare pe perioada ploii;

 • - a =coeficientul de scurgere superficiala aferent ariei S in funcție de tipul terenului si culturii si a pantei versantului

Amplasarea si tipul dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale

Conform harții hidrografice Anexa 2H si Anexa 3H si pentru a se obține o eficienta si o simplitate cat mai mare a lucrărilor, se propune folosirea unui numar limitat de tipuri de dispozitive si amenajari pentru scurgerea apelor, astfel:

 • - podeț casetat din elemente prefabricate , amplasat la km 0+540, in cazul debitelor mai mari , pe valea (dereaua) de scurgere către lacul Siutghiol;

 • - podeț tubular Dn 800 mm , amplasat la km 1+700, in corelare cu debitele de calcul.

 • - șanțuri de scurgere, amplasate pe părțile laterale ale trotuarelor străzii, cu taluze pereate sau din pamant, in corelare cu pantele acestora, conform STAS 2916-87, după cum urmeaza:

 • - pe partea stanga: km 0+200 - km 2+120;

 • - pe partea dreapta: km 0+200 - km 1+270;

- canalizare pluviala in lungul viitoarei străzi pe ambele parti ale carosabilului, pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafața carosabila, pe următoarele sectoare:

 • - pe partea stanga: km 0+200 - km 1+230; km 1+350 - km 2+480;

 • - pe partea dreapta: km 0+200 - km 1+230; km 1+350 - km 2+480

 • Din punct de vedere hidrografic si al regimului hidrologic amplasamentul colectează apele pluviale de pe suprafatele carosabile si trotuare si parțial de pe străzile laterale, prin dispozitivele de colectare si de scurgere a apelor de suprafața, cu debusare in rețeaua publica pluviala. Sectorul de drum se afla in zona cu indicele de umiditate Thorntwaite Im< -20 corespunzător

tipului climatic I (conform harții de repartiție a tipurilor climatice după indicele de umiditate Im), conform harții de mai jos cu repartiția tipurilor climatice pe teritoriul României.

 • 3.2. DATE TEHNICE SI FUNCȚIONALE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTII

 • (a) . Destinație si funcțiuni

Strada Madrid propusa este destinata colectării unei parii din traficul rutier si pietonal din zona de investitii urbanistice Constanta Nord cu scopul descongestionării si redistribuirii traficului de pe drumul național DN2A, intr-o prima etapa, pe bd. Aurei Vlaicu la intersecția cu sens giratoriu Vivo Nord (in opțiunea A) sau ia intersecția cu sens giratoriu Stefanita Vodă (in opțiunea B) si crearea de facilitati, in etape ulterioare descrise la subcap. 2.4.3., de legaturi cu alte artere colectoare (DN3C, nodul rutier Poiana al autostrăzii A4), prin reabilitarea si modernizarea de noi cai de circulație si accesuri rutiere (str. Amsterdam, continuare DC89, str. Alexandria pe De324 către zona comerciala Tom, str. Odessa, Strada A, in corelare cu dezvoltările urbanististice viitoare.

 • (b) . Masurile, concluziile si recomandările generale ale studiului de trafic

 • Masurile propuse pentru optimizarea fluxurilor generale de circulatii si etapizarea de amenaiari ulterioare pentru redistribuirea traficului din zona sunt descrise la pct. 2.4.3. de mai sus, masuri prin care este integrata str. Madrid propusa , ca principala etapa funcționala a circulațiilor din zona, astfel:

 • - Str. Madrid propusa, prin realizarea in etapa 1 (estimat in anul 2023) a accesurilor la străzile Brest si Milano din cartierele Boreal, Tomis Plus si Maurer, asigura preluarea a cca. 40% din traficul generat de aceste investitii (estimat la cca. 5000 veh), cu efect asupra reducerii cu cca. 5% a volumului MZA de trafic actual de pe bulevardul Tomis si o îmbunătățire a capacitatii de circulație la orele de vârf de trafic cu cca. 15% , iar pe bd. Aurel Vlaicu pe sectorul de vest se constata o reducere a volumului de trafic cu cca. 10% fata de traficul actual. Datele de trafic de ia intersecția inițiala studiata cu str. Lyon raman valabile si pentru str. Milano.

