Hotărârea nr. 179/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 222/2017 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA

4 ROMÂNIA

1 JUDEȚUL CONSTANȚA

B MUNICIPIUL CONSTANȚA |1 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.l Ia HCL nr.222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 2020 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.75780/12.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr, 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr.81481/22.05.2020;

Ținând cont de prevederile art.29 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și de prevederile art.8 alin. (1) din Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere adresa nr.5590/05.05.2020 a S.C. Confort Urban S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.73327/06.05.2020, prin care se soHcită desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al societății.

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă modificarea anexei nr.l la HCL nr.222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, în sensul înlocuirii domnului Rădulescu Claudiu George, ca urmare a solicitării încetării mandatului conform art.10 pct.10.2 lit.a) din contractul de mandat nr.104678/17.08.2017, cu domnul Tănase Marian în calitate de membru în Consiliul de administrație al S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Art.2. Se aprobă modelul de contract de mandat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău să semneze contractul de mandat.

Art.4 Se aprobă indemnizația acordată membrilor Consiliului de administrație al S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța în cuantumul de 3.826,5 lei brut/lună în conformitate cu prevederile art.37 alin.2 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății și persoanei nominalizate în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

țip pentru. ______împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.


CONTRAȘI

SECRETAI


FULVIA ANTO


jInează

GENERÂL

k DINESCUromÂNIA

1 JUDEȚUL CONSTANȚA

I MUNICIPIUL CONSTANȚA

' CONSILIUL LOCAL


Anexă la HCL nr.


IMITAM


CONTRACT DE MANDAT

ÎNTRE

CONFORT URBAN SRL, cu sediul in Municipiul Constanta, Piața Ovidiu, nr. 9, număr de ordine in registrul comerțului J13/699/1997, CUI 1875349, tel: 0241614973, fax:0241672299, reprezentata prin domnul primar Decebal Făgădău, (denumită în continuare "Societatea")

Și

, domiciliat în , Str.

nr, , identificat cu . seria , nr.., eliberata de SCLEP Constanța, la data de , denumit în continuare „Administratorul")

denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile" , în condițiile OUG nr. 109/2011 cu modificările și reglementările aferente în materia mandatului, au convenit încheierea prezentului contract.

AVÂND ÎN VEDERE:

 • •  Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011") cu modificările și completările ulterioare;

* • Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990");

 • •  Actul constitutiv al CONFORT URBAN SRL („Societatea");

 • •  HCL nr.222/31.07.2017 privind organizarea Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;

PRECUM ȘI FAPTUL CĂ:

 • •  Potrivit art. 142 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al CONFORT URBAN SRL, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților;

• Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr, 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cât și Statutul societății,

s-a încheiat prezentul contract de administrare (denumit in continuare "Contractul") potrivit următorilor termeni și condiții:

X. Definiții: în prezentul Contract de Administrație, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

Act constitutiv (Statut) - actul constitutiv a! CONFORT URBAN SRL (Societatea), aprobat de Adunarea Generală a Asociaților Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinara a Asociaților Societății;

Cadrul legal aplicabil - ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;

Conflict de interese - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care ii revin în exercitarea mandatului sau pentru Societate;

Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal - orice împrejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventiva sau arestarea Mandatarului, anularea hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății de desemnare a Mandatarului; s.a.;

Forța majora - semnifica orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat si care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

Decizia de afaceri - semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;

Eveniment fortuit - semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmplă; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existente la semnarea prezentului Contract de Mandat și care împovărează suplimentar Societatea;

Remunerația cuvenita Mandatarului - înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a Asociaților, cu respectarea prevederilor art. 15318 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.37 din O.U.G, nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Obiectul Contractului

2.1 Prin prezentul Contract de Mandat, Mandatarul este împuternicit sa adopte, împreună cu ceilalți mandatari, toate masurile necesare administrării Societății, in conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Statutului Societății si cele ale prezentului Contract de Mandat, in limitele obiectului, de activitate al Societății si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 si de Statut, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Asociaților și administratorilor executivi ai Societății.

 • 2.2. în scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa la prezentul contract de mandat, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, și/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

 • 2.3. Mandatul este personal iar mandatarul nu poate substitui o altă persoană.

 • 3.    Durata Contractului

 • 3.1. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost înlocuit, respectiv.

 • 3.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator/membru sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

 • 3.3. Mandatul administratorului care și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

 • 4.    Obligațiile Mandatarului

4.1 Administratorul/ membrul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Asociaților.

 • 4.2. Administratorul/ membrul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Adminitrație:

 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;

 • b) în termen de 30 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Asociaților, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreate cu Societatea.

 • c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaților, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății

 • d) numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;

 • e) supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;

 • f) pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunărilor Generale ale Asociaților și implementarea hotărârilor acestora;

 • g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;

 • h) participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

 • i)  participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

 • j)  respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

 • k) convocarea Adunărilor Generale ale Asociaților, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de căte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;

 • l)  asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu

 • m) organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;

 • n) îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul Contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților,

 • 4.3.   Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generala a Asociaților, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaților și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaților; precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.

