Hotărârea nr. 164/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 360,00 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. B. P. HAȘDEU NR. 71, LOT 1/1, ÎN FAVOAREA NUMITULUI GOȘU STILA

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 360,00 mp situat în municipiul Constanța, Str. B.P.Hașdeu nr.71, Lot 1/1, în favoarea numitului Goșu Stila

Consiliul loca! al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /f) . /7-T,     2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.73731/07.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr,74482/08.05.2020.

Luând în considerare adresa numitului Goșu Stila înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.7311/14.01.2020.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, dispozițiile H.C.L. nr.249/2009, anexa nr.10 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat ai municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 555 alin. (1) și art. 693-698 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare^

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 360,00 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, Str. B.P. Hașdeu nr. 71, lot 1/1 având numărul cadastral 244680, înscris în cartea funciară nr.244680, în favoarea numitului Goșu Stila.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr. 1308/24.03.2020 și a extrasului de carte funciară nr.244680-Cl, terenul descris la art.l are folosința actuală de curți construcții.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art.l este edificată construcția notată cu Cl-înscrisă în CF 244680-C1, proprietatea numitului Goșu Stila conform contractului de vânzare nr.3536/28.12.2015.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 1,37 lei/mp/lună stabilită


prin raportul de evaluare nr.66545/16.04.2020 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR S.C. Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de su perfide cu titlu oneros asupra terenului


este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un


consilier juridic din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății în vederea perfectării contractului de superflcie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superflcie cu titlu oneros


șî îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superflcie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, S.P.I.T, Constanța, numitului Goșu Stila, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                pentru,

_ —' _ împotrivă,         abțineri. „a

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRAS

SECRETAE


NEAZA ENERAI


FULVIA AN£carte fundara


Total


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

____________________________SCARA 1:500Confirm executarea măsurătorilor la teîșrr? corectitudirișa «întocmirii documentației cadastraie/sl cpresparjdenta acesteia cu realitatea u *     ■ - •


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTR.’ ‘vfltM DE CADAU1BU S! ?ffiW,        CONSTATA ’i

Nume și PrenumseBf^f^oSGU DEîSELJA j.§?.(/ 19. IAN. ?016 7