Hotărârea nr. 19/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța

„ Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de SQ.QI .MM .

Luând în dezbatere :

-referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10942/20.01.2020 a domnului primar Decebal Făgădău,

-raportul de specialitate nr. 11837/21.01.2020 al Serviciului resurse umane, -avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 3520878/09.12.2019, comunicat de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța și înregistrat la Primăria municipiului Constanta sub nr. 238917/10.12.2019.

-avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările șj completările ultrioare, Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, emis de Secretariatul General al Guvernului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c ,art. 196 alin. 1 lit. aț-din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- începând cu data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. nri 271/25.08.2017 își încetează aplicabilitatea .                                            ;i

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Direcției tehnologia informației și relații publice în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Ipentru, __1_ împotrivă}; I î abțineri.

La data adoptării sunt în funcțiemembri.


CONSTANȚA/

NR.      KJCONTRASEMNEAZĂ
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


la H.C.L. nr.


19 /^EXA

j ANEXA LA ÎHCLfJ NR__;____/REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Primăriei municipiului ConstanțaCAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1- (1) Primăria municipiului Constanța este o structură funcțională permanentă, fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, care are ca misiune gestionarea și soluționarea problemelor curente ale colectivității locale pe care o reprezintă, în numele și în interesul acesteia.

 • (2)  Primăria municipiului Constanța este constituită din primar, viceprimari, administrator public, consilierii primarului, persoanele încadrate la cabinetul primarului precum și totalitatea compartimentelor funcționale fără personalitate juridică împreună cu secretarul general al municipiului care formează aparatul de specialitate al primarului.

 • (3) Primăria municipiului Constanța duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local al municipiului Constanța și dispozițiile primarului.

Art. 2 Administrația publică locală din municipiul Constanța se organizează și funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice, respectiv principiul legalității, egalității, transparenței, proporționalității, al satisfacerii interesului public, al imparțialității, continuității și adaptabilității, precum și al principiilor specifice administrației publice locale respectiv principiului descentralizării, principiului autonomiei locale, principiului consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit, principiului eligibilității autorităților administrației publice locale, principiului cooperării, principiului responsabilității, principiului constrângerii bugetare.Art. 3 Sediul central al Primăriei municipiului Constanța este situat în municipiul Constanta, bld. Tomis nr. 51.

3Ai-Art. 4 Municipiul Constanța are un primar și doi viceprimari, aleși în condițiile legii . pe o perioadă de 4 ani.                                                          AB

Art. 5 Primarul municipiului Constanța și viceprimarii municipiului Constanța îndeplinesc funcții de demnitate publică. Primarul este șeful administrației publice locale a municipiului Constanța și al Primăriei municipiului Constanța.                 JJ,


ANEXA LA /L.

IHCLL! NR._Q.—

CAPITOLUL II - Structura organizatorică a Primăriei municipiului Constanța și principalele tipuri de relații de subordonare

Art. 6 Structura organizatorică (organigrama și numărul de posturi ale aparatului -de specialitate al primarului) este stabilită și avizată prealabil în conformitate cu < prevederile legale în vigoare, elaborată și aprobată prin hotărâre a consiliului local 5 al municipiului Constanța.                                                                1

Art. 7 în cadrul structurii organizatorice se stabilesc relații de autoritate (ierarhice, funcționale) de cooperare, de reprezentare, de control. Conducerea și controlul aparatului de specialitate sunt asigurate de primar.

Art. 8 Relațiile de autoritate ierarhică, presupun:                                      4,:

 • a) subordonarea viceprimarului, administratorului public și secretarului general al municipiului față de primar;

 • b) subordonarea arhitectului șef, directorilor generali, directorilor generali adjuncți, ? directorilor executivi, directorilor executivi adjuncți, șefilor de servicii, șefilor de  birou față de primar sau față de viceprimar, după caz;

 • c) subordonarea personalului de execuție față de șefii ierarhici superiori.

Art. 9 Relațiile de coordonare, verificare și control se stabilesc între primar și viceprimar, administratorul public, secretarul general al municipiului, directori, șefi de servicii/birou pe de altă parte, conform organigramei.                              ,

CAPITOLUL III - Componentele din structura Primăriei municipiului Constanța și atribuțiile principale ale acestora

Art. 10 Primăria municipiului Constanța este structurată după cum urmează:

 • 1. Primarul municipiului Constanța;

 • 2. Viceprimarii;

 • 3. Administratorul public;

Structuri subordinate primarului:

 • 4. Compartiment - Cabinet primar;

 • 5. Compartiment secretariat;

 • 6. Serviciul resurse umane;

 • 7. Compartimentul control intern managerial;

 • 8. Compartiment monitorizare întreprinderi publice și adi-uri

 • 9. Compartiment relații externe și investitori

 • 10. Compartiment comunicare și mass media;                                   \

 • 11. Serviciul audit public intern;

 • 12. Compartiment juridic contencios;

 • 13. Compartiment contracte, avizări și legile proprietății;

 • 14. Compartiment evidență acte procedurale;

 • 15. Secretar general municipiu;

  • 15.1. Compartiment relații consiliul local și administrația locală;

  • 15.2. Serviciul pregătire ședințe consiliul local;

  • 15.3. Compartiment registru agricol;

 • 16. Direcția financiară

  • 16.1. Serviciul financiar buget;

  • 16.2. Serviciul contabilitate.

Direcția achiziții publice

 • 17.1. Serviciul achiziții publice;

  1 ANEXA LA j


  unităților de învățământ


Direcția tehnic administrativ

 • 18.1. Serviciul administrativ, tehnico - economic;

 • 18.2. Compartiment tehnic, reparații și întreținere;

 • 18.3. Compartiment gestionarea bazei materiale a preuniversitar;

 • 18.4. Serviciul protecție civilă, securitate, sănătate în muncă și situații de urgență;

 • 18.5. Compartiment arhivă.

Direcția urbanism

 • 19.1. Compartiment secretariat tehnic;

 • 19.2. Serviciul autorizări;

 • 19.3. Compartiment autorizare comunicare vizuală;

 • 19.4. Serviciul strategii și planificare urbană;

 • 19.5. Compartiment bază de date urbane;

 • 19.6. Biroul infrastructură și rețele urbane, eficiență energetică. Direcția patrimoniu si cadastru

 • 20.1. Serviciul patrimoniu;

 • 20.2. Serviciul cadastru.

Direcția autorizare și sprijin operatori economici

 • 21.1. Serviciul autorizare operatori economici;

 • 21.2. Serviciul contracte;

 • 21.3. Compartiment studii și proiecte economice;

 • 21.4. Compartiment turism.

Direcția gestionare servicii publice

 • 22.1. Serviciul tehnico - economic;

 • 22.2. Serviciul amenajări urbane;

 • 22.3. Biroul siguranță bunuri publice;

 • 22.4. Serviciul management drumuri și transport public;

 • 22.5. Biroul siguranța circulației urbane și parcări;

 • 22.6. Serviciul gestionare animale abandonate;

 • 22.7. Serviciul igienă publică;

 • 22.8. Serviciul gestionare spații verzi;

 • 22.9. Serviciul gestionare cimitire;

 • 22.10. Biroul iluminat public;

22.11.Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari.

Direcția tehnologia informației și relații publice

 • 23.1. Serviciul centrul de informare pentru cetățeni;

 • 23.2. Compartiment relații publice;

 • 23.3. Serviciul tehnologia informației și echipamente informatice.

Direcția organizare evenimente culturale, sportive și sociale

 • 24.1. Compartiment organizare evenimente;

 • 24.2. Compartiment pentru societatea civilă și minorități;

 • 24.3. Birou management proiecte culturale, sportive și sociale. Direcția dezvoltare și fonduri europene

 • 25.1. Serviciul dezvoltare și management proiecte;

 • 25.2. Serviciul pregătire și implementare proiecte POR;

 • 25.3. Serviciul proiecte cu finanțare internațională;

 • 25.4. Serviciul investiții.

Direcția locală de evidență persoane

 • 26.1. Serviciul evidență persoane;

 • 26.2. Serviciul stare civilă.

Direcția generală poliția locală

 • 27.1. Compartimentul secretariat și comunicare;

 • 27.2. Serviciul identificări persoane;

 • 27.3. Serviciul bază de date, dispecerat, armament;

  Biroul monitorizare zone publice; Serviciul ordine publică centru; Serviciul ordine publică nord; Serviciul ordine publică sud;


 • 27.4.

 • 27.5.

 • 27.6.

 • 27.7.

 • 27.8. Serviciul rutier I;                         | ANEXA LA

 • 27.9. Serviciul rutier II;                         KțCLV NR 1A   k

27.10.Serviciul rutier III;                                  --

27.11.Serviciul inspecție activitate comercială;

27.12.Serviciul control protecția mediului;

27.13.Serviciul control disciplina în construcții și afișajul stradal;

27.14.Biroul urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor.

Art. 11 Atribuțiile principale ale structurilor Primăriei municipiului Constanța sunt următoarele:

Secțiunea 1

Atribuțiile principale ale primarului municipiului Constanța

Primarul este autoritatea publică executivă a administrației publice locale în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ și are următoarele atribuții:

 • a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii:

 • •  primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;

 • •  îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;

 • •  în exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în comuna, în orașul sau în municipiul în care a fost ales.

 • •  primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

 • b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local:

 • •  prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii;

 • •  participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;

 • •  prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

 • •  elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

 • c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale:

 • •  exercită funcția de ordonator principal de credite;

 • •  întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;

 • •  prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;

î ANEXA LA ’hclm NR. -,/M^

 • •  inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

 • •  verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

 • d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local:

 • •  coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • •  ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

 • •  ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților legate de administrarea domeniului public și privat al municipiului precum și privind gestionarea serviciilor de interes local ;

 • •  ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • •  numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

 • •  asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

 • •  emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;

 • •  asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • e) alte atribuții stabilite prin lege:

 • •  primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii;

 • •  primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes local;

 • •  primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum și de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor inițiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al ședinței;

 • •  primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție;

 • •  desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;

| Ar! EXALA i hlCLLf NR.

• propune numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local.

Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa, primarul are în subordine un aparat de specialitate structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.

Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului general al municipiului, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective, în condițiile legii.

Primarul evaluează performanțele individuale ale directorilor generali, directorilor executivi și ale personalului din serviciile, birourile și compartimentele aflate în coordonarea și subordonarea directă.

în exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

Secțiunea 2 Atribuțiile principale ale viceprimarilor municipiului Constanța

Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale.

Atribuțiile viceprimarului sunt următoarele:

 • • îndeplinește atribuțiile primarului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 și orice alte atribuții dispuse de către primar prin dispoziție de delegare de competențe;

 • • îndrumă și coordonează activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, aflate în subordinea sa, conform dispoziției de delegare;

 • • răspunde direct de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului, hotărârilor consiliului local și actelor normative referitoare la activitățile specifice compartimentelor, birourilor și serviciilor pe care le coordonează;

 • • susține audiențe în problemele specifice compartimentelor, birourilor și serviciilor pe care le coordonează;

 • • prezintă primarului, la solicitarea acestuia, informări privind activitatea desfășurată precum și propuneri privind îmbunătățirea activității serviciilor pe care le coordonează;

 • • îndeplinește și alte atribuții încredințate de către primar și consiliul local.

Secțiunea 3 Atribuțiile principale ale administratorului public

Atribuțiile principale ale administratorului public

Funcția de conducere de administrator public poate fi ocupată de regulă de un absolvent de studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice, pe baza unui contract de management încheiat pe durata mandatului primarului.

Atribuțiile sunt stabilite prin contractul de management, încheiat între Primarul municipiului Constanța și persoana care ocupă funcția de administrator public. în cadrul contractului de management, atribuțiile sunt prevăzute sub formă de activități de sine stătătoare, identificabile și verificabile.

Administratorul public poate îndeplini calitatea de ordonator principal de credite, în condițiile și în limitele delegării Primarului municipiului Constanța,— ---------------—!

, Ai'IEXA LA .    !

Structuri subordonate primarului:

Secțiunea 4 Compartiment Cabinet primar

Subordonare: primar

Superior: angajații compartimentului secretariat

Colaborare: structurile din cadrul aparatului de specialitate ale primarului cu atribuții în domeniile pentru care au primit delegare prin dispoziție emisă de primar

 • •  asigură primarului consultanță de specialitate pe zona de pregătire și furnizează date și informații de sinteză necesare adoptării unor decizii pentru realizarea obiectivelor instituției și dezvoltării locale, cu respectarea actelor normative în vigoare;

 • •  participă, după caz, la audiențele primarului și se preocupă de evidența și soluționarea acestora;

 • •  analizează și propun măsuri pentru îmbunătățirea activității aparatului de specialitate al primarului, delimitarea competențelor și responsabilităților, creșterea calității serviciilor și stimularea inovării;

 • •  elaborează, la solicitarea primarului, elementele de sinteză necesare adoptării unor decizii privind strategia și proiectele de dezvoltare ale municipiului;

 • •  participă la implementarea aquis-ului comunitar în administrația publică, la aplicarea standardelor de calitate în actul administrativ;

 • •  propun proiecte de dezvoltare locală în funcție de necesitățile comunității, realizate pe baza unor analize punctuale și identifică resursele financiare pentru implementarea acestora;

 • •  reprezintă instituția primarului în raporturile cu cetățenii, administrația centrală și locală, alte instituții și organizații, persoane fizice și juridice din țără și din străinătate, în baza competențelor stabilite de primar;

 • •  colaborează cu toate compartimentele din structura organizatorică a primăriei municipiului, serviciile publice, instituțiile publice și regiile autonome aflate în subordinea Consiliului local, autorități ale administrației publice centrale și locale, Președinția și Guvernul României, Instituția prefectului județului, etc., în limitele de competență stabilite de primar;

 • •  întocmesc note, referate și sinteze, răspunsuri către diverse instituții, ministere, guvern, etc. care să sprijine activitatea primarului, la cererea sau în limitele de competență stabilite de acesta;

 • •  participă la ședințele de lucru organizate de primar, întocmesc rapoartele de ședință și le înaintează asistent managerului;

 • •  alte atribuții stabilite prin dispoziții de către primar, în condițiile legii.

Secțiunea 5

Compartimentul secretariat

Subordonare: primar, viceprimar, cabinet primar

 • •  întocmește agenda de lucru a primarului și viceprimarilor și comunică evenimentele în funcție de programările stabilite;

 • •  înregistrează, repartizează și urmărește rezolvarea corespondenței primite;

organizează ședințele și materialele necesare;

ține evidența rapoartelor de ședință și urmărește termenele stabilite de primar pentru realizarea sarcinilor de serviciu repartizate directorilor de direcții, anunță directorii cu privire la termenul sarcinii de serviciu.

limită de prezentare a


prezintă lunar primarului situația centralizată a modului de aducere la îndeplinire a sarcinilor stabilite prin ședințe, note, alte tipuri de dispoziții;

asigură activitățile de protocol de la nivelul cabinetului primarului și de relații cu publicul: întocmește planuri pentru desfășurarea în bune condiții a întâlnirilor cu persoane din afara instituției, primirea vizitatorilor;

cunoaște și se documentează cu privire la regulile de comportament și protocol specifice țării respective de unde vine vizitatorul, în colaborare cu Compartimentul relații externe și investitori;

programează audiențele personalului aparatului de specialitate în funcție de agenda primarului;

lecturează corespondența primită (cu excepția celei confidențiale, nominalizate) și o prezintă primarului;

gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

cunoaște o limbă străină de circulație internațională scris și vorbit; răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul compartimentului de secretariat al primarului și viceprimarilor;

redactează documente, transmite mesaje interne prin sistemul computerizat;

primește, pregătește și expediază corespondența;

organizează întâlnirile, asistă primarul și viceprimarul în alcătuirea programului zilnic;

înregistrează, repartizează, urmărește soluționarea petițiilor și după caz, le clasează;

furnizează informații folosind bazele de date; asigură circulația informațiilor cerute de primar și viceprimari;

asigură activitățile de protocol de la nivelul primarului și viceprimarilori; analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de primar și viceprimari, în scopul realizării de rapoarte și statistici;

sistematizează documentațiile primite de primar și viceprimari și le prezintă în termen util primarului si viceprimarilor;

transmite documentațiile aprobate de primar și viceprimari către compartimentele și unitățile coordonate;

urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor, în termenul legal, către petenți, instituții sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;

colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a primarului și viceprimarilor;

menține legătura cu aparatul de specialitate al primarului, Consiliul local al municipiului, cât și cu alte instituții din administrația publică;

acordă informațiile solicitate de cetățeni, în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile primarului municipiului;

personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului;

gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

alte atribuții stabilite prin dispoziții de către primar, în condițiile legii.

Secțiunea 6                                      1 ANEXA L/S

Serviciul resurse umane                                L. _____ 7n_ft,

Subordonare: primar

Atribuțiile serviciului sunt următoarele

analizează, elaborează, actualizează și propune spre aprobare strategia de management de personal la nivelul aparatului de specialitate al primarului;

întocmește documentația de aprobare sau modificare a organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța la propunerea primarului le înaintează spre aprobare Consiliului local;

și de


aduce la cunoștința șefului ierarhic superior posturile vacante propune, în funcție de necesități, modalitățile de ocupare prevăzute lege;

de


întocmește contractele de muncă, actele adiționale, dispozițiile

numire, promovare, avansare, mutare, detașare, suspendare, transfer, încetare a activității, pensionare, reîncadrare, terminarea stagiului și orice alte modificări apărute în raporturile de serviciu sau muncă; stabilește salariile, indemnizațiile, indexările, gradațiile pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Constanța și pentru consilierii locali; elaborează și actualizează Regulamentul de organizare și funcționare , Regulamentul intern , proceduri operaționale, metodologii etc; înaintează propuneri de modificare a posturilor, a fișelor de post și/sau de evaluare a personalului;

asigură gestiunea personalului prin elaborarea și modificarea/completarea Contractului individual de muncă (C.I.M.); participă la elaborarea și modificarea/completarea Acordului colectiv/Contractului colectiv de muncă (A.C/C.C.M.);

asigură gestiunea dosarelor profesionale și de personal, gestiunea bazei de date a evidenței personalului;

organizează și răspunde de procedura de ocupare a posturilor vacante, temporar vacante prin concurs, examen, promovare, etc;

elaborează documentele de evidență a personalului;

asigură planificarea resurselor umane în ceea ce privește pregătirea/perfecționarea salariaților, promovarea salariaților; urmărește procesul de instruire a personalului, internă și externă; stabilește proceduri și urmărește procesele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și asigură, în condițiile legii, asistență conducerii instituției;

ține evidența prin colaborare cu compartimentul de specialitate în ceea ce privește evaluarea aptitudinală și medicală a personalului;

asigură întregului personal, în condițiile legii, asistență la întocmirea declarațiilor de avere și de interese;

asigură procedura prevăzută de lege în ceea ce privește înregistrarea și transmiterea către Agenția Națională de Integritate a declarațiilor de avere și de interese pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

ține evidența cererilor de concedii de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate și întocmește comunicarea către Direcția financiară;

întocmește situații statistice și alte situații solicitate pe linie de personal; verifică foile de prezență pentru toate compartimentele funcționale ale autorității, a concediilor medicale, de odihnă, etc.; eliberează și vizează legitimațiile de serviciu;

ține legătura cu toate compartimentele funcționale ale primăriei;

i ANEXA LA .

!HCLM NR^

 • •  ține legătura cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Județeană de Pensii, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Agenția Națională de Integritate, etc.

 • •  urmărește modalitatea în care sunt gestionate resursele umane la nivelul structurilor aparatului de specialitate a primarului, acordă suport conducerii de orice nivel în ceea ce privește gestionarea resurselor umane și aduce la cunoștința șefului ierarhic superior situațiile deosebite;

 • •  gestionează documentele rezultate din activitatea proprie și se asigură de păstrarea și arhivarea corespunzătoare a acestora;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

Personalul contractual din cadrul Serviciului resurse umane, respectiv psihologul îndeplinește următoarele atribuții:

 • •  întocmește anual sau la solicitarea șefului ierarhic superior, analiza organizațională, analiza psihologică a muncii și prezintă acestuia raportul final la care va anexa elementele constitutive, cu respectarea principiului confidențialității;

 • •  înaintează șefului Serviciului resurse umane propuneri privind eficientizarea și optimizarea activităților din structura aparatului de specialitate;

 • •  elaborează, înaintează șefului de serviciu și actualizează procedura operațională privind integrarea socio-profesională a personalului nou angajat;

 • •  oferă consiliere noilor angajați în vederea facilitării integrării socio-profesionale la încadrarea în instituție, pe parcursul procesului de integrare, ori de câte ori este nevoie, pentru susținere, autocunoaștere, dezvoltare, motivare și adaptare la mediul profesional, la finalul perioadei de integrare, în vederea stabilirii măsurii în care au fost atinse obiectivele integrării;

 • •  oferă consiliere pentru reintegrare socio-profesională pentru persoanele care se întorc în procesul muncii ca urmare a întreruperii funcției publice, persoanele care au fost în concedii de îngrijire a copiilor, persoanele care au fost în concedii medicale prelungite, persoanele care își modifică activitatea, urmare a mutării dintr-un serviciu în altul;

 • •  studiază influența factorilor generatori de stres ocupațional asupra angajaților instituției și propune măsuri de prevenție sau combatere a stresului ocupațional, în vedere asigurării unui de climat de muncă plăcut pentru a crește gradul de satisfacție al angajaților;

 • •  acordă consiliere angajaților instituției la solicitarea acestora sau a șefilor ierarhici, monitorizând cazurile apărute;

 • •  acordă consultanță de specialitate pentru promovarea și respectarea principiului egalității de șanse și tratament, între femei și bărbați, principiu stipulat de Legea nr. 202/2002, republicată;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

Secțiunea 7                                     j ANEXA LA I

Compartimentul control intern managerial           1CLM NR_vj

Subordonare: primar                                   ----“--'----=s=—=—

Atribuțiile compartimentului:

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, jn funcție de particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției. în acest sens îndeplinește următoarele atribuții:

 • •  asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern managerial;

 • •  asigură secretariatul comisiei de monitorizare, conform regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, aprobat la nivelul instituției;

 • •  asigură aducerea la îndeplinire a dispozițiilor președintelui comisiei de monitorizare și primarului municipiului;

 • •  acordă consiliere compartimentelor din cadru instituției cu privire la modul de elaborare a documentelor utilizate în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

 • •  ține evidența tuturor procedurilor aprobate din cadrul instituției și gestionează modul de alocare a codurilor acestora;

 • •  elaborează proiectele de proceduri documentate specifice activității proprii și acordă consiliere structurilor instituției cu privire la modul de elaborare a procedurilor documentate (operaționale sau de sistem), specifice activității fiecărei structuri;

 • •  analizează procedurile documentate (operaționale sau de sistem) elaborate de structurile funcționale din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea asigurării conformității cu prevederile procedurii privind elaborarea procedurilor aplicabile la nivelul instituției;

 • •  sprijină structurile instituției în identificarea/actualizare obiectivelor specifice, a indicatorilor de performanță și identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice;

 • •  elaborează registrului riscurilor de la nivelul instituției, prin centralizarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere;

 • •  propune profilul de risc și limita de toleranță la risc la nivelul instituției;

 • •  solicită, structurilor instituției și entităților subordonate, în vederea centralizării, informările și raportările referitoare la progresele înregistrate privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial de la nivelul acestora;

 • •  elaborează anual proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și îl supune spre dezbatere comisiei de monitorizare și spre aprobare primarului;

 • •  sprijină comisia de monitorizare în procesul de urmărire a modului de realizare a activităților cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

 • •  centralizează chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial transmise de structurile instituției și entitățile subordonate acesteia;

 • •  elaborează situațiile centralizatoare și raportările anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial;

 • •  întocmește informări cu privire la progresele înregistrate în implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial, anual și la solicitarea primarului și a președintelui comisiei de monitorizare;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  clasează, păstrează și arhivează documentația aferentă procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înmânează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate sau la solicitarea șefului ierarhic superior, în conformitate cu legile din domeniul sistemului

  de control intern managerial în vigoare.


  | ANEXA •HCLM NR. J


  Secțiunea 8


Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri

Subordonare: primar

Misiunea și scopul compartimentului:

Monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor publice și ADI-uri aflate în subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local.

Atribuțiile compartimentului:

 • •  monitorizează activitatea regiilor autonome, ale întreprinderilor publice și ADI-urilor, precum și evaluarea activității acestora pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea lor;

 • •  întocmește actele administrative pentru aprobarea de către Consiliul local a planurilor de administrare (elaborate de Consiliile de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor publice), care cuprind strategia de administrare pe durata mandatelor pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat, precum și propunerile venite din partea ADI-urilor;

 • •  propune spre aprobarea Consiliul local comisiile (organizate la nivelul autorității publice tutelare) pentru desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor publice;

 • •  întocmește actele administrative în vederea nurnirii/revocării membrilor Consiliilor de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor publice;

 • •  întocmește Contractele de mandat având ca obiect administrarea regiilor autonome și întreprinderilor publice, care vor fi încheiate între Consiliul local al municipiului Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară și administratorii regiilor autonome și întreprinderilor publice. Contractele de mandat constituie anexe la actele administrative de numire;

 • •  propune măsuri pentru îmbunătățirea activității de coordonare și control a Consiliul local al municipiului Constanța - în calitate de autoritate publică tutelară, pentru regiile autonome și întreprinderilor publice.

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează primarului.

 • •  îndeplinește orice alte atribuții/ sarcini de serviciu repartizate de șeful ierarhic superior.

Responsabilități:

 • •  îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului;

 • •  îndeplinirea obiectivelor instituției.

Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • •  folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • •  cunoașterea legislației în domeniu. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • •  colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei și regile

  autonome/întreprinderile publice și ADI-uri.


Secțiunea 9 Compartiment relații externe și investitori Subordonare: primarului municipiului Constanța.

j ANEXA LA. h-ICLM NR..JA.—■Misiunea și scopul compartimentului:

 • •  reprezentarea în plan extern a instituției;

 • •  organizarea/co-organizarea evenimentelor de relații externe desfășurate sub egida primăriei și a Consiliului local;

 • •  promovarea intereselor economice ale municipiului Constanța;

 • •  creșterea din punct de vedere calitativ și cantitativ a investițiilor în municipiu prin întărirea capacității de absorbție a investițiilor străine.

Atribuțiile compartimentului:

 • •  elaborează procedurile de protocol, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și procedurile internaționale, pentru oricare din situațiile ce pot fi întâlnite la nivelul aparatului de specialitate al primarului;

 • •  cunoaște și stabilește norme clare de întocmire a corespondenței oficiale;

 • •  elaborează ghidul de prezentare al municipiului în colaborare cu alte structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • •  întocmește planul anual de activitate al compartimentului care va cuprinde programul evenimentelor de relații externe desfășurate sub egida primăriei și a Consiliului local pe anul în curs;

 • •  inițiază, implementează și evaluează proiecte bilaterale/trilaterale din domeniul relațiilor externe cu orașe partenere ale municipiului Constanța;

 • •  menține relațiile de bună colaborare cu reprezentanții orașelor înfrățite cu municipiul Constanța;

 • •  identifică noi orașe partenere ale municipalității și supune spre aprobare propunerile de înfrățire/colaborare;

 • •  supune spre aprobare noile cereri de înfrățire/colaborare venite din partea unor orașe din străinătate;

 • •  păstrează legăturile cu orașele înfrățite care folosesc limbile engleză: Mobile (Alabama - SUA), Yokohama (Japonia), Rotterdam (Olanda), Thessaloniki (Grecia), Dobrich (Bulgaria), Turku (Finlanda), Trapani (Italia), Odessa (Ucraiana), Sulmona (Italia), Alexandria (Egipt), Havana (Cuba), Istanbul (Turcia), Makassar (Indonezia), Callao (Peru), etc și de limbă franceză: Brest (Franța), Boulogne sur Mer (Franța), etc;

 • •  organizează vizitele oficiale ale delegațiilor străine/misiunilor diplomatice străine în municipiul Constanța;

 • •  organizează vizitele și delegațiile municipalității în străinătate;

 • •  pregătesc, elaborează și asigură traducerea în limba engleză a documentelor necesare pentru înfrățiri, convenții, congrese și alte acțiuni internaționale;

 • •  participă la primirile protocolare, asigură translația în și din limba engleză, franceză și italiană, după caz;

 • •  îndrumă pe cei interesați în activitățile lor de investigare, cercetare și cooperare în plan economic;

 • •  dezvoltă, propune, sprijină și îndrumă proiectele de investiții și cooperare în ariile de interes pentru municipalitate;

 • •  extrage, prelucrează, stochează și diseminează informațiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potențialul de investiții străine în municipiul Constanța;

 • •  stimulează, organizează și prezidează în colaborare cu alte direcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului întâlniri între reprezentanți ai mediului de afaceri și administrația locală;

'HCLMNRja^jâ

 • •  realizează, solicită și administrează bugetul anual de cheltuieli pe care le presupune activitatea biroului;

 • •  colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relații cu operatori economici din țară și străinătate, precum și cu unitățile administrativ-teritoriale aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria municipiului Constanța;

 • •  contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere;

 • •  asigură evidența corespondenței primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite;

 • •  identifică și achiziționează, în condițiile legii, categoriile de produse de protocol necesare pentru a fi oferite delegațiilor străine aflate în vizită la Primăria municipiului Constanța;

 • •  întocmește lista de invitații externe pentru primar și viceprimari;

 • •  întocmește documentația necesară deconturilor meselor oficiale;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează primarului;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții/sarcini de serviciu repartizate de șeful ierarhic superior.

Responsabilități:

 • •  eficientizarea actului administrativ;

 • •  implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;

 • •  implementarea/executarea sarcinilor de muncă rezultate din îndeplinirea atribuțiilor;

 • •  punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local, a dispozițiilor primarului și a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.

Competențele (autoritatea) compartimentului:

 • •  de întocmire a documentelor;

 • •  de propunere spre inițiere primarului și de dezbatere și aprobare de către Consiliul local a proiectelor de hotărâre.

Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Biroul are relații de colaborare cu compartimentele interne ale Primăriei Constanța, relații de colaborare/supervizare cu alte organizații, cu diverse instituții publice și private, societăți comerciale, asociații patronale, Camera de Comerț și Industrie Constanța, Direcția de Statistică Constanța, potențiali investitori din țară și din străinătate, etc.

Secțiunea 10 Compartimentul comunicare și mass media

Subordonare: primar

Atribuțiile compartimentului:

 • •  întocmește strategia de comunicare și promovare a serviciilor și proiectelor derulate de structurile aparatului de specialitate, pe baza rezultatelor sondajelor si analizelor de marketing de imagine realizate, în colaborare cu directorii tuturor structurilor pe care îl supune aprobării primarului;

 • •  întocmește proceduri de comunicare cu presa, ca parte componentă a comunicării interne și externe procedurate la nivel de instituție în colaborare cu Direcția tehnologia informației și relații publice, Compartimentului control intern managerial și alte direcții interesate și stabilește directivele de comunicare cu presa pentru toate structurile din subordinea aparatului de specialitate;

. an exala

jqCLM NR.

 • •  colaborează cu șefii structurilor aparatului de specialitate și persoanele desemnate din cadrul acestora în vederea culegerii informațiilor de interes public necesare întocmirii comunicatelor de presă;

 • •  întocmește comunicatele de presă și le transmite pe adresele de e-mail ale redacțiilor sau ale jurnaliștilor din mass-media, conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru aprobate la nivel de organizație;

 • •  verifică dacă comunicatele de presă au fost publicate pe site-ul instituției și urmărește aparițiile de presă și accesările site-ului;

 • •  întocmește lunar programul de difuzare a comunicatelor de presă și îl prezintă conducerii instituției pentru aprobare;

 • •  elaborează dreptul la replică și erate, după caz;

 • •  pregătește materialele necesare pentru organizarea conferințelor de presă ale primarului;

 • •  gestionează secțiunea destinată presei de pe site-ul Primăriei Constanța;

 • •  realizeză campanii de informare;

 • •  realizează răspunsuri la întrebările venite din partea reprezentanților mass media sau a formatorilor de opinie, indiferent de forma de comunicare, electronică sau pe suport de hârtie, etc;

 • •  facilitează întâlnirile reprezentanților mass media cu primarul, viceprimarii sau reprezentanții desemnați din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea acordării interviurilor sau participării la emisiuni;

 • •  întocmește răspunsuri la întrebările adresate primarului în cadrul unor emisiuni televizate în colaborare cu celelalte structuri sau formulate în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și le transmite după aprobare;

 • •  manifestă responsabilitate în ceea ce privește apariția anunțurilor și difuzarea spoturilor publicitare;

 • •  organizează și participă la dezbateri publice;

 • •  realizează campanii de comunicare/informare în scopul promovării politicilor publice susținute de municipalitate și care vizează creșterea calității vieții locuitorilor municipiului;

 • •  realizează campanii de comunicare/informare în scopul promovării municipiului, respectiv a proiectelor, activităților sau evenimentelor susținute sau derulate de structurile aparatului de specialitate cu aprobarea primarului;

 • •  pregătește materialele de interes public pentru interviurile acordate de reprezentații instituției;

 • •  monitorizează presa scrisă, realizează o selecție a materialelor în care este reflectată activitatea aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța sau care au impact asupra organizației, întocmește revista presei zilnic până la ora 9.00, respectiv, ora 16.00 și o comunică pe e-mail primarului, viceprimarilor, cabinetului primarului și directorilor de direcții;

 • •  identifică problemele, le transmite spre soluționare structurilor responsabile din cadrul instituției, urmărește modul de soluționare a problemei și o aduce la cunoștința opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare;

 • •  promovează proiectele derulate de municipalitate pe plan local, național și internațional;

 • •  întocmește situații, evidențe privind contactele reprezentanților media;

 • •  asigură liberul acces la informațiile de interes public în conformitate cu Legea nr. 544/2001, în condițiile prevăzute de lege;

 • •  supervizează informațiile pe care directorii direcțiilor și serviciilor din primărie le transmit spre publicare în mijloacele mass-media;

 • •  primește referatele pentru anunțurile din partea direcțiilor primăriei;

AlNfcAA LA


’^CLMNR.

