Hotărârea nr. 158/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. AUREL VLAICU, STRADA PROIECTATĂ A ȘI LIMITE CADASTRALE, INIȚIATOR SC SEASIDE INVEST SRL

gONSTAN^

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, strada proiectată A și limite cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRL

Consiliuljocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 72555/05.05,2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 73834/07.05.2020, precum și avizul nr. 72534/05.05.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând avizul de oportunitate nr. 185745/06.11.2018 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, strada proiectată A și limite cadastrale, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 285, în suprafață de 10238 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 228775, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Seaside Invest SRL conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 409/21.02.2014 la Biroul individual notarial Tragone George.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Seaside Invest SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție & consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEM SECRETAR Gj FULVIA ANTONE

ESCU


CONSTANȚA

NR. Z52L / , Z?, ^572020

VOLUMUL 2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

PLANULUI URBANISTIC ZONAL -

PUZ- MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE generat DE IMOBILUL SITUAT IN MUN. CONSTANTA, BD. AUREL VLAICU, NR.285 (IE 228775)

INIȚIATOR: SEASIDE INVEST S.R.L. ^========^

ll§

ȘOCARICI

W urbanist

D E G6 J

MARTIE 2020 - AVIZ ARHITECT SEF

U J

OAIA

AkftITECT

CONSTANTA | STR. J13/4352/2008 [ +40744561352

UkA * UkbAAIJ'/A * D E J I O A OLEG DANOVSKI l NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40341401763 | office.usonia@gmail.com

CUPRINS

PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Rolul RLU

Domeniul de aplicare

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL 2 TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

SECȚIUNEA 1:

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9

Terenuri agricole in extravilan

Terenuri agricole in intravilan

Suprafețe impadurite

Resursele subsolului

Resurse de apa si platforme meteorologice

Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Zone construite protejate

SECȚIUNEA 2:

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 16

Zone expuse la riscuri naturale

Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice Asigurarea echipării edilitare

Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Procentul de ocupare al terenului

Lucrări de utilitate publica

CAPITOLUL 3 CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

SECȚIUNEA 1:

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii         _

ARTICOLUL 17

ARTICOLUL 18

ARTICOLUL 19

ARTICOLUL 20

ARTICOLUL 21

ARTICOLUL 22

ARTICOLUL 23

ARTICOLUL 24

Orientarea fata de punctele cardinale                                 /

Amplasarea fata de drumuri publice                dttd AiC

Amplasarea fata de cai navigabile existente      (fa      U

Amplasarea fata de cai ferate                    ug Simona Floffna N. feu

Amplasarea fata de aeroporturi                  11+    ȘOCARICI    +11

Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de Stât     urbanist    §//

Amplasarea fata de aliniament                          0 E Gfi

Amplasarea in interiorul parcelei

SECȚIUNEA 2:

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

ARTICOLUL 25

ARTICOLUL 26

Accese carosabile

Accese pietonale

SECȚIUNEA 3:

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

ARTICOLUL 27

ARTICOLUL 28

ARTICOLUL 29

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

Realizarea de rețele edilitare

Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

SECȚIUNEA 4:

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale construcțiilor

ARTICOLUL 30

ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 32

Parcelarea

Inaltiimea construcțiilor

Aspectul exterior al construcțiilor


SECȚIUNEA 5:

ARTICOLUL 33

ARTICOLUL 34

ARTICOLUL 35


Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si împrejmuiri

Parcaje

Spatii verzi

împrejmuiri

CAPITOLUL 4


DISPOZIȚII FINALE


ARTICOLUL 36 Autorizarea directa


ARTICOLUL 37


Destinația unui teren sau a unei construcții


PARTEA III ZONIFICAREA FUNCȚIONALA


ARTICOLUL 38 Lista zonelor si subzonelor funcționale


PARTEA IV

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE


ARTICOLUL 39 Reglementari pentru zonele si subzonele funcționale


PARTEA V ANEXA


ANEXAI


Profile stradaleSimona Flonna N.

ȘOCARICI urbanistPARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE


CAPITOLUL 1


PREVEDERI GENERALE


ARTICOLUL 1 Rolul RLU

 • (1) Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi obligatorii referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare si utilizare a construcțiilor pentru intreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

 • (2) Odata aprobat, PUZ impreuna cu R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.


ARTICOLUL 2 Domeniul de aplicare


(1) Regulamentul de urbanism aferent Planului urbanistic zonal - “P.U.Z. - MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE generat de imobilul situ^in44ufr.<^unstdHU^d; Aurel VlalCU, nr.285 (IE 228775)" se aplica in teritoriului marcat pe f lanuțiLp^^e^                   »i


studiate, delimitat astfel:

 • a) La nord: Parcela IE 201545 (proprietate privata)

 • b) La sud: Parcela IE 249759 (proprietate privata)

 • c) La est: Bulevardul Aurel Vlaicu

 • d) La vest: Parcela IE 207904 (proprietate privata)

 • (2) Amplasamentul care a generat PUZ este parcela cu nur

10238mp. Acesta are categoria de folosința A-arabil (10210mp) si Cc-curti

 • (3) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc regdîi la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor dreptului de construire.

 • (4) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • (5) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • (6) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea_șecuritatii și sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru proteja patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea m

 • (7) Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului?lar$iurbșR§JJ aprobat


ARHITECT rarcadasnstnfctii (28mp).

obligatorii aplicabile de recunoaștere a


aplicate prevederile
 • (8) Conform PLANULUI URBANISTIC ZONAL, aprobat prin HCL 286/20&â- PW3agD.AU VLAICU, zona studiata prin prezentul PUZ, cuprinde parte din zona de reglemefereTgț»— h vest Aurel Vlaicu.

 • (9) Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL al MUN. CONSTANTA, zo

prezentul PUZ, cuprinde parte din zona de reglementare: ZRCM2 - subzona mixta cu regim de înălțime mic si regim de construire continuu sau discontinuu.

 • (10) Prin prezentul PUZ si Regulament Local De Urbanism se modifica reglementările urbanistice aprobate anterior prin HCL 286/2006 si se stabilește următoarea zona de reglementare in limita zonei studiate - ZONA MIXTA M.PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL 2 TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

SECȚIUNEA 1:            Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului si protejarea

patrimoniului natural si construit______.________________.__,_________|

ARTICOLUL 3


Terenuri agricole in extravilan

 • (1) ln limita zonei studiate prin PUZ nu se afla terenuri agricole din extravilan.

 • (2) Zona studiata face parte din teritoriul intravilan al Mun. Constanta.


ARTICOLUL 4

(1)!n limita zonei studiate prin PUZ se afla terenuri avand |cate'dt^^âuîdfosir^a ^arabil si curți-construcții.                                                           I                                    *

Anâttfc '<3 svfcul nr.


ARTICOLUL 5______Suprafețe Împădurite________

 • (1) In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla s^prafe^nTfS^urrț

ARTICOLUL 6_______Resursele subsolului

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării si prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisa.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării si prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile județene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.

ARTICOLUL 7_______Resurse de apa si platforme meteorologice__________________

 • (1) In limita zonei studiate nu se afla cursuri de apa, lucrări de gospodărire si de captare a apelor.

 • (2) In limita zonei studiate nu se afla platforme meterorologice.

  ARTICOLUL 8


Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor st a amenajărilor care, prin amplasa volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport golpli invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.^

 • (2) In limita zonei studiate nu se afla zone naturale protejate.


ARTICOLUL 9


Zone construite protejateSimona Florina N.


ȘOCARICI


 • (1) In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla zone construite protejate.

 • (2) Conform Certificatului de urbanism nr. 2177/26.07.2017 si nr. 3331/16.0 prin PUZ este zona protejata conform L.M.I., aprobata prin Ordinul ministrului cu național nr. 2828/2015 - Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555, nr. crTT : Zona nu


hiului


este monument, ansamblu, sit urban sau zona de protecție a unui monument.

(3) Conform avizului Direcției Județene pentru Cultura Constanta nr. 675/22.04.2019, întrucât amplasamentul viitoarelor construcții se afla in zona de interes arheologic, este necesara revenirea la autorizare pentru orice investiție ce urmeaza ase realiza in perimetru vizat de prezentul PUZ.ȘECTIUNEA 2: interesului public


Reguli cu


ARTICOLUL 10


privire la sigurantr"con^^

DIPșrȚi\limW.»frVI____ 1

VIZAT t Anexă 13 avizul nr?


Zone expuse la riscuri naturale • (1) Autorizarea executării constrcutiilor sau amenajărilor in zoiele expi excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este iriteizi

 • (2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: a                  , nisipuri

mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanșe de zșjEfada, dislocări de  stanei, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin hotarare a consiliului


județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

(3) Conform Studiului qeotehnic pentru faza PUZ, efectuat pe parcela care au generat prezentrul plan


urbanistic:


 • a)  amplasamentul studiat are CATEGORIA GEOTEHNICA 2 si din punct de vedere al riscului geotehnic se incadreaza la RISC GEOTEHNIC MODERAT.

 • b)  nivelul pânzei freatice a fost întâlnit in foraje la adancimea investigata, la 3,40metri.

 • c)  deoarece terenul de fundare in zona, se incadreaza in grupa A a pământurilor sensibile la umezire colapsibile, pentru evitarea degradării viitoarelor construcții, se vor respecta masurile prevăzute in Normativul NP 125 pentru terenul macroporic, sensibil la umezire, colapsibil, ce au drept scop: protejarea terenului de fundare impotriva umezirii, in perioada execuției si in timpul exploatării, prin îndepărtarea apelor de suprafața si inlaturarea unor eventuale pierderi de apa din conducte, -nivelarea terenului, asigurându-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafața, in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecție cu panta de 5% spre exterior si latimea de minim 1,00metru.

 • d)  pentru fazele următoare de proiectare se va completa prezentul studiu geotehnic cu lucrari de teren pe fiecare amplasament in parte pentru a stabili soluțiile de fundare optime.

(4) Conform avizului RAJA nr. 839/74346 din 26.08.2019, zona de studiu este inundabila in timpul ploilor si se impun soluții de evacuare a apelor pluviale de pe suprafețele construite ale viitoarelor obiective.

ARTICOLUL 11 Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrari de infrastructura se face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ in vigoare.

 • (2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • (3) Conform aviz ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA nr. 244704521/21.11.2018JMrtatea de înalta tensiune), amplasamentul nu afecteza reteua LES 10VK existenta in apropie^^B^ral^,

 • a) noul obiectiv poate fi racordat la reteua existenta.