 • - Creșterea eficientei creșterii volumului de redistribuire a traficului pe str. Madrid prin realizarea de noi accesuri in etapele 2 si 3 (estimate in anul 2024), respectiv a accesului din DN2A pe str. Amsterdam si a accesului din zona comerciala Tom pe De324, asigurandu-se preluarea unui volum de trafic din zona de peste 10000 vehicule fizice, cu efect asupra reducerii cu aproape 10% a volumului MZA de trafic actual de pe bulevardul Tomis si o îmbunătățire a capacitatii de circulație la orele de vârf de trafic cu cca. 30%, iar pe bd. Aurel Vlaicu pe sectorul de vest se constata o reducere a volumului de trafic cu cca. 15% fata de traficul actual.

 • - Reabilitarea si modernizarea ulterioara a DC89 cu legaturi ulterioare la DN3C si Nodul rutier Poiana al autostrăzii A4 si a altor artere prognozate in perspectiva anului 2030, in condițiile ratelor de evoluție a traficului, se creeaza legătură principalelor drumuri colectoare pentru traficul generat de investițiile actuale si a celor in perspectiva si o redistribuire echilibrata a volumelor de trafic,, estimate pe str. Madrid la o valoare MZA = 15000 - 20000 vehicule fizice.

Concluziile si recomandările generale ale studiului de trafic

> Dimensionarea capacitatii de circulație a str. Madrid va tine cont atat de evoluția traficului , cat si de dezvoltările investitionale din zona. Astfel se recomanda realizarea str. Madrid, inclusiv pe sectorul denumit ca viitor Bulevard, ca o artera urbana de categoria tehnica II cu 4 benzi de circulație, cate 2 benzi pe fiecare sens si trotuare laterale cu piste pentru biciclete. Ca artera urbana principala si pentru imbunatatirea creșterii siguranței circulației rutiere, pietonale si a bicicletelor, se recomanda realizarea inclusiv a iluminatului public stradal amplasat pe trotuar pe ambele parii ale străzii.

 • ■ > Principalele intersecții cu viitoarele strazi (str.,,A”, str. Odessa, str. Alexandria către complex Tom pe De324 si str. Milano, str. Brest si str. Amsterdam) se vor amenaja, fie ca viitoare sensuri giratorii, fie ca intersecție „T (cu str. Brest) sau alte soluții (str. Amsterdam).

 • > Realizarea de piste pentru biciclete cu sens unic de circulație amplasate pe fiecare trotuar lateral.

 • > Pentru creșterea eficientei investiției propuse se recomanda realizarea etapizata a programului pentru optimizarea fluxurilor generale de circulatii prezentat mai sus in contextual dezvoltării investițiilor din zona si al evoluției volumelor de trafic care conduc la depășirea capacitatii de trafic pe bd. Aurel Vlaicu, bd. Tomis si la intersecțiile de pe aceste artere, mai ales pe perioada sezonului estival.

 • (c). Caracteristici, parametri, nivel de echipare si dotare, date tehnice specifice

  Categoria si clasa de importanta

  încadrarea in categoria tehnica a străzilor după profilul transversal, conform STAS 10144/1-90, strada Madrid propusa face parte din categoria II de străzi cu cate 2 benzi pe sens in secțiunea curenta si o lățime curenta a carosabilului de 14 m.

încadrarea in clase de trafic, in conformitate cu „Normativul privind alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru străzi”, indicativ NP116-2004, încadrarea in clase de trafic pentru o perioada de perspectiva de minim 10 ani (2019-2030) este după cum urmeaza: Nc = 1,0 m.o.s., incadrandu-se in clasa de „trafic greu" (determinata de traficul de transport greu de /^s= . 16 aprovizionare a complexelor comerciale din zona si traficul generat de utilajele de construcții, fiind o zona in continua dezvoltare).

Categoria de importanta a construcției, stabilita conform Hotărârii Guvernului H.G. 766/1997, se incadreaza in „Construcții de importanta normala (C)”.

