Hotărârea nr. 152/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. CHILIEI NR. 22, LOT 2, INVESTITOR CIOCÎRLĂU DRAGOȘ

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str, Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocîrlău Dragoș

Consiliu^local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 70636/29.04.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 73705/07.05.2020, precum și avizul nr. 70630/29.04.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Văzând solicitarea domnului Ciocîrlău Dragoș înregistrată sub nr. 239405/10.12.2019, completată cu adresa nr. 27397/11.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H OTĂRÂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Chiliei nr. 22, lot 2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale P+1E, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Chiliei nr. 22, lot 2, în suprafață de 280,50 mp (potrivit actelor de proprietate) și 275 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 241261, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Ciocîrlău Dragoș și Ciocîrlău Adela conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 562/12.09.2014 la Societatea profesională notarială Dumitra Cristian-Gabriel și Laura Manțu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local șl administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Ciocîrlău Dragoș, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării șî administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, L abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.IEAZĂ,/ NE RAL, .A DTNESCU

CONSTANȚA

NR. I60L/ n!L5 -05- 2020

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • - Denumirea proiectului P.U.D. LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E

 • - Inițiator (Beneficiar): CIOCIRLAU ADELA si CIOCIRLAU DRAGOS

 • - Elaborator (Proiectant): ARHITECTONIC S.R.L., arh. NOELA ENE

 • - Data elaborării:        septembrie 2019

-Amplasament:        CONSTANTA, strada Chiliei, nr.22, lot 2, nr. cad. 241261

 • - Certificat de urbanism: nr.1962/04.06.2019

OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei documentații a fost generat de necesitatea modificării retragerilor minime, privind amplasarea imobilului propus - LOCUINȚA INDIVIDUALA-P+1E, fata de limitele laterale/posterioare ale terenului in suprafața de 275,00mp, amplasat in Constanta, strada Chiliei, nr.22, lot 2, la intersecția cu strada Aprodu Purice.

Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Prezentul P.U.D. va detalia:

- modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitate


acesteia, in baza unui studiu de special itatgjDE-|-UL constanța retragerile fata de limitele laterale r’_ j ‘       1         ' "

modul de ocupare ai terenului;

accesele auto si pietonale;

conformarea arhitectural-volumetr ică;1

conformarea spatiilor publice;

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere sl următoarele elementele terifianta menținerea funcțiunilor aprobate;

menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobați (P.O.T., C.IO1.); pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente;            "

menținerea regimului maxim c|e înălțime aprobat;

menținerea statutului juridic aljlfcre

corelarea rețelelor edilitar

corelarea cu studiile si doteum ________________,________________,

protejarea monumentelor istorice si sevituti in zonele de protecție ale acestora;


sipwisJ^iioareial^iparoeieîiSTAHTA DIRECȚIA URBANISM V’ZAT SPRE NESCHÎfKSAKE

. Anexă la avizul ry I

ARHITECT ȘEF____________£use cu cele existente in zona; le de urbanism aprobate anterior;


4 Eugenia M.P ENE ’ arhitect


• «H'recT0N)c>


- pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu


construcțiile existente.


2. ÎNCADRARE in zona

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE:

SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

Terenul studiat, in suprafața de 275,00mp, se afla pe strada Chiliei, nr.22, lot 2, Ia intersecție cu strada Aprodu Purice, intr-o zona cu tesut urban constituit si vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Terenul este înscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 241261, se afla in intravilan si are categoria de folosința "cuti-constructii". Conform Certificatului de urbanismnr. 1962/04.06.2019 , terenul se afla in zona de reglementare ZRL2a - caracterizata de locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate in afara perimetrelor de protecție. Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999, a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018.

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

S-a realizat suportul cadastral (topografic) al terenului si a fost avizat de către O.C.P.I.

S-a efectuat studiul geotehnic, finalizat cu concluzii favorabile in vedemaxcu^«jw4i^h^ryutut propus. S-a obtinut avizul comisiei de circulație privind organizare: î circu.l“‘turiCTLll~CO1-w“— de parcare aferente obiectivul propus.


