Hotărârea nr. 153/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, PALAZU MARE, STR. ALEXANDRU SAHIA NR. 29-29A, INVESTITOR COSTEA GICU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire ansamblu rezidențial,

Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, investitor Costea Gicu

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de JZB.OT? ■     2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 46486/05.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură din data               , raportul Direcției urbanism nr. 56393/23.03.2020, precum și

avizul nr. 46475/05.03.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului- Costea Gicu, înregistrată sub nr. 202258/18.10.2019, completată- cu adresele nr. 213134/04.11.2019 și, nr. 234664/03.12.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul' urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui ansamblu rezidențial în regim maxim de înălțime P+2E care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.                                                                     *

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, în suprafață de 3085 mp (potrivit actelor de proprietate) și 3575 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 247552, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Costea Gicu și Costea Eleonora conform actului de alipire autentificat sub nr. 922/18.10.2017 la Biroul individual notarial Lambrino Mariana.                                                    f

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Costea Gicu, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: rJ-F? pentru, împotrivă, -L abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEM SECRETAR G FULVIA ANTONUL

seu


CONSTANȚA

NR.                   2020

ARHITECTURA | DESIGN | PEISADISTICA | URBANISM MAILI offîCCțmaSStudlO.fO

MEMORIU TEHNIC

1.01 Denumirea obiectului de investiții______________________________________________________

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA Șl ÎMPREJMUIRE TEREN

1.02 Amplasamentul pentru care se initiaza PUD-ul_____________

CONSTANȚA, STR. ALEXANDRU SAHIA, nr. 29-29A-29A L0T2

1.03 Titularul investiției___________________

COSTEA GICU Șl COSTEA ELEONORA

ru Sahia, nr. 29-area construcției


1.04 Elaboratorul documentației

iviAaaiuLHu a.n.L. - uuniaiMiviA         iei;

1.05 Faza proiect

1/1.1DO"------------------------

i ul       1 AN | A

PRiMĂK’j- MiiNiCip::i.

P.U.D.

USP'jCȚIA Oft??.»,ISM

1.06 Număr proiect

Art9\-r< te suteii! nr t        /

53/2019

ARHITtCT ȘEP_________

Scopul prezentei documentații (pentru amplasamentul situat pe strad^ 29A-29A LOT2) constă în detalierea modului specific de construire^ propuse față de limitele terenului, în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, având în vedere prevederile Legii nr. 350 din 6 iunie 2001.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

- NORD: vecin Tudor Sorin și vecin Sorin Vasile - SUD: vecin 1E235156, vecin IE226842, vecin proprietate privată, vecin 1E247464, vecin IE208230,

vecin Ivanciu Nicolae


 • - EST: vecin Ivanciu Nicolae, vecin Marcu Gicu, vecin IE245053, vecin IE24835Ș.^;

 • - VEST: Str. Alexandru Sahia si vecin IE235156.

Terenul este reglementat conform P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consiliului(G$cal 121/16.05.2011, al cărui RLU este detaliat prin HCL nr. 258 / 31.07.201^1 H 28.06.2018-precizare.


vmw.masstudlo.ro


MASSTUDID S.R.L.

J13/24BB/1 1.07.20 1?| CLflI RO 37943S1S SEDIUL SOCIALI BTR. THEODOR BURADA, NR. 30A, ETAJ 2, UUD. CONSTANTA Tel: 0723.17i.ibb arhitectura] design | peisagistica| urbanism mail: offlcc •masstudio.ro

Conform prevederilor ART. 48 al LEGII nr. 350 din 6 iunie 2001 (‘actualizată teritoriului si urbanismul:                                                      1 2

I

(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specffîAă pdtât relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planii poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.

^^rio^Li w ’idenffimea §@555»^


(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

Amplasamentul studiat, înregistrat cu numărul cadastral 247552, are o suprafață totală de 3.575 metri pătrați, conform măsurători cadastrale, așa cum sunt menționate și în fișa actului de proprietate și în planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.


diului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizată; ăfeă jpublică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizată;


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! officcțmaSStlldio.rO

feaREGiivnULliiirRiDiGisilEgBWi^—

Terenul propus pentru studiu este situat în cartierul Palazu Mare, conform P.U.Z. - Reactualizare plan urbanistic zonal Palazu Mare, aprobat prin H.C.L.121/16.05.2011, al cărui R.LJ^țfi prin H.C.L. 258/31.07.2017 și H.C.L. 254/28.06.2018-precizare,


Terenul se află în zonă protejată conform O.M.C. nr.2828/24.12.2015 pentru la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2134/2004 privind aprobarea Li istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificări arheologic de la Palazu Mare, Cod LMI 2004 Ct-l-s-B-02724, nr. crt. 365.

ieffigor/.


Terenul nu deține niciun monument și nici nu se află în zona de protecție a unui monument istoric.

U.D. conJgEnaȚ^Hcpgftțirpjșplicitări a            liiShWtibtiilb'rfâT^'^

DIRECȚIA URBANISM ’

Anesâ lă avizul n


Terenul prezintă interdicții de construire până la aprobarea P care nu se încadrează în reglementările aprobate referitoare limitele laterale și posterioare ale terenului.

Amplasamentul studiat, înregistrat cu numărul cadastral 247552, ai^o.șjuprafață totală de 3.575 metri pătrați, conform măsurători cadastrale, așa cum surlt-mențiQnate-și-îrufișa-aGtukji-de—

proprietate și în planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate! *    ,

Conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. 247552>eH&^W^ferere sub nr. 1656/08.01.2019, folosirea actuală a terenului este curți - construatL-P^reren pste edificată o construcție, corp C1 - 62 metri pătrați locuință parte - cu acte.            /

Terenul face parte din zona de impozitare C conform HCLM nr. 236/25.05.2005 privind încadrarea


EI

Conform P.U.Z. - Reactualizare plan urbanistic zonal Palazu Mare, aprobat prin H.C.L121/16.05.2011, al cărui R.L.U. este detaliat prin H.C.L. 258/31.07.2017 și H.C.L. 254/28.06.2018-precizare, terenul ce face obiectul prezentei documentații este reglementat astfel:


www.massWdlo.ro


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA ( URBANISM MAILI offîCCQmaSStudtD.rO


