Hotărârea nr. 190/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din 30. 0Q>. cWfl ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 90961/12,06.2020, procesul-verbal din data de 11.06.2020 al comisiei, raportul nr.8584/22.06.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. 110/2020 privind lista de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, H.C.L. nr. 401/30.09.2019 modificată și completată prin H.C.L. nr. 11/30.01.2020;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 24/2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru , *—~ împotriva , atrtineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membri.