Hotărârea nr. 184/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 302/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂȚI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul

Constanța

„ Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 96963/24.06.2020;

Văzând raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 8093/25.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile:

 • - art. 84 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu completările și modificările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

 • - Hotărârea nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

 • - art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia, emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap;

 • - Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni, august 1977;

 • - art. 16 alin. 1 lit. b din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. 1 lit. d din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -HCL nr.354/30.09.2019 pentru modificarea HCL nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, după cum urmează:

 • 1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 3 „Categoriile de beneficiari pentru care CT BUS S.A. va acorda facilități la transportul public de călători sunt:

 • a) elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care domiciliază în municipiul Constanța;

 • b) elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care frecventează o unitate de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială a municipiului Constanța.

 • c) studenții orfani sau proveniți din casele de copii;

 • d) studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituții de învățământ superior acreditate din municipiul Constanța, în vârstă de până la 26 de ani, indiferent de domiciliu;

 • e) studenții cu domiciliul în municipiul Constanța înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituții de învățământ superior acreditate din afara municipiului Constanța, în vârstă de până la 26 de ani, numai pe rutele de transport ale CT BUS S.A. din interiorul municipiului Constanța;

 • f) personalul didactic și nedidactic încadrat în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul Constanța, indiferent de domiciliu;

 • g) personalul didactic și nedidactic care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din afara municipiului Constanța, numai pe rutele de transport ale CT BUS S.A. din interiorul municipiului Constanța;

 • h) titularii și membrii familiilor acestora (adulți și copii cu vârsta peste 7 ani), beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • î) veteranii și văduvele de război;

 • j) luptătorii pentru victoria Revoluției din 1989;

 • k) persoanele cu domiciliul în municipiul Constanța înregistrate ca șomeri

indemnizați la A.J.O.F.M. Constanța;

 • I) persoanele cu domiciliul în municipiul Constanța înregistrate ca șomeri

neindemnizați la A.J.O.F.M. Constanța;

m)persoanele cu dizabilități (cu handicap accentuat și grav), pe perioada valabilității certificatului de handicap, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora (însoțitorul persoanei cu handicap grav, însoțitorul copilului cu handicap accentuat sau însoțitorul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat, după caz);

 • n) nevăzătorii cu handicap grav și accentuat și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap grav;

 • o) persoanele cu dizabilități (cu certificat de încadrare în grad de handicap mediu și ușor), pe perioada valabilității certificatului de handicap."

 • 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 302/2017 rămân neschimbate.

Art. II Finanțarea cheltuielilor privind transportul în comun pentru beneficiarii de facilități la transportul public local de călători prevăzuți la art. 3 lit. a) și b) se va face din bugetul local și bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. III Prevederile din cuprinsul HCL nr. 411/2019 cu modificările și completările ulterioare privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța referitoare la facilitățile la transportul public de călători se modifică conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Se aprobă Regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 2 iunie 2020.

Art. VI Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, D.G.A.S. Constanța și CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: JUp împotrivă, abțineri.   —"

pentru,


La data aprobării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, IA\v<xCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARjOENERAt;

FULVIA ANTONflZLA DINESCU


CONSTANȚA

Nr.            / oWfl


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

. ni A ANEXA la H.C.L. nr.  VSH / JLfrjiZ)

REGULAMENT

privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța

Cap. I. Dispoziții generale

Art.l. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare a facilităților la transportul public local de călători pe raza teritorială a municipiului Constanța.

Art.2. La elaborarea prezentului Regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:

 • a) Legii educației naționale nr. 1/2011, art.84 alin.(l) si alin.(2), cu completările și modificările ulterioare;

 • b) Hotărârii nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilorde transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

 • c) Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia;

 • d) Legii nr. 341/2004- Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977;

 • e) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. 1 lit. d din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • j) HCL nr. 354/30.09.2019 pentru modificarea HCL nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța.

