Hotărârea nr. 180/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 302/2019 CU UN MEMBRU PROVIZORIU, REPREZENTANT AL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE EXPLOATARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța

a' munic’Piu'ui ConstanSa întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 74283/08.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru


servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 74793/11.05.2020;

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (2) lit .a) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Ordinul nr. 1927/07.05.2020 prin care este desemnată persoana care să reprezinte Ministerul Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța, în calitate de administrator provizoriu;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu, respectiv domnul Ion Damian, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța, pentru o perioadă de 4 luni.

Art.2. Se aprobă modelul de contract de mandat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă indemnizația acordată membrilor Consiliului de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța în cuantumul de 2.500 lei/lună brut, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 2 din OUG 109/2011, modificată și completată.

Art.4. Prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea la finalul duratei mandatului pentru care a fost desemnat domnul Ion Damian în calitate de administrator provizoriu sau după caz, dacă în interiorul acestui termen, este declanșată și finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice la Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța sau la data încetării raporturilor de serviciu dintre domnul Ion Damian și Ministerul Finanțelor Publice, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului.

Art.5, Celelalte prevederi ale HCL nr. 302/2019 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța, rămân neschimbate.

Art.6. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze contractul de mandat.

Art.7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, domnului Ion Damian și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța șl Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru. Împotriva, _ —~ . abțineri.

La data adoptării sunt în funcție^ Xconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,vCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Fulvia         Di^scu


Constanța Nr.______


■l£o


Anexă la HCL.

CONTRACT DE MANDAT

NR.__________________

CAP. I

PĂRȚILE CONTRACTANTE ART.l

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI cu sediul în bd.Tomis, nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,...........................,în calitate de mandant,

reprezentant prin domnul primar Decebal Făgădău

Și,

,           domiciliat          în..................,

Str...................................,nr......, identificat cu.............., seria..........., nr..........

eliberat ................la data de........................... reprezentant al Ministerului

Finanțelor Publice, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța-în calitate de mandatar.

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2

în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrii în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și totodată având în vedere Ordinul nr............al Ministerului

Finanțelor Publice, precum și HCL nr........./......... s-a încheiat prezentul

contract,

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3

Mandantul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV

TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.4

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia și este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, pentru o perioadă de 4 luni, cu condiția ca, dacă în interiorul acestui termen este declanșată și finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, sau încetează raporturile de serviciu între administratorul provizoriu și Ministerul Finanțelor Publice, mandatul încetează de drept.

La finalizarea procedurii de selecție și desemnare a administratorilor, prezentul mandat al administratorului provizoriu încetează de drept.

La împlinirea termenului mandatului de administrator provizoriu sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută în valoare de lei/lună brut, pentru executarea mandatului încredințat,

majorată cu 20% începând cu data de 01.01.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

CAP. V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI ART. 5

în cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii;

 • f)  negociează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

 • g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de adminstrare și conducere;

 • i) superviează sistemul de transparență și comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;

 • k) elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de 20 zile de la data numirii sale, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

ART.6

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și vor informa pe mandant, ori de cate ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART.8

Mandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art.5.

CAP. VI

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART. 9

Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

 • a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a membrului în Consiliul de Administrație.

în cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul în Consiliul de Administrație răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectarii obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutăriî totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de membrul în Consiliul de Administrație prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.ll

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI ART.12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitarea fortuită de executare;

 • c) revocarea de către mandant;

 • d) renunțarea membrului in Consiliul de Administrație;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de Administrație;

Mandantui poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

CAP. IX DISPOZIȚII FINALE ART.13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astazi,  în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT                      MEMBRU

MUNICIPIUL CONSTANȚA      ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

prin PRIMAR                 al REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA

DOMENIULUI PUBLIC și PRIVAT CONSTANȚA

Anexă la contractul de mandat nr.

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • I. OBIECTIVE

 • 1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. Diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariaie.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • 1. Reducerea obligațiilor restanțe;

 • 2. Reducerea pierderilor;

 • 3. Creșterea profiturilor;

 • 4. Creșterea cifrei de afaceri;

 • 5. Creșterea productivității muncii.

  MANDANT

  MUNICIPIUL CONSTANȚA prin PRIMAR


  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ UaXUUL


MEMBRU

ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL / FULVIA ANTONUKA DIN£SCU