Terenul este înregistrat la categoria de folosință curți construcții și face parte din UTR 2A-Subzona locuințelor individuale existente, amplasată în zona vetrei vechi Palazu Mare, situate în afara perimetrelor de protecție, cu parcelări tradiționale, spontane, unde se urmărește încurajarea comasării parcelelor pentru a ajunge la dimensiuni convenabile realizării unor clădiri care să corespundă normelor si cerințelor actuale de igienă si confort, dar are în același timp si elasticitate necesară pentru a permite construirea pe parcele existente și a evita crearea si a evita crearea de zone abandonate.5.1. UTILIZĂRI ADMISE '

 • -   locuințe individuale /^c sau discontinuu (cup

 • -  echipamente publice sp

 • -   scuaruri publice;edii cu maxim P+2E în regim de construire;


JUDEȚlh nn-4STANȚA ifice Z3ri^râzrderiffâlep’^it:'CONSTANȚA


 • 5.2. UTILIZĂRI ADMISE CU COND

- se admite mansardarea clădirilol


DIRECT'. Ii •'/ M-USM VIZAT Wh*. ■^•îCHiESBARE Anexa îa avizi*) nr.I.____

lONĂRI


- se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 metri pătrați suprafață construită desfășurată, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă

ARHITECTURA | DESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! OffiCC^TTiaSStudtO.rO

program de funcționare prelungit peste ora 22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sau producție;

 • -  funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu condiția ca suprafața construită desfășurată desfășurată mai mare de 250 metri pătrați se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații P.U.D.

 • -  este permisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: farmacii, dispensare, creșe, învățământ, culte, sport-întreținere, pe baza unui P.U.D. aprobat;

 • -  în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct sau în baza unor documentații P.U.D. (după caz).

 • 5.3. UTILIZĂRI INTERZISE

 • -  Funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc 250 metri pătrați ACD, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după ora 22:00, produc poluare;

 • -  activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat

(vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe-zi^-prin-utilizareaJocintei pentru— depozitare și/sau producție, prin deșeurile produse ori prin p 22:00;


 • -  anexe pentru creșterea animalelor;

 • -   construcții provizorii;

 • -  instalarea în curți a panourilor pentru reclame sau dispunerea pffidUrildTJd& ăfiș

clădirilor;                                                                                    *“


 • -  depozitarea materialelor refolosibile sau platforme de pre

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mare de sub

ififflămălflle sau toxice;


activități productive care utilizează pentru depozitare și/sau prodbcție terenul vizibil din circulații publice;

- stații de betoane, autobaze, stații de întreținere auto cu capacitate de peste 3 mașini, spălătorii chimice;

 • -   lucrări de terasamente de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • -  orice lucrări de terasamente care să provoace scurgerea apelor pluviale pe parcelele vecine sau care împiedică colectarea și evacuarea apelor pluviale;

 • -  nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost enunțate la Utilizări admise / Utilizări admise cu condiționări.

Conform P.U.D. propus :

Prin prezenta documentație se propune realizarea unui ansamblu ce va cuprinde locuințe cu regim de înălțime de maxim P+2E , funcțiuni complementare, amenajări ale incintei și împrejmuire.


 • 5.4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:

în zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile dacă respectă ur aibă o suprafață minimă de 150 metri pătrați.

Tabel nr. 1 - Caracteristicile parcelelor și modul de amplasare a constr deschiderea la stradă (dimensiunea aliniamentului)

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! 0ffîcc£ma$Studi0.f0

Regimul de construire

Front (metri liniari)- dimensiuni minime

Regim de construire înșiruit

<8

Regim de construire cuplat

8-12

Regim de construire izolat

12>

Parcela de colț

Regimul de construire va fi dictat de frontul la stradă de rang superior

Notă:

 • 1. pentru parcelele construite se mențin condițiile existente dacă se respectă condițiile de ocupare și utilizare a terenului.

 • 2. In situația în care nu se poate construi în regim cuplat se poate construi în regim înșiruit;

 • 3. în situația în care nu se poate construi în regim izolat se poate construi în regim cuplat sau înșiruit.


 • 5.5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT Aliniamentul terenului:

- retragere de 5,00 metri din axul Străzii Alexandru Sahia.

Conform P.U.D. propus :

Aliniamentul terenul va fi stabilit la 5,00 metri din axul Străzii Alexandru Sahia; acest lucru va genera un nou aliniament al terenului studiat, ce va presupune schimburi de suprafețe de teren între Primăria Municipiului Constanța și beneficiarii terenului, astfel:

• cca. 1,55 metri pătrați din partea dinspre sud-vest a terenului va trece în proprietatea domeniului public, conform C.U. nr. 512/12.02.2019, în baza H.C.L. 121/16.05.2011, rezultând astfel o suprafața totală, a terenului pe care se va realiza investiția, de aprox. 3.573,45 metri pătrați.

Steren acte= 3.575 metri pătrați conform măsurători

Steren rezultat = 3.573,45 metri pătrați în urma cedării de teren către domeniul public conform reglementărilor P. U.Z. - Reactualizare plan urbanistic zonal Palazu Mare, aprobat prin H. C.L. 121/16.05.2011, al cărui R.L.U. este detaliat prin H.C.L. 258/31.or.2017~șî~^^[^^^^^^^8^precizâîie privind noul aliniament al terenului.                           PRWĂR’A MUNICIPIULUI CONSTANTA


PRWĂP4A MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAMSM

_____v-______

Anexă îs avizul nr. /    , /___

t fa

rakjnîKLc^^


privată.

ău retțase de la aliniament conform tipologiei predominante a a calcane vizibile din domeniul public;


Amplasarea clădirilor față de no

Aliniamentul este definit ca linia

Clădirile se dispun pe alin

frontului stradal fără a lăsa sau a cr

 • -  în fâșia non-aedificandi dintre aliniament și aliniere (linia de retragere a clădirilor față de aliniament) nu se permite nicio construcție, cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor pietonale sau carosabile;

 • -  Ieșirile în consolă la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorj^ să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor, existente pe strada resp^djm, păstrării unei înălțimi libere de minimum 3,50 metri între cota trotuarului și intrWosa admit console, balcoane sau bovindouri către limitele laterale și limita postepparăjg|^g limita edificabilului propus sau rezultat în urma retragerilor față de limite " condițiile păstrării unei distanțe verticale de minimum 3,50 metri între cota tro plăcii;


  www.masstudlo.ro


arhitectura] DESIDN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILZ OffiCC^TTiaSStudio.rO

 • -  Balcoanele, bovindourile sau consolele pot depăși cu maximum 1,00 metri alinierea spre stradă în condițiile păstrării unei distanțe verticale de minimum 3,50 metri între cota trotuarului și intradosul plăcii;

 • - Subsolurile vor avea suprafața maximă de 75% din suprafața terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25% cu pământ vegetal.

