Hotărârea nr. 172/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA LIBERTĂȚII NR. 21, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP, CĂTRE BRÂNZEI BOGDAN ȘI BRÂNZEI MARI-LUANA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Libertății nr. 21, în suprafață de 33 mp, către Brânzei Bogdan și Brânzei Mari-Luana

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 74025/08.05,2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 78327/18.05.2020;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulteripare;

  • - HCL nr. 235/13.10.2015, anexa nr. 3, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art. 18, alin. (2),din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr. 207813/28.10.2019, depusă de către Brânzei Bogdan;                t

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. b, art. 354, art. 355, art. 364 alin. 1 și alin. 2 și ale art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

)

Art. 1. Se aprobja oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Libertății nr. 21, în suprafață de 33 mp, către Brânzei Bogdan șl Brânzei Mari-Luana, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul proprietate5 privată a municipiului Constanța, reprezintă diferență din măsurători, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 244602 înscrisă în Cartea funciară nr, 244602 a UAT Constanța și a încheierii de intabulare nr. 86927/27.06.2019.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R207813/23.04.2020,

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, domnului Brânzei Bogdan (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

J’rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

Anexa 1.35 la regulament


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

244602

273

Mun.Constanta, Str. Libertății nr. 21

Carte funciara nr.

UAT |             CONSTANTAPREȘEDINTE


ȘEDINȚĂ, .


O)Nr. parcela 1


Categoria de folosința Cc


. A.DAjjE REFERITOARE LA TEREN sLprâțal Wpj

273


CONTRAȘElMlȘAZA Wneral m^ueviaanto

Teren împrejmuit de zid construcție (1^<10-gard beton (2-3-4) si gard lemn în re


TOTAL


273


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod


C5


TOTAL


Destinația


CL


Suprafața construita la sol _________(mp)_________ 136


Mențiuni


136_________Locuința unifamiliaia ,P+2E.________

Edificata la stadiul fizic de 60% in anul 2019.


Suprafața totala măsurată a imobilului^ 273 mp Suprafața din act = 279 mp


/^Executant,%ipxGeoc^QjjiJs S/R/1££77x CE/Î

JOogfirm efeteutarcj

|:ore^Wehfe^^1 UiL *, ^Mhfctu g

W^'-bogow


TffiaQmei^atleF fâfe’eajgai^i â’âfempiia


Confirm intro


Inspector,


ipiîfâSfeis utfbbiwi kiEbamteteatetfnEf^t^ i fLMA IA


sLparal