Hotărârea nr. 155/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. DIMITRIE CUCLIN NR. 5, INVESTITOR MOTOTOLEA DRAGOȘ IONUȚ;

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș lonuț

asiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

     .    2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 70634/29.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 73702/07.05.2020, precum și avizul nr. 70627/29.04.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Mototolea Dragoș lonuț înregistrată sub nr. 238785/10.12.2019, completată cu adresa nr. 27376/11.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str.. Dimitrie Cuclin nr. 5, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în. vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale Sp+P+IE, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Dimitrie Cuclin nr. 5, în suprafață de 500 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 240962, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Mototolea Dragoș lonuț conform actului de donație autentificat sub nr. 1984/13.12.2018 la Societatea profesională notarială Petrescu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Mototolea Dragoș lonuț, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

AJ) pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

NR. za./ isjt. 2020

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • - Denumirea proiectului P.U.D. LOCUINȚA INDIVIDUALA Sp+P+1E

 • - Inițiator (Beneficiar): MOTOTOLEA DRAGOS IONUT

 • - Elaborator (Proiectant): ARHITECTONIC S.R.L., arh. NOELA ENE

 • - Data elaborării:        septembrie 2019

-Amplasament:        CONSTANTA, strada Dimîtrie Cuclin, nr.5, nr. cad. 240962

 • - Certificat de urbanism: nr.1004/08.04.2019

  OBIECTUL LUCRĂRII

  Obiectul prezentei documentații a fost generat de necesitatea modificării retragerilor minime, privind amplasarea imobilului propus - LOCUINȚA INDIV1DUALA-Sp+P+1E, fata de limitele laterale/posterioare ale terenului in suprafața strada Dimitrie Cuclin, nr.5, nr. cadastral 2409

  Prezentul P.U.D., după aprobare va

  Municipiului Constanta, care va stabili c obiectivului propus pe parcela, in corelare Prezentul P.U.D. va detalia:

  • - modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate;

  • - retragerile fata de limitele lateFale-si-poșIei iuai e(țljgwrcelei;”|

  • - modul de ocupare al teren

  • - accesele auto si pietonale;         direcția urbanism

  • - conformarea arhitectural-vclumeWfeȚ spre nescwimbare

  • - conformarea spatiilor public e;Anexă

  Conținutul P.U.D.-ului va avea

  • - menținerea funcțiunilor aprobatei-—

  • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobați (P.O.T., C.U.T.);

  • - pastrarea parcelarului existent si a am prizelor străzilor adiacente;

  • - menținerea regimului maxim de înălțime aprobat;

  • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

  • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

  • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

  • - protejarea monumentelor istorice si sevituti in zonele de protecție ale

  • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor co construcțiile existente.


  e 500J)0mp, amplasat in Constanta, 2.  ment de reglementare urbanistica al Primăriei m plasare, dimensionare si conformare a tlinctiunile si vecinătățile adiacente.


  lV*RIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM  « ARHITECTONIC


  acestol


  g RUR

  § Noela Eugenia M.P. ț ENE +

  arhitect


2. ÎNCADRARE in zona

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE:

SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

Terenul studiat, in suprafața de 500,00mp, se afla pe strada Dimitrie Cuclin, nr.5, intr-o zona cu tesut urban constituit si vecinătate cu funcțiuni similare sau conexe. Terenul este înscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 240962, se afla in intravilan si are categoria de folosința "cuti-constructii". Conform Certificatului de urbanism nr.1004/08.04.2019 , terenul se afla in zona de reglementare L1 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDMDUALE/COLECTIVE MEDII CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAX P+2+M. Parcela este supusa reglementarilor P.U.D. aprobat

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT

ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

S-a realizat suportul cadastral (topografic) al terenului si a fost avizat de către O.C.P.I.

S-a efectuat studiul geotehnic, finalizat cu concluzii favorabile in vederea construirii obiectivului propus. S-a obtinut avizul comisiei de circulație privind organizarea circulației si asigurarea locurilor de parcare aferente obiectivul propus.


PRESCRIPȚIILE SI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM ELABORATE/APROBATE ANTERIOR

Conform C.U. nr. 1004/08.04.20105, parcela este supusa reglementarilor P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 588/24.10.2005.

