Hotărârea nr. 159/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, STR. DIMITRIE CUCLIN NR. 7, INVESTITOR CIUMACENCO VASILE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință unifaminială,

str. Dimitrie Cuclin nr. 7t

investitor Ciumacenco Vasile;

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 03F. 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 70638/29.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 73706/07.05.2020, precum și avizul nr. 70632/29.04.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale ari. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând solicitarea domnului Ciumacenco Vasile înregistrată sub nr. 246407/20.12.2019, completata cu adresa nr. 31083/14.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Dimitrie Cuclin nr. 7, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplica exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale S+P+1E cu garaj la parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Dimitrie Cuclin nr, 7, în suprafață de 500 mp (potrivit actelor de proprietate) și 509 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 233965, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Ciumacenco Vasile și Ciumacenco Lucica conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 189/08.06.2017 la Biroul individual notarial Dan Pîtu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de Ia data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului,

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, Iar către domnul Ciumacenco Vasile, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării șl administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezegja hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 4^"pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

/-'Ml/


CONSTANȚA

NR.^£?2? /    ^5^2020

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:

Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTUIRE IMOBIL S+P+1ETAJ - LOCUINȚA INDIVIDUALA SI GARAJ PARTER - STR. DIMITRIE CUCLIN NR. 7, CAREUL XXII, LOT 103, ZONA COMPOZITORI

Localitatea:

CONSTANTA

Beneficiar:

CIUMACENCO VASILE SI CIUMACENCO LUCICA

Forma de deținere:

Act de cumpărare autentificat sub nr. 189 la BIN DAN PITU

Suprafața terenului:

500 mp (conf acte) 509 mp (conf măsurători)

Proiectant:

arh. Camelia Rusu - Birou individual de arhitectura

Data elaborării:

decembrie 2019

1.2 OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație a fost întocmită pentru determinarea condițiilor de realizare, pe terenul din Str. Dimitrie Cuclin nr 7, proprietate CIUMACENCO VASILE SI CIUMACENCO LUCICA, a unui imobil cu regim de inaltime S+P+1E, cu destinația locuința individuala si a unui garaj parter. Si anume:

 • -  regimul de aliniere, regimul de construcției;

 • -  tipul de proprietate a terenurilor;

 • -  echiparea tehnico-edilitara;

Necesitatea elaborării planului urbaniști de ocupare a terenului agreat de bene'Kfciar urbanistice referitoare la retragerile minime aprobate prin H.C.L.M. 588/2005, imobilul propus urmând a se adapta condițiilor specifice ale amplasamentului studiat.


COMSTAM'A


i na Itiî     Accesele» vcsF * u dirneWsîor^F^aprPsrr-A uaeAu&M

V. '..*T (

Anex?' '<3 avizul nr.-------/-------


e incadreaza in reglementările fata de limitele laterale ale terenului,


Opțiunea proprietarului terenului este aceea de a construi o locuința cu regim de inaltime P+1E, ce va ocupa la sol 45-50 °/o din suprafața terenului, asigurând condițiile corespunzătoare de acces pietonal si carosabil, parcare a autoturismelor, retrageri si regim de aliniere pentru imobilul propus .


ÎNCADRAREA in localitate

2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚIILE ELABORATE ANTERIOR

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Constanta, imobilul ce face obiectul prezentei documentații se afla in intravilan, in frontul sudic al străzii Dimitrie Cuclin, el fiind situat in Careul XXII, din Zona Compozitori, zona reglementata prin PUD aprobat prin HCL 588/2005. In perioada 2005-2019 documentația mai sus menționata, aprobata prin HCL 588/2005 a stat la baza emiterii autorizațiilor de construire si a certificatelor de urbanism. Imobilele învecinate stanga-dreapta amplasamentului studiat sunt locuințe individuale cu regim de înălțime de P+1E+M.

