Hotărârea nr. 18/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE TRECUTE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN BAZA LEGII NR. 421/2002


HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorificării vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr. 421/2002

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de Go ,            ;

Văzând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 5342/13.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul nr. 7372/14.01.2020, al Direcției tehnic administrativ - Serviciul administrativ tehnico-economic;

Având în vedere prevederile art. 8 ale Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, art. 16, alin. 1,2 și 3 lit. a ale H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. b și ale art. 196, alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a. Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr. 421/2002, conform anexei nr. 1, Regulamentul pentru valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr.421/2002.

Art.2 - Se însușește raportul de evaluare nr. 333/18.11.2019 întocmit de SC UNIKASA 8 SRL, înregistrat sub nr. 233520/02.12.2019 la Primăria municipiului Constanța și se aprobă valorificarea lotului de 223 vehicule, aflate în proprietatea municipiului Constanța de la prețul minim stabilit prin acest raport, dar nu mai mic decât acesta, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre conform anexei nr. 2.

Art.3 - Membrii Comisiei de licitație vor fi desemnați prin dispoziție de primar. Comisia va fi formată din 3 membri :

 • - președinte, din partea Direcției tehnic, administrativ - Serviciul administrativ, tehnico-economic;

 • - membru, din partea Direcției tehnic administrativ - Serviciul administrativ tehnico-economic;

 • - membru, din partea Serviciului juridic.

Secretariatul tehnic va fi asigurat de Direcția tehnic, administrativ.

Secretarul comisiei este fără drept de vot.

Art.4 - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - începând cu data aprobării prezentei HCL nr. 234/28.06.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic administrativ și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

_ Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel: pentru:_____—împotrivă:    - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție?,?^ consilieri din 27 de membri.CONTRASEMENAZĂ SECRETAR GENERAL,

Marcela Erfache

Constanta N r.         ZROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


REGULAMENT

pentru valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, trecute în proprietatea municipiului Constanța în bază Legii nr.421/2002

CAPITOLULI. - DATE GENERALE                                    k

 • 1.1 Scop                                                                     ' H

Prezentul regulament are ca scop stabilirea unei rtietodologii unitare aplicabilă în valorificarea prin licitație a vehiculelor abandonate sau fără stăpân intrate în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr.241/2002, prin dispoziție de primar.

 • 1.2 Modalitatea de vânzare

■ l

Vânzarea la licitație, în condițiile Codului de procedură fiscală, reprezintă o formă a licitației, de tip mixt, reprezentând o combinație între licitația prin ofertă în plic închis și licitația cu strigare, care pornește de la cel mai mare preț înscris în oferte, dar nu mai mic decât prețul de pornire al licitației, potrivit legii.

Vânzarea la licitație a mașinilor fără stăpân sau abandonate intrate în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr.421/2002 se face prin ofertă în plic închis. Ofertele vor fi analizate de Comisia de licitație, numită prin dispoziție de primar.

 • 1.3 Publicitatea

Pentru valorificarea mașinilor fără stăpân sau abandonate intrate în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr.421/2002, direcția‘de specialitate care organizează licitația va elabora anunțul publicitar care se va afișa ia sediul Primăriei municipiului Constanța și la locul în care sunt depozitate bunurile ce fac obiectul licitației. De asemenea, anunțul va fi publicat pe site-ul Primăriei Constanța și întH-un cotidian local .

Anunțul publicitar va conține: denumirea și adresa instituției; obiectul vânzării prin licitație și prețul minim de pornire a licitației; garanția de participare la licitație; locul, data și programul de vizionare a bunurilor; documentele necesare participării la licitație-; modalitatea de ofertare; data limită de primire a ofertelor și locul de depunere; data, locul și ora deschiderii ofertelor; modalitatea de anunțare !a adjudecatarului.

