Hotărârea nr. 189/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI I”

g0NstaNFxj

B, ROMÂNIA

S JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

T4 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I"

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 94353/18.06.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 96043/22.06.2020;

Văzând cererea de finanțare nr.10/17.02.2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.31457/17.02.2020, a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I" ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(3) din O.G.nr.82/2001 (republicată) privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și ale art.4 alin.(2) și art.(5) alin.(l) din H.G. nr.1470/2002 (republicată) privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001 republicată - privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei, cu TVA inclus, Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I" în vederea continuării lucrărilor de restaurare și conservare a picturii murale a lăcașului de cult.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru, ~

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

CONST

Nr. KCONTRASEMNEAZĂ/ SECRETAR GENERAL,

FULVIA ANjdfclJVDINESCU