 • -  Continuu sau discontinuu sunt moduri de amplasare a contrucțiilor față de aliniament astfel:

 • •      Frontul stradal continuu este caracterizat printr-o unitate vizuală, la nivel pietonal, în care amplasarea construcțiilor este uniformă, toate fiind amplasate în același plan de proiecție (fațadele construcțiilor, paralele cu aliniamentul, sunt amplasate toate în același plan de proiecție);

 • •      Frontul stradal dinscontinuu este caracterizat printr-o unitate vizuală, la nivelul pietonal, în care amplasarea construcțiilor este dinamică, acestea fiind amnlasateJn-planuFi-de-pFeieețieâiferîte— (fațadele constucțiilor, paralele cu aliniamentul, sunt amplasate

cu planul de proiecție).

DIRECȚIA USBAMSM VIZAT

Anexă ia avizul fir.                 —

j Sahfa1'riiTesfeîyrfifoFmăr-Gateulând


Conform P.U.D. propus:

Având în vedere faptul că alinierea clădirilor pe strada Alexandr

retragerea în funcție de traseul axului străzii, conform C.U. nr. 5Î2 din 12.02.2019, în baza H.C.L.121/ 16.05.2011, al cărui R.L.U. este detaliat prin H.C.L 258/ 31.07.2017 si H.C.L, 254/28.06.2018-preciza re rezultă, în cazul terenului studiat, o retragere de 4,50 metri de la noul aliniament.

 • 5.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘU POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • -  Clădirile, amplasate în regim înșiruit, se vor alipi la calcanele dăt^^K!Kg&riate, dispuse pe

limitele de proprietate ale parcelelor pe o adâncime de maximum T535ffmetrifațâ de aliniere, fără a crea calcane vizibile din domeniul public;                             /

 • -  Se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire_cu funcțiune publică dispusă izolat;

 • -  în cazul clădirilor amplasate în regim înșiruit, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase față de limitele laterale de proprietate cu o distanță egală cu % din înălțimea maximă la cornișă/atic, dar nu mai.puțin de 3,00 metri;

- Clădirile construite în regim cuplat se vor amplasa pe una din limitele laterale de proprietate și se vor retrage, față de cealaltă limită laterală, cu o distanță egală cu % din înălțimea maximă la cornișă/atic, dar nu mai puțin de 3,00 metri;

 • -   Clădirile, amplasate în regim cuplat, se vor alipi la calcanele clădirilor învecinate, dispuse pe limitele de proprietate ale parcelelor pe o adâncime de maximum 15,00 metri față de aliniere, fără a crea calcane vizibile din domeniul public;

 • -   în cazul amplasării în regim izolat clădirile se vor retrage, față de limitele de proprietate, cu o distanță egală cu % din înălțimea maximă la cornișă/atic, dar nu mai puțin


 • -   Clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelei cu o djdt^rira la cornișă/atic, dar nu mai puțin de 3,00 metri;

 • -  în cazul parcelelor cu formă neregulată (de exemplu: figura nr.4) laterale și posterioare se vor reglementa printr-o documentație de.urba


  www.masstudlo.ro


  ARHITECTURA | DCSIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI Officc£ma$5tudiO.rOConform P.U.D. propus :

Prin prezenta documentație se propun retrageri față de limitele laterale și față de cea posterioară astfel:

Retragerea clădirilor față de aceste limite se va realiz conform legii nr. 287 din 17 iulie 2009 (actualizată la 1 octombrie 2011) privind Codul civil, astfel:

 • •  Art. 612: Distanța minimă în construcții              _______________________________

Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de bătreprop^^apyțfe^wltti^^mai cu respectarea unei distante minime de 60 de                           ......................... " *

drepturilor proprietarului vecin.

 • •  Art. 615: Distanța minimă ne

(1) Este obligatorie păsfen


ci


ițn


e ^btâîrăstfb'^încai’să’ hir ^^Sljfeă DIRECȚIA »

V? ~AT SPRE ME13C HI&EÂBE .

|tra de viidâf^ ia avizul nr-

s cekpuțhr^iȚietri între fondul. îngrădit sau


față de linia o


mei distante d Ț 1


atingere


lucrări ce ar fior iertate către acest fond.

 • (2)    Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru.

 • (3)    Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fața zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanța, și în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar și până la această linie.


Retragerile clădirilor față de limitele de proprietate laterale și față d&îi posterioară, precum și distanța dintre clădirile de pe parcelă vor fi probaj^prin g ce va face parte din prezenta documentație.

www.masstudlo.ro

ARHITECTURA | DESIDN | PEISAGISTICA ( URBANISM MAILt office0maSStUdiO.ro

RETRAGERI CONFORM H.C.L.121/16.05.2011 al     RETRAGERI PROPUSE CONFORM P.U.D.:         RETRAGERI PROPUSE

cărui R LU. este detaliat prin H.C.L 258/31.07.2017 și NORD - 0,60 metri (se modifică de la 3,00m. ținând     CONFORM INVESTIȚIEI:

H.C.L 254/28.062018-predzare:                      cont de prevederile Codului Civil)                      NORD - 2.00 metri. 0.60 metri

SUD - 0,60 metri (se modifică de ta 3.00m. ținând cont SUD - 1,25 metri, 1,85metri

NORD-3.00 metri                                  de prevederile Coduhn Civil)                         EST-3.10 metri

SUD - 3.00 metri                                     EST -0.60 metri (se modifică de la 3,00m ținând cont   VEST -13.50 metri. 0.70 metri

EST - 3,00 metri                                        de prevederile Codului Civil)

VEST-conform tipologiei predominante a frontului      VEST-4,50 metri de la noul aliniament și conform

stradal fără a lăsa calcane vizibile din domeniul public upoiogiei preaommante a frontului stradal

 • 5.7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ :

 • -  Clădirile se vor amplasa, una față de cealaltă, pe aceeași parcelă la o distanță egală cu înălțimea maximă la cornișă/atic, a celei mai înalte clădiri, dar nu mai putțin de 4,00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre ale spațiilor interioare (exemplu: anexe, depozitări, chicinete, bucătării, grupuri sanitare, băi, holuri, casa scării, etc.) pentru care nu este necesară lumina naturală.

