Hotărârea nr. 161/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR. 37/2020;

^oNSTANr^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA fllBani municipiul CONSTANȚA UfaSȘțAI} CONSILIUL LOCAL

Tourt

HOTĂRÂRE privind încetarea valabilității HCL nr. 37/2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data .ĂT. 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădau înregistrat sub nr. 79766/19.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 79105/19.05.2020.

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (4) și art. 11A1 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și ale art. 27A1 lit. a) și d) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încetarea valabilității HCL nr. 37/2020 privind unele precizări referitoare la aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general al municipiului Constanța.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Xv pentru, împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^■/'consilieri din 27 membri.CONTRA SECRET FULVIA AN

NESCU


CONSTANȚA,