Hotărârea nr. 166/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 7/2020 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 7/2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de X.V , #5^.   7020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.73732/07.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.74461/08.05.2020;

Văzând H.C.L. nr.7/2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L.nr.7/31.01.2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța, în sensul că la poziția 1 din Anexă se va citi "Bd. 1 Decembrie 1918" în loc de " Bd.l Decembrie 1989".

Art.2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la


H.C.L.nr.7/31.01.2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța, în sensul că la poziția 212 se va citi "Strada Constantin Brătescu (fostă


str. Mihai Dumitru)" în loc de "Strada Constantin Brătescu (fost Mihai Dumitru)".

Art.3.   Se aprobă radierea poziției 431-Aleea Heracleea- din Anexa la

H.C.L.nr.7/31.01.2020 întrucât aceeași alee apare la poziția 432.

Art.4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.7/31.01.2020 rămân neschimbate.

Art.5.Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane, Direcției urbanism, Direcției financiare și Serviciului Public de


Impozite și Taxe, Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Poliției municipiului


Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului


județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a , fost astfel:         pentru, 1— împotrivă.

La data adoptării sunt în funcțievotata de consilierii locali abțineri. consilieri din 27 membri.

CONTR/ SECRET

FULVIA ANTQNt


^MNEAZAr GENERAL, t DINZSCU