Hotărârea nr. 17/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI „CLARINET - COMMUNICATION OF LOCAL AUTHORITIES FOR INTEGRATION IN EUROPEAN TOWNS” ȘI A COFINANȚĂRII AFERENTE PROIECTULUI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului "CLARINET-Communication of Local Authorities for Integration in European Towns " și a cofinanțării aferente proiectului

^or^iliuHocj^l municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.5347/13.01.2020, Acordul de parteneriat între Municipiul Constanța și Municipalitatea Lampedusa și Linosa înregistrat sub nr. 2387/07.01.2020, Contractul de finanțare nr.821562/15.11.2018 între Comisia Europeană și Municipalitatea Lampedusa și Linosa, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul, de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.6971/14.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. g și art. 196 alin. 1 lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă participarea Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului "CLARINET-Communication of Local Authorities for Integration in European Towns ".

Art.2 Se aprobă cofinanțarea în procent de 10% din totalul valorii alocate partenerului Municipiul Constanța, respectiv suma de 1269,02 euro din bugetul local.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției dezvoltare și fonduri europene, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         . pentru,

~ împotrivă,          abțineri. 9

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ^£>0- -y*       (jH I


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL MARCELA ENAefiE

CONSTANT

Nr._________[