Hotărârea nr. 182/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE CONSTÂND ÎN ANULAREA ACCESORIILOR ÎN CAZUL OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilitați fiscale constând în anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la nivelul municipiului Constanța

munc,P’u'ui Constan£a' întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 91390/12.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru -administrația publică, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța nr. T47517/24.06.2020;

Având în vedere prevederile art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) și e), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă anularea obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului local al municipiului Constanța aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, inclusiv, conform procedurii de acordare a anulării accesoriilor, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Șo pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție JtX- consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

LUm «W             SECRET^ GENERAL

vil                       FULVIA MOOtițlK DlMESCU

CONSTANȚA \\r V                           /

Nr. IgJL /          2020                          ȚZ


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa H.C.L. nr. /2Q20


PROCEDURĂ

pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 69/14.05.2020 privind instituirea unor facilități fiscale constând în anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la nivelul municipiului Constanța

Art. 1. Dispoziții generale

(1) Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale - care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante către bugetul municipiului Constanța,

(2) Prezenta procedură nu se aplică pentru accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) achitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. Sfera de aplicare

 • (1) Facilitățile fiscale acordate de către organul fiscal constau în anularea obligațiilor de plată reprezentând accesorii (dobânzi, penalități, majorări etc.).

 • (2) Obligațiile de plată reprezentând accesorii (dobânzi, penalități, majorări etc.), care, potrivit legii, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1), sunt aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local al municipiului Constanța, restante la 31 martie 2020 inclusiv.

 • (3) în sensul prezentei proceduri, prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se înțelege:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv precum și obligații bugetare principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020, inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;

 • c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de- până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere, emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

 • d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

 • (4) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 • (5) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, sunt stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (6) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (5), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.). în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Art. 3 Anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aferente obligațiilor bugetare principale, datorate bugetului local Constanța, restante la 31 martie 2020 inclusiv

Se anulează accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local Constanța, restante la 31 martie 2020 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 cu modificările și completările ulterioare până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;

b)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) și b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Art. 4 Anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

Se anulează accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectifîcativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectifîcativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. (3) lit. b) și c).

Art. 5 Anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată

Se anulează accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) neachitate la momentul adoptării prezentei hotărâri, în măsura în care acestea sunt aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv, iar obligațiile principale au fost stinse până la această dată, dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. (3) lit. b) și c).

Art. 6 Anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aferente obligațiilor bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere

 • (1) Se anulează accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) aferente obligațiilor bugetare principale, datorate bugetului local Constanța, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege;

 • b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

 • (2) în sensul prezentului capitol, prin inspecție fiscală sau verificare a situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu se înțelege acea inspecție sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu.

 • (3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează să înceapă după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 4, organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu.

Art. 7 Procedura de acordare a amânării Ia plată a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) restante la data de 31 martie 2020

 • (1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri pot depune o notificare cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) prevăzută la art. 3 lit. c).

 • (2) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fîscal/împuternîcitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-maîl, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 • b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) prevăzute la art. 2 alin. (2);

 • c) data și semnătura contribuabîlului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

 • (3) Pentru debitorii care au depus notificare potrivit alin. (1):

 • a) accesoriile (dobânzile, penalitățile, majorările etc.) care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, se va emite decizie de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în Anexa nr. 1;

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

 • c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.).

 • (4) Prevederi le alin. (3) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. 9 alin. (1).

(5)După primirea notificării prevăzute la alin. (1), se va verifica dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la data depunerii notificării, se vor efectua stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 3 - 6. în cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, acesta va fi îndrumat potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(6)Se vor clarifica în mod obligatoriu cu debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 3-6.

 • (7) Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), după caz;

 • b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.). în acest caz, se va emite și se va comunica decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în Anexa nr. 2.

 • (8) Pentru debitorii care nu au depus notificarea prevăzută la alin. (1), accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol și care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de S.P.I.T. - V.B.L. Constanța

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 7 și au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit art. 7 alin. (3) lit. a).

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru măsurile de executare silită prin poprire, dispuse, potrivit legii, între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu și data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Art. 9 Procedura de acordarea a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.)

 • (1) Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 3-6 dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

 • (2) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au depus notificare conform art. 7 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), depusă prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, fără anexarea altor înscrisuri.

 • (3) Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 3-6.

 • (4) Cererea de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) cuprinde următoarele:

 • a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/îm putem icitul ui, dacă este cazul, domiciliul fiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 • b) obiectul cererii, respectiv intenția de a beneficia de anularea a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) prevăzute la art. 2 alin. (2);

cjdata și semnătura contribuabilului/reprezentantului iegai/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

 • (5) în baza cererii de anulare a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), se analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta procedură și se emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, după caz, prevăzute în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4.