întocmește comenzile pentru anunțurile care se transmit, cu respectarea procedurilor interne;

- vizează (verificat numărul de apariții, dimensiunile și datele aparițiilor) facturile venite de la mijloacele mass-media;

realizează lunar și anual analiza cantitativă și calitativă a articolelor din mass media cu privire la imaginea instituției, aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și a conducerii acestuia;

gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

Secțiunea 11

Serviciul audit public intern

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat primarului municipiului Constanța, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Misiunea și scopul Serviciului audit public intern: îmbunătățirea managementului instituției, prin:

 • •  activități de asigurare efectuate în scopul de a furniza o eventuală independență a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;

 • •  activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele de conducere și monitorizare a activităților instituției în atingerea obiectivelor sale.

Atribuțiile Serviciului audit public intern sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și ale H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, Carta auditului intern) și a normelor proprii privind exercitarea activității de audit aprobate prin hotărâre a Consiliului local, după cum urmează:

 • •  elaborează normele metodologice specifice instituției, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

 • •  elaborează Carta auditului intern care definește obiectivele, drepturile și obligațiile auditului intern; Carta este aprobată de conducătorul entității publice;

 • •  avizează Carta auditului intern/normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice entităților publice aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate, iar în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării avizării, comunică avizul entității în cauză;

 • •  elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de trei ani și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern la nivelul instituției;

 • •  efectuează misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanță) asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului local;

 • •  efectuează audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepțional necuprinse în planul de audit public intern, din dispoziția primarului;

 • •  auditează, cel puțin o dată la trei ani, următoarele activități fără însă a se limita la acestea:

  ■J


j ANEXA LA

'HCLM           jj

 • •  activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

 • •  plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare.

 • •  administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale;

 • •  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;

 • •  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • •  alocarea creditelor bugetare;

 • •  sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

 • •  sistemul de luare a deciziilor;

 • •  sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • •  sistemele informatice.

 • •  informează structurile teritoriale a U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • •  raportează periodic constatările, concluziile și recomandările rezultate din misiunile de audit efectuate;

 • •  elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

 • •  în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;

 • •  verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și inițierea de măsuri corective necesare, în cooperare cu conducătorii entităților publice în cauză;

 • •  efectuează misiuni de consiliere în conformitate cu Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern;

 • •  la nivelul Serviciului audit public intern, se elaborează un program de asigurare și îmbunătățire a calității sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacității acestuia;

 • •  constată contravențiile și aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 672/2002;

 • •  efectuează acțiuni dispuse de conducătorul instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •   întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •   îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

Competențele (autoritatea) Serviciului audit public intern: Independență deplină în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege pentru realizarea misiunilor de audit intern.

Sistemul de relații al Serviciului audit public intern:

 • •  în realizarea misiunilor de audit și/sau consiliere, auditorii interni își desfășoară activitatea pe bază de ordin de serviciu emis în conformitate cu planul anual de audit intern aprobat de primar;

ANEXA LA i HCLM NR._fV_dUa

 • •  din punct de vedere funcțional, Serviciul este, potrivit prevederilor legale, în directa subordonare a primarului;

 • •  relațiile funcționale ale Serviciului se stabilesc cu toate structurile (compartimente, birouri, servicii și direcții) din instituție, de la care primește informațiile solicitate în desfășurarea misiunilor de audit cuprinse in planurile de audit public intern aprobate, fișele posturilor salariaților instituției, proceduri de lucru, alte documente specifice activității fiecărui compartiment;

 • •  informațiile transmise către compartimentele din instituție sunt conținute de documentele specifice misiunilor de audit: notificări, minute ale ședințelor de deschidere și închidere ale misiunilor, fișe de identificare și analiză a problemelor (FIAP-uri), proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit, alte documente care fac obiectul corespondenței cu aceste structuri;

 • •  Serviciul audit public intern primește și transmite celorlalte compartimente din instituție și alte informații cuprinse în note interne, referate etc;

 • •  relațiile de control constau în efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activităților care se desfășoară în cadrul instituției conform planului anual sau de misiuni cu caracter excepțional (ad-hoc) dispuse de către conducătorul instituției;

 • •  în cadrul relațiilor de reprezentare, în efectuarea misiunilor de audit, Serviciul audit public intern reprezintă conducătorul instituției;

 • •  pe plan extern, relațiile Serviciului audit public intern se stabilesc cu autorități și instituții publice - entități publice de subordonare locală (regii autonome, instituții publice), persoane juridice de drept public finanțate de la bugetul local, alte autorități publice centrale și locale -persoane juridice private - asociații și fundații care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăți comerciale partenere (colaboratoare) - organizații internaționale - organizații partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare;

 • •  Serviciul audit public intern solicită și primește de la entitățile din exterior informațiile pe care le consideră relevante în desfășurarea misiunilor de audit, conținute în documentele pe care acestea le întocmesc în activitatea de gestionare a fondurilor din bugetul local (statut, organigramă, fișele posturilor salariaților, regulamente de organizare și funcționare, balanțe și bilanțuri privind activitatea desfășurată, documente financiar-contabile, angajamente legale etc.;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredințate de către șeful ierarhic superior.

Secțiunea 12

Compartimentul juridic contencios

Subordonare: personalul de execuție este direct subordonat primarului municipiului Constanța.

Atribuțiile compartimentului sunt următoarele:

 • •  reprezintă instituția în instanță, promovează acțiuni în justiție, formulează întâmpinări și căi de atac ordinare și extraordinare în dosarele repartizate de către primarul municipiului Constanța, in acest sens:

 • •  studiază temeinic cauzele în care sunt sunt reprezentate interesele primarului, ale municipiului Constanța ori ale Consiliului local al municipiului Constanța;

ANEXA LA 4CLM NR. $ .

 • •  analizează oportunitatea și legalitatea formulării cererii de chemare în' judecată;

 • •  formulează întâmpinări in dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Constanța este citat în calitate de pârât;

 • •  invocă excepții, formulează cererii, propune probe, depune concluzii scrise, note de ședință, etc., ori de câte ori apreciază necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune acest lucru;

 • •  analizează oportunitatea și legalitatea exercitării căilor de atac prevăzute de lege. în caz contrar întocmește un referat motivat, cu propunere de neexercitare a căilor de atac, care urmează să fie aprobat de primarul municipiului Constanța;

 • •  solicită informațiile necesare de la direcțiile de specialitate din cadrul primăriei în vederea pregătirii apărărilor;

 • •  ia măsuri pentru închiderea și arhivarea dosarelor soluționate definitiv în instanță;

 • •  comunică direcțiilor de specialitate copii ale hotărârile definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești pentru punerea lor în executare în conformitate cu obiectul litigiului și atribuțiilor care revin fiecărei direcții de specialitate din cadrul primăriei;

 • •  colaborează cu societățile profesionale și cabinetele de avocatură în baza contractului încheiat care reprezintă instituția în fața instanțelor judecătorești și asigură comunicarea între acestea și structurile aparatului de specialitate, ori de câte ori este necesar;

 • •  informează primarul municipiului în legătură cu desfășurarea cursului judecății, precum și asupra situației dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • •  acordă consultanță juridică compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Constanța este parte;

 • •  manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției, când solicitările lor au legătură cu litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată in care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Constanța sunt parte;

 • •  întocmesc procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  participă, după caz, la audiențele acordate de către primar, viceprimar și directorii de direcții;

 • •  informează primarul municipiului asupra tuturor problemelor ivite în desfășurarea activității proprii;

 • •  manifestă preocupare în perfecționarea profesională a consilierilor juridici prin studierea legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurisprudenței;

 • •  comunică compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează primarului municipiului Constanța;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea primarului municipiului Constanța.

| ANEXA XA jHCLM NR.JJ Secțiunea 13

Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății

Subordonare: personalul de execuție este direct subordonat primarului municipiului Constanța.

Atribuțiile compartimentului sunt următoarele:

 • •  acordă consultanță juridică compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • •  vizează pentru legalitate și/sau contrasemnează actele cu caracter juridic, în condițiile legii (cu excepția dispozițiilor primarului și hotărârilor Consiliului local, care sunt date prin lege în competența secretarului general);

 • •  soluționează reclamațiile, sesizările, cererile, adresate sau repartizate acesteia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • •  centralizează și analizează toate înscrisurile, datele și informațiile necesare soluționării, notificările formulate în procedura administrativă instituită de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

 • •  participă la ședințele Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

 • •  depune toate diligențele pentru rezolvarea dosarelor ce au ca obiect Legea nr.10/2001;

 • •  răspunde în scris cetățenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audiențelor acordate de conducere;

 • •  manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției, când solicitările lor au caracter juridic;

 • •  participă la licitațiile organizate de serviciile și direcțiile din cadrul primăriei;

 • •  elaborează contractele ce se încheie în urma adjudecării licitațiilor la care a participat, în baza caietelor de sarcini și a întregii documentații aferentă licitației înaintată de către Direcția achiziții și investiții publice;

 • •  elaborează protocoalele de colaborare cu instituții care să asigure schimbul de informații interinstituțional, în condițiile legii;

 • •  elaborează proiecte de hotărâri de Consiliu local și rapoarte de specialitate în domeniul lor de competență;

 • •  întocmesc   procedurile operaționale și documentele ce revin

compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  prelucrează actele normative publicate în Monitorul oficial, aduc la cunoștința structurilor modificările legislative cu implicații asupra domeniul lor de activitate și informează cu privire la modalitatea de aplicare;

 • •  participă, după caz, la audiențele acordate de către primar, viceprimar și directorii de direcții;

 • •  în calitate de reprezentant al instituției, participă la dezbaterea succesiunilor vacante la solicitările birourilor notariale;

 • •  informează primarul asupra tuturor problemelor ivite în desfășurarea activității proprii;

 • •  manifestă preocupare în perfecționarea profesională a consilierilor juridici prin studierea legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurisprudenței;

 • •  comunică compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

  ANEX.

  -ICLM NR._  Secțiunea 14


Compartimentul evidență acte procedurale

Subordonare: personalul de execuție este direct subordonat primarului municipiului Constanța.

Atribuțiile compartimentului:

 • •  înregistrează toate actele de procedură (citatii, acțiuni, hotărâri judecătorești, somații, publicații de vânzare, înștiințări, popriri, etc).

 • •  verifică facturile/onorariile avocaților în conformitate cu înregistrările din baza de date;

 • •  întocmește referatele pentru plata taxelor judiciare de timbru și completează ordinele de plată pe care le înaintează Direcției financiare în vederea achitării acestora;

 • •  elaborează adrese/referate/note de comandă;

 • •  actualizează baza de date a privind dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată (introducere citații, hotărâri judecătorești cu: nume reclamant, obiect, termen, instanță și număr dosar, soluție pentru dosare instanță, introducere acțiuni noi);

 • •  operează modificările în baza de date (în cazul transmiterii unui dosar de la un avocat la altul);

 • •  se ocupă de constituirea mapelor avocaților - predare dosare noi, predare hotărâri și citații pentru dosare aflate pe rol în termenele legal stabilite sau prin citații;

 • •  actualizează evidențele privind hotărârile legalizate transmise către Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local spre a fi puse în executare, a borderourilor cu dosarele predate spre arhivare de către avocați, precum și a copiilor după actele procedurale repartizate către consilierii juridici și celelalte compartimente ale instituției;

 • •  asigură transmiterea în termenul legal sau stabilit de către instanță a întregii corespondențe către avocați, către structurile din cadrul primăriei și către alte instituții;

 • •  predau corespondența Compartimentului juridic contencios și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății primarului și către alte direcții/servicii din cadrul instituției;

  • •  transmit fizic și electronic numerele de înregistrare a documentelor repartizate de către primar către consilierii juridici și celelalte compartimente, instituții;

  • •  asigură la cerere legătura și buna colaborare între societățile și cabinetele de avocatură care reprezintă instituția în fața instanțelor judecătorești, conform contractului de colaborare și informează prin orice mijloc de comunicare atât pe avocați cât și pe șefii superior ierarhici asupra corespondenței cu termen foarte scurt de soluționare;

  • •  întocmesc procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;


 • •  comunică compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate rrjeflțtenate4n~legile— din domeniu în vigoare sau la solicitarea primarului. } ANEXA LA

Atribuțiile principale ale secretarului general al municipiului Constanța și ale personalului din cadrul structurilor subordonate acestuia

Secțiunea 15

Atribuțiile principale ale secretarului general al municipiului Constanța

Secretarul general al municipiului Constanța este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau științe politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora.

 • •  avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

 • •  participă la ședințele consiliului local;

 • •  asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • •  coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

 • •  asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului local;

 • •  asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;

 • •  asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • •  poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;

 • •  poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

  • •  efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;

  • •  numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;

  • •  informează președintele de ședință cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;


ANEXA LA

tclmnr.JH

 • •  asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

 • •  urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

 • •  certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • •  prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) și (2), secretarul general al municipiului îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente;

 • •  comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu;

 • •  alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar;

 • •  secretarul general al municipiului poate delega atribuțiile sale în condițiile legii.

 • 15.1. Compartimentul relații Consiliul local și administrația locală Subordonare: Este subordonat secretarului general și primarului municipiului Atribuțiile compartimentului:

 • •  pregătește, organizează și participă la desfășurarea ședințelor Consiliului local;

 • •  primește și înregistrează proiectele de hotărâre înaintate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și cele ale serviciilor publice organizate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța pe care le comunică comisiilor de specialitate ale Consiliului local pentru avizare;

 • •  verifică proiectele de hotărâri înaintate și redactează proiectele de hotărâri ce privesc organizarea și funcționarea Consiliului local;

 • •  oferă consultanță tuturor direcțiilor din cadrul primăriei municipiului Constanța și instituțiilor subordonate Consiliului local în vederea elaborării proiectelor de hotărâri;

 • •  comunică către autoritățile publice și către persoanele interesate actele administrative ale Consiliului local și ale primarului municipiului;

 • •  comunică hotărârile adoptate de Consiliului local către Instituția prefectului, direcțiile de specialitate, servicii, persoanele interesște;

 • •  comunică hotărârile cu caracter normativ în presa locală;

 • •  actualizează baza de date cu hotărârile Consiliului local, din cadrul programului de registratură și management documente în termen de maxim 15 zile de la data adoptării hotărârilor în ședința de consiliu ;

 • •  realizează activitățile de evidență electorală, potrivit actelor normative în vigoare;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior;

! ANEXA LA

Șhclm nr.

15.2 Serviciul pregătire ședințe Consiliul local

Subordonare: Șeful serviciului este subordonat secretarului general și primarului municipiului, iar angajații din serviciu, șefului serviciului.

Atribuțiile Serviciului:

 • •  asigură relația între executivul primăriei și consilierii locali și alte activități specifice relației cu Consiliul local;

 • •  anunță consilierii locali despre prevederile legale privind întocmirea, completarea și termenul limită de predare a declarațiilor de avere și interese;

 • •  primesc, înregistrează și arhivează declarațiile de avere ale consilierilor locali și ale primarului municipiului;

 • •  eliberează dovada către consilierii locali de predare a declarațiilor de avere și de interese.

 • •  urmăresc procedura de afișare a declarațiilor de avere și de interese ale consilierilor locali pe site-ul instituției;

 • •  comunică declarațiile de avere și de interese către Agenția Națională de Integritate (A.N.I.).

 • •  întocmesc foile colective de prezență a consilierilor locali, în urma verificării evidenței ședințelor;

 • •  procedează la înscrierea în registrul de audiențe al consilierilor locali.

 • •  pregătește în timpul stabilit de lege ședințele de consiliu local ținând legătura cu direcțiile de specialitate în ce privește proiectele de hotărâri;

 • •  multiplică și asigură distribuirea materialelor pentru ședințele Consiliului local;

 • •  asigură convocarea consilierilor la ședințe;

 • •  comunică hotărârile din arhiva  compartimentelor la solicitarea

persoanelor fizice interesate, instituțiilor sau operatorilor economici;

 • •  elaborează procesele verbale ale ședințelor Consiliului local și le comunică în format electronic pentru publicarea pe site-ul instituției, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data ședinței de consiliu;

 • •  înregistrează în registrul special dispozițiile emise de primarul municipiului Constanța;

 • •  răspunde de înregistrarea corectă a tuturor dispozițiilor și de corecta lor evidență;

 • •  comunică dispozițiile primarului compartimentelor din structura sa de specialitate, precum și persoanelor fizice și juridice interesate;

 • •  completează registrul cu numerele de înregistrare a adreselor de înaintare a dispozițiilor și cu numele persoanelor cărora le sunt comunicate dispoziții;

 • •  comunică Instituției prefectului județului Constanța dispozițiile emise de către primar, în termenul prevăzut de lege;

 • •  răspunde de comunicarea în termen a dispozițiilor individuale;

 • •  răspunde de registrele de evidență privind dispozițiile emise de primarul municipiului Constanța;

 • •  semnează răspunsurile către petenți alături de secretarul municipiului;

 • •  gestionează confirmările de primire a corespondenței;

 • •  primește și rezolvă corespondența repartizată de secretarul municipiului;

 • •  înaintează retururile dispozițiilor expediate către compartimentele care le-au întocmit;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  numerotează filele dosarelor care conțin dispozițiile primarului municipiului Constanța cu toată documentația care a stat la baza emiterii acestora;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile

din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior. ________

ANEXA JL A

HCLM NR.


15.3. Compartiment registru agricol

Subordonare: personalul este subordonat Secretarului general al municipiului. Atribuțiile serviciului:

 • •  pune în aplicare, potrivit competențelor, prevederile O.G. nr. 28/2008 privind Registrul agricol;

 • •  întocmește, actualizează și completează Registrul agricol;

 • •  verifică în Registrul agricol și eliberează adeverințele necesare la completarea dosarelor de obținere a burselor școlare, deducere de impozit conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, etc;

 • •  verifică Registrul agricol în vederea efectuării comunicărilor în termen de 30 de zile către Camera Notarilor Publici pentru soluționarea sesizărilor privind deschiderea procedurii succesorale;

 • •  eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate asupra animalelor în vederea vânzării acestora;

 • •  eliberează atestatele de producător agricol și a carnetelor de comercializare, la solicitarea producătorilor, în urma verificării pe teren; participă la acțiunile Comandamentului anti epizootie al municipiului Constanța, în calitate de membri;

 • •  participă în calitate de delegat neutru la întocmirea proceselor verbale în situații de litigiu pe probleme de agricultură, cu ocazia calamităților naturale sau artificiale;

 • •  asigură relația cu crescătorii de animale, pentru aplicarea sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic conform legii;

 • •  participă la efectuarea recensământului animalelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

răspunde de aplicarea actelor normative și verificarea datelor cu privire la subvenții agricole;

 • •  eliberează adeverințele de încadrare în zonă pentru terenurile agricole;

 • •  identifică terenuri în vederea aplicării legilor fondului funciar;

 • •  aplică prevederile Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;

 • •  participă la activitățile și lucrările Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în calitate de membru al acesteia;

 • •  elaborarea corespondenței dintre Direcția patrimoniu și cadastru și Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;

 • •  elaborează răspunsuri cu privire la solicitările beneficiarilor Legii nr. 341/2004 și a Decretului - Lege nr. 118/1990;

 • •  întocmește și transmite dosarele care au ca obiect restituirea proprietăților funciare, în vederea acordării de despăgubiri de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților;

 • •  înregistrează contracte de arendă;

 • •  pune în aplicare, în limita competențelor, prevederile H.G. nr. 1593/2003;

 • •  pune în aplicare, în limita competențelor, prevederile legii privind subvențiile pentru cultivatorii de terenuri agricole;

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

j AM EXALA. '^CLMNR. 19

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  centralizarea și raportarea datelor pe municipiu, în conformitate cu legislația în vigoare privind registrul agricol;

 • •  înființează, organizează, gestionează și ține evidența registrului de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie și în format electronic, precum și afișarea ofertelor de vânzare a terenurilor, în conformitate cu O.M.A.D.R nr. 719/2014;

 • •  organizează și gestionează Registrul pentru evidența atestatelor de producător, pe suport de hârtie și în format electronic;

 • •  întocmește evidența efectivelor de animale pe circumscripții sanitar-veterinare;

 • •  verifică în teren și în registrul agricol existența suprafețelor de teren și a efectivelor de animale;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

Secțiunea 16

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției financiare

16.1. Serviciul financiar buget

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului Direcției financiare, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Misiunea și scopul serviciului

 • •  elaborarea proiectului bugetului municipiului Constanța și supunerea spre aprobare Consiliului local;

 • •  execuția bugetului:

o deschide credite bugetare, în limita sumelor aprobate pe destinațiile specificate în buget pentru bugetul propriu și pentru bugetul celorlalte instituții sau servicii publice efectuate din bugetul local;

 • •  raportarea execuției bugetare:

o lunar, trimestrial și anual sunt întocmite și centralizate situații financiare asupra execuției bugetare și raportări în conformitate cu legislația în vigoare pentru bugetul propriu și pentru bugetul instituțiilor și serviciilor publice parte componentă a bugetului municipal;

 • •  întocmirea proiectelor de hotărâre legate de: bugetul municipal, bugetul regiilor autonome de subordonare locală și instituțiilor publice subordonate, contul de execuție al bugetului pe trimestre și anual;

 • •  exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operațiuni derulate în Primăria municipiului Constanța;

 • •  asigură aplicarea legislației de specialitate în vederea realizării atribuțiilor;

 • •  efectuarea încasărilor și plăților în numerar și depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie, bănci;

; ANEXA LA „  ,

TCLM NR.Q_Z_/^

 • •  calculul și plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente bugetului de stat și a bugetelor asigurărilor sociale.

Atribuțiile serviciului:

 • •  elaborează proiectul bugetului municipal (anual, la fiecare rectificare și în perspectivă pentru următorii patru ani), cuprinde activitatea de fundamentare și determinare a veniturilor posibil de încasat pentru finanțarea cheltuielilor necesare a se realiza în vederea oferirii serviciilor locale ce intră în competența și responsabilitatea autorității administrației publice locale. Bugetul municipal se supune spre aprobare Consiliului local și, după aprobarea acestuia, este repartizat pe trimestre și comunicat Direcției generale a finanțelor publice Constanta, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și fiecărui ordonator secundar, terțiar de credite;

 • •  raportează execuția bugetară:

o raportări lunare:

 •  execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

 •  monitorizarea cheltuielilor de personal pentru ordonatorii terțiari și centralizarea la nivelul ordonatorului principal de credite;

 •  situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială;

o raportări trimestriale, anuale:

 •  centralizarea și verificarea corelațiilor pentru situațiile financiare anuale și trimestriale pentru ordonatorii terțiari de credite;

 • •  întocmește și verifică componentele situațiilor financiare anuale și trimestriale care țin de atribuțiile Serviciului financiar buget;

 • •  întocmește proiectele de hotărâri legate de bugetul municipal, contul de execuție al bugetului, etc.;

 • •  asigură aplicarea legislației de specialitate în vederea realizării atribuțiilor și rezolvă corespondența repartizată;

 • •  efectuează și ține evidența încasărilor în numerar, întocmește foile de vărsământ și depune numerarul la unitatea trezoreriei;

 • •  ridică numerarul de la unitatea trezoreriei cu filă CEC și efectuează plățile reprezentând avansuri spre decontare, deconturi, restituiri, plată cheltuieli de judecată în numerar, plată premii de fidelitate, alte plăți în numerar;

 • •  calculează salariul net și efectuează plata drepturilor salariale pentru personalul angajat;

 • •  întocmește statele de plată pentru indemnizațiile consilierilor locali, indemnizațiile persoanelor cu handicap, pentru premii alocate prin hotărâri ale Consiliului local, etc.;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

| ANEXA LA

! HCLM

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

Responsabilități:

 • •  realizarea corectă a lucrărilor încredințate;

 • •  transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situațiilor financiare;

 • •  respectarea instrucțiunilor Ministerului finanțelor publice privind întocmirea bugetului municipal;

 • •  îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare;

 • •  efectuarea plăților cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare;

 • •  gestiunea numerarului la casierii și la casieria centrală;

 • •  cunoașterea și punerea în aplicare a legislației și a normativelor interne în domeniu;

 • •  păstrarea confidențialității informațiilor gestionate;

 • •  răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea actelor emise. Competențele (autoritatea):

 • •  efectuarea controlului financiar preventiv asupra documentelor întocmite;

 • •  efectuarea controlului inopinat la casieriile din subordine;

 • •  eliberarea de adeverințe cu privire la veniturile salariale, deducerile personale pentru persoanele aflate în întreținere, numărul zilelor de concediu medical, plata CAS și CASS, etc.;

 • •  realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislației în vigoare;

Sistemul de relații:

o documente și informații primite de la direcțiile din primărie și de la unitățile subordonate: documente justificative pentru efectuarea de plăți din bugetul municipal, note de fundamentare privind întocmirea bugetului municipal, note interne, etc;.

o documente și informații transmise altor direcții din primărie, unităților subordinate și în exterior: informări, răspunsuri la note interne, programe de activitate, referate și proiecte de hotărâre ale Consiliului local, comunicarea sumelor aprobate prin buget;

o relații cu Trezoreria, Direcția generală a finanțelor publice, bănci comerciale, diverși furnizori cu care municipiul Constanta are relații contractuale;

o colaborarea cu Serviciul contabilitate, în vederea înregistrării corecte a operațiunilor de încasări și plăți efectuate de către Serviciul financiar buget;

o colaborează cu direcțiile care gestionează venituri ale bugetului local.

 • •  preluarea dispozițiilor către casierie pentru încasări/plăți taxe, etc. de la direcțiile care utilizează aceste taxe;

 • •  înrolarea și utilizarea sistemului FOREXEBUG;

 • •  preluarea cererilor pentru plata unor drepturi, eliberare adeverințe;

 • •  primirea statului de funcții și alte documente justificative pentru calcularea drepturilor și reținerilor din salarii de la Serviciul resurse umane, alte direcții din primărie și din afara instituției;

 • •  preluarea și soluționarea, împreună cu celelalte compartimente (după caz), a reclamațiilor și a sesizărilor formulate de către cetățeni;

 • •  transmiterea situațiilor declarative cu privire la obligațiile de plată către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale, etc.

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

16.2. Serviciul contabilitate

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Misiunea și scopul serviciului:

 • •  întocmirea situațiilor financiare anuale și trimestriale conform Legii contabilității nr. 82/1991 care trebuie să cuprindă:

o bilanțul;

o contul de profit și pierdere;

o situația modificărilor capitalului propriu;

o situația fluxurilor de trezorerie;

o politici contabile și note explicative.

 • •  întocmirea lunară a balanței de verificare sintetică și analitică potrivit normelor în vigoare;

 • •  întocmirea și depunerea situației lunare conform Ordinului nr. 2941/2009 și Ordinului nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, referitoare la indicatorii bilanțieri;

 • •  urmărirea depunerii dărilor de seamă trimestriale și anuale de către instituțiile bugetare aflate în subordinea primăriei, precum și de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, verificarea datelor înscrise în acestea și centralizarea lor împreună cu datele din darea de seamă întocmită pentru activitatea proprie, verificarea corelațiilor conform documentelor de închidere primite de la Direcția generală a finanțelor publice Constanța;

 • •  preluarea lunară a plăților de la instituțiile subordonate conform execuției bugetare și trimestriale a cheltuielilor în balanța de verificare sintetică și analitică a primăriei și implicit în darea de seamă trimestrială;

 • •  centralizarea bilanțurilor, a conturilor de rezultat patrimonial și a celorlalte anexe la bilanț de la toate instituțiile din subordinea primăriei;

 • •  asigurarea aplicării legislației de specialitate în vederea exercitării atribuțiilor;

 • •  efectuarea inventarului elementelor patrimoniale de activ și pasiv respectiv materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, mijloace bănești, creanțe și datorii;

 • •  înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cu fonduri externe nerambursabile post aderare.

Atribuțiile serviciului:

 • •  realizează evidența sintetică și analitică a tuturor conturilor conform prevederilor legale;

 • •  înregistrează în contabilitate documentele care au stat la baza operațiunilor contabile, în mod sistematic și cronologic;


 • •  întocmește ordinele de plată pentru efectuarea de plăți către furnizori;

 • •  întocmește dispozițiile de plată și încasare privind acordarea de avansuri spre decontare și urmărește decontarea acestora;

 • •  întocmește file de CEC pentru ridicări de sume din bancă respectând plafoanele de plăți conform legislației în vigoare;

 • •  primește și înregistrează în contabilitate documentele care au stat la baza intrărilor și ieșirilor din magazie;

 • •  întocmește lunar notele contabile, totalitatea rulajelor lunare debitoare și creditoare din fișele de cont, stabilește soldurile pentru toate conturile, verifică operațiunile înscrise în aceste documente, operează în calculator și editează balanța lunară de verificare, verifică concordanța soldurilor din fișele de cont cu cele din balanțele de verificare și efectuează eventualele modificări;

 • •  întocmește și verifică balanța de verificare lunară având în vedere concordanța dintre conturile analitice și sintetice;

 • •  înrolează și utilizează sistemul FOREXEBUG;

 • •  întocmește și depune către D.G.F.P.S. bilanțul trimestrial și anual pentru activitatea instituției;

 • •  întocmește și predă decontul taxei pe valoarea adaugată conform legii și o virează la bugetul statului până pe data de 25 ale lunii;

 • •  înregistrează încasările veniturilor bugetului local și a cheltuielilor generate de plata achizițiilor de bunuri, serviciilor prestate, plata drepturilor salariale și a contribuției instituțiilor la bugetul de stat, consumul de materiale, etc;

 • •  întocmește și depune la Trezorerie situația decadală privind prognoza plăților, întocmește punctajele lunare cu Serviciul de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local privind încasarea veniturilor bugetului local și cu Serviciul contracte privind închirieri, asocieri și concesiuni;

 • •  întocmește și transmite anual extrasul de cont pentru clienți, debitori și furnizori în vederea confirmării soldului din contabilitate;

 • •  participă la acțiuni de inventariere a mijloacelor fixe, a materialelor și a obiectelor de inventar, precum și a mijloacelor bănești ori de câte ori este nevoie;

 • •  elaborează, redactează  și răspunde la

repartizată serviciului;

 • •  întocmesc procedurile   operaționale și

compartimentului în vederea implementării control intern managerial;

corespondența specifică


documentele ce și menținerii sistemului


revin de


de de


 • •  comunică compartimentului comunicare și mass media informațiile interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

Responsabilități:

 • •  realizarea corectă a lucrărilor încredințate;

 • •  transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situațiilor financiare;

 • •  respectarea instrucțiunilor Ministerului finanțelor publice privind întocmirea situațiilor financiare;

 • •  îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare;

 • •  efectuarea plăților cu urmărirea sumelor ordonanțate Ia plată;

 • •  cunoașterea și punerea în aplicare a normativelor interne îmdemeniu

 • •  păstrarea confidențialității informațiilor gestionate;

 • •  răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise. Competențele (autoritatea):

 • •  efectuarea controlului inopinat la casieriile din subordine;


 • •  realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislației în vigoare.

Sistemul de relații:

 • •  relații cu Trezoreria, Direcția generală a finanțelor publice, bănci comerciale, diverși furnizori, clienți cu care municipiul Constanța are relații contractuale;

 • •  colaborarea cu Serviciul financiar-buget în vederea înregistrării corecte a operațiunilor de încasări și plăți efectuate de Serviciul financiar - buget;

 • •  colaborează cu direcțiile care gestionează venituri ale bugetului local, precum și cu Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local;

 • •  preluarea cererilor pentru plata unor drepturi;

 • •  preluarea și soluționarea împreună cu celelalte compartimente, după caz, a reclamațiilor și sesizărilor formulate de cetățeni;

 • •  transmiterea situațiilor financiare lunare și trimestriale la D.G.F.P.S. și a situațiilor decadale privind prognoza plăților, etc.

