Hotărârea nr. 154/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. RADU CALOMFIRESCU NR. 27, INVESTITOR MELA PANAIT

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de JQ. fâ"• 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Deceba! Făgădău înregistrat sub nr. 70635/29.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 73704/07.05.2020, precum și avizul nr. 70628/29.04.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Mela Panait înregistrată sub nr. 243306/16.12.2019, completată cu adresa nr. 27388/11.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Radu Calomfirescu nr. 27, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale Sp+P+IE, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Radu Calomfirescu nr. 27, în suprafață de 324 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 250353, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Mela Panait și Mela Elena conform actului de alipire autentificat sub nr. 1935/10,05.2019 la Biroul individual notarial George Tragone.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliu! local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Mela Panait, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezepia hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /D pentru, împotrivă, Z abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Jconsilieri din 27 membri.CONSTANȚA

NR.                   2020

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • - Denumirea proiectului P.U.D. LOCUINȚA INDIVIDUALA Sp+P+1E

 • - Inițiator (Beneficiar): MELA PANAIT si MELA ELENA

 • - Elaborator (Proiectant): ARHITECTONIC S.R.L., arh. NOELA ENE

 • - Data elaborării:        noiembrie 2019

 • - Amplasament:        CONSTANTA, strada Radu Calomfirescu, nr.27, nr. cad. 250353

 • - Certificat de urbanism: nr. 3328/16.09.2019

OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei documentații a fost generat de necesitatea modificării retragerilor minime, privind amplasarea imobilului propus - LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1 E, fata de limitele laterale/posterioare ale terenului in suprafața rie 324mp, amplasat in Constanta, strada Radu Calomfirescu, nr.27.                             fi

Prezentul P.U.D., după aprobare va           ’ument de reglementare urbanistica al Primăriei

Municipiului Constanta, care va stabili coQditijjp^ae^ implasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Prezentul P.U.D. va detalia:

- modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a

acesteia, in baza unui studiu de specialitate!------------“mutanta ~

retragerile fata de limitele laterale si p< lsf1^^'^r^j^®icoHSTANTA modul de ocupare al terenului;                        -----

accesele auto si pietonale; conformarea arhitectural-voiumetrica; conformarea spatiilor publice;

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vecflere ții următoarele elemente de'teDIRECȚIA URBANISM

VIZAT S PRE NESCHW6BARE

Anexă la avizul nr--.1——-

ARHITECT ȘEF —--------■

menținerea funcțiunilor aprobate;

menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobați (P.O.T,ff U.RțJR % pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente;

ș Noela Eugenia M.P.


menținerea regimului maxim de înălțime aprobat;

menținerea statutului juridic al terenurilor;

corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

protejarea monumentelor istorice si sevituti in zonele de protecție ale acestor^ pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții c

construcțiile existente.


2. ÎNCADRARE in zona

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAT!! DEJA ELABORATE:

SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITATE, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

Terenul studiat, în suprafața de 324,00mp, se afla pe strada Radu Calomfirescu, nr. 27, intr-o zona cu tesut urban constituit si vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Terenul este înscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 250353, se afla in intravilan si are categoria de folosința "cuti-constructii". Terenul se afla in zona de reglementare ZR2 -caracterizata de locuințe individuale si colective medii cu RH mxim de 15metri. Parcela este supusa reglementarilor P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 562/2019.

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ț £ ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

S-a realizat suportul cadastral (topografic) al terenului si a fost avizat de către O.C.P.L

S-a efectuat studiul geotehnic, finalizat cu concluzii favorabile in vederea construirii obiectivului

- propus. S-a obtinut avizul comisiei de circulație privind organiza^ cIrcuigjUg^^gy^K^a locurHor de parcare aferente obiectivul propus.                                      *..........-n-m™

PRIMĂRIA MUN’CMWLUi AGholANTA DIREf. TH URBAI4SM ,SCW'.3»8A8CE


PRESCRIPȚIILE SI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTATUL E

ELABORATE/APROBATE ANTERIOR                     “ &


Parcela este supusa reglementarilor P.U.Z. aprobat prin H.C.L.Inr. 5681__

Utilizări admise: - locuințe individuale cu maxim 15,00 metri înălțime, în regim oe construire înșiruit, cuplat și/sau izolat; - locuințe colective medii* cu maxim 15,00 metri înălțime;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare; - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, împrejmuiri; - la parterul locuințelor se admit spații comerciale ce nu deranjează funcțiunea de locuire, având programul de funcționare între orele 07:00 - 22:00 și accesul separat de cel al locuințelor.

Utilizări admise cu condiționări: - se admite mansardarea clădirilor, pe o suprafață de maxim 60% din aria unui nivel curent, cu condiția să nu fie depășită limita superioară a indicatorilor urbanistici valabili pentru terenul aferent clădirilor, reglementați prin prezentul regulament; - se admit , . echipamente publice sau alte funcțiuni din domeniul medical și/sau al învățământului, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții: - dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor; - creșele și grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în utilizare exclusivă de o suprafață plantată minimă de teren de 25 metri pătrați.

Utilizări interzise: - se interzic orice alte activități ce nu au fost enunțate la utilizări si utilizări admise cu condiționări:

Amplasarea clădirilor fata de aliniament: se impun următoarele condiții în ceea ce privește amplasarea clădirilor față de aliniament:

în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:


 • - pentru zona studiată, având regim de c amplasate obligatoriu la aliniamentul cl


  - retragerea construcțiilor față de aliniamenT^ste permisă numai dacă se respectăZ^berența caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei tene^Ș^p*alte construcții sau instalații;

 • - depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la ale fațadelor până la înălțimea de 3,00 metri de la cota trotuarului amenaj

 • - se admite retragerea construcțiilor de la aliniament doar în condițiile în e aî^ă^f^est^hecesară în vederea accesului carosabil pe lot și nu se depreciază caracterul fon^ciioQar^gyj^lgjȘj^nă, din punct de vedere estetic și funcțional de la nivel pietonal, asigurându-se[faptul căawtse vor jjjea calcane vizibile din domeniul public.


Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelar' construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • - distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;

prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 modificat și completat prin Ordinul 994/2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • - distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

 • - în cazul clădirilor izolate: clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin 3,00 metri;

 • - în cazul clădirilor cuplate și/sau înșiruite: clădirile vor fi astfel dispuse pe parcelă încât să asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către stradă, sau către fundul parcelei astfel încât numărul încăperilor cu orientare defavorabilă în cadrul parcelei să fie minim; lungimea calcanului va fi de maxim 25,00 metri, dar nu mai mult de % din adâncimea parcelei; noua clădire se va alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se va retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel

  puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren dar nu cu mai puțin de /3,do metri;

  -în cazul parcelelor înguste (cu deschiderea la stradă între minim 10,00 metri - maxim 12,00 metri) retragerile laterale pot fi mai mici decât cele menționate mai sus, în baza unui studiu de

  - însorire verificat AF.