 • (6) Contribuabilii care nu au depus notificare conform art. 7 alin. (1) pot beneficia de anularea la plată a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 3-6.

 • (7) Pentru a beneficia de anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) prevăzute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3.

Art. 10 Cererea de anulare a accesoriilor

(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 3-6, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

Art. 11 Menținerea valabilității facilității fiscale reprezentând anularea accesoriilor

Facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezentul capitol își menține valabilitatea și în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal.

Art. 12 Posibilitatea de contestare

împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului capitol se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

' Art. 13 Dispoziții finale

(1) Deciziile prevăzute la art. 7 alin. (3) și alin. (7), precum și la art. 9 alin. (5) se emit în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia.

(2) La solicitarea contribuabililor, se vor clarifica în mod obligatoriu eventualele neconcordanțe existente, întocmindu-se în acest sens o decizie de modificare a deciziei de amânare, prevăzută în Anexa nr. 5.

Art. 14 Anexe

Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, secretar/gen/ral


Nr.reg/ Data  ______/_______________

DECIZXE de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul....................................,

str..........................................................................nr...... bl...... sc. ...,

et........,ap...........tel.......................fax.......................... e-mail..................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului......................la nr............................., cont

IBAN. ......................    , deschis la..................................................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilitați fiscale și ale H.C.L. nr..../............. privind instituirea unor facilități

fiscale la nivelul municipiului Constanța, având în vedere Notificarea nr............... din data

de..........................  înregistrată la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța sub nr...............din data

de .........................., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de

procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin H.C.L nr..../............., se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de.......................lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității

Numele și prenumele........

Semnătura și ștampila unității ....

Elaborat

N r. reg / Data_______/_______________

DECIZIE de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul....................................,

str..........................................................................nr....., bl...... sc. ...,

et........,ap...........tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului......................la nr............................., cont

IBAN. ............................................, deschis la..................................................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale HCL nr......./................privind instituirea unor facilități

fiscale la nivelul municipiului Constanța și procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin HCL nr..../.............  vă comunicăm

că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii nr.......................din data de....................., și-a pierdut valabilitatea, începând

cu data de..........................

Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de....................

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:................................................................................

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:....................................................................................................

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității

Numele și prenumele........

Semnătura și ștampila unității ....

Elaborat


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

I-Vl iu JA&M&bra


contrasemnează SECRETAW GENERAL, FULVIA ANTOțffiLA DINESCU


Nr.reg/Data______/______________

DECIZIE de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul.....................................

..,str..........................................................................nr....., bl....., sc.

et........,ap...........tel.......................fax........................., e-mall..................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului......................la nr...................................,

cont IBAN............................................, deschis la......................................................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr......./........... privind instituirea unor facilități

fiscale la nivelul municipiului Constanța, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin H.C.L. nr..../.............,  și având în vedere cererea

dumneavoastră de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr............... din data de

........................... înregistrată la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța sub nr...............din data de .........................., se emite următoarea decizie:


Se acordă anularea accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.), aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de..........................lei,reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (Iei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității

Numele și prenumele........

Semnătura și ștampila unității ....

președinte ședință, t-'VU» o.

A uV f

Nr. reg/ Data______!______________

DECIZIE de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municlplul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul....................................,

str..........................................................................nr....., bl....., sc, ...,

et........,ap...........tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Registrul comerțului......................la nr..................................., cont IBAN

............................................, deschis la......................................................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr......./.......... privind instituirea unor facilități

fiscale la nivelul municipiului Constanța, având în vedere cererea dumneavoastră nr............... din data de.........................., înregistrată la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța sub

nr............... din data de ..........................  luând în considerare că nu sunt îndeplinite

condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin H.C.L. nr..../.............  se respinge cererea de anulare a

obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului: împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității

Numele și prenumele........

Semnătura și ștampila unității ....

Nr.reg/Data______/_____________

DECIZIE de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plata accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediui: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul....................................,

str..........................................  nr....., bl....., sc. ...,

et........,ap...........tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat ia Oficiul Registrului Comerțului......................la nr.............................. cont

IBAN............................................., deschis la..................................................................

în temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr..../........... privind instituirea unor facilități

fiscale la nivelul municipiului Constanța, având în vedere Notificarea nr............... din data

de .........................., înregistrată la S.P.I.T. - V.B.L. Constanța sub nr............... din data

de .........................., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de

procedura de acordare a anulării accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor etc.) aprobată prin H.C.L. nr..../.............. se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor (dobânzilor, penalităților, majorărilor, etc.), aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în sumă totală de.......................lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (Iei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității

Numele și prenumele........

Semnătura și ștampila unității ....

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,