 • •  înregistrarea operațiunilor în registrul și subregistrul datoriei publice, transmiterea lunară a Anexei nr.3 privind garantarea datoriei publice ,1a Ministerul finanțelor publice.

Secțiunea 17

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției achiziții publice

17.1. Serviciul achiziții publice

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului Direcției achiziții publice, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  organizează și coordonează activitatea de achiziții publice având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

 • •  respectă regulile și principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică/acorduri cadru, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • •  întocmește programul anual al achizițiilor publice in baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, operează modificările sau completările ulterioare în programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției și avizul Direcției financiare, în condițiile legii;

 • •  elaborează sau, după caz, coordonează, activitatea de elaborare a

documentației de atribuire și a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs și a strategiei  de contractare, pe baza necesităților transmise de

compartimentele de specialitate precum si a Strategiei anuale de achiziții;

 • •  operează în SEAP, în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, toate documentele necesare a fi întocmite în cadrul procedurilor de atribuire, conform prevederilor legale.

 • •  îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, Legea nr. 100/2016;

 • •  inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț privind consultarea, anunț publicitar, notifică în SEAP operatorii economici, în baza referatelor transmise de direcțiile inițiatoare;

 • •  realizează achizițiile directe conform procedurii interne pentru achiziția directă;

 • •  asigură pregătirea documentelor necesare desfășurării achizițiilor publice de bunuri, de natura prestărilor de servicii, achizițiilor execuției investițiilor publice și răspunde de desfășurarea procedurilor de achiziții în condițiile reglementărilor în vigoare la data organizării, respectiv elaborează instrucțiunile pentru ofertanți, inițiază procedurile de achiziție publică prin transmiterea anunțului de participare/ Invitații de participare / Anunțuri de participare simplificate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice - SEAP, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.98/2016, H.G. nr. 395/2016;

 • •  generează electronic DUAE completat cu informațiile solicitate în raport cu criteriile de calificare și selecție, transmise de către direcțiile de specialitate, stabilite prin documentația de atribuire și transmite spre publicare anunțul de atribuire în conformitate cu prevederile legale ;

 • •  restituie, dacă este cazul, garanțiile de participare la procedurile de achiziții, în acest scop întocmind o adresă către Direcția Financiară privind restituirea garanției de participare, la care se vor anexa documentele privind constituirea garanțiilor depuse de participanți la procedurile de achiziții. Restituirea/nerestituirea garanțiilor de participare se va realiza în conformitate cu H.G. nr.395/2016, cu completările și modificările ulterioare;

 • •  după adjudecarea achizițiilor publice se transmite o copie a dosarului de achiziție către Direcția de specialitate și Direcția financiară;

 • •  verifică dacă actele normative care reglementează achizițiile publice prevăd termene pentru diverse activități ce se desfășoară cu ocazia achizițiilor și asigură desfășurarea lor în cadrul termenelor stabilite;

 • •  verifică dacă actele normative care reglementează achizițiile publice prevăd că, anterior lansării documentațiilor pentru efectuarea achizițiilor, acestea să fie studiate de anumite instituții și organisme, asigură îndeplinirea acestei condiții;

 • •  asigură protejarea proprietății intelectuale și/sau a secretelor comerciale ale participanților, precum și protejarea intereselor instituției și a confidențialității, în limitele prevăzute în cadrul legal și/sau cel intern existent, la organizarea licitațiilor și pe parcursul desfășurării lor;

 • •  face parte din comisia de evaluare a ofertelor și întocmește procesele verbale prevăzute de lege, raportul procedurii de atribuire a contractelor pe care îl supune spre aprobare conducătorului autorității contractante;

 • •  transmite comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire a contractelor, semnate de conducătorul autorității contractante;

 • •  transmite spre publicare anunțurile de atribuire, cu respectarea termenului stabilit prin actele normative din domeniul achizițiilor publice;

 • •  formulează propuneri privind componența comisiilor de evaluare pentru fiecare contract ce urmează să fie atribuit;

 • •  urmărește și asigură respectarea prevederilor legale privind păstrarea confidențialității documentelor de achiziție și a securității acestora;

 • •  asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

| ANEXA. LA 'HCLMNR, J 1

 • •  solicită de la direcțiile de specialitate de a transmite, în termenul legal, documentele constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant;

 • •  transmite către A.N.A.P. documentele întocmite de compartimentele care urmăresc derularea contractelor, cuprinzând informații privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, părți în contractele de achiziții publice, cu respectarea termenelor stabilite prin actele normative în domeniul achizițiilor publice;

 • •  întocmește dosarului achiziției publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat;

 • •  utilizează sistemul electronic de achiziții publice, asigurând confidențialitatea datelor și realizează în sistemul electronic SEAP achizițiile directe de produse/servicii/lucrări;

 • •  asigură accesul neîngrădit al persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru, la toate documentele și informațiile legate de procedura de achiziție publică derulată și informează verificatorii desemnați asupra oricăror modificări ulterioare aduse în condițiile legii, a documentelor care au fost prezentate, în conformitate cu O.U.G. nr.98/2017 și Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 98/2017, aprobate prin H.G. nr.419/2018;

 • •  păstrează dosarul de achiziție publică, precum și ofertele însoțite de documentele de calificare și selecție atât timp cât contractul de achiziție publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. în cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puțin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției, în ceea ce privește derularea procedurilor de achiziție și atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru;

 • •  asigură completarea în SEAP a Formularului de integritate în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică ;

Secțiunea 18

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției tehnic administrativ

18.1. Serviciul administrativ, tehnico - economic

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv al Direcției tehnic administrativ, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Atribuțiile serviciului:

 • •  asigură serviciul de asigurări personal pentru transportul de persoane, prin punerea la dispoziție de șoferi auto, precum și coordonator auto și gestionar carburant;

 • •  asigură serviciul de furnizare bonuri valorice de carburant/carduri necesare alimentării autovehiculelor și motocicletelor utilizate de Primăria municipiului Constanța;

 • •  asigură serviciul de întreținere și curățenie, precum și materialele necesare acestui serviciu, la sediile Primăriei municipiului Constanța în j ANEXA LA

:hclm

care își desfășoară activitatea salariații primăriei și la parcările supraetajate;

 • •  asigură serviciul de întreținere a instalațiilor interioare, precum și a tâmplăriei și mobilierului la sediile primăriei în care își desfășoară activitatea salariații primăriei, la parcările supraetajate și la pasarelele pietonale din stațiunea Mamaia (pe perioada sezonului estival), precum și materialele necesare acestui serviciu: electrice, sanitare și de feronerie;

 • •  asigură serviciul de întreținere și funcționare în bune condiții a sediilor Primăriei municipiului Constanța în care își desfășoară activitatea salariații primăriei, precum și a parcărilor supraetajate din punct de vedere al reparațiilor curente (tip zugrăveli, tencuieli, înlocuiri de tâmplărie, etc.);

 • •  asigură serviciul de telefonie fixă pentru salariații Primăriei municipiului Constanța care își desfășoară activitatea în sediile primăriei;

 • •  asigură serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat;

 • •  asigură serviciul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva calamităților naturale pentru clădirile în care își desfășoară activitatea salariații Primăriei municipiului Constanța;

 • •  asigură serviciul de tipărire a tipizatelor, a registrelor și documentelor fără regim special;

 • •  asigură serviciul de legătorie dosare în vederea arhivării;

 • •  asigură serviciul de închiriere purificatoare de apă la sediile Primăriei municipiului Constanța;

 • •  asigură serviciul de întreținere și reparații auto a autovehiculelor utilizate de Primăria municipiului Constanța;

 • •  asigură serviciul de achiziție ITP-uri, rovignete auto, precum și serviciul de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare, revizii tehnice periodice, RCA, CASCO la autovehiculele utilizate de Primăria municipiului Constanța;

 • •  asigură parcul auto al primăriei municipiului prin achiziționarea în condițiile legii a mijloacelor de transport;

 • •  asigură achiziția de ITP -uri, revizii tehnice periodice, RCA, CASCO la motocicletele din utilizarea primăriei municipiului Constanța;

 • •  asigură achiziția de anvelope pentru autovehiculele și motocicletele utilizate de Primăria municipiului Constanța;

 • •  asigură spațiile necesare funcționării ca sedii, depozite de materiale sau arhive ale Primăriei municipiului Constanța;

 • •  asigură achiziția lucrărilor de amenajare a secțiilor de votare pentru desfășurarea alegerilor;

 • •  asigură achiziția de abonamente de ziare și reviste, abonamente la Monitorul oficial;

 • •  asigură achiziția de materiale consumabile (hârtie imprimante și copiatoare, papetărie, materiale electrice, sanitare și de feronerie etc), obiecte de inventar și mijloace fixe (mochetă, parchet, mobilier, aparate de aer condiționat, ștampile, radiatoare, aparatură birotică, aparate electrocasnice pentru protocol, etc) necesare desfășurării în bune condiții a activității salariaților Primăriei municipiului Constanța;

 • •  urmărește derularea contractelor de furnizare produse, lucrări și prestări servicii din cadrul Serviciului administrativ tehnic-economic și aplicarea corectă a clauzelor contractuale (curățenie și întreținere sedii, întreținere instalații interioare, imprimare multiplicare și control acces, tipografiere, întreținere și reparații auto, telefonie fixă, furnizare bonuri valorice de carburant/carduri, leasing, contracte de închiriere sedii, închiriere purificatoare apă, asigurare personal pentru transportul de persoane,

ANEXA LA

HCLM NR._LL .-£ contracte de utilități - energie electrică, apă-canal, energie termica, etc.), controlează activitatea personalului contractat;

 • •  supraveghează lucrările de reparații curente efectuate la sediile aparținând Primăriei municipiului Constanța și parcările supraetajate;

 • •  verifică pe teren sau prin sondaj, lucrările executate de prestatori;

 • •  întocmește propunerea bugetului local și a programului achizițiilor publice pentru Direcția tehnic administrativ, pentru anul următor;

 • •  gestionează materialele consumabile, obiectele de inventar și mijloacele fixe;

 • •  recepționează toate materialele consumabile, obiectele de inventar și mijloacele fixe intrate în magazie, întocmește NIR-uri, bonuri de consum și deschide fișa de evidență pe loc de folosință a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • •  asigură păstrarea materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe ce se află în magaziile și depozitul Primăriei municipiului Constanța;

 • •  depozitează în magazie și în depozitul Primăriei municipiului Constanța obiectele de inventar și mijloacele fixe ce se restituie din teren ca urmare a faptului că nu mai sunt necesare la locul de folosință de până atunci din diverse motive;

 • •  analizează și centralizează referatele cu privire la necesarul de materiale consumabile, obiecte de inventar și mijloace fixe propuse a fi achiziționate de către direcțiile primăriei municipiului constanța și face toate demersurile în vederea achiziționării acestora cu respectarea prevederilor legii privind achizițiile publice, inventariază împreună cu comisiile de inventariere anuală a patrimoniului primăriei municipiului Constanța, stabilite prin dispoziție de primar, materialele consumabile, obiectele de inventar și mijloacele fixe din cadrul sediilor Primăriei municipiului Constanța, precum și la magaziile și la depozit, domeniul public, arhive, parcările supraetajate;

 • •  colaborează la definitivarea dosarului cu documente pentru a fi efectuată casarea bunurilor degradate (bunuri ce au fost propuse la casare în urma inventarierii patrimoniului Primăriei municipiului Constanța);

 • •  elaborează și supune spre aprobare Regulamentul de utilizare a autovehiculelor aflate în dotarea Primăriei municipiului Constanța.

 • •  verifică situațiile de plată întocmite de operatori;

 • •  înregistrarea facturilor ce merg spre decontare la Serviciul contabilitate prin persoana desemnată pentru înregistrarea documentelor în programul informatic;

 • •  certificarea în privința realității, regularității și legalității a facturilor înregistrate;

 • •  întocmirea referatelor de specialitate și a proiectelor de hotărâri pentru ședințele Consiliului local, referitoare la activitățile specifice serviciului;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

j ANEX^LA

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitât^^^f=»Șwațe=ți=F:le'gile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

 • •  asigură serviciul de întreținere și curățenie, precum și materialele necesare acestui serviciu;

 • •  asigură întreținerea instalațiilor interioare, a tâmplăriei, a mobilierului cât si a tuturor spatiilor si terenurilor de sport din incinta complexului sportiv Gheorghe Hagi, precum și materialele și utilajele necesare;

 • •  asigură serviciul de întreținere și funcționare în bune condiții a imobilului din punct de vedere al reparațiilor curente (tip zugrăveli, tencuieli, înlocuiri de tâmplărie, etc.) din incinta complexului sportiv Gheorghe Hagi;

 • •  coordonează și supraveghează toate activitățile desfășurate în complexul sportiv în vederea respectării legislației în vigoare cât și a regulamentului de folosire a bazei sportive "Gheorghe Hagi";

 • •  răspunde de asigurarea funcționarii tuturor clădirilor, a terenurilor, a anexelor, materialelor, aparatelor și a mijloacelor din dotare și folosirea eficientă a acestora, din cadrul bazei sportive "Gheorghe Hagi" în conformitate cu destinația lor;

 • •  inițiază achizițiile necesare desfășurării activităților în cadrul bazei sportive "Gheorghe Hagi" .

18.2. Compartiment tehnic, reparații și întreținere

Subordonare: Personalul de execuție se subordonează Directorului executiv al Direcției tehnic administrativ, iar directorul executiv primarului

Atribuțiile compartimentului:

 • •  efectuarea lucrărilor interioare și exterioare specifice de întreținere și reparații ale construcțiilor în regie proprie, refacerea zidăriei, tencuieli, zugrăveli, vopsitorie, reparații pardoseli nebetonate, betonate sau placate, refaceri sau reparații interioare parchet, gresie, faianță sau exterioare;

 • •  lucrări de execuție, întreținere și reparații pentru tâmplărie din lemn, metalică și construcții metalice diverse;

 • •  lucrări de întreținere și reparații pentru instalațiile electrice, alimentare cu apă, canalizare aferente clădirilor administrative ale primăriei;

 • •  alte tipuri de reparații curente la clădirile administrative ale primăriei, care pot fi executate în regie proprie;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii activităților stabilite.

18.3. Compartiment gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar

Subordonare: personalul de execuție se subordonează Directorului executiv al Direcției tehnic administrativ

Atribuțiile compartimentului:

 • •  întocmirea informărilor și referatelor privind activitatea specifică;

 • •  desfășurarea activităților de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate;

 • •  asigură sprijin de specialitate, de ordin tehnic/economic, ca urmare a solicitărilor primite de la unitățile de invățământ preuniversitar de stat;

 • •  verifică devizele estimative de lucrări și supune aprobării conducerii toate cheltuielile aferente acestora;

 • •  întocmește note de constata re/referate cu privire la problemele de ordin tehnic ale instituțiilor de învățământ preuniversitar și le supune aprobării/avizării conducerii;


  •{CLP

  • •  asigură transmiterea către unitățile de învățământ nereguli cu privire la documentațiile depuse;

  • •  asigură evidențierea atât scriptică cât și în format electronic a solicitărilor unităților de învățământ;

  • •  comunică Compartimentului informațiile de interes public comunicatele de presă;

  • •  colaborează cu structurile


  comunicare care ar putea


  și relații mass constitui subiecte


  media pentru


  aparatului de


  specialitate în vederea


îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  analizează și centralizează toate solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat și asigură corespondența cu acestea;

 • •  în cadrul deplasărilor în teren se efectuează fotografii/sau după caz acestea sunt solicitate conducerii unității de învățământ pentru confirmarea problemelor cu care acestea se confruntă;

 • •  însușirea și respectarea informațiilor documentate ale Sistemului de management (manualul calității, procedurile de sistem, procedurile operaționale, formulare, diagrame de proces, etc.) sau alte informații documentate, determinate de instituție ca fiind necesare pentru eficacitatea procesului sau activităților desfășurate;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

 • •  îndrumarea și consilierea reprezentanților unităților de învățământ privind întocmirea documentației de finanțare, dar și în elaborarea caietelor de sarcini;

 • •  gestionarea fondurilor publice, respectiv fonduri oferite prin finanțare complementară acordată unităților de învățământ;

 • •  asigură personal desemnat în echipele de implementare și derulare a proiectelor desfășurate prin Direcția dezvoltare și fonduri europene din cadrul municipiului Constanța;

 • •  elaborarea și implementarea documentației cu privire la anumite achiziții stabilite în cadrul proiectelor derulate prin Direcția dezvoltare și fonduri europene din cadrul municipiului Constanța;

 • •  propune, prin informări și referate, îmbunătățirea activității specifice;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  întocmirea proiectelor de hotărâri în conformitate cu normele de tehnică legislativă;

 • •  asigură transmiterea hotărârilor Consiliului local către unitățile de învățământ;

 • •  asigură personal desemnat ca membru în diverse comisii.

Sistemul de relații al compartimentului:

Relații interne: în cadrul primăriei, compartimentul relaționează cu toate compartimentele, primind și furnizând informații care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetățenilor ce țin de competența sa.

 • •  colaborare cu Direcția generală poliția locală:

o furnizează informații privind proprietățile municipiului (terenuri și construcții) în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

o efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în administrarea unităților de învățământ.

ANEXA LA

;~ICLM NR. !9| .

 • •  colaborare cu Direcția financiara:                  “   *------————j

o furnizează informații privind imobilele aflate în baza materială de învățământ, pe măsura modificărilor efectuate în cartea funciară.

 • •  colaborare cu Direcția achiziții publice/Direcția dezvoltare și fonduri europene:

o furnizează informații ce țin de finanțarea complementară acordată unităților de învățământ (cheltuieli materiale/investiții);

o      furnizează informații privind identificarea diferitelor locații de

interes, aflate în imobilele care fac parte din baza materială de învățământ la solicitarea acestora.

 • •  colaborare cu Secretarul general al municipiului:

o primește informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile primarului;

o întocmește proiecte de dispoziții/hotărâri ale Consiliului Local și furnizează informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile primarului;

o solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, fond funciar și registrul agricol și informații pentru verificarea situației juridice a imobilelor.

 • •  colaborare cu Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății:

o solicită punct de vedere juridic/viză de legalitate cu privire la activitățile specifice ale compartimentului.

Relații externe:

 • •  colaborează cu Inspectoratul Școlar județean Constanța și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în problemele legate de modificările rețelei școlare și obținerea avizelor necesare desfășurării activității specifice ale compartimentului, în vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților ce-i revin.

18.4. Serviciul protecție civilă, securitate, sănătate în muncă și situații de urgență

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv al Direcției tehnic administrativ, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Misiunea și scopul serviciului:

 • •  aplicarea legislației din domeniul protecției civile - conform prevederilor Legii nr. 481/2004 - la nivelul municipiului Constanța și implicit la nivelul aparatului de specialitate al primarului;

 • •  aplicarea și verificarea respectării prevederilor legislației din domeniul securității și sănătății în muncă - conform prevederilor Legii nr. 319/2006 și a H.G. nr. 1425/2006 - la nivelul structurilor din instituție;

 • •  aplicarea și verificarea respectării prevederilor legislației din domeniul apărării împotriva incendiilor - conform prevederilor Legii nr. 307/2006 -la nivelul structurilor din instituție;

 • •  aplicarea și verificarea respectării prevederilor legislației referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul situațiilor de urgență - conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 712/2005, modificat și completat cu Ordinul M.A.I. nr. 786/2005 - la nivelul compartimentelor de muncă din instituție;

 • •  aplicarea prevederilor legislației referitoare la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare conform prevederilor Legii nr. 477/2003 și a H.G. nr. 370/2004;

; ANEXA LA i ICLM NR. 1^

 • •  aplicarea legislației referitoare la pregătirea populației pentru apărare, conform Legii nr. 446/2006;

 • •  aplicarea legislației referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice Legea nr. 132/2010 și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Atribuțiile serviciului:

Atribuții cu caracter general:

 • •  propune, prin informări și referate, îmbunătățirea activității specifice;

 • •  întocmește, referate și rapoarte pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local, în domeniul de competență;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmesc lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

Atribuții specifice:

 • a) pe linie de protecție civilă

Aplicarea legislației din domeniul protecției civile - conform prevederilor Legii nr. 481/2004 - la nivelul municipiului Constanța și implicit la nivelul aparatului de specialitate al primarului

 • •  identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul municipiului;

 • •  întocmirea planurilor de analiză și de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competență sau în domeniul de activitate;

 • •  culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă;

 • •  planificarea și organizarea activităților de pregătire a populației și a salariaților privind protecția civilă;

 • •  organizarea cooperării și a colaborării privind protecția civilă;

 • •  organizarea evacuării în caz de urgență civilă;

 • •  informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență;

 • •  organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime a serviciilor pentru situații de urgență și a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu;

 • •  înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației municipiului Constanța, în situații ce țin de protecția civilă;

 • •  protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a mediului împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate;

 • •  asigurarea condițiilor de supraviețuire a populației din municipiul Constanța, în situații ce țin de protecție civilă;

 • •  organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor calamităților naturale și a celorlalte situații de protecție civilă;

ANEXA .LA

*CLMNR._n._/^

 • •  constituirea rezervelor de resurse financiare și tehnico-materiale specifice;

 • •  gestionarea, depozitarea, întreținerea și conservarea tehnicii, aparaturii și materialelor de protecție civilă;

 • •  menținerea în stare de funcționare a sistemului de alarmare a populației din municipiului Constanța;

 • •  menținerea în stare de operativitate a adăposturilor publice de protecție civilă din municipiu;

 • •  identifică spații si stabilește posibilitățile de utilizare pentru adăpostire;

 • •  asigură înzestrarea și dotarea structurilor de protecție civilă cu bunuri și materiale specifice;

 • •  încheie în colaborare cu Compartimentul comunicare și mass media protocoale cu posturile radio și TV locale pentru transmiterea mesajelor de avertizare și alarmare;

 • •  Execută serviciul de permanență, conform prevederilor legale, în următoarele situații:

 • •  1. Când sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase a căror evoluție va începe în cel puțin 12 ore și poate dura până la 3-4 zile (fenomene de scurtă și medie durată), ca urmare a primirii atenționărilor și avertizărilor meteorologice cod galben, portocaliu sau roșu;

 • •  Fenomenele meteorologice ce intră sub incidența acestor coduri sunt:

 • •  a) vânt puternic (cu intensificări - 55-90 km/h);

 • •  b) ploi importante cantitativ (25-50 l/mp);

 • •  c) ninsori abundente și polei (depunere de strat de 10-30 cm în 24 ore);

 • •  e) caniculă (valori de temperatură egale sau mai mari de 37 grade C);

 • •  f) ger (valori de temperatură sub -10 grade C).

 • •  2. Când prefectul dispune instituirea serviciului de permanență privind iminența producerii unor situații de urgență pe teritoriul municipiului Constanța.

 • •  asigură convocarea membrilor Comitetului pentru situații de urgență al municipiului Constanța și Centrului operativ pentru situații de urgență;

 • •  încheierea convenției cu Centrul meteorologic regional Dobrogea pentru furnizarea prognozelor, atenționărilor și avertizărilor meteorologice.

 • b) pe linie de securitate și sănătate în muncă Aplicarea și verificarea respectării prevederilor legislației din domeniul securității și sănătății în muncă - conform prevederilor Legii nr. 319/2006 și a H.G. nr. 1425/2006, - la nivelul structurilor din instituție:

 • •  identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • •  elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

 • •  elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale instituției, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru și difuzarea acestora în instituție numai dupâ ce au fost aprobate de către primar;

 • •  propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea primarului;

 • •  verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;

f ANEXAXA

.■■iclmnrJH .j2q

 • •  întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • •  elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

 • •  elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituției;

 • •  asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

 • •  încărcarea, verificarea anuală și repoziționarea stingătoarelor pentru stingerea incendiilor din spațiile de birouri, depozite etc ale structurilor aparatului de specialitate;

 • •  verificarea la o perioadă de 2 ani a valabilității truselor de prim ajutor poziționate în spațiile destinate birourilor și completarea cu materiale a acestora;

 • •  evidența zonelor cu risc ridicat;

 • •  stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • •  evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

 • •  evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea "aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

 • •  participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de legislația specifică;

 • •  elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de angajații instituției;

 • •  urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • •  urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

 • •  alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

 • •  efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora.

 • c) pe linia de situații de urgență, apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.)

Aplicarea și verificarea respectării prevederilor legislației din domeniul apărării împotriva incendiilor conform prevederilor Legii nr. 307/2006 la nivelul structurilor din instituție:

 • •  stabilirea, prin dispoziții scrise, a responsabilităților și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în instituție, actualizarea acestora ori de câte ori apar modificări și aducerea lor la cunoștința angajaților instituției;

 • •  asigurarea identificării și evaluării riscurilor de incendiu din instituție și asigurarea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • •  elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;

 • •  verificarea cunoașterii și respectării de către salariați a instrucțiunilor necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și verificarea respectării acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare, de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa; i anexa la j ,jHCLM NR.

 • •  asigurarea întocmirii și actualizării planurilor de intervenție și â condițiilor pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • •  asigurarea utilizării, verificării, întreținerii și reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • •  informarea de îndată, prin orice mijloc, a ISU despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu în instituție, completarea și trimiterea, în termen de 3 zile lucrătoare a raportului de intervenție;

 • •  îndeplinirea oricăror altor atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

Instruirea lucrătorilor în domeniul situațiilor de urgență:

Aplicarea și verificarea respectării prevederilor legislației referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul situațiilor de urgență, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 712/2005, modificat și completat cu Ordinul M.A.I. nr. 786/2005 la nivelul structurilor din instituție.

 • •  întocmirea tematicii anuale de instruire a salariaților în domeniul situațiilor de urgență;

 • •  asigurarea instruirii întregului personal angajat, în raport cu nivelul de pregătire al salariaților și în funcție de specificul activității desfășurate la fiecare loc de muncă;

 • •  efectuarea instructajului introductiv general pentru nou-angajați, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă, salariații transferați sau detașați în instituție, voluntari sau studenți și elevi din școli și licee aflați în practică de specialitate, instruire care vizează dobândirea de cunoștințe cu privire la:

o conținutul actelor normative care reglementează managementul situațiilor de urgență și activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum și actele normative specifice instituției;

o managementul situațiilor de urgență și modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituției;

o mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcțiile, instalațiile, amenajările și modul de utilizare a acestora, precum și mijloacele tehnice existente și planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecție civilă;

o formele și metodele specifice de prevenire și stingere a incendiilor; o modul de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență și în cazul observării și anunțării unui incendiu;

o acțiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență.

 • •  stabilirea pentru fiecare categorie de personal participant la instruirea generală, a unui nivel minim de cunoștințe necesare și verificarea cunoștințelor acumulate de către persoanele instruite, pe bază de teste, la terminarea instructajului;

 • •  instruirea salariaților asupra condițiilor care determină ori favorizează producerea accidentelor și cauzele potențiale (riscurile) de incendiu și/sau explozie specifice, precum și asupra normelor, regulilor și măsurilor de prevenire a acestora;

 • •  instruirea salariaților asupra modului de acțiune în cadrul serviciilor de urgență și în sprijinul acestora pentru realizarea intervenției operative și pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență;

 • •  adaptarea tematicii orientative de instruire și completarea acesteia pe parcursul anului, dacă este cazul, cu concluziile rezultate din controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale și îndeplinirea sarcinilor ș ANEXA LA

}>{clm nr, J/n ._zfo stabilite, din natura, frecvența și amploarea incendiilor și altor situații" de" urgență, precum și în cazul modificărilor legislației specifice.

Pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare

Aplicarea prevederilor legislației referitoare la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare conform prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003.

 • •  asigurarea pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, la nivelul municipiului, conform competențelor stabilite prin lege;

 • •  comunicarea către Administrația națională a rezervelor de stat și probleme speciale a propunerilor privind:

o planul de mobilizare și bugetul de stat pentru război;

o planul de pregătire;

o programul de pregătire a teritoriului pentru apărare.

 • •  fundamentarea finanțării activităților de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

 • •  identificarea, în condițiile legii, a capacităților de apărare, cu scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare;

 • •  comunicarea anuală, în primul trimestru, către Administrația națională a rezervelor de stat și probleme speciale, pe baza datelor primite de la operatorii economici, a listei cuprinzând situația capacităților pentru apărare și starea acestora, în scopul luării lor în evidență;

 • •  înființarea și funcționarea ca organ de specialitate, conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, a comisiei de apărare formată din salariați cuprinși în organigrama proprie.

Colectarea selectivă a deșeurilor. Regimul deșeurilor

 • •  planifică și conduce activitățile de identificare și evaluare a aspectelor de mediu;

 • •  stabilește limita de gravitate a impactului asupra mediului în vederea determinării aspectelor semnificative de mediu;

 • •  monitorizează și măsoară în mod regulat caracteristicile activităților care pot avea un impact semnificativ asupra mediului (resurse și deșeuri);

 • •  întocmește Programul de management de mediu;

 • •  monitorizează și raportează periodic stadiul realizării obiectivelor de mediu;

 • •  identifică activitățile potențial cauzatoare de situații de urgență cu impact asupra mediului, la nivelul instituției;

 • •  consemnează cantitățile de deșeuri colectate selectiv în Registrul de evidență a deșeurilor colectate selectiv;

 • •  raportează lunar datele din registru către Agenția națională pentru protecția mediului;

 • •  stabilește acțiuni pentru conformarea cu cerințele legale privind protecția mediului;

 • •  elaborează Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor de la nivelul instituției;

 • •  monitorizează procesul de gestionare a deșeurilor;

 • •  completează Registrul de evidență a deșeurilor colectate selectiv și îl transmite lunar către autoritățile abilitate.

Competențele serviciului:

 • •  verifică modul de aplicare și respectare de către șefii de structuri și personalul din subordinea directă a acestora a reglementărilor interne referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor și situații de urgență (apărare împotriva incendiilor și protecție civilă), propunând primarului măsurile care se impun pentru respectarea lor;

' ANEXA LA [ iHCLM NR,

 • •  verifică respectarea legislației de protecție civilă - de către proprietarii'” sau administratorii imobilelor - în ceea ce privește administrarea corespunzătoare a adăposturilor publice de protecție civilă, precum și a sirenelor de alarmare a populației și a echipamentelor conexe acestora.

Sistemul de relații al serviciului:

Intern:

 • •  cu salariații instituției/compartimentele de muncă, serviciile publice din subordinea consiliului local;

 • •  cu persoane fizice sancționate cu prestarea unei activități în folosul comunității.

Extern:

 • •  cu autorități și instituții publice: Inspectoratul teritorial de muncă; Inspectoratul pentru situații de urgență; Centrul militar zonal; Instituția prefectului; Consiliul județean Constanța, Direcția de sănătate publică, etc.

 • •  cu persoane juridice: operatori economici, asociații de proprietari, etc.

 • 18.5. Compartiment arhivă

Subordonare: Se subordonează Directorului executiv adjunct, direcorului executiv al al Direcției tehnic-administrativ și primarului municipiului Constanța.

Atribuțiile compartimentului:

 • •  asigură evidența tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a celor ieșite;

 • •  asigură evidența tuturor intrărilor și ieșirilor de unități arhivistice în/din depozitele de arhivă;

 • •  propune modificarea prevederilor nomenclatorului arhivistic al instituției în situația în care constată neconcordanțe între prevederile lui și situația reală;

 • •  urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifică modul de respectare a prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor naționale de către compartimentele creatoare de documente, propune măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate conducătorului structurii respective;

 • •  verifică și preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite, întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozite;

 • •  cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de către cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare și potrivit articolului 243 alin. 1 lit. o din Codul Administrativ, le înaintează secretarului general al municipiului pentru a certifica conformitatea copiilor cu actele originale;

 • •  pune la dispoziție pe bază de semnătură și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, iar, la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate și asigură reintegrarea acestora în fondul arhivistic;

 • •  organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legale incidente, menține ordinea și asigură curățenia în depozitul de arhivă, propune măsuri de dotare corespunzătoare cu mobilier, rafturi, mijloace de prevenire și stingere a incendiilor a depozitelor, propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;

 • •  asigură legătura cu Direcția județeană a arhivelor naționale Constanța;

ANEXA LA ICLMNR.

 • •  pune la dispoziția delegatului Direcției județene a a'l^ivelur^rrațîtmate”"’’ Constanța toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunilor de control;

 • •  pregătește documentele (cu valoare istorică) și inventarele acestora în vederea predării lor la Direcția județeană a arhivelor naționale Constanța;

 • •  asigură selecționarea documentelor conform prevederilor Legii nr. 16/1996 și a nomenclatorului arhivistic intern în vederea topirii;

 • •  asigură predarea pentru distrugere a documentelor cu termen de păstrare expirat și, respectiv, la Direcția județeană a arhivelor naționale Constanța, documentele cu termen de păstrare expirat în instituție;

 • •  întocmesc săptămânal și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționată în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior;

 • •  verifică registrul și întocmește răspuns în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului;

 • •  întocmește, potrivit legii, proiect de dispoziție pentru aprobarea nomenclatorului arhivistic al documentelor constituite în cadrul direcțiilor și serviciilor proprii, în vederea arhivării;

 • •  verifică și eliberează adeverințe de vechime pentru toți foștii membri cooperatori;

 • •  semnează răspunsurile către petenți alături de secretarul general al municipiului;

 • •  semnează de conformitate copiile solicitate de instanțele judecătorești și de avocați, care au contracte de reprezentare și consultanță juridică cu Primăria municipiul Constanța.