 • (4) Conform aviz TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

  i nr. iform


1889/16.10.2019, in limita zonei studiate sunt pozate cabluri Tc ce aj^rtilTWfil^&tfh

planului anexa la aviz si planșei U04-RegIementari edilitare.             IIS $OcARin

 • (5) Conform aviz S.C.RAJA S.A. nr.37/19682 din 18.01.2019 si nr. 83W434MÎF^?6.08 amplasamentul care a generat PUZ, exista următoarele conducte aflate Thjexpîfit5§a*si i^Oinerea RAJAS.A.:

  9, pe


 • - conducta de refulare ape uzate Dn 800mm PREMO+OL (H=2,2m) de la

 • - conducta de aductiune apa F3 Palas Dn 800mm OL+PREMO

 • - conducta de aductiune apa F2 Palas Dn 800mm OL+PREMO

 • a) conform HG 930/2005, cap VIII,, art. 30, alin, “e”, precum si a Regulamentului Tehnic al RAJA SA Constanta, culoarul de teren de 10m stanga -dreapta de la generatoarele exterioare ale


  conductei de aductiune apa ce reprezintă zonele de protecție sanitara cu regim sever si culoarul de teren de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei de refulare ape uzate, respectiv 3m stanga-dreapta din generatoarele exterioare ale colectorului unitar, nu se vor betona, nu se vor realiza construcții provizorii sau definitive. In aceste zone terenul va fi acoperit cu material demontabil (dale, pavele).

  • b) dreptul de servitude se exercita pe toata durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreținerii si exploatării sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitude asupra proprietăților afectate de sistemul de alimentare cu apa si canalizare se realizează cu titlu gratuit pe durata existentei acestuia.

  • c) in caz de avarii pe conductele existente pe amplasament, imobilul va fi inundat cu debite mari de apa la presiuni ridicate.

  • d) se impun masuri de protecție a viitoarei construcții precum si a conductelor de aductiune

  apa si a conductei de refulare ape uzate existente pe amplasament.________________-__

  • e) terenul se afla in zona de protecție hidrogeologica a suisp de

  r=-----1 de pr0fecțje hidrogeologica s^pțmț^pjișț^

  economice si social-culturale numai daca se asigura evacu irea din ^ona<respecti^ăJ4hi condiții


  • f) conform HG 90/2005 in zona (

  economice si social-culturale numai daca se asigura evacuarea de siguranța maxima a apelor uzate menajere si pluviale. ____

  • g) in zona studiata nu exista colectoare menajere ce aparțin RAJA/SiA£ te avizui nr.^

  • h) deasemenea pe acest teren exista un branșament de apa Dn 63mm,Pr din conducta de distribuție apa Dn 160mm PEHD situata pe don eniulffi/te -

  • i) pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe partea opusa imobilului exista conducta^d 800mm PREMO (H=2m).

  • j) In fazele de proiectare următoare PUZ-ului, este obligatorie executârea de sondaje in prezenta reprezentațiilor RAJA.

  • k) apele pluviale nu se vor descarcă in conductele de refulare ape uzate Dn 800mm PREMO.

  • l) evacuarea apelor pluviale se va face prin colectarea lor la rigolela stradala si in continuare pe valea Cișmelei care străbate zona.

  • m) Valea Cișmelei care colectează apele pluviale de pe o arie larga din zona studiata precum si apele subterane freatice, urmeaza sa fie amenajata in asa fel incat sa poata prelua apele metorice ale zonei, cu debit crescut datorita amenajărilor din zona.

  • n) se propune realizarea unui canal pereat sau dalat dimensionat corespunzător.

  • o) zona de studiu este inundabila in timpul ploilor si se impun soluții de evacuare a apelor pluviale de pe suprafețele construite ale viitoarelor obiective.

  (6) Conform DISTRIGAZ SUD REȚELE ENG1E nr.313.288.374/21.11.2018 si nr. 314.447.245/16.10.2019, in limita zonei studiate, exista conducta de gaze naturale. Pe planul de situație s-a trasat orientativ rețeaua de gaze naturale aflata in exploatarea ENGIE. Traseul exact al conductelor si branșamentelor de gaze poate fi identificat in teren după capace tip GN montate pe axul acestora (in cazul conductelor de otel) sau după marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele de polietilena).

  • a) in vederea sigurarii funcționarii normale a sistemului de distribuție gaze naturale si evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor, mediului, in zona de protecție se impun terților;

  prevăzute de legislația in vigoare.

  • b) zonele de protecție si siguranța respecta prevederile Normelor tehnic^&entrfit execuția siatemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, Legii energii ete^^^^ăStbr naturale nr. 123/2012 si ordinului 47/2003 emis de ministerul economiei s| eomerțKjlg^Rjpj zonale
  protecție nu se executa lucrări fara aprobarea prealabila a operatorului siste c) pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se inte

  - Sa realizeze construcții de orice fel in zona de siguranța a obiectlvelor^ftrgăze r&ț ; in cazul in care in mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt ampla^^^-1^ sa se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevedrilor referitoare la proiectarea si execuția lucrărilor in sectorul gazelor naturale si sub condiția cedării in patrimoniul operatorului a bunului respectiv
 • - Sa efectueze săpături sau lucrări de orice fel in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, fara avizul prealabil al operatorului de sistem

 • - Sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale

 • - Sa intervină in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalațiilor de gaze naturale

 • d) dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face in fuctie de solicitările din zona respectiva, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale aprobat prin HG 1043/2004.

 • e) amplasarea de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura, in zona de protecție a rețelelor de gaze naturale existente, se realizezaza numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturae NTPEE-2008, Legii energiei electrice si gazelor naturale nr.123/2012 si Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerțului.

 • f) viitoarele construcții si /sau instaltii subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanta minima admisa (distanta de securitate). Distantele de securitate, exprimate in metri, se masoara in proiecție orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si construcțiile sau instalațiile subterane proiectate si sunt prezentate in tabelul 1 si 2 din NTPEE-2008.

 • g) avand in vedere ca reteua de distrubutie gaze naturale este intr-o continua dezvoltare, prin Certificatele de urbanism emise in vederea construirii si amenajării terenului, se va solicita si avizul Distrigaz Sud Rețele.

(7) Conform aviz RADET nr.B 20591/22.11.2018 si nr. B17794/18.10.2019, pe amplasament nu exista rețele termice.

ARTICOLUL 12


Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura si destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale.                                                           _____________

 • (2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscu Ordinul nr.1.587 din 25 iulie 1997.

 • (3) Conform G.M -007 -2000: Riscurile tehnologice sunt datorate activitatilor umane.

ARTICOLUL 13      Asigurarea echipării edilitare

i tehnolggjgfȚggte^c^a^aprpbata pri PRIMĂRIA MdMlctPÎ’uJj. CiMSTANȚA factori gShlăfâtdrh de Accidente majo VIZAT t                 E

Anexă la avizul nr. j____J      *

ARUITmT   --t-*-

e

(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiuni

o-oi dcotinQtiQ4gcn£§ijfl^^€heltoieti-(

e


echipare edilitara ce depasesc posibilitățile financiare si tehnice ale adrSfflSnjrtiei publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la buget/fondun UE este interzisa.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată, după caz, de stabilirea, in prealabil, prin

contract, a obligației efectuării, in parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitarasaferâjtQțdejcaHe investitorii interesați.                                                                                        A

 • (3) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza si

edilitare (conform OMS 119/2014 si OMS 994/2018):

 • a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a d^^Jr^â^’rNenȘere,

care vor fi amenajate la distanta de minimum 10 m de ferestrele locuifelor, voPtf^prejreuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazut&Șxi 3ts^taâb.sp^S)re si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelu^axinĂi@6prgdâ^re a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in perma nem^^e- țt^pdratenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru                  covoare;

 • b) spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor in vigoare astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

 • c) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populației din zona respectiva, situate

U J O A I A

AktlITECTUkA * U k b A A IJ/A * D E J'I G A CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 1 BL. BM3 | SC. A ] PARTER J 1 3/43 52/200 8 | 2486350 5 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1 400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activităților de reparații si întreținere auto.

ARTICOLUL 14 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

(l)Utilizarile admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate în cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse în prezentul Regulament - Secțiunea I Utilizarea funcționala.


 • (2) Conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime, asa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare zona.

 • (3) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala


cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.                  JUDEȚUL CONSW

(4) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privirii jndjojh.urbanisficr,se Jac© î^nfDrm legii.


JUDEȚUL CONSW ‘


ARTICOLUL 15Procentul de ocupare si cot firâSWfcfWiftiliit&r


(1) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de u ilizar&^iterenqlUErȘi caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie ao fi


de înatâme


gu -valoarea âbilitd prin prezentul


maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile regulament sa conducă în mod obligatoriu la posibilitatea ca orice constfuctie sa atinga în mod simultan valorile maxime permise. Constrângerea data de către cei doi indici urbanistici împreuna cu regimul de înălțime si inaltimea maxima este una rezultanta prin restrictionarea simultana si comuna conform valorilor maxim admise.


 • (2) Calculul indicilor urbanistici va respecta următoarele reguli:

 • (a) Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construita desfasurata

(suprafața desfasurata a tuturor planseelor) si suprafața parcelei. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de pana la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinatiestrlcta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție; (Legea 350/2001)

 • (b) Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construita(amprenta ia sol a

clădirii) si suprafața parcelei. Suprafața construita este suprafața construitala nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platfonnalgf, scărilor de acces. Proiectiala sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3.00                 solului

amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construita. (L4&ea              jf

XC ■ /

ARTICOLUL 16 Lucrări de utilitate publica              //*

 • (1) In limita zonei studiate prin prezentul PUZ se menține, conform (HCL nru£$6ft2006 ^llPIan Urbanistic Zonal - PUZ BD. AUREL VLAICU, ca lucrare de utilitate publica: '<$//

a) Extinderea profilului existent al bulevardului Aurel Vlaicu la 21 metri si o^fera &fld^oare$naralela cu acesta, separata printr-un scuar, astfel incat latimea noului profil va avea

 • (2) Aceasta lucrare de utilitate publica afecteaza toate parcelele proprietate privatac&^Fafifia bulevardul Aurel Vlaicu aflate din limita prezentului PUZ. In acest sens prin prezentul PUZ sunt prevăzute retrageri ale aliniamentelor parcelelor existente.