Art.3. în sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) Domiciliu - adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în actul de identitate al persoanei;

 • b) Reședința - adresa la care beneficiarul declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu;

 • c) Adresa de corespondență - reprezintă adresa din municipiul Constanța specificată de solicitant în cerere, la care se vor distribui abonamentele de transport public de călători;

 • d) Eligibilitate - setul de condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potențialul beneficiar pentru a fi selectat în vederea acordării facilității la transportul public de călători;

 • e) Reprezentantul legal este:

 • 1. persoana desemnată, în condițiile legii, să reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplină de exercițiu a drepturilor civile sau a persoanei lipsite de discernământ;

 • 2. părintele sau persoana desemnată potrivit legii să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copii;

 • f) Persoana de vârsta a IH-a - persoana fizică, care are calitatea de pensionar sau persoana fizică, care a împlinit vârsta legală de pensionare, dar nu are calitatea de pensionar;

 • g) Elev din învățământul preuniversitar - persoana care urmează cursurile de stat sau particular acreditat/autorizat la una din următoarele forme de învățământ:

 • 1. învățământ preșcolar;

 • 2. învățământ primar care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I- IV;

 • 3. învățământ secundar:

 • - învățământ secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;

 • - învățământ secundar superior : liceal, care cuprinde clasele IX - XII/XIII;

 • - învățământ profesional cu durata de minim 3 ani.

 • 4. învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal).

 • g) Student - persoana admisă la un program de studii universitare de licență sau masterat, înmatriculată la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor;

 • h) Personal didactic - personalul din învățământul universitar/preuniversitar, format din personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de îndrumare și control; personalul nedidactic -personalul din învățământul universitar/preuniversitar, care își desfășoară activitatea în baza Codului muncii (republicat), cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Șomer - persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este în căutarea unui loc de muncă (de la vârsta de minim 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare); b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare; d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă; e) este înregistrat (ca indemnizat sau neindemnizat) la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința, ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de lege, în vederea obținerii unui loc de muncă;

 • j) Veteran de război - persoana care a participat la primul sau al doilea război mondial în armata română;

 • k) Văduvă de război - soția supraviețuitoare a celui decedat pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contractate pe front sau în prizonierat;

 • I) Luptător ia Revoluția din decembrie 1989 - persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, marii mutilați, răniții și urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la victoria Revoluției din decembrie 1989;

 • m) Persoana cu dizabilîtăți - acea persoana căreia mediul social, neadaptat deficiențelor sale fizice, senzoriale, psihice, mentale îl împiedică total sau îi limitează accesul în șanse egale la viața socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali, necesitând măsuri de protecție socială în sprijinul integrării ei sociale și profesionale;

 • n) Asistentul personal ai persoanei cu handicap grav - persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire permanentă copilului sau adultului cu handicap grav;

 • o) însoțitorul (persoanei cu handicap grav, a! copilului cu handicap accentuat sau al adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat, după caz) - persoana care acompaniază persoana cu handicap grav, copilul cu handicap accentuat sau adultul cu handicap auditiv și mintal accentuat, după caz, și care beneficiază de drepturi în condițiile prevăzute de lege;

 • p) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun ~ valoarea abonamentului lunar, valabil pe toate liniile de transport în comun, care se decontează în situația persoanelor ale căror cheltuieli de transport se subvenționează în procent de 100% din bugetul local al municipiului Constanța;

 • q) Reducere cu 50% a tarifului standard la abonamentele de transport public de călători - decontarea a 50% din valoarea abonamentului lunar pe mijloacele de transport în comun pentru toate categoriile de persoane care beneficiază de aceasta facilitate;

 • r) Legitimație de călătorie gratuită - actul doveditor prin care persoanele care fac obiectul prezentului Regulament fac dovada ca beneficiază de gratuitate la transportul în comun în municipiul Constanța;

 • s) Tarife standard - tarifele aplicabile călătorilor ce nu beneficiază de facilități la transportul în comun, așa cum acestea au fost aprobate prin hotărâre de către Consiliul local al municipiului Constanța;

 • t) Tarif social - tariful la care sunt decontate gratuitățile, așa cum acestea au fost aprobate prin hotărâre de către Consiliul local al municipiului Constanța;

 • u) Permis de călătorie - actul doveditor eliberat de Direcția Generală de asistență socială Constanța, reprezentând echivalentul tarifului social cu TVA aprobat prin hotărâre de către Consiliul local al municipiului Constanța;

 • v) Facilitate - înlesnire la plată acordată beneficiarilor din prezentul regulament, care constă în gratuitate sau reducere cu un anumit procent aplicat la tarif standard.