Utilizări admise: - locuințe individuale; -locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj); -echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, cresa, cabinet medical, farmacie, etc);

Utilizări admise cu condiționări: -se admit funcțiuni comerciale și servicii cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200mp ACD și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250m; - funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 200 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD; - e ga amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, crese, invata ’ cultef^hort-intretinere -in baza PUD aprobat;

- se admite cadrul locuințelor spații pentru exercitarea unor profesiuni din suprafața locuinței;

Utilizări interzise: - funcțiuni productive, comerciale și servicii care gendfie important de persoane și mărfuri (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de trafic greu)7“au program prelungit după orele 22:00, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice; - activități productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile publice sau din instituțiile publice; - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; depozite en-gros sau mic-gros;

- depozite de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeug^^țgga^- depozitarea de ^ce lucrări care ^penajările din corectă și


substanțe inflamabile sau toxice; - autobaze, stații de întreținere si s modifică traseele | spațiile publice și construcțiile colectarea apelor meteorice;

Amplasarea clădirilor fata de a -Aliniamentul este definit in sens j public si proprietatea privata; - Estâtf _____________________________

marcata in planșa de Reglementari, câr^ constîtuie parte integranta a preze  Retragerile de la aliniament vor fi de minimum 5,00 m; - In fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția garajelor auto, împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament; - Garajele auto vor fi amplasate conform planșei de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament, lungimea frontului in acest caz nu va fi mai mare de 8,00 m, excepție sunt cazurile in care se dorește realizarea unor garaje auto pentru doua autoturisme, caz in care lungimea frontului poate ajunge pana la maxim 16,00 m insa numai in cazul parcelelor cu lungime de front de cel puțin 15,00 m; - Racordarea aliniamentelor Ia intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea dintre aliniamente, avand lungimea de 12,00 m in cazul străzilor de categoria l-a si a Il-a si de 8,00 m pentru cele de categoria a lll-a; - Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se înscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva, in condițiile păstrării unei distante de min. 4.50 m fata de nivelul terenului si avizării documentației de către Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

 • - Balcoanele sau bow-windowurile pot depăși cu max.0,90 m. alinierea spre strada; - Cornișele pot ieși din alinierea strazii cu max. 1/10 din lărgirea străzii si fara a depăși 1,20 m; -Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,00 m.

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor:

 • - Vg fi r^gectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate teritoriala de referința;


protejate ale stfazilor; - fe^nbciecfefiasHȚnent de n

construcțiile de pernăli

DIRECȚIA URBANÎGM

. . VJJ^T S9RE MESCHiWARE Uk


DIRECȚIA URBANÎGMi regulament ca fiind Iii

ral


ra

Serei


ENE I arhitect


$fnwe domeniul

__ ristr/ictiilor, UTregulament; -


- Va fi respectata limita suprafeței constuibile marcate pe plan, daca pe plan nu este prevăzut astfel, fimita suprafeței construibile va fi determinata de următoarele retrageri:

 • - clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alaturata sau se alipesc de calcanul unei clădiri alaturate;

 • - in cazul regimului de constuire cuplat, clădirile noi se vor retrage fata de limita laterala de

= proprietate cu 3,00m pentru P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la încăperi principale) si P+3 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la dependințe)

 • - in cazul regimului de construire izolat, clădirile noi se vor retrage obligatoriu fata de ambele limite laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la cornișa dar nu mai puțin de 3,00 m;

 • - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având ferestre pe fațada laterală, noua clădire se va alipi de calcanul existent iar față de limita opusă a

parcelei se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,00m;

 • - în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire de va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,00 m;

  cu


 • - se recomanda retragerea clădirilor fata de limita posterioara a parcelei cu minim 3,00 ' excepție in cazul parcelelor de colt, caz in care amplasarea clădirii va respecta Codul Civil

  m,


  un


 • - se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei, cu excepția cazului in care exista calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;

  • - in cazul in care parcela vecina pe limita posterioara este constuita clădirile noi vor fi retrase față de acesta limita la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă d ai puțin de 5,00m;

  • - clădirile vor respecta intre ele distante egale cu media înălțimii fronturil  _________...___,________________________.................................. guse;

  - aceasta distanta se poate reduce la jumătate din inaltime intre fatadafe îar^S^Jri sau cu

  ------------------------:------: -J- r----:x-------x_.. _ix---A:... Ceri^CeS^]Umjna


  ferestre care nu asigura luminarea unc^r încăperi de locuit sau pentru alte activi naturala;

  • - balcoanele sau bow-windo de proprietate. Ele pot fi prelungite balcoanele trebuie sa fie in aceeasNirffe orizontala;

  • - proiecția balcoanelor si bow-windowurilor pe fațada respectiv din suprafața acesteia. Suprafața fațadei se considera socotind lungjț^ si inaltimea maxima reglementata pe strada respectiva;

  Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela:

  - clădirile vor respecta intre ele distante egalo cu jumătate din inolti dintre ele; - distanta se poate reduce la 1/4 in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care n^ișg^^fl^iț

  fie pentru alte activitati ce necesita lumina nsturala'iZAT spre nescwimbare Circulații si accese:                            Anexă is avizul nr J, -o--
  atada, trebuiesc retrase cu 1,0 m. la limita cu acordul notarial al vecinilor,


