Hotărârea nr. 156/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 164/2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind valabilitatea HCL nr. 164/2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 57861/25.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 73636/07.05.2020;

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 5, lit. c, din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art.30, alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Văzând solicitarea formulată de Tapangea Decebal, înregistrată sub nr. 34472/20.02.2020, în calitate de proprietar al imobilului situat în mun. Constanța, str. Pictor Toniță nr. 4A, lot 2+lot3+lot4+lot5;

Având în vedere prevederile art. 3 din HCL nr. 164/2017;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă extinderea termenului de valabilitate a HCL nr. 164/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de al. Cameliei, str. Pictor Ștefan Luchian, Școala Sportivă nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 6, inițiatori Tapangea Decebal și Maria, până la data de 31.05.2023.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Tapangea Daniel, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /& pentru, $ împotrivă. Z abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.CONTRASE SECRETAR Fulvîa A

AZĂ, NERAL


CONSTANȚA

nr.