 • w) Adeverință/carnet de elev - document emis de unitatea de învățământ acreditată/autorizată, care atestă că persoana urmează cursurile de zi, învățământ cu frecvență în cadrul acesteia și care cuprinde în clar toate datele de identificare ale instituției (denumirea instituției, județul, localitatea, strada, telefon, ștampila instituției și vize anuale) și posesorului (Nume/Prenume CNP, adresa de domiciliu, foto).

Cap. II. Tipuri de facilități la transportul public de călători și categoriile de beneficiari

Art.4. Facilitățile la transportul public de călători, obligatorii, reglementate prin legi speciale, acordate prin hotărâri ale consiliului local, precum și categoriile de beneficiari sunt următoarele:

 • a) gratuitate fa tariful standard pe mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Constanța, pentru:

 • 1. persoanele cu dizabilități (cu handicap accentuat și grav), asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora (însoțitorul persoanei cu handicap grav, însoțitorul copilului cu handicap accentuat sau însoțitorul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat, după caz);

 • 2. nevăzătorii cu handicap grav și accentuat și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap grav;

 • 3. persoanele cu dizabilități (cu certificat de încadrare în grad de handicap mediu și ușor), pe perioada valabilității certificatului de handicap;

 • 4 . studenții orfani sau proveniți din casele de copii.

 • b) reducere cu 50% a tarifului standard la abonamentele de transport public de călători, pe una, două sau toate liniile, pentru:

 • 1. studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituții de învățământ superior acreditate din municipiul Constanța, în vârsta de până la 26 de ani, indiferent de domiciliu;

 • 2. studenții cu domiciliul în municipiul Constanța înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituții de învățământ superior acreditate din afara municipiului Constanța, în vârstă de până la 26 de ani, numai pe rutele de transport ale CT BUS S.A. din interiorul municipiului Constanța;

 • 3. personalul didactic și nedidactic încadrat în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul Constanța, indiferent de domiciliu;

 • 4. personalul didactic și nedidactic care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din afara municipiului Constanța, numai pe rutele de transport ale CT BUS S.A. din interiorul municipiului Constanța.

 • c) tarif social, conform tarifelor publicate de operatorul local de transport public, pentru următoarele categorii de beneficiari cu domiciliul în municipiul Constanța:

 • 1. titulari și membrii familiilor acestora (adulți și copii cu vârsta peste 7 ani), beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. veteranii și văduvele de război;

 • 3. luptătorii pentru victoria Revoluției din 1989;

 • 4. persoanele cu domiciliul în municipiul Constanța înregistrate ca șomeri

indemnizați la AJ.O.F.M. Constanța;

 • 5. persoanele cu domiciliul în municipiul Constanța înregistrate ca șomeri

neindemnizați la AJ.O.F.M. Constanța;

 • 6. persoanele în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri;

 • 7. pensionarii cu pensii de până la 1.840 lei inclusiv;

 • 8. persoanele în vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri;

 • d) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Constanța, pentru:

 • 1. elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care domiciliază în Municipiul Constanța;

 • 2. elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care frecventează o unitate de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială a Municipiului Constanța.                      *

Cap. III. Modalitatea de acordare a facilităților la transportul public local de călători și documentația necesară în vederea eliberării și decontării legitimațiilor/ permiselor/ abonamentelor de călătorie

Art. 5. (1) Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, denumit în continuare D.G.A.S, Constanța, va acorda, ca măsură de protecție socială, facilități la transportul în comun pe bază de permise de călătorie anuale, valabile în municipiul Constanța, persoanelor de vârsta a III-a prevăzute la art. 4 lit. c) pct. 6, 7 și 8, Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea acestor facilități se suportă integral din surse proprii ale bugetului local.

Permisele de călătorie vor fi eliberate de către D.G.A.S. Constanța în baza următoarelor acte:

 • - cerere, conform modelului anexa 1 la prezentul regulament;

 • - act de identitate (copie xerox și original pentru confruntare);

 • - cuponul de pensie, în cazul persoanelor prevăzute la art.4 lit.c) pct.7;

 • - adeverința eliberată de A.N.A.F. (original), în cazul persoanelor prevăzute la art.4 lit.c) pct.8.

 • (2) Permisele de călătorie se vor elibera o singură dată pe an și vor fi transmise la domiciliul/adresa de corespondență beneficiarilor printr-un serviciu specializat externalizat începând cu luna următoare emiterii deciziei de acordare conform art.9 lit. g).