 • (3) Profilul stradal propus pentru bulevardul Aurel Vlaicu se regăsește pe planul U03-Reglementari urbanistice si in Anexa 1 la prezentul Regulament

U J O A I A

AkttITECTUKA * U k b A A I J /A * D E J I O A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI j NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3 /4 3 5 2 / 2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 ] RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 ] +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • (4) In limita zonei studiate prin PUZ precum si la limita exterioara a acestei zone se propun următoarele obiective de utilitate publica:

 • b) Realizarea unui noi străzi, strada "B” propusa intre bulevardul Aurel Vlaicu si intersecția străzilor Madrid cu strada °A” propusa.

 • c) Prin PUZ BD. AUREL VLAICU - HCL nr. 286/2006 traseul străzii A este prevăzut paralel cu bulevardul Aurel Vlaicu pana in zona Mobexpert si din zona Mobexpert este prevăzut pe traseul Hc existent către strada Madrid. Prin prezentul PUZ se propune continuarea traseului străzii “A” prevăzut prin PUZ Aurel Vlaicu din zona Mobexpert pana la intersecția cu strada B propusa si continuarea traseului unei noi străzi din intersecția rezultata intre strada A si Strada B pana la strada Madrid. Traseul prelungirii străzii A nu afecteaza parcelele din limita zonei studiate prin PUZ, dar afecteaza parcela IE 207904, parcela invecinata la NV cu limita zonei studiate si cu limitele parcelelor situate in limita zonei studiate.

 • d) Intersecția străzilor Madrid, “A” si “B” este prevăzută ca sens giratoriu

 • e) Sensul giratoriu existent pe bulevardul Aure! Vlaicu in zona accesului la Centru! comercial Vivo este prevăzut pentru translatare si reconfigurare, fiind propus spre amenajare la intersecția dintre strada “B” propusa si bulevardul Aurel Vlaicu.

 • f) Străzile “A” si “B” sunt prevăzute ca străzi de categoria II - de legătură, cu 4 benzi de circulație (2 benzi de circulație pentru fiecare sens) si trotuare aferente, cu un profil de 20,00 metri.

 • g) Strada “B” propusa afecteaza proprietăți private din zona de studiu, respectiv amplasamentul care a general PUZ, parcela IE 228775 si proprietăți private adiacente zonei de studiu, respectiv parcelele IE 201545 si IE 207904.

 • h) Realizarea rețelelor edilitare necesare pentru echiparea zonei, pe traseele tramei stradale prevăzute

  CAPITOLUL 3


  CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR


  TA


  SECȚIUNEA 1:


  Reguli de amplasare si retrageri m nimekpb|jqatQni               1


  ARTICOLUL 17  Orientarea fata de punctele cardinale


  condftiltet1 ‘^i


  • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face, cu respectarea________

  orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul

  • (2) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure insori^aac minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a încăperilor de locuit din clădire si din locuințele învecinate.


  idaiiloi de


  ora de o durata de


  (conform OMS 119/2014 si OMS 944/2018);


  (3) In cazul in care proiectul de' amplasare a clădirilor evidențiază ca di învecinate este mai mica sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inaif^s ___

  de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (2). (confor MsR@^Q14 944/2018).


  ARTICOLUL 18


  Amplasarea fata de drumuri publice  Simona Florin^, ^2


  • (1) In limita zonei studiate, exista un singur drum public - bulevardul Aurel

  • (2) Autorizarea executării construcțiilor fata de bulevardul Aurel Vlaicu, se retragerilor prevăzute fata de limitele de proprietate precizate in cadrul reg


  urnanin


  subzonele de reglementare cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare,


  echipare si configurare a clădirilor.


  ARTICOLUL 19______Amplasarea fata de cal navigabile existente

  (1 )ln limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla cai navigabile.


ARTICOLUL 20_____Amplasarea fata de cai ferate_________

(1 )ln limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla cai ferate.


ARTICOLUL 21 Amplasarea fata de aeroporturi =■—                               - ■

(1) In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla aeroporturi.


ARTICOLUL 22 Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de stat (1) Zona studiata nu se afla in vecinătatea fâșiei de protecție a frontierei de stat.


ARTICOLUL 23


Amplasarea fata de aliniament


 • (1) Amplasarea clădirilor fata de aliniament este precizata in cadru! reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (2) In sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. întrucât, prin prezentul PUZ sunt prevăzute realinieri ale aliniamentelor existente, amplasarea clădirilor fata de aliniament din Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor, se refera la noul aliniament propus.

 • (3) in fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe


carosabile, rampe/trepte acces, platforme, construcții subterane, constfaptiljBcamenajali tehnico-edilitare, spatii plantate amenajate peisagistic aferente parcelei


ARTICOLUL 24Amplasarea in interiorul parcelai

{ Anf.,u4 In j .«cui


 • (1)  Condițiile de amplasare a clădirilor unele fata de altee in interiorul aceleișâi

precizate in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regularrtehtiTkQJâMi amplasare, echipare si configurare a clădirilor.                  -----

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se re

 • a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale pafcelei, conform Codului civil;

 • b) distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri, unde este cazul.


SECȚIUNEA 2:


Reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii


ARTICOLUL 25


Accesuri carosabile


(1)Accesurile carosabile pentru toate parcelele cu front la bulevardul Aurel Vlaicu situate in limita zonei studiate se vor realiza intr-o prima faza din bulevardul Aurel Vlaicu pana la extinderea amprizei prevăzută prin HCL nr. 286/2006 si ulterior extinderii din strada colectoare paralela cu acesta si din străzile „A” si/sau „B” propuse, după caz.


 • (2) In situația in care este solicitata autorizație de construire pentru parcelele IE 208023, IE 208370, IE 207886, IE 207964, IE 208419, IE 207946, IE 241474 in configurația lor actuala, asigurarea accesului carosabil si pietonal din parcela IE 208021, parcela cu o lățime de c£$^Ș5i§|hi^necesita dimensionarea corespunzătoare a acesteia in vederea transformării in cel n^^^^^d&^Loșinta locala conform Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor înflxalif^^Jul&ane^

 • (3) Locuințele colective cu acces si lot folosit în comun vor fi prevăzute cu: Ifâ "“Simona Florina^/

 • a) accesuri carosabile pentru locatari;                                     [ S sOCARlC*

 • b) accesuri de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere si pentM&accesuk,myioace

  de


stingere a incendiilor;                                                    Vp. - p g

 • c) accesuri la parcaje si garaje.

 • (4) Pentru toate categoriile de construcții si amenajari se vor asigura accesuri pehtȘiM^^ntii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

  (5)In cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minima de 3 m si o înălțime de 3,5 m.


  U J O A I A

  ARtilTECTUkA * II k b A A I J /A * D E J I O A


  CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 ] BL. B M 3 ] SC. A | PARTER J13/4352/2008 | 24863505 [ RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 [ +40341401763 ] office.usonia@gmail.com


  (6)Accesurile si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie păstrate libere în permanenta.


  ARTICOLUL 26_____Accesuri pietonale_________________________________________

  • (1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accesuri pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

  • (2) In sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

  • (3) Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace speciale de deplasare.


  SECȚIUNEA 3:


  Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilltara


  ARTICOLUL 27


  Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente


  • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente.

  • (2) ln vecinătatea amplasamentului exista rețele de alimentare cu apa, canalizare si rețele de

  alimentare cu energie electrica iar racordarea noilor obiective la acestea se va realiza cu acordul deținătorilor de utilitati existente pe baza proiectelor de specialiiatej&^mitejfraeeș'șerr^--

  • (3) Autorizarea executării construcțiilor in zonele de servit


  (3) Autorizarea executării construcțiilor in zonele de servit Jte a inf^W^ny^^ifâr^3e^te(ite sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati

  VIZAT SPRS            £

  Anexă la avlxui nr--- 1 --

  <^i


  ale administrației publice.


  ARTICOLUL 28


  Realizarea de rețele edilitare


  • (1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

  • (2) Lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica s^r suporta in întregime investitor sau de beneficiar.

  • (3) Rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.

  • (4) Rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

  • (5) Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile rețele construite, indiferent natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general racordare la aceste retele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori n rețea pe


  in condițiile


  ir încheiate


  cu


  de


  de de  cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limj fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu cosjțjȘfcSfo suportate de el, daca nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine propr;

  • (6) Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu inte deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a seurififlCș^apcfesililS dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, Ih^unctierf^^men ’' si de funcțiune.

  • (7) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate iri

  canalizare pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realiza            tii de

  colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

  • (8) Rețelele edilitare noi se vor realiza pe traseele bulevardului Aurel Vlaicu (inclusiv strada


  de8ttaat%  colectoare prevăzută paralel cu acesta), ale străzii B propuse si ale străzii A propuse.

  (9) La realizarea tramei stradale prevăzute in prezentul PUZ se va analiza si posibilitatea de deviere către domeniul public a retelor edilitare existente care afecteaza proprietăți private.


  ARTICOLUL 29


  Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare


  (1) Rețelele de apa, de canalizare menajera/pluviala, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orașului sau județului, daca legea nu dispune


  altfel sau in proprietatea deținătorilor de utilitati.

  (2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate publica


  a statului, daca legea nu dispune altfel.


  (3) Lucrările prevăzute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de finanțare, intra in proprietatea publica.


  SECȚIUNEA 4: construcțiilor


  Reguli cu privire la fom <


  aP!  ARTICOLUL 30


  Parcelarea


  VIZAT $

  Anexă fa avidul nr.


  (1) Parcelarea reprezintă divizarea unui Iot de teren in doua


  sau  (2) Reparcelare in sensul prezentului regulament reprezintă operațiiiniîe_c împărțire a mai multor loturi de teren Învecinat, loturile rezultante avan decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin albirea si dezlipirea mai  multor parcele de teren învecinate, indiferent daca acestea sunt construita sau nu. Ea are drept


  orme diferite


  scop realizarea unei mai bune impartiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si obiectivelor de utilitate publica.

  • (3) Se admit operațiuni de divizare, comasare, reconfigurare (cedări, schimburi), reparcelare a parcelelor cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislației in vigoare.

  • (4) Prin prezentul Plan urbanistic zonal in urma marcării amprizelor stradale aprobate prin documentații de urbanism anterior aprobate si propuse prin prezentul PUZ, se propune cedarea către domeniul public a suprafețelor de teren proprietate privata necesare in vederea realizării tramei stradale. Parcelele afectate din limita PUZ sunt: toate parcelele cu deschidere/front Ia bulevardul Aurei Vlaicu respectiv: parcela IE 228775, parcela IE 205749, parcela IE 208021 si cele doua parcele fara intabulare electronica (IE) cu front la bulevardul Aurel Vlaicu, iar la strada „B” propusa parcela IE 228775. Strada „A” propusa nu afecteaza parcelele din zona de studiu a prezentului PUZ.


