Hotărârea nr. 160/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA ZONELOR DE STUDIU AFERENTE AVIZELOR DE OPORTUNITATE ÎN STAȚIUNEA MAMAIA

țONSTAN^ ROMÂNIA

/K-JLA județul constanța

ffiKlm MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Co rpMit'

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zonelor de studiu aferente avizelor de oportunitate în Stațiunea Mamaia

A Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 74751/11.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr. 79107/19.05.2020;

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1), alin. (4) lit. a) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Persoanele fizice sau juridice care inițiază planuri urbanistice zonale în Stațiunea Mamaia au obligația de a studia și reglementa urbanistic cel puțin una din cele cinci zone stabilite prin H.C.L. nr. 121/2013 (zonele: A, B, C, D, Mamaia Nord).

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /-■t pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.