 • (3) Pentru a beneficia de permise de călătorie de la începutul anului calendaristic, beneficiarii vor depune cereri în anul precedent în perioada stabilită de Direcția Generală de Asistență Socială Constanța.

 • (4) Pentru beneficiarii care depun cereri în anul în care se acordă facilitățile la transportul public de călători, se vor elibera permise de călătorie anuale prin punctele de lucru ale Direcția Generală de Asistență Socială Constanța.

 • (5) în situația în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate, precum și în cazul decesului, D.G.A.S. Constanța va transmite CT BUS S.A. lista acestor persoane, declararea acestora ca nule fiind în sarcina CT BUS S.A., prin publicarea lor pe site-ul acesteia: www.ctbus.ro , cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare. Aceste persoane nu se vor mai regăsi în deconturile lunare.

 • (6) Beneficiarii Legii nr. 189/2000 și ai Decretului-lege nr. 118/1990 nu vor mai solicita eliberarea unui permis de călătorie de la D.G.A.S. Constanța.

Art. 6. CT BUS S.A. va elibera legitimații de călătorie gratuite și abonamente pentru următoarele categorii de beneficiari, în condițiile prezentului Regulament, după cum urmează:

 • a) Pentru persoanele prevăzute la art. 4 lit. a) pct. 3 vor fi eliberate legitimații de călătorie gratuite la tariful standard în baza următoarelor acte:

 • - cerere, conform modelului anexa 2 la prezentul regulament;

 • - certificat de naștere/act de identitate (copie xerox și original pentru confruntare), - certificat de încadrare în grad de handicap (copie xerox și original pentru confruntare).

Legitimațiile de călătorie gratuite pe mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța eliberate persoanelor prevăzute la prezentul articol vor fi valabile până la expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap.

După intrarea în posesia abonamentului/ legitimației emise de CT BUS S.A. Constanța, aceste persoane, prevăzute la art.4 lit.a) pct.3, nu vor mai solicita eliberarea unui permis de călătorie de la D.G.A.S. Constanța.

b)Pentru studenții prevăzuți la art. 4 lit. b) pct. 1. și 2. se vor elibera abonamente lunar, cu reducere cu 50% a tarifului standard la transportul public de călători pe una, două sau toate liniile, pe baza:

 • - carnetului de student, vizat la zi pentru anul universitar în curs, prin aplicarea în clar a ștampilei unității de învățământ și a semnăturilor autorizate (copie xerox și original pentru confruntare);

 • - actul de identitate valabil al beneficiarului (copie xerox și original pentru confruntare).

Legitimațiile de călătorie sunt valabile numai însoțite de carnetul de student vizat la zi pentru anul în curs, prin aplicarea în clar a ștampilei și a semnăturilor autorizate.

c)Pentru studenții prevăzuți Ia art. 4 lit. a) pct. 4. se vor elibera abonamente gratuite lunar pe baza documentelor prevăzute la art. 6 lit. c) și a înscrisurilor doveditoare pentru încadrarea într-una din situațiile care dau dreptul la gratuitate.

d)Pentru personalul didactic și nedidactic prevăzut la art. 4 lit. b) pct. 3. și 4. se vor elibera abonamente lunar, cu reducere cu 50% a tarifului standard la transportul public de călători pe una, două sau toate liniile, în baza:

 • - buletinului/cărții de identitate (copie xerox și original pentru confruntare);

 • - adeverinței/legitimației de serviciu eliberată/vizată de o unitate de învățământ preuniversitar/universitar din municipiul Constanța (copie xerox și original pentru confruntare).

e) Pentru titulari și membrii familiilor acestora (adulțî și copii cu vârsta peste 7 ani), prevăzuți la art. 4 lit. c) pct. 1, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, se vor elibera permise de călătorie valabile pe toate liniile de transport din interiorul municipiului Constanța, lunar, la tariful social aprobat, pe baza următoarelor documente: act de identitate/certificat de naștere (copie xerox și original pentru confruntare) și a listelor lunare transmise electronic de către D.G.A.S. Constanta;

f)Pentru șomerii indemnizați și neindemnizați prevăzuți la art. 4 lit. c) punctele 4 și 5 se vor elibera legitimații de călătorie valabile pe toate liniile de transport din interiorul municipiului Constanța, lunar, în baza Protocolului de colaborare, la tariful social aprobat, pe baza actului de identitate și a listelor lunare transmise electronic de A.J.O.F.M. Constanța și a declarației pe proprie răspundere a beneficiarului (copie xerox și original pentru confruntare).

g) Pentru elevii din învățământul preuniversitar prevăzuți la art. 4 lit.d pct. 1 și 2 se vor elibera abonamente gratuite lunar (cu valabilitate 1-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/ 29/ 30 în funcție de luna în cauză) în baza:

 • - carnetului de elev (copie xerox) / adeverință emis/ă de unitatea de învățământ vizat/ă prin ștampilă pentru anul în curs, completate cu toate datele de identificare.