  ARTICOLUL 31


  Inaltimea construcțiilor


 • (1) Regimul maxim de înălțime si inaltimea maxima admise sunt precizate in cadrul reglementarilor privind subzonele de reglementare, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (2) In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai înalt al construcției.

  ARTICOLUL 32 Aspectul exterior al construcțiilor


 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor

funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.                 /[3                  +|]

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si asfiect eSfâ^, intra jw

contradicție cu aspectul general al zonei, asa cum este descrisa in Sec&ea           &e

reglementare, si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitect®. est©iRt§feișâ/

 • (3) Aspectul general al zonei este determinat de conformarea construcțiilor, volumfejfecf bgșrajfezitie urbana etc.

 • (a) Compoziția urbana este acordul dintre funcțiune, mod de construire, economie si expresie plastica, realizat prin aplicarea regulilor specifice urbanismului si arhitecturii.

U J O A I A

AktilTECTUk A * U k b A A I J /A * D E J I O A CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. B M 3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 3 5 2 / 2 0 0 8 | 24 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 64 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • (b) Volumetria este un paramentru urbanistic si arhitectural de baza care determina aspectul general al zonei si silueta urbana in ansamblul ei.

 • (c) Conformarea construcției este forma de ansamblu a acesteia ce deriva din modelarea si dimensionarea pârtilor care o alcătuiesc, intre care se creaza relații funcționale de plastica arhitecturala.

  SECȚIUNEA 5: împrejmuiri


Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si

ARTICOLUL 33 Parcaje

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizării acestora in afara domeniului public.

 • (2) Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul regulamentului aprobat prin HCL 113/2017.

 • (3) Staționarea autovehiculelor este precizata in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor

ARTICOLUL 34     Spatii verzi


(l)Suprafata minima de spatii plantate este precizata in cadrul reglementarilor, cupg regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirii/^

ARTICOLUL 35


__________________________împrejmuiri_________________________________

 • (1) împrejmuirile reprezintă constructiiile sau amenajările (plantații, garduri viQ^cu c^sC^^efini

sau temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pen* delimjtafltfbm public de proprietatea privata.                                                      —

 • (2) Autorizarea împrejmuirilor este precizata in cadrul reglementarilor privii^M^gg^l^g^

cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții -

clădirilor

PRIMĂRIA wĂJMCIP'l ‘ JJ- CONSTANȚA


CAPITOLUL 4           DISPOZIȚII FINALE                 *

ARTICOLUL 36


___________________________Autorizarea directa___________ ______

(1) Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezehtijf^HPg aprobat.


ARTICOLUL 37


Destinația unui teren sau a unei construcțiiistic^zonal


(1)ln sensul prezentului regulament, prin destinația unui teren sau a unei construcții se înțelege modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute in - Secțiunea I Utilizarea funcționala.

PARTEA II - ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 38


Lista zonelor si subzonelor funcționale

M -ZONA MIXTA

PARTEA IV - PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE

ARTICOLUL 39


Reglementari pentru NI - ZONA MIXTA


M - ZONA MIXTA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona mixta M cuprinde toata zona studiata prin prezentul PUZ si include amplasamentul care a


generat PUZ, parcela cu nr. cad, IE 228775 cu suprafața de 10238mp. Zona mixta propusa este delimitată conform planului U03-Reglementari urbanistice, ^stfet

 • -  La nord: parcela IE 201545

 • -  La sud: parcela IE 249759

 • -   La est: bulevardul Aurel Vlaicu

 • -  La vest: parcela IE 207904


JUDEȚUL

' •'«.« STANȚA id


PRIMĂRIAC

DIRS*

VIZAT S

Anexă te ayizul nr


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA


Modernizarea rețelei de străzi adiacente amplasamentului si realizi

Realizarea unui noi străzi, strada “B" propusa intre bulevardul Astrăzilor Madrid cu strada “A” propusa.


• Prin PUZ BD. AUREL VLAICU - HCL nr. 286/2006 traseul străzii A este prevăzut paralel cu bulevardul Aurel Vlaicu pana in zona Mobexpert iar din zona Mobexpert este prevăzut pe traseul “Hc” (canal/derea) existent către strada Madrid. Prin prezentul PUZ se propune continuarea traseului străzii “A” prevăzut prin PUZ Aurel Vlaicu din zona Mobexpert pana la intersecția cu strada B propusa si continuarea ulterioara a traseului unei noi străzi din intersecția rezultata intre strada A si Strada B


pana la strada Madrid. Traseul prelungirii străzii A nu afecteaza parcelele din limita zonei studiate prin PUZ, dar afecteaza parcela IE 207904, parcela invecinata la NV cu limita zonei studiate si cu limitele parcelelor situate in limita zonei studiate. Intersecția străzilor Madrid, “A” si “B” este propusa cu sens giratoriu.

 • • Sensul giratoriu existent pe bulevardul Aurel Vlaicu in zona accesului la Centrul comercial Vivo este prevăzut pentru translatare si reconfigurare, fiind propus spre amenajare la intersecția dintre strada “B” propusa si bulevardul Aurel Vlaicu.

 • • Străzile “A" si “B” sunt prevăzute ca străzi de categoria II - de legătură, cu 4 benzi de circulație (2 benzi de circulație pentru fiecare sens) si trotuare aferente, cu un profil de 20,00 metri fiecare.

 • • Strada UB" propusa afecteaza proprietăți private din zona de studiu, respectiv amplasamentul care a general PUZ, parcela IE 228775 si proprietăți private adiacente zonei de studiu, respectiv parcelele IE 201545 si IE 207904.

 • • Realizarea relelelor edilitare necesare pentru echiparea zonei, pe traseele tramei stradale prevăzute in PUZ.

Masuri si recomandarî

Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului


Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/subsolului

Pentru evitarea si diminuarea potențialului impact asupra solului se propun urmatoff$e

nu se va face depozitarea carburanților, a uleiurilor si a altor substanțe chimicSSIac^^^.^^.,_____

amplasamentului, cu excepția organizării de șantier extinse, când se vor prevwe^de^atre.^pnsd^ magazii special destinate pentru recipient! adecvați;                          “

evitarea afectării unor suprafețe suplimentare de teren;

depozitarea temporara a deșeurilor numai in locurile special amenajate si, in fun&fe

in recipient! special destinați;                                                               cv

acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfârșitul fazei de construcție;^—

U J O A I A 'AKttlTECTUkA 1 2 UKbAAIJ/A 2 DE.JIOA 'CONSTANTA [ STR. OLEG DANOVSKI I NR. 42 ]_BL- BM3 I SCA I PAf?Tl~ IJ 13/4352/2008 I 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 1+ 4 0 7 4 4 5 6 1 3 5 2 l + 4 0 3 4 1 4 0 1 7 6 3 | office.usoni-a@gmail.com

 • • organizarea de șantier va fi dotata cu material absorbant, necesar intervenției in caz de poluare

accidentala cu hidrocarburi;

 • • pentru fiecare zona si parcela se vor respecta POT maxim si CUT maxim stabilit cu caracter obligatoriu;

 • • indepariarea deșeurilor.atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.'

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apel subterane si de suprafața

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa următoarele masuri:

 • • intervenția rapida cu absorbant! in cazul scurgerilor accidentale de carburanți si lubrefianti;

 • • schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

 • • asigurarea unei stări funcționale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitării scurgerii de hirocarburi;

 • • deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele

scurgeri de la acestea;

 • • vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de către firme special

autorizate;

 • • spatiile de alimentație publica vor fi dotate cu separatoare de grăsimi pentru a se preveni contaminarea

apelor cu grăsimi vegetale sau animale.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de construcție se vor lua următoarele masuri:

 • • intretinerea corespunzătoare a stării drumurilor;

 • • reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

  • materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub acțiunea vânturilor,


 • •  oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicate in activitati;

 • •  folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

 • • acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente/ depozitarea in recipiente etanșe;

 • • evitarea manipulării unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vânt.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

v&rti

'.pecii


Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii plantate. Toate si inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral, fa£ alohtone,amenajarile in cauza urmând a juca rol de habitate pentru speciile de avifaunâ

Desfasurarea lucrărilor de construire se va face numai pe suprafețele destins^ fara a se afecta suprafețe suplimentare de teren.                                  II

In zonele de protecție sanitara cu regim sever ale conductelor de alimentare cu apsȘ&cai3â|(zare existente se instituie interdicție temporara de construire pana la ridicareass^te^ic^ja^r către deținătorul de utilitati, pe baza avizului si /sau acordului acestuia. Zonele de pPoteCTe^&nitara cu regim sever ale conductelor de alimentare cu apa si canalizare existente sunt marcate pe planul de Reglementari urbanistice si se suprapun cu limita impusa retragerii clădirilor de la aliniamentul propus al bulevardului Aurel Vlaicu.