 • 4.4.  Administratorul/membrul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și dlligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al Asociaților. Administratorul va lua în conslderare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participați!.

 • 4.5.  Administratorul/membrul nu încalcă obligația prevăzută mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.

 • 4.6.   Administratorul / membrul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere in societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României.

 • 4.7.   Administratorul / membrul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

 • 4.8.   Administratorul/membrul convoacă adunarea generala a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia. Obligația de convocare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.

 • 4.9. Administratorul/membrul informează asociații!, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaților ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100,000 euro, precum si in cazul unor tranzacții încheiate cu persoane prevăzute Ia art. 4.4., daca valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la art.4.4.

4.10 Administratorul/membrul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. în exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociaților Societății, în conformitate cu prezentul Contract și cu Statutul.

 • 4.11. Administratorul/membrul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. în exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

 • 4.12. Administratorul/membrul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

 • 4.13. Activitatea Administratorului/ membrului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.

 • 4.14. Administratorul/membrului va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile ale Societății și de către Adunarea Generala a Asociaților și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice păți aflate în legătura cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.

 • 4.15. în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții în prevederile legale aplicabile.

 • 4.16. în vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:

 • a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;

 • b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din

prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății;

 • c) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;

 • d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.

 • 5. Drepturile Mandatarului

 • 5.1. Mandatarul beneficiază de o remunerație fixa lunară brută în valoare de lei/lună brut, pentru executarea mandatului încredințat.

 • 5.2.   Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

 • 5.3.  Administratorul/membrul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

 • 5.4. Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

 • 5.5.  Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație, cu privire Ia activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii

 • 5.6.  Administratorul poate sa propună Consiliului de Administrație angajarea de asistență din partea unor specialiști, experti externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaților.

 • 5.7.  Administratorul are dreptul sa fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

 • 6. Obligațiile Societății

 • 6.1. Societatea are, în principal, următoarele obligații:

 • a) plata integrală și la termen a tuturor remunerațiilor datorate în temeiul prezentului Contract și suportarea costurilor asigurării de răspundere profesională a Administratorului;

 • b) decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe baza de documente justificative;

 • c) plata de daune interese, în cuantumul remunerației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.

 • d) suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătură cu activitatea Societății, în limitele bugetate și aprobate de Adunarea Generală a Asociaților.

 • e) asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.

 • f) societatea se obligă să informeze Administratorul despre orice modificare adusă Actului Constitutiv. Modificările respective vor fi opozabile Administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.

 • g) societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul sau cu Societatea în acest scop.

 • 7. Drepturile Societății

 • 7.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale a Asociaților și prezentul Contract;

 • b) de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Aceasta prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Asociaților sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate;

 • c) de a obține daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta

cauzează Societății prejudicii în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului Contract șl ale Actului Constitutiv al Societății.

 • 8. Informații Confidențiale

 • 8.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "Informații Confidențiale"înseamnă și include:

 • a) termenii contractuali și orice informații cu privire ia partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

 • b) programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

 • c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv dar fără a se limita la informații legate de produse și servicii, reclama și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;

 • d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fara a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienți; (ii) o comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali; (iii) o reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;

 • e) faptul ca Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnică sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedură sau tehnică fac parte dintr-un program de computer sau nu;

 • f) strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire ia sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;

 • g) informații cu privire Ia planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, înclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;

 • h) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății („Concurentul") pentru a concura împotriva Societății;

 • i) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;

 • j) orice informații derivate din toate cele de mai sus; și

 • k) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege și numai în măsura și în scopurile pentru care informațiile au fost solicitate, cu condiția, totuși, ca Administratorul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la solicitarea informațiilor și să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urmă dorește să obțină o protecție corespunzătoare.

 • 8.2.      Administratorul se obligă să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale conform prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract, pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

 • 8.3.      Administratorul se obligă să nu dezvăluite Informații Confidențiale niciunei persoane, cu excepția cazului în care există acordul prealabil scris al Societății, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract.

 • 8.4.     Toate obligațiile mai sus menționate, decurgând din prezentul Contract și toate restricțiile nu se aplică acelei părți a Informațiilor Confidențiale pentru care Administratorul demonstrează că:

 • a) a fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Administratorului; sau

 • b) era disponibilă, sau urmează să fie disponibilă, pentru Administrator, pe baze ne-confidentiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Administrator dar numai dacă:

 • (i) sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații, și

 • (ii) Administratorul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații,

 • 8.5.      Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Administratorul va dezvălui Societății și va preda prompt acesteia - în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații („Informații care vor fi dezvăluite")/ care vor constitui proprietatea unică și exclusivă a Societății, Administratorul angajându-se să coopereze cu, și să sprijine, Societatea, pe durata prezentului Contract și după aceea, în orice manieră solicitată în mod rezonabil de Societate, să obțină titlul sau dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora:

 • a)     toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de Ia o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate intr-un program de computer;

 • b)     toate si orice strategii de stabilire a preturilor sau de marketing, Ideile si principiile esențiale care stau la baza acestor strategii, și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul

Societății;

 • a) informații cu privire ia toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administrator în decursul activității sale în cadrul Societății; și

 • b) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activitatii sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate,

 • 8.6.  în cazul încălcării obligației de confidențialitate, Administratorul este obligat să plătească Societății daune-interese în cuantum de 6 remunerații nete lunare, exclusiv remunerația netă suplimentară, prevăzută la art 4,1.7.