Secțiunea 19

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției urbanism A. Arhitectul șef

Subordonare: Subordonat față de primarul municipiului Constanța. Superior față de toți funcționarii publici din cadrul Direcției urbanism

Atribuțiile arhitectului șef:

 • •  inițiază, coordonează elaborarea din punct de vedere tehnic, avizează și propune spre aprobare documentațiile de urbanism;

 • •  avizează strategiile de dezvoltare integrată;

 • •  convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

 • •  semnează avizele de inițiere, certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, avizul de urbanism respectiv adrese și documente emise în cadrul Direcției urbanism;

 • •  urmărește punerea în aplicare a documentațiilor de urbanism, precum și a strategiilor de dezvoltare integrată și a politicilor urbane;

 • •  asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism;

 • •  transmite periodic, prin intermediul Serviciului strategii și planificare urbană, Ministerului dezvoltării regionale administrației publice și fondurilor europene situațiile cu privire la evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism;

 • •  se asigură ca Planul urbanistic general și strategia de dezvoltare durabilă și integrată, parte integrantă din acesta, se corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale unității administrativ-teritoriale, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică;

ANEXALA | HCLMNR._țM.

 • •  semnează activitatea de verificare a co nți n utu I u i pla n u ri I or~aroaffrstice-înaintate spre avizare și aprobare Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și a Comisiei de specialitate a Consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, constituite în baza prevederilor legale în vigoare, ținând seama de:

o reglementările urbanistice în vigoare pentru teritoriul din care face parte terenul studiat;

o amplasamentul în cadrul zonei, vecinătățile și servituțile terenului după caz, indicatorii urbanistici și funcțiunile propuse, precum și de prevederile legale aplicabile în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

 • •  semnează lista planurilor de urbanism care vor fi înaintate spre avizare Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și a Comisiei de specialitate a Consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului și, pe baza propunerilor inițiatorilor, întocmește lista proiectelor de hotărâre care vor fi înaintate Consiliului local spre dezbatere și aprobare;

 • •  coordonează întocmirea proiectelor de hotărâre pentru planurile de urbanism avizate de Comisia de specialitate a Consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului care sunt propuse spre aprobare Consiliului local;

 • •  semnează elaborarea corespondenței de comunicare către cei interesați a deciziilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism referitoare la planurile de urbanism analizate;

 • •  coordonează elaborarea studiilor și referatelor privind inițierea, promovarea, elaborarea și aprobarea planurilor de urbanism demarate de către autoritatea locală, conform prevederilor Legii nr. 350/2001;

 • •  coordonează activitatea de urmărire a îndeplinirii prevederilor contractuale pentru planurile de urbanism inițiate de către autoritatea locală;

 • •  participă la analizarea și verificarea planurilor de urbanism aferente proiectelor de dezvoltare urbană promovate de către autoritatea publică locală;

 • •  semnează pentru comunicare către (comunicarea se realizează la nivelul Secretariatului tehnic din cadrul Direcției urbanism) Inspectoratului județean în construcții, precum și structurii de specialitate din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului de la nivel județean, în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna anterioară, următoarele documente, în format tipărit și în format electronic:

o lista planurilor urbanistice aprobate, bază pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizării construcțiilor;

o lista anunțurilor de începere a execuției lucrărilor de construcții; o lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite;

o lista autorizațiilor de construire/desființare emise sau prelungite;

o lista proceselor-verbale de recepție, întocmite potrivit legii

 • •  semnează activitatea aferentă informării și consultării publicului din cadrul Serviciului strategii și planificare urbană;

 • •  propune și vizează spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și a altor regulamente stabilite conform legii sau de către superiorii ierarhici, care au legătură cu activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • •  acordă informații de specialitate, în domeniul urbanismului, altor compartimente funcționale din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

 • •  acordă informații de specialitate cetățenilor și comunică permanent aspecte referitoare la procedura de elaborare și aprobare a planurilor de urbanism prin publicarea și actualizarea periodică pe site-ul autorității locale, a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor emise la nivelul Direcției urbanism;

 • •  răspunde de păstrarea secretului de serviciu privind cuprinsul documentelor emise la nivelul Direcției urbanism;

 • •  semnează corespondența diversă elaborată la nivelul Direcției urbanism;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu încredințate pe cale ierarhică și răspunde de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor încredințate în domeniul urbanismului;

 • •  semnează procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  semnează pentru luare în evidență, documentațiile și documentele transmise de către funcționarii publici din cadrul Direcției urbanism (Serviciul autorizări și Compartimentul autorizare comunicare vizuală, Serviciul strategii și planificare urbană, Compartimentul bază de date urbane, Secretariat tehnic sau Biroul infrastructură, rețele urbane și eficiență energetică);

 • •  coordonează întreaga structură organizatorică și funcțională a compartimentelor din subordine; organizează activitatea și repartizează sarcinile și îndatoririle de serviciu pentru angajații din subordine; detaliază atribuțiile compartimentelor pe care le conduce, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcție de execuție, prin elaborarea pentru fiecare subordonat a fișelor de post; îndrumă urmărește și verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, corespunzătoare și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate, în raport cu pregătirea, experiența și funcția sau postul ocupat;

 • •  asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului local Constanța sau prin dispoziții ale Primarului municipiului Constanța, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică și economică;

 • •  participă la toate ședințele Consiliului local care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice, precum și amenajarea teritoriului administrativ, sau deleagă un reprezentant;

 • •  urmărește rezolvarea, în termenul legal, a sesizărilor primite de la cetățeni privind respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în ceea ce privește procesul de autorizare a construcțiilor;

 • •  asigură întocmirea și răspunde de realizarea documentelor de organizare și dezvoltare urbanistică de amenajare a teritoriului, conform prevederilor legale;

 • •  inițiază proiecte finanțate din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public privat și avizează toate proiectele întocmite de terți pe teritoriul administrativ al municipiului;

 • •  inițiază și coordonează organizarea de concursuri de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului în vederea asigurării, prin confruntare profesională, a unei înalte calități a mediului construit; colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local;

organizează procesul de participare a cetățenilor la realizarea proiectelor de urbanism și amenajarea teritoriului, prin informarea, consultarea și colectarea opțiunilor și opiniilor publicului privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbanistică a municipiului, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială și ale programelor de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică;

îndeplinește atribuțiile din sfera de activitate, menționate în legislația specifică în domeniu sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

se ocupă în permanentă de cunoașterea și însușirea legislației referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții;

atribuțiile de serviciu de ordin tehnic sunt stabilite conform normelor legislative aplicabile în vigoare și vor fi aduse la îndeplinire strict potrivit cadrului legal în domeniu;

îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de șeful ierarhic superior;

întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior

B. Directorul executiv adjunct

Subordonare director executiv adjunct: Arhitect șef, primar

Director executiv adjunct are în subordine Serviciul autorizări și Compartimentul autorizare comunicare vizuală, Serviciul strategii și planificare urbană, Compartimentul bază de date urbane, Biroul infrastructură, Rețele urbane și eficiență energetică.

Atribuțiile director executiv adjunct:

 • •  participă la analizarea și verificarea planurilor de urbanism aferente proiectelor de dezvoltare urbană promovate de către autoritatea publică locală;

 • •  acordă informații de specialitate, în domeniul urbanismului, altor compartimente funcționale din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

 • •  acordă informații de specialitate cetățenilor și comunică permanent aspecte referitoare la procedura de elaborare și aprobare a planurilor de urbanism prin publicarea și actualizarea periodică pe site-ul autorității locale, a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor emise la nivelul Direcției urbanism;

 • •  răspunde de păstrarea secretului de serviciu privind cuprinsul documentelor emise la nivelul Direcției urbanism;

 • •  semnează corespondența diversă elaborată la nivelul Direcției urbanism;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu încredințate pe cale ierarhică și răspunde direct de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor încredințate în domeniul urbanismului;

 • •  semnează procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  semnează documentațiile transmise de pe nivelul Serviciul autorizări și Compartimentul autorizare comunicare vizuală, Serviciul strategii și

j ANEXA LA I

' hclm nr._LX~z~2q^ planificare urbană, Compartimentul baza de date urbane, Secretariat tehnic sau Biroul infrastructură, rețele urbane și eficiență energetică;

 • •  atribuțiile de serviciu de ordin tehnic sunt stabilite conform normelor legislative aplicabile în vigoare și vor fi aduse la îndeplinire strict potrivit cadrului legal în domeniu;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

19.1. Compartiment secretariat tehnic Subordonare: este subordonat față de Arhitectul șef

Atribuțiile compartimentului:

 • •  verifică și distribuie corespondența internă și externă adresată Direcției urbanism;

 • •  elaborează adrese de răspuns la corespondența adresată Direcției urbanism;

 • •  asigură toată activitatea de secretariat aferentă Direcției urbanism și arhitectului șef (programare audiente, procesare și transmitere rezoluții (răspunsuri) emise de către arhitectul șef;

 • •  emit rapoarte de activitate lunare, săptămânale sau ori de câte ori este solicitat de către arhitectul șef;

 • •  soluționează cererile adresate de petenți sau instituții și autorități publice, cu respectarea termenelor de soluționare prevăzute de lege și colaborează cu alte compartimente din cadrul instituției, atunci când situația o cere;

 • •  asigură circuitul informatic al actelor primite și elaborate;

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  elaborează proiectele de hotărâri ale Consiliului local;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu încredințate pe cale ierarhică și răspunde direct de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor încredințate;

 • •  transmiterea către arhitectul șef, pentru a fi semnate, documentațiile complete și corect întocmite și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de cadrul legal și legislație;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

19.2. Serviciul autorizări

Subordonare: Șeful serviciului este subordonat Directorului executiv adjunct, Arhitectului șef, primarului municipiului, iar angajații din serviciu, șefului serviciului. Atribuțiile serviciului:

 • •  verifică documentațiile tehnice prezentate de beneficiari;

 • •  verifică pe teren documentațiile tehnice prezentate;

 • •  colaborează cu serviciile: patrimoniu, cadastru, urbanism, juridic, control disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • •  întocmesc certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, autorizațiile de desființare, autorizațiile pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/sau privat, certificatele de urbanism pentru lucrări de intervenție în primă urgență, autorizațiile de construire pentru lucrări de intervenție în primă urgență, etc. și transmit către arhitectul șef, pentru a fi semnate, doar dacă documentațiile îndeplinesc toate condițiile prevăzute de cadrul legal și legislație;

 • •  întocmesc și trimit centralizatoarele cu lucrările autorizate la Serviciul control disciplina în construcții și afișajul stradal, în vederea urmăririi respectării documentațiilor tehnice vizate spre neschimbare;

 • •  primesc spre avizare cererile privind întocmirea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc notele de regularizare a taxei la autorizația de construire;

 • •  calculează taxele pentru documentațiile tehnice le presupun, inclusiv regularizările de taxe;

 • •  participă la recepția lucrărilor autorizate;

 • •  întocmirea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau recepția parțială a lucrărilor autorizate în cadrul comisiei de recepție constituită conform legii;

 • •  înregistrează în registrele de evidență lucrările eliberate și ține evidența acestora (autorizații de construire, autorizații de desființare, certificate de urbanism, procese verbale de recepție, note de regularizare a taxei, note de constatare a desființării, etc.).

 • •  întocmesc situația proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și le înaintează Serviciului public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, împreună cu autorizația de construire și nota de regularizare a taxei;

 • •  întocmesc situațiile statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Direcția de statistică a județului Constanța, Camera de conturi, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Instituția prefectului județul Constanța;

 • •  inventariază lucrările autorizate și pregătește documentațiile tehnice în vederea arhivării;

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu încredințate pe cale ierarhică și răspunde direct de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor încredințate;

 • •  transmiterea către arhitectul șef, pentru a fi semnate, documentațiile complete și corect întocmite și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de cadrul legal și legislație;

i ANEXA LA

ÎHCLM NR,

 • •  Procesele verbale de recepție a lucrărilor, Notele de reg u Fa rîzare a Taxei, Notele de constatare, Notele de înștiințare pentru ISC vor întocmite și semnate de către funcționarii publici din cadrul Serviciului autorizări care efectuează vizita și verificarea în teren. Autentificarea acestor documente se va face prin aplicarea ștampilei instituției Primăria municipiului Constanța, exemplarul nr. 2, în dreptul semnăturii funcționarului public din cadrul Serviciului autorizări - Direcția urbanism - Primăria municipiului Constanța;

 • •  atribuțiile de serviciu de ordin tehnic sunt stabilite conform normelor legislative aplicabile în vigoare și vor fi aduse la îndeplinire strict potrivit cadrului legal în domeniu;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

19.3. Compartiment autorizare comunicare vizuală

Subordonare: personalul este subordonat șefului Serviciului autorizări, Directorului executiv adjunct, arhitectului șef, primarului.

Atribuțiile compartimentului:

 • •  elaborează și propune spre aprobare Regulamentul local de publicitate, cuprinzând inclusiv delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită și respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, în corelare cu documentațiile de urbanism aprobate;

 • •  inventariază cel puțin o dată pe an panourile publicitare amplasate pe domeniul public, identifică proprietarii acestora, verifică legalitatea amplasării panourilor, iar în cazul amplasării nelegale, propune desființarea acestora;

 • •  urmărește și verifică în teren activitatea de afișaj, reclamă și publicitate desfășurată pe domeniul public și privat al persoanelor fizice și juridice, sesizează eventuale nereguli;

 • •  efectuează toate demersurile necesare în vederea încheierii contractelor prevăzute de Legea nr. 185/2013 cu operatorii de publicitate și transmite aceste contracte în vederea urmăririi către Direcția autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul contracte;

 • •  soluționează în termenul prevăzut de lege documentele repartizate pe cale ierarhică și corespondența primită de la șeful ierarhic superior;

 • •  verifică potrivit competențelor conținutul solicitărilor prezentate de beneficiari/investitori în vederea obținerii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru mijloace de comunicare vizuală;

 • •  acordă informații de specialitate celorlalte compartimente funcționale din cadrul instituției, în legătură cu problemele de urbanism cu referire la mijloace de comunicare vizuală;

 • •  organizează arhiva serviciului și evidența statistică a documentațiilor depuse și a actelor elaborate;

 • •  întocmește lunar și anual rapoartele de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  răspunde de păstrarea în bune condiții a documentelor înregistrate, precum și a celor ce urmează să fie eliberate;

 • •  răspunde de păstrarea secretului de serviciu privind cuprinsul documentațiilor de urbanism, dacă legea nu prevede altfel;

 • •  răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor încredințate pe cale ierarhică;

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează j ANEXA LA |

HCLM NR. /'țtâp cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu încredințate pe cale ierarhică și răspunde direct de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor încredințate;

 • •  transmiterea către arhitectul șef, pentru a fi semnate, documentațiile complete și corect întocmite și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de cadrul legal și legislație;

 • •  atribuțiile de serviciu de ordin tehnic sunt stabilite conform normelor legislative aplicabile în vigoare și vor fi aduse la îndeplinire strict potrivit cadrului legal în domeniu;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredințate de către șeful ierarhic superior

19.4. Serviciul strategii și planificare urbană

Subordonare: Șeful serviciului este subordonat Directorului executiv adjunct, arhitectului șef, primarului municipiului, iar angajații din serviciu, șefului serviciului. Atribuțiile serviciului:

 • •  elaborează studii și referate privind aprobare planului urbanistic general al municipiului Constanța;

 • •  elaborează studii și referate privind aprobarea tuturor documentațiilor de urbanism inițiate de autoritatea locală conform Legii nr. 350/2001;

 • •  asigură suport și corespondență privind dezbaterea publică în vederea aprobării documentațiilor de urbanism;

 • •  asigură secretariatul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

 • •  asigură secretariatul Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, a Consiliului local;

 • •  creează baza de date electronică în ceea ce privește documentațiile de urbanism aprobate și cele în curs de aprobare;

 • •  verifică conținutul documentațiilor urbanistice înaintate spre avizare și aprobare Comisiei de specialitate a Consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, respectiv Consiliului local municipal, ținând seama de: reglementările urbanistice în vigoare pentru teritoriul din care face parte terenul studiat, amplasamentul în cadrul zonei și vecinătățile și servituțile terenului , după caz, indicatorii urbanistici și funcțiunile propuse, etc. ;

 • •  întocmește lista documentațiilor de urbanism care vor fi înaintate spre avizare Comisiei de specialitate a Consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului și, pe baza propunerilor superiorilor ierarhici, întocmește lista proiectelor de hotărâre care vor fi înaintate plenului Consiliului local spre dezbatere șî aprobare;

 • •  întocmește proiectele de hotărâre pentru documentațiile deurbarfiSm" avizate de Comisiei de specialitate a Consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului și care sunt propuse spre aprobare Consiliului local;

 • •  acordă informații de specialitate cetățenilor privind aspecte referitoare la procedura de emitere a certificatului de urbanism, autorizației de construire, documentațiilor de urbanism;

 • •  urmărește îndeplinirea prevederilor contractuale pentru proiectele de urbanism ale municipiului Constanța;

 • •  răspunde de păstrarea secretului de serviciu privind cuprinsul documentațiilor de urbanism, dacă legea nu prevede altfel;

 • •  răspunde de păstrarea în bune condiții a documentelor înregistrate, precum și a celor ce urmează să fie eliberate;

 • •  răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor încredințate pe cale ierarhică;

 • •  redactează corespondență diversă în domeniul de competență;

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu încredințate pe cale ierarhică și răspunde direct de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor încredințate;

 • •  transmiterea către arhitectul șef, pentru a fi semnate, documentațiile complete și corect întocmite și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de cadrul legal și legislație;

 • •  atribuțiile de serviciu de ordin tehnic sunt stabilite conform normelor legislative aplicabile în vigoare și vor fi aduse la îndeplinire strict potrivit cadrului legal în domeniu;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

19.5. Compartiment bază de date urbane

Subordonare: personalul este subordonat șefului Serviciului strategii și planificare urbană, Directorului executiv adjunct, Arhitectului șef, primarului municipiului. Atribuțiile compartimentului:

 • •  implementează, exploatează și extind sistemul informațional geografic în vederea întocmirii unei baze de date prin stocarea informației digitale preluate din documentații și utilizarea ei în vederea generării unor planuri și hărți cu reprezentarea datelor urbane, așa cum sunt solicitate de către arhitectul șef;

 • •  asigură stocarea în sistemul electronic a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • •  gestionează, monitorizează și populează baza de date urbane conform solicitărilor venite din partea arhitectului șef;

 • •  realizează analize și cuantificări ale impactului teritorlăI ăl" programelor' publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii și dezvoltării regionale;

 • •  colaborează cu instituțiile deconcentrate, societăți deținătoare de utilități și infrastructuri de transport în vederea ținerii la zi a bazelor de date;

 • •  asigură întocmirea bazei de date privind cadastrul imobiliar-edilitar;

 • •  urmărește modificările legislației specifice și le aduce la cunoștința angajaților din cadrul Direcției urbanism;

 • •  organizează arhiva serviciului și evidența statistică a documentațiilor depuse și a actelor elaborate.

 • •  operează pe calculator cererile primite și înregistrate, prelucrarea periodică a acestora în funcție de cerințele lucrării.

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu încredințate pe cale ierarhică și răspunde direct de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor încredințate;

 • •  transmiterea către arhitectul șef, pentru a fi semnate, documentațiile complete și corect întocmite și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de cadrul legal și legislație;

 • •  atribuțiile de serviciu de ordin tehnic sunt stabilite conform normelor legislative aplicabile în vigoare și vor fi aduse la îndeplinire strict potrivit cadrului legal în domeniu;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

 • 19.6. Biroul infrastructură și rețele urbane și eficiență energetică Subordonare: Șeful biroului este subordonat Directorului executiv adjunct, arhitectului șef, primarului municipiului, iar angajații din birou, șefului de birou. Atribuțiile biroului:

 • •  elaborează și propune spre aprobare politici, planuri și programe de dezvoltare ale infrastructurii tehnico-edilitare ale municipiului Constanța;

 • •  elaborează și actualizează anual strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, precum și planurile locale de implementare aferente acestora;

 • •  pregătesc, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și le prezintă autorităților administrației publice locale spre aprobare;

 • •  implementarea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;

 • •  asistă operatorii și autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții;

 • •  elaborează și implementează strategiile de eficiență energetică, alimentare cu energie termică în sistem centralizat și iluminat public, alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate, sprijină și îndrumă asociațiile de locatari, și coordonează, planifică, avizează și corelează lucrările de utilități publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța, conform competențelor ce îi revin;

 • •  pregătește, promovează și urmărește lucrările de execuție în domeniul gazelor naturale;

 • •  pregătește, promovează și urmărește lucrările de execuție în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat;

 • •  administrează și coordonează activitățile din domeniul energetic referitoare la asigurarea necesarului de energie termică și apă caldă de consum precum și dezvoltarea rețelelor edilitare de alimentare cu energie termică;

 • •  verifică, controlează lucrări de refacere a zonelor verzi;

 • •  se deplasează la fața locului cu deținătorii de rețele de tehnico-edilitare subterane și supraterane, inclusiv drenuri;

 • •  urmărește încadrarea în timp, suprafață și cu respectarea condițiilor legale, a ocupării domeniului public precum și a plății conform legii;

 • •  întocmește, verifică și promovează studii, prognoze și programe de dezvoltare în domeniul iluminatului public;

 • •  stabilește în baza analizelor efectuate prioritățile de dezvoltare în domeniul iluminatului public;

 • •  urmărește comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanție și postgaranție:

 • •  asigură desfășurarea în cele mai bune condiții a manifestărilor organizate de, sau împreună cu municipiul Constanța, prin branșarea la rețeaua de energie electrică a echipamentelor necesare și asigurarea iluminatului public;

 • •  urmărește și coordonează lucrările de pavoazare, inclusiv a celorlalte regii și societăți comerciale implicate în realizare iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

 • •  inspectează teritoriul pentru depistarea deficiențelor în serviciul de iluminat public și intervine pentru remedierea lor;

 • •  participă la realizarea și implementarea Planului de mobilitate urbană ca parte componentă a Planului urbanistic general, care vizează crearea unui sistem de transport urban durabil, luând în considerare criterii sociale, economice, de mediu, în acord cu principiul suveranității cetățenilor (și nu a mașinilor lor).

 • •  elaborează și propune spre aprobare autorității administrației publice locale programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET;

 • •  identifică zonele unitare de încălzire;

 • •  elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., și supune spre aprobare autorității administrației publice locale următoarele:

o regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;

o caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică și pentru exploatarea SACET;

o contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz.

 • •  urmărește realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET;

 • •  urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate;

 • •  comunică periodic datele solicitate de autoritățile de reglementare competente;

I ANEXA LA


LCLM NR-J^J

 • •  controlează modul de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii;

 • •  furnizează și înaintează către autoritatea administrației publice locale datele preliminare necesare fundamentării și elaborării strategiilor de valorificare pe plan local a potențialului resurselor energetice regenerabile;

 • •  propune soluții de valorificare pe plan local a potențialului resurselor regenerabile de energie;

 • •  elaborează și urmărește realizarea programului de contorizare a SACET.

 • •  în activitatea sa, Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică, colaborează cu: R.A.D.E.T., S.C. R.A.J.A S.A., ENEL, S.C.I.L. Confort Urban, Direcția regională de drumuri și poduri Constanța, altele;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredințate de către șeful ierarhic superior;

 • •  pune în aplicare prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, Legii nr. 159 /2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice precum și. pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice și Regulamentul referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța aprobat prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Constanța;

 • •  centralizează cererile depuse de operatorii/ furnizorii de rețele publice de comunicații electronice pentru acordarea accesului pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța și întocmește întreaga documentație necesară încheierii contractelor de acces;

 • •  operează pe calculator cererilor primite și înregistrate, prelucrarea periodică a acestora în funcție de cerințele lucrării;

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu încredințate pe cale ierarhică și răspunde direct de îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor încredințate;

 • •  transmiterea către arhitectul șef, pentru a fi semnate, documentațiile complete și corect întocmite și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de cadrul legal și legislație;

 • •  atribuțiile de serviciu de ordin tehnic sunt stabilite conform normelor legislative aplicabile în vigoare și vor fi aduse la îndeplinire strict potrivit cadrului legal în domeniu;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

  Secțiunea 20

  ANEXA LA.    j

  HCLM NR.Jn

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru

20.1. Serviciul patrimoniu

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv al Direcției patrimoniu și cadastru, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Atribuțiile serviciului:

 • •  identifică imobile în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

 • •  identifică imobile la solicitarea instanțelor judecătorești sau a avocaților ce reprezintă instituția în instanță;

 • •  identifică imobile la solicitarea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii;

 • •  identifică, inventariază și înaintează propunerile de terenuri pentru atribuirea în compensare în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

 • •  identifică imobile în vederea aplicării H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat;

 • •  identifică imobile aflate în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome aflate în subordinea administrației publice centrale și locale situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța sau imobile aflate în gestiunea societăților comerciale la care municipiul Constanța este unic asociat/acționar;

 • •  identifică imobile la solicitarea altor direcții din cadrul primăriei municipiului Constanța sau a serviciilor publice din subordinea Consiliului local;

 • •  identifică imobile la solicitarea unor persoane fizice/juridice îndreptățite;

 • •  identifică imobile la solicitarea Serviciului cadastru în vederea emiterii acordurilor de intabulare;

 • •  suprapune imobile în vederea clarificării notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

 • •  pune în aplicare, potrivit competențelor, prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

 • •  pune în aplicare, potrivit competențelor, prevederile H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat;

 • •  eliberează copii ale planurilor sau documentelor deținute în arhiva Direcției patrimoniu și cadastru;

 • •  formulează răspunsuri la solicitările depuse de persoanele beneficiare ale: Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Legii nr. 341/2004 recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989;

anexa la I

Hiclm nr, JfeR*

 • •  solicită certificate de atestare fiscală și istorice de rol fiscal de la Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local Constanța;

 • •  elaborează proiecte de hotărâri potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (inventariere domeniu public/privat al municipiului Constanța, radiere bunuri din inventarul bunurilor aparținând domeniului public/privat al municipiului Constanța);

 • •  elaborează proiecte de hotărâri ce au ca obiect modificări ale

patrimoniului municipiului Constanța prin aplicarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (darea în administrare/darea            în            folosință            gratuită

/conces/'onarea//ncf?/r/erea/retragere în/din folosință unor imobile: terenuri/clădiri, schimburi de teren, atribuiri de terenuri în proprietate către cetățeni de onoare, veterani, revoluționari, pentru punerea în aplicare a unor sentințe ale instanțelor de judecată, etc.) ;

 • •  elaborarea proiectelor de hotărâri privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică ale imobilelor proprietate privată, deținute de persoane fizice/juridice .

 • •  gestionarea contractelor de prestări servicii pentru "evaluarea și reevaluarea a bunurilor mobile și imobile care aparțin domeniului public/privat al municipiului Constanța", pentru "serviciul de evaluare a imobilelor terenuri și construcții proprietate privată a persoanelor fizice/juridice" și pentru "bunuri care aparțin domeniului public/privat al statului aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța".

 • •  verifică documentația și întocmesc referate și proiecte de dispoziții în vederea aplicării art. 36 din Legea nr. 18/1991, ce au ca obiect terenuri aferente apartamentelor sau a caselor de locuit;

 • •  asigură întocmirea pe etape a documentației necesare încheierii contractelor de concesiune/ închiriere/ asociere/acord drept de superficie cu titlu oneros pentru bunurile imobile terenuri și / sau clădiri aparținând municipiului Constanța cu respectarea legislației în vigoare și urmărește obținerea tuturor avizelor legale necesare de la instituțiilor abilitate;

 • •  elaborează răspunsuri la solicitările formulate în baza dispozițiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  sprijină Serviciul centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și relații mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

20.2. Serviciul cadastru

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv al Direcției patrimoniu și cadastru, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Atribuțiile serviciului:

• identifică, măsoară și verifică terenurile care fac parte din domeniul public și privat al municipiului Constanța, imobilele ce fac obiectul 58

| ANEXA LA ' ~j jHCLM NR. J^./ foZb notificării în vederea aplicării Legii nr. 10/2001 privind regimuTjundic âI unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si la solictarea Serviciului contracte din cadrul Direcției autorizare și sprijin operatori economici si altor direcții din cadrul instituției;

 • •  pun în posesia persoanelor fizice și juridice care dețin terenuri în municipiul Constanța în baza contractelor de concesiune, închiriere, asociere, schimb de terenuri, vânzăre, dispoziții ale primarului municipiului Constanța, hotărâri ale Consiliului local privind atribuiri în proprietate, administrare sau folosință sau ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești;

 • •  participă la expertize tehnico-judiciare dispuse de instanțele judecătorești;

 • •  participă la măsurarea, verificarea și realizarea de planuri de situație cu alte direcții din cadrul instituției;

 • •  formulează răspunsuri la solicitările și sesizările adresate de cetățeni și operatori economici;

 • •  întocmește planurile pentru imobile aflate în proprietatea municipiului Constanța;

 • •  întocmește dosarele în vederea întabulării dreptului de proprietate a municipiului Constanța asupra imobilelor (domeniu public/privat), și depune dosarele la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța și ridică documentația;

 • •  atribuie certificatele de nomenclatură stradală și verifică numerele stradale;

 • •  confirmă adresa, conform nomenclatorului stradal, la cererea solicitanților, persoane fizice sau juridice;

 • •  atribuie adresă, conform nomenclatorului stradal, pentru solicitanții, proprietari de imobile situate în zone nou înființate;

 • •  eliberează acordurile de întabulare a dreptului de folosință asupra terenurilor aflate în proprietatea municipiului Constanța, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

 • •  verifică și avizează planurile de situație întocmite în cadrul documentației pentru obținerea autorizației de construire și documentații de urbanism (PUZ, PUD, PUG);

 • •  verifică documentațiile tehnice depuse de contribuabili pentru emiterea ordinului prefectului în baza Legii nr.18/1991;

 • •  operează și actualizează în baza de date a Serviciului cadastru, procesele-verbale de predare - primire, a adreselor (numere stradale și nume străzi) nou atribuite;

 • •  participă la toate activitățile și lucrările comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în calitate de membru al acesteia;

 • •  verifică și recepționează planurile întocmite pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000, în calitate de membru al Comisiei;

 • •  întocmește procesele-verbale de punere în posesie pentru beneficiarii legilor fondului funciar, în calitate de membru al Comisiei;

 • •  colaborează cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța în vederea scrierii titlurilor de proprietate pentru beneficiarii legilor fondului funciar, în calitate de membru al comisiei;

 • •  participă la identificarea imobilelor în vederea aplicării Legii nr.165/2013 la solicitarea instanțelor de judecată și a avocaților care reprezintă instituția în cadrul comisiei pentru identificare, inventariere și înaintarea propunerilor de terenuri pentru atribuirea în compensare;

 • •  urmăresc modul în care deținătorii de terenuri extravilane asigură cultivarea acestora, la solicitarea si în colaborare cu Compartimentul

anexa la

registru agricol in conformitate cu prevederile O.G.nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură ;

 • •  furnizează Compartimentului registru agricol, în copie, certificatele de nomenclatură stradală pentru completarea și ținerea la zi a registrului agricol;

 • •  gestionează contractele de prestări servicii pentru verificarea și întocmirea documentației necesare obținerii numărului cadastral pentru imobilele aflate în proprietatea municipiului Constanța și înscrierea în cartea funciară a acestora;

 • •  sprijină Serviciul centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și relații mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

Secțiunea 21

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției autorizare și sprijin operatori economici

21.1. Serviciul autorizare operatori economici

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv al Direcției autorizare și sprijin operatori economici, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  pune în aplicare hotărârile Consiliului local cu privire la elaborarea actelor administrative în vederea autorizării desfășurării activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu regulamentul de autorizare al operatorilor economici aprobat;

 • •  elaborează proiectele de hotărâri ale consiliului local în vederea aprobării regulamentului de autorizare a activităților comerciale și a serviciilor de piață pe raza municipiului;

 • •  verifică documentațiile depuse de operatorii economici, elaborează și eliberează actele administrative emise ce permit desfășurarea activităților economice pe raza municipiului Constanța, respectiv: autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică; autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități recreative și distractive; aviz program de funcționare, autorizație de funcționare pentru structuri de primire turistice, tip complex hotelier, autorizație de funcționare pentru desfășurare de activități complementare la același punct de lucru, autorizație de funcționare pentru desfășurare de activități economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

! ANEXALA ! IHCLM NR.