Conform avizului RAJA nr. 839/74346 din 26.08.2019, zona de studiu este inundabila in- timpul ploilor si se impun soluții de evacuare a apelor pluviale de pe suprafețele construite ale viitoarelor

obiective.


constanța

SECȚIUNEA 1: UTILIZARE FUNCȚIONALA

i        ,                    i

I    arhitect
orice fel si fara depozitari, saloane de întreținere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, solar), servicii de deservire a locuirii (curățătorie haine);

funcțiuni de turism: hotel, hotel apartament, alimentație publica, spa, piscina acoperita sau descoperita

funcțiuni administrative: sedii, fundații, organizații, asociații, sedii birouri, sediu firma/companie; funcțiuni financiar-bancare: sediu banca, sediu societate de asigurări;

funcțiuni comerciale: spatii comerciale, alimentație publica (restaurant, fast-food, cofetărie, cafenea, bar, club), servicii cu acces public (finanțe, banei, consultanta, proiectare, design, tipărire, multiplicare, formare profesionala, asistenta tehnica, comunicații, servicii poștale, curierat, agenție de turism, întreținere corporala, manufactura fina, croitorie etc);

funcțiuni de loisir public si privat: loc de joaca copii acoperit sau in aer liber, amenajari de sport pentru tineret; funcțiuni conexe activitatiilor de loisir — funcțiuni de invatamant: școala, grădiniță, after-school; f funcțiuni de sanatate: spital, cresa, clinica, policlinica, cabinei de medicina de familie, farmacii, centru recoltare sânge;

parcaj colectiv subteran/suprateran/etajat;


juorrui

PRIMĂRIA           CP^STA^TA

iete de           pxeyșfitiya, cabinete

VIZAT $ PhE SC

Anexă la avidul


funcțiuni comerciale (terțiare) si servicii tehnice cu condiția ca ne aggpgșlpar locuințe colective: Depozitare, distribuție si desfacere prod jse c6melrcifflg iîrrimrj Comerț engros lin limita a 25% din AC; Showroom auto, moto, alte publica; Sediu de birouri; Sediu de firma sau companie;funcțiuni sportive: terenuri de sport in aer liber sau acoperite; Spatii anexe de deservire a dotărilor sportive; Sala de antrenament pentru diferite sporturi sau sala de fitness si intretinere corporala; Administrație, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza; Sediu asociație sportiva, depozitare echipamente sportive, alimentație publica si spatii cazare aferente sediu, autoservice, parcare, spatii anexe de deservire a dotărilor sportive; administrație, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza;

amenajari aferente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare;


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI                                I


se admit funcțiuni cu caracter public, enumerate la art 1, amplasate numai la pa al clădirilor de locuit, daca locuirea este funcțiunea de baza.                       ___

se admite autorizarea de clădiri cu funcțiuni mixte, din lista funcțiunilor admis^ ^ȘartJ^UR

ARTICOLUL 3- UTILIZĂRI INTERZISEȘOGAfUCi


se interzic lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările drh^patttie^^tJîîc^ construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

alte utilizări care nu sunt specificate la art.1 si art.2


SECȚIUNEA I! - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) : :     I


• amplasamentul care a generat PUZ, parcela cu nr. cad. IE 228775 are o suprafața de 10238mp


U J O A I A AkttITECTUKA 3 U K b A A I T A\ 3 D E. J I O Al CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 I 24 86 3 5 0 5 ] RO44 BRDE 140S V664 8 8 56 1 4 0 0 + 40744561352 ] +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • • parcelele cu front la bulevardul Aurel Vlaicu, inclusiv parcela IE 228775, sunt afectate de extinderea amprizei stradale a bulevardului Aurel Vlaicu conform HCL nr. 286/2006. In acest sens, toate aliniamentele către bulevardul Aurel Vlaicu ale parcelelor existente se modifica conform planului U03-Reglementari urbanistice.

 • • clădirile vor fi dispuse pe lot avand acces direct dintr-o circulație publica, respectiv bulevardul Aurel Vlaicu in prima faza si ulterior extinderii si amenajării amprizei acestuia conform HCL nr. 286/2006, accesul se va realiza din strada colectoare prevăzută paralel cu acesta si/sau din străzile proiectate prin PUZ: Strada A si Strada B.

 • • in cazul parcelelor existente care nu au front la bulevardul Aurel Vlaicu (IE 208023, IE 208370, IE 207886, IE 207964, IE 208419, IE 207946, IE 241474 - la data prezentei documentații) autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurația accesurilor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

 • • regimul de construire admis este izolat sau cuplat pentru clădiri cu regim de inaltime pana la maximum P+4 si izolat pentru construcții cu regim de inaltime mai mare de P+4

 • • se admit operațiuni de divizare, comasare, reconfigurare, reparcelare a parcelelor cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislației in vigoare

 • • nu se admit operațiuni noi de divizare a parcelelor prin care ar rezulta parcele cu suprafețe mai mici de 1500mp destinate construirii pentru utilizările admise la art. 1 si art. 2, cu excepția divizărilor necesare pentru realizarea echipării tehnico-edilitare si a tramei stradale propuse in cazul în care aceste divizări sunt solicitate de deținătorii de utilitari sau de administrația publica locala

conform punct de vedere CTUAT/05.12.2019 - nu este permisa-^tezmembrarea^apariamentaraa)^-constructiilor cu funcțiune turistica de hotel-apartament, imobi ulfiind^ -ift cot^frTd'MZa de nrcinriptarii anartampnfplnr uananta                                        N1 vr ‘bj> Cț-'jSîANȚA

proprietarii apartamentelor de vacanta.


ffiTICOLOL 5~AMPLASĂREĂ CLĂDIRILOR FATĂ DE~ĂLlNfĂ


in sensul prezentului regulament, prin aliniament se in elegqî^ifni^Țdjpțre privata si domeniul public, respectiv circulația publica existent^au-prevazutaT"^public prin prezentul PUZ ori prin parcelari ulterioare. In acesta sit ie n einjadreaza amplasarea clădirilor fata de aleile carosabile interioare din incinta unei parcele.

parcela cu nr. cad. IE 228775 are aliniament la bulevardul Aurel Vlaicu. Aliniamentul existent se modifica conform planului U03-Reglementari urbanistice, in sensul retragerii acestuia cu 4,81 metri, parcela cu nr. cad. IE 228775 va avea aliniament la strada B propusa. Aliniamentul propus impune o retragere a limitei laterale de proprietate existente cu 5,80 metri, conform planului U03-Reglementari urbanistice.

toate aliniamentele parcelelor existente cu front la bulevardul Aurel Vlaicu se modifica conform planului U03-Reglementari urbanistice, in sensul retragerii acestora cu distante cuprinse intre 9,74 metri -14,71 metri.

retragerea clădirilor fata de aliniamentul bulevardului Aurel Vlaicu se refera

jauE^Kpîament S^leme&tari


U J O A I A

AkttITECTUkA * U k t> A A I J'/A * D E J'I O A CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A [ PARTER J 1 3/4 3 5 2 / 2 0 0 8 ] 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401 763 | office.usonia@gmail.com

 • • clădirile cu inaltimea maxima mai mica sau egala cu 20 metri se pot amplasa pe aliniamentul prevăzut al străzii B. In cazul in care inaltimea maxima a clădirii depășește 20 metri, clădirile se vor retrage minimum 2 metri de la noul aliniament prevăzut al străzii “B”.

 • •  in alte situații (parcele fara front la bulevardul Aurel Vlaicu - situația existenta a parcelelor IE 208023, IE 208370, IE 207886, IE 207964, IE 208419, IE 207946, IE 241474), clădirile se pot amplasa pe aliniamentul rezultat din necesitatea realizării unei alei de acces dimensionata corespunzător in funcție de necesitățile funcționale ale clădirilor ce vor fi amplasate pe aceste parcele, strada care sa asigure accesul carosabil si pietonal la parcele - parcela IE 208021. In situația alipirilor de parcele din care rezulta ca parcelarul nou are asigurat acces carosabil si pietonal din strada “A” sau din artera colectoare paralela cu bulevardul Aurel Vlaicu, nu mai este necesara redimensionarea parcelei IE 208021 in vederea transformării in alee de acces carosabila.

 • • in fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice se pot amplasa accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platforme, spatii plantate private amenajate peisagistic, construcții subterane, construcții si amenajari tehnico-edilitare, împrejmuiri

SARllC’OTur^ÂiMPLASÂRE'Ă^             DETIMÎTELETATERALE si posterioare

ÂLE PARCELELOR                                    I

• amplasarea fațadelor care conțin ferestre ale camerelor de locuit se va realiza cu respectarea unei retrageri fata de limitele laterale si posterioare de jumătate din inaltimea la atic/comisa, dar nu mai puțin de 5 metri;

■ in cazul in care fațadele nu asigura ferestre ale camerelor de locuit se vor aplica retragerile din

Tabelul 1;

• amplasarea fațadelor se va realiza cu respectarea coi natural in conformitate cu legislația in vigoare.

Tabelul 1

iditiilor,d^6rleHfare; ^nsbnfâ ^sL iluminat PRIMĂRIA M'JNîCiwiUiu’AnȚA

Dlptf, Ti

VIZAT t PWE              z-nL

DIMENIUNI MINIME FRONT SI SPATE PARCELA

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

REGIM MAXIM I ÎNĂLȚIME ADMIî INATIME MAXIf

ÎE^ iSl IA

^REiTuTGEF^MlNlMg

^uyrafcEzMrELS tf’POSJERIOARE

metri

metri patrati

Demisol sau parter+numar etaje suraterane (RH) si metri (H)

metri

18m

</=1500,OOmp

D+P+3/P+4 (18 metri)

IZOLAT/ CUPLAT

3m

>1500, OOmp

D+P+4/P+5 (20 metri)

IZOLAT

3m

30m

3000,OOmp

D+P+7/P+8 (35metri)

IZOLAT

4m

40m

5000,OOmp

D+P+9/P+10 (40 metri)

IZOLAT

7m

ART1COL0L 7TAWLASAREA~CLADIRICOR~UNELE FAȚA DE ALTCLE~PE~ACEEASTPĂR~CELA!


pe o parcela se pot construi unul sau mai multe volume, formatZformate din unu corpuri de clădire amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela se va realiza^ distante intre fațadele opuse pe care exista ferestre ale camerelor de locui^ga[ inaltimea la atic/comisa, dar nu mai puțin de 6 metri;

U J O A I A

ARHITECTUL A 4 5 U L b A A I J' A\ 5 D E J' I G A

CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. B IVI 3 | SC. A | PARTER J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 | 24 8 6 3 5 0 5 j RO44 BRDE 140S V664 8 8 56 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office. uson ia@gma îl .cam


• in cazul In care fațadele clădirilor nu prezintă ferestre ale i camei va fi minimum 6 metri;                                  p.....

PRl MAkTA MU «TI, F î! j U J v ; 5->-DlP^f. V5 '-‘p£A!

,____VIZAT4

—AnexMa-av^uiuir


Articolul 8 - circulații si accese


se vor respecta prevederile Capitolului 3 - Condiții de con formafcăl&Tătâpl

Secțiunea 2-Art.25 si Art.26 autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista pq drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției Configurația acceselor

la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor


• avand in vedere faptul ca anterior obținerii autorizației de construire, proprietarul de parcela privata va ceda către domeniul public suprafața de teren necesara pentru realizarea/extinderea straziilor, acolo unde aceste operațiuni sunt prevăzute, investitorul privat nu va fi afectat in obținerea autorizației de construire pentru investiile private de pe parcela in cauza, de inexistenta fizica a circulației publice propuse, fie ca este una noua, fie ca este una existenta prevăzută pentru extindere/modemizare. Prin cedarea suprafeței de teren din proprietatea privata către domeniul public pentru realizarea tramei stradale propuse prin PUZ se va considera ca parcela proprietate privata ce ii ramane in urma cedării are acces direct la circulația publica prevăzută in proiectul PUZ, chiar daca realizarea acesteia nu a fost demarata sau nu este finalizata.