PRESCRIPȚIILE SI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAȚIILE D ELABORATE/APROBATE ANTERIOR

Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. nk valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018.

Utilizări admise: - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de con sau izolat; -se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, co depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiu arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC                     _.u     .

Utilizări admise cu condiționări: -se admite mansardarea clădirilor, ctljjparea            |

coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentrirtavelul^^parde 60% din aria unui nivel curent;                                                           <

Utilizări interzise: - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25°^^AGl®9j trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, poluare; - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta; - depozitare en gros; - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; - autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament: - la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC; - clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5,0metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4,0 metri in cazul străzilor de categoria III;- clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri; - retragerea de la ul unei construcții in stare buna sau cu valoare it console, balcoane sau bovindouri către ierea spre strada si asigura o distanta de jat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu

aliniament se va evita daca se lașa aparent cal urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

- in cazul amplasării construcțiilor pe aliniam domeniul public daca nu depasesc 0,90 metrice 4,00 metri pe verticala, de la cota terenului ame maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor:

- cladiriea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi; - in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu; - in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25,0 metri, dar nu mai mult de % din adancimea parcelei; - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; - clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3,0metri; - in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1,0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de

Guplare; - clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; - raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,5 si 2,0; - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu mai puțin de 5,0 metri; - in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15,0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești); - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii;

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita Acminima=50,0 mp; - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu mai puțin de 4,0 metri.

Circulații si accese: - circulația autovehiculelor se face pe străzile Chiliei si Aprodu Purice, iar cea pietonala pe trotuarele eferente; - parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3,0 metri lățime; - accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; -se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela; -Accesele                  strada

Dobrogei;

^ai irff&WrBrul {£ ugd asigi5?âSea nun Wizatd^&îfeza

BCDE.^


:elei, 13/2017, rului licipiului


Staționarea autovehiculelor: - staționarea autovehiculelor se admite n deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat! rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 privind aprobarea Regulamentului pri’ț minim de locuri de paracre pentru lucrările de construcții si amenajari ai Constanta;

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor: -inaltimea maxima a cladiriilor va7^^^Ețg^^^im=1 Ometri) - se admite mansardarea clădirilor cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei

suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului construire înșiruit sau cuplat; - inaltimea acoperisuțUl nu Vag^l^iîUulfnnui cerc'ci/ra metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei; - inal:irp^^oxel4)^0iplt4-'dW^nWft^V posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea iriprejmuij®^^^,^^^

Caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dime

O-----!_1-------------l-t------        ---c ur

50


metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei; - inal
Se considera construibile parcelele care indeplines construcții înșiruite, suprafața minima de 150 mp (2 8 metri (10 metri in zone protejate); -pentru constru(4îl7J0plȘter^j5râfata minima  in zone protejate), front la strada de minim 12 metri; - pentru construcții izolate, suprâfata^minima de 300 mp (350 mp in zone protejatesi front la strada de minim 14 metri; - pentru parcelele de colt se admite o reducere cu 50 mp a suprafeței terenului si o reducere cu 25% a frontului pentru fiecare fațada; - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12,0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale” ale RLUMC; - pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului;

Aspectul exterior al clădirilor: - clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se


onditii cum fotcjatc), froffila strada d^minim

' i00 mpvor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; - toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

Condiții de echipare edilitara: -zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, termica si gaze naturale); Condiții de echipare edilitara: - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;


-.se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Spatii libere plantate: - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST); - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese; -se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

împrejmuiri: - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.; - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; - împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

 • - P.O.T. maxim = 35%

 • -  C.U.T. maxim = 1,00

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării sau daca respectivul solicitant realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa. Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONC

Nu sunt in curs de elaborare alte documentații de urbanism

3. SITUAȚIA EXISTENTA

ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚIE:

Circulația autovehiculelor se face pe străzile cu sens unic, pietonala pe trotuarele eferente acestora. Parcela are asigui Aprodu Purice;                                            I

SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICj^i

Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. are si/prafa si măsurători cadastrale. Acest teren a fost ocupat de doua/constructii:


ia'


Anexă la avizul nrJsEiz-»             .

