Hotărârea nr. 168/2020

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENURILOR SITUATE ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, BD. MAMAIA NR. 436A (ZONA HOTEL MAMAIA-IAKI)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr.436A (zona Hotel Mamaia-Iaki)

Consiliul Ipc^il al'municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de * 0    2020

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.74018/08.05,2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilortși libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.78317/18.05.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și’art.23 din HCL nr.261/2017; privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.393/26.02.2014,

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1045/16.04.2013,

  • - contractului autentificat sub*nr.863/11.04.2014,

  • - contractului autentificat sub _nr.‘3433/25.11.2015,

Văzând cererea și memoriul tehnic de arhitectură, înregistrate sub nr.246290/19.12.20191 și nr.66515/16.04.2020, prin care SC FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

I

In temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.70339/29.04.2020 întocmit pentru terenul în suprafață de' 2112 mp (45 mp+396 mp+1671 mp) din totalul de 5.600 mp, cu nr.cadastral 251160, ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare încheiate cu municipiul Constanța, autentificate sub nr.393/26.02,2014 și nr.1045/16.04.2013 și contractelor.autentificate sub nr.863/11.04.2014 și nr.3433/25.11.2015, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd, Mamaia nr.436A (zona Hotel Mamaia), ce stabilește diferența de preț în sumă de 158.822,40 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a solicitării modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor din "Modificare AC nr.433/14.04.2014 "Construire imobil P+3-4E retras cu funcțiunea de complex hotelier și alimentație publică" prin distincte și schimbare destinație Corp A - locuințe colective, Corp B - locuințe colective și alimentație publică parter, Corp C - complex hotelier și salon festivități parter" în "Modificare proiect autorizat cu A. C. nr. 1638/14.11.2018 "Modificare proiect autorizat cu AC nr.433/14.04.2014-construire imobil P+3-4E retras cu funcțiunea de complex hotelier și alimentație publică-prin supraetajare conform Legii nr.50/1991, cu 20% din suprafața desfășurată, divizare complex hotelier în 3 corpuri distincte și schimbarea destinației în corp A-locuințe colective, corp B-!ocuințe colective și alimentație publică la parter", Modificare proiect autorizat cu A.C. nr.461/24.04.2017 "Modificare A.C. nr.433/14.04.2014 "construire imobil P+3-4 retras cu funcțiunea de complex hotelier și alimentație publică -prin supraetajarea cu 20% suprafață desfășurată, conform Legii nr.50/1991, art.2, alin.4, lit.a^l, divizare complex hotelier în 3 corpuri distincte și schimbarea destinației în Corp C-comp!ex hotelier și salon festivități la parter" prin modificări interioare, refațadizare și supraetajare imobil existent P+3-4 existent -completare indici urbanistici conform Legii 50/1991 - locuințe colective, alimentație publică, funcțiuni sportive numai după intabularea construcției la stadiul fizic autorizat premergător supraetajării", conform certificatului de urbanism nr.4126/08.11.2019 și memoriului tehnic de arhitectură transmis prin adresa nr.66515/16.04.2020 (POT: se menține, CUT=2,94, suprafața construită la sol=4.707 mp, suprafața construită desfășurată =16.474 mp).

Raportul de evaluare nr.70339/29.04.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hoțărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și: cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire/ precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

« Prezenta hotărâre :a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,    -—împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cjJp consilieri din 27 membri.CONTRA

NEAZA

ENERAL, seu


SECRETA

Fulvia Anto

CONSTANȚA