Hotărârea nr. 176/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 384/2018 PRIVIND APROBAREA REORGANIZĂRII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN PRIN TRANSFORMAREA ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNI CU DENUMIREA DE „CT BUS SA”

H O TÂRÂRE pentru modificarea HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „ CT BUS S.A."

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de -2020:

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.70117/28.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr.75118/11.05.2020;

Având în vedere că prin HCL nr.384/2018 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.";

Văzând adresa nr.5234/24.04.2020 transmisă de către societatea CT BUS S.A. Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.69502/27.04.2020;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art.2 pct.5) din HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „ CT BUS S.A." în sensul eliminării sintagmei „reprezentant Ministerul Finanțelor".

Art.2. Se aprobă modificarea art.13 alin. (1) pct.5) din anexa la HCL nr.384/2018 denumită Act constitutiv al societății CT BUS S.A. Constanța în sensul eliminării sintagmei „reprezentant Ministerul Finanțelor Publice".

Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr.384/2018 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății și către societatea CT BUS S.A. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fosLvotată de consilierii locali astfel:

pentru, jy împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂConstanța z Nr.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR/GENE

FU LVI A AN