  • - clădirile amplasate pe parcele de colț vor avea tratate fațadele orientate către cele 2 fronturi ca fațade principale;

  • - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de CTA, dar nu mai puțin de 3,00 metri, la care se fac următoarele mențiuni: Pentru parcelele situate pe insula delimitată de străzile Mircea cel Bătrân, Ion Rațiu, Radu Calomfirescu și Petru Vulcan, având front la strada Mircea cel Bătrân, parterul va fi retras cu minim 7,50 metri, iar etajele superioare vor fi retrase la nu mai puțin de 2,50 față de limita posterioară actuală, avându-se în vedere o viitoare dezvoltare a zonei, detaliată în prezentul regulament, la Subcap. 5.2.3.

  • - în cazul în care pe limita posterioară există deja calcanul unei clădiri principale de locuit învecinată, noua construcție se poate alipi pe limita de proprietate posterioară, respectând înălțimea construcției existente (nu se iau în considerare garaje sau anexe gospodărești);

  • - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioară a parcelei este admisă dacă acestea nu depășesc înălțimea împrejmuirii;

  • - în cazul parcelelor cu suprafața mai mică de 150,00 metri pătrați, neconstruite, se recomandă alipirea acestora la una dintre parcelele învecinate;


  - pentru terenurile cu suprafață mai mică de 150,00 metri pătrați tee-dispun în reglementările prezentei documentații intră în vigoare odată cu d


  rstrucțu

  DIREf TfA URBAh’.SM


  edificate în baza unor documentații urbanistice anterioare.

  EXCEPȚII:

  Pentru terenurile ce dispun de deschidere la strada Mircea cel B

  Calomfirescu, se admite, pentru modul de construire înșiruit, retrhgere^p^țr^strucții față de limita posterioară a parcelei, în baza prevederilor Codului Civil actualizat și a atudiului do însoțire-verificat cu cerința AF, numai în baza unui P.U.D. aprobat conform normelor legislative în vigoare, având în vedere strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere și a accesurilor pe iot, propuse prin prezenta documentație.

  Amplasarea clădirilor unele fata de altei  Tparcela: se impun următoarele condiții în ceea ce privește amplasarea clădirilor ufiele altele pe aceeași parcelă:

  • - pe o parcelă se pot construi mai multe ri de tlădire dacă suprafața și dim permit dezvoltarea mai multor construcții, iar Indicatorii P.O.T. și C.U.T. nu sunt

  • - distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțiri Se admit derogări de la prezentul regulament cu privire la amplasarea clădirilor pe aceeași parcelă cu condiția ca studiul de însorire aferent proiectului să fi

  Circulații si accesuri: a) Accesuri carosabile                                   ___

  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există po^lită|fe®r^ces^ publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. CarȘ^nig^ drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingerea incen^gr excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinir paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

  Numărul și configurația accesurilor se determină conform H.C.L. nr. 113

  asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construci enajări autorizate pe raza municipiului Constanța. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

  Documentația își propune modificarea tramei stradale, iar locurile de parcare se vor asigura cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

  Propunerea prezentului P.U.Z. reglementează circulațiile în zona studiată și limitrofe acesteia, după cum urmează :  3,UDfnetri*


  Ițele ința „AF”.


  drumurile la


  ondiw&prevă


  • - străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu și Petru Vulcan își păstrează profilul și caracterul actual;

  • - strada Laic Vodă își păstrează ampriza actuală și sensul de circulație, însă parcarea va fi posibilă doar pe partea dreaptă a străzii, în sensul de mers;

  • - strada Mircea cel Bătrân își va păstra ampriza actuală, iar pentru evitarea parcărilor


spontane, în dreptul locuințelor colective (bloc nr. poștal 179 și bloc nr. poștal 181) este propus un surplus de 6 locuri de parcare, dispuse paralel cu bordura, fără a afecta circulația pietonală în cazul unei dezvoltări ulterioare, în vederea fluidizării traficului de pe strada Mircea cel Bătrân, prezenta documentație a analizat și posibilitatea realizării unei circulații (alee de acces) pe latura posterioară a parcelarului delimitat de străzile Mircea cel Bătrân, Ion Rațiu, Radu Calomfirescu și Petru Vulcan. Următoarea detaliere prezintă circulațiile în zonă, cu realizarea aleii de acces anterior menționate, in condițiile în care toti proprietarii terenurilor vizate de către această investiție își vor exprima acordul;

 • - străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu și Petru Vulcan își păstrează profilul și caracterul actual;

 • - strada Laic Vodă, își păstrează ampriza actuală și sensul de circulație, însă parcarea va fi posibilă doar pe partea dreaptă a străzii, în sensul de mers;

 • - Mircea, cel Bătrân își va păstra ampriza actuală, iar pentru evitarea parcărilor spontane, în dreptul locuințelor colective (bloc nr. poștal 179 și bloc nr. poștal 181).) este propus un surplus de 6 locuri de parcare, dispuse paralel cu bordura, fără a afecta circulația pietonală.

în cazul unei dezvoltări ulterioare, pentru zona delimitată de străzile Mircea cei Bătrân, Ion Rațiu, Radu Calomfirescu și Petru Vulcan, este propusă o alee ocazional carosabilă, ce se va putea realiza doar cu acordul tuturor proprietarilor terenurilor vizate. Această propunere va presupune proceduri de dezmembrare si/sau alipire prin investiții publice.

Această alee va fi dedicată exclusiv accesului riveranilor și accesului pentru autospeciale; Vor fi deservite parcelele cu fronturi la străzile Mircea cei Bătrân și Radu Calomfirescu și vor beneficia de acces carosabil pe lot prin această nouă alee propusă, fără incomodarea traficului de pe străzile menționate. Aleea propusă va presupune o ampriză carosabilă de 5,00 metri, iar axul acesteia va reprezenta actuala limită de proprietate posterioară comună terenurilor pe care le va deservi. Aceasta se va realiza prin cedări de suprafețe stânga-dreapta față de limita posterioară comună actuală a terenurilor pe care le va deservi.

în consecință, circulația se va desfășura în sens unic, cu,acces din strada_Radii.CalnrrT fără incomodarea traficului de pe străzile Mircea ce investiție se va realiza prin operațiuni de dezmernbr

$stă

âi-X&pă se Jy) ^ruq^^R^s^ numai dacă se


 • b) Accesuri pietonale

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajămfc

asigură accesuri pietonale pentru construcți^r^W^v...l______

Staționarea autovehiculelor: Autorizarea exeoyiari) noilffiB!Jff!

asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/27-04^017.