 • •  soluționează corespondența primită de la operatorii~econam1crșî~HCorda informații și consultanță cu privire la documentele și metodologia impusă în vederea obținerii actelor administrative solicitate;

 • •  verifică încasarea corectă a taxelor și accesoriilor pentru neplata la termenul scadent aferente, conform prevederilor hotătârilor Consiliului local și a legislației în vigoare pentru toate tipurile de acte administrative elaborate

 • •  evidențiază și înregistrează debitele restante, calculează accesoriile pentru neplata la termenul scadent și ia măsurile corespunzătoare în cazul operatorilor economici care nu își achită obligațiile de plată la termenele scadente;

 • •  asigură întocmirea corectă, în termenele prevăzute de lege, a tuturor actelor elaborate, ce intră în sarcina serviciului și eliberarea actelor administrative conform procedurilor operaționale aprobate;

 • •  asigură crearea bazei de date cu privire la operatorii economici autorizați pe raza municipiului Constanța, prin centralizarea informațiilor cu privire la autorizațiile emise pe fiecare tip de activitate, zona în care se desfășoară, specificitatea gestionarea documentelor;

  acestora, utilizând aplicația soft pentru


  de situație amplasamentele cu caracter public sau privat al municipiului Constanța,


 • •  centralizează în planurile temporar de pe domeniul

grupate pe zone, activități și operatori economici;

 • •  asigură păstrarea și arhivarea documentelor care au stat la baza întocmirii actelor administrative, precum și corespondența existentă, conform prevederilor legale;

 • •  asigură verificarea în teren a amplasamentelor solicitate de operatorii economici, anterior emiterii actelor administrative, în special pentru activitățile desfășurate pe domeniul public sau privat al municipiului;

 • •  asigură circuitul informatic a actelor primite si elaborate;

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  colaborează cu celelalte structuri din cadrul instituției, în vederea soluționării documentațiilor primite, precum și cu alte instituții publice în vederea aplicării legislației specifice în domeniu cu privire la autorizarea și verificarea operatorilor ce desfășoară activități economice pe raza municipiului;

 • •  asigură disciplina profesională, păstrarea secretului de serviciu cu privire la documentațiile depuse de operatorii economici, conform prevederilor legale în vigoare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

 • •  îndeplinește alte atribuții din sfera de activitate, menționate în legislația specifica in domeniu sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

21.2. Serviciul contracte

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv al Direcției autorizare și sprijin operatori economici, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

> ANEXATA | Atribuțiile serviciului:                                                       -U—

 • •  pune în aplicare hotărârile Consiliului local referitoare la bunurile

imobilele   aparținând municipalității care urmează să   fie

vândute/concesionate/ închiriate/ date în asociere sau constituit drept de superficie cu titlu oneros;

 • •  urmărește derularea contractelor încheiate de Primăria municipiului

Constanța cu operatori economici/persoane fizice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public/privat al municipiului în ceea ce privește încasarea veniturilor cuvenite,   conform clauzelor contractuale:

redevențe, chirii, sume datorate ca urmare a asocierii, rate, dobânzi, majorări, TVA, taxe de colaborare, taxa de ocupare a domeniului public ce rezultă din raporturile contractuale existente, tarife contractuale;

 • •  asigură evidențierea veniturilor rezultate în urma contractelor încheiate, prin întocmirea de facturi în cuantumul și la scadentele contractuale în conformitate cu clauzele contractuale si prevederile legale în vigoare;

 • •  evidențiază operatorii economici/persoanele fizice debitoare și asigură aplicarea de majorări de întârziere/penaiități conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare;

 • •  întocmește situații centralizate referitoare la contractele aflate în derulare cu evidențierea veniturilor datorate/încasate și estimări pentru anii următori;

 • •  asigură, în conformitate cu metodologia aprobată de Consiliul local, întocmirea pe etape a documentației necesare încheierii contractelor de vânzare-cumpărare pentru bunurile imobile (terenuri și/sau clădiri), de la formularea cererii de cumpărare și până la încheierea contractului, prin corelarea documentelor emise de toate compartimentele implicate și anume: elaborarea situației juridice, emiterea certificatului de urbanism pentru vânzare, întocmirea proiectelor de hotărâre a Consiliului local, pregătirea documentației pentru întocmirea cadastrului, comandarea și recepționarea raportului de evaluare care stabilește prețul minim de vânzare, întocmirea documentației necesare organizării licitațiilor publice sau vânzării directe după caz, încasarea sumelor cuvenite în vederea încheierii contractului; colaborarea cu notarul public în vederea întocmirii în forma autentică a contractului;

 • •  punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, pentru care va aplica toate procedurile necesare încheierii contractelor în formă autentică;

 • •  solicită departamentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanța (juridic, patrimoniu, urbanism, etc) puncte de vedere de specialitate referitoare la diversele situații apărute în derularea contractelor;

 • •  poartă corespondența cu partenerii de contract pentru respectarea clauzelor contractuale și întocmește referate pe care le supune aprobării conducerii Primăriei municipiului Constanța și primarului în conformitate cu clauzele contractelor încheiate și prevederile legale în vigoare;

 • •  întocmește proiecte de hotărâri, în conformitate cu legislația în vigoare, referitoare la bunurile imobile aparținând municipiului sau referitoare la metodologia de vânzare;

 • •  la finalizarea contractelor de vânzare-cumpărare ce au fost încheiate cu plata în rate conform prevederilor legislaței specifice, întocmește adresele către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța pentru radierea privilegiului restului de preț înscris în cartea funciară;

 • •  urmărește derularea contractelor de vânzare/concesiune /închiriere/asociere/colaborare/acces al furnizorilor de rețele publice, de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului/superficie cu titlu oneros, in conformitate cu prevederile clauzelor contractuale si a legislației in vigoare, asigurând și răspunzând | ANEXAJLA | :HCLM NR.

de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite^jh'getuîui'rocaî al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite;

 • •  asigură serviciul de specialitate pentru întocmirea rapoartelor de evaluare necesare închirierii spațiilor excedentare ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, în conformitate cu avizele emise la nivelul Consiliului local;

 • •  centralizează încasările la bugetul local a cotei părți stabilite prin hotărâre a Consiliului local din sumele cu titlu de chirie, conform prevederilor legislației în vigoare;

 • •  colaborează cu celelalte compartimente pentru urmărirea și executarea contractelor de concesiune/închiriere/asociere/colaborare/acces al furnizorilor de rețele publice, de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului/superficie cu titlu oneros, din punct de vedere urbanistic și al autorizării construcțiilor, tehnic-investiții, financiar și patrimonial;

 • •  transmit Direcției financiare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, un exemplar din fiecare raport de evaluare întocmit pentru bunurile imobile aparținând municipiului, în vederea înscrierii în contabilitate a valorii de circulație a imobilului;

 • •  monitorizează mijloacele de afișaj, reclamă și publicitate, campaniile publicitare existente pe raza municipiului Constanța, atunci când situația o impune;

 • •  elaborează proiectele de hotărâri ce au ca obiect modificări ale clauzelor contractelor de vânzare, concesiune, închiriere, asociere, superficie, aflate în urmărirea Serviciului contracte;

 • •  asigură disciplina profesională, păstrarea secretului de serviciu cu privire la documentațiile depuse de operatorii economici, conform prevederilor legale în vigoare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  întocmește, conform procedurii operaționale aflate în vigoare, notele de constatare în ceea ce privește identificarea/verificarea mijlacelor de reclamă și publicitate pentru care nu există depuse declarații pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate sau care au solicitat efectuarea de rectificări ale situațiilor mijloacelor existente, note de constatare care vor fi transmise Serviciului Public de Impozite și Taxe în vederea impunerii la plată;

 • •  întocmește, conform procedurii operaționale aflate în vigoare, notele de constatare în ceea ce privește identificarea/verificarea mijlacelor de reclamă și publicitate pentru care nu există depuse declarații pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sau care au solicitat efectuarea de rectificări ale situațiilor mijloacelor existente, note de constatare care vor fi transmise Serviciului Public de Impozite și Taxe în vederea impunerii la plată;

I ANEXA LA dlCLMNR. U\ , 'lQ&> gestionează, conform procedurilor operaționale eja^TiteHa^ruvelul--; serviciului, taxele aflate în urmărirea Serviciului contracte - taxe prevăzute în hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța privind stabilirea impozitelor și taxelor locale. în acest sens întocmește acordurile sau autorizațiile stabilite, după caz. desfășoară acțiuni în teren pentru a analiza și verifica solicitările persoanelor fizice/operatorilor economici;

sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc.

21.3. Compartiment studii și proiecte economice

Subordonare: personalul compartimentului se subordonează directorului executiv al Direcției autorizare și sprijin operatori economici, primarului municipiului Constanța. Atribuțiile compartimentului:

 • •  constituie și actualizează permanent baza de date cu operatorii economici din municipiul Constanța pe profiluri de activități, zone de desfășurare, perioadă de funcționare, profitabilitate;

 • •  realizează analiza pieței operatorilor economici din municipiul Constanța în funcție de zonele de interes;

 • •  realizează o hartă electronică a operatorilor economici pe profiluri de activitate, zone de desfășurare, etc;

 • •  colaborează cu personalul din cadrul compartimentului de Strategii de dezvoltare și marketing în vederea realizării studiilor de piață privind necesitatea dezvoltării locale, pe zone sau cartiere ale municipiului Constanța, pe tipuri de activități economice;

 • •  colaborează cu personalul din cadrul Compartimentului Relații externe și investitori în vederea atragerii investitorilor în zonele de interes pentru municipiul Constanța, în funcție de necesitățile zonei și ținând cont de analizele de marketing realizate în acest sens;

 • •  asigură informarea potențialilor operatori economici cu privire la zona de interes, numărul firmelor din domeniul existente și profitabilitatea acestora;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

21.4. Compartiment turism

Subordonare: personalul compartimentului se subordonează directorului executiv al Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Primarului.

Atribuțiile compartimentului:

 • •   înființează centre de informare și promovare turistică a municipiului Constanța și stațiunea Mamaia;

} ANEXATA j hlCLMNR.jS

 • •  editează și distribuie materiale informative cu zonele, obiectivele de interes turistic, baza turistică și posibilitățile de agrement din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia;

 • •  monitorizează permanent numărul de vizitatori și alți indicatori turistici de interes și constituie o bază de date cu aceste informații pentru o analiză statistică;

 • •  comunică informațiile de interes Compartimentului de studii și proiecte economice;

 • •  monitorizează cererea de materiale informative (pliante, broșuri, afișe, flyere, hărți, ghiduri turistice etc.);

 • •  primește și prelucrează informațiile statistice cu privire la activitatea turistică;

 • •  se preocupă de distribuirea gratuită a materialelor informative la Centrul de Informare turistică și în alte locații de interes turistic sau cu ocazia unor evenimente care atrag vizitatori autohtoni și străini;

 • •  promovează municipiul Constanța și stațiunea Mamaia în reviste și publicații de specialitate/alte canale de promovare - internet, mass-media (presa scrisă/on-line, radio/TV);

 • •  promovează municipiul Constanța și stațiunea Mamaia prin Ministerul Turismului, birourile și reprezentanțele de turism din țară și din străinătate, orașele înfrățite, etc;

 • •  participă la târguri de turism și alte manifestări expoziționale, seminarii, workshopuri și diferite evenimente de interes turistic și cultural;

 • •  participă la evenimentele organizate de Serviciul organizare evenimente din cadrul Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale în vederea promovării municipiului Constanța și stațiunii Mamaia;

 • •  se preocupă de organizarea unor circuite turistice și oferirea unor servicii de ghid turistic;

 • •  gestionează necesarul de indicatoare, panouri turistice, plăcuțe etc. și le realizează și amplasează în colaborare cu Direcția gestionare servicii publice - Serviciul amenajări urbane;

 • •  elaborează și implementează în colaborare cu serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, strategii și programe operaționale, protocoale de colaborare, parteneriate, proiecte de promovare și dezvoltare a turismului în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, cu finanțare din fonduri locale/guvernamentale/europene.

 • •  elaborează proiecte de hotărâri și pune în executare actele normative în vigoare;

 • •  fundamentează bugetul pentru Centrul de informare turistică;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește contractele aflate în derulare;

 • •  soluționează corespondența repartizată și arhivează documentele rezultate din activitatea proprie;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

ANEXA LA | ICLM NR.

Secțiunea 22

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției gestionare servicii publice

22.1. Serviciul tehnico - economic

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  verifică întocmirea corectă a situațiilor de plată, a proceselor-verbale de recepție a lucrărilor și a ordinelor de lucru primite de la serviciile care urmăresc executarea prestațiilor, conform contractului/comenzii;

 • •  urmărește derularea contractului de asociere privind realizarea, administrarea și exploatarea obiectivului de către asociat, în condițiile stabilite prin respectivul contract;

 • •  verifică întocmirea corectă conform contractului/comenzii a situațiilor de plată, a proceselor-verbale de recepție și a ordinelor de lucru primite de la serviciile care urmăresc executarea prestațiilor;

 • •  verifică în teren, prin sondaj, execuția lucrărilor, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în concordanță cu ordinele de lucru emise de serviciile de specialitate din cadrul direcției sau cu prevederile contractuale;

 • •  verifică aplicarea corectă a prețurilor unitare la materiale conform facturilor de achiziție de la prestatori;

 • •  verifică în situațiile de plată și aplicarea corectă a prețurilor stipulate în contract, respectarea clauzelor contractuale și a normelor cadrului legislativ în vigoare.

 • •  verifică aplicarea corectă a clauzelor contractuale, a tarifelor, a cotelor și a normelor de deviz, conform legislației în vigoare;

 • •  verifică și centralizează situațiile de plată, fizic și valoric, astfel încât să nu se depășească contractul sau comanda sub care au fost executate;

 • •  înregistrează facturile ce merg spre decontare la Serviciul contabilitate din cadrul Direcției financiare, în registrul intern;

 • •  centralizează facturile pe capitole bugetare în funcție de prestatori, de activități, de perioada efectuării prestației;

 • •  întocmește centralizatorul cheltuielilor de servicii publice;

 • •  urmărește încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare și sesizarea șefilor ierarhici când realizările valorice efective depășesc prevederile bugetare alocate;

 • •  elaborează bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile derulate prin direcție și propunerile pentru planul anual de achiziții;

 • •  întocmește rapoartele și analizele privind cheltuielile de servicii publice ori de câte ori este necesar sau la cererea șefilor ierarhici;

 • •  comunică bugetul aprobat serviciilor din cadrul direcției;

 • •  întocmește la nivel de direcție planul anual de achiziții și planul anual al obiectivelor de investiții în baza informațiilor transmise de serviciile de specialitate din cadrul direcției;

 • •  sprijină Centrul de informare pentru cetățeni cu privire la documentațiile ce trebuie depuse de operatorii economici și persoane fizice în conformitate cu regulamentul și procedurile operaționale și colaborează cu personalul din cadrul acestui compartiment în vederea soluționării tuturor situațiilor ce se ivesc;

 • •  elaborează proiecte de hotărâri și pune în executare actele normative în vigoare;

■ I ' -ANEXA LA ~ j kcLMNR.jfl

 • •  fundamentează proiectul pentru structurile din subordinea Direcției gestionare servicii publice în colaborare cu șefii de servicii sau birouri;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale direcției și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.2. Serviciul amenajări urbane

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuții serviciu:

 • •  gestionează fântânile arteziene și bazinele ornamentale de pe domeniul public al municipiului Constanța;

 • •  gestionează monumentele istorice, statuile și basoreliefurile de pe domeniul public al municipiului Constanța;

 • •  asigură gestionarea și întreținerea locurilor de joacă pentru copii, terenurilor sportive, zonelor de agrement;

 • •  asigură gestionarea și întreținerea dotărilor din zonele amenajate pentru picnic, din zonele pentru skate parc și din zonele de circulație canină;

 • •  achiziționează, gestionează și asigură funcționalitatea sistemului de bike sharing;

 • •  asigură gestionarea elementelor navale (vedete maritime, baliză, ancoră cu lanț, etc.);

 • •  asigură gestionarea pasarelei și a pontoanelor de acostare amplasate în stațiunea Mamaia, a podețelor pietonale de traversare a mini canalelor din parcul Tăbăcărie și din Satul de vacanță;

 • •  asigură gestionarea băncuțelor de odihnă și a copertinelor de tipul parasolar, a cișmelelor stradale, a gardului pasarelei din Satul de vacanță, a scenelor de spectacole amplasate în stațiunea Mamaia, a ceasurilor putalice din intersecții și piețe;

 • •  asigură gestionarea coșurilor de gunoi și a scrumierelor stradale;

 • •  asigură gestionarea panourilor informative, a panourilor de avertizare pentru clădirile cu risc seismic;

 • •  asigură gestionarea indicatoarelor de informare și orientare cu denumirea străzilor, a indicatoarelor, panourilor și plăcuțelor de informare turistică;

 • •  asigură gestionarea panourilor cu ecran LED, a rețelei wireless din parcul Tăbăcărie, a drapelelor pentru sărbătorile naționale, a jardinierelor, foișoarelor și a pergolelor;

 • •  asigură funcționarea, în condițiile legii, a activității de salvare acvatică și de salvamar ;

i ANEXALA "ICLM NR. In

 • •  în scopul asigurării cadrului organizatoric de coordonare a tuturor activităților specifice, salariații ce se ocupă de activitatea de salvare acvatică și salvamar îndeplinesc următoarele atribuții:

.1. întocmesc situațiile privind dotările urbane care trebuie reparate, întreținute sau puse în funcțiune prin verificări în teren și prin inventariere;

.2. participă la activitatea de inventariere anuală a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, fac propuneri de casare și de achiziționare a unor dotări noi;

 • •  participă la elaborarea Planului anual privind dotările urbane;

 • •  elaborează documentația necesară întocmirii proiectelor pentru planurile de buget anual (note de determinare a valorii estimative, referate de necesitate și oportunitate, caiete de sarcini pentru achiziții de servicii și lucrări, note de constatare, expertize tehnice, estimări valorice, fotografii pe obiective, etc).;

 • •   participă în calitate de membru în comisiile de atribuire a contractelor de achiziții pentru dotările urbane sau serviciile din sfera lor de activitate;

 • •  întocmesc comanda de lucru și ordinul de lucru;

 • •  urmăresc ca execuția lucrărilor și a serviciilor efectuate de către prestator să respecte tehnologiile și normele în vigoare, caietul de sarcini și ordinul de lucru;

 • •  întocmește procesele-verbale de recepție parțiale și la terminarea lucrărilor;

 • •  verifică situațiile de plată întocmite de operator;

 • •  informează șefii ierarhici cu privire la situațiile constatate și fac propuneri de îmbunătățire în domeniu;

 • •  operează facturile în programul informatic de registratură și le comunică pentru decontare Serviciului tehnico-economic din cadrul Direcției gestionare servicii publice;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.3. Biroul siguranță bunuri publice

Subordonare: Șeful de birou este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de birou.

Atribuțiile biroului:

 • •  întocmește documentația de specialitate în vederea încheierii contractelor pentru serviciile de asigurare a integrității bunurilor publice, de monitorizare sisteme de alarmare efracție, de intervenție cu agenți de securitate, de transport valori și de achiziție a sistemelor electronice de securitate;

 • •  urmărește modul de derulare și de respectare a contractelor de asigurare a integrității bunurilor publice, de monitorizare sisteme de alarmare


  î   ANEXA XA f.l

  UîCLM NR /Zp2d efracție, de intervenție cu agenți de securitate, detratisp^^VHlorr-și-de-


achiziție a sistemelor electronice securitate de către operatorii autorizați; întocmește împreună cu reprezentanții prestatorilor de servicii, planul de pază și stabilește consemnele particulare ale fiecărui post;

verifică și controlează, prin personalul propriu, modul de desfășurare a serviciului de asigurare a integrității bunurilor publice în municipiul Constanța, pe timp de zi și de noapte, sâmbăta, duminica și în timpul sărbătorilor legale, în conformitate cu graficul lunar de control;

verifică rapoartele de eveniment înaintate de prestatorii de servicii de asigurare a integrității bunurilor publice și le comunică spre soluționare structurilor responsabile;

urmărește realizarea evaluărilor de risc la securitatea fizică pentru obiectivele primăriei și verifică modul de implementare de către structurile responsabile a măsurilor stabilite;

soluționează sesizările cetățenilor privind activitatea de asigurare a integrității bunurilor publice, după caz, prin documentarea în teren și propune măsuri corective și/sau preventive pentru diminuarea sau ținerea sub control a problemelor constatate;

verifică în teren pe raza municipiului Constanța, starea de întreținere a elementelor specifice de siguranță a cetățenilor (garduri mobile, stâlpi mobili, bariere, balustrade, bolarzi retractabili etc.) și, în funcție de constatările făcute și de necesitățile apărute, stabilesc volumul de lucrări;

asigură achiziționarea, repararea, dotarea și gestiunea cabinelor destinate personalului care asigură integritatea bunurilor publice;

dispune măsuri de siguranță pentru cetățeni, care să ducă la limitarea riscului de accidentare;

anual, face propuneri privitoare la fondurile financiare necesare a fi alocate în buget pentru lucrările și serviciile din aria de responsabilitate a biroului;

colaborează cu Direcția organizare evenimente culturale, sportive și sociale pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității bunurilor publice cu ocazia diferitelor evenimente organizate de către instituție sau cu sprijinul acesteia;

verifică situațiile de plată întocmite de operator;

operează facturile în programul informatic de registratură și le comunică pentru decontare Serviciului Tehnico-Economic din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice;

întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin biroului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.4. Serviciul management drumuri și transport public

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

a) în domeniul managementului drumurilor:

• asigură efectuarea, după caz, de modificări, transformări, modernizări și consolidări ale străzilor, aleilor, trotuarelor, etc numai pe baza de proiecte și asigură verificarea potrivit legii;

ș ANEXA LA j

>ICLM nr.

 • •  verifică buna funcționare a instalațiilor de semaforizare, indicatoare de afișare a vitezei vehiculelor, indicatoare la trecere de pietoni cu flash luminos din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia;

 • •  urmărește evoluția contractelor încheiate la nivelul serviciului;

 • •  verifică și semnează anexele la contractul de delegare pentru prestațiile efectuate;

 • •  asigură activitatea de dirigenție de șantier pentru lucrările efectuate de societățile de profil, pentru lucrări de natura investițiilor;

 • •  întocmește baza de date privind sesizările cetățenilor, a societăților comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, răspunde acestor sesizări;

 • •  întocmește programe anuale de reparații și întreținere a podurilor, podețelor, pasajelor de cale ferată din municipiu;

 • •  întocmește referate și proiecte de hotărâre de consiliu local și urmărește ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora;

 • •  întocmește programe pe termen scurt, mediu și lung, privind întreținerea și reparația străzilor, aleilor și trotuarelor din municipiu;

 • •  participă la verificarea documentației depuse de persoane fizice și juridice la Comisia de circulație în vederea obținerii avizului;

 • •  elaborează documente pentru înscrierea în programul de achiziții publice și în lista de investiții;

 • •  întocmește necesarul de lucrări pentru elaborarea programului anual pe categorii de lucrări;

 • •  participă la elaborarea documentației tehnico-economice pentru autorizarea lucrărilor;

 • •  întocmește și semnează ordinele de lucru, procesele verbale recepție, procesele verbale predare-primire pentru lucrări contractate;

 • •  participă la elaborarea fișelor tehnologice pe categorii de lucrări;

 • •  verifică pe teren intervențiile în domeniul public;

 • •  urmărește execuția lucrărilor comandate privind respectarea tehnologiilor aprobate;

 • •  urmărește execuția lucrărilor de reparare a tramei stradale prin controale în teren;

 • •  verifică și semnează situațiile de plată întocmite de prestatori;

 • •  urmărește comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanție și post garanție;

 • •  participă la elaborarea documentației necesare desfășurării achizițiilor publice (caiete de sarcini, fișe tehnologice, estimări valorice, clauze tehnice contractuale, etc.);

 • •  elaborează instrucțiuni de lucru pentru administratorul domeniului public și privat de interes local din municipiului Constanța;

 • •  primește, verifică în teren și redactează răspunsurile către petenți;

 • •  transmite sesizările de la cetățeni către administratorul tramei stradale;

 • •  asigură corespondența legată de litigiile apărute din cauza accidentelor rutiere;

 • •  elaborează bugetul de venituri și cheltuieli în domeniul de competență;

 • •  elaborează documentația pentru recepția mijloacelor fixe;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

b) în domeniul managementului transportului public:

 • •  gestionează baza de date privind evidența autorizațiilor taxi, a autorizațiilor transport persoane/bunuri în regim de taxi și a copiilor conforme, în cazul serviciului de închiriere;

 • •  planifică, organizează, conduce și execută activitățile specifice transportului de persoane/bunuri în regim de taxi ;

j ANEXA LA i !hglm NR. M

 • •  primește, verifică, ține evidența și analizează documentația înaintată de persoanele fizice sau juridice în vederea eliberării, modificării și prelungirii autorizațiilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi precum și a contractelor de atribuire în gestiune a serviciilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi și soluționează cererile referitoare la cesionarea autorizațiilor taxi;

 • •  eliberează autorizații taxi, autorizații de transport persoane/bunuri în regim de taxi, copii conforme, în cazul serviciului de închiriere;;

 • •  aplică hotărârile Consiliului local cu privire la transportul de persoane/bunuri în regim de taxi ;

 • •  primește, verifică, ține evidența și soluționează sesizările, cererile și propunerile cetățenilor referitoare la transportul de persoane/bunuri în regim de taxi;

 • •  întocmește documentațiile necesare tipăririi, gestiunii și distribuirii autorizațiilor taxi și autorizațiilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi ;

 • •  întocmește referate care stau la baza dispozițiilor de primar privind retragerea/suspendarea autorizațiilor taxi și retragerea autorizațiilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi ;

 • •  primește, verifică, ține evidența și eliberează autorizațiile de circulație de tramă stradală a municipiului Constanța, precum și a licențelor de traseu operatorilor de transport care execută servicii de transport public;

 • •  primește, verifică, ține evidența și eliberează avizele de cap linie, operatorilor de transport care execută servicii de transport public județean, interjudețean și internațional;

 • •  acordă informații de specialitate structurilor funcționale în legătură cu problemele specifice transportului public local de călători;

 • •  aplică hotărârile Consiliului local cu privire la înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării;

 • •  deschide, ține evidența și actualizează Registrul cu evidența vehiculelor cărora li s-au atribuit numere de înregistrare;

 • •  eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele înregistrate;

 • •  primește, verifică, ține evidența și soluționează sesizările, cererile și propunerile cetățenilor referitoare la înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

 • •  întocmește documentațiile necesare tipăririi, gestiunii și distribuirii certificatelor de înregistrare necesare înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

 • •  gestionează baza de date privind evidența autorizațiilor de transport pentru serviciile de transport public local;

 • •  primește cererile și documentația legală cu privire la radierea din circulație a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

 • •  întocmește referate care stau la baza dispozițiilor de primar privind anularea certificatelor de înregistrare atribuite vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;

 • •  elaborează proiecte referitoare la actualizarea legislației privind înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării.

 • •  operează facturile în programul informatic de registratură și le comunică pentru decontare Serviciului Tehnico-Economic din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice;

 • •  certifică prin semnătură și aplicarea ștampilei în privința realității, regularității și legalității a facturilor înregistrate;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

ș ANEXA LA

' TCLM NR.

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  are atribuții de reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport local de persoane, prestat în baza contractului de delegare a gestiunii (Contractul de Servicii Publice)

 • •  monitorizează și evaluează prestația Operatorului de Transport prin verificarea documentelor justificative;

 • •  elaborează și implementează sondaje de control periodice privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în vederea monitorizării și evaluării programului de transport;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.5. Biroul siguranța circulației urbane și parcări

Subordonare: Șeful de birou este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție este subordonat șefului de birou.

Atribuțiile biroului:

 • •  gestionează parcările de reședință, (primește în administrare parcările nou realizate sau scoate din evidență spațiile de parcare ce nu corespund normativelor în vigoare);

 • •  verifică documentațiile înaintate de către petenți și situațiile existente în zonele de parcare;

 • •  operează în programul informatic Parcări PMC și eliberează/anulează autorizațiile de rezervare loc parcare;

 • •  verifică documentațiile înaintate de către petenți în vederea obținerii avizului Comisiei de Circulație și stabilește în teren corectitudinea celor solicitate;

 • •  asigură secretariatul Comisiei de Circulație, iar persoanele desemnate participă la ședințele acesteia;

 • •  întocmește și înaintează spre aprobare conducătorului instituției și președintelui Comisiei de Circulație avizele emise;

 • •  înaintează către petenți avizele stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de circulație;

 • •  întocmește și eliberează permisele de liberă trecere pentru autovehicule în zonele cu restricții de circulație (faleza din stațiunea Mamaia, zona Satului de Vacanță din Municipiul Constanța, faleza Cazino Constanța, zona Peninsulară, parcul Tăbăcărie etc);

 • •  verifică si eliberează documentațiile înaintate de către solicitanți pentru obținerea vinietei parcare gratuită pentru autovehiculele hibrid sau electrice înmatriculate în municipiul Constanța;

 • •  verifică documentațiile înaintate de către petenți în vederea emiterii/reînnoirii avizului pentru colectarea deșeurilor industriale reciclabile și stabilește în teren dacă platforma betonată corespunde ca dimensiune celei din autorizația de mediu depusă la dosar;

 • •  stabilește în colaborare cu Serviciul tehnico-economic din cadrul Direcției gestionare servicii publice, cuantumul taxei colectare deșeuri industriale reciclabile;

 • •  verifică documentațiile înaintate de către solicitanți și eliberează cârdurile tip legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap;

 • •  asigură suport tehnic pentru investițiile realizate de primărie care includ lucrări din domeniul său de activitate;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin biroului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.6. Serviciul gestionare animale abandonate

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  înregistrează sesizările de la cetățeni și le soluționează conform prevederilor legale și în termenele prevăzute de acestea;

 • •  întocmesc graficele de prindere a câinilor din teritoriu, efectuează operațiunile de prindere, transport, adăpostire, întreținere, sterilizare, hrănire;

 • •  stabilește și asigură procedura de adopție sau de revendicare a animalelor fără stăpân;

 • •  încasează costurile serviciilor realizate, care nu sunt decontate de primărie;

 • •  întocmesc, verifică și semnează rapoartele de activitate, procese verbale de recepție preliminară și finală pentru lucrările de reparații, întreținere și conservare a adăpostului;

 • •  propun planul pentru efectuarea lucrărilor din cadrul adăpostului, verifică situațiile de plată întocmite de prestatori;

 • •  elaborează documentația de licitație sau ofertă publică (caiet sarcini, fișe tehnice, estimări valorice, clauze tehnico - contractuale, etc.);

 • •  ține evidența, după caz, a stocurilor de medicamente, hrană, soluții de dezinfecție și de igienizare;

 • •  lansează comenzi, după caz, în vederea aprovizionării cu hrană, medicamente, material medical, soluții de dezinfecție și igienizare, plase și crose speciale pentru prindere, în baza contractelor încheiate anterior;

 • •  participă la controalele Direcției sanitar veterinare și a altor instituții și pune la dispoziția acestora toate actele solicitate;

 • •  verifică conformitatea și veridicitatea tuturor datelor înscrise în registrele de evidență și cel al tratamentelor;

 • •  verifică și se informează la fața locului asupra sugestiilor, sesizărilor, reclamațiilor și propunerilor primite de la cetățeni;

 • •  întocmesc concluziile rezultate din sugestiile și propunerile primite, rezolvă cererile și sesizările cetățenilor;

 • •  asigură desfășurarea optimă a programului cu publicul în vederea eficientizării și finalizării procedurilor de adopție/revendicare;

 • •  însoțesc pe teren mașinile de prinzători și verifică dacă au fost soluționate sesizările luând legătura telefonic, în mod aleatoriu, cu persoanele care au sesizat probleme;

 • •  demarează proceduri de autorizare și de obținere a certificatelor necesare desfășurării activității;

i ANEXA LA I Asclm nr In /ZPAAj1

 • •  urmăresc operațiunile de curățenie și igienizare' a“" padocurilor 'și întreținerea curții interioare în vederea menținerii unui mediu optim și decent atât pentru animalele gestionate cât și pentru personalul angajat și public;

 • •  verifică situațiile de plată întocmite de operator;

 • •  ocazional, în spațiile libere care îndeplinesc condițiile stabilite de lege, se vor adăposti, pe o perioadă scurtă de timp, animalele abandonate pe domeniul public sau confiscate ca urmare a violenței exercitate de către proprietar;

 • •  operează facturile în programul informatic de registratură și le comunică pentru decontare Serviciului Tehnico-Economic din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.7. Serviciul igienă publică

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  organizează, verifică, recepționează activitățile de salubrizare stradală, deszăpezire, încărcat și transportat deșeuri, deratizare, dezinsecție și dezinfecție, amplasarea și întreținerea toaletelor ecologice, nivelare a depunerilor de deșeuri inerte din rampa pentru deșeuri inerte, administrarea platformei de deșeuri, instalarea și verificarea igienei cartierelor de locuințe;

 • •  verifică pe timp de noapte, prin sondaj, activitatea de salubrizare (măturat mecanizat, manual, spălat, stropit), deszăpezire și combatere polei, precum și activitățile de tratamente fitosanitare, dezinsecție și deratizare;

 • •  urmărește respectarea condițiilor contractuale așa cum au fost acestea stipulate în acestea;

 • •  verifică igiena cartierelor de locuințe din municipiul Constanța, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la menținerea curățeniei de către persoanele juridice și persoanele fizice care au aceste obligații. Pentru nerespectarea condițiilor de igienă, le sunt înmânate notificări scrise pentru respectarea prevederilor legale, iar în caz contrar, se trimit datele către Direcția generală poliția locală, pentru aplicarea amenzilor prevăzute de lege;

 • •  soluționează reclamațiile privitoare la efectuarea activităților contractate;

 • •  întocmește ordinele de lucru pentru activitățile contractate de către Serviciul igienă publică;

 • •  întocmește notele de constatare, procesele verbale zilnice și lunare de recepție aferente contractelor de către Serviciul igienă publică;

ANEXALA | ’ :fCLM NR. J71

 • •  verifică și semnează situațiile de plată primite de la prestatorii activităților contractate urmărind încadrarea cheltuielilor în bugetul alocat fiecărei prestații;

 • •  operează facturile în programul informatic de registratură și le comunică pentru decontare Serviciului tehnico-economic din cadrul Direcției gestionare servicii publice;

 • •  verifică prin sondaj realizarea serviciului contractat, încadrarea acestuia în termenele de execuție stabilite prin ordinele de lucru;

 • •  întocmește documentația pentru procedurile de achiziție publică inițiate de către Serviciul igienă publică (referat de necesitate, nota de fundamentare și caiet de sarcini, etc.);

 • •  propune programe privind angajarea lucrărilor;

 • •  întocmește rapoarte, informări, adrese, referate, răspunzând pentru exactitatea și corectitudinea datelor consemnate;

 • •  întocmește listele focarelor de dezvoltare a insectelor, pentru planificarea controalelor entomologice și programarea acțiunilor de combatere;

 • •  recoltează probe de substanțe la începutul și sfârșitul fiecărei acțiuni de combatere, verifică originalitatea și termenul de garanție al produselor utilizate;

 • •  urmăresc încadrarea prestației în suma alocata de bugetul local;

 • •  urmăresc respectarea tuturor obligațiilor contractuale și clauzelor privind derularea contractului de dezinsecție - deratizare;

 • •  verifică respectarea graficului de execuție a lucrărilor respective și suprafețelor stabilite pentru dezinsecție si deratizare;

 • •  participă la recepția lucrărilor efectuate;

 • •  întocmește procesele verbale de recepție parțială și finală;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.8. Serviciul gestionare spații verzi

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  întocmește bugetul provizoriu privind cheltuielile necesare pentru capitolul spații verzi;

 • •  întocmește documentația pentru procedurile de achiziție publică (referat de necesitate, nota de fundamentare și caiet de sarcini);

 • •  întocmește programele anuale de plantare și stabilirea necesarului de material dendrologic și floricol;

 • •   urmărește derularea contractelor și comenzilor realizate după programul anual de achiziții publice aprobat, privind respectarea termenelor, tehnologiei lucrărilor/serviciilor și a calității produselor achiziționate;

! ANEXA       j

nr. Wi

 • •  întocmește ordinele de lucru pentru începerea lucrărilor contractate de către Serviciul gestionare spații verzi;

 • •   urmărește obligațiile contractuale și comenzile pentru activitatea de întreținere spații verzi cu respectarea termenelor și tehnologiei lucrărilor;

 • •   urmărește derularea contractelor de tăiere, toaletare și corecție arbori cu respectarea termenelor de executare a acestora și tehnologia lor;

 • •   gestionează activitatea de întreținere a spațiilor verzi și activitățile conexe;

 • •   gestionează activitatea de tăiere, toaletare, corecție a arborilor, întreținere și reparații la rețeaua de irigat și stațiile de pompare etc., precum și intervențiile în caz de urgență (copaci doborâți sau avarii ale sistemului de irigat) în afara programului de lucru (pe timp de noapte);

 • •   urmărește derularea contractelor de întreținere și reparații la sistemul de irigat și stațiile de pompare din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia privind respectarea termenelor de execuție și a calității acestora.