 • - carte de identitate (copie xerox) / certificat de naștere (copie xerox) (la prima emitere a abonamentului)

 • - fotografie 3/4 (la prima emitere a abonamentului).

Art.7. Eliberarea abonamentelor pentru categoriile menționate la art. 6, se va face prin punctele de distribuire abonamente ale CT BUS S.A.

Art.8. CT BUS S.A. va asigura accesul gratuit pe mijloacele de transport în comun următoarelor categorii de beneficiari, în condițiile prezentului Regulament, după cum urmează:

 • a) persoanelor prevăzute la art. 4 lit.a) punctele 1 și 2 - pe baza buletinului/cărții de identitate în original și a legitimației pentru transportul urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafață emisă de Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului, conform Legii nr.448/2006 si Ordinului nr.62/2007.

în situația încetării contractului individual de muncă al asistentului personal înaintea perioadei pentru care a fost încheiat, precum și în cazul decesului persoanei încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, D.G.A.S. Constanța va transmite CT BUS S.A. și D.G.A.S.P.C. Constanța lista acestor persoane.

Persoanele încadrate în grad de handicap vor beneficia de legitimații de călătorie eliberate de către Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Constanța chiar dacă se încadrează în una din categoriile menționate la art. 4 lit. c) pct. 6 și 7.

D.G.A.S.P.C. Constanța va întocmi centralizatoarele cu aceste categorii de beneficiari și le va transmite către CT BUS S.A. și D.G.A.S. Constanța, până în data de 5 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pe suport magnetic. CT BUS S.A. le va verifica prin raportare la listele furnizate de D.G.A.S. Constanța, în ceea ce privește asistenții personali și bolnavii indemnizați, respectiv prin solicitarea verificării datelor de către Casa Județeană de Pensii Constanța, în ceea ce privește beneficiarii prevăzuți la art.77 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

D.G.A.S. Constanța va verifica, pe baza listelor proprii, precum și la Casa Județeană de Pensii Constanța, dacă aceste persoane nu se încadrează la alte categorii de beneficiari și dacă asistenții personali și bolnavii indemnizați se află în plată.

 • b) persoanelor prevăzute la art.4 lit.c) punctele 2 și 3 - pe baza buletinului/cărții de identitate în original și a legitimației în original eliberată de asociația de veterani/văduve de război sau de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, după caz.

Listele cu beneficiari puse la dispoziție de către emitenții mai sus menționați se vor verifica astfel:

 • • în cazul revoluționarilor, se va verifica nominal dacă figurează în lista publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.467 bis/07.07.2010;

 • • în cazul veteranilor/văduvelor de război, listele se vor verifica cu situația beneficiarilor Legii nr.44/1994.

Asociațiile de veterani/văduve de război și de revoluțioarî vor întocmi centralizatoarele cu aceste categorii de beneficiari și le vor transmite către CT BUS S.A., până în data de 5 a lunii în curs, pe suport magnetic, iar CT BUS S.A. va verifica dacă aceste persoane nu se încadrează la alte categorii de beneficiari.

Lunar, CT BUS S.A. va transmite D.G.A.S. Constanța, pe suport fizic magnetic, lista persoanelor menționate la art. 4 lit. c) punctele 2 și 3, pentru a evita eliberarea permiselor de călătorie de către ambele instituții.

După intrarea în posesia legitimației speciale pentru transportul urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafață, persoanele menționate la art.4 lit.a) punctele 1 și 2 nu vor mai solicita eliberarea unui permis de călătorie de la D.G.A.S. Constanța.

 • c) Copiii până la 5 ani beneficiază de gratuitate, fără finanțare din partea Primăriei Municipiului Constanța/unitătilor administrativ - teritoriale, în baza Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local (secțiunea a 4-a, art. 31 pct.8).