 • - în cazul adăugării unui corp nou la o construcție existentă, noua construcție nu va ascunde elementele de arhitectură veche, de interes arheologic sau estetic, înscrise în lista CMI sau descoperite în timpul lucrărilor.

 • -  Garajele și alte anexe se pot amplasa pe limita de proprietate cu condiția să nu depășească înălțimea gardului dintre parcele dintre parcele (2,5 metri).

Conform P.U.D. propus:

Distanța dintre clădirile de pe aceeași parcelă este reglementată prin prezenta documentație: jumătate din înălțimea maximă la cornișă/atic, a celei mai înalte clădiri, dar nu mai puțin de 4,00 metri, cu condiția ca spre interspațiu să nu fie prevăzute ferestre ale caijțjg^Tg^ dg;jgcyț^daca studiul de însorire nu prevede altfel.

PRIMĂRIA MUNCI FIULUI COHSTAN] DIRECȚIA URBAMSM ViMbyLrxiUcJAHH:

Anexă !a avizul nr. .—_ /_—_— • 5.8. CIRCULAȚII Șl ACCESE :

 • -  Circulația autovehiculelor se face pe strada Alexan aferente

 • -  Parcela este construibilă numai dacă are'asigurat un act/es carosabil de minimum 3,50 metri  lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut pe una din proprietățile învecinate. Dacă lățimea căii de acces este mai mică de 3,50 metri este obligatorie obținerea avizului ISU Dobrogea.


 • - în cazul fronturilor continui la stradă, se va asigura un acces carosabil în c printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de sti

  re ejțiEe jraîildlw


Distanța între aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30,00 metri./^

- Respectare HG nr. 525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului gene|£| de 25, Art 26.

www.masstudlo.ro
Conform P.U.D. propus:

Terenul ce face obiectul prezentei documentații are acces carosabil și pietonal din Strada Alexandru Sahia;

în interiorul parcelei, circulațiile asigură acces pietonal și carosabil către toate unitățile de locuit, prin circulații pietonale, respectiv ocazional carosabile.

Astfel, cele ocazional carosabile, vor fi diferențiate de circulațiile exclusiv pietonale prin marcaje la nivelul solului.

Pentru accesul utilajelor pentru stingerea incendiilor, spațiile dinspre limita parcelei in cazul corpurilor C3, C7 si C10, marcate si pe plan, vor avea condiția de a ramane complet neconstruite, in asa fel incat sa nu prezinte obstacole in cazuri de urgenta.

UMTA


PR


JUDEȚUL CONSTANȚA MĂRIA MUNîCiPHH Ui CONSTANȚA DIRECȚIA URW-ISM V2ZAT &PRE •ME'SCHIIiSBARE _ jvizui nr. _____ I -----

ARHITECT ȘEF'


An axă îs avizul nr.PftDțMUTE


J____a,

3.43 3.54 1.31    6,97     1.46

9.74


SECT1UHE PROFIL STRADAL PROPUS'A-A'


5.9. STAȚIONAREA AUTOVEHI

 • -  Parcarea autovehicu

 • -  Respectare HCL nr.jf^în interiorul parcelei, deci în afara circulației publice .04.20J7 privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, HCL nr. 28/30.01.2018, privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 113/2017

Conform P.U.D. propus :

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanța, actualizat.

S\. AF"*                                        MASSTUDID S.R.L.

Xf                                                             d 1 3/2488/1 l.O7.ZO17| CU li RO 37O43B1S

I                                              sediul social: str. thedddr burada, nr. 3 ba, etaj z, jud. constanta

ISTUDID_______________________________________ Tel: D723.1 71.16B

vjww.masstudlo.ro ARHITECTURA ) DESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAILI Office00135StudiO.TO

Autorizarea executării noilor construcții se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat astfel:

• Construcții de locuințe unîfamiiiale, semicolective sau colective

Art.13.a) - -1 loc de parcare / pe unitate locativă cu suprafața utilă de maxim 100,00 mp.;

în consecință, pentru locuințele colective sunt necesare 8 locuri de parcare si au fost prevăzute 11 locuri. Acestea vor fi prevăzute in regim acoperit, fiind situate la parterul construcțiilor și 2 locuri vor fi prevăzute în lateralul locuințelor colective. Poziția celor 9 locuri de parcare de la parterul clădirii va fi stabilită la faza PAC.

Art.13.b) - - 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100,00 mp.;

în consecință, pentru locuințele individuale înșiruite sunt necesare 16 locuri de parcare si au fost prevăzute 16 de locuri.

Art.13.c) - Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare-pergole/ spații interioare);

Art.13.d) - La locuințele colective, la locurile de parcare calculate conform pct.13.a) si 13.b) se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori;                 fl ________

Art.13.e) - în cazul vânzării/ închirierii unei unități lop^tiWî^îjTOdrul unei locuințe colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asignrareanocunlDr de parcare conform lit. a) și b), acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar. /

Așadar, au fost prevăzute in total 27 de locuri de parcare.

Circulațiile, ocazional carosabile, vor fi diferențiate de circulațiile exclusiv pietonale prin marcaje la nivelul solului.

Pentru accesul utilajelor pentru stingerea incendiilor, spațiile dinspre limițaj^țcșlei in cazul corpurilor C3, C7 si C10, marcate si pe plan, vor avea condiția de a ramaj3^jgg[gțJo“ struite, in asa fel incat sa nu prezinte obstacole in cazuri de urgenta.


JUE'KTiJv          TA

PR     > S mu ?; I c'Ut U’ Ori STANȚA

V‘ T -4L SC

Js syiîul nr. . .     ~--

5.10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR : P+2E (10,00 metri)

 • -  Se admite mansardarea clădirilor cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de maxim 45 de grade, suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent, fără a depăși C.U.T. maxim reglementat pentru zona respectivă.