 • •  In situația in care se solicita autorizație de construire pentru o parcela/parcelele cu front la bulevardul Aurel Vlaicu, anterior realizării proiectului de extindere si modernizare a acestuia asa cum a fost prevăzut prin HCL nr. 286/2006 sau cum poate fi prevăzut prin proiecte ulterioare aprobate de autoritatea publica locala, accesurile carosabile si pietonale la parcela/parcelele respective se vor asigura direct din bulevardul Aurel Vlaicu in prima faza pana la extinderea amprizei prevăzută prin HCL nr. 286/2006 si ulterior extinderii din strada colectoare paralela cu acesta si din străzile „A" si/sau „B" propuse, după caz.

 • • in situația in care este solicitata autorizație de construire pentru parcelele IE 208023, IE 208370, IE 207886, IE 207964, IE 208419, IE 207946, IE 241474 in configurația lor actuala, asigurarea accesului carosabil si pietonal din parcela IE 208021, parcela cu o lățime de cca.2 metri, necesita dimensionarea corespunzătoare a acesteia in vederea transformării in cei puțin strada de folosința locala conform Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.

 • • numărul, amplasarea, configurarea si dimensionarea accesurilor auto la o parcela se vor stabli prin proiectul tehnic, in funcție de destinația si capacitatatea clădirilor, conform necesităților funcționale, normelor de proiectare si prevederilor legale

 • •  proiectarea accesurilor carosabile la parcela se va realiza respectând autonomia, circulația libera si contrastul vizual conform „Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012- revizuire NP 051/2000”.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

iei+ 40744561352 ’

condițiile existente pe amplasament nu permit realizarea de subsoluri (rețele edilitare existente subterane, zone de protecție si/ sau siguranța), in alte situații, parcajele la sol pot acoperi maximum 25% din suprafața parcele.

Ă'RTICOLIJLIO^INĂLTIMEĂ maximă admisibila a clădirilor

regimul maxim de inaltime admis este reglementat in funcție de dimensiunea (latimea) frontului la strada si a limitei opuse acesteia si suprafața parcelei, coform Tabel 2:

Tabelul 2                 ______

DIMENIUNI MINIME FRONT SI SPATE PARCELA

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

REGIM MAXIM DE INALTIME ADMIS SI INATIME MAXIMA

metri

metri patrati

Demisol sau parter+numar etaje suraterahe (RH) si metri (H)

18m

</=1500,OOmp

D+P+3/P+4 (18 metri)

>1500,OOmp

D+P+4/P+5 (20 metri)

30m

3000,OOmp

D+P+7/P+8 (35metri)

40m

5000,OOmp

D+P+9/P+10 (40 metri)

• este admisa realizarea de subsoluri, necesitățile tehnice si funcționale.


Numărul subsolu ilor^va ^fi" ^e^rnjiriaț,0nCfunctifirTțlte

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
 • • se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile Imediate de calitate;

 • •  arhitectura si cromatica clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului de arhitectura respectând un limbaj stilistic unitar si coerent la nivelul întregului ansamblu;

 • •  nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.) de slaba calitate;

 • • culorile fațadelor vor fi pastelate cu posibilitatea utilizării unor accente de culoare pe maximum 15% din suprafața fiecărei fațade;

 • • se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilor si antenelor TV sau de

satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile vor fi m fațadei. Este permisa amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea pretijf vigoare;                                                                                 -

 • •  mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui q^cej imaginea urbana a spatiilor publice si semipublice din zona;

 • •  acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila pentru amu..^________

spatiilor verzi amenajate pe acesta, daca este cazul.

 • • conform punct de vedere CTUAT/05.12.2019, la faza autorizării, documentaM&rare Sta la6.b|j^a solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural,

• piese scrise: memoriu tehnic arhitectura si celelate specialități implicate in proiecTpnstalatii electrice, structura, etc.), care va urmări in funcție de complexitatea proiectului:


t^glanul


peni


irea^HntretinenCONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKl | NR. 42 | BL. BM3 ) SC. A | CARTER J 1 3/4 3 5 2 /2 0 0 8 l 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V 6 64 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | oftice, usonia@gmail.com

 • ♦  exploatarea si intretinerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • ♦  descrierea modului de implementare a soluției tehnice

 • •  piese desenate:

 • ♦  planuri si fațade, secțiuni caracteristici si detalii care sa ofere informații necesare realizării acestui proiect in concordanta cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante/fiabile si cu o investiție minima.

 • ♦  simulări 3D (zi / noapte)

 • •  rețeaua electrica necesara funcționarii sistemului de iluminat arhitectural va fi ingropata/ascunsa si nu va traversa elementele arhitecturale

 • •  pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritara culoarea alba sau galbena

 • •  in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațada, reflectoarele se vor manta astfel incat sa asigure o iluminare uniforma care sa pună in valoare clădirea si care sa nu deranjeze traficul auto/pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

 • •  firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • •  firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta;

 • •  proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

• conținutul cadru al documentației tehnice in vederea obținerii____izatieiute^Rstfuire-seva corela]

le

cu cerințele legale in vigoare la data solicitării autorizației dsc^truir&siVc^ in viooare                                           PRIM&W

in vigoare                                              ™

“An exăr fe-s vteuL


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA


darikde noi


se reălizeaza de către


autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exiștaipdsi consumatori la rețelele existente.                           I-----2^=^

extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitarepubli investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in condițiile Contractelor incheiate cu consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau de beneficiar.

rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran, rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

fiecare parcela / zona prevăzută va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

pentru parcela IE 228775 sunt propuse soluții de alimentare cu apa si canalizare prin Studiul de echipare tehnico-edilitara anexat documentației PUZ, care au avut la baza o posibila soluție de mobilare urbanistica. Aceste soluții au caracter orientativ si necesita detalieri la fazele următoare de proiectare sau modificări in cazul in care tema de proiectare pentru f corespunde cu soluția de mobilare urbanistica prezentata in PUZ. Soluții! sunt:


distribuție apa De 160 mm PEHD existenta pe trotuarul B-duIui Aurel

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare ale imobilului vor fi evacA&e intr-^fielecto canalizare menajera Dn 200 mm PVC - KG, SN4, cu curgere gravitation^, pra^Șg^Tii^'

U J O Al I A

A K tt I TE C T U (t A * U R b A Al I J/A * D E J I 6 Al CONSTANTA I STR. OLEG DAN0VSK1 | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3 / 4 3 5 2 / 2 0 0 8 I 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V 6 64 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

Datorita configurației terenului, apele uzate menajere ajung intr-o stafie de pompare proiectata in incinta. Stafia de pompare proiectata SP se va amplasa in zona cu cota topografica cea mai joasa a incintei.

Din stafia de pompare apa va fi evacuata in conducta de refulare Dn 800 mm PREMO existenta pe partea opusa a B-dului Aurel Vlaicu, prin intermediul unei conducte de refulare proiectata. Conducta de refulare proiectata va subtraversa B-dul Aurel Vlaicu prin foraj orizontal. In zona subtraversarii, conducta de transport De 110 x 6,6 mm PEHD se va monta in conducta de protecție Dn 150 mm Otel.

Soluția de racordare în conducta de refulare Dn 800 mm PREMO este provizorie pana la finalizarea lucrărilor din cadrul programului POIM, după care legătura conductei de refulare proiectata se va transfera pe conducta noua de refulare.

Deoarece in zona nu exista rețea de canalizare pluviala, apele pluviale vor fi dirijate către exteriorul zonei prin sistematizare pe verticala.

Scurgerea si evacuarea apelor pluviale se asigura gravitațional prin pantele create^conditionate. de configurația topografica a terenului de amplasament,                   modelarea


sistematizării pe verticala.                                                                 -- --

Articolul 13 - spat» libere si spatii plantate

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si

este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol dendrativ si rieip

suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013

suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta^. 152/2013, astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

parcelele vor avea o suprafața de spațiu plantat la sol de minimum 20% din suprafața menționata la punctul anterior. In funcție de utilizările admise conform art.1, ce se vor autoriza ulterior, suprafața de spațiu plantat necesara peste procentul de 20%, va putea fi asigurata la sol, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor.

modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru întreținere, se var stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;

spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari pentru tineret si sport;

pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri.

ARTICOLUL 14 ■ ÎMPREJMUIRI

împrejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza, in funcție de destinația parcelei, fie din gard viu pentru funcțiuni cu acces public, locuințe colective, etc, fie in situația in care este necesara împrejmuirea, gardurile vor fi transparente cu înălțimea de maximum 2.20 metri împrejmuirile spre limitele laterale de proprietate se pot realiza, in funcție de destinai! din gard viu pentru funcțiuni cu acces public, locuințe colective, etc, fie in sit necesara împrejmuirea pot fi opace cu înălțimi de maximum 2.20 metri împrejmuirile nu sunt obligatorii


Articolul îs ■ procent maxim de ocupare a terenului

POT maxim = 50% (mp AC/mp teren)


ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI


CUT maxim - 3 (mp ACD/mp teren) - pentru parcele cu suprafața mai mica de 3000,OOmp CUT maxim = 3,6 (mp ACD/mp teren)-^^ntru^etn^eTxîusijiprafata egala sau mai mare de 3000,OOmp                           1HHPTUICO«mctwî


JUDET^1' ^pJn’cONSTAt 5 " m-asu d1^bb « Vcw<S»*R6 / VIZAT SW« 1,6    |/. J

ARHITECTSimona Florina N.


SOCARIClANEXA 1 PROFILE STRADALE


PROFIL PROPUS TIP 2-2 :BD, AUREL VLAICU PROFIL STRADA CATEGORIA I MAGISTRALA (SC.1/250)


PROFIL PROPUS TIP 3-3 SI 4-4: STRĂZI "A" SI ”B" SC 1/250A K tl I T E C T U R A * U U A A I J'/A * D E J'I O A CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 1 BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 3 5 2/2 0 0 8 I 24 86 3 5 05 | RO44 BRDE 140S V 6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 ] +40341401763 l Office, usonia@gmail.com

VOLUMUL 3

PLAN DE ACȚIUNE aferent

PLANULUI URBANISTIC ZONAL -

PUZ - MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE generat DE IMOBILUL SITUAT IN MUN. CONSTANTA, BD. AUREL VLAICU, NR.285 (IE 228775)

INIȚIATOR: SEASIDE INVEST S.R.L.

