Hotărârea nr. 163/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOȚÂRÂRE

privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

ConsiliuUocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2020.

Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.73728/07.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 74472/08.05.2020

Văzând H.C.L. nr. 109/2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin 14, art. 196 alin 1, lit a, și art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1-17, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială din HCL nr. 265/2016, privind radierea din inventarul domeniului privat a unui teren situat în bdul. Aurel Vlaicu, zona Antrecon, în sensul că anexa 21 a fost întocmită în mod eronat.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Rre^enta hotărâre astfel: dlG pentru; —-


a fost votată de consilierii locali


împotrivă,.abțineri.


La data adoptării sunt în funcție              consilieri din TI membri.



ANEXA NR. 1 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Soveja nr. 55A, bl. 17, sc. B, et. 1, ap. 14 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 13 completat prin HCL nr. 25/2017 anexa 6

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2090/2018 la Societatea prifesionala notarială Borună Chirața și asociații;

 • -  adresa Serviciului urmărire și executare contracte nr. 20030/2020

 • -  punct de vedere al Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății nr. 31880/2020 .

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Soveja nr. 55A, bl. 17, sc. B, et. 1, ap. 14, format din construcție - apartament compus din 4 camere de locuit și dependințe, în suprafață utilă măsurată de 74,59 mp și două balcoane în suprafață măsurată de 5,15 mp și 3,65 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 13 completat prin HCL nr. 25/2017 anexa 6.

CP^TANTx] ROMÂNIA


& JUDEȚUL CONSTANTA HT® MUNICIPIUL CONSTANTA rrl ffî CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LAH.C.L.NR. ^<0% f

privind radierea imobilului situat în bd, Mamaia, zona Pasteur din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 47

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 4834/2010 emisă în baza Legii nr. 10/2001;

 • -  dispoziția nr. 4835/2010 emisă în baza Legii nr. 10/2001;

 • -  punct de vedere al Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății nr. 196375/2020 .

Se aprobă radierea imobilului situat în b-dul. Mamaia nr. 312, zona Pasteur, format din teren în suprafață de 679 mp (453 mp + 226 mp) mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 47.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARrGENERAL, ■PJJLVIAANTdNELADINESCU V 1            X I//

LA


ANEXA NR. 3 LAH.C.L. NR.

I

privind radierea imobilului situat în str. Mihail Eminescu, f.n. din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr, 109/2005, pag.3

Văzând :

- contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 137/2020 Ia Societatea profesională notarială Borună Chirața și asociații ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Mihail Eminescu, f.n., lot 1/3/1, format din, teren în suprafață de 180 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 3.

*notă: terenul face parte din suprafața inventariată prin HCL nr. 109/2005, pag. 3 (faleza Constanța - zona între plaja Modern și podul Pescărie), din poligoanele 3 și 4. Ulterior, poligoanele 3 și 4 au fost alipite prin HCL nr. 293/2010. Suprafața astfel rezultată a fost dezmembrată prin HCL nr. 289/2012, anexa 2 și apoi, Iotul 1/3 a fost dezmembrat prin HCL nr. 122/2019.

Se va comunica către:


domiciliat în str.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Maior Șofran, f.n. din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 342/2019, anexa 6

Văzând :

- contractul de schimb cu sultă autentificat sub nr. 1658/2019 la Societatea profesională notarială Niculescu ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Maior Șofran, f.n,, format din teren în suprafață de 157 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 342/2019, anexa 6.

Se va comunica către: societatea CT&VMA Construcții SRL, cu sediul în str. Ciprian Porumbescu nr. 33.

PREȘEDINTE ȘEDINȚ^

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.


IG'bl acso


privind radierea imobilului situat în str. Vasile Lupu nr. 35 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 25

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 1134/2010 pronunțată de Tribunalul Constanța, îndreptată prin încheierea civilă din 22.09.2011, decizia civilă nr. 345/C/2011 a Curții de Apel Constanța și încheierea nr. 1183/2012 ă Judecătoriei Constanța ;

 • -  somația emisă la data de 20.02.2012 de Biroul executorilor judecătorești' asociați Stoica-Constantin Adrian și Stoica-Constantin Gabriela-Simona, în dosarul de executare nr. 26/2012 ;

 • -  adresa Serviciulu juridic nr. 25894/2013 ;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 76950/2013 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa nr. 54405/2020 a Compartimentului juridic contencios.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Vasile Lupu nr. 35, format din teren în suprafață de 246,87 mp și construcție în suprafață de 64,50 mp, ce nu a fost înstrăinată în temeiul prevederilor Legii nr. 112/1995, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 25.

