Hotărârea nr. 169/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO, TERASA NR. 7 ȘI TERASA NR. 8

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultata ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa nr.7 și terasa nr.8

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /Jo v 2020

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădau înregistrat sub nr.78230/18.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr,5 pentrq administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.78319/18.05.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23'din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vedereă stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4564/05.12.2003,

  • - adresa nr.4078/31.03.2020 înregistrată sub nr,59737/31.03.2020 la Primăria municipiului Constanța prin care RAEDPP Constanța comunică istoricul transferului de proprietate al imobilului supus procedurii de emitere aviz DASOE,

Văzând memoriul tehnic nr.25/2019 și cererea înregistrată sub nr.48605/09,03.2020 prin care SC Edilservis SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

} 1

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind CodUl administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

î

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.72852/06.05.2020 întocmit pentru terenul în suprafață de 680,34 mp, cu nr.cadastral 204224, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare încheiat cu municipiul Constanța, prin mandatar RAEDPP Constanța, autentificat sub nr.4564/05.12.2003, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa nr.7 și terasa nr.8 ce stabilește diferența de preț în sumă de 82,967,46 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a solicitării modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "spații comerciale cu profil de alimentație pubiică/terasă alimentație publică" în "construire imobil P+l-2 etaje retras cu funcțiunea de alimentație publică și cazare. Organizare 'de șantier", f conform certificatului de urbanism nr.4658/18.12.2019 si memoriului proiect nr.25/2019 atașat cererii nr.48605/09.03.2020 ;(POT:63,7%, CUT=l,80, suprafața construită la sol=380,75 mp, suprafața desfășurată=1.212,25 mp).

Raportul de evaluare nr.72852/06.05.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și.cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății EDILSERVIS SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,   1—i împotrivă, abțineri.

La data adoptării ^unt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

OLCONTRANEAZA

SECRETAR/GENERAL,

Fulvia Antotffela DI SCUCONSTANȚA

Nr.