MARTIE 2020

U J O A I A

AKttITECTUKA * U K b A A I J' /A * D E J' I G A CONSTANTA [ STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 1 BL. BM3 | SC. A ] PARTER J 1 3/43 5 2/2 00 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V664 8 8 56 1 400 + 40744561352 | +40341401 763 J office.usonia@gmail.com

PARTEA I

CATEGORII DE COSTURI

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI

Pentru investiții private pe suprafața amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 10238 mp, precum si pentru investițiile private pe parcelele proprietate privata aflate in limita PUZ, investițiile vor fi finanțate exclusiv din fonduri private.

Acestea vor fi alocate pentru:

 • -  Rezolvarea situației juridice a suprafețelor de teren proprietate privata necesare pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica prevăzute in proiectul PUZ care includ operațiuni cadastrale de alipîre/dezlipire parcele, cedare/schimb/expropiere de suprafețe de teren necesare prevăzute in proiectul PUZ, realizare acte juridice/notariale/administrative necesare in vederea realizării circulației terenurilor, respectiv trecerea suprafețelor de teren necesare din proprietatea privata in domeniul public. In aceasta situație costrurile pot fi suportate impreuna cu autoritatea publica locala interesata.

 • -  Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice si obținerea autorizației de construire pentru: realizarea/extinderea/racordarea si asigurarea echipării tehnico-edilitare aferente investiției private, sistematizarea terenului daca este cazul, edificarea construcțiilor noi, realizarea de accesuri carosabile si pietonale, amenajare spatii plantate, parcaje, circulații interioare

CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE

A. In limita PUZ, se propune realizarea următoarelor obiective de sralitate’ publica ale căror costuri revin autorităților publice:                                                       --*

•Extinderea profilului existent al bulevardului Aurel Vlaicu                crearea unei artere

colectoare paralela cu acesta, separata printr-un scuar, astfel incataraprSatmala va avea40metri.

•Realizarea unui noi străzi, strada “B” propusa intre buley^rdul Aurel Vlaicu si intersecția străzilor Napoli cu strada “A” propusa.

•Continuarea traseului străzii “A” prevăzut prin PUZ Aurel Vlaicu pana la intersecția cu strada Napoli

•Realizarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Napoli, "A” si “B”

•Translatarea si reconfigurarea sensului giratoriu existent pe bulevardul Aurel Vlaicu in zona accesului la Centrul comercial Maritimo pentru rezolvarea intersecției dintre strada “B” propusa si bulevardul Aurel Vlaicu.

•Realizarea echipării edilitare prevăzute prin PUZ AUREL VLAICU HCL nr. 286/2006

Costurile vor fi alocate pentru:

 • -  Rezolvarea situației juridice a suprafețelor de teren proprietate privata necesare pentru

realizarea obiectivelor de utilitate publica prevăzute ih proiectul PUZ care includ operațiuni cadastrale de alipîre/dezlipire parcele, cedare/schimb/expropiere de suprafețe de teren necesare prevăzute in proiectul PUZ, realizare acte juridice/notariale/administrative necesare in vederea realizariLcirculatiei terenurilor, respectiv trecerea suprafețelor de teren necesare din proprietatea                eniul


public. In aceasta situație costurile pot fi suportate impreuna cu investitorii privajj

arii tehtarâ&edili


 • -  Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice ffibTent modemizare/extindere/realizare a rețelelor tehnico-edilitare publicee Siimprâfeâtef&r extindere/modernizare/reconfigurare a tramei stradale publice prevăzute in prefectul RUZ^tâlcum^ celor necesare in funcție de evoluția dezvoltării zonei. Pentru asigurarea e costurile pot fi suportate impreuna cu deținătorii de rețele tehnico-edilitar^șj interesați.


- Construirea rețelelor tehnico-edilitare noi si a amprizelor stradale pentru circulațiile publice prevăzute in PUZ. In aceasta situație costurile pot fi suportate împreuna cu deținătorii de rețele tehnîco-edifitare si cu investitorii privați interesați.

Costurile estimate atat pentru realizarea investițiilor publice cat si a celor private sunt in general ridicate si foarte ridicate, cu excepția parcelelor existente in limita PUZ care nu sunt afectate de obiective de utilitate publica, care au suprafate mai mici de teren (sub 10OOmp) si pentru care nu sunt prevăzute investiții majore, acestea putând fi încadrate in categoria costurilor medii/normale pentru investiții.

PARTEA II ETAPJZAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE

 • 1. Etapa 1: Reconfigurarea cadastrala a parcelarului existent pentru securizarea suprafețelor de

teren necesare obiectivelor de utilitate puplica propuse prin proiectul PUZ prin dezlipiri si alipiri de parcele care sa genereze suprafețele necesare de teren. Suprafețele de teren aflate in proprietate privata ce sunt afectate de obiectivele de utilitate publica propuse vor fi cedate/schimbate/expropiate prin acte administrative conform legislației in vigoare. In limita PUZ se afla si parcele care nu sunt afectate de realizarea unor obiective de utilitate publica, nu sunt necesare cedari/eschmburi/expropierari. In acesta situație, pentru investițiile private ye^poajfe demara direct etapa 2.                                                  //   --

 • 2. Etapa 2: Ulterior securizării suprafatelor de teren necesare obteCtj^^$d6/utilitate publica, pot

fi demarare proiectele de investiții publice si private pentru r^Srzîarea'ecniparii tehnoco-edilitare publice a zonei, pentru realizarea tramei stradale publice propuse șt pentru realizarea investițiilor private pe parcelele private.                                          '

 • 3. Etapa 3: Ulterior finalizării proiectelor mai sus menționate pot fi finalizate proiectele de asfaltare a străzilor, de amenajare a spatiilor verzi publice, de realizare a aliniamentelor stradale, de amplasare a mobilierului urban.

* După realizarea etapei 1, după caz (parcele afectate sau nu de obiective de utilitate publica prevăzute in PUZ), etapa 2 poate fi demarata concomitent de autoritățile publice si de investitorii privați sau independent unii fata de alti in funcție de perioada de realizare/avizare/aprobare a proiectelor ce stau la baza investițiilor precum si de existenta fondurilor necesare realizării obiectivelor.

* In situația in care, ulterior finalizării etapei 1 (proprietarul de parcela cedeaza către domeniul public suprafața de teren necesara pentru realizarea/extinderea straziilor), investitorul privat dorește sa demareze etapa 2 pentru realizarea investiției pe terenul proprietate privata dar autoritatea publica locala nu a demarat sau nu a finalizat etapa 2 ce ii revine, investitorul privat nu va fi afectat de inexistenta fizica a circulației publice propuse, fie ca este una noua, fie ca este una existenta prevăzută pentru extindere/modernizare. Prin cedarea suprafeței de teren din proprietatea privata către domeniul public pentru realizarea tramei stradale propuse prin PUZ se va considera ca parcela proprietate privata ce ii ramane in urma cedării are acces la circulația publica prevăzută in proiectul PUZ, chiar daca realizarea acesteia nu a fost demarat nu este finalizata.


Pentru parcelele aflate in proprietate privata cu investiții finanțate exclusiv propune următoarea etapizare:

INVESTIȚIE

FINANȚATOR

Operațiuni juridice / cadastrale ce privesc dezlipiri de parcele prin cedare/schimb/expropriere de suprafețe de teren proprietate privata pentru realizarea de obiective de utilitate publica prevăzute in documentația PUZ

Autoritatea publica locala si Investitor privat

Alipiri de parcele (daca este cazul), in situația in care investitorul privat cumpără o parcela/parcele alaturate parcelei destinate investiției

Investitor privat

Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor private

Investitor privat

Realizarea echipării tehnico edilitare - extindere/realizare rețele

Investitor privat

Edificare construcții noi

Investitor privat

Racordarea la echiparea tehnico-edilitara

Investitor privat

Realizarea accesurilor carosabile si pietonale, a parcajelor la sol

Investitor privat

Realizarea spatiilor plantate amenajate, a altor amenajari aferente funcțiunii de baza a parcelei

Investitor privat

Pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica propuse, jnyesțffli finanțate din fonduri publice/publice-private, se propune următoarea etapizare:

INVESTIȚIE

FINANȚATOR      I

Operațiuni juridice / cadastrale ce privesc dezlipiri de parcele prifi cedare/schimb/expropriere de suprafețe de teren proprietate pnvata pentru realizarea de obiective de utilitate publica prevăzute in documentația PUZ

Autoritatea publica si investitor privatt

Elaborarea, avizarea, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice

Autoritatea publica/ parteneriat public-privat

Realizarea echipării edilitare prevăzute in HCL nr. 286/2006

Autoritatea publica/ parteneriat public-privat

Extinderea amprizelor stradale, realizarea străzilor si amenajărilor aferente conform profilelor stradale propuse, amenajarea noilor sensuri giratorii

Autoritatea publica/ parteneriat public-privat

COORDONARE, Urb. SIMONA SOCARICI

1

KRTfcOEuFrjUiFILIZARl!ÂDMISE

 • •  locuire: locuințe colective;

2

servicii aferente zonelor de locuințe: comerț alimentar, co                   cabinete’

medicina veterninara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridică, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapițerie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de zgomot sau emisii de

3

clădirile se vor retrage minimum 8metri de la noul aliniament al bulew^dtrtoî^yiSlnViaicff\si

minimum 18 metri de la noul aliniament al bulevardului Aurel Vlaicu in cafiâ parcelelQțiUH 2O5&0 si IE 228775                                                 V

 • • se admite amplasarea clădirilor pe aliniamentul străzii A cu condiția cE^jaltim^E^axiț^^ a acestorar sa fie mai mica sau egala cu 20 metri. Clădirile a căror inaltime a^feșpstfiy2Q^Wi se vor retrage minimum Smetri de la aliniamentul prevăzut al străzii A, respecîK^i^^lWta de proprietate existenta. Traseul străzii A propuse nu afecteaza aliniamentele parc^feleor IE 228775, IE 205749, IE 241474, IE 208021 si ale celor doua parcele fara intabulare electronica la data PUZ

4

 • •  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice existente sau propuse

 • • autorizarea executării de construcții se emite numai daca se asigura realizare! ____

de locuri de parcare conform HCL nr. 113/2017 sau a Regulamentului in vigd^fe autorizației de construire

5

numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in wcti^^ex^ttoatia de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul Regulamentul^ privinc^șjguran numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenaj^reautorizate^'ra Mun. Constanta - HCL nr. 113/2017 sau a Regulamentului in vigoare la data s^jtariiautqri^ de construire

 • • este permisa amenajarea numărului necesar de locuri de parcare in totalitate la sol numai daca

CORELAREA CU DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE - PUZ PALAZU MAREPlan urbanistic zonal PUZ - MODIFICARE REGLEMENTARI U ^BANISTICE generat de imobilul situat in Mun. Constanta,Bulevardul Aun I Vlaicu, nr.285 (IE 228775)


REGLEMENTARI URBANISTICE


U03
IRCULATII PROPUSE


SCHEMA CIRCULAȚII EXISTENTE - PROPUSE■■■■ CIRCULAȚII eXISTENTC

KCHE® CIRCULAȚII APROQATC PRIN DOCUMENT ATI!