  Nocla Eugenia M.P. *


  sca 1/3 j proprietății


  câ^i mai înalte ^Wjg^umai in cazul eri fie de locuit,


  - Parcela este construibiia numai daca are as igurqitMfofeș^parosâbil de min. c ,50m lățime dintr-o de trecei^legaî-QEtSut prin-una-din proprietățile


circulație publica in mod direct sau prin drept

învecinate. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Când latimea accesului este mai mica de 3,5 m. este obligatorie obținerea avizului Brigăzii de pompieri a Municip. Constanta;

 • - Numărul si configurația acceselor se vor încadra in prevederile Anexei nr.4 a Regulamentului General de Urbanism;

 • - Se pot realiza pasaje si curți comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare precum sî pentru accese de serviciu;

 • - In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare;

Staționarea autovehiculelor:

 • - Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in înteiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • - Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de

kv^iifșatj urbane" /indicativ P132-93);

- in cazul clădirilor de locuit este obligatorie construirea uni garaj auto amplasat pe aliniament cu o


fatime de 4,00m - 8,00 m (pentru doua autoturisme) si o lungime de 5,00 m, realizat in regim cuplat;

 • - Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii functuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând;

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL nr.113/2017-privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată prin HCL nr.28/2018;

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

 • - Inaltimea construcțiilor nu va depăși P+2+M ( maxim 12,00 m ) Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • - Se considera construibile direct, in baza prezentului regulament, parcelele următoarele condiții cumulate: (1)- dimensiuni minime:


Regimul de Construire

Dimensiune minima

Suprafața mp.

Front m. i

Cuplat

250

11

Izolat

300

12        \

W Noela Eugenia M.P.


r/ ru.


ENE     1

arhitect        af/j

sPfiLXondițiile

JUDEȚUL CONTAM A      |


B C D E

(2)- adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia^K.

 • - este interzisă subîmpărțirea unor parcele ce ar genera loturi care, nu se Țfcst menționate;

 • - comasarea sau dezmembrarea parcelelor se poate accepta

si pe baza elaborării si aprobării unui P.U.D.                                                       1

Aspectul exterior al clădirilor:

-Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea            va/aspunde exigentelor

actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”: 1 *       9                     ■

 • - In cazul construcțiilor noi care se vor cupla cu caracteristicile generale ale vecinătăților (gabarit, scara;

care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu ambianța existentă;

 • - Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile inalte;

 • - Se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile inalte;


VIZAT SPRE î

Anexă la avizul nr.existente acestea vor prelua Materialitate); se interzic fațadele


 • - Sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

 • - In cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

 • - Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

 • - Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

 • - Se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

 • - Vitrine (pentru toate clădirile existente si noi): Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

 • - Firme (pentru toate clădirile existente si noi): Documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare; Se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția fațadei si, in cazul clădirilor vechi, elementele de decor (bosaje); Amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni; Este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada; Se interzice orice dispunere a firmelor care înglobează parapetul etajului superior si

desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter si primul nivel; Este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, cornișe, acoperișuri; Este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe ■faiadele-cladirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul

•campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale,culori, iluminare;

Condiții de echipare edilitara:

Apa potabila

 • - Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

 • - Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație noua. Canalizare pluviala

 • - Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

 • - Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotyaigoentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

 • - Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca siffMflto^țijkii public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In cafede îrfiposipll^ate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornisa^âte imobi scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

  cu


  le


  ascunse; in caz de impnsihilttaif

  je care^s iSTANW ----------

  II« Noela Eugenia M P- >jj

  arhitect


 • - Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc <--------- ----

trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor silvopsite Gaze                                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CON:

- Toate conductele in afara imobilelor vor Salubritate

fie


 • - Orice clădire precum si orice unitate cu caiacter lucrativ, pentru odihna sai prevăzute cu amenajari pentru colectarea dejseurif^Pffilfia^^ in contalnere.

Spatii libere plantate si spatii plantate:

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatiUifttfj

impermeabilizarea terenului peste minimum ne

 • - parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fientru protecția construcției sa se evite j accese, circulații pietonale, terase;

te cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

 • - spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale;

 • - se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00 m. inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta

, in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere;

 • - se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

 • - pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2,00 mp de locuitor;

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - minimum 25% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde;

 • - Este obligatorie amenajarea de spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din totalul suprafeței de teren, dar nu mai puțin de suprafața stabilita prin HCJ nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta;

împrejmuiri:

 • - Împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o inaltime de max. 2,00 m realizate din fier forjat si cu un soclu de 60 cm din piatra sau beton mozaicat;

 • - In toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la strada. Se interzice vopsirea in culori stridente si strălucitoare a împrejmuirilor;

 • - Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.;

 • - împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor pot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

 • - împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu;

 • - nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu înălțimea maximă de 1,20m;

‘ Procentul de ocupare a terenului (P.O. T.): Coeficientul de utilizare a terenului (CUT):

RO.T. aprobat = 35%-50% C.U.T. aprobat =1,4-2


 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Nu sunt in curs de elaborare alte documentații de urbanism pentru amplasamentul studiat.