 • •   verifica calitatea materialului dendrofloricol în pepinierele specializate prin delegarea inspectorilor sau la recepția acestuia în teren, după caz;

 • •   verifică cantitățile de lucrări executate și înscrise în procesele verbale de recepție și în situațiile de plată întocmite de operator;

 • •   operează facturile în programul informatic de registratură și le comunică pentru decontare Serviciului tehnico-economic din cadrul Direcției gestionare servicii publice;

 • •  întocmesc listele anuale privind propunerile de casare pentru materialele aflate în listele de inventar pentru produsele achiziționate de către Serviciul gestionare spații verzi;

 • •   răspunde la solicitările cetățenilor cu privire la plantarea materialului dendrologic, la tăierile, toaletările și corecțiile de arbori, precum și la alte situații privitoare la activitatea de spații verzi din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia;

 • •   verifică cererile și redactează acordurile privind tăierea, toaletarea și corecția arborilor de către persoane fizice sau juridice din municipiul Constanța;

 • •   verifică cererile și redactează acordurile privind intervenția în spațiul verde de către persoane fizice sau juridice din municipiul Constanța;

 • •   verifică cererile și redactează răspunsurile la sesizările populației cu privire la distrugerea spațiilor verzi de către persoane fizice sau juridice din municipiul Constanța și transmiterea datelor către Direcția generală poliția locală;

 • •  întocmește documentația necesară pentru proiectele de hotărâri de consiliu inițiate de către Serviciul gestionare spații verzi privind activitatea de întreținere spații verzi;

 • •   urmăresc comportamentul în timp a lucrărilor de investiție executate de către Primăria municipiului Constanța, la predarea - preluarea obiectivului realizat în perioada de garanție și verifică lucrările de întreținere care se află în competența Serviciului gestionare spații verzi, în perioada de exploatare;

 • •   gestionează serviciul de elaborare a registrului local de spații verzi care presupune realizarea sistemului informațional de evidență și inventariere sistematică a terenurilor din intravilanul municipiului Constanța definite ca spații verzi, SISV și RLSV ce cuprinde identificarea

! ANEXA LA 4CLMNR.JA și stabilirea pe plan a suprafețelor pe spațiul verde, inventarierea tuturor exemplarelor de arbori și arbuști cu marcarea lor pe plan și determinarea coordonatelor, a elementelor taxonomice și determinarea valorii funcționale;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •   colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •   gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  întocmește Planul anual de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 și a documentației necesare pentru inițierea proiectului de hotărâre de consiliu;

 • •   primește, urmărește și redactează răspunsurile către instanțele judecătorești pentru hotărârile privind persoanele care au de prestat ore în folosul comunității în municipiul Constanța;

 • •  comunică permanent cu centrul cu centrul de informare cetățeni și soluționează sesizările telefonice pentru intervențiile de urgență la avariile sistemului de irigat, la stațiile de pompare și la arborii căzuți din municipiul Constanța;

 • •   verifică prezența zilnică și lucrările efectuate de către persoanele care solicită venitul minim garantat și prestează muncă în folosul comunității, conform Legii nr. 416/2001;

 • •   repartizează, verifică lucrările efectuate și întocmesc pontajul cu prezența zilnică a contravenienților care execută muncă în folosul comunității;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.9. Serviciul gestionare cimitire

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • • coordonează și urmărește derularea contractelor privind întreținerea și funcționarea cimitirelor, respectarea termenelor și condițiilor contractuale precum și Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor;

 • • verifică și controlează cantitatea și calitatea lucrărilor executate;

 • • participă la recepția lucrărilor efectuate de către prestatori;

 • • verifică situațiile de plată întocmite de către prestatori;

 • •  operează facturile în programul informatic de registratură și le comunică pentru decontare Serviciului tehnico-economic din cadrul Direcției gestionare servicii publice;

 • • primește, verifică, înregistrează următoarelor documente: cerere pentru concesionarea/reconcesionarea unui loc de înhumare; cerere pentru preschimbarea contractului de concesiune; cerere pentru eliberarea unei adeverințe pentru notariat; cerere eliberare unei adeverințe pentru Direcția de sănătate publică; cerere pentru transport funerar în altă

anexa la I jHCLM NR. _   --7.

localitate; cerere pentru deshumarea și reînhumarea osemintelor în alt cimitir din afara municipiului; cereri și sesizări de la populație;

 • • întocmește și eliberează următoarele documente: contracte de concesiune pentru locurilor de înhumare; adeverință necesară pentru notariat; adeverință necesară la Direcția de sănătate publică; adeverință de înhumare; adeverință de transport funerar în altă localitate; adeverință de deshumare și reînhumare a osemintelor în alt cimitir din afara municipiului; aviz acces cimitir pentru vehicul funerar; aviz acces cimitir pentru persoane cu handicap; redactarea răspunsurilor la cererile și sesizările primite de la populație;

 • • verifică și măsoară în teren locurile de înhumare ale concesionarilor în vederea preschimbării contractului de concesiune, precum și la cererea sau sesizarea acestora;

 • • întocmește: note informative, liste cu locurile de înhumare care nu sunt întreținute și nu au taxele de întreținere anuale plătite în vederea publicării în presă, precum și acte de concesiune nepreschimbate, referate, ordine de lucru și comenzi, procese verbale de recepție;

 • • întocmește documentația pentru procedurile de achiziție publică inițiate de către Serviciul administrare cimitire (referat de necesitate, nota de fundamentare și caiet de sarcini);

 • • răspunde pentru păstrarea secretului de serviciu în condițiile legii, confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele care sunt în aria proprie a Serviciului gestionare cimitire, precum și a celorlalte documente de care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor;

 • • întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • • comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • • colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • • gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • • întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

22.10. Biroul iluminat public

Subordonare: Șeful de birou este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile biroului:

 • • coordonează și urmărește activitățile specifice sistemului de iluminat public din municipiul Constanța, iluminatului festiv de sărbători, iluminatului arhitectural, locurilor de consum energie electrică (reabilitare, întreținere și menținere, alimentare cu energie electrică, și orice activitate legată de sistemul de iluminat public),

 • • efectuează citiri lunare și periodice a indecșilor grupurilor de măsură pentru toate locurile de consum ale sistemului de iluminat public, sistem de semaforizare, fântâni arteziene, cabine de pază, stații de pompare și alți consumatori;

 • • verifică și semnează procesele-verbale, situațiile de plată pentru consumul de energie electrică aferent locurilor de consum ale sistemului de iluminat public, sistemului de semaforizare, fântâni arteziene, cabine de pază, stații de pompare și alți consumatori;

j ANEXA LA I 'HCLM NR._ /Zo'Zj}

 • • întocmește caietul folio cu indecșii și datele de identificare ale fiecărui punct de consum conform contractelor de furnizare;

 • • emite facturi consum energie electrică terți racordați pentru evenimente socio-culturale și de agrement;

 • • verifică funcționarea corespunzătoare a iluminatului public stradal din municipiul Constanța;

 • • elaborează planul de iluminat festiv de sărbători și urmărește funcționarea instalațiilor de iluminat ornamental montat cu ocazia sărbătorilor;

 • • primește, verifică în teren și redactează răspunsuri către petenți;

 • • redirecționează, după caz, sesizările cetățenilor către operatorul sistemului de iluminat public;

 • • elaborează bugetul de venituri și cheltuieli în domeniul de competență;

 • • participă la elaborarea documentației necesare desfășurării achizițiilor publice (consultare piață pentru estimări valorice, referate necesitate, caiete de sarcini, criterii de atribuire și după caz a factorilor de evaluare, fișe tehnologice, clauze tehnice contractuale, etc.);

 • • elaborarează documente pentru înscrierea în programul de achiziții publice și în lista de investiții;

 • • întocmește necesarul de lucrări pentru elaborarea programului anual pe categorii de lucrări;

 • • participă la elaborarea documentației tehnico-economice pentru autorizarea lucrărilor;

 • • întocmește și semnează ordinele de lucru, procesele verbale recepție, procesele verbale predare-primire pentru contractele activităților specifice derulate în cadrul biroului;

 • • participă la elaborarea fișelor tehnologice pe categorii de lucrări;

 • • verifică pe teren intervențiile în domeniul public pentru lucrările de reabilitare, întreținere și menținere a sistemului de iluminat public;

 • • urmărește execuția lucrărilor comandate privind respectarea tehnologiilor aprobate;

 • • urmărește execuția lucrărilor de reabilitare, întreținere și menținere a sistemului de iluminat public prin controale în teren;

 • • verifică și semnează situațiile de plată, ofertele de preț, etc. întocmite de prestatori;

 • • urmărește comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanție și post garanție;

 • • colaborează cu organele abilitate cu privire la litigiile apărute din cauza accidentelor rutiere;

 • • eliberează avize solicitate prin certificatele de urbanism, pentru sistemul de iluminat public și le verifică în teren;

 • • întocmește documentațiile necesare obținerii avizului tehnic de racordare, în vederea încheierii Contractului de racordare pentru locuri noi de consum energie electrică;

 • •  operează facturile în programul informatic de registratură și le comunică pentru decontare Serviciului tehnico-economic din cadrul Direcției gestionare servicii publice;

 • • întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • • comunică compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • • colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

. . 1                           ; ANEXA LA j

HCLM NR,

 • • gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • • întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

 • 22.11. Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției gestionare servicii publice, viceprimarului și primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • • asigură, la cerere, informarea asociațiilor și proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

 • • informează asociațiile de proprietari cu privire la interdicțiile prevăzute în regulamentul local de urbanism sau în regulamentele de intervenție aferente zonelor de intervenție prioritară, aplicabile condominiilor;

 • • exercită controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociației de proprietari;

 • •  primește situațiile de activ și pasiv de la asociații;

 • • constituie baza de date cu asociațiile de proprietari, în vederea facilitării și eficientizării comunicării cu acestea și o actualizează periodic;

 • • sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari cu privire la procedura de înființare, organizare și funcționare în conformitate cu prevederile legale;

 • • sprijină și îndrumă proprietarii în vederea constituirii lor în asociații de proprietari acolo unde ele nu sunt constituite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • • înregistrează și verifică dosarele persoanelor fizice în vederea atestării în funcția de administrator;

 • • propune primarului, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;

 • • acordă consiliere și îndrumă conducerea asociațiilor de proprietari în ceea ce privește interpretarea actelor normative din domeniu;

 • • întocmește baza de date a dosarelor depuse în vederea reabilitării termice a clădirilor în colaborare cu Birou infrastructură și rețele urbane, eficiență energetică;

 • • efectuează controale la asociațiile de proprietari, din oficiu sau la cererea membrilor asociațiilor de proprietari, stabilesc recomandări și termene cu privire la remedierea deficiențelor constatate;

 • • constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale conform actelor normative în vigoare;

 • • rezolvă petițiile persoanelor care se consideră vătămate din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de către președinte, membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;

 • • rezolvă petițiile proprietarilor în situația nesoluționării sau a soluționării necorespunzătoare a solicitărilor acestora având ca obiect accesul la documentele contabile sau la orice alt document al asociației de proprietari;

 • • verifică și redactează răspunsurile la petițiile primite de la cetățeni referitoare la asociațiile de proprietari, în termenele și condițiile stabilite de lege;

 • • organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a întâlnirilor asociațiilor de proprietari cu reprezentanții autorității publice locale, cu

I ANEXA LA lIICLMNR.__g /ZP2 cetățenii și reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietaîVloLatany'pe" cartiere;

 • • participă la audiențele primarului, viceprimarilor și secretarului general al municipiului Constanța, atunci când sunt înscriși cetățeni ori reprezentați legali ai asociațiilor de proprietari cu probleme specifice asociațiilor care intră în sfera de competență a serviciului, prin reprezentanți;

 • • colaborează cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau cu alte instituții din municipiul Constanța pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciului;

 • • participă la campaniile "Curățăm Constanța Noastră" prin organizarea de întâlniri cu asociațiile de proprietari. Pentru organizarea de acțiuni de ecologizare și igienizare a spațiilor din jurul blocurilor, transmit invitații de participare către asociații de proprietari și informează compartimentele implicate în campanii referitor la evidența participanților înscriși;

 • • preia diferitele solicitări din partea asociațiilor de proprietari referitoare la probleme specifice activității compartimentelor din cadrul Direcției gestionare servicii publice și le distribuie direct acestor compartimente spre soluționare;

 • • întocmesc procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • • comunică compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • • gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • • întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • • îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate menționate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea șefului ierarhic superior.

Secțiunea 23

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției tehnologia informației și relații publice

23.1. Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni

Subordonare : șeful de serviciu este subordonat Directorului executiv al Direcției tehnologia informației și relații publice, viceprimarilor, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  asigură transparența administrației publice locale prin informarea cetățenilor asupra activității Consiliului local și a primăriei;

 • •  asigură accesul permanent la informație prin intermediul materialelor ce conțin actele necesare pentru diferite tipuri de solicitări (fluturași informativi);

 • •   asigură accesul gratuit la formularele tipizate pentru fiecare tip de solicitare;

 • •  acordă asistență pentru completarea cererilor pentru diferite tipuri de solicitări care intra in sfera de competenta a instituției;

 • •   primește cererile cetățenilor, le înregistrează și le transmit spre soluționare către direcțiile din cadrul primăriei, potrivit domeniului de competență;

I ANEXA LA I i'flCLM NR.

 • •  eliberează petentului bonul care conține numărul de înregistrare și cheia de control ce permite identificarea cererii în aplicația electronică de management a documentelor instituției;

 • •  întocmește borderouri de predare-primire a corespondenței zilnice;

 • •   colaborează cu șefii structurilor aparatului de specialitate și persoanele desemnate din cadrul acestora în vederea soluționării solicitărilor venite din partea cetățenilor;

 • •   eliberează avize, autorizații și acorduri care rezultă din activitatea structurilor din cadrul instituției;

 • •   înregistrează cererile referitoare la acordarea premiilor bănești pentru persoanele vârstnice, in conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local, si întocmește documentele care stau la baza acordării acestor ajutoare ;

 • •   primește cererile depuse în baza Legii nr. 544/2001 si le înregistrează în aplicația informatică;

 • •  asigură actualizarea permanentă a Manualului centrului de informare cetățeni, precum și a sistemului informatic de utilitate publică -Punctul de contact unic electronic (PCUE), conform specificațiilor primite din partea direcțiilor;

 • •   formulează și expediază răspunsurile la solicitările/sesizările care intră în sfera de competență a serviciului;

 • •   cunoaște politica si obiectivele generale ale instituției, referitoare la managementul calității si modul în care contribuie la realizarea lor;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •   întocmește la cererea șefului ierarhic rapoarte de activitate ;

 • •  cunoaște și respectă informațiile documentate ale sistemului de management (manualul calitatii, procedurile de sistem, procedurile operaționale, formulare, diagrame de proces etc.) sau alte informații documentate, determinate de instituție ca fiind necesare pentru eficacitatea procesului sau activitatilor desfășurate

 • •   respectă și pune în aplicare Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern, Codul de etică și de Integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual, statutul funcționarului public;

 • •   are posibilitatea de a întrerupe relațiile cu publicul inclusiv in timpul efectuării serviciului la dispecerat, în situația folosirii de către cetățean a unui limbaj trivial sau ireverențios, a formulării de amenințări la adresa sa, ori a utilizării de către acesta a violenței verbale;

 • •   asigură afișarea documentelor la avizierul instituției, în baza solicitărilor primite în scris de la diferite compartimente/instituții/ p.f/ p.j, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • •  asigură accesul la informații prin afișarea documentelor pe monitoarele de la sediul central din b-dul Tomis, nr. 51, în baza solicitărilor primite în scris de la diferite compartimente/instituții, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • •   prin intermediul aplicației electronice THETYS expediază răspunsurile la solicitările/sesizările întocmite de către compartimentele din aparatul de specialitate al primarului;

 • •   asigură preluarea și înregistrarea in aplicația electronica Thetys a cererilor, documentelor, sesizărilor și reclamațiilor primite prin intermediul liniei de telefonie fixă, servicii poștale, fax, email, curier și transmiterea lor către serviciile sau instituțiile competente în vederea soluționării acestora;

 • •  asigură transmiterea si colectarea corespondenței și a documentelor rezultate din activitatea structurilor de specialitate ale primăriei î ANEXA LA j Ihclmnr.JtJ&24 municipiului Constanța, cu ajutorul vehicolului aflat in dotarea serviciului C.I.C, pentru acele servicii sau birouri care nu se află în sediul principal al instituției;

 • •  asigură activitatea de predare/primire de documente către/de la alte servicii subordonate Consiliului local sau alte instituții și organizații;

 •  asigură aplicarea pe documente a ștampilelor instituției, respectiv cele cu amprenta Primar 2 și Primărie 2;

 •   asigură activitatea de relații cu publicul prin linia de telefonie fixă, cu funcțiune permanentă de tip dispecerat, privind preluarea sesizărilor/solicitărilor cetățenilor, care sunt în competența primăriei ;

 • •  asigură întocmirea și transmiterea diverselor documente (borderouri) necesare derulării contractelor încheiate cu societăți de prestări servicii poștale în vederea expedierii documentelor și a coletelor;

 • •   asigură transmiterea cu rapiditate a informațiilor și sesizărilor care presupun intervenția de urgență a unor instituții sau structuri de utilitate publică, prin note și informări telefonice în vederea soluționării lor (Poliția, Jandarmeria, R.A.J.A., R.A.D.E.T., R.A.E.D.P.P., societăți de salubrizare și igienă publică, societăți de iluminat public și dotări urbane, societăți de telefonie fixă, ELCEN, Divizia județeană de pază, Direcția generală poliția locală, Serviciul protecție civilă, securitate, sănătate în muncă și situații de urgență etc.) indiferent de ora preluării sesizării, informației sau reclamației de la contribuabili, către dispeceratele sau serviciile permanente/persoanele de contact, asigurate de instituțiile sau structurile respective;

 • •   asigură colaborarea prin intermediul liniei de telefonie fixă, respectiv a serviciului de permanență, cu Comandamentul instituit în situații de criză sau de urgență, prin acordarea de sprijin în preluarea sesizărilor sau a informațiilor de orice tip care să conducă la înlăturarea pericolului;

 • •  elaborează proiecte de hotărâri și pune în executare actele normative în vigoare;

 • •   pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește proceduri de lucru specifice serviciului, în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  colaborează cu compartimentul control intern managerial in vederea implementării, monitorizării si raportării sistemului de management al riscurilor și elaborează registrul de riscuri al compartimentului.

 • •  comunică Compartimentului comunicare și relații mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  asigură reprezentarea Primăriei municipiului Constanța pe baza de delegație, in raporturile acesteia, in ceea ce privește utilizarea serviciilor poștale asigurate de CN POSTA ROMANA SA si unitatea specializata de securitate.

23.2. Compartiment relații cu publicul

Subordonare : personalul de execuție este subordonat șefului Serviciului centrul de informare pentru cetățeni, directorului executiv al Direcției tehnologia informației și relații publice, viceprimarilor, primarului

Atribuțiile serviciului :

:   ANEXA LA i

Șhclm nr.

 • •  asigură transparența administrației publice 'Tocate prin informarea cetățenilor asupra activității Consiliului Local și a primăriei;

 • •  primește cererile depuse în baza Legii nr. 544/2001 și te înregistrează;

 • •  corespondează cu structurile funcționate din cadrul primăriei și întocmește răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr.544/2001;

 • •  întocmește un registru electronic pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public;

 • •  asigura respectarea si implementarea procedurii privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • •  întocmește Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • •  întocmește, publică, actualizează anual un buletin informativ care cuprinde informații de interes public din oficiu, conform Legii nr.544/2001;

 • •  colaborează cu Serviciul tehnologia informației și echipamente informatice în vederea asigurării accesului la informațiile de interes public și prin intermediul mijloacelor informatice (pagina web a instituției, email etc);

 • •  întocmește proceduri de lucru specifice compartimentului, în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și relații mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  cunoaște politica si obiectivele generate ale instituției, referitoare la managementul calității si modul în care contribuie la realizarea lor;

 • •  colaborează cu șefii structurilor aparatului de specialitate și persoanele desemnate din cadrul acestora în vederea soluționării solicitărilor de informații de interes public venite din partea cetățenilor;

 • •  întocmește la cererea șefului ierarhic rapoarte de activitate;

 • •  cunoaște și respectă informațiile documentate ale sistemului de management (manualul calității, procedurile de sistem, procedurile operaționale, formulare, diagrame de proces etc.) sau alte informații documentate, determinate de instituție ca fiind necesare pentru eficacitatea procesului sau activităților desfășurate;

 • •  respectă și pune în aplicare Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern, Codul de etică și integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual, statutul funcționarului public;

 • •  asigură accesul permanent la informație prin intermediul materialelor ce conțin actele necesare pentru diferite tipuri de solicitări (fluturași informativi);

 • •  înregistrează cererile referitoare la acordarea premiilor bănești pentru persoanele vârstnice, in conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului local, si întocmește documentele care stau la baza acordării acestor ajutoare ;

 • •  are posibilitatea de a întrerupe relațiile cu publicul în situația folosirii de către cetățean a unui limbaj trivial sau ireverențios, a formulării de amenințări la adresa sa, ori a utilizării de către acesta a violenței verbale;

 • •  formulează și expediază răspunsurile la solicitările de informații de interes public;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare.

ANEXATA ■aCLM NR. jb

 • 23.3. Serviciul tehnologia informației și echipamente informatice Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului Direcției tehnologia informației și relații publice, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  asigură întreținerea și administrarea aplicațiilor informatice aflate în exploatare;

 • •  asigură verificarea bunei stări a bazelor de date aflate în administrarea sa, analizează defecțiunile și ia măsuri imediate;

 • •  asigură executarea analizelor de sistem în cadrul temelor de proiect aflate în lucru;

 • •  asigură propunerea bugetelor în vederea achiziționării produselor informatice necesare desfășurării activității;

 • •  asigură elaborarea specificațiilor tehnice ale caietelor de sarcini, a referatelor și a altor documente necesare aferente procedurilor de achiziție ce intră în sarcina Serviciului tehnologia informației și echipamente Informatice, conform alocărilor bugetare și conform solicitărilor primite din partea direcțiilor;

 • •  asigură configurarea și întreținerea în mod corespunzător a tehnicii de calcul;

 • •  asigură administrarea rețelei de date și a serverelor;

 • •  asigură planificarea, crearea și menținerea utilizatorilor și grupurilor de utilizatori pentru ca fiecare utilizator să se poată conecta la rețea și să acceseze resursele rețelei la care are dreptul;

 • •  asigură acordarea de drepturi (autentificare, autorizare) la resursele din rețeaua informatică pentru utilizatori, în conformitate cu solicitările acestora și cu acordul scris al șefului ierarhic al acestora;

 • •  asigură crearea conturilor de utilizator necesare accesării și utilizării diferitelor servicii informatice, cum ar fi serviciul RECOM online, serviciul „CLOUD" pentru schimbul de fișiere cu Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local Constanța;

 • •  asigură instalarea și setarea imprimantelor de rețea și rezolvarea problemelor comune, astfel ca utilizatorii să se poată conecta și să poată utiliza resursele în mod facil;

 • •  asigură planificarea, implementarea și propunerea politicii de protejare a datelor și de folosire în comun a resurselor incluzând foldere, fișiere și imprimante;

 • •  asigură monitorizarea evenimentelor de pe rețea și a resurselor și soluționează conflictele de natură informatică;

 • •  asigură alocarea spațiului pentru crearea, modificarea, expandarea și tehnicile de protejare a bazelor de date;

 • •  asigură monitorizarea informațiilor despre device-uri și bazele de date;

 • •  asigură securitatea și confidențialitatea informației ce face obiectul muncii sale, conform sarcinilor de serviciu;

 • •  asigură centralizarea și rezolvarea problemelor legate de service-ul/mentenanța la echipamentele informatice;

 • •  asigură suport tehnic angajaților primăriei în utilizarea produselor software/echipamentelor hardware existente;

 • •  asigură realizarea și implementarea unui plan de back-up al bazelor de date/aplicațiilor/fișierelor și asigurarea efectuării salvărilor (backup-ului) conform planului stabilit;

 • •  asigură realizarea de prezentări power-point sau în alt format la solicitarea conducerii instituției;

I ANEXA LA ;HCLMNR._CL?J^

 • •  asigură suportul informatic pentru prezentările din cadrul ședințelor Consiliului local și a ședințelor Comisiilor de specialitate ale consiliului local;

 • •  asigură întreținerea și actualizarea paginii de web oficiale a primăriei Constanța www.Drimaria-constanta.ro și a paginii de Facebook a instituției;

 • •  asigură punerea în aplicare a procedurilor de sistem sau operaționale care vizează activitatea Serviciului tehnologia informației și echipamente informatice;

 • •  asigură monitorizarea și efectuarea actualizărilor programului legislativ;

 • •  asigură urmărirea și gestionarea contractelor specifice: service și mentenanță echipamente informatice, servicii furnizare internet și interconectare sedii primărie, aplicația informatică de legislație și actualizările legislative, aplicația antivirus și actualizările specifice, alte contracte specifice domeniului IT (furnizare echipamente/ aplicații/servicii informatice);

 • •  asigură suportul informatic pentru sistemul GIS (sistemul geografic informatic): licențe software, echipamente hardware, etc;

 • •  elaborează proiecte de hotărâri și pune în executare actele normative în vigoare;

 • •  fundamentează proiectul de hotărâre a Consiliului local pentru structurile din subordinea serviciului, în colaborare cu șefii de servicii și personalul de execuție din compartimentul aflat în subordinea direcției;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale direcției și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  asigură anonimizarea și postarea pe site-ul instituției a declarațiilor de avere și de interese pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

 • •  asigură anonimizarea și postarea pe site-ul instituției a declarațiilor de avere și de interese pentru consilierii locali și ale primarului;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

Secțiunea 24

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale

24.1. Compartiment organizare evenimente

Subordonare: personalul de execuție este subordonat directorului Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, primarului.

Atribuțiile compartimentului:

• întocmește, realizează și coordonează programele de activități ce se derulează în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia diferitelor evenimente;

ANEXA LA i

IhclmnrJS

 • •  întocmește documentația ce stă la baza realizării activităților prevăzute în programele de desfășurare a manifestărilor organizate cu ocazia diferitelor evenimente;

 • •  verifică și avizează documentația necesară decontării contravalorii serviciilor asigurate de prestator, precum și înaintarea acesteia structurii financiare;

 • •  acordă informații de specialitate compartimentelor funcționale în legătură cu problemele specifice organizării evenimentelor;

 • •  primește, verifică, ține evidența și analizează documentațiile înaintate de persoanele fizice și juridice în vederea organizării de evenimente;

 • •  mediatizează din timp evenimentele ce urmează a fi organizate; anunțul va cuprinde informații privind tema evenimentului, data și locul desfășurării evenimentelor;

 • •  primește, verifică documentele și ține evidența propunerilor în vederea organizării de evenimente;

 • •  întocmește referatele care stau la baza dispozițiilor emise de primar în vederea organizării evenimentelor;

 • •  asigură corespondența cu instituțiile interesate în organizarea de evenimente;

 • •  monitorizează derularea evenimentelor;

 • •  elaborează proiectele de hotărâre a Consiliului local în vederea aplicării legislației ce stă la baza organizării de evenimente;

 • •  organizează și realizează activitățile necesare atribuirii contractelor necesare organizării evenimentelor;

 • •  primește și soluționează solicitările (cereri, reclamații și sesizări) referitoare la Compartimentul de organizare evenimente;

 • •  propune organizarea evenimentelor din categorii diverse precum:

ceremonii,   seminarii,   workshopuri   cu audiență   națională și

internațională, concerte și festivaluri de talie internațională, alte tipuri de evenimente organizate de municipiul Constanța sau în care este

partener;

 • •  propune organizarea în colaborare cu alte structuri ale aparatului de specialitate al primarului a următoarelor evenimente: Ziua Națională a României, Ziua Poetului Național, Mihai Eminescu, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Independenței și Ziua Victoriei, Ziua Europei, Ziua Internațională a Femeii, Ziua Revoluției Române de la 1848, Ziua Unirii Basarabiei cu România, Ziua Eroilor, Ziua Copilului, Ziua Drapelului, Ziua Constituției, precum și cele dedicate sfintelor sărbători de Paște și de Crăciun;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale direcției și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

ICLM ,NR J5

24.2. Compartiment pentru societatea civilă și minorități

Subordonare: personalul de execuție este subordonat directorului Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, primarului.