Dimensiunile in plan si suprafața ocupata a străzii Madrid este după cum urmeaza:

- Opțiunea A - cu intersecția in bd. Aurel Vlaicu in giratia Vivo Nord

 • - lungimea L = 2742 m;

 • - latimea amprizei =23,5m compusa din 14 m carosabil, 2x3,75m trotuare si șanțuri

 • - suprafața ocupata S = 70600 mp

- Opțiunea B - cu intersecția in bd. Aurel Vlaicu in giratia Stefanita Vodă

 • - lungimea L = 2897 m;

 • - latimea amprizei =23,5m compusa din 14 m carosabil, 2x3,75m trotuare si șanțuri

 • - suprafața ocupata S = 74300 mp

Principalele elemente geometrice a străzii Madrid vor fi după cum urmeaza:

 • - Traseul in plan este alcătuit dintr-o succesiune de aliniamente si curbe prezentând 5 intersecții giratorii din care 2 intersecții cu străzi existente (bd. Aurel Vlaicu si str. Milano) si 3 intersecții cu viitoare străzi (strada „A”, str. Odessa, str. Alexandria) si o intersecție in ,,T” cu str. Brest si o viitoare intersecție cu str. Amsterdam ce va fi intr-o soluție de corelare ulterioara .

 • - Partea carosabila in secțiunea curenta va fi alcatuita pentru fiecare sens de circulație din cate 2 benzi de circulație de cate 3,5 m fiecare.

Partea carosabila este delimitată cu borduri din beton 20x25 cm pe ambele parti ale fiecărui sens de circulație si pe toata lungimea si de trotuare pietonale.

 • - Sensurile giratorii vor fi alcătuite din insula circular denivelata, insule de dirijare denivelate, inelul colector care sa permită circulația pe 2 benzi si virajul vehiculului de calcul, racordul cailor de intrare si de ieșire in/din giratie.

 • - Profilul transversal al pârtii carosabile va fi cu pante de 2,5% dinspre ax spre trotuarele;

 • - Profilul longitudinal urmărește in general pantele terenului natural si prezintă declivitati variabile pana la 5%, cu 3 zone convexe si 3 zone concave.

 • - Trotuarele laterale vor avea lățimi de 3,75 m fiecare cu îmbrăcăminte asfaltica, cu spatii verzi in casete pe zona pomilor si stâlpii pentru iluminatul stradal public si pista pentru biciclete cu un sens de circulație de 1,25 m lățime ;

 • Structura rutiera propusa a străzii Madrid va fi de tip flexibil cu următoarea alcătuire:

 • - 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic MAS 16 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate, fibre si granule polimer;

 • - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura EB 22,4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate;

 • - 8 cm strat de baza anrobat bituminos cu criblura EB 31,5 baza 50/70 cu aditivi de adezivitate;

 • - 40 cm fundație din piatra sparta;

 • - 7 cm strat filtrant din nisip;

 • - 20 cm strat de forma cu lianți hidraulici/var hidratat.

17 pRoi&CT

 • Elementele de siguranța circulației sunt reprezentate prin semnalizarea cu marcaje si indicatoare rutiere, conform SR 1848/1,2,3-2011 și SR 1848/7-2015 si standardele conexe.

 • Elemente si dispozitive pentru scurgerea apelor de suprafața vor fi dimensionate pe baza studiului hidrologic, fiind alcătuite din următoarele tipuri:

 • - podeț casetat din elemente prefabricate , amplasat la km 0+540 pe valea (dereaua) de scurgere către lacul Siutghiol;

 • - podeț tubular Dn 800 mm , amplasat la km 1+700, in corelare cu debitele de calcul.

 • - șanțuri de scurgere , amplasate pe părțile laterale ale trotuarelor străzii, cu taluze pereate sau din pamant, in corelare cu pantele acestora, conform STAS 2916-87, după cum urmeaza:

 • - pe partea stanga: km 0+200 - km 2+120;

 • - pe partea dreapta: km 0+200 - km 1+270;

f                    - canalizare pluviala in lungul viitoarei strazi pe ambele parti ale carosabilului, pentru

colectarea apelor pluviale de pe suprafața carosabila, pe următoarele sectoare:

 • - pe partea stanga: km 0+200 - km 1+230; km 1+350 - km 2+480;

 • - pe partea dreapta: km 0+200 - km 1+230; km 1+350 - km 2+480

Se recomanda utilizarea gurilor de captare si a căminelor de colectare înglobate in borduri si in trotuare, iar colectorul principal pozat sub trotuar in corelare cu celelalte utilitati urbane.

 • Utilitățile publice propuse sunt amplasate subteran, de regula pe trotuare, respectiv apa, canalizarea, electrice, fibra optica, gaze naturale, iar pe trotuare se vor monta stâlpii metalici de 8-10 m inaltime pentru iluminatul stradal dotati lămpi cu LED de iluminat stradal si lămpi pietonale, cu accente de luminozitate la sensurile gitratorii si trecerile pentru pietoni.