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor: Hmaxim admisibil este 15,00 metri înălțimea maxima admisa a clădirilor este masurata de la CTA la cornișa. RIJR Se admite manșardarea clădirilor, pe o suprafață de maxim 60% din aria uni^wefeufeS^-eu-'^ condiția să nu fie depășită limita superioară a indicatorilor urbanistici valabiligenîfirti^3iîl^rent clădirilor, aprobați pe parcela.                                                    ita ..E t/J

le-subsoluri. \w/


în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizareL____________

Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățfetefiffiife^^^UA funcționale ale construcțiilor.

METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:       y _ _

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții: - pentru zona casei scării și liftului; - pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

- înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent; - retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Realizarea de supante este permisă exclusiv în cazul locuințelor individuale, permise pe loturile curpinse în zonele ZR1 și ZR2. în acest caz, realizarea supantelor se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație. NOTĂ: înălțimea etajului curent se va stabili la faza P.A.C. în funcție de destinația construcției astfel

*** rgnAntate to^ normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament.

Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de niveluri al conșțnjrțifli încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului                                   se

propune realizarea construcției.                               I primări MUNlcJpnț-1

Caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) I

a) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME.lDIMBNStW^^^J^^

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse, inclusiv ZR2 ^^m^iîrt’Ilrmăfoareîe condiții în I ceea ce privește caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dlmenș^ij^ECT S£F —----—

în accepțiuneaart. 30 al H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ițjieiioai^rpsrcetareâ^steoperațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care sa respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu(P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/ sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

în cazul parcelărilor, divizarea în mai mult de 3 parcele este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform prevederilor art. 47, alin. (3), lit. e) din Legea 350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt admise construcții pe terenuri cu suprafață de minim 150,00 metri pătrați și cu o deschidere la stradă de minim 8,00 metri. în cazul parcelelor cu suprafața mai mică de 150,00 metri pătrați, neconstruite, se recomandă alipirea acestora la una dintre parcelele învecinate. Pentru terenurile cu


suprafață mai mică de 150,00 metri pătrați ce dispun în prezent de construcții, reglementările prezentei documentații intră în vigoare odată cu desființarea construcțiilor existente edificate în baza unor documentații urbanistice anterioare. în prezent, regimul de construire în zona studiată P.U.Z. este discontinuu, prin amplasarea clădirilor pe parcelă izolat și/sau cuplat. Prin prezenta documentație se propune amplasarea clădirilor pe teren în regim izolat și/sau cuplat. Conform avizului nr. 1787/U/30.08.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură C va solicita Avizul Direcției Județene pentru Cultură C documentații în faza PUD, PAC, PAD pe teritoriul


tanfla pentru

rează în prezenta docfffâfiflțație ementare nou propuse,

âctul'exterior al clădirilor: ai dacă aspectul lor exterior nuAspectul exterior al clădirilor: Pentru toate zonale se impun următoarele condiții în ceea ce privește Autorizarea executării construcțiilor este permisă nu funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării coris care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Prevederi suplimentare privind aspectul exterior al clădirilor: - arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite; - nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială, cărămidă sau lemn fals etc.); - culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise; - mobilierul urban

va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă;- se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; - amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domenifcri=g^i^cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza ce^^ifeEfeg^^aentiihii local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010; - se interziceJglbsir^KKEbciri^tatului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor șLWK^lQfugenia M p Ulterior aprobării PUZ, la faza PAC, documentația care stă la baza solfâării aufc>r£ației df II construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cu prind M     arhitect

 • * piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicaMm

electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proie^^bggj^ț^\

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;           ^a====*ssy u

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice.                            \_>

 • * piese desenate:


- planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării nmipct în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim

de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și .cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

 • - simulări 3D (pe zi și pe noapte)

- - rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

 • - pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

 • - în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

 • - firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • - firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

Proiectul de iluminat arhitectural aferent documentației PAC va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Condiții de echipare edilitara: se impun următoarele condiții în ceea ce privește condițiile de echipare edilitară:

RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE:

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele. Lucrările de racordare și de branșar de investitor sau de beneficiar.

 • b) Se va urmări limitarea la maxim a aportujyj

canalizare, la nivel de parcelă. în acest serjs, tr cu materiale impermeabile (prin asfaltare, b necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dk aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuarx| evita producerea gheții.                                                              (fa

 • c) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer conffij cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și m mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecoiw^^j^in prevederilor legale în vigoare.

mffle dStjdtgții dăfkurilor

in funcției dimerShJmd s arhitect I £/t

BCDE      \

la rețeaua edilitară publică se suportă în întregimeluviale evacuate în rețeaua publică de imitată acoperirea suprafețelor exterioare are sau alte învelitori impermeabile) la strictul

Centru a seș\


d) Parcelele vor dispune de o platformă sau do un su^iu interior defei menajere, dimensionate pentru a                                 s

drum public. Platformele vor putea^servpț^^iiunffiamtElte clădirii V4ZAT SPRE NESCHIâSSARE 1

e de^pftoița&ia rețelelor edilitare


de funcțiune.

REALIZAREA DE REȚELE EDILI

 • a) Extinderile de rețele sau măriri către investitor sau beneficiar, paial sau în întregime, după efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor / construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

 • b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri de această natură.

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea / extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă,

„ii mnnnmit^nt cu lucrările de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a rețelei


puutm^^^âxa^ :ond iținO^jfrTucrări le

stradale, în conformitate cu programele anuale / multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii. Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod

- obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

Noile obiective se vor branșa la rețeaua existentă conform avizelor și specificațiilor instituțiilor de specialitate și a normelor în vigoare.

Conform avizului e-Distribuție Dobrogea nr.156067524/17.03.2016 - "Aviz favorabil cu următoarele condiții: Prezentul aviz nu poate fi folosit pentru faza PAC. Se va reveni la faza PAC cu o noua documentație în vederea obținerii Avizelor de Amplasament pt. fiecare construcție ce se va realiza. Pe planurile de amplasament anexate s-au trasat LES 10kV+PT10/0.4, LES+LEA0.4kV existente în apropierea amplasamentului. în conformitate cu Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferentă capacităților energetice - revizia 1, aprobată cu Ordinul AN RE nr.4/2007 se va păstra față de LES și față de construcțiile ce se vor efectua o distanță de minim 0.6m la paralelism și 0.25m la traversări. în cazul în care vor fi găsite cabluri electrice în teren, care nu sunt figurate în planul anexat, se vor opri lucrările și se va solicita asistența din partea ENEL Distribuție Dobrogea.Dacă va fi necesara devierea instalațiilor electrice de pe amplasament, se va face de către solicitantul avizului de amplasament pe cheltuiala^acesiuia-eu o societatea atestată AN RE. Nerespectarea acestor prevederi va“duue lajafrul^r^awîZulOi de1T.

amplasament."

