Hotărârea nr. 165/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 28/2020 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA VIILE NOI, SOLA 107, PARCELA A1016/12, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA


ii JUDEȚUL CONSTANȚA î MUNICIPIUL CONSTANȚA

* CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.28/2020 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12,

din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de               2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.76417/13.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul de specialitate al Direcției patrimoniu și cadastru nr.79064/19.05,2020;

i                     Având în vedere adresa Instituției prefectului - județul Constanța

nr,7745/30.04.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.75417/12.05.2020;

Luând în considerare adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr.13173/12.08.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.159982/21.08.2019;

Văzând extrasul de carte funciară pentru informare eliberat de Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Constanța din data de 18.12.2019;

în conformitate cu prevederile H.C.L.nr. 109/2005 privind centralizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța", pagina^nr.43;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), alin.6 lit. b), art. 299 și art. 362 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr.28/2020 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea 1^             R.A.E.D.P.P. Constanța după cum urmează:

  • (1)   Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul conținut: "Hotărâre privind darea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, proprietate privată a municipiului Constanța."

  • (2)   Art. 1 alin. (1) din H.C.L. nr.28/2020 se modifică și va avea următorul conținut: "Se aprobă darea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a imobilului teren în suprafață de 5000mp (5008,85 mp conform măsurătorilor), situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, proprietate privată a municipiului Constanța, identificat cu nr. cadastral 5644 și carte funciară nr.240899, pe o perioadă de 10 ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta

/             hotărâre."

'                    (3) Art. 1 alin. (2) din H.C.L. nr.28/2020 se modifică și va avea următorul

conținut: "Destinația terenului descris la art.l este de activități industriale productive, nepoluante desfășurate în construcții industriale mari, care necesită suprafețe mari de teren; activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii."

Art. II. - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 28/2020 rămân neschimbate.

Art. III. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost __yotată de consilierii locali

astfel:          pentru. împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri. /

27 rn


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,, .


CONTRA!

SECRET/^

FULVIA ANTQNEI


El


4NEA3A

ENEI&L


4NEA3A enef(al, DINESCU


. 2020