Conform planului urbanistic de detaliu aprobat prin H.C.L.M. 588/2005, terenul detinut de beneficiari se incadreaza in :

ZL - ZONA LOCUINȚE LI -subzona locuințelor individuale sau colective mici pe lot si alte funcțiuni complementare

Utilizări admis_e: locuințe individuale, locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj); echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, cresa, cabinet medical, farmacie)

Utilizări admise condiționat: funcțiuni comerciale si servicii cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 200 mp si sa nu genereze transporturi grele;

 • -  funcțiuni comerciale, servicii complementare locuirii si activitati manufacturiere cu suprafața de peste 200 mp se pot admite cu elaborarea unor documentații PUD;

 • -  este admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, crese, invatamant, culte, sport- întreținere in baza unui PUD aprobat;

 • -  se admite in cadrul locuințelor spatii pentru exercitarea unor profesii liberale in limita a maxim 30% din suprafața locuinței;

Utilizări interzise:

funcțiuni productive, comerciale si servicii care generează trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după ora 22, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;

activitati productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile publice sau din instituții publice;

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție sau subzistenta^apoate-----

en gros sau mic-gros, depozite materiale r^dlosibîle)VSETfâtât^?i^^T4MTA proiectare a deseuritor urbane, etc.

Regim maxim de inaltime P+2E+M

Procent de ocupare a terenului POT = 35-50 %

Coeficient maxim de ocupare a terenului de CUT - 1,4 -

Amplasamentul studiat este situat in frontul sudic al stra

Alăturat terenului proprietate CIUMACENCO VASILE SKCI

afla 2 imobile realizat intre anii 2005-2018, cu destinația de locufnte individuale, a căror  amplasare pe loturi a fost determinata de retragerile incluse in reglementările urbanistice aprobate prin H.C.L.M. 588/2005


--------------- V.2AT SPRK NESCW^SABE

Aneită la avizul nr


CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU PUD

Cercetarea amplasamentului pentru realizarea studiului geotehnic s-a făcut prin intermediul a 3 foraje FG 1-FG3 executat conform normativ NP 074-2014 care âu pus in evidenta :

- o structura litologica formata din :

 • - pamant cenușiu argilos întâlnit pana la adâncimi de -.90 m -1,00 metri

 • - stratul de loess galben ce se dezvolta pana la adâncimi de -3,30 respectiv -4,10metri

- argila cafenie intalnita pana la adâncimi de - 5,30 m - 6,30 metri in foraje;

 • -  stratul de loess întâlnit in foraje este pamant sensibil la umezire grupa A-PSU categoria pământurilor ce prezintă tasari suplimentare in caz de umezire sub încărcările transmise de fundații, conform Normativ NP 125/2010;

 • -  nivelul pânzei freatice nu a fost interceptat in foraje pana la adancimea investigata;

 • -  amplasamentul se incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 2, si din punct de vedere al riscului geotehnic RISC GEOTEHNIC MODERAT.

 • -  CONDIȚIILE DE FUNDARE pentru imobilul propus cu regim de înălțime P+1E constau fundarea directa pe stratul de loess galben plastic vârtos. Adâncimea minima de fundare Df = -1,50 metri de la cota terenului actual

3. SITUAT IA EXISTENTA

Terenul studiat este in frontul sudic al străzii Dimitrie Cuclin din Zona

Compozitori, zona dezvoltata pornind de la loturile atribuite veteranilor de război in baza Legii nr 44/1994, suprafețele terenurilor fiind de 500 mp.

Datorita suprafeței si deschiderilor la strada, tesutul urban existent releva un mod de ocupare a loturilor neomogen, cu construcții retrase fata de aliniament si de la limitele laterale ale terenurilor, dar si cu clădiri dezvoltate pe toata deschiderea la strada (aprox 15 metri).

Terenul studiat este accesibil din strada Dimitrie Cuclin la care are o deschidere de 15,23 metri dar si din Aleea a V-a - fara sistematizare verticala in prezent.

Imobilul detinut de beneficiari, are o suprafața de 509 mp, are o forma cvasidreptunghiulara cu o adâncime variind intre 35,10 si 35,30 metri.