3. SITUAȚIA EXISTENTA

ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚIE:

Circulația autovehiculelor se face pe strada Dimitrie Cuci in si Aleea aVa, iar cea pietonala pe trotuarele eferente. Parcela nefiind împrejmuita, poate avea asigurat accesul pietonal si cel carosabil, atat din strada Dimitrie Cuclin, cat si din Aleea aVa;

SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. are suprafața de 500,00 mp, conform act proprietate si măsurători cadastrale. Acest teren este liber de construcții:

Beneficiarii doresc edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA Sp+P+1E.

P.O.T. existent=0,00%

C.U.T. existent=0,00

Terenul are forma patrulatere, cu dimensiunile:


V°,REC


 • - latura de nord: 14,95metri

 • - latura de sud: 14,95metri

 • - latura de vest: 33,51 metri

 • - latura de est: 33,51 metri

Vecinătățile terenului studiat sunt:

N - strada Dimitrie Cuclin

S -AleeaaV-a

V - proprietate privata: IE 23965

E - proprietate privata: vecin Marian Constantin

Distanta clădirilor învecinate fata de amplasamentul studiat:

 • -  la sud: locuința P+1E+M, amplasata la 23,13 metri;

 • -  la nord : locuința P+1E, amplasata la 17,36 metri;

 • -  la est: locuința P+1E, amplasata la 0,60 metri;

 • -  la vest: locuința P+1E, amplasata la 16,74 metri;

SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TER\

S teren=500 mp

Sc existenta=Sd existenta=0,00 mp

Anexa laavizui nr.,__t

tr-un tesrtfrHrhnn constitulLcU-U — dului construit existent a inceput in anii


CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURA!] lț/R$


Zona in care se afla amplasamentul studiat, fac vecinătate cu funcțiuni similare sau conexe. De 90, acesta fiind in curs de definitivare. Echiparea ecfilftara â fost realizata începând cu anii 2010 si acopere toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire+ funcțiuni complementare, dintre care cel mai des intalnita este cea de garaj;

 • - prezenta majoritara a unui fond recent construit cu construcții aflate intr-o stare foarta buna, dar cu indici de ocupare a terenului- cca. 50% si relativ mici de utilizare a terenului;

 • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.


DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

-locuire si funcțiuni complementare-cu preponderenta garaje auto;

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR

OCUPATE

Terenul studiat este proprietatea privata a domnului Mototolea Dragos lonut, conform Actului de

Donație nr.1984/13.12.2018. Parcelele învecinate fata de laturile de la est si vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/juridice. Vecinătatea terenului, fata de laturile de la nord si sud, este domeniu public-strada Dimitrie Cuclin si respectiv Aleea a V-a.

CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC privind condițiile de fundare

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”-pamant cenușiu pana la adancimea de -1,10metri;

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adancimea de -6,10 metri;

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata.^^ Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:                           4 A


 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, plastic vârtos;

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,50 metri, de la cota medie a terenu

 • - la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de calcâ^.con^.-l'^ gruparea fundamentala;

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, exterior;

ACCIDENTE DE TEREN (beciuri, hrube si umpluturi)               s Noela Eugenia m.p. î

Terenul studiat este lipsit de accidente de teren, avand o ușoara p4(Sa c(^8% de lă^trada


Dimitrie Cuclin spre Aleea a Va.

ADANCIMEA APEI FREATICE

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigătaTle 6,10 metri.

PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI Conform Codului de proiectare seism ica-Partea I “Prevederi de proiectare pentru clădiri “ P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectarea ag=0,20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si valoarea perioadei de control (colt)T =0,7sec a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului.

ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (inaltime, structura,stare)


Fondul construit existent in zona s-a dezvoltat începând din anii “90, fiind in curs de definitivare. Regimul de inaltime este predominant P+1E+M, construcțiile aflandu-se intr-o foarte buna. Structurile construcțiilor existente sunt preponderent de zidărie portanta si mai rar cu structura pe cadre de beton armat.

JUDEȚUL COh^TAKȚ A       *|

dtfra&titeedii# uracaiaun u i nou-$gfpAd|


Amplasamentul studiat este liber de construcții. Beneficiarul clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1E.


DIRECȚIA L: ViZAT SPRE NE St '•* Anesăja avizul nr,_____ /

fOMW&ffia&TQate tipurile i adal si gaze. -------------

sm, rezulta faptul ca amplasamentul


ECHIPAREA EXISTENTA

Echiparea edilitara in zona a fost realizata începând utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica

Din avizele pentru utilitati, solicitate prin Certificat studiat beneficiază sau poate benificia de racorduri/braflsamente pentru apa, canalizare, energie


electrica si gaze.

Conform avizului favorabil emis de către R.A.J.A. Constanta, rezulta ca pe strada Dimitrie Cuclin exista conducta de distribuție apa DN.HOmm PEHD si colectorul menajer Dn.250mm PVC-KG (H=1,5-1,8m) cu cămin de vizitare Cve (cap de coloana). La limita proprietății exista un racodrd de canalizare executat in colectorul menajer Dn.250mm PVC-KG existent pe strada.