Atribuțiile compartimentului:

 • •  asigură coordonarea și monitorizarea proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau centrale, interne sau externe, potrivit legii;

 • •  identifică proiecte pe care primăria le poate dezvolta în parteneriat cu ONG -urile în beneficiul locuitorilor municipiului;

 • •  realizează obiectivele stabilite prin Strategia națională a României și strategia Guvernului de îmbunătățire a situației rromilor, aprobate prin lege;

 • •  asigură identificarea, evaluarea și selecția problemelor cu care se confruntă membrii comunităților și organizațiile non-guvernamentale;

 • •  identifică situațiile de risc din comunitățile din municipiul Constanța, stabilește categoriile de beneficiari cu probleme;

 • •  asigură medierea, consilierea, îndrumarea membrilor comunitățiilor și pentru aceasta colaborează cu diverse instituții, planifică activități legate de comunitate;

 • •  monitorizează intervențiile făcute în comunitate, în cadrul unei echipe disciplinare, pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deservește funcționarea autorităților publice locale și a comunității de romi. De aceea, expertul local pentru romi intervine atât în cadrul instituțional, cât și în comunitate, la nivelul asigurării relației cu diverse servicii specializate: de asistență socială, educative, locative, sănătate, igienă, medicale, etc.

 • •  asigură stimularea participării etniei romilor la viața economică, socială, educațională, culturală și politică a societății;

 • •  asigură condițiile pentru garantarea de șanse egale pentru etnicii romi;

 • •  asigură evaluarea principalelor nevoi ale comunităților și a aplicării programelor de sprijinire a acestora;

 • •  concepe și asigură implementarea programelor specifice de formare și reconversie profesională pentru romi;

 • •  întocmește evidențele privind familiile cu mai mulți copii și lipsite de mijloace de subzistență;

 • •  asigură implementarea programelor specifice de finanțare a unor activități generatoare de venit și a micilor afaceri pentru familii și comunități de romi;

 • •  asigură inițierea unor programe de educație juridică și de prevenire a infracționalității, în colaborare cu membrii etniei romilor și a Poliției Române;

 • •  asigură inițierea programelor de încurajare a participării părinților romi la procesele educaționale din școală și din afara școlii;

 • •  ține evidența și se preocupă permanent de soluționarea cererilor și petițiilor adresate de către persoanele de etnie rromă sau din partea altor minorități, primarului sau redirecționează solicitările care nu intră în sfera de competență a primăriei, instituțiilor abilitate să le rezolve;

 • •  întocmește documentele necesare pentru sfera de activitate a direcției, care vor fi supuse, după caz, spre aprobare Consiliului local;

 • •  întocmește o evidență cu datele de contact ale organizațiilor nonguvernamentele și ale conducerilor minorităților din municipiul Constanța;

 • •  elaborează proiecte de hotărâri în domeniul de activitate, le supune spre aprobare Consiliului local și urmărește realizarea măsurilor dispuse;

 • •  organizează, în condițiile legii, acțiuni de ajutorare a grupurilor sau persoanelor defavorizate, cu sprijinul ONG locale;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale direcției și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile, aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

24.3. Birou management proiecte culturale, sportive și sociale

Subordonare: Șeful de birou este subordonat directorului Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, primarului, iar personalul de execuție șefului de birou.

Atribuțiile compartimentului:

 • •  elaborează strategia anuală în ceea privește organizarea evenimentelor;

 • •  încheie protocoale cu instituții de cultură, structuri sportive, fundații, asociații, instituții din domeniul religios, sport, ONG-uri, în vederea dezvoltării relațiilor de colaborare în ceea ce privește organizarea de evenimente și promovarea municipiului Constanța;

 • •  organizează și promovează în spațiul public toate manifestările desfășurate sub egida primăriei;

 • •  sprijină evenimentele publice care se desfășoară în municipiul Constanța în măsura în care primăria și/sau Consiliul local sunt parteneri;

 • •  promovează în rândul partenerilor primăriei și Consiliului local evenimentele publice care se desfășoară în municipiu;

 • •  întocmește proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activități din domeniul specific (structuri sportive, fundații, asociații, culte religioase, etc);

 • •  duce la îndeplinire hotărârile aprobate de Consiliul local, încredințate Biroului management proiecte culturale, sportive și sociale;

 • •  participă la diverse manifestări culturale organizate sub egida primăriei și Consiliului local al municipiului Constanța;

 • •  participă la activități ale structurilor sportive, organizațiilor, fundaților, asociațiilor, cultelor religioase etc;

 • •  face recepția și verificarea documentelor justificative (facturi, chitanțe fiscale, oferte, etc.) pentru decontări;

 • •  întocmește documentația necesară facturării sumelor alocate prin hotărâri de consiliu local;

 • •  redactează corespondența specifică cu structuri sportive, fundații, asociații, culte religioase, persoane private etc;

 • •  prelucrează corespondența specifică Biroului management proiecte culturale, sportive și sociale;

 • •  pregătește corespondența, proiectele de hotărâre și alte documente specifice pentru arhivare;

 • •  întocmește și actualizează permanent documentarul privind structurile sportive, fundațiile, asociațiile, a instituțiilor din domeniul religios, sport, ONG-uri;

 • •  întocmește contracte de finanțare a structurilor sociale, culturale și sportive;

anexa la j jnCLM NR. lX.

 • •  întocmește cereri-tip de finanțare, contracte de finanțare, stabilirea unor"' criterii de finanțare pentru obținerea de alocări de sume de la bugetul local (structuri sportive, fundații și asociații, persoane fizice etc.);

 • •  verifică modul de punere în aplicare de către structurile sportive, organizațiile de tip asociații, fundații, culte religioase, a persoanelor fizice, a obligațiilor din contractele de finanțare;

 • •  urmărește realizarea obiectivelor asumate de către solicitant prin cerere, conform proiectului de hotărâre și a devizului estimativ anexat;

 • •  organizează întâlniri periodice cu ONG-urile și dezbateri pe diverse teme comunitare;

 • •  participă la manifestările cultural - artistice, sportive, științifice, religioase cu caracter local, național sau internațional;

 • •  participă în cadrul procedurilor de achiziții publice derulate în legătură cu organizarea de evenimente;

 • •  colaborează cu toate instituțiile care organizează evenimente culturale, sportive și sociale și realizează promovări continue a municipiului Constanța în cadrul entităților cu atribuții în acest sens (agenții de turism, organisme administrative locale și centrale, instituții de cultură, asociații sau agenți economici), în toate perioadele anului, în week-end-uri, în zilele de sărbători legale și în afara programului de lucru;

 • •  urmărește și verifică modul de derulare a evenimentelor în cadrul cărora primăria este partener, prin deplasarea în teren în toate perioadele anului, în week-end-uri, în zilele de sărbători legale și în afara programului de lucru;

 • •  asigură aplicarea prevederilor procedurii privind acordarea premiilor bănești persoanelor vârstnice cu ocazia aniversării a 80 de ani de viață și/sau 50 de ani de căsătorie;

 • •  elaborează proiecte de hotărâri și pune în executare actele normative în vigoare;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale direcției și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

Secțiunea 25

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției dezvoltare și fonduri europene

25.1. Serviciul dezvoltare și management proiecte

Subordonare: șeful serviciului este subordonat Directorului executiv, primarului, iar angajații din serviciu, șefului serviciului.

Atribuțiile serviciului:

 • •  pregătește documentațiile de finanțare pentru proiectele municipiului Constanta în vederea transmiterii acestora spre finanțare prin intermediul diferitelor surse de finanțare externe nerambursabile (cu

excepția Programului Operațional Regional), fonduri naționale, alte surse de finanțare, precum și desfășurarea de activități de sprijin în vederea implementării acestora;

 • •  participa la implementarea proiectelor municipiului Constanta finanțate prin intermediul diferitelor surse de finanțare externe nerambursabile (cu excepția Programului Operațional Regional) fonduri naționale, alte surse de finanțare internaționale, precum și desfășurarea de activități de sprijin în vederea implementării acestora;

 • •  participă în cadrul proiectelor care vizează îmbunătățirea situației romilor;

 • •  identifică și întrețin relații de parteneriat în scopul pregătirii și implementării în comun a proiectelor;

 • •  stabilesc legături cU diferite organizații neguvernamentale internaționale în vederea participării la diferite acțiuni comune, schimburi de experiență și bune practici;

 • •  participa la seminarii de pregătire a potențialilor beneficiari ai proiectelor implementate din diferite surse de finanțare externe nerambursabile, cu excepția Programului Operațional Regional, fonduri naționale, alte surse de finanțare internaționale, precum și desfășurarea de activități de sprijin în vederea implementării acestora și se deplasează în țară și în străinătate pentru exemple de bună practică;

 • •  colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice serviciului cu următoarele instituții: Instituția prefectului județului Constanta, Consiliul județean Constanta, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Culturii, etc;

 • •  sprijină activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice prin elaborarea referatelor de necesitate, si a specificațiilor tehnice/caietelor de sarcini , și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presa;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior;

 • •  întocmește pontajele lunare ale serviciului.

25.2. Serviciul pregătire și implementare proiecte POR

Subordonare: Șeful serviciului este subordonat Directorului executiv, Directorului executiv adjunct (POR), primarului, iar angajații din serviciu, șefului serviciului. Atribuțiile serviciului:

 • •  elaborează strategii și programe de dezvoltare ale municipiului Constanța și ale Polului de Creștere Constanța;

 • •  participă la elaborarea diverselor strategii și programe de dezvoltare ale municipiului Constanța și ale Polului National de Creștere Constanța;

 • •  pregătește și implementează proiectele depuse spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional;

 • •  participă la actualizarea și implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă;

 • •  asigură legături permanente cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, Structura pentru Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile - Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, Autoritatea Urbană pentru proiectele incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană si în Planul de Mobilitate Urbana Durabilă;

 • •  asigură secretariatul Autorității Urbane a municipiului Constanța;

 • •  pregătește, verifică și monitorizează documentațiile necesare pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă în vederea obținerii finanțării prin intermediul Programului Operațional Regional;

 • •  sprijină echipele de proiect în vederea implementării proiectelor individuale ale municipalității sau în care acesta este partener;

 • •  colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice serviciului cu următoarele instituții: Instituția Prefectului Județului Constanța, Consiliul Județean Constanța, Agenția de Dezvoltare Regională Sud Est, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației; Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, alte organisme de interes local și național;

 • •  identifică și întreține relațiile de parteneriat în scopul implementării proiectelor și/sau programelor de interes public;

 • •  participă la simpozioane, seminarii, pe domeniile de interes din activitatea curentă a Primăriei municipiului Constanța și se deplasează în țară și în străinătate pentru exemple de bună practică;

 • •  sprijină activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice prin elaborarea referatelor de necesitate, si a specificațiilor tehnice/caietelor de sarcini și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de șeful ierarhic superior;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

25.3. Serviciul proiecte cu finanțare internațională

Subordonare: Șeful serviciului este subordonat Directorului executiv, primarului, iar angajații din serviciu, șefului serviciului.

Atribuțiile serviciului:

 • •  îndeplinește activitățile stabilite a fi efectuate în echipele de proiect, pe perioada derulării fiecărui proiect;

 • •  asigură respectarea prevederilor documentelor contractului de finanțare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • •  monitorizează circuitul informațional și feedback-ului dintre diferiți actori implicați în implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

i anexa la

 • •  sprijină implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale prin programele operaționale;

 • •  participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin activități specifice managementului tehnic al acestora;

 • •  participă la simpozioane, seminarii pe domeniile de interes din activitatea curentă a Primăriei municipiului Constanța și se deplasează în țară și în străinătate pentru exemple de bună practică;

 • •  stabilește legături cu diferite organizații neguvernamentale internaționale în vederea participării la diferite acțiuni comune, schimburi de experiență și de bune practici;

 • •  colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice serviciului cu următoarele instituții: Instituția Prefectului județului Constanța, Consiliul județean Constanța, Agenția de Dezvoltare Regională Sud Est, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, alte organisme de interes local și național ;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de șeful ierarhic superior;

 • •  întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează șefului ierarhic superior.

25.4. Serviciul Investiții

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului executiv, directorului adjunct(tehnic), viceprimarului si primarului

Personalul de execuție se subordonează șefului de serviciu

Atribuțiile serviciului

 • •  elaborarea pe baza solicitărilor primite de la direcțiile/compartimentele Primăriei municipiului Constanța si a instituțiilor subordonate a programului anual de investiții al municipiului, urmărind corelarea acestora astfel încât lucrările de execuție să fie realizate într-o ordine firească, fără suprapuneri și reveniri ulterioare.

 • •  elaborarea listei de investiții parte integranta a bugetului anual si multianual de venituri și cheltuieli al municipiului.

 • •  întreprinderea   tuturor acțiunilor necesare pentru   obținerea

avizelor/acordurilor și aprobărilor pentru realizarea obiectivelor de investiții.

 • •  deschiderea finanțării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiții și urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocațiile aprobate;

 • •  participarea in comisiile de analiza a ofertelor pentru efectuarea achizițiilor proiectării și execuției investițiilor publice;

 • •  verificarea si avizarea Devizele generale actualizate ale obiectivelor de investiții/asimilate investițiilor.

 • •  urmărirea respectării termenelor de finalizare in conformitate cu contractele de execuție lucrări, respectiv contractele de prestări servicii, contractele de furnizare echipamente; in acest sens organizează comandamente periodice pentru fiecare lucrare, în funcție de importanța acesteia.

 • •  atenționarea responsabililor din cadrul direcțiilor Primăriei municipiului Constanța cu privire la nerespectarea graficelor de lucrări și ia măsurile necesare pentru înscrierea în termene.

 • •  verificarea situațiilor de lucrări și a facturilor întocmite de către prestatori/furnizori din punct de vedere al încadrării în devizul general aprobat, contractul încheiat și bugetul anual.

 • •  propunerea componenței comisiilor de recepție și o supune aprobării primarului municipiului Constanța.

 • •  organizarea recepțiilor obiectivelor de investiții, primirea cărții tehnice a construcțiilor,

 • •  predarea obiectivelor în exploatare și administrare după finalizare către direcțiile de resort împreună cu cartea tehnică a acestora;

 • •  avizarea documentațiilor pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție, alte rețineri pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune, etc.

 • •  primirea documentațiilor pentru fundamentarea necesității și oportunității alocării de fonduri de investiții pentru regiile subordonate Consiliului local și comunicarea alocării de fonduri după aprobarea acestora;

 • •  colaborarea cu Consiliul județean pentru asigurarea și urmărirea cheltuirii fondurilor din bugetul de stat care se aloca prin Consiliul județean pentru obiectivele înscrise in lista obiectivelor de investiție;

 • •  colaborarea cu instituții, ministere, etc. pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente investițiilor pe care le finanțează aceste instituții;

 • •  colaborarea cu instituțiile publice de interes local ale căror investiții sunt finanțate din bugetul local și aprobate de Consiliul local;

 • •  soluționarea corespondentei referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului aprobate prin programe anuale;

 • •  participarea ca membri in echipelor de implementare a diferitelor proiecte finanțate din fonduri structurale, fonduri naționale si altele surse externe nerambursabile;

 • •  sprijinirea activității compartimentului intern specializat in domeniul achizițiilor publice în elaborarea referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice/caietelor de sarcini și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate in derulare;

 • •  participarea în calitate de membru în diferite comisii în baza nominalizării prin dispoziții ale primarului municipiului Constanța;

 • •  asigurarea secretariatului Comisiei Tehnico - Economice;

 • •  întocmirea rapoartelor de activitate lunar/anual pe care îl înaintează șefului ierarhic superior spre avizare/aprobare;

 • •  îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina serviciului sau încredințate de șeful ierarhic superior;

 • •  întocmirea procedurilor operaționale și a procedurilor ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii Sistemului de control intern managerial;

 • •  comunicarea către compartimentul de specialitate a informațiilor de interes public ce ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  gestionarea documentelor din activitatea proprie, pastrarea și arhivarea corespunzătoare a acestora;

ș anexa la j i!I£LKNR.l^.

• participarea la simpozioane, seminarii pe teme de interes din activitatea curentă și se deplasează în țară pentru exemple de bună practică.

Secțiunea 26

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției locale de evidență persoane

Direcția locală de evidență persoane a municipiului Constanța, se organizează în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția locală de evidență persoane este constituită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001. Direcția locală de evidență persoane a municipiului Constanța s-a constituit fără personalitate juridică, prin hotărârea Consiliului local a municipiului Constanța, H.C.L.M. nr.12/29.01.2005 și a fost reorganizată în anul 2017, prin H.C.L.M. 213 /31.07.2017.

Scopul Direcției locale de evidență persoane este acela de a exercita competențele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor în sistem de ghișeu unic.

Activitatea Direcției locale de evidență persoane se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Activitatea Direcției locale de evidență persoane este coordonată și controlată metodologic, în mod unitar, de Direcția Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. și de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.

Direcția locală de evidență persoane asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate și a cărților de identitate provizorii, în sistem de ghișeu unic.

în vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, Direcția locală de evidență persoane colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne și cooperează cu autoritățile publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției locale de evidență persoane se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D.

Direcția locală de evidență persoane are atribuții pe linie de:

 • a) evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate;

 • b) stare civilă;

 • c) informatică;

 • d) analiză - sinteză, secretariat-arhivă și relații publice.

Direcția locală de evidență persoane exercită atribuțiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluționarea cererilor cetățenilor care au domiciliul sau reședința pe raza de competență.

în vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea direcției are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de coordonare și de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Direcția locala de evidență persoane și structurile subordonate acestuia în scopul menținerii, păstrării și perfecționării stării de funcționalitate a direcției. Același tip de relații se stabilesc între șef și personalul subordonat acestuia.

Serviciul se înființează la nivel de direcție și are în componență serviciul de evidență a persoanelor și serviciul de stare civilă.

La nivelul Direcției locale de evidență persoane, activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează prin intermediul directorului executiv și șefilor de serviciu. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, directorul executiv poate angrena și alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

în cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcții de conducere, se stabilesc relații de autoritate funcționale între personalul cu funcția cea mai mare și restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării și îmbinării în mod unitar a activității acestora, a echilibrării sarcinilor și a armonizării eforturilor necesare pentru asigurarea unității de acțiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Direcția locală de evidență persoane primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor și stare civilă din municipiul Constanța.

Modificarea arondării actuale a Direcției locale de evidență persoane se stabilește prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrare a Bazelor de Date.

Conducerea Direcției locale de evidență persoane Constanța este asigurată de un director executiv care este numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului local, în condițiile legii, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrare a Bazelor de Date în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul executiv reprezintă Direcția locală de evidență persoane Constanța în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu șefii (comandanții) unităților din Ministerul Afacerilor Interne, cu instituțiile și organismele din afara sistemului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competențelor legale.

în aplicarea ordinelor și instrucțiunilor de nivel superior, directorul executiv al Direcției locale de evidență persoane emite note interne obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

în condițiile legii și reglementărilor specifice, directorul executiv al Direcției locale de evidență persoane poate delega unele atribuții din competența sa altor persoane din subordine.

Directorul executiv al Direcției locale de evidență persoane răspunde în fața Consiliului local de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit prevederilor fișei postului.

Personalul Direcției locale de evidență persoane Constanța răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară, în fața directorului executiv.

Direcția locală de evidență persoane are următoarele atribuții principale:

' ANEXA LA~ " “]

 • •  întocmește, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă;

 • •  înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

 • •  întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

 • •  întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii;

 • •  constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați;

 • •  actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor, cu datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor;

 • •  utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

 • •  furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor;

 • •  furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

 • •  primește, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate, cărților de alegător;

 • •  primește de la structurile competente cărțile de identitate, cărțile de alegător, pe care le eliberează solicitanților;

 • •  ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

 • •  constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

26.1. Serviciul evidență persoane

în domeniul evidenței persoanelor și eliberării actelor de identitate, Serviciul evidență persoane are următoarele atribuții principale:

 • •  primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și înmânează solicitanților documentele în cauză;

 • •  primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România;

 • •  primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate și înmânează documentele solicitate;

 • •  înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • •  răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

 • •  răspunde de corectitudinea datelor preluate din comunicările autorităților sau instituțiilor prevăzute de lege și înscrise în Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

 • •  desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • •  furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

 • •  efectuează verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;

 • •  identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • •  colaborează cu unitățile de poliție, participând la acțiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;

 • •  asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

 • •  soluționează cererile formațiunilor operative din Ministerul Afacerilor Interne, S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea și identificarea punctuală a persoanelor fizice;

 • •  în colaborare cu structurile M.A.I. sau poliția locală desfășoară activități specifice pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege;

 • •  formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 • •  întocmește situațiile statistice și analizele activităților desfășurate lunar, trimestrial și anual în cadrul serviciului;

 • •  asigură gestiunea cărților de identitate provizorii și întocmește procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • •  completează la cererea persoanelor fizice sau a instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței sociale Formularul E401;

 • •  răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

 • •  organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale manuale;

 • •  asigură protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • •  sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;

 • •  răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

 • •  constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative;

 • •  înregistrează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităților administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităților administrativ-teritoriale de la domiciliul soților care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

 • •  identifică, actualizează și răspunde de corectitudinea datelor preluare in R.P.I.D.

 • •  primește cereri de eliberare a certificatelor de atestare a domiciliului înregistrat în R.N.E.P.;

 • •  primește cereri de eliberarea Formularului Standard Multilingv atașat la certificatul de domiciliu și/sau de reședință.

Atribuții pe linie informatică

Pe linie informatică, Serviciul evidență persoane are următoarele atribuții principale:

 • •  actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

 • •  actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu mențiunile operative, precum și cu informațiile preluate din comunicările primite și extrage din R.N.E.P. situații statistice pe linie de evidență a persoanelor, utilizând aplicațiile informatice puse la dispoziție de D.E.P.A.B.D.;

 • •  preia în Registrul Național de Evidență a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și datele privind persoanele decedate;

 • •  preia în sistem informatizat imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în buletinul de identitate;

 • •  operează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor data înmânării cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii;

 • •  clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

 • •  operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

 • •  desfășoară activități pentru administrarea rețelei locale de calculatoare, precum și a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

 • •  execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

 • •  evidențiază incidentele de aplicație și le soluționează pe cele referitoare la hardware și sistem de operare;

 • •  participă la operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiștii B.J.A.B.D.E.P.;

 • •  asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;

 • •  asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

 • •  formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 • •  îndeplinește și alte atribuții privind actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

Atribuții pe linie de analiză-sinteză, secretariat și relații cu publicul în domeniul analiză-sinteză, secretariat și relații cu publicul, Serviciul evidență persoane are următoarele atribuții principale:

ANEXA LA 1 SSiLNRJX..^

 • •  primește, înregistrează și ține evidența ordinelor, dispozîțlîidr; instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

 • •  verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de stat și de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor secrete;

 • •  organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

 • •  asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării;

 • •  repartizează și expediază corespondența după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

 • •  asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

 • •  organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

 • •  centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

 • •  transmite Direcției Generale de Evidență a Pesoanelor, sintezele și analizele întocmite;

 • •  asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

26.2. Serviciul stare civilă

Pe linie de stare civilă, Serviciul stare civilă are următoarele atribuții principale:

 • •  întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;

 • •  înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 • •  eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale;

 • •  eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

 • •  trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

 • •  trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

 • •  comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află lista actualizată a actelor de deces întocmite;

 • •  trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;

 • •  întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică;

 • •  dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

 • •  atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

 • •  propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul D.G.E.P.;

 • •  reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse parțial sau total, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;

 • •  primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare;

 • •  primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

 • •  primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către D.G.E.P. în coordonarea cărora se află;

 • •  primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează D.G.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente;

 • •  primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.G.E.P.;

 • •  înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.G.E.P.;

; ANEXA LA | •HCLM NR. Igs

 • •  transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare "în actul ‘de” naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice județene din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

 • •  înaintează D.G.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă -exemplarul I;

 • •  sesizează imediat D.G.E.P., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

 • •  eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

 • •  efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

 • •  efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către D.G.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

 • •  efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;

 • •  efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

 • •  primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

 • •  confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

 • •  constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

 • •  solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;

 • •  colaborează cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără i "ANEXA LA~ ;HCLM NR..

acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

 • •  colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

 • •  îndeplinește atribuțiile stabilite prn Metodologia comună privind procedura de corectare, actualizare, consultare și ștergere a datelor în/din R.P.I.D.;

 • •  transmite, periodic, la DGEP Constanța situația indicatorilor specifici conform Metodologiei DEPABD;

 • •  desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • •  asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

 • •  formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 • •  răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

 • •  execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

 • •  colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

 • •  răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative;

 • •  ofițerul de stare civilă, după îndeplinirea procedurii manuale, va actualiza aplicația de stare civilă cu introducerea actelor de naștere, actelor de căsătorie și actelor de deces, cât și cu mențiunile pe marginea acestora;

 • •  ofițerul de stare civilă, după îndeplinirea procedurii de actualizare a aplicației de stare civilă, va extrage rapoarte, extrase, certificate, comunicări de mențiuni/modificări, pe care le va comunica ulterior instituțiilor abilitate;

 • •  ofițerul de stare civilă va putea folosi aplicația informatică în vederea verificărilor cât și a altor activități de stare civilă desfășurate;

 • •  persoana delegată de primar să îndeplinească atribuțiile de ofițer de stare civilă actualizează aplicația de stare civilă prin mijloace informatice, cu datele conținute de certificatele sau extrasele de stare civilă eliberate cetățenilor români de autoritățile străine și care au fost înscrise/transcrise în registrele de stare civilă române.

Atribuțiile directorului executiv al Direcției locale de evidență persoane și ale personalului cu funcții de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor.

| ANEXA LA |

Fișa postului directorului executiv al Direcției locale de evidență persoane va fi reactualizată ori de câte ori este necesar.

Pe baza extraselor din prezentul regulament directorul executiv al Direcției locale de evidență persoane întocmește fișele posturilor pentru toate funcțiile din structură, pe care le aprobă primarul.

Personalul Direcției locale de evidență persoane va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Personalul Direcției locale de evidență persoane este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părțile ce-l privesc.

Secțiunea 27

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției generale poliția locală

27.1. Compartimentul secretariat și comunicare

Subordonare: Lucrătorii compartimentului sunt subordonați directorului general și directorului general adjunct ai Direcției generale poliția locală, primarului;

Atribuțiile compartimentului:

Secretariat:

 • •  răspunde de buna desfășurare a activității de secretariat la nivelul directorului general și directorului general adjunct ai Direcției generale poliția locală;

 • •  redactează documente, transmite mesaje interne prin sistemul computerizat;

 • •  primește, pregătește și expediază corespondența;

 • •  asigură primirea cetățenilor în audiență la conducerea Direcției generale poliția locală și urmărește comunicarea în termen a răspunsurilor către petiționari;

 • •  furnizează informații folosind bazele de date, asigură circulația informațiilor cerute de directorul general și directorul general adjunct;

 • •  asigură activitățile de protocol;

 • •  urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și transmiterea răspunsurilor în termenul legal, în programul informatic de gestiune a documentelor către petenți, instituții sau persoane juridice, referitoare la activitatea Direcției generale poliția locală;

 • •  colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a directorului general și directorului general adjunct;

 • •  menține legătura cu aparatul de specialitate al primarului, Consiliul local al municipiului, cât și cu alte instituții din administrația publică;

 • •  acordă informațiile solicitate de cetățeni, în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile directorului general și directorului general adjunct;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către directorul general, în condițiile legii.

Comunicare:

 • •  colaborează cu șefii de serviciu din cadrul DGPL și/sau persoanele desemnate de aceștia în vederea culegerii informațiilor de interes public necesare întocmirii comunicatelor de presă;

 • •  întocmește comunicatele de presă și le transmite pe adresele de e-mail ale redacțiilor sau ale jurnaliștilor din mass-media, conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru aprobate la nivelul Direcției generale poliția locală;

 • •  verifică dacă comunicatele de presă au fost publicate pe site-ul instituției și urmărește aparațiile de presă și accesările site-ului;

j   anexa LA    I

:       NR.

 • •  întocmește lunar programul de difuzare a comunicatelor de presă și îl prezintă conducerii direcției pentru aprobare;

 • •  elaborează dreptul la replică și erate, după caz;

 • •  pregătește materialele necesare pentru organizarea conferințelor de presă ale directorului general al Direcției generale poliția locală;

 • •  gestionează secțiunea destinată presei de pe site-ul primăriei Constanța;

 • •  realizeză campanii de informare;

 • •  realizează răspunsuri la întrebările venite din partea reprezentanților mass media sau a formatorilor de opinie, indiferent de forma de comunicare, electronică sau pe suport de hârtie, etc;

 • •  facilitează întâlnirile reprezentanților mass media cu directorul general al Direcției generale poliția locală, sau persoanele desemnate din cadrul direcției în vederea acordării interviurilor sau participării la emisiuni;

 • •  manifestă responsabilitate în ceea ce privește apariția anunțurilor și difuzarea spoturilor publicitare;

 • •  organizează și participă la dezbateri publice raportat la activitatea direcției;

 • •  realizează campanii de comunicare/informare în scopul promovării politicilor publice susținute de municipalitate și care vizează creșterea calității vieții locuitorilor municipiului;

 • •  realizează campanii de comunicare/informare în scopul promovării municipiului, respectiv a proiectelor, activităților sau evenimentelor susținute sau derulate de structurile aparatului de specialitate cu aprobarea primarului;

 • •  pregătește materialele de interes public pentru interviurile acordate de reprezentații Direcției generale poliția locală;

 • •  monitorizează presa scrisă, realizează o selecție a materialelor în care este reflectată activitatea Direcției generale poliția locală care au impact asupra acesteia, întocmește revista presei zilnic până la ora 9.00, respectiv, ora 16.00 și o comunică pe e-mail conducerii direcției;

 • •  identifică problemele din media care țin de activitatea Direcției generale poliția locală, le transmite spre soluționare structurilor responsabile din cadrul direcției, urmărește modul de soluționare a problemei și o aduce la cunoștința opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare, cu aprobarea conducerii direcției;

 • •  asigură liberul acces la informațiile de interes public în conformitate cu Legea nr. 544/2001, în condițiile prevăzute de lege;

 • •  realizează lunar și anual analiza cantitativă și calitativă a articolelor din mass media cu privire la imaginea instituției, aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și a conducerii acestuia;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de activitate pe care le înaintează Directorului general;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general.

27.2. Serviciul identificări persoane

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Atribuțiile serviciului:

• cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării datelor cu caracter personal, cu autoritățile administrației publice centrale și locale

< ANEXA LA i

HCLM NR,. 1% z£ioâo competente, cu respectarea prevederilor Regulamentului general al datelor cu caracter personal;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • •  asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția informațiilor clasificate;

 • •  introduce în sistemul electronic și ține evidența proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și se ocupă de înaintarea acestora în termenele legale organelor competente pentru executare;

 • •  formulează și înaintează puncte de vedere privind acțiuni în justiție, întâmpinări și căi de atac ordinare și extraordinare în dosarele civile reprezentând plângeri împotriva proceselor verbale încheiate de polițiștii locali din cadrul serviciilor cu atribuții în domeniile ordinii și liniștii publice și circulației pe drumurile publice;

 • •  asigură înaintarea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor către contravenienți prin registratură sau comunicarea acestora prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului;

 • •  colaborează cu Serviciul public de impozite și taxe pentru gestionarea bazei de date privind procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

 • •  introduce în sistemul electronic și ține evidența încasării contravalorii amenzilor contravenționale aplicate de polițiștii locali;

 • •  ține gestiunea și evidența echipamentelor și dotărilor specifice polițiștilor locali (articole de uniformă, dotări auto - apărare, mijloace de comunicații);

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale direcției și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de planificare a activității, pe care le înaintează Directorului general;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de activitate pe care le înaintează șefului de serviciu;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către Directorul general, în condițiile legii.

ANEXA LA | ___ _   . .             ,   ..       ,          , HCLM NR.