 • -  înălțimea anexelor lipite de limitele laterale și posterioare ale proprietății nu va depăși înălțimea împrejmuirii.

 • -  Peste regimul de înălțime maxim admis este permisă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții: pentru zona casei scării și liftului. pentfj>echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, ft tjateiA^panouri solare, pompe și alte echipamente asemănătoare), pentru această zong^faffE&ferea față de atic va fi minim cât înălțimea etajului tehnic.

 • - înălțimea maximă a etajului tefeieva ti maximum înălțimea etajului curent.

Conform P.U.D. propus:

Se propune realizarea unui ansamblu P+2E (10,00 metri).

în partea de nord a terenului se vor re< spre est și spre sud se propun locuințe La faza PAC se va stabili înălțimea et< vigoare în coroborare cu prezenta doci în cea aprobată, de 10,00 metri.

ce va cuprinde locuințe cu regim de

aliza locuințe colective medii, cu regirr individuale înșiruite, cu regim de înălț ajului curent, astfel încât să fie respec mentatierinGlusiv-ÎRăltimeamrraxirnă-ai

JUDEȚUL CONSTANȚA _

PRIMĂRIA            COtlSTANIA

înălțime de maxim

de P+2E, în timp ce me de maxim P+1E. tate toate normele în clădirilor să se înscrie

5.11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂ

- Clădirile noi sau modificările se vor construcțiile învecinate

1

UMANISM

nțegra^ni rarâdteful-general al-zonșjgj Țfl

li se

]f|

- Se interzice realizarea unor mansarde false. Garajele și anexele vizibilefflj

se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală. Construcțiile rrc^qjwS^eagaMne vizibile din domeniul public

-iz

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAI LI offiCCțmaSStudio.ro

Conform P.U.D, propus :

Pentru investiția propusa s-a optat pentru un stil arhitectural ce prezintă o arhitectură contemporană și utilizează materiale durabile și calitative. Volumele propuse se încadrează în reglementările anterior aprobate și a condițiilor instituțiilor avizatoare, conform normelor în vigoare.

Atât din punct de vedere funcțional, cât și finisajele interioare și exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul și cu cerințele impuse prin Certificatul de Urbanism. Se vor utiliza atât la exterior cât și la interior materiale durabile, de calitate, rezistente în timpul exploatării.

La faza PAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde: o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate spei electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexii

!CÎalități4mplieațe^n^i^ectWstaiații ‘

Vcr4»T

ii iformâfirhe&eSaVd7 reatizări

i    •  _______ —


 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;


 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice.

o piese desenate:

 • - planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere iii                _____

proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos conîortabil. CLTu'n consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient

- simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritaraculofireâ^ibă sau galbenă o în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadăuef^8S^j^Ae vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare cladirea/și care/să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constricției sau firmei

o firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

o firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

Proiectul de iluminat arhitectural aferent documentației PAC va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

 • 5.12. ECHIPAREA CU UTILITĂTI. . z

 • - Zona dispune de rețele de utilități conform avize utilități; toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare publice.

 • - se interzice realizarea de clădiri fără racorduri de apă, canalizare și energie elegtâcă^se interzice amplasarea antenelor TV satelit ]n locuri vizibile din circula'iile publice

  feibilă a


cablurilor TV.                                               -RUR

 • - pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la stradă, colectarea apelor plutfi&fergfty

  §\sub 5]


cota trotuarelor, pentru a se evita producerea gheții.                   H


vmw.massWdio.ro


ARHITECTURA | OESIGn) PEISAGISTICA [ URBANISM MAtL! cffîccțmaSStudiO.rO


Conform P.U.D. propus :

Zona dispune de rețele de utilități conform avize utilități. Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare publice.

Se interzice realizarea de clădiri fără racorduri de apă, canalizare și energie electrică; se interzice amplasarea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare. Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

Conform avizului e-Distribuție Dobrogea nr.04419728 / 16.07.2019: "Aviz de amplasament favorabil:

-prezentul aviz este valabil doar pentru faza PUD, pentru celelalte faze se va reveni cu o nouă documentație pentru fiecare construcție în parte. La executarea săpăturilor pentru executarea funcdației, a lucrărilor pentru turnarea/construirea imobilului (construcției)Zalte lucrări, utilajele sau orice utilaj care va tranzita zona din vecinătatea rețelei, nu se vor apropia la o distanță mai mică de 3,00 metri de LEA.

 • - traseele rețelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comandă, dată

de solicitant. Zona MT/JT Constanța asigură asistența tehnică suplimentară - NU este cazul, executarea săpăturilor din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistența tehnică suplimentară din partea Zonei MT/JT Constanța cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. în caz contrar, solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea electrică sau de altă natură. Săpăturile se vor efectua manual pentru a nu afecta fundația stâlpilor și cablurile electrice existente.                  . . I

 • - distanțele minime și măsurile de nr&teGțipvor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor.

 • - in zonele de protecție aleJUEATOj^lvor depozita materiale, pământ prevăzut din săpături, echipamente, etc. care ar ptftea^ațmicșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distanțele minime prescrise față de elementele rețelele^ electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaje cu gabarit redus în aceste zone.

 • - executanții sunt obligați să instruiască personalul asupra pericolelor pe care le'prezihtă execuția lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovați de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz. Executanții sunt direct răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice si de muncă.

 • - avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie

electrică a obiectivului sau, dacă obiectivul există și se dezvoltă (cu creșterea puterii față de cea aprobată inițial), veți solicita de la operatorul E-Distribuție Dobrogea S.A. aviz tehnic de racordare.


ț fiind prin: fisei de


 • - posibilitățile de racordare pentru puterea specificată în cererea de aviz dș^gigif această soluție este însă orientativă, urmând ca soluția exactă să se sj soluție sau a studiului de soluție, după depunerea la Operator a cererjl

  intetâfosarul


 • - în vederea racordării la rejggușijglgg^gă^^distribuție, soliei' instalației de utilizarePRir-lĂRiA municipiului cgustan i a -

DIRECȚIA URBANISM

Anaxă îs sviiul nr. . . L „

arhitect șef l


www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! officc@masstudio.ro


- în cazul în care în zonâ mai sunt și alte instalații electrice care nu aparțin E-Distribuție Dobrogea S.A., solicitantul va obține obligatoriu avizul de amplasament și de la proprietarul acelor instalații electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alți deținători de instalații,după caz)."