Conform avizului favorabil emis de către E distribuție Dobrogea, rezulta faptul ca amplasamentul studiat nu afecteaza instalațiile societății.Pentru alimentarea cu energie electica a obiectivului, va fi solicitat la UO MTJT CONSTANTA aviz tehnic de racordare.

Conform avizului favorabil emis de către TELEKOM ROMAN IA COMMUNICATION S.A., in zona amplasamentul studiat ROMTELECOM nu are pozate cabluri Tc.

Conform avizului favorabil al DISTRIGAZ SUD Rețele, pe planul de situație anexat avizului, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate in apropierea amplasametului. Lucrările propuse prin P.U.D. nu afecteaza conductele de distribuție gaze naturale.

va solicita avizul Distrigaz Sud.

Conform avizului R.A.D.E.T. Constanta, rezulta ca nu dețin rețele termice pe amplasamentul studiat


4. REGLEMENTARI - zona de reglementare L1*

OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA-PROGRAM

pe terenul liber de construcții, beneficiarul dorește edificarea unui nou corp de clădire LOCUINȚA INDIVIDUALA-S+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN si ORGANIZARE DE ȘANTIER. Obiectivul principal al prezentului P.U.D. este reglementarea privind amplasarea noului imobil, stabilind/modificand retragerile minime fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, pastrand insa alinierea minima la cele doua străzi (str. Dimitrir Cuclin si Aleea aVa) si indicatorii urbanistici aprobați anterior prin P.U.D. aprobat prin HCL nr. 588/24.10.2005-documentatie care reglementează zona in prezent.


FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR Funcțional, obiectivul propus se va încadra in prevederile P.U.D. nr.588/24.05.2005, mentinan-du-se utilizările permise, respect^

 • - locuințe individuale;

 • - locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj);

-echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, cresa, caoela Eugenia M.P. rmacfâjfetc);


Amplasarea fata de aliniament:

Obiectivul propus va fi amplasat respectând alinierea aprobata prin P. respectiv:

 • - Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata;

 • - Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament;

 • - Retragerile de la aliniament vor fi de minimum 5,00 m; - In fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția garajelor auto, împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament;

 • - garajul auto, in cazul amplasării pe aliniament - in fasia non aedificandi, va avea lungimea frontului de maxim 4,00 m;

 • - retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se inscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva;

 • - balcoanele sau bow-windowurile pot depăși cu max.0,90 m. alinierea spre strada;

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu max.1/10 din lărgirea străzii si fara a depăși 1,20 m;

 • - amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal;


; îsigurariLsuprafeteloi.QbngatQ£iL_

JUDEȚ»/ CONSTANȚA PRIMĂRIA MUftîf CONSTANȚA Dl REC P \ UR8AMGM

P-^^BARE

Anexă la avizul or/

ARHITECT SL'F d ikUrataflaLcnnfnrm-~"~""


Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioqra afetysroslek sc

 • - cu respectarea Codului civil;

Aceasta reglementare este motivata de;

 • - refuzul vecinului, fata de hotarul vestic, de a||dcod civil, in vederea amplasării obiectiv             hotarul comun cu proprietatea sa;

- refuzul vecinului fata de hotarul estic, acordul notarial conform cod civil, avand in vedere retragerea construcției - proprietatea sa, cu numai 0,60metri fata de hotarul comun, a cărei streasini este rezolvata fix pe acest hotar;

Clădirile de pe aceeași parcela vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele. Distanta se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00 metri numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura iluminarea unor încăperi fie de locuit. Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014.


CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA Pentru imobilul propus:

Sconstruita=max.250mp (propus)

~   e—mnnmn fnronuș)


P.O.T.aprobat=35% - 50%

C.U.T.aprobat=1,4-2,00


P.O.T.maxim=50%

C.U.T.maxim=2,00


‘Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intra in calcul C.U.T, . vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

(distante fata de construcțiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Obiectivul propus se va incadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:


WlSblori


 • - limbajul arhitectural va fi contemporan,coerent si elegant, cu cromatica nesaturate;

 • - acoperirea se va face cu terasa sau șarpanta cu pante generale de

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

  caceeasfhftian


 • - construcțiile anexe vizibile din spațiul public vor fi tratate arhitectural construcțiile principale si se vor integra compozițional in ansamblu;

Retragerile obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioara ale pâfc cu amplasarea construcțiilor învecinate, cu regimul de inaltime existent, cu neafecfarea in spatiilor de locuit propuse si a celor din imobilele învecinate (conform Ordin nr.119/2014 p aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației), cu respectarea codului civil - avand in vedere refuzul vecinilor de pe latura vestica de a-si da acordul notarial privind amplasarea pe hotarul comun. Astfel au rezultat următoarele retrageri:

<        - cu respectarea Codului civil;

- clădirile de pe aceeași parcela vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la cornișa a celei mai înalte dintre ele. Distanta se poate reduce la 1/4 din inaltime, dar nu mai puțin de 3,00 metri numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura iluminarea unor incaperi fie de locuit.

Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014. Inaltimea maxima la cornișa a obiectivelor noi este P+2E+M (Hmaxim la cornisa=12 metri).

Accesul pietonal se va face din strada Dimitrie Cuclin si/sau Aleea aVa.

Accesul auto si cel al autospecialelor de intervenție in caz de urgenta se face pe strada Dimitrie Cuclin si Aleea aVa.

Pe parcela, va fi prevăzut un singur acces auto cu o lățime de maxim 3,50 metri.

INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE

Construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei. Construcțiile învecinate, avand un aspect clasic din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior. Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala. Se interzice folosirea azbuuîi-------

A

..............  . . , .J/STANȚA DIRECT A “SPRE


strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele al 3                          --------

PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENT^ 3 Nu este cazul aplicării unor principii, deoarece terenul este liber de t&fiSmîcîH1


MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVAREA C

Accesul pietonal se va asigura direct din strada Dimiiți i/sau Aleea aVa. Accesul carosabil se va asigura direct din strada Dimitrie Cu cin sau AleelTăVa. Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice. Pentru autovehicule (autoturisme) se vor asigura doua locuri de parcare, care pot fi asigurate atat la sol, cat si in garajul prevăzut la subsolul imobilului. Singurul acces auto pe teren nu va depăși latimea de 3,50metri. Spatiile de parcare/garare vor asigurate conform H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane.

Fundațiile cailor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cat posibil suprafețele mari impermeabile, astfel incat apele pluviale de pe trotuare si platforme sa nat nnsihil. snre SDatiile Verzi.

‘PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL SI DE

. ADAPTAREA SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Având in vedere ca terenul este relativ plat, construcțiile nu necesita metode speciale de adaptare, integrare si valorificare a cadrului natural.


CONDIȚII DE INSTITUIREA REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE


ACESTA


Conform Reglementarilor extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului, zona in care se situează amplasamentul studiat este protejata conform Listei monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: Necropola orașului antic Tomis,


Cod CT-I-S-A02555, nr. crt.15.


Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, NU este monument, ansamblu sau sit urban. Amplasamentul studiat nu este inclus în suprafețe ce fac parte din situri din


rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unre sau disconfort specifice in Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru^pFobȘt^Hbrm^r de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.           Noela Eugenia m.p. *

I + ENE /*7M \.

SOLUȚII DE REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRI WPa        lg//

Activitățile propuse a se desfasura pe parcela, nu sunt producătoare de'^țjst^p^pgTuaMe. KV Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amenajata com^inlviooare si se vor îndepărtă periodic, in baza unui contract de servicii de salubritate cuST^fraabilitata^indomeniu. Daca nu se poate asigura o distanta de 10 metri pana la ferestrele camere~.5tj platforma se va separa cu o împrejmuire opaca sau gard viu de cca.1,50 metri inaltfțpe^ Suprafața spatiilor verzi amenajate va fi asigurata in conformitate cu H.C.J. Constea $^52/2 Apele uzate menajere se vor colecta si dirija la rețeaua publica de canalizare.


JUDEȚUL

DIRECTX U5W

ViZATSPHe 'MESCWr&BARE Anexă la avizul nr. _____ /

SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda yor fi arbore la fiecare 100 mp;                          m

Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatul^^ impermeabilizarea terenului peste minimum nec^s Parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fi pi


PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA A Nu este cazul.protecția construcției sa se evite accese, circulații pietonaie, terase;

cu uh arbore la fiecare 4 locuri de parcare;


Spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor


va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonaie;


Se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existent! avand peste 4,00 m. înălțime si diametrul tulpinii peste 15,00cm. In cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere;

Se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2,00 mp de locuitor;

Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

Minimum 25% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde;

Este obligatorie amenajarea de spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din totalul suprafeței de teren, dar nu mai puțin de suprafața stabilita prin HCJ nr.152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta;


PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Se pastreaza profilul stradal existent al străzii Dimitrie Cuclin, prezentat in partea desenata, care are o ampriza de 14,00metri. De asemenea se pastreaza profilul stradal al Aleii aVa. Datirita aspectului relativ orizontal al terenului si regimului de inaltime limitat Ia maxim 12,00 metri la cornișa, obiectivul

-                    otpiojnr superioare, in planul fațadei către strada (aliniament).


