Hotărârea nr. 193/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REALIZARE LUCRĂRI, MODERNIZARE ȘI DOTARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, STR. DECEBAL NR. 15, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

ROMÂNIA

} JUDEȚUL CONSTANȚA

| MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru

Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal, nr. 15, municipiul Constanța

Con^liuHo^ al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 88712/09.06.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 90779/12.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin. 2, lit. b (ii) și art. 5, alin.l, lît. b (i) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de investiții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal, nr. 15, municipiul Constanța", conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Valoarea totală estimativă a investiției, conform devizului general este:

Total investiție: 956.714,96 lei fără TVA, respectiv 1.136.986,96 lei cu TVA

din care :C+M: 659.580,00 lei fără TVA, respectiv 784.900,20 lei cu TVA

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

împotrivă,          abțineri.

Beneficiar:    LICEUL CAROL CONSTANTA V2


(al Deuize


Executant:    MID WORK CONSULTING SRL

proiectant:    MID WORK CONSULTING SRL

Obiectivul:    LICEUL CAROL CONSTANTA V2

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

In lei/euro la cursul 4.7667 lel/euro din data de 15/11/2019

Nr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

x.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

'    0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnica

34,000.00

7,132.82

6,460.00

40,460.00

8,488.05

3.3.1

Expertiza tehnca pentru rezistenta mecanica si stabilitate

24,000.00

5,034.93

4,560.00

28,560.00

5,991.57

3.3.2

Expertiza tehnica la cerința Securitate la incendiu

10,000.00

2,097.89

1,900.00

11,900.00

2,496.49

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

86,000.00

18,041.83

16,340.00

102,340.00

21,469.78

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

28,000.00

5,874.08

5,320.00

33,320.00

6,990.16

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,000.00

629.37

570.00

3,570.00

748.95

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

10,000.00

2,097.89

1.90/m)

11,900.00

2,496.49

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

45,000.00

9,440.49

53,550.00

11,234.19

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________l                     •

Investiție - DEVIZ GENERAL                                                                        Pagina 1 din 3

Formular generat cu programul ©Devize (www.eDevizeTro)

In lei/euro la cursul 4.7667 lel/euro din data de 15/11/2019

Nr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

20,000.00

4,195.77

3,800.00

23,800.00

4,992.97

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000.00

1,678.31

1,520.00

9,520.00

1,997.19

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6,000.00

1,258.73

1,140.00

7,140.00

1,497.89

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

419.58

380.00

2,380.00

499.30

3.8.2

Dirigentie de șantier

12,000.00

2,517.46

2,280.00

14,280.00

2,995.78

OTAL CAPITOL 3

140,000.0 O

29,370.42

26,600.00

166,600.0 0

34,950.80

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

659,580.00

138,372.46

125,320.20

784,900.20

164,663.23

4.1.1

IHI HIDRANT! INTERIORI

67,599.61

14,181.64

12,843.93

80,443.54

16,876.15

4.1.2

IDSI INSTALAȚIE DETECȚIE Sl SEMNALIZARE INCENDIU

145,006.36

30,420.70

27,551.21

172,557.57

36,200.64

4.1.3

IDS ILUMINAT DE SIGURANȚA

67,315.15

14,121.96

12,789.88

80,105.02

16,805.13

4.1.4

LH LUCRĂRI DE ARHITECTURA

355,942.70

74,672.77

67,629.11

423,571.81

88,860.60

4.1.5

IHEXT HIDRANT! EXTERIORI

23,716.19

4,975.39

4,506.08

28,222.26

5,920.71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

17,304.00

3,630.18

3,287.76

20,591.76

4,319.92

4.3.1

IHI HIDRANT! INTERIORI

12,648.00

2,653.41

2,403.12

15,051.12

3,157.56

4.3.2

IDSI INSTALAȚIE DETECȚIE Sl SEMNALIZARE INCENDIU

4,656.00

976.78

884.64

5,540.64

1,162.36

-.'.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

676,884.0 0

142,002.6

4

128,607.9 6

805,491.9 6

168,983.1 5

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,914.96

1,660.47

0.00

7,914.96

1,660.47

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3,297.90

691.86

o.oa

A 3,297.90

691.86

In lei/euro la cursul 4.7667 lel/euro din data de 15/11/2019

Nr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

659.58

138.37

0.00

659.58

138.37

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,297.90

691.86

0.00

3,297.90

691.86

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

659.58

138.37

0.00

659.58

138.37

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

131,916.00

27,674.49

25,064.04

156,980.04

32,932.65

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

139,830.9 6

29,334.96

25,064.04

164,895.0 O

34,593.11

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

i.l

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL LICEUL CAROL CONSTANTA V2

956,714.9 6

200,708.0

3

180,272.0 0

1,136,986. 96

238,527.0 7

TOTAL Constructll+Montaj

659,580.0 0

138,372.4 6

125,320.2 0

784,900.2 0

164,663.2

3

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Directorcontra^mneazA SECRET FULVlA^TtyNEL.
Sef proiect&AL, 1NESCU


Ofertant


Formular generat cu programul ©Deuize (www.eDevize.ro)