Terenul prezintă o ușoara panta de la Nord spre ȘurVevidentiata. de -ridicarea topografica, este liber de construcții si are următoarele vechatati:. județul constanța

PRERIA MUNÎCtPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM V’ZAT SPRE NESCHIMBATE Anexă.la avizul 6^ ARHITECT:


la Nord - str Dimitrie Cuclin

la Est - lotul 102 - IE 240962

la Sud - Aleea a V-a (carosabila)

la Vest - Avram Paul si Avram Sanda ElizaZona s-a dezvoltat in ultimii 15-20 ani, preponderent cu legaturi facile cu restul zonelor municipiului prin intermediul Bobescu, Eliberării, Soveja si Baba Novac .

ividuale si are ilpr Constantin


Clădirile existente in imediata vecinătate a amplasamentului studiat sunt locuințe individuale cu o arhitectura moderna, realizate intre anii 2005-2018.

Analiza contextului urban din care face parte terenul soților CIUMACENCO VASILE SI CIUMACENCO LUCICA a evidențiat modul de ocupare al terenurilor învecinate (rezultat prin aplicarea reglementarilor PUD, aprobat prin HCL 588/2005), modul de realizare a acceselor auto si pietonale la construcțiile existente, suprafețele alocate spatiilor plantate, lipsa sistematizării verticale atat la strada Dimitrie Cuclin cat si la Aleea a V-a carosabila.

 • 3.1. REGIMUL JURIDIC

Terenul aferent amplasamentului studiat, respectiv Lotul 103 din Careul XXII, in suprafața de 509.0 mp este proprietate privata a soților CIUMACENCO VASILE SI CIUMACENCO LUCICA, in forma si cu suprafața actuala fiind atribuit inițial in baza Legii 44/1994. El este are hotar comun cu lotul situat la intersecția străzilor Dimitrie Cuclin cu strada Constantin Bobescu (lotul 104).

 • 3.2. ANALIZA GEOTEHNICA

Pentru determinarea condițiilor de fundare pentru structura de rezistenta a locuinței P+1E propuse, a fost întocmit un studiu geotehnic ce a pus in evidenta stratificatia terenului studiat, condițiile geotehnice si nivelul pânzei freatice in zona amplasamentului.

Investigarea amplasamentului s-a făcut prin intermediul a 3 foraje FG 1-FG3 executate conform normativ NP 074-2014 care au pus in evidenta :

- o structura litologica formata din :

 • - pamant cenușiu argilos întâlnit pana la adâncimi de -0,90 m -1,00 metri

 • - stratul de loess galben ce se dezvolta pana la adâncimi de -3,30


respectiv - 4,10metri

- argila cafenie întâlnită pana la adâncimi de - 5,30 m - 6,30 metri in foraje;

 • -  stratul de loess întâlnit in foraje este pamant sensibil la umezire grupa A-PSU categoria pământurilor ce prezintă tasari suplimentare in caz de umezire sub încărcările transmise de fundații, conform Normativ NP 125/2010;

 • -  nivelul pânzei freatice nu a fost interceptat in foraje pana la adancimea investigata;

 • -  amplasamentul se incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 2, si din punct de vedere al riscului geotehnic RISC GEOTEHNIC MODERAT.

  CONDIȚIILE DE FUNDARE pentru imobilul propus cu regim de inaltime P+1E constau fundarea directa pe stratul de loess galben plastigo^Qș<AdBn5rpea minima de fundare Df - -1,50 metri de la cota ter2rWIWMl^âUNPipiului constanța r DIRECȚIA UR&AhlSM VIZAT SPRE NesCWVMSAME . j


 • 3.3. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

  Anexă la avizul

  nd^duale^p^arhitectura


Cadrul construit existent se compune din locuințe moderna care prezintă următoarele particularități: spre vest - Locuința individuala si garaj parter


 • -  Locuința cu regim de înălțime P+1E+M, cu struct in stare foarte buna;

 • -  amplasata cu o retragerere de 5,73 metri fata de aliniamentul terenului la strada Dimitrie Cuclin si 5,98 metri fata de aliniamentul terenului ia strada Constantin Bobescu.

 • -  construcția garajului parter amplasata pe hotarul cu lotul studiat, cu acces din strada Dimitrie Cuclin fara retragere de la aliniamentul terenului la strada.

