Hotărârea nr. 170/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, RESTAURANT TURIST, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 722 MP, CĂTRE SC BALCAN EXPRES SRL

COI*STAN7^ ROMÂNIA

Îtgfr .£ JUDEȚUL CONSTANȚA

P|3 MUNICIPIUL CONSTANȚA

KJlU CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL

« Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Z-iKOb 2020 .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr,74021/08.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.78321/18.05.2020;

Având în vedere prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.474/31.10.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare, :

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 148458/06.09,2018, depusă de către SC Balcan Expres SRL;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 aiin.6, alin.7, ârt.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă, vânzarea directă a terenului în suprafață de 722 mp, ce reprezintă diferență din .măsurătorile cadastrale, respectiv 4.364 mp suprafață din măsurători și 3.642 mp suprafață din acte, precum și raportul de evaluare nr.57371/25.03.2020 ce' stabilește prețul de vânzare în sumă de 231.357,68 euro, fără TVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 722 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Turist, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr. 1197/17.03,2020, respectiv folosința actuală : restaurant 'Turist", parter, suprafață construită la sol=3.323 mp, suprafață construită desfășurată=3.323 mp, conform extrasului de carte funciară nr.28455/26.02.2020 (anexa nr.l, partea I), către SC Balcan Expres ȘRL.

Pe terenul în suprafață de 4364 mp este edificată construcția în suprafață de 3323 mp având număr cadastral 201031-C1, așa cum rezultă din anexa nr.l la Partea I din extrasul de carte funciară nr.28455/26.02.2020.

Raportul de evaluare nr.57371/25.03.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății Balcan Expres SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

p en tru,      îm p otri vă,      a bți n e ri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CON