Hotărârea nr. 174/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION ADAM NR. 34, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP;

H OTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, în suprafață de 28 mp

Consiliul ioca! al municipiului Constanța. întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 74033/08.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 78323/18.05.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 463/31.10.2019, anexa 5, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor car6 aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  HCL nr.261/3i.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 35441/20.02.2019, completată prin adresele nr. 61602/25.03.2019 și nr. 69746/03.04.2019, depusă de către Dilirici Marius^Adrian;

în temeiul prevederilor art.129 aiin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354 art.355, art.363, alin.l, alin,2, alin.4 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și'completările ulterioare;

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, în suprafață de 28 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R69746/27.02.2020.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare, în vederea aducerii Ia îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța,

-Rrezenta hotărâre â fost votată de consilierii locali astfel: pentru, - împotrivă, abțineri.

La data adoptării sdnt în funcție /r consilieri din 27 membrii.CONSTANȚA


lP.


s Plan de situație

scara 1:200

Constanta, Str. Ion Adam nr. 34


încadrare in zona305660.00 Inventar de coordonate teren

Nr.

Coordonate pctde contur

Pct

X[m]

Y[m]

15

305677.606

791514.120

0.322

16

305677.870

791513.935

u 2.119

17

305679.046

791515.698

1.069

1

305679.937

791515.107

6.889

14

305676.002

791509.453

0.294

13

305675.762

791509.622

1.529

12

305674.881

791508.372

0.213

11

305675.055

791508.249

5.204

10

305672.037

791504.010

0.559

9

305671.576

791504.327

3.959

8

305669.334

791501.064

0.548

7

305669.780

791500.745

7.490

6

305665.522

791494.583

1.166

18

305664.554

791495.233

4.500

19

305667.109

791498.937

18.458

S(2)=28mp P=54.320mo            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Suprafețe din niasuratogeRVlciUL cadastru

Steren = 28 rr


PVIZAT SPRE NE8CHIMBARE&^ WM

---- 5 4?^


Data


Semj