Hotărârea nr. 175/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA UNIVERSITĂȚII NR. 44A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 150 MP

H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 74038/08.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 78336/18.05.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 186/31.08.2015, anexa 7, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor car6 aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  HCL nr.261/3i.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 167480/23.12.2014 completată prin cejerea nr. 11308/20.01.2020, depusă de către Manțu Joita;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354 art.355, art.363, alin.l, alin.2, alin,4 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța/ aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanisiȚi nr, R11308/06.03.2020.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

7 pentru, împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție" 7^ consilieri din 27 membrii.CONTRAS

SECRETA

FULVIA A

EAZA

GENERAL,

DINESCU

CONSTANȚA

NR,.


-                 Anexa 1.35 Ia rec

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200                   ____ __________


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

150

Constanta, Aleea Universității nr. 44 A

Carte funciara nr.

UAT |             CONSTANTĂ308720


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA^

SERVICIUL CADASTRU  ——


VBZAT SP

Nr. Z?
00

'- A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața . (mp)

Mențiuni

1

Cc

150

Materializat cu tarusi de lemn

TOTAL

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol ,^(mp)

'         Mențiuni      n

___________CONTRASEMNEAZĂ/_______

■ ‘

RFCRFTAR OENERAft.

TOTAL

*•?

.. ui A A           mXjFsr.I!___

m                                                  p UL V irA *’ki *     11 **17/r ' /

Suprafața totala măsurată a imobilului= 150 mp                           /

Suprafața din act = 150 mp                                t< jf___


Executant, S.C. Geocad Ltmits S.R.'Lr

teren, astrale si âBtat^a\dir'b^fQn

SemnatCra-SFStampîja /• tTWMi i Z A =<


Inspector, I

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralConfirm executarea măsura corectitudinea întocmirii documen


corespondenta acestei


. Semnătura si parafa


.b)ata:-lufifâȘO’t&j


Data

0^,^2 -07- 2018