Hotărârea nr. 157/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 112/2015

^STANr^ ROMÂNIA


HOTĂRÂRE privind valabilitatea HCL nr. 112/2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr, 73618/07.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 73830/07.05.2020

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 4, din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 30, alin. 1 din Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Având în vedere Acordul de Asistență Tehnică privind Programul de Dezvoltare Urbană a Municipiului Constanța, încheiat între Municipiul Constanța și Banca Internațională Pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - începând cu data adoptării prezentei, încetează valabilitatea HCL nr. 112/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de str. Avram lancu, aleea Garofiței, Piața agroalimentară Balada, terenuri proprietate publică și privată, inițiator SC Concorde Group SRL, având în vedere "Ghidul de regenerare urbană a cartierelor de blocuri"- livrabil furnizat de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, municipiului Constanța, în scopul de a îmbunătăți gestionarea activelor municipale și cadrul pentru regenerarea urbană, și de a ajuta la creșterea capacității de implementare a competitivității sale economice, și de dezvoltare a strategiei pentru municipalitate.

în temeiul HCL nr. 112/2015 nu a fost solicitat niciun act administrativ în vederea punerii în executare,

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Concorde Group SRL , Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, X abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,