Aviz DISTRIGAZ SUD REȚELE engie nr.314.331.178/11.09.20 9: - "Aviglf^/oh^^y.sBARE mențiunile:Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face în respectivă, în conformitate cu prevederile Regulamentului privin a distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul 32/2017 publidat în/MHET.E944#0-1 8, c_cr~~ S modificările ulterioare, cu Odinul ANRE nr. 97/2018, publicat în IMr&TT5.2018, Ordinul ANRE nr. 165/2018, publicat în M.O. 769/6.10.2018. Conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 “Art. 190 - pentru protecția gbiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

a) Să realizeze construcții de orice fel în zona cazul în care, în mod excepțional, este nece se execute o construcție, solicitantul va supo


(•                             î"Tobiectivelor de gaze renul pe care sunt ampl

cu respectarea tuturor prevederilor referitoare Ia proiectarea și execuția lucrăril^igjn seeip^SȘKelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat

 • b) Să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivele fără avizul prealabil al operatorului de sistem

  âturale


 • c) Să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale

 • d) Să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

; Viitoarele construcții și/sau instalațiile subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanța minimă admisă (distanța de siguranță). Distanțele de siguranță, exprimate în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane proiectate și sunt prezentate în Tabelul 1 și 2 din NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018. Amplasarea de obiective noi, construcții noi și/sau lucrări de orice natură în zona d rețelelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor sau instalațiilor de utiliz realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, execu sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul AN Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și Ordinul 47/2003 Economiei și Comerțului. Având în vedere că rețeaua de distribuție gaze natfij&le esț^Jgjp-o conăjhuă dezvoltare, prin Certificatele de Urbanism emise în vederea construirii și ame solicita și avizul societății noastre.’’ Conform avizului S.C. RAJAS.A. nr.395/4797/27.05.2016 - "Toate imobilele din ac au racorduri de canalizare.. Conductele de alimentare cu apa, presupun o presiune de 1 .^at Va atenționăm că, pentru o poziționare cât mai exactă a traseelor conductelor de apă și de canalizare existente în zona studiată, în fazele de proiectare următoare PUZ-ului, respectiv obținerea autorizației de construire, aveți obligația executării de sondaje în prezența reprezentanților SC RAJA SA." Aviz S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nr.1415 din 22.08.2019 - "Lucrările pentru care s-a solicitat avizul, efectuate în zona instalațiilor de telecomunicații, se vor executa numai sub asistența tehnică a TELEKOM. Pentru aceasta, cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor haafifiriamUcQnstrLictorul va solicita acordarea de asistență tehnică, telefonic."


. Spatii libere plantate

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse se impun următoarele condiții în ceea ce privește spațiile libere și spațiile plantate: Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi’și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 - Ia HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța. Spațiile verzi nou înființate urmează să fie amenajate în funcție de amplasament și de specificul investiției cu tipurile de plante, arbori, arbuști, etc. menționate în Anexa 2 aferentă H.C.J.C nr.152/ 22.05.2013. Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca și grădini de fațadă. Pentru fiecare parcelă se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare. în acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.

împrejmuiri: Pentru toate zonele de reglementare nou propuse se impun următoarele condiții în ceea ce privește împrejmuirile: în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri: - împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • - împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20metri.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenta î orientate spre spațiul public (garduri prefăbricaterfTTTbet^^^ȚULCONSTANTA POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE^^^NWW,P,UL^

 • - P.O.T. maxim = 54%                                   * horanivm

 • - C.U.T. maxim = 1,62

*** Glosar - conform P.U.Z. aprobat prin H.

 • - Edificabilul parcelei - este suprafața din $ construire, reconstruire, consolidare, modit edificabilului parcelei trebuie să aibă suprafața'construită mai mică sau cel mult egală cu suprafața care rezultă din indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație.

 • - Regim de construire - modul de amplasare al construcțiilor pe parcelă definitoriu pentru imaginea ; stradală;

 • - Regim de construire continuu - amplasarea construcțiilor se face ocupând întreaga lățime a terenului, rezultând o imagine stradală cu front continuu de construcții;

 • - Regim de construire discontinuu - amplasarea construcțiilor (cuplate sau izolatg doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradală oferă o succesiune de volu
face ocupânddeschise;

 • - CTA - Cota terenului amenajat;                                                     _ -

 • - Locuințe colective medii - locuințe colective cu regim de înălțime cuprimpîK^I^IHîipWr^ în prezenta documentație sunt reglementate locuințele colective medii + PWP im de * ce nu va depăși 15,00 metri la cornișă, de la CTA.


i spații


2,2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P

Nu sunt în curs de elaborare alte documentații de urbanism pentru amplasamentul s^udijit


3. SITUAȚIA EXISTENTA

ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚIE:

Circulația autovehiculelor se face pe strada Radu Calomfirescu -strada cu sens unic dinspre strada Ion Ratiu, iar cea pietonala pe trotuarele eferente. Parcela are asigurat 2 accese pietonale si trei accese carosabile, ambele realizate direct din strada Radu Calomfirescu;

SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. are suprafața de 324,00 mp, conform act proprietate ■ ~                     Acfțșt t^ren este ocupat de doua construcții:


Gorp C2- locuința parter cu Sc=87 mp si Corp C1-anexa parter cu Sc=32 mp, care vor fi desființate Jn totalitate, după obținerea Autorizației de desființare, emisa de către primăria municipiului Constanta.

Beneficiarii doresc edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA Sp+P+1 E.

' P.O.T. existent=0,00% (după desființarea corpurilor C1si C2)

C.U.T. exlstent=0,00 (după desființarea corpurilor C1si C2)

Terenul are forma patrulatera, cu dimensiunile:

 • - latura de nord-est: 7,75metri+1,03metri+4,28metri

 • - latura de sud-est: 4,93metri+3,60metri+4,10metri+12,43metri

 • - latura de sud-vest: 9,04metri+3,88metri

 • - latura de nord-vest: 25,24metri

Vecinătățile terenului studiat sunt:

N-E - strada Radu Calomfirescu-domeniu public

S-V - proprietate privata: Hagi Ta nașe

N-V - proprietăți private: IE 224507 si IE 226493-Degeratu Steluta

S-E - proprietate privata: Constantin Ioana

Distanta amplasamentului fata de clădirile învecinate:

 • -  la sud -vest: locuințe Parter si P+1E, amplasata pe hotarul comun, cu calcan;

 • -  la nord -est: locuințe Parter, amplasate la minim 11,00metri fata de aliniamentul terenului la strada Radu Calomfirescu;

  • -  la sud-est: locuința Parter+anexa, amplasate pe hotarul comun, cu calcan;

  • -  la nord-vest: locuințe Parter si P+1E, amplasate pe hotarul c-,....... , _   —

  SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DEREN

  S teren=324,00 mp                                       I priîaAR

  Sc existenta=Sd existenta=119,00 mp (Corp CI Sc=32mp+ Corp C2^^7mfx)^£sc'''^:i

  CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITEQlikfy\

  Zona in care se afla amplasamentul studii

  vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe':        ___________________________

  cca.20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Echiparea edilitara a fost realizata i si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si Principalele caracteristici ale zonei sunt:


  dintr-un tesut cdnstruit existent s-a dezvolt


  rrinupaieie Gdidciensiici die zonei suni.                                       uo

  - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire+ funcțiuni complerțțgQta /"«al moi Hac îniolnîia ncfa otaci Ha noroi'                                                 vsL i


  cel mai des intalnita este cea de garaj;


  • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna, dar cu indici mari de ocupare a terenuIui-peste 50% si mici de utilizare a terenului;

  • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obli proiectare la fazele ulterioare.


  DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

  -locuire si funcțiuni complementare-cu preponderenta garaje auto;  § Noela Eugenia M.P.


  TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA S OCUPATE


Terenul studiat este proprietatea privata a soților MELA PANAIT si MELA ELENA, conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 1935/10.05.2019. Parcelele învecinate pe laturile nord-vest, sud-est si sud-vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de nord-vest, este domeniu public-strada Radu Calomfirescu.

CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC privind condițiile de fundare

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”-pamant negricios pana la adancimea de 0,90 metri;

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adancimea de 6,00 metri;

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata.

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, plastic vârtos;

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,50 metri, de la cota ternului actual;

  ■r la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de calcul p.conv.-130kPa-gruparea fundamentala;

  - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, cu panta de 5% spre exterior;


  ACCIDENTE DE TEREN (beciuri, hrube si umpluturi)

  Terenul studiat este lipsit de de accidente de teren, ava de ia strada spre latura sud-estica.

  ADANCIMEA APEI FREATICE

  Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana k

  PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI Co


  direcția

  VIZAT SPRE Anexă la avizul

  3 aoancimea investigata de 6,00 me arhitect șef

  n brnrCodUlui de


  ri.


  seismica-


  Partea I “Prevederi de proiectare pentru clădiri “ P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectarea ag=0,20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta lMR=100ani si valoarea perioadei de control (colt) T =0,7sec a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului.


  ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (inaltime, structura,stare)


  Fondul construit existent in zona s-a dezvoltat in anii “60, cu cca. 20% inserții realiza^ de ani. Regimul de inaltime este predominant Parter, majoritatea construcțiilor aflan^șțșs relativ buna. In general construcțiile, realizate in ultimii ani, se refera la construcții i inaltime P+1E sau supraetajari/mansardari ale construcțiilor existente-Parter. Struc construcțiilor existente sunt preponderent de zidărie portanta si mai rar cu structuri beton armat.

  Amplasamentul studiat este ocupat de doua construcții: Corp C2- locui Corp C1-anexa parter cu Sc=32mp care vor desființate conform Autorizațtefco&dSs primăria municipiului Constanta, Beneficiarul dorește edificarea unui noygorp le&lâaire LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1E.

  +       ene C * ■

  ta      arhitect \ 4

  i 1970-2010 si acop&a toatedigurilfip stradal si gaze.

  ificatdl de urbanism, rezulta faptuTc^amplasamentul


  ffftrijimii 20 intf^&tare 0cu regim de\ ^rW'J'KroAi/cyl âe cadre

  Șa^^BTmp si iara^emisa de  ECHIPAREA EXISTENTA

  Echiparea edilitara in zona a fost realii respectiv apa, canalizare, energie electrica, il

  Din avizele pentru utilitati, solicitate prin studiat beneficiază sau poate benificia de racorduri/bransamente pentru apa, canalizare, energie electrica, gaze st telefonie.


  utilitati,


  Conform avizului favorabil emis de către R.A.J.A. Constanta, rezulta ca pe terenul studiat exista un branșament de apa Dn.3/4, contorizat cu apometrul Dn.20mm, executat din conducta de distribuție apa Dn. 65mm F si un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn.250mm B (H=2,2m). Pe strada Radu Calomfirescu exista conducta de distribuție apa Dn.65mm F si colectorul menajer Dn.250mmB. Brasamentul si racordul existente pe teren, vor fi menținute, după demolarea Corpurilor C1+C2 si realizarea noului imobil -LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1E. In cazul in care este necesara redimensionarea branșamentului de apa si a racordului Ia canalizare, Ia următoarea faza, beneficiarul va reveni cu o noua documentație tehnica întocmită de un proiectant de specialitate agreat de R.A.J.A..


  Conform avizului favorabil emis de către E distribuție Dobrogea, rezulta faptul ca amplasamentul studiat nu afecteaza instalațiile societății, pe planul anexat acestui aviz fiind trasata LEA 0,4KV existenta in apropiere. Pentru alimentarea cu energie electica a obiectivului sau daca acesta exista si se dezvolta (cu creșterea puterii fata de cea aprobata inițial), va fi solicitat la UO MTJT CONSTANTA aviz tehnic de racordare.


  Conform avizului favorabil emis de către TELEKOM ROMAN IA COMMUNICATION S.A., pe amplasamentul studiat, ROMTELECOM nu deține rețele si echipamente de comunicații electronice care sa fie afectate de lucrările de construire..

  Conform avizului favorabil al DISTRIGAZ SUD Rețele, pe planul de situație anexat avizului, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate in apropierea amplasametului. Lucrările propuse prin P.U.D. nu afecteaza conductele de distribuție gaze naturale. Pentru obiectivul propus pe amplament, la faza DTAC se va solicita avizul Distrigaz Sud.

  Conform avizului R.A.D.E.T. Constanta, rezulta ca nu dețin rețele termice pe amplasamentul studiat □rin prezentul P.U.D.


  4, REGLEMENTARI - zona de regiamentare ZR2*


  OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA-PROGRAM


  Pe terenul liber de construcții, după desființarea corpurilor C1 si C2, beneficiarul dorește edificarea unui nou corp de clădire LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN si ORGANIZARE DE ȘANTIER. Obiectivul principal al prezentului P.U.D. este reglementarea privind


  amplasarea noului imobil, stabilind/modificand retragerile minime fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, pastrand insa alinierea minima la strada si indicatorii urbanistici aprobați anterior prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 562/2019 -documentat prezent.


  e care rșgtementeaza'zofca in PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBAh’SM


  ViZAT S    NESC «^3 ARE _

  FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONST/^gffff^Qgnx'^^l Funcțional, obiectivul propus se va încadra in prevederile P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 562/2019 -mentinandu-se utilizările permise, respectiv: - locuințe individuale |cu regim de construire înșiruit, cuplat și/sau izolat; - locuințe colective medii cu maxim 15JJ0 metri înălțime; - construcții aferente echipării tehnico-edilitare; - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, împrejmuiri; - la parterul locuințelor se admit spații comerciale ce nu deranjează funcțiunea de


  robat prin H.C.L. nr. 562/2019 -


  locuire, având programul de funcționare între orele 07:00 - 22:00 și accesul separat de cel al locuințelor.

