Hotărârea nr. 162/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

GONSTA/vr^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

>          HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           , O6~- 2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 73727/07.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr 1 - de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 74435 / 08.05.2020;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului, privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând procesul verbal nr. 73753/07.05.2020 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr, 2356 / 16.04.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri) și mijloace fixe, conform anexelor nr. 1-10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei nr.21 la H.C.L. nr.20/2012 poziția privind imobilul situat în str.Atelierelor nr.9 cu anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă completarea anexei nr.3 la H.C.L. nr.74/28.02.2020 cu anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.13 la H.C.L. nr.481/2009 privind imobilul situat în str. Ștefan cel Mare nr.l9 în sensul că în loc de "teren în suprafața de 45,56 mp" se va citi corect „teren în suprafață de 45,61 mp".

Art. 5 - Se aprobă modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr.513/2019 poziția privind imobilul situat în str.Constantin Brătescu nr.74, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre.

Art. 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: J pentru. — împotrivă, 7? abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 9^- ^consilieri din 27 membri.^W/^Cg.2020

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. VoS. I 9s£o

Elemente identificare bun

Suprafața

Observații

Imobil situat în Str. Atelierelor nr,9

Utilă - 120,88 mp (subsol)

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.20224/27.01.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 15054/27.01.2020

Beci 1

Sutilă - 62,35 mp

Beci 2

Sutilă - 58,53 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

X

Imobil situat în Str. Justiției nr.18

Teren - 6,62 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Teren în indiviziune (suprafața totală de 1140 mp din care: 68,38 mp reprezintă proprietate particulară, 1065 mp reprezintă domeniul privat al mun. Constanța conform HCL nr.109/2005, pag.38) Identificare imobil nr.53434/30.04.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRAS SECRETA ^ULVIAANT


ANEXA LA ~ „ HCLM NR. /Q& O
Plan de situație

pentru imobilul situat in intravilanul Mun. Constanta, Str. Justiției nr.18, Jud. Constanta

Scara 1:500

Sistem de proiecție cartografica " stereografic 1970"

303050


No. PdL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15 16 17


19

21

22

23

24

25

26

27

28


X fm] 303044,716 303042,407 303041.184 303027.714 303019,944 303015,508 303009.208 302999.330 302999.788 303000,585 303001.728 303002.540 302998.929 302990,750 302990.487 302992.967 303000,103 303003.555 303003.199 303006.872 303013.379 303017,945 303019.767 303025.798 303025.301 303027.609 303026,692 303034.327


HCLM NR.
fm] 789563.607 789548.792 789541.619 789544.967 789547.014 789548,967 789552.858 789558.980 789561.492 789565.793 789572.130 789576.580 789577.787 789580.520 789580.600 789588.087 789586.981 789586.504 789579.279 789578.528 789577.428 789576.687 789576.394 789575,463 789572,105 789571.761 789565.775 789564.737


303050


303000


PREȘEDINTE ȘEDINȚA.

“     • 1 PRIMĂRI ÎCÎPIULUI CONSTANȚA

SERV ICIUL CADASTRUVSZAT SPRE NESCHSMBARESuprafața teren rezultata din măsurători S=1140mp


Suprafața construita CI locuința, rezultata din măsurători S=123mp


Suprafața construita C2 locuința, rezultata din măsurători S=83mpCONTRA SECRET FULVIAA


MNEAZA

AL, ELADINESCUSuprafața construita C^âft^x^^zultata din măsurători S=10mp

c

Ing. Marin STOICEAM

\c,

_______________ B

Datal0.03.2020


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.


I fel | 'ăwo


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Titus Budac nr.10

Teren - 54 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.37587/27.04.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Str.Baba Novac FN (zona intersecție str.Baba Novac cu Eduard Caudella)

Teren - 459 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.57234/30.04.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRA

SECRETA FULVIA

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:100 (întocmit in vederea obținerii acordului de intabulate)


Adresa imobilului:

str. Titus Budac nr. 10, Constanta U.A.T. Constanta, jud. Constanta Suprafața teren conform măsurători^ 54mp Suprafața măsurată C! (garaj)» 20mp


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo 1970

I

790510.38

303297.94

2

790506.17

303298.21

3

790502.04

303302.76

4

790497:24

303300.27

5

79049928

303299.10

6

790499.12

303298.83

7

790501.14

303296.43

8

790500.89

303296.05

9

790508.12

303293.05

10

79050820

303293.86

11

79050826

303295.84

12

790509.78

303295.79ANE 1NR.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCUIMBARE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASE SECRETAR FULV1AANTOeazA ERAL DlNr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

459

CONSTANTA,strada Baba Novac FN '

Carte funciara nr.