27.3. Serviciul baze de date, dispecerat, armament ------

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Atribuțiile serviciului:

 • •  colectează, centralizează și evaluează permanent, în timp real, datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor structurilor Direcției generale poliția locală, evaluează principalele tendințe de evoluție a problematicii din competență și elaborează, pe această bază, documente de planificare și informare;

 • •  asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică, săptămânală, lunară, trimestrială, semestrială și anuală a directorului general și primarului cu privire la activitățile întreprinse de polițiștii locali;

 • •  urmărește și controlează stadiul rezolvării sesizărilor primite pe canalele de comunicare telefonică sau prin aplicația whatsapp în termenele dispuse, conform procedurii de generale poliția locală;

  lucru aprobate la nivelul Direcției


  în vederea informării eficiente a


 • •  colectează și prelucrează date directorului general;

  Directorului general la începerea


 • •  elaborează și prezintă zilnic

programului de lucru, sinteza principalelor fapte și evenimente ce au avut loc pe raza de competență;

 • •  asigură legătura cu Poliția Română, Jandarmeria și alte entități cu care poliția locala intră în relații pentru îndeplinirea atribuțiilor legale;

 • •  realizează și întreține canalele de legătură cu structurile teritoriale ale Poliției Române și Jandarmeriei;

 • •  desfășoară activități de verificare a personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și a munițiilor, conform Legii nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare, în situația predării -primirii și păstrării armamentului și muniției din dotarea poliției locale;

 • •  ține evidența riguroasă a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant - lacrimogenă din dotarea personalului, verifică păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii, pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare;

 • •  dispeceratul asigură coordonarea operațională a activităților specifice desfășurate în teren, conlucrarea-cooperarea operativă cu Poliția Română și Jandarmeria în acțiuni concrete, precum și evidența documentelor și activităților specifice;

 • •  dispeceratul își desfășoară activitatea neîntrerupt și are următoarele atribuții:

  asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă, a camerelor video și informează imediat factorii în drept pentru gestionarea evenimentelor apărute;

  asigură primirea rapoartelor de la polițiștii locali care acționează în teren și informează, ori de cate ori este nevoie conducerea Direcției generale poliția locală, în legătură cu evoluția situației operative;

  asigură transmiterea dispozițiilor conducerii Direcției generale poliția locală către structurile din subordine și urmărește executarea lor;


o

j ANEXA LA j ÎHCLM NR. j-^ /jW> o asigură funcționalitatea mijloacelor de comuriTcățirTă’^fo "și"’ telefonie, destinate asigurării canalelor de comunicații cu structurile Direcției generale poliția locală;

o implementează în bazele de date ale Direcției generale poliția locală elementele stabilite prin programele de aplicație specifice;

o asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal;

o asigură buna funcționare a sistemului informatic al Direcției generale poliția locală, precum și a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice;

o asigură administrarea bazelor de date puse la dispoziția Direcției generale poliția locală, în conformitate cu prevederile legale;

o stabilește, gestionează și controlează drepturile de acces la informațiile din bazele de date aflate în competența și măsurile de asigurare a confidențialității prelucrărilor de date;

o pune în valoare resursele informaționale centralizate (informații și date statistice centralizate, bănci de date, rapoarte etc.) necesare luării deciziilor de către factorii de răspundere din cadrul Direcției generale poliția locală;

o colaborează cu direcțiile și serviciile independente din cadrul Direcțiilor de poliție locală de pe raza administrativ teritorială a României și cooperează cu structurile din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

o coordonează și îndrumă activitățile polițiștilor locali din cadrul structurilor Direcției generale poliția locală implicate în desfășurarea anumitor evenimente produse pe raza teritorială de competență;

o menține legătura permanent cu polițiștii locali aflati în misiuni de asigurare a ordinii publice și cu celelalte forțe sau structuri cu care se cooperează;

o menține permanent legătura cu polițiștii locali din echipajele de intervenție pentru a cunoaște poziția lor în teren, în scopul realizării unei intervenții operative în situația producerii de evenimente deosebite;

o asigură primirea mesajelor informaționale furnizate de cetățeni, prin intermediul circuitelor telefonice urbane conectate la dispeceraț, oferind în limita dispozițiilor legale, relațiile solicitate;

o centralizează rezultatele acțiunilor dispuse de conducerea Direcției generale de poliție locală;

o creează baze de date și actualizează bazele de date puse la dispoziția Direcției generale poliția locală necesare bunei desfășurări a activității Direcției generale poliția locală;

o efectuează verificări electronice în bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne la care s-a acordat acces Direcției generale poliția locală;

o raportează evenimente deosebite și aplică măsurile stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite;

o asigură menținerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituției, precum și cu forțele cu care cooperează în zona de responsabilitate;

o asigură în permanență primirea sesizărilor telefonice sau înaintate prin intermediul aplicației whatsapp venite din partea cetățenilor și transmiterea acestora spre soluționare către serviciile/ polițiștii locali aflați în misiune, în competența cărora intră rezolvarea lor;

j ANEXA LA i

: HCL-^ nrA^

o monitorizează prin sistemul GPS efectivele structurii poliției locale;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează Directorului general

 • •  întocmește zilnic sinteza sesizărilor telefonice si a celor din aplicația whatsapp înregistrate în ziua precedentă, pe care le prezintă Directorului general la începerea programului de muncă;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către Directorul general, în condițiile legii.

27.4. Biroul monitorizare zone publice

Subordonare: Șeful de birou este subordonat directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de birou.

 • •  menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea municipiului Constanța sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică, aprobat în condițiile legii;

 • •  verifică piețele agroalimentare și alte zone publice din municipiul Constanța pentru identificarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care dețin sau comercializează țigarete fără respectarea dispozițiilor legale în materie;

 • •  verifică zonele publice din municipiul Constanța pentru identificarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care dețin, consumă, comercializează produse/substanțe de tip etnobotanice (psihotrope sau halucinogene);

 • •  verifică zonele publice din municipiul Constanța în colaborare cu polițiștii locali din cadrul serviciilor cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și protecția mediului, pentru identificarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care depozitează deșeuri pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța, județului Constanța, statului român, sau pe proprietăți private de pe raza municipiului Constanța.

 • •  participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • •  intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul „cel mai apropiat polițist local de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

ANEXA LA j HCU1

 • •  acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora Direcției generale de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • •  intervine la solicitările înaintate de Serviciului baze de date, dispecerat, armament sau transmise pe cale ierarhică prin Compartimentul Secretariat și comunicare;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat;

 • •  asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • •  participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane verificând respectarea normelor legale în domeniul adunărilor publice;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • •  participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • •  acordă, pe teritoriul unității administrativ-teritorială, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • •  acționează, în condițiile legii, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • •  în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele de urmărire penală competente și predau acestora făptuitorul pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • •  conduc la sediul poliției locale, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • •  verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor legate de problemele specifice biroului;

 • •  acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al municipiului Constanța pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • •  participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

 • •  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

> anexa la "~™j NR,

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind asigurarea salubrizării străzilor, căilor de acces, zonelor verzi, rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces;

 • •  acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal, respectiv constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale, urmărind dezvoltarea ordonată a comerțului și eliminarea oricărei forme privind comerțul ambulant heautorizat;

 • •  verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • •  verifică respectarea normelor legale privind locurile de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale biroului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin biroului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește pentru directorul general rapoartele de planificare zilnică;

 • •  întocmește rapoartele de activitate zilnică pentru șeful biroului;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează directorului general.

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității împreună cu șefii serviciilor cu atribuții în domeniile ordinii și liniștii publice privind persoanele depistate care dețin sau comercializează țigarete fără respectarea dispozițiilor legale în materie;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității împreună cu șefii serviciilor cu atribuții în domeniile ordinii și liniștii publice privind persoanele depistate care dețin, consumă și/sau comercializează produse/substanțe de tip etnobotanice (psihotrope sau halucinogene);

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității împreună cu șeful serviciului cu atribuții în domeniul protecției mediului privind persoanele identificate depozitând deșeuri pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța, județului Constanța, statului român, sau pe proprietăți private de pe raza municipiului Constanța și măsurile legale dispuse față de acestea.

27.5, 27.6., 27.7. Serviciul ordine publică Nord, Centru, Sud

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Atribuțiile serviciilor:

 • •  menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri

lHCU!NR.â-..j9DSlb

publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea municipiului Constanța sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică, aprobat în condițiile legii;

 • •  participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • •  intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul „cel mai apropiat polițist local de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • •  acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora Direcției generale de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • •  intervine la solicitările înaintate de Serviciului baze de date, dispecerat, armament sau transmise pe cale ierarhică prin Compartimentul Secretariat și comunicare;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat;

 • •  asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • •  participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane verificând respectarea normelor legale în domeniul adunărilor publice;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • •  execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență teritorială;

 • •  participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • •  cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • •  acordă, pe raza de competență teritorială sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • •  acționează, în condițiile legii, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • •  în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică

i ANEXA LA

HCLM nrJ^ martorii oculari, sesizează imediat organele de urmărire penală competente și predau acestora făptuitorul pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • •  conduc la sediul poliției locale persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • •  verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor legate de atribuțiile specifice Direcției generale poliția locală.

 • •  acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al municipiului Constanța pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • •  participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind serviciile de transport public local de persoane;

 • •  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind asigurarea salubrizării străzilor, căilor de acces, zonelor verzi, rigolelor și îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces;

 • •  verifică respectarea prevederilor privind existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice, potrivit legii;

 • •  acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal, respectiv constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale, urmărind dezvoltarea ordonată a comerțului și eliminărea oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • •  verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • •  verifică respectarea normelor legale privind locurile de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale prevăzute de Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

ANEXA LA | :HCLM NR. VV

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de planificare a activității, pe care le înaintează Directorului general;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de activitate pe care le înaintează șefului de serviciu;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către directorul general, în condițiile legii;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității împreună cu șeful Biroului monitorizare zone publice privind persoanele depistate care dețin sau comercializează țigarete fără respectarea dispozițiilor legale în materie;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității împreună cu șeful Biroului monitorizare zone publice privind persoanele depistate care dețin, consumă și/sau comercializează produse/substanțe de tip etnobotanice (psihotrope sau halucinogene).

27.8, 27.9. Serviciul rutier I, rutier II

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Atribuțiile serviciilor:

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare, în condițiile legii, a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • •  cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea proprietarului/deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare;

 • •  asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea

î anexa la

IgOLMNlt.lâ jjot atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • •  participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • •  participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane, verificând respectarea normelor legale în domeniul adunărilor publice;

 • •  sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • •  acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • •  asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind transportul de bunuri sau persoane în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • •  conduc la sediul poliției locale persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • •  verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor legate de atribuțiile specifice Direcției generale poliția locală;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de planificare a activității, pe care le înaintează Directorului general;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de activitate pe care le înaintează șefului de serviciu;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către directorul general, în condițiile legii.

27.10. Serviciul rutier III

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu. Atribuțiile serviciului:

 • •  aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al

HCLM NR. i<b,.,.Aab

municipiului Constanța, județului Constanța sau statului român de pe raza municipiului Constanța;

 • •  cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea proprietarului/deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare precum și a proprietarilor/deținătorilor/utilizatorilor autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 • •  verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare, în condițiile legii, a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • •  asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • •  participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • •  participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane verificând respectarea normelor legale în domeniul adunărilor publice;

 • •  acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • •  asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • •  verifică respectarea normelor privind lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, județului Constanța sau statului român de raza municipiului Constanța.

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind funcționarea parcărilor publice cu tarif orar, a parcărilor de reședință și a parcărilor comerciale de pe raza municipiului Constanța;

HCLM NR.jjț

 • •  verifică respectarea prevederilor legale cu privire la oprirea și/sau staționarea vehiculelor pe terenurile cu destinația de spații verzi;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  conduc la sediul poliției locale persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • •  verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor legate de atribuțiile specifice Direcției generale poliția locală;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de planificare a activității, pe care le înaintează Directorului general;

 • •  întocmește zilnic rapoartele de activitate pe care le înaintează șefului de serviciu;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către Directorul general, în condițiile legii.

27.11. Serviciul inspecție activitate comercială

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general adjunct al Direcției generale poliția locală, directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale, respectiv constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale, urmărind dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;

 • •  verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețe agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • •  verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • •  verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

ANEXA LA | ; NR.

 • •  verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • •  identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • •  verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • •  cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • •  verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • •  verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale stabilite în condițiile legii în sarcina autorităților administrației publice locale, respectiv desfășurarea activităților comerciale exclusiv în locuri autorizate pe primar pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Constanța, județului Constanța sau al statului român, precum și pe terenuri proprietate privată, în piețe, târguri și oboare de raza municipiului Constanța, numai de către persoane autorizate în condițiile legii în baza Autorizațiilor/Avizelor de funcționare eliberate de Primăria municipiului Constanța;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind asigurarea salubrizării străzilor, căilor de acces, zonelor verzi, rigolelor, aferent verificărilor privind domeniul de activitate, precum și îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces;

 • •  verifică respectarea prevederilor privind existența contractelor de salubrizare încheiate de către operatorii economici, potrivit legii;

 • •  formulează și înaintează puncte de vedere privind acțiuni în justiție, întâmpinări și căi de atac ordinare și extraordinare în dosarele civile reprezentând plângeri împotriva proceselor verbale încheiate de polițiștii locali din cadrul serviciului;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general adjunct spre avizare și ulterior Directorului general spre aprobare;

 • •  întocmește pentru Directorul general rapoartele de planificare zilnică;

 • •  întocmește rapoartele de activitate zilnică pentru șeful de serviciu;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către directorul general adjunct și directorul general, în condițiile legii.

27.12. Serviciul control protecția mediului

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general adjunct al Direcției generale poliția locală, directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • •  sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • •  participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • •  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • •  verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • •  verifică asigurarea salubrizării străzilor, căilor de acces, zonelor verzi, rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, precum și dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • •  verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • •  verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • •  verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localității;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor, pentru întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către personae fizice și juridice, în limita competențelor specific;

 • •  verifică respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră;

 • •  formulează și înaintează puncte de vedere privind acțiuni în justiție, întâmpinări și căi de atac ordinare și extraordinare în dosarele civile reprezentând plângeri împotriva proceselor verbale încheiate de polițiștii locali din cadrul serviciului;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

J ANEXA LA

'rÎCLM NR. 1&-.-/Ă

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general adjunct spre avizare și ulterior Directorului general spre aprobare;

 • •  întocmește pentru Directorul general rapoartele de planificare zilnică;

 • •  întocmește rapoartele de activitate zilnică pentru șeful de serviciu;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către directorul general adjunct și directorul general, în condițiile legii;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității împreună cu șeful Biroului monitorizare zone publice privind persoanele identificate depozitând deșeuri pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța, județului Constanța, statului român, sau pe proprietăți private de pe raza municipiului Constanța și măsurile legale dispuse față de acestea.

 • 27.13. Serviciul control disciplina în construcții și afișajul stradal Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general adjunct al Direcției generale poliția locală, directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • •  efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu de pe raza municipiului Constanța;

 • •  efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale efectuate pe raza municipiului Constanța;

 • •  verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice de pe raza municipiului Constanța;

 • •  verifică respectarea normelor privind prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • •  verifică respectarea normelor privind prevederile H.C.L. nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite;

 • •  verifică respectarea normelor privind rețelele de comunicații electronice de pe raza municipiului Constanța;

 • •  constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții și înaintează procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, persoanei împuternicite de către primar.

 • •  constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, faptele ce întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții și înaintează sesizările penale încheiate în urma constatărilor efectuate către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

anexa la j ;HCLM NR.

 • •  verifică respectarea normelor legale privind asigurarea unei permanente stări de curățenie la imobilele aflate în construcție și suprafața legal aprobată a organizărilor de șantier aferente acestora;

 • •  pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată și sancționează contravențiile prevăzute de actele normative ce reglementează disciplina în construcții, precum și actele normative emise de Consiliul local în domeniul de activitate, urmărind măsurile dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate în acest sens;

 • •  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind asigurarea salubrizării străzilor, căilor de acces, zonelor verzi, rigolelor aferent verificărilor privind domeniul de activitate, precum și îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces;

 • •  verifică respectarea prevederilor privind existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, în cadrul activității de control în domeniul construcțiilor;

 • •  formulează și înaintează puncte de vedere privind acțiuni în justiție, întâmpinări și căi de atac ordinare și extraordinare în dosarele civile reprezentând plângeri împotriva proceselor verbale încheiate de polițiștii locali din cadrul serviciului;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin serviciului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului secretariat și comunicare informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general adjunct spre avizare și ulterior Directorului general spre aprobare;

 • •  întocmește pentru Directorul general rapoartele de planificare zilnică;

 • •  întocmește rapoartele de activitate zilnică pentru șeful de serviciu;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către directorul general adjunct și directorul general, în condițiile legii.

 • 27.14. Birou urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor Subordonare: Șeful de birou este subordonat directorului general adjunct al Direcției generale poliția locală, directorului general al Direcției generale poliția locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de birou.

Atribuțiile biroului:

 • •  aduce la îndeplinire dispozițiile primarului privind desființarea lucrărilor de construcții nelegal executate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, al județului Constanța sau al statului român aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța;

 • •  aduce la îndeplinire hotărârile judecătorești definitive și executorii privind desființarea lucrărilor de construcții ilegale executate pe

; ANEXA LA * 'ICLM NR.

domeniul public sau privat al municipiului Constanța, al județului Constanța sau al statului român și pe proprietatea privată a cetățeanului aflate pe raza municipiului Constanța;

 • •  întocmește documentațiile pentru dispozițiile primarului municipiului Constanța, emise în vederea desființării lucrărilor nelegal executate, pe cale administrativă în condițiile art. 33 din Legea nr.50/1991;

 • •  urmărește măsurile dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate în baza prevederilor Legii nr. 50/1991;

 • •  înaintează după caz, către compartimentul juridic, referatele de neconformare la măsurile dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, la scurgerea termenelor dispuse prin acestea pentru sesizarea instanțelor judecătorești în temeiul art. 32 din Legea nr. 50/1991 sau către organele de urmările penală în condițiile art.24 lit. b din Legea nr.50/1991;

 • •  participă la acțiunile de demolare, dezmembrare, dinamitare a construcțiilor realizate fără autorizație de construire pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, al județului Constanța sau al statului român, aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • •  verifică devize și situații de lucru în vederea recuperării de la proprietarii construcțiilor desființate a cheltuielilor înregistrate;

 • •  coordonează activitățile privind asigurarea logisticii la acțiuni de desființare a lucrărilor de construcții nelegale;

 • •  verifică respectarea prevederilor legale privind asigurarea salubrizării străzilor, căilor de acces, zonelor verzi, rigolelor, aferent verificărilor privind domeniul de activitate, precum și îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces;

 • •  verifică respectarea prevederilor privind existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, în cadrul activității de control în domeniul construcțiilor;

 • •  formulează și înaintează puncte de vedere privind acțiuni în justiție, întâmpinări și căi de atac ordinare și extraordinare în dosarele civile reprezentând autorizare desființare lucrări;

 • •  pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale biroului și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;

 • •  întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin biroului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;

 • •  comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;

 • •  colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;

 • •  gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual rapoarte de analiză a activității pe care le înaintează Directorului general adjunct spre avizare și ulterior Directorului general spre aprobare;

 • •  întocmește pentru Directorul general rapoartele de planificare zilnică;

 • •  întocmește rapoartele de activitate zilnică pentru șeful de birou;

 • •  îndeplinește și alte sarcini dispuse de către directorul general adjunct și directorul general, în condițiile legii.

Secțiunea 28

Atribuțiile principale ale personalului cu funcții de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului

 • a) Directorul general, directorul general adjunct, directorul executiv, directorul executiv adjunct, șeful de serviciu și șeful de birou au următoarele atribuții și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și în funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului:

 • •  conduc, organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea structurilor din subordine;

 • •  stabilesc obiectivele specifice și indicatorii de performanță pentru direcția/serviciul/biroul/compartimentul din subordine în vederea realizării obiectului de activitate al aparatului de specialitate al primarului;

 • •  directorii generali și executivi stabilesc obiectivele individuale pentru directorii generali adjuncți sau directorii executivi adjuncți; directorii generali adjuncți, respectiv directorii executivi adjuncți stabilesc obiectivele individuale pentru șefii de serviciu/birou din subordine, șefii de serviciu/birou stabilesc obiectivele individuale pentru personalul de execuție din subordine;

 • •  directorul general adjunct, directorul executiv adjunct este înlocuitorul de drept al directorului general, directorului executiv sau al arhitectului șef, după caz, în absența acestuia (exemplu: concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, participarea la cursuri, deplasare cu înștiințarea prealabilă a conducătorului instituției);

 • •  directorul general, directorul executiv și arhitectul șef evaluează performanțele individuale ale directorului executiv adjunct și contrasemnează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora, în conformitate cu prevederile legale și în termenul stabilit de lege;

 • •  directorul general adjunct, directorul executiv adjunct evaluează performanțele profesionale individuale ale șefului de serviciu, șefului de birou din subordine și contrasemnează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora;

 • •  șeful de serviciu, șeful de birou evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din subordine;

 • •  directorii se preocupă de aducerea la cunoștința întregului personal a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, Regulamentului intern, a tuturor măsurilor, deciziilor conducerii primăriei și a legislației din domeniu în vigoare, cu implicații asupra activității personalului din subordine, verifică însușirea acestor cunoștințe și evaluează eficacitatea însușirii cunoștințelor;

 • •  în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu, instruiesc personalul din subordine cu privire la aplicarea legislației și a modificărilor legislative din domeniu;

 • •  directorul general, directorul executiv elaborează, în condițiile prezentului Regulament de organizare și funcționare, fișele de post pentru funcția sa, pentru cea a directorului general adjunct, director executiv adjunct, directorul general adjunct și directorul executiv adjunct elaborează fișele de post pentru șeful de serviciu, șeful de birou și personalul din compartimentele aflate în subordinea sa, iar șeful de serviciu, șeful de birou pentru personalul din subordine;

 • •  fișele de post se întocmesc pentru întreaga structură organizată aflată în subordinea unei direcții, atât pentru posturile ocupate cât și pentru cele vacante și înainte de aprobare le comunică Serviciului resurse umane

i ANEXA LA .   |

iclm

pentru verificare și ulterior semnării și aprobării pentru păstrarea la dosarul profesional;

 • •  fișele de post pentru funcțiile aflate în coordonarea primarului municipiului Constanța și pentru care nu există funcții de șefi vor fi întocmite de persoana care ocupă funcția de conducere imediat inferioară, desemnată prin act administrativ al primarului;

 • •  repartizează structurilor funcționale din subordine, pe cale ierarhică, corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;

 • •  urmăresc rezolvarea la timp și corectă a lucrărilor, le verifică și semnează;

 • •  propun și iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul primăriei, răspund cu promptitudine la solicitările acestora;

 • •  urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului și/sau compartimentelor din subordine;

 • •  verifică respectarea programului de lucru și prezența la serviciu a personalului din subordine;

 • •  aprobă programările de concediu de odihnă cu asigurarea funcționării în bune condiții a structurilor din subordine pentru întreaga perioadă a anului și le comunică serviciului resurse umane;

 • •  aprobă cererile de concediu de odihnă pentru personalul din subordine cu respectarea programării aprobate, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • •  solicită lunar și anual raportul de activitate, pe cale ierarhică, rapoartele de activitate ale personalului din subordine, întocmește și prezintă primarului raportul centralizat de activitate;

 • •  analizează și evaluează periodic activitatea personalului din subordine atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ pe baza indicatorilor de performanță stabiliți de aceștia;

 • •  gestionează și răspund de păstrarea și arhivarea corectă a tuturor documentelor rezultate din activitatea structurilor din subordine și respectă modalitatea de păstrare și predare a documentelor la Compartimentul arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • •  comunică Serviciului resurse umane prin adrese/referate modificarea atribuțiilor ca urmare a modificărilor legislative intervenite în domeniul de activitate pe care îl gestionează în vederea aducerii la cunoștința primarului municipiului Constanța și a înaintării propunerii de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare prin hotărârea Consiliului local;

 • •  dispune măsuri de eficientizare a activității pentru personalul din subordine;

 • •  reprezintă primăria în raporturile cu alte instituții în limitele competențelor stabilite de primar;

 • •  analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;

 • •  susține în comisiile de specialitate ale Consiliului local materialele propuse pentru dezbatere în ședință de Consiliului local și răspund la întrebările și interpelările consilierilor locali, în condițiile stabilite de lege;

 • •  personalul de conducere și cei aflați în subordine au obligația să răspundă solicitărilor conducerii și să sprijine efectiv controlul intern managerial;

 • •  asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem și operaționale de la nivelul structurii precum și implementarea standardelor de control intern managerial și monitorizează măsura în care acestea sunt respectate de întreg personalul din subordine;

 • •  conducătorii de compartimente din subordinea lor, au obligația de a transmite secretariatului tehnic al comisiei de monitorizare, rezultatele implementării sistemului de control intern managerial;

 • •  conducătorul de compartiment își asumă datele transmise secretariatului tehnic al comisiei de monitorizare, privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului pe care îl conduce;

 • •  conducătorii de la primul nivel de conducere fac parte din comisia de monitorizare.

 • •  conducătorii compartimentelor întreprind cercetări adecvate în vederea elucidării neregulilor semnalate și de a lua măsurile ce se impun;

 • •  conducătorii de compartimente dau instrucțiunile necesare, personalului din subordine pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, eliminarea neregulilor și fraudei, respectarea legislației și corecta înțelegere și aplicare a instrucțiunilor și acordă sprijin în realizarea sarcinilor de serviciu.

 • •  asigură implementarea, menținera și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității și integrarea acestuia în procesele specifice desfășurate la nivelul structuriii funcționale pe care o conduce.

 • •  urmăresc și analizează activitățile restante, pe care le redistribuie în cazul în care personalul se află în imposibilitatea de a le realiza în termenul stabilit de lege sau reglementări interne și dispun măsuri proactive, preventive sau corective, după caz, pentru eliminare a riscurilor identificate;

 • •  își dau acordul cu privire la detașarea, delegarea, mutarea, promovarea, perfecționarea profesională a personalului pe care îl coordonează;

 • •  răspund de creșterea gradului de competență profesională și asigurarea unui comportament corect în relația cu cetățenii și operatorii economici, în scopul creșterii prestigiului instituției;

 • •  efectuează instruirea personalului din subordine din punct de vedere al sănătății și securității în muncă;

 • •  se prezintă la controlul medical la angajare, periodic sau la reluarea activității și verifică prezentarea personalului din subordine la controlul medicul de medicina muncii;

 • •  în cazul în care un funcționar public de conducere este în concediu de odihnă, medical, suspendat din funcția publică sau în caz de absență nejustificată, nu are înlocuitor desemnat prin fișa postului, superiorul ierarhic sau după caz primarul, stabilește persoana care îi preia atribuțiile pe durata absenței din instituție.

 • b) directorii, șefii de serviciu/birou pot delega o parte din atribuțiile lor funcționarilor publici din subordine, în condițiile legii. Delegarea se realizează cu acordul prealabil al primarului.

 • c) atribuțiile de mai sus se aplică și secretarului general al municipiului pentru asigurarea coordonării compartimentelor și continuității activității structurilor aflate în subordinea sa.

CAPITOLUL IV - Dispoziții finale

Art. 11 Regulamentul de organizare și funcționare stabilește structura de funcționare a Primăriei municipiului Constanța, asigură organizarea activității și urmărește aplicarea corectă a legislației în vigoare.

j ANEXA LA NCLM NR.

Art. 12 Salariații aparatului de specialitate al primarului au calitatea de funcționari publici și personal bugetar contractual și se supun dispozițiilor legale ale Codului administrativ și Codului muncii.

Art. 13 Prevederile prezentului regulament trebuie respectate de toți salariații Primăriei municipiului Constanța, indiferent de durata raporturilor de serviciu, de durata contractului de muncă sau de modalitatea de ocupare a funcției publice sau contractuale și de funcția deținută.

Art. 14 Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice și criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților și toate celelalte aspecte legate de activitatea Primăriei municipiului Constanța vor fi stabilite prin Regulamentul Intern și prin proceduri documentate.

Art. 15 Personalul instituției are obligația de a respecta ordinea interioară și relațiile ierarhice stabilite prin organigramă, Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern și fișa de post.

Art. 16 Nerespectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 17 Prezentul regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local ori de câte ori necesitățile interne sau legale de organizare și disciplină o impun.

Curprins

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

CAPITOLUL II - Structura organizatorică a Primăriei municipiului Constanța și principalele tipuri de relații de subordonare

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 10

Art. 11

Secțiunea 1

Atribuțiile principale ale primarului municipiului Constanța

Secțiunea 2

Atribuțiile principale ale viceprimarilor municipiului Constanța

Secțiunea 3

Atribuțiile principale ale administratorului public

Secțiunea 4

Compartiment Cabinet primar

Secțiunea 5

Compartimentul secretariat

Secțiunea 6

Serviciul resurse umane

Secțiunea 7

Compartimentul control intern managerial

Secțiunea 8

Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri

Secțiunea 9

Compartiment relații externe și investitori

Secțiunea 10

Compartimentul comunicare și mass media

Secțiunea 11

Serviciul audit public intern

Secțiunea 12

Compartimentul juridic contencios

Secțiunea 13

Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății

Secțiunea 14

Compartimentul evidență acte procedurale

Secțiunea 15

Atribuțiile principale ale secretarului general al municipiului Constanța

 • 15.1. Compartimentul relații Consiliul local și administrația locală

  ANEXA LA ’j

  HCLM NR.1%_ ..Z.U&îfr


15.2 Serviciul pregătire ședințe Consiliul local

 • 15.3. Compartiment registru agricol

Secțiunea 16

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției financiare

 • 16.1. Serviciul financiar buget

 • 16.2. Serviciul contabilitate

Secțiunea 17

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției achiziții publice

 • 17.1. Serviciul achiziții publice

Secțiunea 18

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției tehnic administrativ. 33

 • 18.1. Serviciul administrativ, tehnico - economic

 • 18.2. Compartiment tehnic, reparații și întreținere

 • 18.3. Compartiment gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ

preuniversitar

 • 18.4. Serviciul protecție civilă, securitate, sănătate în muncă și situații de

urgență

 • 18.5. Compartiment arhivă

Subordonare: Se subordonează Directorului executiv adjunct, direcorului

executiv al al Direcției tehnic-administrativ și primarului municipiului Constanța.

Secțiunea 19

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției urbanism

 • 19.1. Compartiment secretariat tehnic

Subordonare: este subordonat față de Arhitectul șef

 • 19.2. Serviciul autorizări

 • 19.3. Compartiment autorizare comunicare vizuală

 • 19.4. Serviciul strategii și planificare urbană

 • 19.5. Compartiment bază de date urbane

 • 19.6. Biroul infrastructură și rețele urbane și eficiență energetică

Secțiunea 20

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru ..........................................................................’.....................'

 • 20.1. Serviciul patrimoniu

 • 20.2. Serviciul cadastru

I ANEXA LA i

UCLM

Secțiunea 21

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției autorizare și sprijin operatori economici

 • 21.1. Serviciul autorizare operatori economici

 • 21.2. Serviciul contracte

 • 21.3. Compartiment studii și proiecte economice

 • 21.4. Compartiment turism

Secțiunea 22

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției gestionare servicii publice

 • 22.1. Serviciul tehnico - economic

 • 22.2. Serviciul amenajări urbane

 • 22.3. Biroul siguranță bunuri publice

 • 22.4. Serviciul management drumuri și transport public

 • 22.5. Biroul siguranța circulației urbane și parcări

 • 22.6. Serviciul gestionare animale abandonate

 • 22.7. Serviciul igienă publică

 • 22.8. Serviciul gestionare spații verzi

 • 22.9. Serviciul gestionare cimitire

 • 22.10. Biroul iluminat public

 • 22.11. Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari

Secțiunea 23

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției tehnologia informației și relații publice

 • 23.1. Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni

 • 23.2. Compartiment relații cu publicul

 • 23.3. Serviciul tehnologia informației și echipamente informatice

Secțiunea 24.....................................................

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției organizare evenimente

culturale, sportive și sociale

 • 24.1. Compartiment organizare evenimente

 • 24.2. Compartiment pentru societatea civilă și minorități

 • 24.3. Birou management proiecte culturale, sportive și sociale

Secțiunea 25

ANEXA LA |

Ihclm

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției dezvoltare și fonduri

europene

 • 25.1. Serviciul dezvoltare și management proiecte

 • 25.2. Serviciul pregătire și implementare proiecte POR

 • 25.3. Serviciul proiecte cu finanțare internațională

 • 25.4. Serviciul Investiții

Secțiunea 26

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției locale de evidență

persoane

 • 26.1. Serviciul evidență persoane

 • 26.2. Serviciul stare civilă

 • 27.1. Compartimentul secretariat și comunicare

 • 27.2. Serviciul identificări persoane

 • 27.3. Serviciul baze de date, dispecerat, armament

 • 27.4. Biroul monitorizare zone publice

 • 27.5. 27.6., TJ.J. Serviciul ordine publică Nord, Centru, Sud

27.8, 27.9. Serviciul rutier I, rutier II

 • 27.10. Serviciul rutier III

 • 27.11. Serviciul inspecție activitate comercială

 • 27.12. Serviciul control protecția mediului

 • 27.13. Serviciul control disciplina în construcții și afișajul stradal

 • 27.14. Birou urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor

Secțiunea 28

Atribuțiile principale ale personalului cu funcții de conducere din cadrul

aparatului de specialitate al primarului

CAPITOLUL IV - Dispoziții finale

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17................................................Ă.............................CQ.N.T.RAS.EM.NEAZĂ

t /                 SECRETAR,

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, x / / /            MARCELA ENACHE