Cap. IV. Responsabilități, monitorizare și control

 • Ar t.9. Direcția Generală de asistență socială Constanța va efectua următoarele operațiuni doar pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 5: a) primește și înregistrează cererile însoțite de acte doveditoare, după caz;

 • b) operează datele colectate;

 • c) transmite societății emitente de permise de călătorie, listele beneficiarilor (nume, prenume, adresă de domiciliu/reședință/corespondență, CNP);

 • d) realizează achiziția serviciilor de imprimare și/sau distribuire a permiselor de călătorie și urmărește derularea contractului cu societatea câștigătoare;

 • e) păstrează permisele de călătorie nedistribuite în vederea ridicării de la sediu (strada Unirii, nr. 104) pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora;

 • f) primește liste lunare de la Evidența Populației și Casa Județeană de Pensii cu beneficiari în vederea verificării condițiilor de eligibilitate;

 • g) înaintează directorului general propunerile de acordare/respingere sau, după caz, de încetare a beneficiului social în vederea emiterii deciziei;

 • h) înaintează CT BUS S.A. propunerile de recuperare a contravalorii beneficiului social primit necuvenit și a cheltuielilor prilejuite de tipărirea și distribuirea acestuia;

 • i) după recuperarea cheltuielilor prilejuite de tipărirea și distribuirea permiselor de călătorie, CT BUS S.A. va reîntregi bugetul D.G.A.S. Constanța cel mai târziu până la data de 15 decembrie a anului în curs;

 • j) întocmește centralizatoarele pentru categoriile de beneficiari prevăzuți la art.5, pentru permisele de călătorie eliberate în luna anterioară și le va transmite către CT BUS S.A. și Primăriei Municipiului Constanța până în data de 8 (opt) a lunii în curs, pe suport magnetic.

 • k) transmite lunar CT BUS S.A. situația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav angajate, precum și lista persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal care beneficiază de indemnizație lunară sau au angajat asistent personal, până în data de 7 (șapte) a lunii în curs, pe suport magnetic.

Art.lO. CT BUS S.A. va efectua următoarele operațiuni:

 • a) tipărește și transmite permise de legitimații/abonamente valabile până la data de 31 decembrie pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 6.

 • b) întocmește deconturi pe categorii de legitimații/abonamente și categorii de beneficiari.

 • c) încheie protocoale de colaborare cu instituțiile sau organizațiile din care fac parte beneficiarii prevăzuți la art. 6 și art.8.

 • d) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a beneficiarilor prevăzuți la art.6 și art.8.

Cap. V. Finanțarea cheltuielilor privind transportul în comun pentru beneficiarii de facilități la transportul public de călători și modalitatea de decontare către CT BUS S.A.

Art.ll. Finanțarea cheltuielilor privind transportul în comun pentru beneficiarii de facilități la transportul public local de călători se va face din bugetul local.

Art. 12.

 • (1) Decontarea către CT BUS S.A. a contravalorii' legitimațiilor/ permiselor/ abonamentelor de călătorie eliberate pentru categoriile beneficiare, conform prezentului Regulament, se va face de către Primăria Municipiului Constanța pe bază de facturi fiscale pentru luna anterioară, emise de CT BUS S.A., însoțite de liste pe categorii de legitimații/permise/abonamente și categorii de beneficiari, precum și de centralizatoarele primite de la asociațiile de veterani/văduve de război și de revoluționari, atât pe suport fizic (hârtie) cât și pe suport magnetic. Pentru persoanele prevăzute la art. 4 lit.a) pct. 1 și 2, decontarea se va face pe baza centralizatoarelor primite de la D.G.A.S.P.C., în condițiile prevăzute la ultimul paragraf al art. 8 lit.a).

 • (2) CT BUS S.A. va transmite factura fiscală către Primăria Municipiului Constanța până cel târziu în data de 15 a lunii în curs.

 • (3) Pentru diferențele aferente lunii în curs CT BUS S.A. va emite factura de regularizare.

 • (4) Primăria municipiului Constanța va efectua plata în termen de 5 zile de la data înregistrării facturii fiscale la sediul instituției.

 • (5) Diferențele constatate în timpul anului se vor regulariza până la sfârșitul anului bugetar.

 • (6) Documentele justificative pentru legîtimațiîle/permisele/abonamentele de călătorie eliberate de către CT BUS S.A. pentru beneficiarii prevăzuți la Art. 6 vor fi păstrate de către de aceasta, iar pentru persoanele prevăzute la Art. 5, documentele justificative vor fi păstrate de către Direcția Generală de asistență socială Constanța.