 • -  retragere a locuinței P+1E+M la cca 0,60 metri^^e limita estica -hotarul

comun cu imobilul studiat ; fara ferestr^l^â^erd^de locuit pe fațada orientata spre terenul proprietate CWACE1W)^AsA si CIUMACENCO LUCICA                                    llg Camelia Mircla V.

IIX       RUSU       + |

^/7    t//

\\%       artyfixTTX

 • -  Număr de locuri de parcare asigurat in limitele lotului - 1 loc garare;

spre est, lotul 102 -identificat cu IE 240962, alipit terenului studiat - nu este construit si nici împrejmuit.

in direcția est - Locuința individuala

 • -  regim de inaltime P+1E+M, cu structura de rezistenta durabila, in stare foarte buna;

 • -  amplasata cu o retragerere de 4,45 metri fata de aliniamentul terenului la strada Dimitrie Cuclin;

 • -  construcție realizata cu retrageri de cca 50 cm fata de limitele laterale

 • -  Număr de locuri de parcare asigurat in limitele lotului - 1 loc;

 • -  Suprafața corespunzătoare de spatii plantate;

in frontul nordic al străzii Dimitrie Cuclin - Locuința individuala

 • -  regim de inaltime P+1E+M parțial, cu structura de rezistenta durabila, in stare foarte buna;

 • -  amplasata cu o retragerere de 3,60 metri fata de aliniamentul terenului la strada Dimitrie Cuclin si cu o retragere de 7,90 metri fata de aliniamentul terenului la strada Constantin Bobescu;

 • -  construcție realizata in regim izolat, cu o retragere de cca 1 metru fata de limita laterala estica;

 • 3.4. CAILE DE COMUNICAȚIE

Circulația principala in zona se desfasoara pe strada Constantin Bobescu, artera de circulație de categoria a IlI-a, cu 1 fir de circulație pe fiecare sens de mers, ce leaga strada Eliberării de strada Baba Novac.

Strada Dimitrie Cuclin, strada cu 1 fir de circulație pe fiecare sens si trotuare pe ambele parti ale carosabilului, face legătură intre Strada Rapsodiei si Str. Constantin Bobescu, avand o lungime de numai 81 metri.

 • 3.5. ECHIPAREA EDILITARA

Teritoriul studiat dispune de rețele de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, gaze si telecomunicații la care imobilele învecinate sunt racordate prin branșamente individuale.

Atât pe strada Dimitrie Cuclin cat si pe Aleea a V-a exista rețea de distribuție a apei Dn 110 mm PEHD si colectorul menajer Dn 250 țmffTPVQțJ^ulrtOîe^^ea terenului studiat exista cămin menajer.                                      .......

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI COHSiANTA direcția urbanism 1ZAT SPRE MESCPJî&BARE ĂnfîHăJa avfcul nr.h conformitate cu HGR


 • 4.1. PROPUNERI

Prezenta documentație conține analize si propuneri 118/99.

terenului studiat. Propunerile de realizare a construcțiilor su nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si NPSI - P


Propunerea cuprinde realizarea unui imobil cuz^ii^d-fâ^dnie S+P+1E, cu destinația de locuința individuala si a unui garaj pffircru RlalitSturfcffie cu regim de inaltime parter.                                          Ilg Camelia MirelaV, Vn

+     RUSU     +

\\^_       arhitect

Construcția va avea o structura de rezistenta din cadre de beton armat.

Parterul construcției se va afla la 0,50 metri fata de cota terenului amenajat.

Clădirea propusa va avea camera de zi, locul de luat masa, bucataria, camara un birou, spațiu de depozitare si un grup sanitar dispuse la nivelul parterului si 3 dormitoare la etajul 1, cu o suprafața utila totala de 245 mp.

Atât dormitoarele cat si camera de zi au ferestre ce permit insorirea minima conf OMS nr 114/2013.

La etajul clădirii sunt prevăzute console peste parter cu o adâncime de 1.00 metri spre hotarul estic si de 1.4 metri spre strada Dîmitrie Cuclin.