Ihiliei^^g^ș&prndu-Purieeriar, cea Lw-3GGe&-pietorraraîfecf’din strada


PARE TEREN

75,00 mp, conform act proprietate


Corp C1 - locuința parter cu Sc=75 mp si Corp C2-anexa parter cu Sc=12 mp, ambele fiind propuse spre desființare in totalitate.


Beneficiarii doresc edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E.


P.O.T. existent=0,00% (după desființarea corpurilor C1si C2)

C.U.T. existent=0,00 (după desființarea corpurilor C1si C2)

Terenul are forma patrulatera, cu dimensiunile:

 • - latura de nord-est: 15,97metri

 • - latura de sud-est: 15,32metri+2,66metri

 • - latura de sud-vest: 14,27metri

 • - latura de nord-vest: 17,30metri

Vecinătățile terenului studiat sunt:

N-E - vecin: proprietate privata

S-V - domeniu public: strada Chiliei

N-V - vecin: proprietate privata

S-E - domeniu public: strada Aprodul Purice

Distanta amplasamentului studiat fata de clădirile învecinate: • -  la sud -vest: locuințe Parter/P+1E, amplasate la min.13,20metri;

 • -  la nord -est: locuința Parter, amplasata pe hotarul comun;

 • -  la sud-est: locuințe P+2E/P+1E, amplasate la minim 11,20metri;

  - la nord-vest: locuința Parter, amplasata parțial pe hotarul comun si parțial la cca.1,93metri;


SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

S teren=275,00 mp

Sc existenta=Sd existenta=0,00 mp (după desființare Corp C1+Corp C2)

CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit, cu o vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Fondul construit existent s-a dezvoltat in anii “60, cu cca.20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Echiparea edilitara a fost realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire+ funcțiuni complementare, dintre care cel mai des intalnita este cea de garaj;

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna, dar cu indici mari de ocupare a terenului-peste 50% si mici de utilizare a terenului;

proiectare la fazele ulterioare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C- hS'-ANȚA DIRECȚIA URBAT-^ VIZAT SPRE NESCHî E avjzul nr. ------I--

c7-arhitect ȘEF'----------


DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

-locuire si funcțiuni complementare-cu preponderenta garaje iuta,exă la

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRE&ZAREA^UPRAFETELOR OCUPATE

Terenul studiat este proprietatea privata a soților Ciocirlau Adela si Ciocirlau Dragos, conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 562/12.09.2014. Parcelele învecinate pe laturile nord-est si nord-vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/juridice. Vecinătatea terenului pe latura de sud-vest este domeniu public-strada Chiliei, iar pe latura de sud-est este tot domeliu public-strada Aprodu Purice.

CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC privind condițiile de fundare


In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”- in suprafața umplutura neomogena, pan

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos p

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraj&^ana te adancimea inve

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, plastic vârtos;

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,20 metri, de la cota terenului ac ,

 • - la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de ca^lep2coIri^.-gruparea fundamentala;

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, cu exterior;ea de 0,70 metri;

cimea de 5,40 meW


ACCIDENTE DE TEREN (beciuri, hrube si umpluturi)

Terenul studiat este lipsit de de accidente de teren, avand o ușoara panta de la intersecția celor doua străzi spre intersecția laturile nord-est si nord-vest.Eugenia M.R 3


ADANCIMEA APEI FREATICE

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata de 5,40 metri.

PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI Conform Codului de proiectare seismica-Partea I “Prevederi de proiectare pentru clădiri “ P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectarea

ag=0,20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si valoarea perioadei de control (colt) T =0,7sec a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului.

ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (inaltime, structura,stare)

Fondul construit existent in zona s-a dezvoltat in anii “60, cu cca. 20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Regimul de inaltime este predominant Parter, majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare r.elativ buna. In general construcțiile, realizate in ultimii ani, se refera la construcții noi cu regim de inaltime P+1E/P+2E sau supraetajari/mansardari ale construcțiilor existente-Parter. Structurile construcțiilor existente sunt preponderent de zidărie portanta si mai rar cu structura pe cadre de beton armat.