UAT |           CONSTANTA


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.


\ (p &O


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Str.Corabiei nr.4

Teren - 240 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Teren în indiviziune (suprafața totală de 315 mp din care 75 mp reprezintă proprietate particulară) Identificare imobil nr.195633/27.04.2020

ROMANIA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,.

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.


vga. / a&ao


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Tulcei nr.5, bkSlB, sc.A, et.4, ap.19

Teren - 12,30 mp în indiviziune

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Adresa nr.68944/24.04.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRAffEMNEAZ SECRE FULV1APLAN DE SITUATiE

Scara 1:200

Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

___________________________________1____

315 mp

Stf. CORĂBIEI nr. 4, municipiul CONSTANTA

Cartea funciara

UAT CONSTANTA

ANEXA LA

Număr parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni:

1

Cc

300

imobil delimitat prin garduri si construcții exceptând latura 3-4 - nelmprejmuita

Total

300

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Supr.construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

C1

64

Locuința parter compusa din 1 camera si dependințe. Suprafața construita destasprata Scd = 64 mp Nu are certificat de performanta energetica.

C2

33

Anexa

C3

3

Wc

C4

24

Garaj

Total

124

Executant, Nechita Florin Data: august 2016' Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Pct.

E(m).       N(m)

1

790310.847 302365.144

2

790305.987 302351.314

3

790286.975 302357.521

4

790288.339 302367.084

5

790289.024 302368.886

6

790290.102 302372.195

Suprafața totala masurata = 315 mp
președinte ședința


CONTRA^ SECRET FULVIAANANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafața

Observații

Imobil situat în str.Cibinului nr.16

Teren - 2200 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.49236/07.05.2020 Sentința civilă nr.2211/20.12.20117 pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.5729/118/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.1104/01.10.2018

. .PREȘEDINTE ȘEDINȚA, □oui


C0HSTANr4 ROMANIA            \

JUDEȚUL CONSTANTA 1 I MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Constantin Brătescu nr.74 (lot 2)

teren = 175 mp din care: construită = 102 mp teren curte = 73 mp

Construcție Sutilă = 93 mp, din care:

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu și modificările și completările ulterioare (Suprafața totală 345 mp din care Lot 1 în suprafața de 169,87 mp = proprietate particulară conform Ordinului Prefectului nr.304/2016) Declarația notarială autentificată sub nr. 1729/2019 - servitute de trecere prin lotul 1

Cl-Sutilă = 62,9 mp

C2-Sutilă = 12,3 mp

C3-Sutilă = 2,6 mp

Beci-Sutilă = 12,5 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASE SECRETAR FULVIAANTOAOMESCUPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


Adresa imobilului:

str. Cibinului nr. 16, Constanta

U.A.T. Constanta, jud. ConstantaSuprafața teren din masuratori= 2200mp;

Suprafața măsurată CI (sediu administrativ)^ 65mp;

Suprafața măsurată C2 (magazie/cantîna)= 167mp; (/

Suprafața măsurată C3 (ateliere pictura,- timplarie,- birouri contabilitate)^ 247mp;mv Suprafața măsurată C4.(atelier timplarie)^-l 49mp;. vy

Suprafața măsurată C5 (fabrica timpi arie+ atelier. presa/sicric)= 231 mp;

Suprafața măsurată C6 (anexa - atelier mecanic intretinere)= 17mp;

Suprafața măsurată C7 (anexa - centrala termica* scara beci)= 18mp; V £ > Suprafața măsurată C8 (atelier lacatuserie* magazte)= 214mp; (i '

Suprafața măsurată C9 (fabrica de timpi arie+ magazie)= 226mp; u Suprafața măsurată CIO (grup sanitar)= 18mp;


INVENTAR DE COORDONATE

T       TEREN

Jistem de coordonate: STEREO 70

nr. pct.