Conform HCL 113/2017 (rectificată prin HCL nr 28/2018) accesul carosabil la locurile de gara re amenajate in limitele lotului se va face din strada Dimitrie Cuclin printr-un acces cu latimea de 6.00 metri (3,0 metri x2 ), realizat prin coborârea bordurii trotuarului. Necesarul de locuri de parcare, conform HCL 113/2017, este de 2 locuri.

Suprafețele de spatii plantate se vor asigura astfel:

 • - spatii plantate la nivelul solului                      - 145 mp

 • - jardiniere balcoane, ferestre si terasa- 2 mp

Total supraf. plantate imobil Dimitrie Cuclin nr. 7 = 147 mp (28,88 % din supraf.terenului)

 • 4.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Ținând seama de modul de ocupare a terenului pe loturile învecinate, elaboratorul prezentei documentații a apreciat ca regimul de aliniere a clădirii impus de reglementările aprobate prin HCL 588/2005 nu este aplicabil in cazul amplasamentului studiat datorita următoarelor considerente :

 • -  lotul 104 dispus la intersecția străzilor Constantin Bobescu cu Dimitrie Cuclin alipit terenului studiat prezintă un mod de amplasare a locuinței cu retragere de ambele străzi, determinat de regimul de aliniere aprobat prin HCL 588/2005 ; respectiv apropiat la 50 cm fata de hotarul comun cu lotul 103;

 • -  garajul de pe lotul 104 este amplasat pe aliniamentul terenului la strada Dimitrie Cuclin;

  - pe traseul străzii Dimitrie Cuclin nu este un î clădirilor existente;

  Se propune realizarea garajului pentru 2 autoturism

  de pe lotul 104 si realizarea unei bretele de acces 6 mâtri  liniere unitar al


dstructiei similare time/conform avizului Comisiei de circulație A nr.6195/26.11.2019, pentru a permite accesul fiecărei

mașini pe locul sau de garare, fara' manevre suplimentare . Total număr locuri de parcare si garare asigurate in I


I        DIRECȚIA URBANISM

 • 4.3. REGIMUL JURIDIC - CIRCULAȚIA TERENURILOR VJZat spre

  vizat spre jKă la avizul nr.            -PLJP


Terenul studiat in prezenta documentație, in suprafa^ proprietate privata a beneficiarilor CIUMACENCO VASILf. nefiind necesara modificarea regimului juridic pentru realizar


4.4. REGIMUL TEHNIC

ART. 1 Utilizări admise :

- locuințe individuale;

ART. 2. Utilizări admise cu condiționări:

 • -  se admit funcțiuni comerciale si servicii cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 200 mp ACD si sa nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni se vor dispune la intersecții si se va considera ca au o arie de servire de 250 mp;

 • -  se admit, in cadrul locuințelor, spatii pentru exercitarea unor profesiuni liberale in limita a maxim 30% din suprafața locuinței.

ART. 3. Utilizări interzise :

 • -  funcțiuni productive, comerciale care generează trafic important de persoane, mărfuri (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de trafic greu), au program prelungit peste orele 22:00, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;

 • -  activitati productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulații publice; depozite en-gros sau mic-gros; depozite de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea de substanțe inflemabile sau toxice; autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; orice lucrări care modifica traseele protejate ale străzilor; lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcele adiacente, sau care împiedica scurgerea corecta si colectarea apelor meteorice;

ART. 4. Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor Caracteristicile parcelelor:

 • -  Se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) Dimensiuni minime:

Regimul de construire

Dimensiune minima

JUDEȚUL COHSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAKîSM

VIZAT S PRE NeSCHSSBARE Anexă la avizul nr--/ — -------

ARHITECT ȘEF____________

-------—---------■---

Suprafața mp.

Front m.