1.4. Prețul de pornire a licitației                                              n

Prețul de pornire a licitației pentru valorificarea mașinilor fără stăpân sa,ț| abandonate intrate în proprietatea municipiului Constanță în baza Legii nr.421/2002 șp stabilește la valoarea rezultată din raportul de expertiză.

 • 1.5 Examinarea la fața locului a bunurilor

Examinarea bunurilor care fac obiectul licitației va fhpermisă cu 5 (cinci) zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Aceasta se realizează la Depozitul de mașini abandonate situat pe str. Vârful cu Dor.

Examinarea bunurilor se asigură în intervalul orar 09^00 - 15,00. în urma examinării se va semna un proces-verbal de inspecție.              u                            ; Ț

 • 1.6 Comisia de licitație

'                                                                        5.                                                                        TL.:--

Structura comisiei de licitație se stabilește prin hotărârea consiliului local. Membrii comisiei de licitație vor fi desemnați prin dispoziție de primar.

ANEXA


HCLM NR. /Iff CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI


2.1 Aducerea la cunoștință publică

Aducerea la cunoștința publică se va efectua prin afișarea și publicarea anunțului publicitar cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru licitație.

Data limită pentru depunere a ofertelor va fi stabilită cu 3 zile înainte de data de deschidere a ofertelor.

2.2   Participarea la licitație

Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare care prezintă odată cu oferta de preț și următoarele documente:

 • -  certificat fiscal eliberat de Serviciul de impozite și taxe și alte venituri la bugetul local că nu are debite;

 • -  certificat fiscal elibertat de Agenția națională de administrare fiscala a județului Constanța că nu are debite;

 • -  chitanța de achitare a garanției de participare la licitație eliberată de Primăria municipiului Constanța;

 • -  copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului pentru persoanele juridice;

 • -  autorizație de mediu pentru valorificare vehicule scose din uz;

 • -  adresa de corespondență (e-mail) și numărul de telefon.

2.3  Garanția de participare

Garanția de participare la licitație se stabilește la 10% din valoarea bunurilor scoase la licitație rezultată din raportul de expertiză. Garanția va fi restituită participanților necâștigători, iar adjudecatarul va plăti diferența până la concurența prețului de adjudecare.

2.4  Modalitatea de prezentare a ofertei

Ofertele vor fi prezentate în scris, în plic închis pe care se va menționa: "A nu se deschide până la data________și ora______Ofertele însoțite de documentele necesare

participării la licitație vor fi depuse într-un plic închis la locul menționat în anunțul publicitar, dar nu mai târziu de data limită de depunere. Pe plic se va menționa: "Pentru vânzarea prin licitație publică a vehiculelor fără stăpân sau abandonate".

2.5  Atribuțiile Comisiei de licitație

Comisia de licitație, la data, locul și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, verifică și analizează îndeplinirea condițiilor de publicitate, precum și documentele depuse de ofertanți, respectiv îndeplinirea condițiilor de participare la licitație și încheie un proces-verbal de constatare.

Procesul-verbal de constatare va cuprinde mențiuni cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la licitație pentru ofertanții admiși, precum și mențiuni cu privire la neîndeplinirea condițiilor de participare la licitație pentru ofertanții respinși. Rezultatele din procesul verbal vor fi comunicate tuturor participanților.

Președintele comisiei anunță obiectul licitației, care este cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise și dacă acesta este superior prețului de pornire a licitației stabilit conform Cap.I, punctului 4 din prezentul regulament. Se declară câștigătoare oferta cu prețul cel mai mare, dar care să fie peste sau egal cu prețul de pornire a licitației și se anunță câștigătorul licitației.

Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă cel puțin prețul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

După licitație, se întocmește un proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației care va fi semnat de toți membrii comisiei de licitație.

ANE HCLM NR.

Capitolul III - Plata prețului și ridicarea bunurilor adjudecate

 • 3.1 Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să achite integral prețul adjudecat al bunurilor în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului.