Y(m)

X(m)

1

790470.98

303663.95

2

790466.11

303637.78

3

790464.15

303627.11

4

790463.03

303621.07

S

790436.54

303626.25

6

790410.80

303630.96

7

790402.90

303632.40

8

790405.73

303647.96

9

790407.32

303660.57

10

790413.43

303660.86

11

790413.82

303660.86

12

790414.22

303660.86

13

790416.56

303660.95

14

790422.89

303661.20

15

790451.31

303663.00

16

790451.44

303661.83

17

790461.94

303662.80

18

790462.95

303662.85

19

790462.91

303663.77

20

790467.28

303663.91

21

790470.74

303663.95

Suprafața măsurată = 2200mp
CONTRASEMN SECRETAR FULV1A ANTON


>. privata


prop. privata

9


UfGl îs


LE. 242945 2*‘


CERTIFICAT          C

fa DE • /> - autorizare If Sori® R&B’P w. 1SS8 J’S

TĂNASE A?

DATA: OSniMOTî


CERTIFICAT DE

AUTORIZARE


SMa RO-B-J Nr. 582/2014 Jl

> ^TĂHASE-CADăSTBIJsm, /7 Constanță’


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU^

VBZAT SP

Nr. ț


Data
Semnătura


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500


Date referitoare la teren

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

175

Imobil împrejmuit cu gard beton si limita construcții.

v

\

TOTAL’

175


inventar coordonate Teren Proiecție Stereografica 1970


Nr

Coordonate pct.de contur

Lungimi•

lâtur1*

Pct.

X [m]

v Im]

D ți, Hi)

4

303854.754

791089.780

6.767

5

303849.733

791094.317

0.396

6

303849.997

791094.612

2.255

7

303848.320

791096.120

4,816

8

303844.850

791099.460

1.877

9

303843.474

791100.737

11.392

2

303835.839

791092.282

15.267

3

303846.889

791081.747

11.242

S (2) =

175.04mp P«54.013m, Executant PFAGrosulon

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea Înfocării documentației cadastrale si corespondenta orvacriita m i rAalitatoa din f»w>nPREȘEDINTE ȘEDINȚA.EMlkEAZÂ

ERAL, kDINESCU


Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobiluluifmp)

Adresa imobilului

175

Mun. Constanta, str. Constantin Bratescu nr.74, jud. Constanta

Nr. Carte funciara

B. Date referitoare la constructă

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

C1

CL

63

Locuința parter edificata in anul 1950, izolata termic.Supratata beci s=1252mp Nu deține certificat de performanta energetica

C2

16

Anexa- Magazie. Edificata In anul 1950.

C3

CA

3

Anexa-WC. Edificata tn anul 1950

Total

102 *

Suprafața totala construita S=102 mp.

Suprafața totala măsurate a Imobilului = 175 mp Suprafața totala din acte a imobilului = 170 mp

RELEVEU LOCUINȚA-01 Scara: 1:100

Nr. Cadastral

Suprafața utilațmp)

Adresa imobilului:

62.9

Mun.Constanian.str, Constantin.'Bralescunr, 74, Lot 2

Carte Funciara nr.

DAT

CONSTANTA

\ ANEX.

HCLM NK A•*

5*•/***« **•**•■    '• /*

*        ’ *t’« ,*f\'Jd ?^w?X-ț.

\•**. ' *. • * ’**.■- *. « '/• *,•

—-----4.12—

-----------:-----------2.56----------- ------------

—Alt--------

-----------3.1S---


SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCSSIMBARE

Nr.               --


Sj.. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Beci           RASE

SECRETAR FULVIAANTOERTAL, INESCU


încăpere       I            Dentare încăpere

Suprafața Utila (mp)

1 ■     ______|                Camera

17.0

2-            |                 Hol              ....       ..

12.2

3.    -      j                Camera

16.9

4.          I              Camera pe bed

" 13,0

5.            |                 Antreu

3.8

|             suprafața Utila = 62.9 mp

6.

|                 Beci

12.5

|            Suprafața Totala = 75.4 mp

_________________________77.________9-., ■< ■______________________________________________________________'__________________________

Executant,

PFA Grosu f©rf7

(semnătura, sfajnpfia)              £

\% w/AX    •

\% FM ^7  ^7

Data

09.04.2020

Recepționat,                  -

„ Data

f!                  1                                                                                              ”                                                                                       '                              ::•                      ’

’l-                                                                       <

(semnătură, parafa) '