OE URBANISM ANTERIOARE


mate


•.120 i.059 i.709 .430 •432 1.315 i.768 ! 241 '804 767 722


REGLEMENTARI URBANISTICE


EXISTENT

PROPUS

FUNCȚIUNE

MP

%

MP

%

UTR2

30743.33

92.80%|

0.00

0.00%

M - ZONA MIXTA

0.00%

28066.00 |   84.72%

CIRCULAȚII

720%l

4646.38

14.03%

SPATII VEZI

5,00

0.00%

416,35

1,26%

TOTAL

33121,73

100,00%

33128,73

100,00%


LEGENDA


LIMITEZONIFICARE FUNCȚIONALACIRCULAȚIIRESTRICȚII, CONDIȚIONĂRI


REALINIERE PARCELE - ALINIAMENT PROPUS PENTRU REALIZARE AMPRIZE STRĂZI APROBATE PRIN HCL 286/2006 SI

■ PROPUSE


AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT


iț ZONE DE PROTECȚIE SANITARA CU REGIM SEVER ALE CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE APA - culoar de 10m M ■ stanga-dreapta de la generatoarele exterioare - interdicție temporara de construire pana la ridicarea interdicției de către deținătorul de utilitati

ZONE DE PROTECȚIE SANITARA CU REGIM SEVER ALE CONDUCTELOR DE REFULARE - culoar de 5m stanga-dreapta ~~m    ■ de la generatoarele exterioare - interdicție temporara de construire pana la ridicarea interdicției de către deținătorul de utilitati


POT=X%

CUT=X

P+X

H=Xm

»

-PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI

-COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI

REGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME

INALTIMEA MAXIMA ADMISA

-REGIMUL MAXIM DE AINALTIME ADMIS SI CUT MAXIM ADMIS SE VOR CORELA CU TABELUL REGLEMENTARI U TABELUL COEFICIENȚI URBANISTICI ZONA M EXISTENTE PE PREZENTUL PLAN


ZONA DE REGLEMENTARE


REGLEMENTARI URBANISTICE EXISTENTE

coWTHjHmWWA-

ZONA MIXTA

ZRCM2


REGLEMENTARI URBANISTICE EXISTENTE CONFORM P.U.Z. AUREL VLAICU

UTR2


REGLEMENTARI URBANISTICE

pR6pu§£--------------

ZONA MIXTA

M


™ POT=85%

opUT=3


LA B-DUL AUREL VLAICU • RETRAS 8 - 1Q METRI DE LA NOUL ALINIAMENT (CF.PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE)_____________

LA STRADA "B" • PE AUN1AMENT DACA H MAX </=20METRI SI RETRAS MINIMUM 2 METRI DE LA NOUL ALINIAMENT DACA H MAX >20 LA STRADA "A" ■ PE ALINIAMENT DACA H MAX </+20 METRI SI RETRAS MINIMUM 5 METRI DE LA ALINIAMENTUL EXISTENT DACA H IN ALTE SITUAȚII - PE ALINIAMENT PENTRU PARCELE CU ADÂNCIME <20METW_____

ALINIMANET EXISTENT = LIMITA DINTRE DOMENIUL PUBLIC SI PROPRIETATEA PRIVATA__

NOUL ALINIAMENT = ALINIAMENT PROPUS = LIMITA DINTRE DOMNIUL PUBLIC SAU AMPRIZA STRĂZI PROPUSE PREVĂZUTĂ CA CIRCULAȚIE PUBLICA SI PROPRIETATEA PRIVATA EXISTENTA SAU PROPUSA PENTRU REALINIERE (REALINIERE = RETRAGEREA ALINIAMENTULUI EXISTENT SAU A LIMITEI DE PROPRIETATE EXISTENTE)          _______ _________ ________

STRAâ PREVĂZUTE CA CIRCULAȚII PUBLICE: STRADA A. STRADA B. B-DUL AUREL VLAICU INCLUSIV ARTERA COLECTOARE CE DUBLEAZĂ BULEVARDUL PREVĂZUTĂ PRIN HCL NR.286/2006


PROFIL PROPUS TIP :BD. AUREL VLAICU PROFIL STRADA CATEGORIA I MAGISTRALA (SC.1/250)


3,00|3,00 j 3,5013,5013,501 3,50 j 3,5013,50 p,00 * 30,00


COEFICIENT! JRBANISTICI ZONA M____________

RUG-

ZRCM2

PUZ AUREL VLaICU -UTR2

PROPUS

OBSERVAȚII

POT

85%

50%

maxim 50%

CUT

3

nespecifical

maxim 3

pentru parcele cu S<3000.00mp

maxim 3+20% = 3.6

pentru parcele cu S=/>3000.OOmp

RH

cfPUZ

20m

maxim P+10 (H=40m)

corelat cu tabelul de Reglementari urbanistice


PROFIL PROPUS TIP 2-2 :BD. AUREL VLAICU PROFIL STRADA CATEGORIA I MAGISTRALA (SC.1250)
3pOTmax=50% f CUTmax=3,6* <RHmax=P+1(T o Hmax=40m

.J- ‘CUT4FWnj<w oi -2:


JUDEȚUL CONSTA*^

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Cf STANȚ

DIRECȚIA

VIZAT SPRE


UTILIZĂRI ADMISE IN ZONA M

 • • locuire: locuințe colective;                                           -----

 • • servicii aferente zonelor de locuințe. uomeit alimentar, comerț nealimeniar, cabinete de medicina veteminara, cabinete individuale

ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, t manufacturiere negeneratoare de agomot sau emisii de orice fel si fara depozitari, saloane de întreținere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, ș

funcțiuni de turism: hotel, hotel apartament, alimentație publica, spa, piscina acoperita sau descoperita

 • • funcțiuni administrative: sedii, fundații, organizații, asociații, sedii birouri, sediu firma/companie;

 • • funcțiuni financiar-bancare: sediu banca, sediu societate de asigurări;

 • • funcțiuni comerciale: spatii comerciale, alimentație publica (restaurant, fast-food, cofetărie, cafenea, bar. dub), servicii cu acces public (finanțe, banei, consultanta, proiectare, design. tipărire, multiplicare, formare profesionala, asistenta tehnica, comunicații, servicii poștale, curierat, agenție de turism, intretinere corporala, manufactura fina, croitorie etc);

 • • funcțiuni de loisir public si privat: loc de joaca copii acoperit sau in aer liber, amenajari de sport pentru tineret; funcțiuni conexe activitatiilor de '0S'rpj^JR^J££)J\,f £ ȘEDINȚĂ

 • • funcțiuni de invatamant: școala, grădiniță, after-school;                                                                                             /VZz/ZZ

 • • funcțiuni de sanatate: spital, cresa, clinica, policlinica, cabinete de medicina preventiva, cabinete de medicina de familie, farmacii, centru recoltare sang</^z/^z          'T,            '

 • • parcaj colectiv subteran/suprateran/etajat;

■ funcțiuni comerciale (terțiare) si servicii tehnice cu condiția ca pe aceeași parcela sa nu existe locuințe colective: Depozitare, distribuție si desfacere produse comarci limita a 25% din AC; Showroom auto, moto, alte produse; Servicii, alimentație publica: Sediu de birouri; Sediu de firma sau companie;

 • • funcțiuni sportive: terenuri de sport in aer liber sau acoperite; Spatii anexe de deservire a dotărilor sportive; Sala de antrenaraeirtpentru diferite sporturi sau sala de fitness si i tinere corporala, Administrație, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza; Sediu asociație sportiva, depozitare echipamente sportive, alimentație publica^șf spatii cazare aferente sediu, autoservice, parcare, spatii anexe de deservire a dotărilor sportive; administrație, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza;

 • • amenajari aferente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate,

 • • se admit funcțiuni cu caracter public, enumerate la art 1. amplasate numai la parterul si primul etaj al clădirilor de ]

 • • se admite autorizarea de dadiri cu funcțiuni mixte, din lista funcțiunilor admise la art.1


PROFIL PROPUS TIP 3-3 SI 4-4;

STRĂZI "A” SI "B” SC 1/250ARHITECT ȘEF-


inete individuale de contabilitate, birouri si ferie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati

r), servicii de deservire a locuirii (curățătorie haine);sramețjajan ^rente echipării tehnico-edilitare; ocuit, daca-lbcuiriea estewjctiunea de baza.


CONTRASEM SECRETARG PULVIA ANTRAL,/ £11


AU S &--N 1 A

1 ■ J a1 T T u n . .....- ' » “ • ° •-»■•» ”

NR. PROIECT

FAZA

DATA

INDICATIV

16/2017

P.U.Z

MARTIE 2020

PUZ-U03

SPECIAUTATEA

URBANISM

OBIECTIV

SEF PROIECT

Arh. Marius Socarici

PUZ - MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE GENERAT DE IMOBIL SITUAT IN MUN. CONSTANTA BD. AUREL VLAICU, NR. 285

PROIECTAT

Urb. Simona Socarici

DESENAT

Urb. Simona Socarici

VERIFICAT

ADRESA

DESEN

SCARA

REVIZIA

MUN. CONSTANTA, BULEVARDUL AUREL VLAICU, NR.285

REGLEMENTARI URBANISTICE

1/1000

05

BENEFICIAR

S.C.SEASIDE INVEST S.R.L.______________________________________

ACEST DOCUMENT. NU VA H REPRODUS SUB NICI O FORMA Si SUS NICI UN MOTIV. FARA PERMISIUNEA SI ACORDUL SCRIS AL USONIA S.R.L CONSTANTA.