Proiectele lucrărilor de utilitati vor fi elaborate si realizate de către firme specializate, corelandu-se cu proiectul si realizarea str. Madrid.

 • (d) . Durata minima de funcționare apreciata corespunzător destinației propusa

 • * _ „Durata normală de funcționare a străzi? - se definește ca durata de utilizare în condiții normale de exploatare, exprimată în ani, de la darea în circulație a străzii până la introducerea sa în prima reparație capitală sau între două reparații capitale.

Durata normală de funcționare variază în funcție de diverși factori: climă, trafic, structură rutieră proiectata, calitatea execuției, etc.

In baza prevederilor "Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor", indicativ NE-033-2005, durata normala de exploatare a străzii Madrid, la intensitatea de trafic preconizata, va fi de 12 ani.

Durata inițială de funcționare sau între două reparații capitale va putea fi prelungită în cazul în care starea tehnică, capacitatea portantă și capacitatea de circulație a străzii se mențin în limitele admisibile prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data expirării duratei normale de funcționare.

Perioada de referința ce se ia in considerare la analiza cost-beneficiu pentru sectorul de strazi este, de regula, de 25 ani. Durata normala de exploatare a străzilor va fi de 12 ani, in baza prevederilor "Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor", indicativ NE-033-05

 • (e) . Nevoi/solicitari funcționale specifice, după caz

Realizarea străzii Madrid satisfice nevoile si solicitările locuitorilor, agentilor economici si transportului public de îmbunătățire a mobilității urbane prin scurtarea timpilor de deplasare, creșterea confortului si a siguranței circulației.

 • 3.3. ASPECTE SOCIALE SI DE MEDIU

 • Din punct de vedere social se vor atinge următoarele obiective:

 • • creșterea fluientei si a siguranței circulației rutiere ;

 • • imbunatatirea condițiilor de circulație prin realizarea unei structuri rutiere rezistente adecvate solicitărilor de trafic si prevederea unei imbracaminti asfaltice modeme;

 • • imbunatatirea aspectului urbanistic al zonelor amenajate si armonizarea cu dezvoltările urbanistice pe zonele învecinate.

Din punct de vedere al Impactului asupra factorilor de mediu

Efectele generale in situația actuala (fara amenajari)

Cu efecte negative:

 • - fluienta circulației redusa cu frecvente aglomerări , conflicte de circulație si blocaje, inclusiv pentru transportul in comun pe arterele existente;

 • - siguranța circulației rutiere si pietonale scăzute si inconfortul produs asupra conducătorilor auto si pietonilor;

 • - poluarea aerului cu gaze de la autovehicule datorita fluientei circulației scăzute;

 • - poluarea aerului cu particule de praf la circulațiile pe drumurile de exploatare existente;

Efectele generale in situația cu amenajari propuse

Cu efecte pozitive:

 • - imbunatatirea fluidizării traficului rutier pe arterele din zona analizata;

 • - creșterea capacitatii de trafic rutier pe arterele din zona analizata;

 • - imbunatatirea calitatii structurii solului si a suprafeței de rulare de strada amenajare ;

 • - creșterea confortului in trafic si a siguranței circulație rutiere si pietonale;

 • - imbunatatirea aspectului urbanistic al zonei prin calitatea materialelor folosite, realizarea de spatii verzi si iluminat corespunzător.

Efectele generale temporare pe perioada de execuție

Cu efecte negative:

 • - deșeuri inerte de materiale de construcție (pamant, beton, asfalt, piatra, nisip), fără conținut de substanțe periculoase;

 • - deșeuri rezultate accidental de la utilajele cu motor termic (motorina, uleiuri uzate);

 • - poluarea temporară a aerului cu praf și gaze de la funcționarea utilajelor;

 • - zgomotul produs de utilajele de construcții pe perioada execuției lucrărilor;

 • - deșeuri menajere ale organizării de șantier.

Principalele măsuri de reducere a impactului negativ pe perioada de execuție sunt:

 • - utilizarea de utilaje în bună stare de funcționare;

 • - colectarea și gestionarea deșeurilor inerte de construcție în zone de depozitare autorizate;

 • - colectarea și gestionarea deșeurilor menajere de către unități specializate;

 • - colectarea și gestionarea deșeurilor petroliere de către unități specializate.

