Hotărârea nr. 173/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA PERLA-SELECT, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 34 MP
coHSTAW7^


H OTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla Select, în suprafață de 34 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            A720

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 74028^08.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 78328/18.05.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 463/31,. 10.2019, anexa 5, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor carȘ aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  HCL nr.261/31.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 142318/24.07.2019, depusă de către SC Dowell Company Suppliers SRL;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354 art.355, art.363, alin.l, alin.2, alin.4 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

t

H O T Â R Â Ș T E

£

1 . •

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiu! Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla Select, în suprafață de 34 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R49210/12.03.2020.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ /

SECRETAR GENERAL;

FULVIA ANTQMHA DINESCU

CONSTANȚA

Plan de Situație

Scara 1:200


Nr; cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

-

34 mp

Constanta, Mamaia Zona Restaurant Corleone

Nr.Carte funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) •

*

Constantaj ANEXA. j|HCLMNR.//["pRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTĂ^A


ERV1CIUL CADASTRU


L-,-


E3
Semnătura


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


A. Date referitoare la teren


Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

34

Total                        34

Teren nemateriallza"Cod constr.DestinațiaTotal


Suprafața construita la sol (mp)
INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție Stereo '70

PcL E(m)N(m)


790376.336

790384.245

790384.246


308665.310

308665.148

308656.529


Suprafața totala masurata a imobilului = 34 mp

Suprafața din act= mp

_____ Executant: Muscoiu Florin

------ Confirm executarea măsurătorilor la teren,

------ corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si_____ corespondenta acesteia cu realitatea din teren,

r

o. //


Semnătură si stampila


:F