Se va’comunica către: RAEDPP Constanța

*notă: în inventarul domeniului privat al municipiului, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 25, se regăsește imobilul situat în str. vasile Lupu nr. 35, cu suprafață „0".


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, = FULVIA ANTOIneLA0iNESCU

ANEXA NR. 6 LAH.C.L. NR.



privind radierea imobilului situat în str. Remus Opreanu din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 66/2013, anexa 26

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 838/2013;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 56952/2013;

 • -  adresa nr. 51326/2020 a Compartimentului juridic contencios.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Remus Opreanu, format din teren în suprafață de 22 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 66/2013, anexa 26.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Voinicului nr. 22 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 130/2012, anexa 21

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 296/2013 la Biroul notarului public Bratu Daniel-Dumitru, achitat integral;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 31619/2013 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa nr. 51341/2020 a Compartimentului juridic contencios.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Voinicului nr. 22, format din teren în suprafață de 44 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin, HCL nr. 130/2012, anexa 21.

CONSTA^ ROMÂNIA

<     £ JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Constantin Brătescu nr. 48 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 18, completat prin HCI nr. 197/2008, anexa 8

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 326/2012 pronunțată de Tribunalul Constanța, decizia civilă nr. 430/C/2012 a Curții de Apel Constanța, irevocabilă ;

 • -  dispoziția nr. 2994/2012;

 • -  imobilul se afla'în administrarea RAEDPP cu nr. inventar 10744 ;

 • -  protocolul de predare - primire nr. 3376/2013 întocmit de RAEDPP ;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 48549/2013 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa nr. 51300/2020 a Compartimentului juridic contencios.

  Se aprobă radierea imobilului situat în str. Constantin Brătescu nr. 48,


format din teren în suprafață de 132,17 mp și construcțiile edificate pe acest teren, care nu au fost înstrăinate potrivit dispozițiilor' cuprinse în legea nr. 112/1995, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL hr. 109/2005, pag. 18, completat prin HCI nr. 197/2008, anexa 8.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ





SEC

FULVIA              CU



ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în bdul. Tomîs nr. 235 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 310/2012, anexa 8

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 886/2013;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 53904/2013 întocmit de Serviciul' cadastru;

 • -  adresa nr. 51334/2020 a Compartimentului juridic contencios.

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul. Tomis nr. 235, format din teren în suprafață de 31 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 310/2012, anexa 8. <


ANEXA NR. 10 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilelor situate în

str. Flămânda nr. 14 și str. Poporului nr. 13 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 22, 23 și 52

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 5683/2009 ;

 • -  imobilul se afla în administrare RAEDPP cu număr inventar 11542 ;

 • -  protocolul de predare primire nr. 10106/2009 întocmit de RAEDPP ;

 • -  sentința civilă nr. 2898/2011 a Tribunalului Constanța irevocabilă prin decizia civilă nr. 716/C/2011 pronunțată de Curtea de Apel Constanța ;

 • -  dispoziția nr. 892/2013 ;

 • -  procesele verbale de predare - primire nr. 54915/2013 și nr. 54917/2013, întocmite de Serviciul cadastru ;

 • -  adresele nr. 54397/2020 și nr. 54401/2020 întocmite de Compartimentul juridic contencios.

Se aprobă radierea imobilelor situate în str. Flămânda nr. 14 și str. Poporului nr. 13, formate din teren în suprafață de 644,91 mp (323,91 mp situat în str. Poporului nr. 13 + 321 mp situat în str. Flămânda nr. 14, în prelungirea suprafeței de 321.91 mp) și construcțiile de pe acest teren, cu excepția imobilului vândut conform prevederilor Legii nr. 112/1995, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 22, 23 și 52.

CONSTAU   ro mânia

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilelor situate în

str. Mihai Viteaza nr. 94 și str. Maior Ghe. Murea nr. 8-10 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 28, completat prin HCL nr. 54/2010, anexa 10

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 1156/2007 pronunțată de Tribunalul Constanța schimbată în tot prin decizia civilă nr. 399/C/2007 a Curții de Apel Constanța, definitivă;

 • -  dispoziția nr. 814/2013

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 54883/2013 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa nr. 54395/2020 a Compartimentului juridic contencios.

  Se aprobă radierea imobilelor situate în str. Mihai Viteazu nr. 94 colț


cu str. Maior Ghe. Murea nr. 8-10, format din teren în suprafață de 166,96 mp și construcție compusă din camera de pe colț și beci situată pe str. Mihai Viteazu nr. 94 și din camera 3, hol și bucătăria din corpul C situat pe str. Maior Ghe. Murea nr. 8 - astfel cum a fost identificat în expertiza tehnică întocmită de expert Brumă Eugen, din inventarul centralizat al domeniului privat, astfel:

 • -  construcție situată în str. Mihai Viteazu nr. 94 - inventariată prin HCL nr. 109/2005, pag. 28, completat prin HCL nr. 54/2010, anexa 10 - suprafață 87 mp.

