Hotărârea nr. 183/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE OPERATORILOR ECONOMICI ȘI PERSOANELOR FIZICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎN CONTEXTUL CRIZEI GENERATE DE SARS-COV-2

ROMÂNIA


) JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA ' CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-CoV-2

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 5P.OQ,,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 97519/24.06.2020,

Analizând raportul nr. T48158 din 25.06.2020, întocmit de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, prin care se propune acordarea unor facilități fiscale.operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-Cov-2, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile:

 • - art. V și VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

 • - Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • - art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H OTĂRÂȘTE

Art. 1 Se aprobă reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință, printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Art. 2 Se aprobă, pentru perioada stării de urgență, scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorată de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului Constanța, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Art. 3 Facilitățile fiscale prevăzute la art. 1 și art. 2 se acordă cu respectarea condițiilor generale prevăzute la art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020.

Art. 4 - (1) Se aprobă, pentru anul fiscal 2020, suspendarea taxei de dezvoltare și promovare a turismului prevăzută la Cap. V al Anexei nr. 6 din H.C.L.M. nr. 138/2019.

 • (2) în cazul în care taxa prevăzută la alin. (1) a fost achitată, se poate solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 - (1) Se aprobă, pentru perioada 15.03.2020 - 31.12.2020, reducerea cu o cotă de 99% a taxei datorată pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor, care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, taxă prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. 12, și art. 6 alin. (1) pct. 12 din Anexa nr. 9 la HCL nr. 138/2019.

 • (2) Beneficiarii facilității fiscale prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • - să asigure desfășurarea în condiții optime a circulației pietonale în zona limitrofă suprafeței pe care o utilizează;

 • - să întrețină și să igienizeze suprafața pe care o utilizează pentru desfășurarea activității economice;

 • - să ia toate măsurile necesare prin care să asigure distanțarea socială și protejarea clienților împotriva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Art. 6 - (1) Se aprobă, pentru perioada 15.03.2020 - 31.12.2020, scutirea de la plata taxei datorată pentru utilizarea temporară a locurilor publice, taxă prevăzută la art. 5 alin. (1) punctele 19 și 20, și art. 6 alin. (1) punctele 19 și 20 din Anexa nr. 9 la H.C.L.M. nr. 138/2019.

(2) în cazul taxei prevăzută la art. 5 alin. (1) punctul 20, și art. 6 alin. (1) punctul 20 din Anexa nr. 9 la H.C.L.M. nr. 138/2019, scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică doar în cazul panourilor inscripționate cu afișe publicitare pentru alte scopuri decât cele comerciale sau electorale.

Art. 7 Se aprobă Procedura privind acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-Cov-2, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța și Direcției autorizare și sprijin operatori economici în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

împotrivă, 4- abțineri.

La data adoptării sunt în funcției consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONSTANȚA

Nr.                 ££ i 2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

I/?^ANEXA

la H.C.L. nr.          /202Q

PROCEDURA

privind acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-CoV-2

CAP. I FACILITĂȚI FISCALE CONSTÂND ÎN REDUCEREA/SCUTIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI

Art. 1. Dispoziții generale

Prezenta procedură se aplică pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Sfera de aplicare

 • (1) Facilitățile fiscale acordate de către organul fiscal constau în:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea, pentru perioada stării de urgență, de la plata taxei lunare pe clădiri datorată de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unității administratîv-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • (2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la S.P.I.T. -V.B.L. Constanța o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • (3) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2), vor menționa:

 • - fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

 • - adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului;

 • - în cazul întreruperii totale sau parțiale a activității economice, doar pentru o cotă parte dintr-o clădire, contribuabilul va menționa în declarație valoarea impozabilă a cotei părți pentru care solicită reducerea impozitului.

 • (4) în cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • (5) Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin. (4) lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezîdențîale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • (6) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • (7) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • (9) în declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa:

 • - prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență;

 • - adresa clădirii/cladirilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxei.

 • (10) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (11) în cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de 10% pentru proprietarii persoane fizice și respectiv de 5% pentru proprietarii persoane juridice, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

 • (12) în baza cererii de acordare a reducerii/scutirii, S.P.I.T. - V.B.L. analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta hotărâre și emite decizia privind acordarea unor facilități fiscale constând în reducerea/scutirea impozitului/taxei pe clădiri la nivelul municipiului Constanța sau decizia de respingere a cererii de acordare a unor facilități fiscale constând în reducerea/scutirea impozitului/taxei pe clădiri la nivelul municipiului Constanța, după caz, prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3, respectiv Anexa nr. 4.