RELEVEU -C2-PARTER

Scara: 1:100

Nr. Cadastral

Suprafața utîla(mp)

Adresa Imobiiirfut

12.3

Mun.Constantan, str. Constantin Braîescu nr, 74, Lot 2

Carte Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

ANEXA

HCLMNR. \G

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNA SECRETAR GE^ț FULVIA ANTONEtAAL,


■159----------

----------5JM-ViZAT SPRE NESCUIMBARE

Ni- _RELEVEU - C3 - PARTER


Scara: 1:50

Nr. Cadastral

Suprafața utilafnip)

| Adresa imobilului:

2.6

| Mun.Constantan, str. Constantin Bratescu nr. 74, Lot 2

Carte Funciara nr.

|     UAT                CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPI U LUI    SJ AN TA i

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE MESCiUMBARU

Nr. JtOfc'f'- ,încăpere       |             Denumire incapere                |      Supra(U“'a

1.          |               ANEXA -W.C.                 |           2.6

........ I ‘                                                                                                                                                ‘ I

. i. .                                                                              "                                                                      .                                     i

■ Suprafața Utila = 2.6 mp

j                                                                                                                                                                                                           j

Suprafața Totala = 2.6 mp

________________________________________________Z'.A"________■■_____________________________________________________. _____________________________________________________

Executant, PFA Grosu Ion / :

(semnătura, stampila)                 z V

fir-.                   '.r ’ i                  *' /

( Av % a

XX \    _    r < tX1 r

Data

09.04.2020

Recepționat,               '

Data

i

(semnătura, parafa)

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd.Regina Elisabeta nr.7

Teren - 115,62 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu și modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.126914/13.05.2020

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN/ CONSTRUCȚIE

SUPRAF. mp

VALOARE

JUSTA lei

NR.

RAPORT DE EVALUARE

NR/ DATA

A

1.

513/2019

1

. Teren situat în str. Constantin Brătescu nr.74

176

208.000

11908/

21.01.2020

2.

329/2015

4

Teren situat în str. Vasile Pârvan nr.12

332

479.000

11855/ 21.01.2020

3.

236/2018

3

Teren situat în str. Marc Aureliu nr.9

149

160.000

11860 / 21.01.2020

4.

342/2019

4

Teren situat în Piața Badea Cârțan, zona bl.BC7-BC8

1.961

1.622.000

11868/

21.01.2020

5.

342/2019

4

Platformă amplasată în str.Badea Cârțan, zona bl.BC7-BC8

1.961

103.200

11873 /

21.01.2020

6.

376/2019

1

Teren situat în Stațiunea

Mamaia, z.Cazino, corp A4

64

92.000

11841/

21.01.2020

7.

342/2019

7

Teren situat în

Bd.Mamaia nr.96

367

530.000

11846 /

21.01.2020

8.

249/2019

2

Teren situat în str.Alexandru Sahia nr. 36

126

49.000

11839/ 21.01.2020

9.

249/2019

art.8

Teren situat în

Piața Badea Cârțan

1.350

1.116.000

11834/

21.01.2020

10.

342/2019

12

Platformă amplasată în spatele Casei de Cultură

1.818

95.700

11864/ 21.01.2020

11.

342/2019

12

Teren situat în spatele Casei de Cultură

2.722

2.407.000

11862/ 21.01.2020

12.

386/2006

21

Construcție situată în Sat Vacanță, Casa Gorj

163

276.500

11896/ 21.01.2020

13.

342/2019

5

Teren situat în Stațiunea

Mamaia, zona Butoaie

114

132.000

11903 / 21.01.2020

14.

235/2015

4

Teren situat în str.Ion Ursu nr.79

106

51.000

11911 / 21.01.2020

15,

342/2019

8

Teren situat în str, Brizei colt cu str.Ptre Cercel, z.Faleză Sud

275

119.000

11899/ 21.01.2020

16,

386/2006

21

Teren situat în Sat Vacanță, Casa Gorj

2.144

3.095.000

11890/

21.01.2020

17,

20/2012

21

Construcție parter situată în str.Atelierelor nr.9

124,39

211.000

11882/

21.01.2020


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, FULVIA^TONELAtflNESCU

constau   RO M ANIA. PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
CONTR SECRET ^ULVIAA


CONSILIUL LOCAL CONSTANTAEMNEAZĂ GENEBAL, NELAyDINESCU