 • -  construcție situată în str. Maior Ghe. Murea nr. 8 - inventariată prin HCL nr. 109/2005, pag. 28, cu suprafață „0"

 • -  teren situat în str. Mihai Viteazu nr. 94 - inventariat prin HCL nr. 54/2010, anexa 10, cu suprafața de 138 mp.

§ notă : din terenul în suprafață de 138 mp se va radia doar suprafața de 24,02 mp, astfel încât în inventarul domeniului privat să rămână suprafața de 113,98 mp, aferentă construcțiilor vândute.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Călărași nr. 10 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 21 completat prin HCL nr. 131/2015, anexa 6

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 797/2013;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 54738/2013 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa nr. 54392/2020 a Compartimentului juridic contencios ;

 • -  adresa SPIT nr. R-T26899/2020

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Călărași nr. 10, format din teren în suprafață de 336,60 mp și construcții, cu excepția apartamentului compus din două camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 62,84 mp și suprafața indiviză de 44 mp teren aferent, înstrăinat în baza Legii nr. 112/1995, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

HCL nr. 109/2005, pag 21 - construcții situate în str. Călărași nr. 10a și b, înventariate cu suprafață „0"

• HCL nr. 131/2015, anexa 6 - teren în suprafață de 7,40 mp din suprafața inventariată de 40,40 mp.

notă: în inventarul domeniului privat al municipiului Constanța va rămâne terenul în suprafață de 44 mp aferent locuinței înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 (11 mp inventariat prin HCL nr. 109/2005, pag. 51 și 33 mp inventariat prin HCL nr, 131/2015, anexa 6).

ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în bdul. Ferdinand nr. 38A din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 19,

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 801/2011 modificata și completată prin dispoziția nr. 3429/2011 ;

 • -  imobilul se afla în inventar cu numerele de inventar 10841 și 10842 ;

 • -  protocolul de predare - primire nr. 4900/2011 întocmit de RAEDPP ;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 77617/2012 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -   adresa Serviciului Juridic nr. 58266/2010 ;

 • -  încheierea OCPI Constanța nr. 38060/2013;

 • -  adresa nr, 56640/2020 a Compartimentului juridic contencios.

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul. Ferdinand nr. 38A, format din teren în suprafață de 247 mp și construcțiile CI în suprafață de 188 mp, C2 în suprafață de 19 mp și C3 în suprafață de 4 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 19.

* notă : în inventarul domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 19, se regăsesc Imobilele situate în bdul. Ferdinand nr. 38 și 38b, cu suprafață „0".

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Kiî ftKJ

ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR.

\(orb/


privind radierea imobilului situat în str. C.A.Rdsetti nr. 3 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 99/2013, anexa 32

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 829/2013;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 53887/2013 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa Compartimentului juridic contencios nr. 63351/2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. C.A. Rosetti nr. 3, format din teren în suprafață de 287 mp din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 99/2013, anexa 32.



ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 15 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în Satul de vacantă, zona Casa Prahova din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 427/2006, anexa 9

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 835/2013;

 • -  procesul verbal de predare - primire nr. 53897/2013 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa Compartimentului juridic contencios nr. 63343/2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în Satul de vacanță, zona Casa Prahova, format din teren în suprafață de 29,80 mp din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 427/2006, anexa 9.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRA.

SECRETAI

^ulviaanto


MNEAZÂ

Senegal,

LADINESCU


ANEXĂ NR. 16 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Busuiocului nr. 5 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL hr. 310/2012, anexa 12

Văzând :

 • -  dispoziția nr. 840/2013;

 • -  procesul verbal de predare - primire hr. 56924/2013 întocmit de Serviciul

cadastru;             s

 • -  adresă Compartimentului juridic contencios nr. 63344/2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Busuiocului nr. 5, format din teren în suprafață de 668 mp din inventarul Centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 310/2012, anexa 12.

ANEXA NR. 17 LAH.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. B.P. Hașdeu nr. 5 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 51

Văzând :

 • -  sentința civilă nr. 5883/2012 pronunțată de Tribunalul Constanța ;

 • -  adresa Serviciului juridic nr. 26440/2013 ;

 • -  procesul1 verbal de predare - primire nr. 26440/2013 întocmit de Serviciul cadastru;

 • -  adresa Compartimentului juridic contencios nr. 63352/2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. B.P.Hașdeu nr. 5, format din teren în suprafață de 731 mp din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 51.