Hotărârea nr. 185/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin

financiar Muftiatului Cultului Musulman din România


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 94330/18.06.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 96033/22.06.2020;

Văzând cererea de finanțare nr.384/11.05.2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.83288/27.05.2020, a Muftiatului Cultului Musulman din România;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(3) din O.G. nr.82/2001 (republicată) privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și ale art.4 alin.(2) și art.(5) alin.(l) din H.G. nr.1470/2002 (republicată) privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 republicată - privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotă răște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 300.000 lei, cu TVA inclus, Muftiatului Cultului Musulman din România în vederea efectuării lucrărilor de construire a capelei mortuare a cimitirului musulman din Constanța.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru,

împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție . .consilieri din 27 membri.


CONTRASE

SECRETARI

FULVIA ANTONELA DINESCU