 • 8.7.   Nici o prevedere din aceasta secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generala a Asociaților sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/polîtici stabilite/urmate de Societate.

 • 9. Răspunderea Părților

 • 9.1.  Administratorul răspunde pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Asociaților precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

 • 9.2.  Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

 • 9.3.  Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

 • 9.4.  în cazul revocării fără justă cauză a Administratorului, Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul indemnizației nete lunare, exclusiv remunerația netă lunară suplimentară, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat.

 • 9.5.  Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

 • 10. încetarea Contractului

 • 10.1. încetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract,

 • 10.2. încetarea Contractului se poate face la Intervenția uneia din următoarele cauze:

 • a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

 • b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii Adunării Generale a Asociaților, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile și fără intervenția instanței de judecată;

 • c) acordul părților semnatare.

 • d) în cazul în care administratorul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract pentru o perioada de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, încetarea producând efecte de la data notificării Societății de către Administrator cu privire la starea de incapacitate. în acest sens, Administratorul este obligat să notifice Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. în scopul prezentei Secțiuni, se va considera ca Administratorul este incapabil dacă nu-și execută sarcinile obișnuite pe o durata continua de 90 de zile în decursul unui an de zile.

 • e) în situația în care nu se aproba Planul de administrare

 • f) expirarea duratei mandatului de Administrator;

 • g) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile

legale în vigoare, inclusiv cele privind incompatibilitatea.

 • 10.3. La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndata Societății toate documentele, informațiile în forma materială furnizate de Societate și aflate în posesia Administratorului, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

 • 10.4. De asemenea, la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta în mod obligatoriu Adunării Generale a Asociaților raportul său privind activitatea de mandat șî va preda sarcinile sale administrative celorlalți membrii ai Consiliului de Administrație sau administratorului(ilor) nou numit(ti).

 • 11. Litigii

11.1 Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

 • 11.2. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

 • 12. Alte clauze

 • 12.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat decât prin hotărâre a Consiliului Local la Municipiului Constanta. Cu excepția situațiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

 • 12.2. Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.

12.3.Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat in baza prezentului Contract de către o Parte va fi in formă scrisă și va fi considerat(a) ca fiind comunicat(a) (i) în momentul primirii, dacă este înmânat(a) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(a) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(a) prin poștă recomandată.

Dacă este trimis (a) Societății, va fi adresat (a) după cum urmează: Către:....................

în atenția:..............

Adresa:...................

Fax:.........................

E-mail;....................

Dacă este trimis (ă) Administratorului, va fi adresat (ă) după cum urmează: în atenția:.................

Adresa:.......................

Fax:.............................

E-mail:........................

 • 12.4. în cazul în care, oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa fa care dorește sa primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmeaza sa fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

 • 12.5. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a acelui drept sau a oricărui alt drept*

 • 12.6. în cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.

 • 12.7. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale, ale Codului Civil ale Actului constitutiv ai societății precum și cu dispozițiile legale speciale.

12.8* Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea româna.

încheiat astazi, în Constanța, în 3(trei) exemplare originale. Anexele fac parte integranta din prezentul contract.

Municipiul Constanța                            Membru! Consiliului de

prin Primar                               administrație al S.C. CONFORT

URBAN S.R.L. CONSTANȚA


Anexă (a contractul de mandat nr.........................................

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • I OBIECTIVE

 • 1 ....................................Creșterea capacității de autofinanțare urmărind

echilibru) între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2 ....................................Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. ...................................Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. ...................................Diminuarea pierderilor ;

 • 5 ....................................Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile

încasate;

 • 6 ....................................Creșterea productivității muncii;

 • 7 ....................................Calitatea serviciului reflectat în gradul de

satisfacere a cerințelor populației;

 • 8 ....................................Utilizarea adecvată a resurselor umane având la

baza optimizarea costurilor salariale.

II. Criterii de performanță

1....................................Reducerea obligațiilor restante;

2....................................Reducerea pierderilor;

 • 3 ........................  Creșterea cifrei de afaceri

 • 4 ....................................Creșterea productivității muncii

 • 5 ....................................

MUNICIPIUL CONSTANȚA           MEMBRU AL CONSILIULUI DE

prin PRIMAR                     ADMINISTRAȚIE S.C.CONFORT

URBAN S.R.L. CONSTANTA

PREȘEDINTE ȘEDINȚA la-s i ti

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR/GENERAL

FULVIA ANTONbIa DINESO