19

<C PROIECT

 • 3.4, ASPECTE INSTITUȚIONALE SI DE IMPLEMENTARE

Investiția propusa este de utilitate publica de interes local cu funcțiuni de circulatii rutiere si pietonale si imbunatatirii mobilității urbane , prevăzută in PUZ-uri si PUD-uri aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Constanta prin emiterea de HCLM, ca organ legal de decizie inclusiv pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a finanțării execuției.

Implementarea investiției str. Madrid, apreciata ca o investiție de complexitate medie, se incadreaza in practica si experiența curenta a Primăriei Municipiului Constranta sau, după caz, administratorului străzilor Confort Urban pentru aceste categorii de lucrări.

Pentru implementarea investiției este necesara întocmirea de către investitor/beneficiar, proiectant, executant, după caz, a unui program de planificare a tuturor fazelor si etapelor cu respectarea riguroasa a termenelor prevăzute, program care sa cuprindă următoarele principale etape:

 • ♦ Aprobarea Studiului de prefezabilitate de către CLM.

 • ♦ Elaborarea Studiului de fezabilitate si intocmirea Devizului genera!

 • ♦ Aprobarea indicatorilor tehnico-economice de către CLM cu emiterea de HCLM

 • ♦ Asigurarea si aprobarea modului de finanțare a investiției

 • ♦ Elaborarea documentației pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții

 • ♦ Emiterea Autorizației de construire

 • ♦ Elaborarea proiectului tehnic de execuție

 • ♦ Derularea procedurii de achiziționare a execuției lucrărilor

 • ♦ Contractarea execuției lucrărilor

 • ♦ Execuția lucrărilor si urmărirea execuției

 • ♦ Recepția la terminarea execuției lucrărilor

 • ♦ Recepția finala a lucrărilor

 • 3.5. REZULTATELE PRECONIZATE

Principalele rezultate preconizare prin realizarea investiției propuse sunt următoarele:

 • - imbunatatirea mobilității urbane prin scurtarea timpilor de deplasare;

 • - fluidizarea traficului rutier pe arterele aglomerare prin redistribuirea volumelor de trafic;

 • - facilitati pentru extinderea circulațiilor generale prin amenajarea unor noi artere rutiere;

 • - facilitate pentru alte dezvoltări investitionale in zona;

 • - creșterea siguranței circulației rutiere si pietonale si a confortului in trafic;

 • - imbunatatirea calitatii factorilor de mediu in principal a aerului prin reducerea noxelor;

 • 3.6. COSTURILE DE INVESTIȚIE ESTIMATE PRIN RAPORTARE LA INVESTIȚII SIMILARE

Costul estimat al investiției este după cum urmeaza:

Nr. cap.

Denumire capitol cheltuieli

Valoare fara TVA (lei)

TVA (lei)

Valoare cu TVA (lei)

1

Cheltuieli pentru obținerea terenului*

(*)

(*)

(*)

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare**

D

D

(**)

3.1

Studii teren

41.000

7.790

48.790

3.2

Documentatii si cheltuieli obținere de avize/acorduri/autorizatii

10.000

1900

11.900

3.5

Proiectare (Studiu SF, DTAA, DTAC, PTE, verificare tehnica

580.300

110.257

690.557

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5.000

950

5.950

3.7

Consultanta 2,0%

425.234

80.794

506.028

3.8

Asistenta tehnica 1,5%

318926

60.596

379.522

4.1.1

Construcții

18.719.883

3.556.778

22.276.661

4.1.2.

Instalații iluminat public

2.541.825

482.947

3.024.772

5.1

Organizare de șantier 2,0%

425.234

80.794

506.028

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului(***)

233879

-

233.879

5.3.

Diverse si neprevăzute (3.5 + 3.8 + 4.1.1 + 4.1.2) x 5%

1.108.047

210.529

1.318.576

TOTAL GENERAL (****)

24.409.328

4.593.335

29.002663

Din care : C+M (****)

21.474.325

3.592.346

25.554.447

Note: (*) Conform costurilor de expropriere

 • (** ) Alimentarea cu energie electrica a iluminatului public (proiect de specialitate separat)

 • (** *) Costul estimativ al creditului va fi in funcție de sursele de finanțare

 • (** **) cuprinde costurile pentru eventuale lucrări de utilitati (iluminat public, canalizare menajera alimentare cu apa, după caz), ce fac obiectul unor alte proiecte se specialitate

Raportarea investiției propuse cu alte investitii similare se refera la cheltuielile cuprinse in cap.