 • (13) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

CAP. II FACILITĂȚI FISCALE CONSTÂND ÎN REDUCEREA/SCUTIREA TAXEI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PULBICE

Art. 1. Dispoziții generale

 • (1) Prezenta procedură se aplică pentru perioada 15.03.2020 - 31.12.2020, și prevede reducerea cu o cotă de 99% a taxei datorată pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor, care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, taxă prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. 12 și art. 6 alin. (1) pct. 12 din Anexa nr. 9 la H.C.L.M. nr. 138/2019.

 • (2) Prezenta procedură se aplică pentru perioada 15.03.2020 - 31.12.2020, și prevede scutirea de la plata taxei datorată pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor, care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, taxă prevăzută la art.

5 alin. (1) punctele 19 și 20, și art. 6 alin. (1) punctele 19 și 20 din Anexa nr. 9 la H.C.L.M. nr. 138/2019.

 • (3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) și alin. (2), utilizatorii au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța o cerere de acordare a reducerii/scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere și documente justificative, după caz.

 • (4) în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (3), se vor menționa adresa și suprafața locației, a panoului publicitar fix/mobil, a casetei publicitare, a stoperului sau a altor mijloace publicitare pentru care se solicită reducerea/scutirea taxei, precum și actul de deținere al spațiului, a panoului publicitar fix/mobil, a casetei publicitare, a stoperului sau a altor mijloace publicitare.

 • (5) în cazul taxei prevăzută la art. 5 alin. (1) punctele 19 și 20, și art. 6 alin. (1) punctele 19 și 20 din Anexa nr. 9 la H.C.L.M. nr. 138/2019, utilizatorii vor depune documente doveditoare care să certifice neutilizarea panoului publicitar fix/mobil, casetei publicitare, stoperului sau a altor mijloace publicitare sau inscripționarea acestora cu afișe publicitare pentru alte scopuri decât cele comerciale sau electorale, după caz.

 • (6) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) au plătit taxa aferentă perioadei 15.03.2020-31.12.2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) în urma depunerii cererii de acordare a reducerii/scutirii, S.P.I.T. - V.B.L. va înainta documentația către Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici care analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta hotărâre și emite decizia privind acordarea unor facilități fiscale constând în reducerea/scutirea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la nivelul municipiului Constanța sau decizia de respingere a cererii de acordare a unor facilități fiscale constând în reducerea/scutirea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la nivelul municipiului Constanța, după caz, prevăzute în Anexa nr. 5, respectiv Anexa nr. 6.

 • (8) Anexele nr. 5-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL


Nr. reg./Data:......../2020

DECIZIE privind acordarea unor facilități fiscale constând în reducerea impozitului anual pe clădiri la nivelul municipiului Constanța

Denumire contribuabil: ............................

CUI/CNP;.................

Sediui/Domiciliu: .............................., telefon ..............  fax............., e-mail ..................,

înregistrat la Registrul Comerțului Constanța la numărul ................., cont IBAN

..............., deschis la........................

în temeiul prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a H.C.L.M. nr................/2020 privind

acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-Cov-2;

Având în vedere cererea de acordare a reducerii înregistrată la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța sub numărul ...................... se emite următoarea decizie:

Se acordă reducerea cu 50% a cuantumului impozitului pe clădirile nerezidențiale, în sumă totală de........................leî, astfel:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

1-

Impozit clădiri

.......................

împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.

Director Executiv

Șef Serviciu Agenția Fiscală nr. ...

Elaborat


CONTRAS SECRETAI


ZA, LALNr. reg./Data:......../2020

DECIZIE privind acordarea unor facilități fiscale constând în scutirea taxei lunare pe clădiri la nivelul municipiului Constanța

Denumire contribuabil: ............................

CUI/CNP:.................

Sediul/Domiciliu: .............................., telefon ..............  fax.............. e-mail ..................,

înregistrat la Registrul Comerțului Constanța la numărul ................., cont IBAN

...............f deschis la........................

în temeiul prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a H.C.L.M. nr. .............../2020 privind

acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-Cov-2;

Având în vedere cererea de acordare a scutirii înregistrată la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța sub numărul ...................... se emite următoarea decizie:

Se acordă scutirea taxei pe clădirile nerezidențiale, în sumă totală de ........................lei, astfel:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

1.

Taxă clădiri

........................

împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.