  Amplasarea fata de aliniament:


  Obiectivul propus va fi amplasat respectând alinierea aprobata prin P.U.Z., fata de aliniament,


  respectiv: Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:


  - pentru zona studiată, având regim de construire predominant compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;


  - retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și


  caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea âste imrausă de asigurarea unei zone d^==^ protecție la alte construcții sau instalații;

  • - depășirea aliniamentului cu trepte de acces4fi^ra^&7ampe de acces la garaje sau&lte

  reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3jQ0nîe(riae11a cota trotuarului amenajat [S^Hitectonic interzisă:                                            *                                       vS, s,n,u ii

  • - se admite retragerea construcțiilor de la aliniament doar în condițiile în care aceastaWterA >pd^/ necesară în vederea accesului carosabil pe lot și nu se depreciază caracterul fondului corwSîr


  Ea stradă, din punct de vedere estetic și funcțional de la nivel pietonal, asigurându-ș se vor crea calcane vizibile din domeniul public.

  Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioare ale parcei.

  -retragere minima: 1,10metri fata de limita de proprietatede la N-V;

  -retragere minima: pe limita de proprietate de la S-E, cu condiția respac art.27 din Ordin 839/2009 ;

  -retragere minima: 3,00 fata de limita de proprietate posterioara;

  Aceasta reglementare este motivata de:

  • - refuzul vecinilor, fata de hotarul nord-vestic, de a-si da acordul nota cod civil, in vederea cuplării obiectivlui propus cu construcția existenta pe acest hotar comun, aflata in proprietatea lor;

  • - prezenta calcanului, pe aproape toata lungimea limitei sud-estice a terenului studiat, nu  justifica retragerea noii construcții cu min.3,00metri, conform regulamentului actual.


  - prezenta calcanului, pe aproape toata lungimea limitei posterioare -latura sud-vestica a terenului studiat, nu justifica retragerea noii construcții cu "jumătate din inaltimea la comisa", conform regulamentului actual.


  Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren. Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014-actualizat. Pot fi amplasate, pe limita posterioara a parcelei, anexe gospodărești (bucătărie de vara, foișor, etc) cu Hmaxim=3,00metri la comisa si cu condiția respectării art. 612 Cod Civil si art.27 din Ordin 839/2009 ;


CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

A. Pentru un imobil propus:

Sconstruita=max. 174,36mp (propus)       P.O.T.maxim aprobat=54%

Sdesfasurata=max. 524,88mp (propus)     C.U.T.maxim aprobat=1,62

Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

(distante fata de construcțiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • - construcțiile anexe vizibile din spațiul public vor fi tratate arhitectural in aceeași maniera precum construcțiile principale si se vor integra compozițional in ansamblu;

Retragerile obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei s-au stabilit corelat cu amplasarea construcțiilor învecinate, cu posibilitățile tehnice de apropiere fata de calcanele existente pe hotarul sud-estic, sud-vestic si nord-vestic, cu regimul de înălțime existent, cu neafectarea insoririi spatiilor de locuit propuse si a celor din imobilele învecinate (conform Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației), cu respectarea codului civil - avand in vedere refuzul vecinilor de pe latura nord-vestica de a-si da acordul notarial privind amplasarea pe hotarul comun. Astfel au rezultat următoarele retrageri: -retragere minima: 1,10metri fata de limita de proprietatede la N-V; -retragere minima: pe limita de proprietate de la S-E, cu condiția respactarii art. 612 Cod Civil si art.27 din Ordin 839/2009 ; -retragere minima: 3,00metri fata de limita de proprietate posterioara;

Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren. Aceasta distanta poatejj baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014-actualizat. Pot fi amplasdț^^y^a 1 posterioara a parcelei, anexe gospodărești (bucătărie de vara, foișor, etc) cu Hmaxy?j=3,©Gmetni cornișa si cu condiția respectării art. 612 Cod Civil si art.27 din Ordin 839/2009 ;


aperilor qt


Inaltimea maxima la cornișa a obiectivelor noi este: Hmaxim admisibil la corni Accesul pietonal se va face din strada Radu Calomfirescu.

Accesul auto si cei al autospecialelor de intervenție in^paz de urgenta se Calomfirescu.


Pe parcela, va fi prevăzut un singur acceșTa

INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILORc3nSTRIUCTII SI ARMONIZAR^^d EXISTENTE MENȚINUTE

Construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei. Construcțiile învecinate, având u aspect clasic din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior. Anexele vizibile din circulațiile pj^blbcjs^se-ver-aTiiiuirîZalca finisaje si arhitectura cu clădirea principala. Se interzice folosfrea azbo^6tltdîffl^|l^^XNTA strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu celefflfc^l^i^r^^

| VIZAT t

PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR                  1

ile


Nu este cazul aplicării unor principii, deoarece pe teren nu se ya menține niciupa dintre construct i existente, după desființarea efectuata conform autorizației de yesfiih^VSE§m[sa-de^imari— municipiului Constanta.

MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVAREA CIRCULAȚIEI CAROSABILE SI PIETONALE Accesul pietonal si cel carosabil se vor asigura separat, direct din strada Radu Calomfirescu. Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice. Pentru autovehicule (autoturisme) se vor asigura minim doua locuri de parcare. Singurul acces auto pe teren nu va depăși latimea de 3,50metri. Spatiile de parcare/garare sunt asigurate conform H.C.L.

r.113/2017, rectificată prin H.C.L. nr.28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane.

Fundațiile cailor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cat posibil suprafețele mari impermeabile, astfel incat apele pluviale de pe trotuare si platforme sa poata fi dirijate, pe cat posibil, spre spatiile verzi.

PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTAREA SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Având in vedere ca terenul este relativ plat, construcțiile nu necesita metode speciale de adaptare, integrare si valorificare a cadrului natural.

CONDIȚII DE INSTITUIREA REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Conform Reglementarilor extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului, zona in care se situează amplasamentul studiat este protejata conform Listei monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-S-A02555, nr. crt.13.

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, NU este monument, ansamblu sau sit urban.

Amplasamentul studiat nu este inclus in suprafețe ce fac parte din situri din rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de mediu.

