Hotărârea nr. 167/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, BD. MAMAIA NR. 361C (ZONA HOTEL CONDOR, ACTIV „CENTRU DERATIZARE TIC-TAC”)

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr.361C (zona Hotel Condor, activ "Centru Deratizare Tic-Tac")

Consiliu! local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            2020

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.74015/08.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr,78315/18,05.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23idin HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

-contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1208/13.11.2002, adiționat,               ;

Văzând cererea I și memoriul tehnic de arhitectura, înregistrate sub nr.221156/14.11.2019 si nr.244644/18.12.2019, prin care SC CHER ONE SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 aiin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codpl administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

i

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba raportul de evaluare nr.48072/09.03.2020 întocmit pentru terenul în suprafață de 275 mp din totalul de 1023 mp, cu nr.cadastral 242122, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1208/13.11.2002, adiționat, încheiat cu municipiul Constanța, situat în municipiul Constanța, .stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr.361C (zona Hotel Condor, activ "Centru Deratizare Tic-Tac"), ce stabilește diferența de preț în sumă de 16.761,25 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a solicitării modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "construire imobil P+4-5E cu funcțiunea de alimentație publică și cazare (POT:58,65%, CUT-4, suprafață construită la sol=600. mp, suprafață construită desfășurată=4100 mp)" în "modificare proiect autorizat cu AC nr. 1847/19.12.2018 "construire imobil P+4-5E cu funcțiunea de alimentație publică și cazare" prin schimbare destinație în locuințe de vacanță, modificări interioare, montare lift auto și supraetajare cu încă un nivel, o singură 'dată, în suprafață de maxim 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii, conform prevederilor Legii nr.50/1991, art.2, al.4, lit.a^l, numai după intabularea construcției la stadiul fizic autorizat premergător supraetajării", conform certificatului de urbanism nr, 1088/10.04.2019 și memoriului de arhitectură înregistrat la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr,244644/18.12.2019 (POT:70%, CUT=4,8, suprafață construită la sol=716 mp, suprafață construită desfășurată =4.910,4 mp).

Raportul de evaluare nr.48072/09.03.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și'cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății CHER ONE SRL (prin Direcția autorizare și (sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

t

Prezenta hotărâre’a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, — - împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

i

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MNEAZĂ

EN AL,

D ESCU

CONSTANȚA

Nr.           2^