Conform avizului DISTRIGAZ SUD REȚELE nr.314.108.071 / 11.07.2019: "Aviz favorabil cu mențiunile:

-Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face în funcție de solicitările din zona respectivă, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin ordinul 32/ 2017 publicat în M.0.344/2018, cu modificările ulterioare, cu ordinul ANRE nr.97/2018, publicat în M.O. 447 / 29.05.2018 nr.165/2018 publicat în M.O. 769 /


6.10.2018.


-în zona de protecție se interzice executarea lucrărilor de orice natură fără aprobarea prealabilă a operatorului de distribuție gaze naturale.

-Conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012: Alt 190 - Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:


 • a. să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunul rezultat;

 • b. să efectueze săpături sau lucrări de oice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, fără avizul prealabil al operatorului de sistem;

 • c. să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;

 • d. să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.


-viitoarele construcții și/sau instalațiile subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanța minimă admisă (distanța de siguranță). Distanțele de siguranță, exprimate în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane proiectate și sunt prezentate înrtabehjl 1 și 2 din NTPEE aprobate prin ordinul ANRE 89/2018.

-amplasarea de obiective noi, construcțiLR0t^^ffl(l[^pșri de orice natură în zona de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, a racoraurilor sau instalațiilor de utilizare gaze naturale se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin ordinul ANRE89/2018,


prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și Ordinul 47 / 2003 emis de


Ministerul Economiei și Comerțului.

-Având în vedere că rețeaua de distribuție ga:


JUDEȚUL CONSTANTA ifiâ'ttifâla sste tîntr-o ipqrțunua^^ezvoltare, prin Certificatele de Urbanism emise în vederea construirii siafl^f&jăfil tereiWfiiyveți soliei a și avizul

■           x H                                         Vii.Al                    ARE f

cnr'iafîJTii nnactra                                    .___.....        *              :


societății noastre.'


Ansxă te syizuhir, 7 _"_

Conform avizului S.C. RAJA S.A. nr. 680 / 7b688'dîn *8^812619; "Vă comunică amplasament cu următoarele condiții:

-pe amplasamentul studiat există conductă de distribuție apă Dn.80mm F $

-pentru poziționarea conductei de distribuție apă Dn.80mm F, pentru a

SA veți executa sondaje în prezențareprezentanților RAZA SA divizia vor încheia procese verbale de poziționare.

- Conform HG 930/2005, cap. VIII, art. 30 alineatul e și a Regulamentului cu apă și Canalizare al RAJA SA, culoarul de teren de 3,00 metriare de la


generatoarele exterioare ale conductei de distribuție apă Dn.80mm F, ce cuprinde zona de protecție sanitară cu regim sever, nu se va betona, nu se vor realiza construcții provizorii sau definitive. în caz de avarii pe conductele existente pe amplasament vom interveni de urgență cu utilaje RAJA SA, fără o prealabilă anunțare și nu vom plăti despăgubiri în caz de producere de pagube materiale.

 • - dreptul de trecere se exercită pe toată durata existenței sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreținerii și exploatării sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitute asupra proprietăților afectate de sistemul de alimentare cu apă și canalizare se realizează cu titlu gratuit pe durata existenței acestuia.

 • - avarierea sau distrugerea parțială sau totală a unor părți din rețeaua de apă și/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării lucrărilor de construcții, va fi remediată prin grija persoanei fizice/juridice vinovată de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta persoana fizică/juridică să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă/canalizare, precum și a cantităților de apă pierdute în urma producerii avariei.

-tronsonul de conductă de distribuție apă Dn.80mm F existent: pe amplasament se va devia pe domeniul public.

 • - imobilul existent se alimentează cu apă printr-un branșament Dn.3/4 executat din conducta de distribuție apă Dn.80mm OL existentă pe terenul dvs.

 • - contorizarea consumului de apă pe branșamentul existent se face prin apometru Dn.15mm montat în căminul apometric existent.

 • - evacuarea apelor uzate menajere se face printr-un racord de canalizare în colectorul menajer Dn. 250mm PVC-KG existent pe stradă.

 • - presiunea apei în zonă este 1,6atm.

 • - pe strada Alexandru Sahia există colectorul menajer Dn. 250mm PVC-KG (H=1,5-2,5mm) cu cămine de vizitare. Conducta de distribuție apă Dn.150mm AZB este pozată pe partea opusă imobilului, prin terenuri proprietăți.

 • - pe strada Pionierului există conductă de distribuție apă Dn.WOmm Azb și colectorul menajer Dn.250mm PVC-KG (H=2,00 metri).

  - pe strada Dr. V. Climescu există conductă de distribuție apă Dn.11O mm PEHD și colectorul menajer Dn. 250mm PVC-KG.

  -apele pluviale de pe suprafețele conduite  br descărca în colectorul menajer.


  IA COMMUNICATIONS Ș.A. nr.1077/04.07.2019: .obiectivul care


  ropus,' pe care urmeaza sa se construia


  menționat, ROMTELECOM nu are amplasate rețele și exhipamente de comunj&l să fie afectate de lucrările de construire. Având în vedere această situație, T^EKC cu execuția lucrărilor proiectate conform documentației prezentate.  Prin investiția propusă, spațiul destinat colectării de deșeuri menajere va fi de minim 10,00 metri față de ferestrele de locuit.

  Amplasarea echipamentelor aferente infrastructurii tehnico-edilitare vor fi stabl prin proiectul de instalații.JUDEȚUL CONSTANȚA

PRiMĂRIA MUNICIPIULUI COHSȚ^ȚA DIRECȚIA URBANISM VîZAT SPRE NESCHiKBM'* Ansxs ia avizul nn. —----------

ARH! T ECT ȘEF

www.massWdlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAI LI offiCC^maSStudiO.fO

 • 5.13. ÎMPREJMUIRI

- Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea maximă de 2,00 metri cu un soclu opac de 60 centimetri și partea superioară traforată. Gardurile spre limitele laterale și posterioare vor avea înălțimea maximă de 2,5 metri și vor fi opace. Se admite și separarea pe limitele laterale și posterioare cu gard viu, cu acordul vecinilor.