Cuplat

250

11

Izolat

300

12

(2) Adâncimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia;

 • -  Este interzisa subimpartirea unor parcele ce ar genera loturi care nu se înscriu in condițiile menționate;

ART. 5. Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

 • -  Aliniamentul este definit in sensul prezentului țegyl demarcație intre domeniul public si proprietatea, depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor,

  ca fiind linia de pnva:a. Este interzisa marcata in planșa de


reglementari. Retrăgea construcției fata de aliniamentul terenului la strada Dimitrei Cuclin va fi de minim 5 metri;

 • -  In fasia non aedifîcandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția garajelor auto a împrejmuirilor, aleilor de acces si platformelor de maxim 0,40 metri înălțime fata de cota terenului, anterioara lucrărilor de terasament-

 • -  Balcoanele sau bow-windowrile pot depăși cu n3wt0Ofe9Qvflfetri alinierea spre

strada                             f’ RUR

 • -  Cornișele pot ieși din alinierea străzii cu ma>wIftvgimeașnrazii si fara a

depăși 1,2 metri;                             + rusu      +]!

\\<c           . ■             Zu

\V& arhitect

--

D B f

 • -  Amplasarea de garaje si de funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa cu domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal de min 2 metri.

ART. 6. Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

 • -  Va fi respectat regimul de construire marcat pe planșa de reglementari, • pentru lotul din Strada Dimitrie Cuclin nr 7.

Edificabilul reprezintă suprafața de teren rezultata in urma retragerilor fata de limitele de proprietate ale parcelei in cadrul careia se va înscrie noua construcție si, in cazul imobilului studiat, este fundamentat pornind de la regulamentul general de urbanism si de la analiza clădirilor existente, învecinate amplasamentului din strada Dimitrie Cuclin nr 7.

Va fi respectata limita suprafeței edifica bile marcate pe plan.

Limita suprafeței edificabile va fi determinata cu următoarele retrageri:

 • - 5,00 metri fata de limita terenului la strada Dimitrio Cuclin: —-----o^sțĂnța I

 • - 0,60 metru fata de limita de proprietate, in d r^i^ĂV^^

clădirea de locuit                                                                ‘

 • - 3,00 metri fata de limita terenului in direcția Est;

 • - 5,00 metri fata de limita terenului spre Sud;


DIRECȚIA URPAMSM


1» utili

Clădirile vor respecta intre ele distante egale cu m$dia<tna Balcoanele sau bow-windourile de fațada, trebui


urilor opusei n 1 metru”de la limita laterala de proprietate. Ele pot fi pana la limita cu acordul notarial al vecinilor, atunci insa balcoanele trebuie sa fie in aceeași linie orizontala.

Proiecția balcoanelor si a bow-windourilor pe fațada respectiva nu trebuie sa depaseasca 1/3 din suprafața acesteia. Suprafața fațadei se considera socotind lungimea totala a fațadei proprietății si inaltimea maxima reglementata pe strada respectiva.

Garajul parter pentru 2 autoturisme (cu acces din strada Dimitrie Cuclin) se va amplasa conform planșei de reglementari, începând de la hotarul comun cu lotul 104.

ART. 7. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela:

Clădirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele; distanta se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 3 metri, numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura iluminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala.

ART. 8. Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

RHmaxim = P+2E+M respectiv P+2E-3E parțial

H max = 12,00 metri de la CTA

ART. 9. Aspectul exterior al clădirilor:

 • - aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunilsi va răspunde exisgentelor actuale ale arhitecturii europene de coerenta si ele


 • - Se interzic fațadele care, prin materiale sau culoare, vor ambianta existenta.

 • - Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri, avand in vedere perceperea acestora din clădirile înalte.

 • - Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile inalte.

 • - sunt interzise imitațiile de materiale ca : piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcție precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic ondulat).

 • - in cazul acoperirii in terasa, aceasta poate fi circulabila si înverzită.

 • - Anexele vizibile din circulații publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala. In acest sens sunt admise atat elementele structurale si decorative care asigura perceperea unitara a locuinței propuse cu garajul amplasat pe aliniamentul terenului la strada Dimitrie Cuclin cat si realizarea unui raport optim intre inaltimea garajului parter si inaltimea clădirii principale a locuinței.

 • - Fațadele oarbe vizibile parțial din circulațiile publice vor primi finisaje similare cu cele ale fațadelor alaturate.

