Hotărârea nr. 192/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. ZMEUREI NR. 3, BLOC NR. 6, ETAJ 2, AP. 22

cOHSTAWt^ românia

& Wfr 1 JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, Blocul nr. 6, et. II, ap. 22

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din 2 0 . OG .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 90993/12.06.2020, procesul-verbal din data de 11.06.2020 al Comisiei privind repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, raportul nr. 8582/22.06.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G, nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată prin H.G. nr. 457/2017;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 6/2018, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, H.C.L. nr. 501/2019, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, H.C.L. nr. 72/28.02.2020 privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996 situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, blocul nr. 6, et. II, ap.22;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se revocă repartizarea locuinței sociale situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, blocul nr. 6, et. II, ap.22, aprobtă prin art. 2 al H.C.L. nr. 72/28.02.2020, motivat de cererea de renunțare formulată de

Art. 2 Se aprobă repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. nr. 6, et. II, ap. 22, compusă din 2 camere și dependințe principale în suprafață utilă de 50,20 mp,

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,   împotriva , atrtineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri, din 27 membri.na