 • (7) Termenul de păstrare a documentelor justificative menționate la alin. (6) este de 5 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

 • (8) Decontarea către CT BUS S.A., a contravalorii legitimațiilor de călătorie gratuite eliberate pentru categoriile de persoane beneficiare prevăzute la art. 4 lit. a) se va face conform tarifelor standard pentru abonamentele de călătorie practicate de CT BUS S.A. și aprobate de Consiliul local Constanța. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea acestor facilități se suportă din bugetul local/stat.

 • (9) Decontarea către CT BUS S.A. , a contravalorii permiselor/legitimațîilor abonamentelor de călătorie eliberate pentru categoriile de persoane beneficiare prevăzute la art.4 lit. c) se va face lunar la valoarea tarifului social aprobat de Consiliul local Constanța, iar pentru categoriile de persoane beneficiare prevăzute la art. 4 lit. b) se va face conform tarifelor standard pentru abonamentele de călătorie practicate de CT BUS S.A. și aprobate de Consiliul local Constanța. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea acestor facilități se suportă integral din bugetul local.

 • (10) în limita sumelor disponibile prevăzute în bugetul local, Primăria Municipiului Constanța poate acorda avansuri către CT BUS S.A. pentru facilitățile la transportul public de călători aferente categoriilor de persoane beneficiare menționate în prezentul regulament. Avansurile acordate se pot regulariza pe parcursul anului, dar nu mai târziu de data stabilită prin Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar.

 • (11) CT BUS S.A. va putea înainta Primăriei Municipiului Constanța deconturi parțiale în situațiile în care pentru anumite categorii de beneficiari nu se poate verifica la timp îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de eligibilitate, urmând ca până pe data de 20 a lunii în curs să înainteze situațiile finale.

 • (12) Pentru persoanele prevăzute la art. 4 lit. d, decontarea se va face astfel: CT BUS S.A. va încheia protocol de colaborare cu I.SJ. Constanța, pentru a realiza lunar, pe fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde numărul de abonamente gratuite emise și lista cu beneficiarii acestora. Aceste situatii se vor transmite spre confirmare fiecărei unitati de învățământ si ulterior CT BUS S.A. emite factură fiscală în cuantum de 50% din valoarea abonamentelor eliberate lunar pentru elevii fiecărei unitati de învățământ. în protocolul de colaborare se vor menționa modalitatea de acordare a abonamentului lunar gratuit, termenele de întocmire a documentației justificative, fără a fi restrictive, operatorul de transport, CT BUS S.A., având dreptul de a solicita orice document care să justifice eliberarea abonamentului lunar gratuit, în conformitate cu prevederile legale. CT BUS S.A. va emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială.

Cap. VI. Dispoziții finale

Art. 13. (1) Beneficiază de prevederile prezentului Regulament numai categoriile de beneficiari cu domiciliul/reședința în municipiul Constanța (excepție preșcolarii, elevii, studenții, personalul didactic și nedidactic).

(2) în situația în care o persoană se încadrează la mai multe categorii de beneficiari are dreptul la o singură legitimație/permis de călătorie.

(3) Verificările efectuate vor viza atât condițiile de eligibilitate ale fiecărui beneficiar al facilității, cât și evitarea înregistrării eventualelor dubluri în bazele de date.

Art.14. (1) în cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimației/permisului/ abonamentului de călătorie, beneficiarul o/îl va declara nul/ă într-un cotidian local și va solicita eliberarea unui duplicat la emitent. Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului presupune un cost suplimentar de 2 lei de emitere a unei noi legitimații/permis/abonament călătorie, cost care va fi suportat de beneficiar.

 • (2) Legitimațiile/permisele de călătorie/abonamentele eliberate în baza prezentului Regulament sunt personale și netransmisibile și vor fi valabile doar însoțite de actul de identitate.

 • (3) în situația în care intervin modificări ale condițiilor pentru care s-au obținut facilități la transportul în comun în baza prezentului regulament, titularul are obligația de a restitui legitimațiile/permisele/abonamentele de călătorie rămase ne utilizate, sub sancțiunea recuperării contravalorii acestora.

Art.l5.(l)Cheltuielile administrative ocazionate cu tipărirea și eliberarea permiselor de călătorie/abonamentelor pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 vor fi suportate de CT BUS S.A.