ART. 10. Circulații si accese

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min 3,5 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct.

Caracetristicile acceselor la drumurile publice - accesele la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul si configurația acceselor se va încadra in prevederile Anexei nr 4 a Regulamentului General de

Urbanism.

ART. 11. Staționarea autovehiculelor                      I

Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activ™LseraSmite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice. Calculuk^SalsUrcii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare sk vor asigura in conformitate cu "Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autorurisme in localitati urbane"(indicativ P132-93). In cazul clădirilor de locuit este obligatorie construirea unui garaj auto amplasat pe aliniament cu o lățime de 6,00-8,00 metri (pentru 2 autoturisme) si o lungime de minim 5 metri, realizat in regim cuplat. Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri


existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii funcțiuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând. Spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HCL lJL3^01Z«^riyin^ași numărului minim de locuri de parcare pentru lucrErîTe^de jcon§t?y^^șf^nenajăW autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată cA           ^^ȚdștaliataWin HCL


532/2018.                                            1 v.

ART. 12. Condiții de echipare edilitara:           1

Apa potabila - Orice construcție noua trebuie sa fie țacorâakaUă^eteaur^uBnca de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizarea menajera - Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație noua.


Canalizare pluviala - Amenajările pe orice teren trebuie astfel r                  ermita

scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare/§\ac^&® Ra^darea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii.


Camelia Mirela V. £


Rețelele electrice, telefonice si CATV

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului paticular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuie introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica majora, si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornișa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu

zonele de umbra ale acoperișurilor.

Branșamentele, pe cat posibil, trebuie ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuie plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se


aplica .

Gaze -Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

ițrtruditmcr

......DiF'u’ȚH URBAU3M

Inferbate si


Salubritate - Orice clădire precum si orice unitate cu-caractQF4u€FatR^ sau recreere trebuie prevăzute cu amenajari pentru containere.

ART. 13. Spatii libere si spatii plantate:

 • - Spatiile neconstruite si neocupate cu accese si trc ?jâWrvi plantate cu un arbore la fiecare 50 metri.

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatiW-si^entrunjroteM

sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, circulații


ARHITt CT ȘhF------------


pietonale si terase.

 • - parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare.

 • - spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea

principala a clădirilor, pe care nu este prevăzut a se realiza garaje, va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde.                                       n

 • - se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării constramhorjBrborii importanți existenti avand peste 4 metri inaltime si diametrul tulpinii pe^OWrp. In cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 3 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere.

 • - se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice; pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 mp/locuitor. Spatiile libere, vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • - Este obligatorie amenajarea de spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din totalul suprafeței de teren, dan nu mai puțin de suprafața stabilita prin HCJ nr 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

ART. 14 împrejmuiri

împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o inaltime de maxim 2.00 metri, realizate din fier forjat sau panouri din tabla traforata si cu un soclu împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor pot fi opace , vor avea înălțimea maxima de 2,00 metri si panta de scurgere va fi orientata spre parcela proprietarului împrejmuirii;


împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu. Nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maxima de l,20metri.

Se vor aplica cerințele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor noi si ia noile unitati ale acestora conform Legii nr 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a clădirilor.

Posibilități maxime de ocupare sî utilizare a terenului

ART. 15. Procentul maxim de ocupare a terenului

(POT = mp A C/mp teren * 100)

POT maxim = 50 %

ART. 16. Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT~ mp ADC Imp teren)

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la avizul nr. ._____/


CUT maxim = 2,00


CONCLUZII

Realizarea IMOBILULUI S+P+1E LOCUINȚA INDIVID

RAJ PARTER ficarea optima a 1 JR» _ • ■ ■ _ _■


Dimîtrie Cuclin nr 7 propus prin prezentul proiect va conducea potențialului urbanistic al terenului studiat, respectând optiuriilb beneficiarilor, si va asigura mobilarea frontului sudic al străzii Dimîtrie Cuclin cu o construcție ce va satisface cerințele funcționale si estetice, specifice unei clădiri moderne.

întocmit, Arh. Camelia Ruși

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".