WCRARI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

Având in vedere diferentele relativ mici de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate se vor lua masuri si lucrări minimale care sa asigure:

 • - scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, fara a crea zone depresionale intermediare;

 • - declivitati acceptabile pentru accesuri locale (auto, pietonale) la obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva atat in ansamblu, cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;

REGIMUL DE CONSTRUIRE - zona de reglementare L1*:

Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe individuale;

 • - locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj);

 • - echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, cresa, cabinet medical, farmacie, etc);

Art. Z UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - se admit funcțiuni comerciale și servicii cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200mp ACD și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250m;

 • - funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 200 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD;


 • - este admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: disp           e,

invatamant, culte, sport-intretinere - in baza PUD aprobat;                           _

 • - se admite in cadrul locuințelor spații pentru exercitarea unor profesiuni lib^ăle î£f$nj 30% din suprafața locuinței;

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni productive, comerciale și servicii care generează un trafic importanta

  ne


mărfuri (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de trafic greu), au prog 22:00, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;                                  ©v

 • - activități productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibimhn

din instituțiile publice;                                                            Noeia Eugenia m.p. t

ENE


 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - depozite en-gros sau mic-gros;

 • - depozite de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deș de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto; | .

 • - orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzi

 • - lucrări de terasament de natura să afecteze             din spațiile publice și construcțiile de pe

parcelele adiacente, sau care împiedică scurgereKconectă și colectarea apelor meteorice;

Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:     ’                           ----

 • - se considera parcela construibila in regim cuplat/izolat, avand

(Steren=500mp), forma (dreptunghiulara) si dimensiunile;           DiiWp vihbamgm ' *

w®;SPRE -VEScito&aARE iiAleea'a

arhitect șef


Art. 5. ALINIAMENTUL TERENULUI FATA DE STRĂZILE ADIM^ff^^^    -^.sare

 • - se menține aliniamentul terenului la strada Dimitrie Cuclin si Aleea'a

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT | ARHITECT șef__

 • - aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiTnd lihla de demareatie-între------

domeniul public si proprietatea privata;

 • - este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament;

 • - retragerile de la aliniament vor fi de minimum 5,00 m;

 • - in fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nicio construcție cu excepția garajului auto, împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament;

 • - garajul auto, in cazul amplasării pe aliniament - in fasia non aedificandi, va avea lungimea frontului de maxim 4,00 m;

 • - retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se inscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva;

’ -... ..«rvbvA/jiriip nnt deoasi cu max.0,90 m. alinierea spre strada;

‘ - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu max.1/10 din lărgirea ștrazii si fara a depăși 1,20 m;

 • - amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal;

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - retragerea minima a cladiriilor fata de limitele laterale: pe limitele de proprietate, cu condiția respectării art. 612 Cod Civil si art.27 din Ordinul 839/2009;

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale si posterioare vor avea fațade, evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;

 • - pentru noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare;

Art. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - pe parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. Si C.U.T. nu sunt depășite;

 • - clădirile de pe aceeași parcela vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la comisa a celei mai înalte dintre ele. Distanta se poate reduce la 1/4 din inaltime, dar nu mai puțin de 3,00 metri numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura iluminarea unor încăperi fie de locuit. Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării pri insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordi Sanatatii nr.119/2014.

Art. 9. CIRCULAȚII SI ACCESE


studiu de ului


rt.9. CIRCULAȚII SI ACCESE                                  p

 • - accesul pietonal se va asigura direct din strada Dimitrie Cuclin si/sau Aleea aVa. r o

 • - accesul carosabil se va asigura direct din strada Dimitrie Cuclin.

►4 4/1 ('TATinMADCA AI ITH\/CUiri II CIArt. 10. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor p\|b

 • - pentru autovehicule (autoturisme), spatiile de parcare/garare vor fi asigurate conform H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativelor pentru proiectarea parcajelg^da=aytoturisme in localitățile urbane;

 • - parcela va avea asigurat un singur acces carosabil, cu o lățime de maxij^.S^gfîî

Art. 11. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CUADIRILt^^^^^

 • - inaltimea maxima la cornișa a clădirilor noi este: PRIMĂRIA Municipiului c|

 • - pentru P+2E+M (Hmaxîm la cornîsa=12,03

 • - pentru S+P+1E (Hmaxim la cornisa=9,0C nr

Art. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - aspectul clădirilor va exprima caracterul si r exigentelor actuale ale arhitecturii europene deil^bg

 • - se va asigura o tratare similara a tuturor fațadeI6r aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora de pe domeniul public;

 • - în cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

 • - se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

 • - construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei, urmarindu-se crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior;

 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

 • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate;

Art. 13. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.. .. .

ctiunii si vajraSpsFfioe sT^eleganta”;


Apa potabila

 • - Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de apa .

Canalizare menajera

 • - Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație noua.


Canalizare pluviala

* -Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora;

 • - La clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare, pentru a se evita producerea ghetii.

Rețele electrice, telefonice si CATV

- Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornișa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

Gaze

 • - Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate

 • - Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzută cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere:

-Activitățile propuse a se desfasura pe parcela, nu sunt prod            substanțe poluante.

Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amemgata gDnftft. njn vigoare

si se vor indeparta periodic, in baza unui contract de servicii deftralutffii&te ciSafflfifesHbfflîawn J-------                               RUR V
domeniu.

Art. 14. SPATII LIBERE si SPATII PLANTATE

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de ga arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru impermeabîlizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circula

 • - parcajele Ia sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare parcare;

 • - spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale;

 • - se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00 metri. înălțime si diametrul tulpinii peste 15,00cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere;

 • - se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - minimum 25% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spatw-veFdeț-

 • - se vor respecta prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 prilej

de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante de----'

construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Cons

Art. 15. ÎMPREJMUIRI

 • - împrejmuirile spre strada vor fi transparente, cu o||jrxalti materiale durabile si de calitate, cu un soclu opacjdș

 • - se interzice vopsirea in culori stridente si stra^uai

 • - spatiile comerciale si alte servicii retrase de lâ

borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pântru restaurante, cafenele, etc.;

 • - împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

 • - împrejmuirile pot fi dublate cu gard viu;

 • - împrejmuiri de gard viu vor avea înălțimea maximă de 1,20m;

Art. 16. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI:     P.O.T.aprobat=35%-50%

COEFICIENT DE OCUPARE ATERENULUI: C.U.T.aprobat=1,4 -2,00

Pentru imobilul propus (LOCUINȚA INDIVIDUALA Sp+P+1 E): P.O.T.max. admis=50%

C.U.T.max.admis=1,5

 • - suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata - care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.Noela Eugenia M.P. ș erbate ^plantate


pns^qcț^sa^ eviteDorative șji^gnyafșiBnte'-aferente tant^’ZAT sprî '

Anexă la avizul m. /_---/.—------

5 max^ai^ho^ri1 realizate din


împrejmuirilor;

nt pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu


BILANȚ TERITORIAL-in limita amplasamnetului studiat (existent si propus)- L1

Steren=500,00 mp (existent/mentinut)

țje înălțime = max. P+2E +NI


H maxim la cornisa=12,00metri


• S construita maxima =250 mp

S desfasurata maxima=1000 mp

P.0.T.maxim= 50%

C.U.T.maxim= 2,00

S spațiu verde mînim=125mp

S circulații auto si pietonale maxima=125mp


COEFICIENT! URBANISTICI - amplasament studiat S terenului menținut =500,00mp

Existent


Propus


Sc max.


Sd max.


P.O.T.


C.U.T


Hmaxim Hmax la cornișa


0,00mp 0,00mp 0,00%

0,00

0,00 metri


250 mp 1000 mp 50% 2,00 P+2Em Noela Eugenia M.P.


BILANȚ TERITORIAL pentru amplasamentul studiat - L1*

Nr.

Zone funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Construcții (maxim)

0,00

0,00

250

50

2

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

0,00

125

25

3

Circulații auto, parcari, platforme (maxim)

0,00

0,00

125

25

TOTAL TEREN

500,00

100

500,00

100

 • 5. CONCLUZII

CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, si ' contradicție cu specificul acesteia.

DIRECȚIA - c'V               ,

ViZATSPRE . r ' y.r? j Anexa la avizul n;

onsțjwfedTOgpjmuire, racorduri ți ului piezentului P.lhEH-cu- ----MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.-ulul Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivi^Tp branșamente utilitati) se poate face direct, pe baza respectarea limitelor suprafeței edificabile stabilite/aprodate, s circulație si legislației aflate in vigoare.

udiului de insorire, avizului comisiei de


PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrandu-se in aceasta cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de urbanism pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C..

 • 6. ANEXE

TEMA-PROGRAM

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici:

 • -  funcțiuni si coeficienți urbanistici conform P.U.D. aprobat prin HCL 588/2005;

 • -  asigurarea numărului de locuri de parcare/garare conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 113/2017, rectificat cu H.C.L.M. nr. 28/2018

 • -  aigurarea suprafeței spațiului verde amenajat, conform P.U.D. aprobat si H.C.J. nr. 152/2013;

 • -  locuințele vor respecta suprafețele utile minime, conform Legii locuinței nr. 114/96 actualizata; integrarea din punct de vedere compozițional, al tratării plastice si al materialelor de construcție, in ansamblul cartierului;

  Lungimi

  Nr.

  Inventar de coordonate

  mun. Constanta, str. Dobrogei, nr.5 Sistem de proiecție STEREO 70

  Coordonate pucte de contur

  Pct.

  X[m]

  Y[m]

  D(i,i+1)

  1.

  304259.215

  788741.434

  14,95m

  2.

  304261.947

  788756.132

  33,51 m

  3.

  304220.395

  788764.083

  14,95m

  4.

  304226.663

  788749.385

  33,51 m

  S.teren=500mp


MATERIALE GRAFICE, IN FORMAT ț Nu este cazul, avand in vedere suprafi învecinate.

ledus;
Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".