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unor surse de^alaațesau disconfort specifice in Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobare^^OTnîâ^^e igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.                 ffo


* arhitectonic d

POLUĂRII (după caJ&k

SOLUȚII DE REABILITARE ECOLOGICA SI

Activitățile propuse a se desfasura pe parcei#; Deseurile menajere se vor depozita pe o pla si se vor îndepărtă periodic, in baza unui contrac domeniu. Daca nu se poate asigura distanta minima conform OMS nr. 119/2014 -actualizat, pana la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opaca sau gard viu de cca.1,50 metri inaltime.

Suprafața spatiilor verzi amenajate va fi asigurata in conformitate cu H.C.J. Apele uzate menajere se vor colecta si dirija la rețeaua publica de canaliz


roducatoare de substante|^£r£gjș/ â'spetial amenajata conform normu^OTin vigoare de servicii de salubritate cu o firma abilitata in


PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLdIȘÂiff&HIMJ Nu este cazul.

SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VER

aTcela este


Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 20% din total suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului oesta.minimum neeesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. C6nstantajODăW2^3VrivȘuLștabil irea suprafețelor minime de spatii verzi aferente constructii|opr®afi^^^Wi^ui.*admntâiratjv al județului Constanta.

I             nxitenl ntz-------- I —----

PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE (

Se pastreaza profilul stradal existent al străzii Radu Cajomfi^^sftH^rlIeiTtatirLDarfeă-desenata.

Datorita aspectului relativ orizontal al terenului si regimului de inaltime limitat la maxim 10,00 metri la comisa, obiectivul propus nu va avea retrageri ale etajelor superioare, in planul fațadei către strada (aliniament).

LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

Având in vedere diferentele relativ mici de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate se ^jUuaiaasurLsLlucrari minimale care sa asigure:

. - scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, fara a crea zone depresionale intermediare;

 • - declivitati acceptabile pentru accesuri locale (auto, pietonale) la obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva atat in ansamblu, cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;


REGIMUL DE CONSTRUIRE - zona de reglementare ZR2*:

Art.1. UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe individuale cu maxim 15,00 metri înălțime, în regi izolat;

 • - locuințe colective medii cu maxim 15,00 metri înălțime;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și j plantate, locuri de joacă pentru copii, împrejmuiri;DIRECPXUA6ANÎSM

VJZAT SPRE

Anexă la qyteul nr. /■-—I—------

^tor^feipoya^TOrcaje. garaje, spații


 • - la parterul locuințelor se admit spații comerciale ce nu deranjează funcțiunea de locuire, având programul de funcționare între orele 07:00 - 22:00 și accesul separat de cel al locuințelor.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:


 • - se admite mansardarea clădirilor, pe o suprafață de maxim 60% din aria unui nivel curent, cu condiția să nu fie depășită limita superioară a indicatorilor urbanistici aprobați pe parcela;

 • - se admit echipamente publice sau alte funcțiuni din domeniul medical și/sau al învățământului, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari,


cu următoarele condiții: - dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor; - creșele și grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în utilizare exclusivă de o suprafață plantată minimă de teren de 25 metri pătrajis^^^ Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

- se interzic orice alte activități ce nu au fost endnțate la utilizări si utilizări admise ^condiționai^ Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: jj            '               I* ARHITECTONIC

I . H                                            Un S.R.i


'cr .... jc


Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:

 • - se considera parcela construibila in regufijl

(Steren=324mp), forma (dreptunghiular^si

7,75metri+1.03metri+4,28metri; latura de sucj-est: 1’2,43metri+4,10metri+3,60metri+?;

latura de sud-vest: 9,04metri+3,88metri; latura de nord-vest: 25,24metri;)^s==g^=^

Art. 5. ALINIAMENTUL TERENULUI FATA DE STRĂZILE ADIACENTE

 • - se menține aliniamentul terenului la strada Radu Calomfirescu; /

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT        1

Prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul putffi Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta

 • - pentru zona studiată, având regim de construire predominant compact, d

amplasate obligatoriu ”la aliniamentul clădirilor existente”;                        ____

 • - retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respecff!6ăSrența și caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție pentru alte construcții sau instalații;

 • - depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3,00 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;


Splat/izolat, avand in vedere iunile (latura de nord-est:


prafata

tîtri;


RUR/ 1 w Noela Eugenia IG. ENE fedupă jcurebiurmej


 • - se admite retragerea construcțiilor de la aliniament doar în condițiile în care aceasta este necesară în vederea accesului carosabil pe lot și nu se depreciază caracterul fondului construit la stradă, din punct de vedere estetic și funcțional de la nivel pietonal, asigurându-se faptul că nu se vor crea calcane vizibile din domeniul public.

 • - in cazul in care nu este posibila racordarea construcției propuse la calcanul construcției vecine, pentru a evita impactul vizual negativ din domeniu public la nivel de pieton, se va realiza cel puțin una dintra următoarele variante compensatorii: -tratarea coloristica a calcanului; -decorarea calcanului cu plante cataratoare verzi tot timpul anului; -mascarea calcanului cu panouri traforate decorative, care sa preia conturul acestuia; - transformarea calcanului intr-o fațada falsa, prin aplicarea de elemente cu caracter decorativ: profilaturi, bosaje, ancadramente, ornamente, ferestre false, etc; -amplasarea, cu respectarea codului civil, unor elemente structurale estetice, cu scopul de a constitui suport pentru vegetație decorativa/cataratoare/curgatoare verde tot timpul anului, care sa mascheze calcanul vizibil din domeniu public;


Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale și posterioare ale parcelei va respecta prevederile O.M.S. nr.119/2014 actualizat sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor.

-retragere minima fata de limita de proprietatede de la N-V: 1,10metri;

-retragere minima fata de limita de proprietate de la S-E: pe limita de proprietate, cu condiția respectării art. 612 Cod Civil si art.27 din Ordin 839/2009;

-retragere minima fata de limita de proprietate posterioara: 3,00metri;

Pot fi amplasate, pe limita posterioara a parcelei, anexe gospodărești (bucătărie de vara, foișor, etc) cu Hmaxim=3,00metri la cornișa si cu condiția respectării art. 612 Cod Civil si art.27 din Ordin 839/2009 ;

Art. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Pe parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. maxim aprobate nu sunt depășite;

Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren. Aceasta distant a paat^^șpdwwHn-n baza argumentării printr-un studiu de însorire, faptul ca se respecta locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014-actu4li£8i.w^R^,ț{yri?i7iRp Art. 9. CIRCULAȚII SI ACCESE

DiRE*

ViZATS5^


- accesul pietonal si cel carosabil se vor asigura direct din strad^Ra^Calomfin

Art. 10. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - pentru autovehicule (autoturisme), spatiile de parcare/garare vor fi asigurate conform

H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autonzat^gg^^a municipiului Constanta, cu respectarea Normativelor pentru proiectarea parcajej^pbe au$flșjtisme in localitățile urbane;                                                              j/o

 • - parcela va avea asigurat un singur acces carosabil, cu o lățime de maxim 3,5dm^8^JERc™*c3) Art. 11. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - Hmaxim admișibil=15,00metri (la cornișa); | A II___

înălțimea maximă admisă a clădirilor este p§s|iw^tiETaCTA Ia cornișă^ of Se admite mansardarea clădirilor, pe o supra^ljQ^Wiaxim 60% din awjunui mvoFwrofOcu condiția să nu fie depășită limita superioara-admdicatorilor urbanistici                         /

în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea qe subsolMta METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus:                   —ar ltect_ l

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise^> B c D B ' Peste regimul de înălțime maxim admis, se acceptă realizarea unui etaj tenîfe^S^âtoarele condiții: - pentru zona casei scării și liftului; - pentru echipamente, dotări tehnice (instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente); - înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent; - retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Realizarea de supante este permisă exclusiv în cazul locuințelor individuale. în acest caz, realizarea supantelor se va face cu încadrarea în regimul de înălțime și a C.U.T maxim aprobate.