 • 3.2 Bunurile adjudecate se preiau în^ termen maxim de 45 (patruzecișicinci) de zile calendaristice de la data achitării prețului. în cazul în care după împlinirea acestui termen (45 de zile) bunurile adjudecate în urma licitației nu au fost ridicate, adjudecatarul va achita o taxă de depozitare de 100 lei/zi.

 • 3.3 Bunurile adjudecate se preiau, încarcă și se transportă prin grija și pe cheltuiala adjudecata rului.

 • 3.4 Predarea bunurilor se va face după achitarea integrală a prețului în termenul stabilit la punctul 3.2. Din momentul depășirii acestui termen și până la predarea bunului, adjudecatarul suportă riscul pieirii bunului adjudecat.

CAPITOLUL IV - DISPOZIȚII FINALE

 • 4.1 Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea și desfășurarea licitației se arhivează la sediul Primăriei municipiului Constanța.

 • 4.2 Rezultatele licitației vor fi comunicate participanților în 24 de ore de la încheierea acesteia, la adresa de corespondență (e-mail) sau la numărul de telefon depuse odată cu oferta.

 • 4.3 Participanții la licitație pot formula contestații în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea licitației. Contestațiile se depun la sediul Primăriei municipiului Constanța, în termen de 24 de ore de la aducerea la cunoștință a rezultatelor licitației.

 • 4.4 Contestația se soluționează în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

 • 4.5 în cazul în care nu a fost depusă nici o ofertă, nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire al licitației sau sunt două sau mai multe oferte cu prețuri identice, Primăria municipiului Constanța va relua licitația într-un termen de 20 de zile calendaristice.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL,


GALAȚI TIGLINA I, BL.A5, AP.19

♦EVALUĂRI PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, BUNURI MOBILE

Tel/fax : 0336.417.783 ; 0744.554.925; 0743.291.^ unikasaexpert@yahoo.com

2J

ANEXA LA

MEMBRU CORPORATIV ANEVAR NR. 0137/:     NR
Nr. 333/18.11.2019


RAPORT DE EVALUARE

BUNURI MOBILE


PREȘEDINTE ȘEDINȚ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEL,

Datele, informațiile si conținutul prezentului raportfiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor teriifara acordul scris si prealabil al SC UNIKASA 8 SRL, al clientului-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA si al destinatarului-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

18 NOIEMBRIE 2019

SINTEZA EVALUĂRII

Obiectul evaluării il constituie bunurile mobile: 223 autoturisme "fara stapan" sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitarilor administrativ- teritoriale in vederea valorificării, proprietatea PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, descris in cuprinsul raportului de evaluare.

Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piață bunurilor mobile aflate in proprietatea PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, menționat mai sus, așa cum este definită în standardele ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România) si in Standardele Internationale de Evaluare, în vederea vanzarii.

Valoarea bunurilor mobile a fost determinata in conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare tinandu-de cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv :

 • > Standarde ale Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (A.N.E.V.A.R.) care sunt conforme cu STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR, ediția 2018:

 • > SEV 100-CADRUL GENERAL (IVS CADRUL GENERAL)

 • > SEV 101-TERMENIIDEREFERINTA AI EVALUĂRII (IVS 101)

 • > SEV 102-IMPLEMENTARE(IVS 102)

 • > SEV 103- RAPORTARE (IVS 103)

 • > GEV 620-EVALUAREA BUNURILOR MOBILE DE NATURA MAȘINILOR, ECHIPAMENTELOR, INSTALAȚIILOR SI STOCURILOR

 • > SEV 220-MASINI, ECHIPAMENTE SI INSTALAȚII

In urma aplicării metodelor de evaluare, opinia evaluatorului este ca valoarea de piața a bunurilor mobile, proprietatea PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, este de:

Valoarea bunurilor,

estimata ca valoare deseu la data de 18.11.2019 (fara TVA) este de 16.100 EURO, adica

76.730 LEI, nu conține TVA