Conform P.U.D. propus:

Terenul studiat va fi împrejmuit pe toate cele patru laturi ale terenului. La stradă împrejmuirea se va realiza conform reglementărilor specificate în certificatul de urbanism nr. 512 din 12.02.2019, astfel:

la stradă împrejmuirea va fi transparentă, cu înălțimea maximă de 2,00 metri cu un soclu opac de 0,60 metri, iar partea superioară traforată;

împrejmuirile laterale și posterioare vor avea maxim 2,50 metri și vor fi opace; se admite și separarea de limitele laterale șl posterioare cu gard viu, cu acordul vecinilor.

Pentru accesul utilajelor pentru stingerea incendiilor, sDațnle-dtrwre-limita-DarceleLin.cazijI__

corpurilor C3, C7 si C10, marcate si pe plan, vor avea condiția de in oco fol inrot eo ni i nro-zinfa nhcfor-nla in nOTT-i iri rlc iirnonfo                       t. i

in asa fel incat sa nu prezinte obstacole in cazuri de urgenta.


DfREGȚîA URBAklSM VHAT

Ane;:s          nr.__/

de fațada; 'spațiile neconstruite și


 • 5.14. SPAȚII VERZI

 • - Spațiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini_____________

neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; pentru îmbunătățiri microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru acces, terase, circulații.

 • - Este obligatorie amenajarea de spații plantate cu rol decorativ și de protecție de minim 10,00% din totalul suprafeței de teren, dar nu mai puțin de suprafața stabilită prin HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.


Conform P.U.D. propus:

Asigurarea spațiilor verzi se va face cu respectarea H. rtfr. 152 din 19.06.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și                 inim de arbuști, arbori, plante

decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritorițil administrativ al Județului Constanța:

 • - Construcții de locuințe unifamiliale - vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuire în suprafață de minim 5,00 mp/locuitor

 • - Blocuri de locuințe - vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuire în suprafață de minim 30,00%.

 • - Subsolurile vor avea suprafața maximă de 75,00% din suprafața terenului, pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minimum 25,00% cu pământ vegetal. (

Prin investiția propusă sunt prevăzute următoarele suprafețe de spații verzi: -pentru locuințele individuale înșiruite este prevăzută o suprafață de 623,00 metri ppjț -pentru locuințele colective, spațiu verde cu acces neîngrădit, este prevăzută o su metri pătrați.


,80


Așadar, pe întreaga suprafață a parcelei este prevăzută o suprafață totală de 1. de spații verzi.


www.masstudlo.ro


MASSTUDIO S.R.L.

J13/24BS/1 l.O7.2D17| CUI: RQ 37943B19 SEDIUL SDCIAU HTR. THEODDR BURADA, NR. 3BA, ETAJ 2, JUD. CONSTANTA tel: D723.171,1 aa arhitectura | desidn | peisagistica) urbanism mail: officc0masstudio.ro

 • 5.15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

POT maxim = 40 %

 • 5.16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT maxim = 1,5

INDICATORI URBANISTICI

U.T.R,

EXISTENT/ PROPUS

S. teren (mp.)

P.O.T. (%)

C.U.T.

(mp7A.D.C.)

Suprafață construită (mp.)

Suprafață desf. construită (mp./A.D.C.)

R.H.max.

UTR 2A - Suhzona locuințelor Individuale existente, amplasată In zona vetrei vechi Palazu Mare, situate tn afara perimetrele? de protecție, cu parcelări tradiționale, spontane

EXISTENȚI

3.575 mp.

1,74

0,01

62,00 mp.

construcție ce urmează a fi desființată tn baza Autorizației de Desființare nr. 103/29.10.2019

62,00 construcție ce urmează a fi desființată In baza Autorizației de Desființare nr. 103/29.10.2019

P

ADMIȘI CF. H.C.L.121/ 16.05.2011

3.573,45 mp.

40,00%

1,50

1.429,38 mp.

5.360,175 mp.

P+2E

CONFORM INVESTIȚIEI

3.573,45 mp.

30,00%

0,85

1.048,00 mp.

3.068,00 mp.

P+2E

Prezenta documentație de urbanism, întocmită conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului detaliază amplasarea pe teren, față de limitele de proprietate, a unor construcții cu funcțiunea de locuire și funcțiuni complementare, a accesurilor auto și pietonale aferente si conformarea arhitectural-volumetrică, precum și amenajarea incintei.

Beneficiarul dorește construirea unui ansamblu ce va cuprinde locuințe, funcțiuni complementare, amenajări ale incintei și împrejmuire.

Propunerile care au stat la b


prezentei documentații, au fost axate pe următoarele: ățiale echilibrate din p Jnct de vggg^^ri^^natrîîrconeordanță cu lyj.                             ranifi/Xr-iA ut


- Asigurarea unei de

valorile și aspirațiilej;

PRIMĂRIA MUNICIPIUL^ CONSTANTA -

DlR£CȚIA UnbANISM         1

WZAT CPiTE NE3CWBBÂtfE    i


Asigurarea gdc

Utilizarea eficientă

Reglementarea retragerilor fața de limitele laterale

Se propune, astfel, realizarea unui ansamblu ce va cuprinde locuințe cu regim de înălțime de maxim P+2E, funcțiuni complementare, amenajări ale incintei și împrejmuire.

în condițiile în care' caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el fiind determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.


în partea de nord a terenului se vor realiza locuințe colective medii, cu regim spre est și spre sud se propun locuințe individuale înșiruite, cu regim de înș

La faza PAC se va stabili înălțimea etajului curent, astfel încât să fie res$££tateAbaieiq vigoare în coroborare cu prezenta documentație, inclusiv înălțimea maxim în cea aprobată, de 10,00 metri.

www.massWdlo.ro


ARHITECTURA | DESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! officC^OiaSStudiO.fOÎn interiorul parcelei, circulațiile asigură acces pietonal și carosabil către toat^tȘf prin circulații pîetonale, respectiv ocazional carosabile.

Astfel, cele ocazional carosabile, vor fi diferențiate de circulațiile exclusiv pie^ale g nivelul solului.

Pentru accesul utilajelor pentru stingerea incendiilor, spațiile dinspre limi corpurilor C3, C7 si C10, marcate si pe plan, vor avea condiția de a ramane co in asa fel încât sa nu prezinte obstacole in cazuri de urgenta.