NOTĂ: înălțimea etajului curent se va stabili în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu regulamentul aprobat pe parcela.

Art. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei, urmarindu-se crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior;

 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

 • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, stridente, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate;

 • - nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice aaDtnuDterior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială, cărămidă/ lemn fals etc.);

 • * mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent .pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă;

 • - se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei, -este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • - amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

Documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire, exceptând locuințele individuale, va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

i implicaierimproiectST^ ța

VIZAT SP* 5 Anexă ia avizul nr.-----/-----—

infonfljffiffiSSesare iealîzărn~~___


 • * piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialită (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice.

 • * piese desenate:

 • - planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere

acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient

 • - simulări 3D (pe zi și pe noapte)

 • - rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

 • - pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

 • - în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranje^t^ejd auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmeiz^y^

 • - firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului fio

 • - firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nO6fif§^P^I@fflle

specifice acestora și nici lumină intermitentă; .                                       L' Â/J

Art. 13. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA ]. f,

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisaj/uiji^daCa exista posibilitatea^^^âni noilor clădiri la rețelele tehnico-edilitare publice; Luqf^fețw^^brdare și de branșa reJ^t^^^e^Iitară publică se suportă în întregime de investitor sajjj^DCTeficiar;

 • - se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeM£_gffi|gSie— canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprgf^țeloE^^it^etqu materiale impermeabile (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la &fi®tul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dSfeuse psWfliamejy racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar perrc&ka seed® producerea gheții.

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; | Cu Art. 14. SPATII LIBERE si SPATII PLANTATE

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;             V

 • - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 20% din total suprafața teren;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;

 • - se vor respecta prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

Art. 15. ÎMPREJMUIRI

Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • - împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

• împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălțime, -necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80m - 2,20m. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament ' se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația

publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmuirilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

Art. 16. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZAREA TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:     P.O.T.maxim=54%

COEFICIENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: C.U.T.maxim=1,62

- suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata - care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

BILANȚ TERITORIAL-in limita amplasamnetului studiat (existent si propus)-ZR2*


Steren=324,00 mp (existent/mentinut)

Regimul de inaltime: H maxim admisibil=15,00m^^ff^6â^șa)

S construita maxima =174,96 mp

S desfasurata maxima =524,88 mp

P.O.T.maxim aprobat=54%

C.U.T.maxim aprobat-1,62

S spațiu verde minim=64,80mp

S circulații auto si pietonale maxima=8j4,?4m


COEFICIENT! URBANISTICI - amplasam S terenului menținut =324,00mp
ARHITECTONIC^


diat-ZR2*


Existent


0,00mp

0,00mp

0,00%

0,00

0,00 metri


Sc max.

Sd max.

P.O.T. maxim

C.U.T maxim

Hmaxim admisibil la cornișa


174,96 mp


524,88 ni 54% 1,62

iSTAKȚA ijjl CONSTANȚA


15,00 metri

î ARHiTCCT ȘEF

BILANȚ TERITORIAL pentru amplasamentul studiat - ZR2*

Nr.

Zone funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Construcții (maxim)

0,00

0,00

174,96

54,0

2

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

0,00

64,80

20,0

3

Circulații auto, parcari, platforme (maxim)

0,00

0,00

84,24

26,0

TOTAL TEREN

324,00

100

324,00

100

 • 5. CONCLUZII

CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, se va încadra in zona, neintrand in contradicție cu specificul acesteia.

MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.-ului

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul propus (construcție, împrejmuire, racorduri si hransamente utilitati) se poate face direct, pe baza regulementului prezentului P.U.D., cu respectarea limitelor suprafeței edificabile stabilite/aprobate, studiului de insorire, avizului comisiei de .circulație si legislației aflate in vigoare.

PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrandu-se in aceasta cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de urbanism pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C..

 • 6. ANEXE

TEMA-PROGRAM

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici:

— funcțiuni si coeficienți urbanistici conform P.U.Z. aprobat;

— asigurarea numărului de locuri de parcare/garare conform Regulamentului aprobat prin


H.C.L.M. nr. 113/2017, rectificat cu H.C.L.M. nr. 28/2018

 • — aigurarea suprafeței spațiului verde a

 • — locuințele vor respecta suprafeței

 • — integrarea din punct de vedere co construcție, in ansamblul cartierului;rm P.U.G. aprobat si H.C.J. nr.152/2013;

, conform Legii locuinței nr.114/96 actualizata; itronalț al tratării plastice si al materialelor de


Inventar de coordonate

mun. Constanta, str. Radu Calomfirescu, nr.27

Sistem de proiecție STEREO 70


JUDEȚUL CONSTAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI G • HȚA •


DIRECȚIA URBANI

V’SAT SPRE NESCHt ■   €

AneuS la avizul nr. ------1-----

ARHITECT ȘEF


Coordonate pucte de contur

Lungimi latu

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1.

305802.035

791085.296

12.428

2.

305794.902

791075.119

0.415

3.

305795.219

791074.851

4.104

4.

305792.882

791071.477

0.341

5.

305793.157

791071.275

3.599

6.

305791.192

791068.260

0.480

7.

305790.810

791068.551

4.929

8.

305787.859

791064.603

3.875

9.

305790.952

791062.268

9.045

10.

305798.335

791057.043

23.238

11.

305812.711

791077.786

7.753

12.

305806.325

791082.182

1.033

13.

305805.577

791082.895

4.279

S.teren~324mp


MATERIALE GRAFICE, IN FORMAT REDUS, PENTRU SUSȚINEREA UNOR PROPUNERI Nu este cazul, avand in vedere suprafafcg-redyșa a învecinate.


parcelei studiate, precum si a parcelelor


Elaborat, arh. NOELA ENE gNoe pne


arhitect


^WTECTONIC *

S.RL.


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".