 • (2) Cheltuielile administrative ocazionate cu tipărirea și distribuirea permiselor de călătorie pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 vor fi suportate de către Direcția Generală de asistentă socială Constanta.

Art.16. (1) Toate tipurile de legitimații/permise/abonamente de călătorie prin care se acordă facilități la transportul în comun sunt imprimate cu valoare și regim special pentru fiecare categorie în parte, având elemente de siguranță, înseriate și gestionate conform legii.

 • (2) Organizarea gestionării acestor imprimate speciale este în sarcina fiecărei instituții care le tipărește și le distribuie.

 • (3) Tipurile de legitimații/permise de călătorie/abonamente eliberate pentru fiecare categorie în parte vor avea fundaluri diferite.

 • (4) Direcția Generală de asistență socială Constanța și CT BUS S.A. stabilesc de comun acord condițiile prevăzute la alin. (l)-(3).

Art.17. CT BUS S.A. va transmite toate informațiile despre forma, tipul și valabilitatea legitimațiilor/permiselor de călătorie/ abonamentelor și adeverințelor/carnetelor de elev emise, către departamentul care executa controlul acestora în mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța.

Art. 18. Fiecare dintre instituțiile implicate în eliberarea legitimațiilor/permiselor de călătorie/ abonamentelor, adeverințelor/carnetelor de elev este direct răspunzătoare de exactitatea datelor furnizate.

Art. 19. Bazele de date ale CT BUS S.A., D.G.A.S Constanța și D.G.A.S.P.C. Constanța se vor verifica lunar de către cele trei instituții, astfel încât să nu existe beneficiari încadrați în două sau mai multe categorii.

Art.20. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare.
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA 1 La Regulament


Model cerere eliberare permise de călătorie pentru persoanele prevăzute la art. 4 lit.c) pct.6-8 menționată la art. 5 alin, (l)din prezentul Regulament:

CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA PERMISULUI DE CĂLĂTORIE GRATUITĂ

Subsemnatul:

Numele și prenumele....................................  , CNP..............................cu domiciliul în

Constanța, str..................................,  nr..., bl..., sc. ..., ap. ..., BI/CI seria....nr.

.............., eliberat de poliția...............la data de.................., telefon............................ ,având calitatea de :

 • □ Persoană în vârstă de peste 70 de ani;

 • □ Pensionar cu pensie de până la 1.840 lei inclusiv;

 • □ Persoană în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri.

Solicit eliberarea unei permis de călătorie gratuită pe toate liniile de transport în comun din municipiul Constanța.

Anexez prezentei:

 • □ Copia BI/CI;

 • □ Copie cupon de pensie - pentru încadrarea „pensionar" ;

Data......................

__________________________________________Semnătura........................

„Nota de informare a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și special (conform Art. 13 și 14 din Regulamentul UE nr.679/2016) este postată pe site~ul www.spas-ct.ro, respectiv www.ctbus.ro, afișat la avizierele D.G.A.S. Constanța și la toate punctele de vânzare ale CT BUS S.A."

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ESCUROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA IA HCLMNR (zS5 /<A&

ANEXA 2

La Regulament


Model cerere eliberare legitimație de călătorie gratuită pentru persoanele prevăzute la art. 4 lit.a) pct.3 menționată la art. 6 lit.a) din prezentul Regulament:

CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA LEGITIMAȚIEI DE CĂLĂTORIE GRATUITĂ

• Subsemnatul/a:

Numele și prenumele............................................., CNP..............................cu domiciliul în

Constanța, str..................................  nr....,  bl....., se,..., ap. ..., BI/CI seria ... nr.

..............., eliberat de poliția .......   la data de.................., telefon..........................., având calitatea de persoană cu dizabilități (handicap mediu și ușor);

• Solicit eliberarea unei legitimații de călătorie gratuită pe toate liniile de transport în comun din municipiul Constanța. Anexez prezentei:

□ Copia BI/CI/ Certificat de naștere; □ Certificat de încadrare în grad de handicap; Am luat la cunoștință și sunt de acord cu necesitatea prelevării și prelucrării datelor cu caracter personal, ca acestea să fie stocate, prelucrate și utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal a persoanelor fizice și libera circulație a acestora.

Data...................... Semnătura............................CONTRA SECRETA

FULVIA AN

ELADINESCU