Spațiul destinat colectării de deșeuri menajere va fi amenajat la o distanță de minim 10,00 metri față de ferestrele de locuit.

Amplasarea echipamentelor aferente infrastructurii tehnico-edilitare vor fi stabilite la faza PAC, prin proiectul de instalații.

în partea de sud-est a terenului va fi amenajat un spațiu de aproximativ 100,00 metri pătrați.

JUDEȚUL CONSTANȚA

'’fedbfi.1 Hh1 y^prâfăfa DIREi Ți A URBAMS.M ’

ViZAT nsxS la avizul nr.              , #3- 3?

HV'                    Privind

rqipentrb lucrările-^e-construcțu-șLamenajări___Asigurarea locurilor de parcare se va face cu asigurarea numărului minim de locuri de autorizate pe raza Municipiului Constanța, actualizat.

Autorizarea executării noilor construcții se emite'numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat

MASSTUDID S.R.L.

TUDID


vmw.ma5studlo.ro


J13/24BS/1 1 .□7.2017] CUI: RO 37S43BIS SEDIUL SOCIALI BTR. THEDDDR BURA DA, NR. 3 BA, ETAJ 2, JUD. CONSTANTA Tel: D723. 1 71,1 60 arhitectura | design| peisagistica| urbanism mail: officc@masstudio.fo

în consecință, pentru locuințele colective sunt necesare 8 locuri de parcare si au fost prevăzute 11 locuri. Acestea vor fi prevăzute in regim acoperit, fiind situate la parterul construcțiilor și 2 locuri vor fi prevăzute în lateralul locuințelor colective. Poziția celor 9 locuri de parcare de la parterul clădirii va fi stabilită la faza PAC.

în consecință, pentru locuințele individuale înșiruite sunt necesare 16 locuri de parcare si au fost prevăzute 16 de locuri.

Circulațiile, ocazional carosabile, vor fi diferențiate de circulațiile exclusiv pietonale prin marcaje la nivelul solului.

Pentru investiția propusa s-a optat pentru un stil arhitectural ce prezintă o arhitectură contemporană și utilizează materiale durabile și calitative. Volumele propuse se încadrează în reglementările anterior aprobate și a condițiilor instituțiilor avizatoare, conform normelor în vigoare.

Atât din punct de vedere funcțional, cât și finisajele interioare și exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul și cu cerințele impuse prin Certificatul de Urbanism. Se vor utiliza atât la exterior cât și la interior materiale durabile, de calitate, rezistente în timpul exploatării.


Investiția privată pro categorii de costufiind suportată de propriet arul terenului.


această documentație de urbanism derogatorie nu presupune ârâce vor cădea în sarcina autorității publice locale, întreaga sumă


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CGHS'.ANȚA Dipșr Ti X URBAhlt’V

V'ZAT S PHc             -

ARHITECT ȘEF--—// întocmit:

Urb. TUDQR Alexandra


1

Analiza situației existente și formularea propunerilor, pentru terenul studiat, amplasat în cartierul Palazu Mare, au avut la baza:

 • •      P.U.Z. - Reactualizare plan urbanistic zonal Palazu Mare, aprobat prin H.C.L.121/16.05.2011, al cărui R.L.U. este detaliat prin H.C.L. 258/31.07.2017 și H.C.L. 254/28.06.2018-precizare.

 • •     CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 512 din 12.02.2019 prelungit pana la 11.02.2021 prin prelungire nr.5806/13.01.2020

 • •      Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (nr. 50/1991, republicată, actualizată);

 • •       Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996), republicată, actualizată;

 • •      Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995), cu modificările și completările ulterioare republicată, actualizată;

 • •      Legea privind pro

Legea privin

 • •       Codul civil, actualizât;

2

     Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul^-cadru al P.U.D. aprpbațde M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.37 /N/ 08.06.2000.

JUDEȚUL CONSTAh» [A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT NESCH1&3ARE Anexă la avizul nr. i____ /

ARHITECT ȘEF

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ Șl ÎMPREJMUIRE TEREN
INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL CONFORM CADASTRU

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.do contur

Lunainc laturi DII,i+1>

N II

e n

1

309581.056

787465.030

3.456

2

309580.515

787468.443

19.490

3

309578.385

787487.816

20.068

4

309576.281

787507.773

51.770

5

309570.612

787553.232

18.443

6

309552.172

787559.577

0.473

7

309552.208

787560.049

23.137

8

309529.073

787559.752

11.457

9

309532.765

787548.906

9.537

10

309523.755

787545.772

2.111

11

309524.286

787543.728

11.137

12

309527.253

787532.994

32.873

13

309537.320

787501.700

3.166

14

309538.300

787498.690

6.980

15

309540.528

787492.075

0.894

16

309540.802

787491.224

10.736

17

309550.993

787494.602

11.101

18

309554.560

787484.090

27.276

19

309562.900

787458.;20

19.426

Suprofo’o din

ode S=3575mp


PROIECTANT GENERAL:

iCruDio

MASSTUDIO S.R.L.

> * w N cewirre Q             -v MA

WWW.MA6 6TUDIO.BO

URBANISM :

MASSTUDIO S.R.L


U.T.R.

EXISTENT / PROPUS

S. teren P.O.T.

(mp.)     (%)

C.U.T.

(mp./ADC)

Suprafață construit* (mp.)

Suprafața dosf. construită (mp7A.DC.)

R.H.max.

UTR 2A - Subzona locunțetor indlvfouale exstente, amplasată în zona vetre: vechi Palazu Mare, situate In afara perimetrelor de protecție, cu parcelări tradiționale, spontane

EXISTENȚ1

3.675 mp.

1.74

0,01

62,00

constnfclie ce urmează a fi desființată în baza

Autorizației de Desființare nr 103/29.10 2019

62,00

consinfcție ce urmează a fi desființată in baza

Autorizației dc Desființare nr 103-29 10 2019

p

ADMIȘI CF. H.C.L.121/ 16.05.2011

3.573,45 mp.

40,00%

1,60

1.429,38 mp.

6.360,176 mp.

P+2E

CONFORM INVESTIȚIEI

3.573,45 mp.

30,00%

0,85

1.048,00 mp.

3.068,00 mp.

P*2E