Hotărârea nr. 178/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR SC TELEGONDOLA SRL CONSTANȚA

^oNSTan^ ROMÂNIA

&        W ' lrv™ ir ,


JUDETUL CONSTANȚA mKTrm MUNICIPIUL CONSTANȚA WWA|5 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților S.C.Telegondola Mamaia S.R.L. Constanța

•I

„ Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 2020 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.81340/22.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr.84186/22.05.2020;

Având în vedere adresa nr.88/21.05,2020 a S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.80892/22.05.2020, prin care se solicită convocarea Adunării generale a asociaților;

Ținând cont de prevederile HCL nr,30/24.01,2003 privind acordul pentru constituirea S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., de prevederile HCL nr.39/14.02.2003 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., precum și de prevederile art.2012-2016 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art.4 din HCL nr.30/24.01.2003, în sensul că reprezentantul municipiului Constanța în Adupareq generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. este dt/dna CUrrJCujt i

Art.2. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru reprezentantul Municipiului Constanța în adunarea generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze în numele și pentru municipiul Constanța contractul de mandat ce va fî încheiat cu reprezentantul desemnat de Consiliului local al municipiului Constanța în adunarea generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L.

Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr.30/24.01.2003 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății și persoanei nominalizate în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

2Jo pentru, — împotrivă,  -—    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNEAZĂ

NEAZĂ


Constanța

Nr.________


FULVIA ANTOMEitA DINESCU

ROMÂNIA

Anexă la i\jj?   na

Hotărârea nr. /cA-U ^2020


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE MANDAT

NR./

CAP.I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

 • A. MUNICIPIUL CONSTANȚA, persoană juridică de drept public, cu sediul în bd. Tomis nr. 51, cod de identificare fiscală 4785631, telefon: 0241/488,100, fax: 0241/488.195, e-mail primarie@primaria-constanta.ro, reprezentat prin primar domnul Decebal Făgădău, în calitate de asociat la S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., denumit în continuare mandant,

Și

 • B. , reprezentant al Municipiului Constanța în adunarea generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., desemnat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Constanța nr./2020, cetățean român, cu domiciliul în , identificat cu

, având CNP, denumit în continuare mandatar,

Având în vedere HCL nr. /2020 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. Constanța, HCL nr.30/24.01.2003 privind acordul pentru constituirea S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., HCL nr.39/14.02.2003 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., prevederile Legii societăților nr.31/1990 și prevederile art.2012-2016 din Codul Civil, părțile au convenit încheierea prezentului contract de mandat (mandat general), cu următoarele clauze:

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru Municipiul Constanța a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de asociat la S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., în cadrul adunărilor generale ordinare și extraordinare ale asociaților societății, în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract.

CAP.III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de, începând cu data semnării de către ambele părți și înregistrării acestuia la sediul mandantului.

CAP.IV. MODUL DE EXERCITARE A DREPTULUI DE VOT

Art.4.1. în realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a exercita dreptul de vot în sensul stabilit prin cele de mai jos, ținând cont de distincția între atribuțiile ce pot fi îndeplinite fără un mandat special și atribuțiile ce pot fi îndeplinite numai cu mandat special acordat de mandant.

Art.4.2. Mandatarul va exercita dreptul de vot "pentru", aferent părților sociale ale mandantului, asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, privitoare la actele de administrare și conservare.

Art.4.3. Mandatarul, prin excepție de la plenitudinea puterii de exercitare a dreptului de vot acordată prin art.4,2., va exercita dreptul de vot aferent părților sociale ale mandantului numai în baza unui mandat special prealabil emis de Consiliul local al municipiului Constanța, pentru următoarele acte de dispoziție în privința societății:

 • a. micșorarea/majorarea capitalului social;

 • b. schimbarea obiectului principal de activitate;

 • c. divizarea societății sau dizolvarea anticipată a societății;

 • d. schimbarea formei juridice a societății;

 • e. deschiderea procedurii insolvenței societății.

CAP.V. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

Art.5.1. Față de atribuțiile prevăzute în cap.III, mandatarul are și următoarele obligații:

 • - să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată

perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract de mandat;

 • - să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să

pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

 • - să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații, date cu

privire la activitatea societății, asupra exercitării mandatului său;

 • - să nu-și substituie sau să transmită unei alte persoane mandatul său de

reprezentare, decât cu acordul expres și în scris al mandantului.

Art.5.2. Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credința și prudența specifică a raporturilor juridice, prevăzute de legislația în materie.

Art.5.3. Reprezentantul în AGA declară pe proprie răspundere că nu se afla în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.5.4. Municipiul Constanța nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.5.5. Reprezentantul în A.G.A. este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia. Producerea de daune materiale ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în A.G.A.

CAP.VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • - expirarea duratei stabilite în prezentul contract;

 • - revocarea de către consiliul local a reprezentantului municipiului în A.G.A.

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., oricând acesta dorește;

 • - renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare, situație în care

reprezentantul va notifica în scris consiliul local, cu cel puțin 45 de zile înainte de renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune -interese pentru eventualele prejudicii cauzate;

 • - decesul sau starea de incapacitate a reprezentantului desemnat.

CAP .VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.7.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor contractului, prin acte adiționale, care vor face parte integranta din contract.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CONSTANTA__________Reprezentantul Municipiului

Primar, DECEBAL FĂGÂDÂUîn A.G.A.-S.C. Telegondola Mamaia S.R.L.

FULVIAANT'


CONTRASEW/JEAZÂ / SECRETAR GENERAt; ^viaantxwJa di/escu