 • 4.1. - „Cheltuieli de construcții si instalatii pentru investiția de baza” si se face pe baza standardelor de cost din HG 1394/2010 , actualizata de MT la preturile din 2017 si apoi actualizata pe baza creșterii indicelui total de preț publicat de INS pe perioada 2017 - 2019, indice cu valoare 108.63

MT a actualizat cheltuielile la preturile 2017 pentru următoarele investitii:

 • • Standard de cost indicativ SCOST-1/MT - „Autostrada extraurbana in zona de ses” cu o lățime in secțiune transversala considerata la 26 m

 • • Standard de cost indicativ SCOST-4/MT - „Drum național nou clasa tehnica UT cu o lățime in secțiune transversala considerata la 10 m

Pentru corelare si comparabilitate str. Madrid propusa are o lățime in secțiune transversala cu structura completa de 14 m.

21 F=>ROÎe:CZT

-

Ca urmare cletuielile din standardele de cost, pentru a fi comparabile se ajusteaza astfel:

 • - Se actualizeaza costurile cu indicele INS pe perioada 2017 - 2019, respectic cu 108,63

 • - Se ehivaleaza cheltuielile cu lățimile echivalente astfel:

 • - Cheltuieli echivalente Str. Madrid = SC0ST-1/MTx 0,3846

 • - Cheltuieli echivalenStr. Madrid = SCOST-4/MTx 1,40

Comparația costurilor la lucrările de baza estimate fata de investitii similare, pe categorii de lucrări (la care se adauga trotuarele), este prezentata in tabelul următor in lei /1 km:

Denumire investitei Categoria de lucrări

Autostrada in zona de ses

Drum național nou in zona de ses

Str. Madrid (cost estimativ)

SCOST-1/MT

SCOST-/MT

Terasamente

1.688.847

3.040.393

1.416.723

Lucrări drenaj

247.900

902.392

620.011

Structura rutiera

5.116.419

4.999.395

4.068.184

Semnalizare rutiera

37.035

78.550

104419

Trotuare*

771.529

771.529

771.529

Iluminatul public*

926.966

926.966

926.966

TOTAL COSTURI

8.789.078

10.659.607

7.748.241

(*) Pentru trotuare si iluminatul public care nu sunt prevăzute !a investițiile similare analizate, se aplica ca o constanta aceeași valoare estimativa rezultata pentru investiția propusa. Iluminatul public include 2 branșamente de alimentare.

Rezulta costuri estimate la str. Madrid propusa la lucrările de baza mai mici cu 11,84% fata de standardul de cost SCOST-1/M si mai mici cu 27,31% fata de standardul de cost SCOST-4/M.

 • 3.7. COSTURILE DE EXPLOATARE SI DE ÎNTREȚINERE ESTIMATE PRIN RAPORTARE LA INVESTIȚII SIMILARE

 • • Costurile estimative de exploatare si intretinere pe durata normala de viata/amortizare a investiției sunt estimate după cum urmeaza: = 7.086,5 mii lei

 • - costuri de intretinere curenta si periodica 6.442,5 mii lei, calculate ca procent din valoarea lucrării de baza, astfel:

 • - pentru anii de exploatare 3, 5 - se considera 2% din valoarea lucrării de baza;

 • - pentru anii de exploatare 7, 8,10 - se considera 4% din valoarea lucrării de baza;

 • - in continuare constant din 2 in 2 ani pana in anul 25 analizat

 • - costurile de administrare se considera 10% din costurile cu intretinere = 644 mii lei;

 • 3.8. ANALIZA PRELIMINARĂ PRIVIND ASPECTE ECONOMICE SI FINANCIARE

Investiția publica propusa nu reprezintă un proiect major de investitii avand un cost mai mic de 75 milioane de euro, conform prevederilor HG 907/2016, dar beneficiile socio-economice ale proiectului propus sunt mai mari decât costurile, acesta fiind un proiect de utilitate publica.