Director Executiv

Șef Serviciu Agenția Fiscală nr. ...

Elaborat

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ/ SECRETAR/GENERAL FULVIA ANTONEt^n&INESCU

anexata .aJ

HCLM NR.

N r. reg / Data/

DECIZIE de respingere a cererii de acordare a unor facilități fiscale constând în reducerea impozitului anual pe clădiri la nivelul municipiului Constanța

Denumire contribuabil: ............................

CUI/CNP:.................

Sediul/Domiciliu: .............................., telefon .............., fax.............. e-mail ..................,

înregistrat la Registrul Comerțului Constanța la numărul .................. cont IBAN

..............., deschis la........................

în temeiul prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum șl pentru instituirea unor măsuri fiscale și a H.C.L.M. nr................/2020 privind

acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-Cov-2, având în vedere cererea dumneavoastră nr............... din data de ..........................  înregistrată

la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța sub nr............... din data de ...........................

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de H.C.L. nr............/2020, se respinge cererea de acordare a unor facilități fiscale constând

în reducerea impozitului anual pe clădiri.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a unor facilități fiscale constând în reducerea impozitului anual pe clădiri..................................................

Temeiul de drept: împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.

Director Executiv

Șef Serviciu Agenția Fiscală nr. ...

ElaboratANEXA LA hclmnrJ^S ^6

N r.reg/ Data/

DECIZIE de respingere a cererii de acordare a unor facilități constând în scutirea taxei lunare pe clădiri la nivelul municipiului Constanța

Denumire contribuabil: ............................

CUI/CNP:.................

Sediul/Domiciliu: .............................., telefon .............., fax.............. e-mail ..................,

înregistrat la Registrul Comerțului Constanța la numărul ................., cont IBAN

..............., deschis la........................

în temeiul prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a H.C.L.M. nr................/2020 privind

acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-Cov-2, având în vedere cererea dumneavoastră nr............... din data de .........................., înregistrată

la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța sub nr............... din data de ...........................

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de H.C.L. nr............/2020, se respinge cererea de acordare a unor facilități fiscale constând

în scutirea taxei lunare pe clădiri.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a unor facilități fiscale constând          în          scutirea          taxei          lunare          pe

clădiri............................................................

Temeiul de drept: împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.

Director Executiv

Șef Serviciu Agenția Fiscală nr. ...

Elaborat

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

contrasemnea:

SECRETARLGEN^


Nr. reg./Data:......../2020


anexata

HCLM NR,    £> /JfoZ1


DECIZIE

privind acordarea unor facilități fiscale constând în reducerea/scutirea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la nivelul municipiului Constanța

Denumire contribuabil: ............................

CUI/CNP:.................

Sediul/Domiciliu: .............................., telefon .............., fax.............. e-mail ..................,

înregistrat la Registrul Comerțului Constanța la numărul ................., cont IBAN

..............., deschis la........................

în temeiul prevederilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a H.C.L.M. nr................/2020 privind

acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-Cov-2;

Având în vedere cererea de acordare a reducerii/scutirii înregistrată la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța sub numărul .....................  se emite următoarea decizie:

Se acordă reducerea cu 99%/scutirea a cuantumului taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la nivelul municipiului Constanța, în sumă totală de ........................lei, astfel:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

1.

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice la nivelul municipiului Constanța

împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul emitent.

PRIMAR,

Decebal FăgădăuNr.reg/Data/.DECIZIE de respingere a cererii de acordare a unor facilități fiscale constând în reducerea/scutirea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la nivelul municipiului Constanța

Denumire contribuabil: ............................

CUI/CNP:.................

Sediul/Domicîliu: ..............................  telefon ............... fax............., e-mail ..................,

înregistrat la Registrul Comerțului Constanța la numărul ................., cont IBAN

................ deschis ia........................

în temeiul prevederilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a H.C.L.M. nr................/2020 privind

acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-Cov-2, având în vedere cererea dumneavoastră nr............... din data de ..........................  înregistrată

la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța sub nr............... din data de ...........................

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de H.C.L. nr............/2020, se respinge cererea de acordare a unor facilități fiscale constând

în reducerea/scutirea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la nivelul municipiului Constanța.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a unor facilități fiscale constând în reducerea/scutirea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice (a                  nivelul                  municipiului                  Constanța

Temeiul de drept: împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul emitent.

PRIMAR,

Decebal Făgădău

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, /-Axiîuk mIOAni


CONȚI

SECRE


ȘEMNBAZA, R GENERAL