Amplasamentul studiat este ocupat de doua construcții: Corp C1- locuința parter cu Sc=75mp si Corp C2-anexa parter cu Sc=12mp care vor fi desființate in totalitate. Beneficiarul dorește edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA -P+1E.

ECHIPAREA EXISTENTA

Echiparea edilitara in zona a fost realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica, iluminat stradal si gaze.

Din avizele pentru utilitati, solicitate prin Certificatul de urbanism, rezulta faptul ca amplasamentul studiat beneficiază sau poate benificia de racorduri/bransamente pentru apa, canalizare, energie electrica, gaze si telefonie.

Conform avizului favorabil emis de către R.A.J.A. Constanta, rezulta ca pe terenul studiat exista un un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn.250mm B (H=3,0m). Pe strada Chiliei exista conductele de distribuție apa Dn.65mm F, Dn 250mm F si colectorul menajer Dn 250mmB. Pe strada Aprodul Purice exista conducta de distribuție apa Dn.65mm F si colectorul menajer Dn 250mmB (H=2,20m).

Racordul existent pe teren, va fi menținut, după demolarea celor doua corpuri -C1+C2 si realizarea noului imobil -LOCUINȚA INDMDUALA-P+1E. In cazul in care este necesara redimensionarea branșamentului de apa, la următoarea faza, beneficiarul va reveni cu o noua documentație tehnica întocmită de un proiectant de specialitate agreat de R.A.J.A..

Conform avizului favorabil emis de către E distribuție Dobrogea, rezulta faptul ca amplasamentul studiat nu afecteaza instalațiile societății, pe planul anexat acestui aviz fiind trasata LEA 0,4KV existenta in apropiere. Pentru alimentarea cu energie electica a obiectivului sau daca acesta exista si se dezvolta (cu creșterea puterii fata de cea aprobata inițial), va fi solicitat la UO MTJT CONSTANTA aviz tehnic de racordare.

Conform avizului favorabil emis de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A., in zona amplasamentul studiat ROMTELECOM are pozate cabluri Tc. Lucrările pentru care s-a solicitat avizul, efectuate in zona instalațiilor de telecomunicații, se vor executa numai sub asistenta tehnica a


TELEKOM. Pentru aceasta cu 48 ore înainte de începere solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic.

Conform avizului favorabil al DISTRIGAZ SUD Rețele, trasat orientativ componentele sistemului de distributi'C§a amplasametului. Lucrările propuse prin P.U.D. nu afecteă             __________

Pentru obiectivul propus pe amplament, la faza DTAC sq va-solieita^taB^iiS^gaz Ș&d.


ucrarijor, beneficiarul/constructorul vaI de situație anexat avizului, s-au rale afl^tș^^^opierea ucte^^^^ăso^^gaze naturale.


Conform avizului R.A.D.E.T. Constanta, ezulta câXSBfetWî^Ș rin orezentul P.U.D.                       PRIMĂRIA MUNlCiPIUJ-0


prin prezentul P.U.D.


direcția URBANISM

VIZAT SPRE

Eh

E

arhi

ect i

BC

de l

■berre

mar


4. REGLEMENTARI - zona de reglamen

OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA          >

Pe terenul liber de construcții, după dețsfiintâFffacnrp^mlnr ri ci.r^-edificarea unui nou corp de clădire LOCUINȚA INDIVIDUALA-P+1E, ÎMPREJMUIRE
ORGANIZARE DE ȘANTIER. Obiectivul principal al prezentului P.U.D. este reglementarea privind amplasarea noului imobil, stabilind/modificand retragerile minime fata de limitele laterale/posterioare ale parcelei, pastrand insa alinierea minima la strada si indicatorii urbanistici aprobați anterior prin P.U.G.-documentatie care reglementează zona in prezent.


FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Funcțional, obiectivul propus se va încadra in prevederile P.U.G. aprobat prin H.C.L. Constanta nr.653/25.11/1999, a cărei valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 429/31.10.2018, mentinan-du-se utilizările permise, respectiv:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a

f rAffi Hențry njve|u] mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Distantele dintre construcția propusa si construcțiile vecine:

*Nord-Est - vecin: Pascu Ion- proprietate privata - construcția propusa va fi lipita de calcanul locuinței vecine-amplasata pe hotarul comun;

*Nord-Vest - vecin: Bobe Rodica- proprietate privata - construcția propusa va fi lipita de calcanul locuinței vecine-amplasata pe hotarul comun;

Sud -Est - vecin: strada Aprodul Purice -construcția propusa va fi retrasa cu min.11,20m fata de constructia-locuinta P+2E cea mai apropiata existenta vis-a-vis fata de strada;

*Sus-Vest - vecin: strada Chiliei -construcția propusa va fi retrasa cu min.21,615m fata de constructiile-locuinte P/P+1E cele mai apropiate existente vis-a-vis fata de strada;

Amplasarea fata de aliniament:

Obiectivul propus va fi amplasat respectând alinierea aprobata prin P.U.G., fata de aliniament, respectiv: - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Chiliei si strada Aprodu Purice) cu o distanta de minim 4,0 metri (ambele străzi fiind de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre înălțime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si pester-i

 • - pe limitele de proprietate, cu condiția respectai ii arL1& 839/2009;

Aceasta reglementare este motivata de:

 • - prezenta calcanului, pe toata lungimea limitei r justifica retragerea noii construcții, conform reg

 • - prezenta calcanului, parțial pe lungimea limitei

justifica retragerea noii construcții, conform regulamentului actual.

Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren. Aceasta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturorj locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014, dar nu mai puțin deDIRECTA URBANI?»          Ș

VIZAT SPRE NESCWîtirtiiA? £

jlam^iiftihaefaaL

wd-vebUuu a tui unului b lud iul, "nu
CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara o func

Sconstruita=max. 96,25mp (propus)      P.O.Tma

Sdesfasurata=max. 275,Omp (propus)     C.U.T.m^xim dprobat=1

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complementara.

Sconstruita=max. 123,75mp (propus)        P.O.T.maxim aprobat=45

Sdesfasurata=max. 371,25mp (propus)     C.U.T.maxim aprobat=1,35

Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.


w Noela Euge


PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

(distante fata de construcțiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se va face cu terasa sau șarpanta cu pante generale de maxim 60%;

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • - construcțiile anexe vizibile din spațiul public vor fi tratate arhitectural in aceeași maniera precum construcțiile principale si se vor integra compozițional in ansamblu;

Retragerile obiectivului propus fata de limitele laterale/posterioara ale parcelei s-au stabilit corelat cu amplasarea construcțiilor învecinate, cu posibilitățile tehnice de alipire fata de calcanele


existente pe hotarul nord-estic si nord-vestic, cu regimul de înălțime existent, cu neafectarea insoririi spatiilor de locuit propuse si a celor din imobilele învecinate (conform Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației) si cu respectarea codului civil. Astfel au rezultat următoarele retrageri minime:

 • - pe limitele de proprietate, cu condiția respectării art.16 Cod civil si art. 27 din Ordinul 839/2009;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren; - acesta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatarii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri.

Inaltimea maxima la cornișa a obiectivelor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri). Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat.

Accesul pietonal se va face din strada Aprodu Purice sau din strada Chiliei.

Accesul auto se va face din strada Chiliei sau din strada Aprodu Purice. Accesul autospecialelor de intervenție in caz de urgenta se face pe strada Chiliei si pe strada Aprodu Purice.

Pe parcela, va fi prevăzut un singur acces auto cu o lățime de maxim 3,50 metri.

INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE

EXISTENTE MENȚINUTE

Construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei. Construcțiile învecinate, avand un aspect clasic din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobil de^Q,______


superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate ș^kp^riare^ funcțiunilor interioare in aspectul exterior. Anexele vizibile din circulațiile publice segor an^pniză^ia finisaje si arhitectura cu clădirea principala. Se interzice folosirea azbocimentului l             2


strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirii

PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXiSTEN^—MPR Nu este cazul aplicării unor principii, ■doq^arocc>^ej.ei^iftiiu S-a Tfjentin^nîfcltfhâtdintc^v^ existente înainte de desfiintanea

PRIMĂRIA

DIRECȚIA URBANISI

VIZAT SPRE

MODALITATI DE ORGANIZA^E^IREZGL^REAfB tsepara


municipiului Constanta.

ȚffZ CARO

Accesul pietonal si cel carosabil se.v^r-^s^ugi se^ar^WWit din strada Chiliei sau din strada Aprodu Purice. Staționarea autQMenjAdebp-se^dfl^^rumannTnteriorul parcelei, in afara circulațiilor publice. Pentru autovehicule (autoturisme) se vor asigura doua locuri de parcare, dintre care unul in


garajul prevăzut la paretrul imobilului. Singurul acces auto pe teren nu va depăși latimea de 3,50metri. Spatiile de parcare/garare sunt asigurate conform H.C.L.113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane.

Fundațiile cailor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cat posibil suprafețele mari impermeabile, astfel incat apele pluviale de pe trotuare si platforme sa poata fi dirijate, pe cat posibil, spre spatiile verzi.

PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTAREA SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Avand in vedere ca terenul este relativ plat, construcțiile nu necesita metode speciale de adaptare, integrare si valorificare a cadrului natural.

CONDIȚII DE INSTITUIREA REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Conform Reglementarilor extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului, zona in care se situează amplasamentul studiat este protejata conform Listei monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: sit urban, Cod CT-ll-s-B-02821, nr. crt. 485. Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, NU este monument, ansamblu sau sit urban.

Amplasamentul studiat nu este inclus in suprafețe ce fac parte din situri din rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de mediu.

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unor surse de poluare sau disconfort specifice in Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.

SOLUȚII DE REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII (după caz)

Activitățile propuse a se desfasura pe parcela, nu sunt producătoare de substanțe poluante.

Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amenajata conform normtivelor in vigoare si se vor îndepărtă periodic, in baza unui contract de servicii de salubritate cu o firma abilitata in domeniu. Daca nu se poate asigura o distanta de 10 metri pana la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opaca sau gard viu de cca.1,50 metri inaltime.

Suprafața spatiilor verzi amenajate va fi asigurata in conformitate cu H.C.J. Constanta nr.152/2013. Apele uzate menajere se vor colecta si dirija la rețeaua publica de canalizare.

PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI Nu este cazul.

SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

x . Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada. Pe fiecare parcela este ' obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 25% din total suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilîzarea terenului peste minimu            entru

alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privin^ita^lire^suprafețelor minime de spatii verzi aferentă constru^tijlpnjwljzateJp^teritoriul a4mnisțr|ftiv al județului Constanta.                        primăria municipiului constanța


DIRECȚIA URBANJGM


VJZAT SPRE NESCHtSâSARE

PROFILURI TRANSVERSALE CARACTE§IȘ];$£a avidul IM^J* Se pastreaza profilele stradale existente al desenata, ambele avand sens unic.


străzilor Chiliei si Aprodu Purj ARHITECT ȘEF _


UCOwl Idei] CIIIIUOIO CI VOI IU OCIIO UI llv>         |

Datorita aspectului relativ orizontal al terenului si regimului de inaltime lifiSteiJa               metri la

cornișa, obiectivul propus nu va avea retrageri ale etajelor superioare, ițj^planul fiafeiei catrf (aliniament).z LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

f Având in vedere diferentele relativ mici de nivel ale terenul vor lua masuri si lucrări minimale care sa asigure:

 • - scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, far

 • - declivitati acceptabile pentru accesuri locale (auto.'pietjft

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, t/otuard, alei pietonale, parcaje, rezolvate  atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta dstetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva atat in ansamblu, cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;


i națpral din perimene depresionale intermediare; la obiectivele propuse;


REGIMUL DE CONSTRUIRE - zona de reglementare ZRL2b*:

Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit sau cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

prin traficul

generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:

 • - se considera parcela construibila in regim insiruit/cuplat/izolat, avand in vedere suprafața (Steren=275mp), tipul parcelei „de colt”, forma (dreptunghiulara) si dimensiunile (latura de nord

 • - est: 15,97metri; latura de sud-est: 15,32metri; latura de sud-vest: 14,27metri+2,66metri; latura de nord-vest:17,30metri;)

Art. 5. ALINIAMENTUL TERENULUI FATA DE STRĂZILE ADIACENTE

- se menține aliniamentul terenului atat la strada Chiliei, cat si la strada Aprodu Purice;

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Chiliei si strada Aprodul Purice) cu o distanta de minim 4,0 metri (ambele străzi fiind de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente da ai puțin de4,0 metri;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, bal domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distantâ^intre ^țygmente mai mult de 1,20 metri;

 • - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul^ stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

este posibila racordarea construcției pro pustia calcg^r^^r^i^feFiypcine, pentr evita impactul vizual negativ din domeniu pi bț‘ '      '        ..... 1

dintra următoarele variante compensatorii:

 • -  tratarea coloristica a calcanului;

 • -  decorarea calcanului cu plante cățărătoare verzi tot timpul anului;

 • -  mascarea calcanului cu panouri                    cai e sa orei;

acestuia;

 • -  transformarea calcanului intr-o fațada fal decorativ: profilaturi, bosaje, ancadram

 • -  amplasarea, cu respectarea codului civil, scopul de a constitui suport pentru vegetație decorativa/cataratoare/curgatoare verde tot timpul anului, care sa mascheze calcanul vizibil din domeniu public;

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELORugenia M.P.


ENJS


a de elemente cu caracter ente, ferestre false, etc;

lente structurale estetice, cu


 • - retragerea minima a cladiriilor fata de limitele laterale/posterioare: pe limitele de proprietate, cu condiția respectării art.612 Cod Civil si art. 27 din Ordinul 839/2009 ;

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale/posterioare vor avea fațade, evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;

 • - pentru noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare;

 • - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii;

Art. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - pe parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. Si C.U.T. nu sunt depășite;

, - orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba AC minîma=50,0mp;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren. Aceasta distanta poate fi redusa

in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri;

Art. 9. CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - accesul carosabil se va asigura direct din strada Chiliei sau strada Aprodu Purice.

 • - accesul pietonal se va asigura direct din strada Chiliei sau strada Aprodu Purice.

Art. 10. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice.

 • - pentru autovehicule (autoturisme), spatiile de parcare/garare vor fi asigurate conform H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativelor pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane;

 • - parcela va avea asigurat un singur acces carosabil, cu o lățime de maxim 3,50metri;

Art. 11. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - inaltimea maxima la cornișa a clădirilor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri);

 • - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

 • - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;

 • - inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii;

Art. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei, urmarindu-se crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior;

 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhrteegjRHjȘ’^direa principala;

 • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisaielfflgm cJfioVj^uran^ nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate;

  w Noela Eugenia M.P. 1=

  ENE * arhitect .yiatecvaifi f<j

  rețean


Art. 13. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea^ trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteoriceuT

canalizare;                                        _______

 • - toate noile branșamente pentru electricitate sneT^oni§^5^j-(jLr§§|i^Je4-jțigropaț

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in

  ~ IRECȚiA URBANISM VIZAT'SPRE î^SCWiMSAKE


recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablu ilor CAT^PecX1a e

Art. 14. SPATII LIBERE si SPATII PLANTATE         X"

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vo frtratate ca grădini de fațada;

 • - pe fiecare parcela este obligatorie amenajare^ unof^ăfipfr^ftatc cu rol decorativ si de protecție de minim 25% din total suprafața teren;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de g$r arbore la fiecare 100 mp;


  vop fi inierbate si plantate cu un


 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pen

 • - se vor respecta prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 plivind stabilirea suprafețelor minime  de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

Art. 15. ÎMPREJMUIRI

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - împrejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;

- Art. 16. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZAREA TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:     P.O.T.maxim=35%

COEFICIENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: C.U.T.maxim=1,00

 • - se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa locuirii: parcare/garare/ comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc) in limita a 25%din AC;

In acest caz: P.O.T.maxim=45% C.U.T.maxim=1,35

 • - suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise locuirii din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

 • - terasele acoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădire, se iau in considerare in calculul AC.

 • - suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata - care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

BILANȚ TERITORIAL-in limita amplasamnetului studiat (existent si propus)-ZRL2b*

Steren=275 mp (existent/mentinut)

Regimul de înălțime = max. P+2E H maxim la cornisa=10,00metri

A. Pentru un imobii in care nu se desfasoara o funcțiune complementara:

S construita maxima = 96,25 mp

S desfasurata maxima= 275,00 mp

P.O.T. maxim aprobat=35%

C.U.T. maxim aprobat=1,00

S construita maxima =123,75 r“ .              _

S desfasurata maxima =371,25 mp direcția urbanism

P.O.T. maxim aprobat=45%

C.U.T. maxim aprobat=1,35

S spațiu verde minim=68,7âmp arhitect^

S circulații auto si pietonale-maxrma=82^i


PRIMĂRIA municipiului constanța


VIZAT SPRE NESCÎ-JEMBAKE Anexă ta avizul nr. , - /


ene arhitect


COEFICIENȚI URBANISTICI - amplasamenfțtudiat

S terenului menținut =275,00mp

Existent

Propus

fara funcțiune complementara

cu fuctiune complementara

Sc max.

0,00mp

96,25 mp

123,75 mp

Sd max.

0,00mp

275,00 mp

371,25mp

P.O.T.

0,00%

35%

45%

C.U.T.

0,00

1,00

1,35

Hmaxim la cornișa

0,00 metri

P+2E            10,00 metri

BILANȚ TERITORIAL pentru amplasamentul studiat - ZRL2b*

Nr.

Zone funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Construcții (maxim)

0,00

0,00

123,75

45

2

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

0,00

68,75

25

3

Circulații auto, parcari, platforme (maxim)

0,00

0,00

82,50

30

275,00

100

275,00

100

 • 5. CONCLUZII

CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, se va încadra in zona, neintrand in contradicție cu specificul acesteia.

MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.-ului

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul propus (construcție, împrejmuire, racorduri si branșamente utilitati) se poate face direct, pe baza regulementului prezentului P.U.D., cu respectarea limitelor suprafeței edificabile stabilite/aprobate, studiului de insorire, avizului comisiei de circulație si legislației aliate in vigoare.

PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrandu-se in aceasta cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de urbanism pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C..

 • 6. ANEXE

TEMA-PROGRAM

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici:

 • — funcțiuni si coeficienți urbanistici conform P.U.G. aprobat;

 • — asigurarea numărului de locuri de parcare/garare conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 113/2017, rectificat cu H.C.L.M. nr. 28/2018

 • — aigurarea suprafeței spațiului verde amenajat, conform P.U.G. aprobat si H.C.J. nr.152/2013;

 • — locuințele vor respecta suprafețele utile minime, conform Legii locuinței nr.114/96 actualizata;

 • — integrarea din punct de vedere compozițional, al tratării plastice si al materialelor de construcție, in ansamblul cartierului;

Inventar de coordonate

mun. Constanta, str. Chiliei, nr.22, lot 2

Sistem de proiecție STEREO 70

Nr.

Coordonate pucte de contur

Lungimi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

305788.630

791657.160

17.30

2

305797.648

791671.928

15.97

3

305784.020

791680.250

15.32

4

305775.950

791667.230

2.66

5

305776.470

791664.620

14.27


JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISV VIZAT SPRE MESCHîasBÂ* E Anexă ta avizul nr/------ / --

ARHhECT ȘEF----------MATERIALE GRAFICE, IN FORMAT REDUS, PENTRU SUS Nu este cazul, avand in vedere suprafața redusa a parcelei studi învecinate.

w Noela Eugenia M.P.


OR PROPUNERI , precum si a parcelelor


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".