Avand in vedere ca proiectul propus este un proiect care nu generează venituri directe (drum public fara taxare directa), la nivelul analizei financiare preliminare, variabilele critice identificate (care pot avea variatii pozitive si negative) sunt, in principal, cele legate de costurile investiției dar si de cele referitoare la costurile de intretinere si operare.

Având in vedere specificul investiției propuse, ca un proiect care necesita intervenție financiara nerambursabila , indicatorii de performanta financiara sunt caracterizati astfel:

» valoarea actualizata neta (VAN) < 0

» rata interna de rentabilitate (RIR) < 5% (rata de actualizare);

»fluxul de numerar cumulat pozitiv;

» raportul cost/beneficiu C/B > 1 (supraunitar)

 • 4.1, PROPUNEREA UNUI NUMĂR LIMITAT DE SCENARII/OPTIUNI IDENTIFICATE CARE VOR FI ANALIZATE IN FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE

Opțiunile identificate prezintă constrângeri de traseu datorita PUZ Palazu Mare aprobat pe drumurile de exploatare De599 si De293/3, ocupări minime de terenuri private, prevederea de intersecții cu alte străzi ulterioare.

Stabilirea unor alte opțiuni de trasee s-au identificat pe zonele de acces la Bd. Aurel Vlaicu ca fiind posibile ca fiind mai eficiente numai in doua intersecții, respectiv in sensul giratoriu Vivo Nord (Opțiunea A) pe o lungime de 260 m si in sensul giratoriu Stefanita Vodă (Opțiunea B) pe o lungime de 415 m.

 • 4.2. IDENTIFICAREA SURSELOR POTENȚIALE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Identificarea surselor de finanțare a investiției propuse va fi in competenta si sarcina investitorului prin organele locale legale ale Municipiului Constanta in corelare cu etapele de aprobare menționate mai sus, surse care pot fi: alocatii de la bugetul local, alocatii de la bugetul de stat, fonduri europene, credite bancare, alte surse legal constituite.

 • 4.3. CONCLUZII

Având in vedere satifacerea cererii de imbunatatire a mobilității urbane ale populației si a agentilor economici in contextul dezvoltării investițiilor din zona, condițiile tehnice favorabile ale terenului existent, incadrarea in programul general de circulatii prognozate si gasirea unor soluții fezabile de finanțare, se recomanda aprobarea realizării obiectivului de investitii Str. Madrid.

Pupa aprobarea obiectivului de investitii de către autoritățile competente, va fi necesara începerea procedurii de expropriere a suprafețelor de teren proprietate privata ocupate de obiectivul de investitii str. Madrid, conform descrierii de la subcap. 3.1 si planul nr. 4 din prezenta documentație, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in vigoare.

 • 4.4. RECOMANDĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE FEZABILE SELECTATE PENTRU A FI STUDIATE ULTERIOR IN CADRUL S,F.

Dintre cele doua opțiuni tehnico-economice prezentate la subcap. 4.1 de mai sus se recomanda a fi aplicata Opțiunea A - Intersecție cu bd. Aurel Vlaicu in sensul giratoriu Vivo Nord, din următoarele principale considerente:

 • - din punct de vedere funcțional, sensul giratoriu de la intersecția cu b-dul Aurel Vlaicu si Vivo Nord din Opțiune A prezintă prezintă o capacitate de circulație mai mare fata de sensul giratoriu de la intersecția cu str. Stefanita Vodă din Opțiunea B, operand volume de trafic mai ridicate;

(^PROIfcCT

 • - din punct de vedere economic, traseul prevăzut in Opțiunea B este mai lung cu 155 m fata de lungimea traseului din Opțiunea A , ceea ce determina , atat creșterea costului investiției, cat si a costurilor de întreținere si operare;

 • - din punct de vedere tehnic, traseul prevăzut in Opțiunea B va traversa Str. Anton Cehov si canalul de evacuare a apelor dinspre bd. Aurel Vlaicu si zona Vivo.

 • 4.5. DOCUMENTAȚII ANEXA

 • > Studiu hidrologic

 • > Studiu de trafic

 • > Studiul geotehnic (predat la Confort Urban cu Proces-verbal pe data de 21.11.2019)

 • > Studiul topografic (predat la Confort Urban cu Proces-verbal pe data de 13.12.2019)


PROIECTANT : CO. PROIECT SRU^aco^ Sef proiect: ing. Dan Mocanu^o